Keuringen voor de Waffen-S.5„ hef Legioen en de landwacht STADSNIEUWS LAATSTE BERICHTEN DE BIOSCOPEN KERK EN SCHOOL AGENDA UIT DE OMSTREKE GEMENGD NIEUWS Nederlandsche verpleegsters in opleiding. Voordrachten van bekende professoren vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Da meisjes moeten ernstig werken, om alles wat zij moeten weten, te be- hcerschen. Maar ondanks alle moeilijkheden met de taal lakt het uitstekend GL-Holland-Pax m genegenheid voor de eenige doch ter van een rijken boer door een groot deel van zijn dorpsgenooten dwars gezeten wordt. Ten slotte weet hij zijn tegenstanders even wel te overtuigen van zijn eer lijke bedoelingen, waarna ook een bevredigende oplossing wordt ge vonden voor andere inmiddels ge rezen moeilijkheden. Hansi Kno- teck, Paul Klinger en Sepp Rist spelen de hoofdrollen. Trianon - Men weet, wat een film met Marika Rökk biedt: vroolijke zang. uitstekende dans en een dosis liefde. Dit recept i voldoet altijd, ook in de film ,,Hab' mich lieb", waarin twee paartjes elkaar vinden, zij het dan ook gelukkig anders dan men zich aanvankelijk had voorgesteld. De vlot gespeelde geschiedenis speelt zich hoofdzakelijk af in een mon dain berghotel, waar ook van de skisport genoten wordt. Victor Staal en Hans Brausewetter zijn de tegenspelers van Marika Rökk die ook ditmaal buitengewoon op dreef is. (P. Bok) Tentoonstelling „Lakenhal". - Heden werd in het Stedelijk Mu seum „De Lakenhal" een ten toonstelling geopend van repro ducties naar gravures, etsen en houtsneden van Lucas van Ley- den. Vooral de houtsneden, waar aan ook werk uit de omgeving van Lucas van Leyden en enkele oude boeken met illustraties van dezen meester zijn toegevoegd, vormen een bij het groote pu bliek nog vrijwel onbekend, doch zeer aantrekkelijk terrein. Orgelavond Hooglandsche kerk. Het tiende programma van de orgelavonden in de Hoogland sche Kerk wordt ditmaal niet Maandag- maar Dinsdagavond gegeven en uitgevoerd door den heer Cris Boss, organist der Laakkerk te Den Haag. Gespeeld worden werken van Bach, Han del, Mudde, Bonset, Karg Elert e.a. De toegang is vrij. Rijkspostspaarbank. - Aan het kantoor der posterijen te Leiden werd in den loop der maand Mei 1943 op spaarbankboekjes inge legd f 484997.97 en terugbetaald f. 192634.95. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 387. BINNENLAND. Verschuiving van werkkrachten in Nederlandsch-Indië - In de be zette Nederlandsch-Indische ge bieden zal in den eerstkomenden tijd een groote verschuiving van werkkrachten plaats vinden, wordt uit Zuid-Borneo gemeld. Volgens dit bericht heeft de ontwikkeling van de industrie op Borneo en wel in het voormalige Nederland sche Borneo, zoo snelle vorderin gen gemaakt, dat het onmogelijk is voldoende werkkrachten uit dit dun bevolkte gebied te verkrijgen. Na besprekingen met de mili taire autoriteiten is men derhalve overeengekomen, om werkkrach ten in grooten omvang van Java naar Zuid-Borneo over te bren gen. Deze werkkrachten zullen vóór alles gebruikt worden voor een intensievere exploitatie van de bodemrijkdommen en de hout industrie. (D.N.B.). Drievoudige moordaanslag te Boxtel Op de grens van de gemeente Boxtel en St. Michiels gestel heeft Vrijdag een drievou dige moordaanslag plaats gehad. Door een schot in het hoofd werd de 50-jarige De R. gedood, een vrouw met wie hij leefde, kreeg een schot in de long, terwijl een 21-jarige jongen uit Arnhem, K., die tijdelijk te Boxtel verblijf hield ernstig in de borst werd getrof fen. De jongeman zag nog kans naar een boerderij te strompe len. waar men de politie heeft op gebeld. Deze trof de vrouw zwaar gewond aan langs den weg op on geveer 800 m. van de plaats van het misdrijf. De moordaanslag is gebeurd in de bosschen, waar De R. een kamphuisje had en sedert twee weken woonde. Over het motief tast men nog in het duis ter. De daders moeten zwaar be wapend zijn geweest. Beide gewonden werden naar het Groot Ziekengasthuis te Den Bosch overgebracht, terwijl het stoffelijk overschot van De R., naar het lijkenhuisje werd ver voerd. De R. en de vrouw waren afkomstig uit Amsterdam. Casino - De titel „Traummusik" toont reeds, dat een speciale at tractie van deze film het muzi kale element is. Peter Kreuder verzorgde dan ook de pakkende schlagers, terwijl Marte Harell, Lizzi Waldmüller, Werner Hinz en Benj amino Gigli de hoofd rollen vertolken. Rex - „Twaalf uur twaalf" biedt den bezoeker een onderhoudend uurtje, vol dolle avonturen, waar in Geraldine Katt als vrouwelijke detective een belangrijk aandeel heeft. Verder spelen o.m. nog mee René Deltgen en Paul Henckels. Luxor - Marika Rökk speelt in de film „Heisses Blut" de rol van de temperamentvolle Hongaarsche landgoedbezitster, die al haar eigendommen ter veiling verkocht ziet, doch haar renpaard wenscht te behouden en er daarom de vlucht mee neemt. Er is natuur lijk een liefdehistorie aan ver bonden en er zijn tallooze verma kelijke scènes, vooral door het geestige spel van Marika Rökk, Paul Kemp en Max GülstorffAl met al een film, die volop amu sement biedt. Lido - „Het meisje van den Rozenhof" is een luchtig verhaal over een schoolmeester in een Beiersch dorpje, die dank zij een Geslaagd voor het examen Stenografie Groote Nederlandsch (130 lettergr.) en Duitsch (kan toorstenograaf). mej. Thea Fles (Lelden) en mej. W. Nieuwenhui- zen (Sassenheim); voor het diplo ma machineschrljven mej. W. Groom (Oegstgeest) Ned. Herv. Kerk Beroepen te Genemuiden, ds. J. C. Stelwagen te Opheueden, te Nieuwleusen (toez.), de. H. A. Jellema te Hat- tem, te Enschede (vacature ds. N. Zwiep), dr. M. A. Beek te Gronin gen, te Haarlem-Noord (vacature ds. Drost)ds. H. A. Visser te Raalte. Aangenomen naar Dreischor (Z.), cand. W. L. Jens, hupprediker te Rotterdam-O. Benoemd tot hulp prediker te Nuis-Nierberi, cand. I. Brommet te Veendam. Bedankt voor Hei- en Boeicop. ds. P. Bouw te Haaften. Beroepen te 's-Graven- hage (vacature ds. v. d. Pol), ds H. Talsma te Wierden, (vacature ds. V. den Bosoh), ds. F. J. Pop te Delft, (vacature ds. Bos), ds. I. P. van der Waalte, Haarlem 21ste pred. plaats ds. P. van der Kraan te Slie- drecht. Geref. Kerken Benoemd tot hulpprediker te Haren (evangeli satie Paterswolde)cand. W. S. Hugo van Dalen, hulpprediker te Nieuwe Schans, te Haarlemmer meer, cand. J. M. Bloemkolk te Utrecht. PREDIKBEURTEN. VOOR DE PINKSTERDAGEN. Lelden Chr. Geref. Kerk Bij onze Vrijwilligers. Straks zal de eigen gemaakte koffie best smaken SS PK Ahrens-O-H-P «n Het SS-Ersatzkommando Ne derland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kun nen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te wor den. B de onderzoekin gen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fa milieleden, duurder opleiding, extra le vensmiddelen enz. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Ne derland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook degenen melden, die tot de Germaansche SS in Ne derland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9-14 uur, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9-12 uur, Breda, res taurant „Modern" Markt. 18 Juni 15-18 uur, Den Bosch, hotel „Noordbrabant", Markt 45. 19 Juni 9-12 uur, Venlo, Deut sches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 9-12 uur, Arnhem, café Royal". 20 Juni 15rl8 uur, Hengelo, café „Modern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15-18 uur, Zwolle, ho tel „Geitenbeek". 21 Juni 9-12 uur, Assen, Con certhuis a. d. Vaart. 21 Juni 15-18 uur. Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uur, Leeuwarden, Huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni -9-14 uur, Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur, Amersfoort, Polizeidurchgangslager, Leusder- weg. 26 Juni 9-14 uur, Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhout- scheweg. (Steenschuur)len Pd. v.m. 10 u. ds. Joh. Jansen; n.m. 5 u., lees- dienst Doopsgez. Gem.: len Pd. v.m. 10% u„ ds. ten Cate Eglise Wallonne: di manche dix heures et demie Mr. R. Blommaert Evang. Luth. Gem.: len Pd. v.m. 10% u.. ds. Bleger; 2den Pd. v.m. 10y2 u., ds. Makkink Geref. Kerk (Zuiderkerk)len Pd. v.m. 10 u., ds. W. Bouwman; n.m. 5 u., ds. Wiersinga Geref. Kerk (Heeren gracht) len Pd. v.m. 10 u., ds. E. H. Broekstra van Oegstgeest; n.m. 5 u., ds. Weggemans Geref. Kerk (O. Vest); len Pd. v.m. 10 u., ds. Wiersinga; n.m. 5 u. ds. Bouwman; Geref. Kerk (Morsch- weg)len Pd. v.m. 10 u.. ds. Weg gemans; n.m. 5 u., ds. Broekstra Geref. Kerk in H.V. (Breestr 64) len Pd. n.m. 5 u. ds. B. A. Vene mans Rem. Geref. Gem.: len Pd. v.m. 10% u., ds. H. Meyer van R dam Ver. van Vrilz. Herv. (Volkshuis)len Pd. v.m. 10% u„ ds. A. v. d. Heide van Voorburg Vrijz. Kinderkerk (Gerecht)len Pd. n.m. 12% u„ dr. Boersema Vrije Kath. Kerk (Vreewijkstr. 19): len Pd. v.m. 10% u. Gez. mis; n.m. 4'% u., vespers en lof; 2den Pd. v.m. 10% u. gez. mis Hoogl. Kerk: len Pd. v.m. 10V2 u. (jeugd dienst), ds. D. J. Vossers Hlllegom Ned. Herv. Kerk: len Pd. v.m. 10 u. ds. Chr. Eerhard; n.m. 5 u.. ds. A. P. v. d. Haas van Oegstgeest; 2en Pd. v.m. 10 uur Jeugddienst, ds. Ch. Eerhard Ger. Kerk; len Pd. v.m. 10 en n.m. 5 u. ds. A. K. Krabbe; 2en Pd. vm. 10 u. ds. D. de Visser van Vijf huizen Chr. Ger. Kerk: len Pd. v.m. 10 en n.m. 5 u. Leesdienst 2en Pd. v.m. 10 u. ds. P. Visser van Sassenheim Ned. Prot Bond: len Pd. v.m. 10.30 u„ ds P. Prins van Wijngaarden van Alkmaar. Katwgk aan den Rijn Ned. Jerv. Kerk: len Pd. v.m. 9.30 u.. ds. Rutgers van Katwijk aan Zee; n.m. 5 u. Candidaat v. Malssen te leiderdorp; 2en Pd. v.m. 9y2 ds. ?^em,eyerr7„an Den Haag Ger. ?:,ien Pd* v*m* 8-80 u„ ds. J. Aalders; n.m. 5 u. dezelfde; 2en Pd- 9'/2 u.. ds. J. c. Gilhuis van Katwuk aan Zee. u:Koudekerk Ned. Herv. Kerk: r., v m' 10 en n m- 7 u„ ds. v. Binsbergen; 2en Pd. v.m. 10 u. dezelfde Geref. Kerk: len Pd. 10 en n.m. 7 u. en 2en Pd. v.m. 10 u„ ds. Haspers. Lisse Ned. Herv. Kerk: len r.~f, vm" 10c u- _?s* J* Th. van Vee- nen, n.m. 5 u. ds. Vossers van Lei den; 2en Pd. v.m. 10 u., ds. S. van Veen en van Leimuiden Geref. h er™„le£ Pd* vm* 10 en n*m. 4 u. dr. Th Ruys Jr.; 2en Pd. v.m. 10 u. ds. Bouma van Noordwijk aan Zee Chr. Geref. Kerk: len Pd en nm* 5 u* en 2en Pd. v.m. lo u., ds. Ponstein Geref. Gem.: len Pd. v.m. 10 en n.m 4 u en 2en Pd. v.m. 10 u. ds. Verha- ToPud Geref. Gem.: len Pd. v.m. 9.30 u. en 3 u. en 2en Pd. v.m. 9.30 en 3 uur Leesdienst. ,Hl|k„Binnen Ned. Herv. Kerk; len Pd. en 2en Pd. v.m. 10 u„ ds. Siddré Ger. Kerk: len ps" v'™' en n-m. 5 u. en 2en xt u* ds- H. B. Visser Noordwiik aan Zee Ned. Herv. Kerk: len Pd. v.m. 10 en n.m 5 u. ds. Cupedo; 2en Pd. v.m. 10 u., ds. Touw v. Leiden Geref. Kerk hi H.V. (Egb. de Grootstr.) len .v m- 10 en 2en Pd. v.m. 10 1/4 h„ ds. B. A. Venemans Geref. Kerk: len Pd. v.m. 10 en n.m. 5 u. en 2en Pd. v.m. 10 u. ds. B. Bouma Ger. Bond (Jul. v. Stolb.str. 27) 2en Pd .n-m. 5 u.. ds. Riinsburger van Oud-Beyerland. Oegstgeest Geref. Kerk (Zui- drkerk); len Pd. v.m. 10 u. ds Eringa; n.m. 5 u., cand. De Bruin van Dordrecht; Geref. Kerk (H Morsohweg) len Pd. v.m. 10 u cand. De Bruin; n.m. 5 u., ds. Erin- Oude Wetering Ned. Herv. Kerk: len Pd. v.m. 10% u., ds. van Roon; 2den Pd. v.m. 10% u. de heer v. d. Meer van Abbenes; Geref Kerk; len Pd. v.m. 10% en n.m. 3% u„ en 2den Pd. vm. 10% u., ds. v. d. Bos: Remonstr. Kerk: len Pd. v.m. 10% u„ ds. Heyn. Rijnsburg Ned. Herv. Kerk: len Pd. v.m. 9% u.. dr. G. C. van Niftrik; n.m. 5 uur de heer F H. Breukelman; 2den Pd. v.m. 10 u. ds. C. A. van Harten van Kat wijk aan Zee; Kcxzaal len Pd. v.m. 9 1/2 u. de heer Breukelman; n.m. 5 u., dr. van Niftrik; Geref. Kerk (Voorhouterweg)len Pd. vm. 10 u., ds. M. C. v.d. Loo; n.m. 6 u., cand. Mulder van Leiden; Ger. Kerk (Rapenburg)v.m. 10 u., ds H Post; n.m. 6 u„ ds. Van der Loo; 2den Pd. vm. 10 u. ds. H. B Vis ser van Noordwijk; Concordia: len Pd, v.m. 10 u., cand. Mulder* n.m. 6 u„ ds. Post; Chr. Ger. Kerk: len Pd. v.m. 10 en n.m. 5 u., ds. v.d. Ven van 's-Gravenhage; 2den Pd. v.m. lo u., Leesdienst. Voorhout Ned. Herv. Kerk: len Pd. Vm. 10 u., en n.m. 4 u., (koor) en 2den Pd. v.m. 10 u., ds. Flink. Voorschoten Ned. Herv Gem. (wijziging)2den Pd. vm. 10 u., ds. W. A. B. ten Kate van Wasse naar. Warmond Ned.Herv. Kerk: len Pd. v.m. 10 en 2den Pd. v.m. 10 u. (koor), ds. De Bel. Wassenaar Geref. Kerk: len Pd. vm. 10 en n.m. 5 u., ds. Ferin- ga; 2den Pd. v.m. 10 u., ds. J. Rij- neveld van Valkenburg; Geref. Kerk Zuid: len Pd. v.m. 10 en n.m. 5 u., ds. Timmer. Zoeterwoude Ned. Herv. Kerk: len Pd. v.m. 10 u., d6. Kranenburg, HEDEN. Jeruël: Bidstond te 7% uurn Stadszaal: Uitvoering Mandoli ver. „K. en G." 7 uur nam. Zondag. Evang. Chr. Gem.: Samen/, sten e 10 uur voorm. en 3 en uur nam. Jeruël: Samenkomsten te 10 voorm. en 5 uur nam. Stadszaal: Voorstelling van Trom". 2% uur nam. Schouwburg: Oe Haghespei „Een schoonmoeder uit duizend 7% uur nam. Oegstgeest (Geverstr. 22) A. Sneep te 10 uur voorm. en nam. Maandag. Evang. Ghr. Gem.: Samenh sten 10% uur voorm. en 3 en uur nam. Hoogl; Kerk: Zendingsdie G.Z.B. te 2% uur nam. Jeruël: Samenkomst te 10 u 1 Schouwburg: Oe Haghespeli „Alleen op de wereld". 3 uur n: „Een schoonmoeder uit duizend- 7% uur nam. Stadszaal: Bokswedstrijden D. 2 uur nam. Stadszaal: Hawaiian Sterrenie te 7% uur nam. Katwijk aan Zee (Casa Car Spr. ds. Alberts te 5 uur nam. Dinsdag. Hoogl. Kerk: Orgelconcrt 8 nam. De geneeskundige dienst te 1 den wordt van hedenavond 8 tot Maandagmorgen 8 uur waar nomen door de doctoren J. Bruyne, Film. de Graaft, Starck Veldhuyzen en van Maandagm gen 8 uur tot Dinsdagmorgen 8 door de doctoren P. van Es, Ka mann, Lahr en Teeuwen. Te Oegstgeest wordt deze dier op den lsten Pinksterdag waan nomen door dr. Varekamp, Te 21916 en op den 2den Pinksteri door dr. Leemhuis, Tel. 22030. De avond-, nacht- en Zonda dienst der apotheken te Lek wordt van Zaterdag 12 Juni 20 tot Maandag 14 Juni 8 uur wai genomen door de Apotheek Hi dingh en Blanken, Hoogewoerd Tel. 20502 en de Apotheek Rei Steenstraat 35, Tel. 20136. En Maandag 14 Juni 8 uur tot Zati dag 19 Juni 8 uur door de Ap theek „Tot Hulp der Menschhel: Hooigracht 48, Tel. 21060 en Doeza-Apotheek, Doezastraat Telef. 21313. Te Oegstgeest stf door de Oegstgeestsche Apothe Raadhuispark 8 Tel. 26274 WASSENAAR. Verdronken. Uit de haven Wassenaar werd door voorbijga gers het liohaam van het 4-Jai zoontje van de familie de G. gehaald. Ondanks toepassing kunstmatige ademhaling en gebruik van een zuurstofappara gelukte het niet de levensgeest* weer op ce wekken. Voor het examen lichamelij opvoeding M.O. slaagde te Amste dam de heer K. du Chatinler alM Jongen klom in lichtmast Nuenen is de 14-jarige G. Klug mans uit Eindhoven, die in lichtmast was geklommen, een der hoogspanningsdraden aanraking gekomen en op slag gt dood. Boerderij afgebrand bij Henge Woensdagmiddag brak bral uit in de boerderij van den b« G. Trutmans in de buurtscha Oels bij Hengelo. Het vuur gree zoo snel om zich heen, dat hi achterhuis, waar de brand w ontstaan, spoedig in lichte laa stond. Slechts een gedeelte va het huisraad kon worden gei» De Hengelosche brandweer k" alleen trachten uitbreiding t voorkomen. Huis en inboedel wa ren verzekerd. Een hoeveelhei hooi en stroo ging in de vlamme op. Beide beenen afgereden. - D 13-jarige Marietje van Dijke t Melissant (Z.) die te vroeg een rijdende tram sprong, kwal hierbij onder een der rijdend wagens. Haar beide beenen we' den onder de knie afgereden. 2 is naar het Paulina van Weel ziekenhuis te Dirksland vervoer' Door den bliksem gedood. -0 den Planthofweg te Almelo ont stond Vrijdagavond groote con sternatie door een zwaren blik* seminslag, die den plotselinge dood veroorzaakte van de ecM; genoote van den melkventer Hutten, die terwijl zij in de keu ken aan een tafel zat. getWJl fen werd en achterover viel. E™ dokter kon slechts den dooa constateeren. Verscheidene &jj1 dere personen uit de omgeviW gevoelden schokken en een huw ner bleef daarbij eenige uren w wusteloos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2