Gaat U dézen wintert ook téèkenenl „De maat loopt over" VERDUISTEREN: GEMENGD NIEUWS SPORT Herfstwedstrijden in Avegoor. RECHTZAKEN UIT DE OMSTREKEN AGENDA STADSNIEUWS Begin dan nu en vraag eerst inlichtingen bij ABC, N.Z. Voorburgw. 112 N - A'dam - Tel 31149 In het Nationale Dagblad lezen we, dat opnieuw een politieke moord is gepleegd. „De boer Oos terveen in Drenthe, wiens boerderij eenigen tijd geleden door kwaad willigen in brand werd gestoken, is thans door eenige schurken in koelen bloede vermoord, nadat de moordenaars eerst nog een kopje koffie met hem hadden gedron ken. Kameraad Oosterveen werd door eenige schoten doodelijk ge troffen, terwijl zijn vrouw een scnot door de wang kreeg". Naar aanleiding hiervan schrijft het blad: Wij hebben de ontzaglijke moei lijke en zware taak op ons geno men ons Nederlandsche Volk te leiden naar een nieuwe toekomst en de grondslagen voor die toe komst te leggen. Wanneer nu eenige kringen in dat volk op ons idealistische streven reageeren met moord en doodslag en brandstich- tmg. terwijl van de zijde der N-S.B. nog nooit of te nimmer één politieke tegenstander is doodge schoten op deze waarheid kan niet sterk genoeg de nadruk wor den gelegd dan moeten wij zoo langzamerhand het recht verkrij gen om deze terreur met gelijke middelen tegemoet te treden. Met andere woorden: de leden der Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden dienen zoo snel mogelijk bewapend te worden, in het belang yan hun eigen veilig heid, maar in de eerste plaats in het belang van het goedwillende, dat is: het grootste deel van het Nederlandsche Volk. Dit kwam ook duidelijk tot uitdrukking in een gesprek dat wij hedenmorgen met den Secretaris-Generaal der Be weging over deze zaak mochten hebben. De leden van de N.S.B. zijn de dragers van de revolutionnaire ge dachte in ons Volk. Het is onze wil geweest en ons streven om deze revolutie zoo onbloedig mogelijk te doen verloopen. Doch het waren onze tegenstanders die het eerst naar de wapenen hebben gegrepen en de besten uit onze rijen als dolle honden neerknalden. Nog zijn wij zeer lankmoedig geweest, ondanks de terreurdaden; nog hebben wij vertrouwd op het nuchtere verstand van den gemid delden Nederlander. Thans echter zijn wij volkomen gerechtigd open lijk te verklaren dat ons geduld ten einde is. De maat was reeds vol, thans loopt zij over. En de harde feiten van welhaast eiken dag noodzaken ons namens de ge- heele Beweging en haar formaties het verlangen tot uitdrukking te brengen, dat de Nederlandsche nationaal-socialisten bewapend worden, opdat aan deze moord- terreur paal en perk worde gesteld in het welbegrepen belang van ons geheele Volk! Belangrijke proef voor onze nar- cissencultuur geslaagd Onze narcissencultuur ondervindt groote schade van de narcisvlieg. Welis waar wordt door de uit Engeland tot ons gekomen warmwaterbe handeling de larve gedood, maar door deze „natte methode" wordt de nieuwe bloem zoodanig bescha digd, dat de export dezer bollen hetzelfde jaar onmogelijk is. De kweeker wordt dus genoodzaakt zijn bollen zelf weer te planten, met het vooruitzicht, dat ze het volgende jaar opnieuw door de vlieg aangetast kunnen worden. Door dr. W. E. de* Mol te Amster dam is tenslotte, na vele jaren van ijverig speuren, een oplossing ge vonden van het probleem, n.l. de „koolzuur -zuurstof-drukmethode". Dezer dagen zijn op het bedrijf van de kalkzandsteenfabriek van Dijk en Co. te Dordrecht belang rijke proeven genomen, waarbij de drukmethode in de practijk is toe gepast en waarbij bleek, dat de resultaten uitstekend waren, zoo dat de practische uitvoering van de narcisvlieg-bestrijding in alle opzichten mogelijk is geworden. De gebruikte ketel had een leng te van 14.50 m., een diameter van 1.90 m. en een inhoud van onge veer 40 m3. Er was slechts één inlaat gemaakt. Vandaar uit voer den tien aftakkingen naar de cylinders met koolzuur en zuurstof. Hoe meer toevoermogelijkheden er n.l. zijn, des te sneller verkrijgt men den gewenschten druk. De ketel was na afsluiting zoowel bij het deksel als bij in-of uitlaat hermetisch gesloten. Bij deze proef is de druk opgevoerd tot 7 atmos feren. Nadat de bollen, die in den ketel waren geplaatst, den voorge schreven tijd onder druk hadden gestaan, werden de gassen uit één uitlaat uitgelaten, wat slechts 12 minuten duurde. De narcisbollen waren in drie kratten geplaatst, n.l. één vooraan, één in het midden en één achterin. De bedoeling van deze plaatsing was. om te controleeren of overal de druk voldoende sterk was ge weest. Na proefneming bleken de bol len zoo mooi en zoo gaaf te zijn, alsof zij zoo van het veld kwamen, erwiil hii controle de larve van de narcisvlieg dood bleek te zijn. De methode van dr. De Mol kan op groote schaal in de practijk worden uitgevoerd. Naar schatting toch kunnen 500 zakken narcis- bollen gelijktijdig worden behan deld. G. C. Lunsingh Meyer t - Te Assen is. 71 jaar oud, overleden de heer G. C. Lunsingh Meyer, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Drente. Hij was ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Vice-admiraal A. ten Broecke Hoekstra t - Vice-admiraal A. ten Broecke Hoekstra is Ronco s. An- cona (Italië) in den ouderdom van 65 jaar overleden. In 1919 bevorderd tot kapitein luitenant ter zee, werd hij in 1924 kapitein ter zee en kreeg het commando over de Zeven Provin ciën. Het jaar daarop werd hij chef van den Staf der Marine in Batavia, in 1927 werd hij vlag officier, in 1929 vice-admiraal en commandant der zeemacht tevens hoofd van het Dep. van Marine in Ned.-Indië. Deze functie heeft hij ji2 jaar bekleed. In 1931 is hij met pensioen gegaan. van hedenavond 19.30 nur tot morgenochtend 7.30 urn- De maan kwam heden op te 7.12 uur en gaat onder te 19.51 uur; t| het is vandaag Nieuwe Maan. De prachtige gebrandschilderde ramen uit de kerk in De Rijp (N.-H.) worden door den bekenden glazenier Toon van den Berg hersteld. Het werk geschiedt onder toezicht van monu mentenzorg CNF/Stuvel/Pax ra Een tragische verjaardag Het tweejarig kind van de familie C. B., te Rijen (N. Br.) dat door een zusje op den arm werd gedragen toen het naar boven ging, is door dat deze laatste op de trap het evenwicht verloor in een pan ko kende melk gevallen, welke voor deze trap stond. Op weg naar het ziekenhuis is de kleine, die dien dag juist ver jaarde, overleden. Rijksminister Speer met den Franschen minister voor de productie, Bichelonne, die op uitnoodiging van den Rijksminister voor bewapening en oorlogs- productie eenige dagen in Duitschland vertoefde, tijdens den rondgang door sen Duitsch bewapeningsbedrijf Atlantic/Kobierowski/Pax m Op Zondag 3 October as. zullen in het SS-Ausbildungslager Ave goor de eerste Germaansehe herfst- sportwedstrijden in Nederland wor den gehouden. Als punt één staan op het pro gramma de herfstkampioenschap- pen der Germaansehe-SS ln Ne derland, als punt twee herfstkam- ploenschappen van de SS-und Po- lizeisportgemeinschaft Niederland en ten slotte vergelij'klngswedstrij- den tusschen de Hitlerjugend en Jeugdstorm. Avegoor Is voor de Nederlandsche SS-mannen een begrip geworden, hier hebben de meesten bun eer ste opleiding ontvangen. Een oplei ding. die hen niet alleen maakte tot lichamelijk weerbare mannen, maar hun ook de gedachte meegaf voor het leven van het Groot-Ger- maansche rijk waarvan de vormen moeten groeien en aan welks tot standkoming zij nu '•eeds werken door hun aandeel bij te dragen ln de strijd voor de toekomst van Ger- manje De lichamelijke opvoeding neemt' in Avegoor een zeer belang rijke plaats in als onderdeel van de opvoeding tot een soldateske le venshouding. Zij moet laten aan voelen, dat het iets heerlijks is, wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volk Zij moet vreugde wakker roepen over het feit. dat men zich weerbaar weet en een geest van weerbaar heid aankweeken. De lichamelijke opvoeding in Avegoor beoogt den jongen man die eigenschappen te doen verv erven, welike hij moet be zitten om den stv>.,d te doorstaan. In dit licht moet men de ko mende wedstrijden in Avegoor zien, een sportieve krachtmeting, die de kameraadschap doet groeien en bloeien tot nieuwe kracht van ons oude werelddeel. DAMMEN. v. Steenbergen wint tweekamp Het was bij den aanvang van de vierde partij voor P. Olivier een zware taak een achterstand van 4 punten ln te loopen op Van Steen bergen De partij werd dan ook door liem met eenige risico ge speeld, doch zijn tegenstander liet zich niet van de wijs brengen en wist een lucratieve voortzetting van Olivier af te straffen en op overtuigende wijze tot winst te brengen. Door dit resultaat was de stand 71 voor v. Steenbergen ge worden. die dus dezen tweekamp ongeslagen (3 gew., 1 remise) wist te winnen. BRIDGE. Viertallencompetitie district Lel den N.B.B. Aan de viertallen competitie van den Ned. Bridge bond wordt dit Jaar niet alleen deelgenomen door De Sleutels, maar ook door VOG, alhier, en Al phen. Eerstgenoemde twee clubs spelen gezamenlijk, waarna de groepskampioenen der 1ste en 2e klasse tegen de kampioenen van Alphen uitkomen om het districts kampioenschap. De uitslagen van den eersten avond zjjn: Hoofdklasse: (team) Laken wint van (team) Hins met 27 p.; Ver boog Sr. wint van v. d. Ploeg met 41 p.; Wakka wint van Prins met 7 p.; Van Wingen wint van Thoo- len met 22 p.; Vrijenhoek wint van De Graaf met 47 p. Eerste klasse A: Smit wint van van Noort Sr. met 29 p.; Mol wint van Jagerman met 28 p.; v. d. Burg gelijk tegen mevr. v. Ingën Sche- nau (4 p. ten gunste van v. d. Burg); idem B: Bleuzé wint van Rijnbende met 26 p.; Been wint van Zandbergen met 36 p.; mevr. Visser wint van Keunen met 17 p.: idem C: Van Delft wint van Ver poorten met 56 p.; Christlaanse wint van Kiel met 13 p.; Slem ge lijk tegen Smittenaar (3 p. ten gunste van Smittenaar). Tweede klasse A: mej v. Boxtel Haagsche Rechtbank J. T. v. d. W. uit Leiden had te Oegstgeest voor een winkel een damesfiets weggenomen. Buiten de gemeente werden de banden gemonteerd, die vervolgens werden verkocht. Ter zake diefstal vorderde de officier tegen verdachte die slecht bekend staat ondanks zijn jeugd, tien maanden gevangenisstraf met af trek van preventief. De rechtbank heeft overeenkomstig dezen elsch v. d W. veroordeeld. Dóór niets doen, kwam J. v. d. R. uit Leiden op het verkeerde pad, waar de vorige verdachte v. d. W. hem op bracht. Van de opbrengst der banden had v d. R., die van den diefstal wist, f.25.ontvan gen zoodat wegens heling twee maanden gevangenisstraf werd ge- eischt De rechtbank heeft deze straf opgelegd, doch met opschor ting teneindp gratie te vragen. Met den 20-jarigen J. P. uit Wassenaar was het heelemaal fout gegaan. Reeds 1V2 jaar bracht hij in de jeugdgevangenis door, en nu hij terecht stond wegens diefstal van een kofferschrijfmachine, ter wijl ook andere diefstallen door middel van braak door hem waren gepleegd, vorderde de officier een jaar en zes maanden gevangenis straf. De rechtbank heeft een na der onderzoek gelast en de zaak naar den officier verwezen. A. L. en J. J V.. beiden uit Lel den hadden fietsen gestolen bij de Arbeidsbeurs en voor een perceel aan het Gangetje. Tegen L. vor derde de officier acht maanden en voor V een jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief De rechtbank heeft een nadere behan deling van de zaak tegen V. bevo len en L. veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf met aftrek van preventief. Voor het geven van een adres, waar gestolen fietsen verkocht konden" worden, had. J. F. N, te Leiden f. 20.— ontvangen. Terzake heling vorderde de officier 3 maan den gevangenisstraf tegen N.; de rechtbank heeft conform dien eisch uitspraak gedaan. De drievoudige moord te Schiedam Wegens den moord te Schiedam op 3 Joodsche vrouwen (gepleegd in den nacht van 12 op 13 Aug. 1942) heeft het Haagsch Gerechts hof beide hoofdverdachten: den 32-jarigen J. Bemond, te Rotter dam, en den 50-Jarigen J. M. Wol tering, eveneens te Rotterdam, ver oordeeld tot levenslange gevange nisstraf (evenals de rechtbank in dertijd deed). De 40-jarige mede plichtige Rotterdammer P. Hart- land werd veroordeeld tot 20 Jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief en mej M. Ligthart uit Schiedam, tot 9 jaar, eveneens met aftrek van de preventieve hechte nis. Hartland was door de recht bank tot 20 jaar en mej. Ligthart tot 6 jaar veroordeeld. LEID SCHEND AM. Fietsendiefstal S. e«n van L hadden hun „afgesloten" fiets even aan den Achterweg gepar keerd. Dit afsluiten ls blijkbaar overbodig geweest want toen zij verder wilden gaan waren hun fietsen, ondanks de .afsluiting" verdwenen. De politie zoekt de dieven. De heer J. J. Zitman, tractie- opzlchter 1ste klasse by de Nederl. Spoorwegen alhier, ls benoemd tot werktuigkundige alhier. wint van Ruhrwiem met 8 p.; Bus- sching wint van De Jong met 45 p.; Idem B: Pielanen wint van Kanbier met 48 p.; Jungschlager wint van Nievaart met 29 p.; Hui venaar wint van Rietbergen met 18 p.; Idem C: mevr. v. d. Togt ge lijk met mevr. Vorst; Goddijn wint van Lamberts m. 13 p.; mej. Snoe- ker gelijk tegen mevr. Kuipers (3 p. ten gunste van mej Snooker). HEDEN Katwijk aan Zee (Casa Cara) Spr. ds. De Groot. 7 1/4 uur nam. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te lelden wordt van Zaterdag 25 September 8 uur tot Zaterdag 2 October 20 uur waargenomen door de Apo theek Kok, Rapenburg 9. Tel 24807 en de Apotheek Tot Huip der Menschheid", Hooigracht 48, Telef. 21060. Te Oegstgeest door de Oegst- geestsche Apotheek. Raadhuispark 8. Telef -6274. Nieuwe politieke medewerker - Met ingang van 1 October zal als politiek medewerker en Haagsch redacteur van ons Blad optreden de heer W. H. Streng te Wassenaar Jubilea - Vrijdag a.s. hoopt de heer Chr. Zirkzee zijn 25-jarige werkzaamheid in dienst van den ijzerhandel der firma H. E. van der Heide aan de Nieuwstraat te herdenken. Dinsdag a.s. viert de heer G. van der Lelie zijn gouden jubileum als dekenwever in dienst van de firma Zaalberg. Expeditie-Bursch in ons land teruggekeerd - De expeditie, onder leiding van den directeur van het Rijksbureau voor Oudheidkundig Bodemonderzoek onzen stadge noot, dr. F. E. Bursch, welke in de maand Mei onder auspiciën van de studie-afdeeling der Neder landsche Oost Compagnie N. V. naar de Dnjper-bocht is ver trokken. voor het doen van ar cheologische opgravingen gedu rende de zomermaanden, is uit het Oosten met rijke ervaringen teruggekeerd. Hoewel uit den aard der zaak het verzamelde mate riaal eerst wetenschappelijk on derzocht moet worden, alvorens uiteindelijke mededeelingen kun nen worden verwacht, kan toch reeds gezegd worden, dat met de in Nederland toegepaste en voor het Oosten geheel nieuwe opgra vingsmethoden belangrijke resul taten bereikt zijn. De belang stelling en actieve steun van den gebiedscommissaris van Dnjepro- petrowsk ondervonden, zoomede de goede verstandhouding met de bevolking, hebben veel tot de bereikte resultaten bijgedragen. Zilveren jubileum - Vandaag herdacht de héér J. B. Mulder den dag, waarop hij 25 jaar geleden als kleermaker in dienst trad bij de firma Peek en Cloppenburg alhier. Hedenmorgen werd de ju bilaris met zijn gezin per auto van huis gehaald en in hartelijke be woordingen toegesproken door den bedrijfsleider, den heer W. van Zuiden, die zijn welgemeende ge- lukwenschen vergezeld liet gaan van de aanbieding van een gelds bedrag onder couvert, een glas- stel en bloemen Namens het personeel werd het woord gevoerd door den atelierchef. den heer W. van Vliet, die wees óp de analogie in de bedrjjfstoestanden 25 jaar geleden en nu en eveneens bloe men en een prachtige lamp aan bood. Vanzelfsprekend bleef de dagelijksche arbeid voor den jubi laris vandaag rusten. Jeugdconcert Residentie-Orkest - Gistermiddag werd het vijfde Jeugdconcert van het Residentie- Orkest, onder de auspiciën der Maatschappij voor Toonkunst ge geven. De belangstelling was als steeds bijzonder groot. De school jeugd heeft met belangstelling kennis genomen van de hoogst instructieve toelichtingen van den heer Frits Schuurman onder wiens stimuleerende directie een aantrekkelijk programma, be staande uit Grieg's „Huldigings- marsch" uit de tooneelmuziek bij B. Björnsons drama „Sigurd Jor- salfar". Bizet's L'Arlésienne-suite en Smetana's symphonisch ge dicht „Die Moldau" werd uitge voerd. Het geestdriftige applaus getuigde telkenmale van bijzonder enthousiasme voor het gebodene. De paedagogische waarde dezer concerten is wederom overtuigend gebleken! HANDELSREGISTER K. v. K Nieuwe inschrijving: REBG (Bep. Bep.), Oude RÜn 92, Leiden fabriceeren en her stellen van en handeldrijven to meubelen. Venn.: H. G. Regeer, H. Regeer en J. D. van den Bos Leiden. Wijzigingen: N. V. Exploitatie Maatschappi Circinus, Gebouw KEF., Katwijk a/d. Rijn, Sandtlaan. Wijz. zaak- adres in Bezuidenhoutscheweg 255 's-Gravenhage. Jachthaven Grutto, Iepenlaan L Sassenheim. De vennootschap i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2