DE RIJKSPOST SPAARBANK Open een toekomst voor Uw bedrijf, door geregeld te sparen. BINNENLAND De nieuwe bonnen. Geldig zijn de volgende bonnen: RECHTZAKEN GEMENGD NIEUWS STADSNIEUWS T eraardebestelling dr. D. E. Bosselaar. SPORT LAATSTE BERICHTEN t Daar kunt U staat op maken! Voor de volgende periode van Veertien dagen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk en aardappelen zijn aangewezen de bonnen 41 en 42, terwijl op deze bonnen van de tabakskaart sigaren, tabak of sigaretten ge kocht zullen kunnen worden. Voorts is op bon 41A boter ver krijgbaar een half rantsoen boter en op 41B boter een half rant soen margarine- Voor een half rantsoen marga rine is voor het tijdvak van 3 tot en met 16 October aangewezen bon 44A boter en wel voor kin deren van 0 tot 21 Jaar- Verder zijn geldig verklaard de bonnen 667 en 668 voor bloem, 669 voor 250 gram gort, 670 voor 100 gram vermicelli, 671 voor 150 gr. kaas, en 673 voor 250 gram jam. Op bon 41 versnaperingen is 100 gram suikerwerk verkrijgbaar op bon 41A kindervoedsel 250 gr. gort en op bon 41B kindervoed sel 250 gram rijst of gort. Tenslotte zij er aan herinnerd, dat de bonnen 38A, 40A en 40B boter geldig blijven tot 30 Octo ber en dat voor koffiesurrogaat en vermicelli de volgende bon aanwijzing zal geschieden op 31 October- De vleeschbonnen voor het tijd vak 3—16 October worden 4 Oc tober bekend gemaakt en de bon voor chocolade (die op 3 October moet worden aangewezen) op 16 October. De dag van den postzegel Voor den dag van den postzegel wordt van 9 October t/m 8 No vember a.s- een bijzondere post zegel verkrijgbaar gesteld in de frankeerwaarde van IVz cent, maar tegen een verkoopsprijs van 15 cent. De netto-opbrengst bo ven de frankeerwaarde is be stemd voor philatelistische doel einden. J. H. Strube heeft den zegel ontworpen, in liggenden vorm. Hij draagt de afbeelding van een Nederlandsche postkar uit de 29e eeuw. Opeischbaarheid geldvorderin gen Joodsche personen Het verordeningenblad van 28 Sept. publiceert een verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied be treffende de aanzegging van de opeischbaarheid van niet door hypotheek gedekte geldvorderin gen van Joodsche natuurlijke of rechtspersonen of vereenigingen van personen. Hierin wordt vast gesteld, dat de bepalingen der verordening no. 37/1943 betref fende de aanzegging van de op eischbaarheid van door hypotheek gedekte geldvorderingen van Joodsche natuurlijke of rechts personen of vereenigingen van personen van overeenkomstige toepassing zijn op niet door hy potheek gedekte geldvorderingen van elk soort. Regeling der schoolartsendien sten De secretaris-generaal van het departement van sociale zaken heeft nadere regelen gesteld voor de organisatie van de schoolart sendiensten, welker aantal, naar reeds eerder werd gemeld, aan zienlijk wordt uitgebreid. Sedert de afkondiging van den desbetref - fenden bestuursmaatregel in Mei 1942 heeft de intensiveering van het geneeskundig schooltoezicht reeds belangrijke vorderingen ge maakt. Uit de thans gepubliceerde uitvoeringsvoorschriften blijkt, dat het geneeskundig schooltoezicht wordt uitgeoefend: a. op de open- bare dagscholen voor voorberei dend, gewoon, uitgebreid, voortge zet en buitengewoon lager onder wijs; b. op de openbare dagscholen voor lager nijverheidsonderwijs, voor zoover dit betreft de scholen voor een ambacht of handwerk en de scholen voor huishouden landbouwhuishouden. vrouwelijke handwerken en maatschappelijk werk; c. op de overeenkomstige bijzondere scholen. De schoolarts mag niet optreden als behandelend geneesheer. Elk der aangesloten gemeenten draagt In de kosten van het geneeskundig schooltoezicht bij naar verhouding van het aantal inwoners. In bijzondere gevallen kan de regeling bepalen, dat elk der aan gesloten gemeenten bijdraagt naar verhouding van het aantal leer lingen. Ned. krijgsgevangenen op Java Er kunnen thans inlichtingen worden verstrekt omtrent krijgs gevangenen, beneden den rang van officier, beginnende met de letters K O tot en met de letters M E. Zij, die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevan genen, gelieven zich te wenden tot het informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Kor te Voorhout 14, 's-Gravenhage, onder opgave van naam, voor namen, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknum mer, militairen rang en laatst be kende standplaats. Prof. dr. A. A. Hymans van den Bergh overleden In den ouder dom van 73 jaar is te Utrecht overleden prof. dr. A. A. Hymans van den Bergh, oud-hoogleeraar in de geneeskunde aan de Utrechtsche universiteit, waar hij in 1918 werd benoemd als opvol ger van prof. Talma. Prof. A. F. Gips overleden Te 's.Gravenhage is in den ouderdom van 82 jaar overleden prof. A. F. Gips, oud-hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. 3 T/M 16 OCTOBER. Elk der vol- geeft recht op het gende bonnen koopen van 41/42A Brood 4 rants. Br. of gebak 41/42B Brood 1 rants. Br. of gebak 41/42 Bescli. 1 rants. Brood, ge bak of beschuit 667/668 Alg. 1 rants. Brood, ge bak of bloem 669 Algemeen 250 gr. Gort 670 Algemeen 100 gr. Vermicelli 41A Kinderv. 250 gram Gort 41B Kinderv. 250 gr. Rijst of Gort 41A Boter Vz rants. Boter 41B Boter y3 rants. Margarine 671 Algemeen 150 gram Kaas 41/42 Melk 1 3/4 liter Melk 41/42 Taptem 13/4 liter Taptem. 41/42 Aardap. 2 kg. Aardappelen 41/42 Toeslag 1 kg. Aardappelen 672 Algemeen 500 gram Suiker 673 Algemeen 250 gram Jam 41 Versn. 100 gr. Sulkcrw. 11/42 Tabak 1 rants. Sigaren, tabak of sigaretten Bijzondere rantsoenen: 44A Boter: y2 rantsoen margarine. Met uitzondering van de bonnen voor vleesch en aardappelen mag op deze bonnen reeds op 2 October worden gekocht. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd 38A Boter: 19 Sept. t/m 30 Oct. 40 A/B Boter: 5 Sept. t/m 30 Oct. Eerstvolgende bonaantvijzing op 17 Oct. voor alle artikelen, uitge zonderd: Koffiesurrogaat en Ver micelli op 31 October. Tracht anderen en Czelf vooral niets wijs te maken. Eerlijk duurt het langst - óók tn distributiezaken Bon algemeen 672 voor suiker aangewezen Van 2 t/m 16 Oc tober is bon 672 van de bonkaart voor voedingsmiddelen aangewe zen voor het koopen van 500 gram suiker. Burgemeesters De voorloopig verlengde ambtsperiode van D. C. de Leeuw als burgemeester van Hoornaar Hoogblokland en Noorde loos is beëindigd evenals die van A. J. van Buuren te Nieuwenhoorn en A. Jonkeren te Sappemeer. Mr. W. Sprenger is als burgemees ter van Ewijk herbenoemd. Bandieten worden achtervolgd. Op hun vlucht hebben de Bolsjewistische benden de brug verbrand. Drie, vier oalken zijn door krachtige grenadier vuisten over den stroom geworpen en een overgang is gevormd voor de nakomende kameraden. Niettegen staande de moeilijkheden, die de i moerassige en boschachtige terreinen .n het acnterliggende gebied van den middensector van het Oostelijk Iront od everen, worden de afzonderlijke benden in hun schuilplaatsen opge zocht en vemir-tigd PK Wittke/Atl/H/P m „De Noordster" - Het gerechts hof te Leeuwarden heef t uitspraak gedaan in de zaak tegen den 35- jarigen accountant F. Nieland te Groningen, in verband met de kwestie van „De Noordster" te Stadskanaal. Verdachte werd belast met een onderzoek in verband met een rapport van den accountantsdienst van de departementen van han del, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij in zake de handelsvennootschap „De Noordster" te Stadskanaal, welk rapport voor deze onderneming allerminst gunstig mocht worden genoemd. Op een conferentie ten kantore der vennootschap liet hij zich uit over het rapport en zei- de, dat als dit werd aanvaard, het de firma wel eens f. 300.000 zou kunnen kosten. Daarbij liet hij doorschemeren dat hij er wel aan kon doen, dat er niets van kwam. Later wilde hij wel iets voor zijn moeite hebben. Hij kreeg f. 25.000. Daarna werd hij aan deze vennootschap verbonden als economisch adviseur op een salaris van f. 25.000 plus 10 pCt. van de netto winst en kreeg bo vendien nog f. 15.000 vergoeding voor het feit. dat hij 's Rijks dienst had verlaten. Het rapport was nu voor „De Noordster" zeer gunstig. De justi tie greep toen in, met het ge volg, dat de rechtbank te Gro ningen hem veroordeelde tot 1 jaar gevangenisstraf. De procureur-generaal vorderde in hooger beroep één jaar gevan genisstraf met aftrek van twee maanden voorarrest. Het hof heeft verdachte ver oordeeld tot één jaar en 6 maan den gevangenisstraf, met aftrek van 4 maanden voorarrest. Het laatste graad in den Wieringer- meerpolder wordt, doordat de schuren vol zijn, op groote mijten gezet, die waterdicht worden gemaakt, zoodat het graan gedurende de wintermaan den droog staat. Een transporteur aan het werk CNF/Kuiper/Pax m D&odeljjk ongeval Op den Noordwijkerweg onder Rijnsburg viel de 16-j. A. van Rossum van de rijdende tram; hij geraakte er onder en werd onmiddellijk ge dood. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van dr. D. E. Bosselaar, oud-rector van het Leidsche Gymnasium en laatste lijk rector van het Sted. Gymna sium te Utrecht, is geworden tot een in al haar eenvoud ontroe rende en indrukwekkende mani festatie van diepe genegenheid, warme waardeering en vriend schap en groote erkentelijkheid, welke zoowel zijn tallooze leer lingen en oud-leerlingen als zijn collega's jegens den uitnemenden paedagoog en voortreffelijken mensch Bosselaar koesterden. Een ongekend-talrijke schare hunner was gistermiddag op de begraaf plaats „Rhijnhof" aanwezig om door het enkele feit hunner tegen woordigheid uiting te geven aan hun diepgevoelde behoefte om dezen te vroeg gestorven oud leermeester, vriend en collega de laatste eer te bewijzen. Behalve de nagenoeg voltallige docentenkorpsen van de Leidsche en Utrechtsche Gymnasia waren o.m. aanwezig dr. S. Renkema, inspecteur der Gymnasia, prof. dr. Fred. Muller, president-cura tor, mr. N. J. Rowaan, secretaris en de heeren dr. H. F. Jorissen, prof. dr. J. A. J. Barge, prof. dr. N J. Bakhuizen van den Brink, leden van het college van curatoren van het Leidsche Gym nasium, dr. J. Breedveldt, wet houder van onderwijs te Utrecht, mr. dr. De Vries en dr. Luyken, allen namens het curatorium van het Sted. Gymnasium te Utrecht, verscheidene hoofden van inrich tingen voor Middelbaar Onderwijs te Leiden en Utrecht, de heer H. A. Vriend, inspecteur voor het gem. onderwijs te Leiden, de oud rector van het Utrechtsche Gym nasium, dr. A. H. Kan, de rectores van de gymnasia te Haarlem, Rotterdam en Groningen, resp. de heeren dr. C Spoelder, dr. Pat- tist en dr. J. Schuursma, mevr. L. Burgersdijk-Eerdmans namens de Ver. van Vrienden van het Leidsche Gymnasium, dr. A. Scholte, rector en dr. C. de Jong, conrector van het Leidsche Gym nasium de laatste tevens in zijn kwaliteit van voorzitter van het genootschap van leeraren aan Ne derlandsche Gymnasia en voörts een zeer groot aantal Leidsche en Utrechtsche vrienden, zoomede vele leerlingen en oud-leerlingen van de Gymnasia aldaar. Overeenkomstig den nadrukke- lijken wensch van den overledene bleven toespraken achterwege. Al leen werd het woord gevoerd door diens zoon, den heer D. E. Bosse laar, die er op wees, dat het leven van zijn vader is geweest een leven van hard werken. Zijn school en „kinders" waren hem alles, ter wijl hij er in slaagde rondom zich een sfeer te scheppen, waardoor hij velen tot grooten steun is ge weest. Velen heeft hij iets ge leerd voor het leven. De diepe waardeering, welke hij daarbij heeft ondervonden van allen, met wie hij in aanraking kwam, oud zoowel als jong. vormde voor hem slechts eeh stimulans tot nog grootere inspanning en toewijding. Spr. besloot met allen dank te zeggen voor het betoonde inten sieve medeleven tijdens de ziekte van zijn vader en voor de over weldigende belangstelling op deze plaats. i" Daarna werd een schier onaf zienbare rij van Leidsche en Utrechtsche leerlingen en oud- leerlingen in de gelegenheid ge- steld hun geliefden oud-leermees ter en vriend een pcsthume bloe menhulde te brengen, waarna de heer Bosselaar Jr.. ten diepste ontroerd, andermaal dankte voor de betoonde vriendschap en waar- deering. Dr. E. J. Roelfsema f In den nacht van Dinsdag op Woensdag is te Meppel, waar hij als chirurg was gevestigd, op 37-jarigen leef tijd plotseling overleden, dr. E. J. Roelfsema, die hier ter stede stu- deerde en geruimen tijd.als assis tent werkzaam was bij prof. dr. Suermondt. Dr. Roelfsema was ook een be- kende figuur in de sportwereld. Hij speelde voortreffelijk voetbal voor H.V.V., was een enthousiast alpinist en een stoer schaatsen rijder. Met succes heeft hij ver scheidene malen aan den elfste- denwedstrijd deelgenomen. 40-jar'g jubileum in den Hortus Botanicus Hedenmorgen vond in het Botanisch Laboratorium alhier de feestelijke herdenking plaats van het 40-jarig jubileum van den heer L. A. J. den Holder, tuinman aan den Hortus. i» Namens de directie van het laboratorium en den Hortus zijn zeer waardeerende woorden gerr." ovei de nauwgezette en kundige wijze waarop r.ij steeds -zijn taak veirieht. Hierbij is hem een en veloppe met inhoud overhandigd. h Pp hortulanus wees op de fraaie bolder en het mooie rosarium als blijken van de kundige zorg van den jubilaris. Daarop overhandig de de heer J. Jonker als voorzitter der afd. Leiden van de Ned- Mij voor tuinbouw en plantkunde het toegekende diploma voor 40-jari- gen trouwen dienst. De jubilaris, die met 1 Nov. a.s. den Hortus zal moeten verlaten wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd, dankte daarop in gevoelige be woordingen. Hierbij wordt eraan herin nerd. dat het tijdstip, na hetwelk het aan jeugdige personen bene- H den 18 jaar verboden is zich ge durende de avonduren buiten op te houden, ten aanzien van de maanden October t.m. Februari bepaald is op 20 uur. PAARDENSPORT. Harddraverij te Lisse Te Lisse is een harddraverij gehouden, waaraan elf paarden deelnamen. Na een spannendeu wedstrijd was de uitslag als volgt: le pr. f.1000: 1. Dictator Spears, eig. Th Konij- l nenburg; 2e pr. f400.Ciamphy Scott, eig. G. van den Ooord; 3e pr. f.200.Diana Norton, e:'v. W. H. Geersen; 4e pr„ f. 100.Dia bolo, eig. G. van Voorst. p BINNENLAND. OP BON „BOTER 43A" DESGE- f WENSCHT RUNDVET VERKRIJGBAAR. Van 2 tot en mét 6 October bij slager inleveren. Op de bonnen „boter 43a" van ji de bonkaart voor voedingsmidde len, welke bonnen gedurende h. tijdvak van 16 October tot en mei, 30 October geldig zullen zijn, is desgewenscht rundvet verkrijg baar. Per bon zal men 100 gram rund- vet kunnen verkrijgen. Zij, die 5 rundvet wenschen te ontvangen, v moeten de genoemde bonnen bij f hun slager inleveren, desge- f wenscht tegen ontvangstbewijs, en wel van Zaterdag 2 October tot er met Woensdag 6 October. v Indien men gedurende dit tijd- i vak bon „boter 43a" niet bij zijn i slager heeft ingeleverd, kan men daarop geen rundvet meer ver- krijgen, maar slechts de axtike- len, waarvoor deze bon later gel- dig verklaard zal wörden. De aflevering van het rundvet is eerst van 16 October af tot en met 30 October a.s. toegestaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2