LIKDOORNS U.V.S.-VELOX FOTO-KUNSTHANDEL D. KRUYT „KLEINTJES" «bs!° Schoonmaaksters Eerste Ned. Algeheele Voetverzorging HEDEN TENTOONSTELLING OLIEVERFSCHILDERIJEN GERARD VAN SPAANDONK Twee Vogelmiddagen STADSNIEUWS SPORT OFFICIEELE KENNISGEVINGEN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN MEDEDEELINGEN N.V. HET LEIDSCHE VOLKSHUIS. ZONDAG 2 UUR Aangeboden Personeel gevr Personeel aang. Diversen Oude-Wetering Ned. Herv. Kerk: vm. 10y2 u., ds. van Boon Geref. Kerk: Vm. 10y2 en nm. 3'/2 u. prof. Nauta van A'dam Re- mbnstr. Kerk: Vm. 10'/2 u., de heer Greven van Rotterdam. Rijnsburg Ned. Herv Kerk: Vm. 10 u. ds. A. W. Lazonder van den Haag; nm. 5 u„ dr. G. G. Stam van Rotterdam Kerkzaal: nm. 5 u. geen dienst Geref. Vm 10 u. dr. G C. van Niftrik; Kerk (Voorh.weg)Vm. 10 u., ds. H. Post; nm. 6 u., ds. C M. v. d. Loo Geref. Kerk (Rapenburg) Vm. 10 u.. ds. van der Loo; nm. 6 u.. cand. D. Boelens v. Utrecht Concordia: Vm. 10 u„ cand. Boelens; nm. 6 u., ds. Post Chr. :.Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u„ leesdienst. Rijnzaterwoude Ned. Herv. Kerk: Vm. 10l/2 en nm. 3 u„ ds. (T H. de Vree Chr Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 6 u.. leesdienst. Sassenheim Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u., ds. H. Bakker van Am sterdam; nm. 5 u ds. Krijkamp Geref. Kerk: Vm. 9'/2 en nm. 5 u., as. Kuiper Chr. Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u.. ds. Visser Ned. Prot Bond: Vm. 10% u.. ds. P. v. d. Veer van Amsterdam. Voorhout Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u. (Voorber H.A.), ds. Flink. Voorschoten Ned. Herv. Gem.: Vm. 10 en nm. 5 u. ds. H. P. Fortgens Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u., ds. J. C. Houtzagers Geref. Gem (Leidschew. 66); Nm. 5 u.. leesdienst. Warmond Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u., ds. Jongeboer van Val kenburg; nm. 5 u. ds. de Bel. Wassenaar Geref. Kerk: Vm. 10 en nm 5 u., ds. Feringa Ger. Kerk Zuid: Vm. 10 en nm. 5 u., ds Timmer Ned. Herv. Gem.: geen opgave Ned. Prot. Bond: Vm. 10% u.. dr J. M. van Veen van Rijswijk. Zoetermeer Ned. Herv. Kerk: fcVm 10 u. ds. Cravemeyer van den Haag; nm. 2% u., ds. J. Schoone- veld van den Haag Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 6% u., ds. H. Ver- sluys Geref. Gem.: Vm. 10 en nm 7 u., leesdienst Ver. tot Verbr. der Geref Waarheid: Vm. 10 en nm. 6% u., de heer Kruithof van Waarder Ver. van Vrijz. Herv.: geen dienst. Zoeterwoude Ned. Herv. Kerk Vm. 10 u., ds. Kranenburg. Ned. Herv. Kerk Drietal te Amsterdam (31ste pred.pl.) ds. A. Adriani te Rotterdam-Delfshaven; ds. J. A. Kwint te Soheveningen en ds. D. Tromp te Zandvoort. Beroepen te Dordrecht (vacature ds. Petri) ds. H. A. Visser te Raalte. Aangenomen naar Groningen als voorganger der vereeniging van vrijzinnig hervormden, d6. J. W. Sepmeyer te Heerenveen. Aangeno men als hulpprediker naar Soher- penzeel (Gild.), cand. W. A. S. Laurense te Zeist. Aangenomen. Naar Warga (toez.) ds. J. J. Kalma te Waaxens en Brantgum Aangenomen. Naar Rotterdam-Delfshaven als hulp prediker. cand. L. P. Sterk te Nieu- f'erkerk a. d IJssel. Naar Schiedam Is hulpprediker cand. N. Wans te Ter Apelkanaal. Geref. Kerken Aangenomen als hulpprediker naar Heemse, cand. F. J. Jansen, te Apeldoorn, die be dankte voor Nieuwe Schans (als hulpprediker) Aangenomen. Naar Oude en Nieuwe Bildtdijk, cand. W. Baas, hulpprediker te Weesp Bedankt Voor Hasselt, als hulpprediker, cand. A. J. de Bakker te Rotter dam Benoemd tot hulppredi ker te Hasselt, cand. G. K. Geerts te Veenwouden.' Te Nijkerk cand. J. P. Hörchner Jr. te Baarn Residentie-Orkest De uitver kochte Stadszaal sterker dan ooit is de drang naar veredelende I muziek! had zich ongetwijfeld mét ons, gespitst op een belang rijker programma. Wij schreven zoo dikwijls goed over de concerten dat wij ons ditmaal wel deze op merking mogen veroorloven. Im mers: wat wij thans, in stijllooze volgorde hoorden, getuigde niet van frisch of waardevol initiatief. Mo gen de volgende programma's in teressanter inhoud bevatten. De beste herinnering bewaren wij aan de bekoorlijke en pittige 3e symphonie van den 18-j. Schubert, op 17 November 1940 hier reeds ge ïntroduceerd en toen uitvoerig be sproken, in. allen eenvoud en no blesse schudt een op jeugdigen leeftijd reeds groot man, groote en kostelijke, muzikale vondsten, al improviseerend, uit de mouw Schuurman gaf er een zuivere uit voering van: eminent de heerlijke trekjes voor hobo en fagot. De sopraan, onze plaatsgenoote Irma Timmerman, hoorden wij voor het eerst op het zaalpodium: zij zong recitatieven en aria's van Mo zart en den jongen, nog weinig per soonlijken Debussy, resp. „Ah, lo previdi" en de beroemde Lia-klaag- zang uit „L'enfant prodigue". Op gewassen tegen haar zware taak leek zij sleohts ten deele: het aan genaam getlmbreerde orgaan lijdt nog aan. het euvel eener te sterke vibratie, terwijl de stemegalisatie soms hiaten vertoont. Vermogen tot diep-dramatische expressie is daarbij in geringe mate voorhan den. Niettemin oogstte zij veel har telijk succes. Mozart's Titus-ouverture en De- bussy's gevarieerd georkestreerde ..Marche écossaisse" waren de ove rige vulsels op dit als gehéél gezien onbevredigend samengestelde mu zikale menu. Th. J. Hannema. Met ingang van Maandag a.s. is mej. M. Taverne alhier, door de directie der N.S. benoemd tot con- troleuse der plaatskaarten op het station alhier. KORFBAL. Ned. Korfbalbond Het pro gramma voor Zondag luidt: Noord-Holand I: SwiftSVK; DED-Koog Zaandijk; Archipel Oosterkwartier; RohdaWester kwartier. Zuid-Holland I: Het Zuiden HKV; DeetosAohilles; DKCHSV Ons EibernestGymnasiasten. Gelderland I: VadaEKCA; On der OnsNoviomagum; SOS—Wils kracht; HellasZKC; Rapidltas 't Overschotje. Overijsel I: Groen ZwartHKC; NaasDOS; AKCRigtersbleek. Noord I: Club BrothersNic; 't Noord OostenHermes; WWMD LDO; Wordt KwiekRood Zwart. Zuid I: OnaVolt; PSVOdilo; Rust RoestDeto. Zuid- Holland IIA: Vicus Oriën- tis IIVicus Orlëntis I; Fluks Remonstr. Broederschap Aan genomen naar Delft, ds. N. van Gelder te Eindhoven. Ned. Prot. Bond Benoemd tot voorganger te Soest, H. te Riet, Godsdienstonderwijzer der Neder land sohe Hervormde Gemeente te Naaldwijk. Baptiste Gemeenten. Bedankt. Voor Rotterdam-C., ds. G. W. Tijman te Sneek Ready; Die HagheALO; Achilles HOns Eibernest H. Zuid-Holland IIBRozenburg Schiedam; SpangenHet Zuiden H ZwerversDeetos II; OSCRQuick Zuid-Holland IHA: Gymnasias ten HDe Algemeene; Ready II Fluks II; OlympiaanRood Wit. Zuid-Holland HIB: HSV II— Emma; HKV IIZuiderkwartier; Ready HI—Die Haghe H. HANDBAL. Nieuw-Brunhilde Nieuw-Brun- hilde speelt Zondagochtenr op het terrein Zoeterwoudsche Singel de volgende competitiewedstrijden: Nieuw-Brunhilde IIAthene Hl (Den Haag); Nieuw-Brunhilde I A.H.C. H (Den Haag). WINTERHULP NEDERLAND Verzoeken om uitkeering. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat aanvragen Om een uitkeering van Winterhulp Nederland voor het a.s. winter seizoen schriftelijk kunnen worden gericht aan: Winterhulp Neder land, Kamer 27, Stadhuis, Leiden. De Burgemeester van Leiden, Plaatselijk Directeur Leiden W.H.N. 2643 STEVENINCK. WIJZIGING MARKTUREN. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van belangheb benden, dat met het oog op het eindigen van den zomertijd nader is bepaald, dat: a. de veemarkt en de poeliers- warenmarkt tot en met 21 April 1944, met zonsopkomst zullen aan vangen en zullen eindigen te 15 uur, met dien verstande, dat de markt in Maart 1944 niet vroeger dan 7 uur aanvangt; het tijdstip, na hetwelk geen vee meer ter markt kan worden toegelaten, wordt gesteld op 2 uren na zons opkomst op die dagen, waarop de markten nè 8 uur aanvangen; b. de kaasmarkt zal aanvangen in de maanden October 1943 t/m. Maart 1944 te 9.30 uur en in April 1944 te 9 uur; c. de botermarkt en de alge meene (Zaterdagsche) dagmarkt zullen aanvangen in November 1943 en Februari 1944 te 8.30 uur en in December 1943 en Januari 1944 te 9 uur; d. de overige markten niet voor zonsopkomst en niet nè, zonson dergang worden gehouden. Leiden, 2 October 1943. 2642 De Burgemeester, STEVENINCK. De Gemeentesecretaris, VAN STRYEN. prijs trouwrijden. In aansluiting op de mededee- ling dat m. i. v. 1 October (voor Amsterdam 11 October) in ons land trouwpartijen slechts mogen worden uitgevoerd met rijtuigen bespannen met één paard, deelt de Gemachtigde voor de Prijzen mede dat dientengevolge de prij zen voor het uitvoeren van ritten met trouwrijtuigen (koets en volgrijtuigen) voor zoover deze tot nu toe waren gebaseerd op een be spanning met twee paarden, met minstens 15% moeten worden ver minderd. 2635 KLEINHANDELSPRIJZEN VOOR CONSUMPTIEAARDAPPELEN. Met ingang van 4 October 1943 mag de kleinhandelsprijs voor con sumptieaardappelen ten hoogste bedragen: kleiaardappelen 8 ct per kg.; duinzand-, zand- en veen- aardappelen 8 ct. per kg, 2634 DE PRIJS VAN VANILLESUIKER. Voor het artikel vanillesuiker geldt de prijzenbeschikklng 1940 No. 1 zoodat dit artikel ten hoog ste tegen den prijs van 9 Mei 1940 verkocht zou mogen worden. De Gemachtigde voor de Prijzen deelt echter mede, dat niet tot vervol ging zal worden ovei gegaan, indien ten hoogste een prijs van f. 0.02 psi pakje van 5 gram netto aan hfct publiek in rekening wordt ge bracht. 2632 STROO-AFNAME EN STROO- PRIJZEN. Binnen zeer korten tijd zal een export van stroo moeten plaats vinden, en wel eventueel tot een hoeveelheid, tenminste gelijk aan het te verwachten stroo-ov'erschot van geheel Nederland Het Be drijfschap van Hooi, Stroo en ruwvoeder raadt in verband hier mede telers van granen ten sterk ste aan, hun stroo niet tegen el- ken prijs te verkoopen. 2607 DISTRIBUTIE VAN RUNDVET. In verband met de beschikbaar stelling van rundvet op de bon nen ..Boter 43A" van de bonkaart voor voedingsmiddelen moeten slagers de van 2 tot en met 6 Oct. 1943 van hun klanten ontvangen bonnen in veelvouden van 20 bon- aen op een afzonderlijk opplakvel en met een afzonderlijk ontvangst bewijs MD 242-01 op Donderdag 7 ijdag 8 of Zaterdag 9 October as. bij de plaatselijke distributie diensten inleveren ter verkrijging van vettoewijzingen, welke voor zien zijn van een distributiezegel en uitsluitend recht geven op het koopen van gesmolten rundvet. De slagers moeten deze toewijzingen benevens eventueele restantbon nen „Boter 43A" bij de plaatselijke toewijzlnpscommLssie inleveren. DISTRIBUTIEDIENST HILLEGOM. Distributie van kaarsen. Gedurende het tijdvak van 1 October '43 t/m 31 Maart '44 wor den wederom kaarsen beschikbaar gesteld. Uitsluitend de volgende catego rieën zullen thans door den distri- butiedienst worden behandeld: le aanvragen om kaarsen t.b.v. verlichting van stallen 2e aanvragen om kaarsen t.b.v. verlichting voertuigen. Kaarsen t.b.v. de verlichting van stallen dienen door belanghebben den voor de periode 1 October t/m 30 November 1943 te worden aan gevraagd op een form. MD 333-02 in het tijdvak van 1 October t/m 9 October 1943. Alleen voor de verlichting van door dieren getrokken voertuigen en handkarren, welke regelmatig gebruikt worden gedurende uren, waarop verlichting is voorgeschre ven, zullen kaarsen beschikbaar worden gesteld. Aanvragen voor auto's, carriers, rijwielen enz. kunnen dus niet in behandeling worden genomen. Voor de periode 1 October t/m 30 November 1943 kunnen aan vragen worden ingediend op een formulier MD 333-03 eveneens ge durende het tijdvak van 1 Octo ber t/m 9 October 1943. 2625 Na-uitreiking bonkaarten en kaar ten voor bjjzonderen arbeid, 13e periode 1943. De na-uitreiking van bovenge noemde kaarten heeft plaats te Hillegom in café Rutten op Dins dag 5 October a.s. Het uitreikingslokaal is geopend van 9 tot 12 uur v.m. In den na middag worden geen kaarten meer uitgereikt. 2626 Vaste brandstoffen voor kook- doeleinden voor hotels, restaurants en pensions. Hotels, restaurants en pensions, die voor het bereiden van warme maaltijden uitsluitend of hoofd zakelijk op vaste brandstoffen zijn aangewezen kunnen van 1 Octo ber '43 af aanvragen indienen voor brandstoffen voor kookdoeleinden Hotels, restaurants en pensions met 10 of meer gasten, alsmede pensions, waarin geen hoofdbe woner aanwezig is, kunnen indien niet reeds geschied vaste brand stoffen voor de keuken en voor warmwatervoorziening aanvragen per formulier Br. C. 250. Pensions met minder .dan 10 gasten moeten, indien zij vorig jaar reeds een kookkaart U 115 of U 215 ontvingen, een verklaring indienen waaruit blijkt, dat zy dit jaar eveneens aangewezen zijn op vaste brandstoffen voor kook doeleinden. 2641 Pensionhouders, aan wie geen kookkaart U 115 of U 215, resp. losse bonnen zijn uitgereikt, die nen, indien zij op vaste brandstor- fen zijn aangewezen, een formu lier Br. C. 250 in te vullen. Vaste brandstoffen voor kamer- en pensionbewoners. Van 3 October t/m 9 October as af kunnen aan de kantoren van den Distrlbutiedienst formu lieren worden afgehaald voor het aanvragen van vaste brandstof fen voor kamer- en pensionbewo ners voor de periode van 1 Oc tober t/m 31 December 1943. Wanneer de woning door mid del van haarden en kachels wordt verwarmd, dient een formulier MD 333-13 te worden ingevuld. Voor gevallen waarin de woning slechts door middel van een cen trale-verwarmingsinstallatie kan worden verwarmd, moet een for mulier MD 333-14 worden inge vuld- 26f De ingevulde formulieren moe ten vóór 15 October a.s. bij den Distributiedienst worden ingele verd. Hoofdredacteur: B. W. Menk- uorst. Lelden; plv hoofdredacteur: K Been, Lelden. Redactiestal: B. W. Menkhorst, Buitenland ei) Tooneel; K. Been, Binnenland en Sport; J Brouwer, Stadsnieuws; Th- 3. Hannema. Omgevp Muz' Verantwoordelijk voot de adver tenties A Poortman HEIL. 23297 Glazenwasscherij en Schoonmaakbedrijf vraagt v. direct nette in vasten dienst. Goed loon. Aanmelden: Fapenstraat 7c, Leiden VERHUISD naar: ONS PRINSESJE, te Katwijk aan Zee, Zeeweg 33. voorheen Voorstraat 6, daarvoor Boulevard 39. eeltpitten, kaUknagels enz. zuilen U niet langer kwellen indien U lid wordt van de Contributie 10 cent per week. Doorloopend recht op behandeling door Medisch gedipl. Chiropodisten. Inl. en inschr.: Hoofdagentschap E.N.A.V., Lange Mare 41 (boven) en aan de Instituten: De Sdtterl. 49, tel. 25127; Oude Vest 159 (Meermanshoftel. 26998 Zaterdag 9 en 16 October 4 uur met lichtbeelden, toege licht door den Heer A. F. J. PORTIELJE. Kaarten beide middagen geldig a 20 cent verkrijg baar Di. t.m. Vr. 1012 en 79 uur, op de le cur susmiddag 30 cent. Personen beneden 14 jaar géén toegang. Excursie naar Artis mogelijk. van den Haarlemschen kunstschilder W. A. v. d. COLK, in de bovenzalen van kunsthandel BREESTRAAT 39 TEL. 20528 Toegang vrij tot 5 uur boven 18 jaar. Duur der tentoonstelling één maand Een Sp. guitaar f.35. Te bevr.: J. Duyzings, Kort Galgewater 10 a. 's Avonds na 7 uur. Agent(essë) voor jgoedgek. lotery met gra- *3r. Vllerboomstr. 658, Den Haag. tls ongev. verzekering. Jonge werkster biedt zich aan voor schoon houden van kantoren, lokalen of scholen voor ochtenduren of middag uren. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 236 k. S| Koudekerk a. d. RtJn. amenkomst D.V. Dins dag 5 Oct. e.k. 7.30 uur nam. Hotel v. Egmond. Spreker: P. Klaver, Am sterdam. Toegang vrij. Komt U en brengt an deren mede. Bijbellezing. Maandag 4 Oct. spreekt de heer Bardelmijer, Haarlem merstraat 48a. Bgln 7 30 uur. t Katwijk aan Zee. D.V. oensdag 6 Oct. hoopt ln Casa Cara voor te gaan ds. Laman van Haarlem. Aanvang 7 u. Stadsevangelisatie Morschweg 69. Dinsdag avond 7.30 uur Bijhelle- zing. Job 23 vers 16: Want God heeft mijn hart week gemaakt, en de Almachtige heeft mij beroerd G.G. Het Leger des Hells, Hooigracht 30. Be zoekt de samenkomsten op Zondag a.s. van. 10 en n.m. T uur. Leider W. P. Malcorps. Jeruel, le Groene- steeg 16. Zaterdagavond 7.30 Bidstond. Zondag 10 uur Avondmaalsvie ring. 5 uur: spr de heer Quellhorst. Dins dagavond 7.30 uur B1J- belbespreklng. Steeds vrije toegang. Gemeente Gods, Ge versstraat 22 Oegstgeest Samenkomsten te hou den op Zondag 3 Octo ber as. vm. 10 u.. n.m 6.30 uur. Woensdag 6 October Bijbelbespreking 's mldd. 4 uur. ieder welkom. Twintig jaren geleden eerste Zondag October werd het gebouw Mid delstegracht 3 Ingewijd. De Evangelische Chris ten Gemeenschap her denkt dit 3 en 4 Octo ber a.s Predikers: J. Sevensma en I. Vasseur komen. Verloren Dinsdag ochtend Haagweg Noordeinde een bruine glacé-heerenhandschoen (rechter). Terug te be zorgen tegen belooning Haagweg 208. Een pr. prima zwarte damesschoenen (suède met leer) mt. 40. 3/4 hak, ln ruil voor dito (liefst geheel suêde) met lage hak. R. Roest, A111, Ter Aar. Telef. Langeraar 25 Wie is genegen een paar meisjesschoenen, maat 84 te rullen voor dito maat 85 of 86. P. Zwaan, Jaagpad 29. Lei derdorp. Huwelijk. Juffr., ge vorderde leeft., wenscht ln kennis te komen met degelllken man m. goed en zacht karakter, liefst van bulten, gepens. of Iets dergelijks. Br. Bur. v. d. Blad No. 234 .k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3