ZWARE VERLIEZEN DER GEALLIEERDEN IN DE LUCHT Italiaansche Weermachtsberïchten KERK EN SCHOOL Duitsche Weermachtsberichten BINNENLAND GEMENGD NIEUWS VERDUISTEREN RECHTZAKEN SPORT Uitslagen v. d, N.V.B. AGENDA Bij onze Vrijwilligers. Onze jongens weten zich te behelpen door balken aan te brengen over de modder SS PK Hilkenbach-O-H-P m WEDERZIJDSCHE ACTIE IN DE LUCHT. Zaterdag deelde het Italiaan sche hoofdkwartier mede: Onder de Tunesische kust heb ben Italiaansche torpedovliegtui gen en nachtbommenwerpers een vijandelijk convooi aangevallen. Een tankschip van ruim 5000 ton en een ander schip werden met torpedo's tot zinken gebracht. Een andere eenheid, waarschijn lijk een tankschip, werd door bommen getroffen en vloog in brand. Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben vliegvelden op Malta met bommen bestookt, waardoor uitgestrekte branden ontstonden. Twee Spitfires werden door de vergezellende jagers neergescho ten. Formaties vijandelijke vliegtui gen hebben plaatsen aan de straat van Messina, op Sicilië, Sardinië en Pantellaria aange vallen. In de woonwijken van Messina en Reggio di Calabria waar een kindertehuis een vol treffer kreeg, werd aanzienlijke schade aangericht. De vijand verloor 27 vliegtuigen, waarvan 19 door Italiaansche en Duitsche jagers, 8 door het luchtdoelge schut en wel twee boven Sardinië en 3 boven Pantellaria en drie boven Messina werden neerge schoten. En Zondag: Onze luchtmacht heeft de vijandelijke scheepvaart aan de Algerijnsche Tunesische kust nieuwe zware slagen toege bracht. Een schip van 8000 brt. explodeerde en zonk. Voorts wer den een schip van 7000 brt. en een torpedojager in het centrale bekken van de Middellandsche Zee in den grond geboord. Vijandelijke vluchten naar centra in Sicilië veroorzaakten een beperkt aantal slachtoffers èn schade van geringen omvang. Boven het eiland werden in to taal 26 vijandelijke machines neergeschoten, waarvan 16 door de Duitsch-Italiaansche jagers en '0 door het afweergeschut. De in dit weermachtbericht Vermelde luchtaanvallen veroor zaakten de volgende slachtoffers onder de burgerbevolking: in de provincie Agrigento 17 dooden en 43 gewonden, in de provincie Trapani 8 dooden en 30 ge wonden. Zuigelingen omgekomen. Onder de slachtoffers van den jongsten vijandelijken luchtaan val op Reggio di Calabria bevin den zich, naar Stefani meldt, 33 zuigelingen en 14 moeders als mede een verpleegster, die in het door bommen getroffen zuigelin gentehuis om het leven kwamen. Het gebouw was door de bij internationale overeenkomsten vastgestelde kenteekenen duide lijk als zoodanig kenbaar. PREDIKBEURTEN, Boskoop Geref. Gem.: Dins dag nam. 7 u., ds. Verhagen van Lisse. Waddinxveen Remonstr. Kerk Dinsdag nm. 7 u., ds. de Rover San Vlaardingen. Zaterdag deelde het Duitsche opperbevel mede: „Plaatselijke aanvallen van de bolsjewisten in het gebied ten Noorden van Lissitsjansk en ten Zuid-Westen van Soesjinitsji mis lukten deels in gevechten van man tegen man met zware ver liezen voor den vijand. De lucht macht steunde de afweergevech- ten van het leger door voortdu rende aanvallen van duikbommen werpers en slagvliegtuigen. In het achterwaartsche gebied van den centralen sector van het Oostelijke front werden 15 leger plaatsen van benden vernield, de benden vernietigd en talrijke buit aan wapens en voorraden gemaakt. Aan het overige deel van het Oostelijke front slechts weder- zijdsche activiteit van verken- nings- en stormtroepen. In de wateren van het Vis- scherseiland werd een vijandelijk vrachtschip van 4000 brt. door bommen in den grond geboord. In het Middellandsche Zeege bied vernietigde de luchtmacht gisteren 18 vijandelijke vliegtui gen. Onder bescherming van ja gers aanvallende snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten overdag met goede uitwerking vliegtuigsteunpunten op het eiland Malta. Bij een luchtaanval van den vijand overdag op de Duitsche Bocht leed de bevolking verliezen. In de stadsgebieden van Wil helmshaven en Embden ontston den vrij groote branden. Door ja gers. alsmede door de luchtdoel- artillerie van de marine en de luchtmacht werden 17 der aan vallende viermotorige bommen werpers neergeschoten. Twee Duitsche jachtvliegtuigen gingen hierbij in luchtgevechten verlo ren. Bij vluchten bovén de be zette gebieden in het Westen werden vier vijandelijke vliegtui gen vernietigd. In den nacht van 21 op 22 Mei bestookten snelle bommenwerpers opnieuw militaire doelen in het gebied van Londen en aan de Zuidkust van Engeland. 1 vlieg tuig ging verloren. Enkele vijan delijke storingsvliegtuigen vlogen in den nacht boven het Weste lijk en Noordelijke Duitsche rijks gebied. En Zondag: Aan het Oostelijke front geen gevechtshandelingen van eenige beteekenis. De luchtmacht vernie tigde verscheidene aanvoersche- pen voor de kust van den Kauka- sus en ondernam zware bomaan vallen op spoorwegtransporten en belangrijke overlaadstations dei- Sovjets. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen brachten in de wate ren van het hooge Noorden een vijandelijk koopvaardijschip van 3000 brt. tot zinken. In het gebied van de Middel landsche Zee werden door Duit sche jagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht op 22 Mei 20 vij andelijke vliegtuigen neerge schoten. Nederlanders bij de Duitsche zeemacht - Voor personen van 18 tot 35 jaar, die vallen onder den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet, bestaat, in dien zij dit wenschen, gelegenheid zich aan te melden voor onder zoek voor den dienst bij de Duit sche zeemacht. Zij worden gedu rende hun diensttijd bij de Duit sche zeemacht vrijgesteld van den arbeidsinzet. Nadere inlichtingen worden dooi de Ortskommandanturen verstrekt „Het zij hun gegund" Heden avond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilver sum 2, tijdens zijn politiek week- praatje over het onderwerp „Het zij hun gegund". Den volgenden morgen om kwart over acht kan men een herhaling van deze radiocauserie beluisteren. De heer J. J. Dekker over leden In den ouderdom van 67 jaar is de heer J. J. Dekker oud-ambtenaar bij de reclassee- ring te Groningen, overleden. De overledene heeft gedurende zijn vijftienjarige loopbaan als reclasseeringsambtenaar zeer be langrijk werk voor de justitie en andere instanties verricht; o.m. deed hij veel voor de zedelijke verbetering der gevangenen. Een groot aandeel heeft hij voorts ge. had bij het ophelderen van het drama te Grootegast, toen al daar in Januari 1929 vier veld wachters het slachtoffer van hun beroep werden. Jhr. J. B. Burmania van An- dringen de Kempenaar over leden Te Groningen is te zijnen huize plotseling in den ouderdom van 69 jaar overleden jar. J. B. Burmania van An- dringen de Kempenaar. De overledene was sedert 1912 notaris te Haren en genoot in stad en provincie als zoodanig algemeene bekendheid. Hij was o.m. hoofdbestuurslid van de vereeniging tot behoud van na tuurmonumenten in Nederland en voorzitter van de vereeniging Stad en Lande te Groningen. Voorts heeft de overledene door het geheele land veel be kendheid verworven als amateur goochelaar. Hij trad als zoodanig zeer veel in het openbaar op. Verdronken In het Apel- doornsche kanaal te Loenen op de Veluwe is de ongehuwde 29- jarige landbouwersknecht H. Klein Winkel, die niet kon zwemmen, maar zich toch te water had begeven, verdronken. Eerst was hij voorzichtig te werk gegaan, maar langzamerhand werd hij driester wat hem nood lottig is geworden. van hedenavond 21.45 uur tot morgenochtend 5.30 urn- De maan kwam heden op te 1.23 uur en ging onder te 10.14 u. Haagsch Gerechtshof. - Tot twee maanden gevangenisstraf was J. C. Mollers uit Leiden veriordeeld we gens overtreding van de distribu- tiewet. De adv generaal wilde de straf wel terug brengen tot 14 da gen gevangenisstraf. Het hof heeft verdachte thans vrijgesproken van het ten laste gelegde. De Economische rechter straft. - Terzake diefstal van vee uit de weide stond terecht P. Dongel- mans uit Rijpwetering. Dat was niet het eenige feit, want ver dachte had ook een hoeveelheid aardappelen gestolen. Voor deze feiten vorderde de officier thans een jaar en zes maanden gevange nisstraf met aftrek van preventief. De rechter veroordeelde tot tien maanden gevangenisstraf met af trek van preventief. T. v. d. Plas uit Katwijk a. Zee had twee tabaksbonnen vervalscht. Het waren de bonnen 61 en 63 waar hij 64 van gemaakt had. Verdachte bekende en in verband met den ernst van het feit vorderde de officier drie maanden gevange nisstraf. De rechter veroordeelde tot een maand gevangenisstraf. Inbreker neergeschoten te Den Bosch Zaterdagmiddag werd op klaarlichten dag ingebroken in twee naast elkaar gelegen wo ningen aan den Orthenscheweg te 's Hertogenbosch. De dieven maakten daarbij een fiets en een aanzienlijken voorraad sigaren, sigaretten en shag buit. Eenige uren later ontdekte een politieagent op den Graafscheweg twee opgeschoten jongens, die op één fiets waren gezeten en een grooten zak meevoerden. Hij ge laste hen af te stappen, daar de zaak hem verdacht leek, waarop de jongens zoowel de fiets als den zak in den steek lieten en op de vlucht sloegen. Een van hen, zekere L., werd reeds direct gegrepen; de ander was een huis binnengevlucht en had zijn toe vlucht op het dak gezocht. De politieagent sommeerde hem naar beneden te komen aan welk bevel hij niet voldeed. De agent loste daarop twee schoten en trof den man. die omlaag stortte en zwaar gewond bleef liggen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. Bij nader onderzoek bleek, dat de twee aangehoudenen de da ders waren van de beide Inbraken Zij reden op de gestolen fiets en in den zak vond men de gestolen tabakswaren terug. De getroffene is de onlangs uit een opvoedingsgesticht ontvluchte v. d. S. uit Den Bosch. VOETBAL, Kampioenschap van Nederland: HeereveenADO 11; Willem II Enschede 32. District II. Tweede klasse B: OvermaasUnitas 01. Vierde klasse D: Beslissingswed strijd: DunoGraaf Willem n- VAC 7—3. Vierde klasse E: BodegravenStol wijk 27. Res. 3e klasse A: Alphila 2 LFC 2 1—8. Bekerwedstrijden, eerste ronde: VeendamZwartemeer 20; SDO UCWVC 11; BeverwijkTerras vogels 25; Zandvoortmeeuwen ADO 1920 1—5: DHC—Excelsior 01; Go AheadTTD 32. Tweede ronde: Ensch. Boys Roombeek 11; HeraclesHengelo 6—1: AGOVV—Heerde 6—1; Wage- ningenWAW 1-0- Quick (N)— OAB 8—1; MVV—Limburgia 3—1: WeertVVV 02; EindhovenDe Valk 6—2; Longa—RAC 2—0; KVW MOC 3—3; Zaandijk—ZFC 2—1; Ajax—WA 13—1; ASVK—DWS 2— 3; VolewijckersOWO 60; DOS Zeist 92; 't GooiBaarn 5—1; Allen Weerbaar—KFC 1-2- VCS— HBS 1—5; Alphen—GSV 24; VPC Xerxes 0—4; ConcordiaNeptu- nus 14; DFCEBON 51: Emma Musschen 5-2- LSC—GVAV 2—1 ODI—Schijndel 3—1. Kampioenschap van Nederland - De wedstrijd HeerenveenAdo is gisteren in de beste verstandhou ding gespeeld. In den voormid dag hebben beide besturen verga derd en van weerskanten werd toen toegegeven fouten te hebben ge maakt. De wedstrijd stond onder leiding van den heer Van Welzenes. Heerenveen nam al spoedig de lei ding door Bruinsma. Ado was eeni- gen tijd sterker, maar het goede schot was zoek. Aan de overzijde kogelde Lenstra tegen den paal. Na ruim een halfuur zorgde Vreeken op fraaie wijze voor den gelijkmaker In de tweede helft was Ado meestal beduidend sterker maar vele mooie kansen werden gemist en met 11 kwam het einde. In Tilburg stond Willem II tot kort voor het einde met 30 voor tegen Enschedé. In de laatste mi nuut deden de gasten echter eenige gevaarlijke uitvallen, welke hun tot aller verrassing nog twee doelpun ten opleverden. Eindstand 3—2. De stand is nu: 1. Feyenoord 7 gesp. 9 p.; 2. Wil lem II 88; 3. Ado 55; 4. en 5. Enschedé en Heerenveen, elk 65. Zwaluwen-jeugdtournooi Op het U.V.S.-terrein is Zaterdagmid dag een jeugdtournooi gehouden, georganiseerd door de Alg. Ned. Voetbalver. ,,De Zwaluwen". De uitslagen waren: Groep I: UVS VUC 00; LaakkwartierHillinen 00; UVSHillinen 0—0; UVS Laakkwartier 21; Hillinen VUC 01; LaakkwartierVUC 12 Groep IIRoodenburgASC 01; LisseDocos 00; Lisse ASC 30; RoodenburgDocos 02; ASCDocos 00; Lisse Roodenburg 70. Groep IIILugdunumRouw koop 01; UVS bQuick 0—0; UVS bLugdunum 10; Quick Rouwkoop 20; UVS bRouw koop 00; LugdunumQuick 05. Daar VUC zich-terugtrok, gaat uit de eerste groep UVS over naar den eindstrijd; in groep II deed Lisse buiten mededinging mede, zoodat ASC winnaar werd (na strafschoppen met Docos), terwijl Quick de beste resultaten behaal de in groep III. Het programma voor 'morgenavond op het ASC-ter- rein luidt: UVSASC; ASC—' Quick; UVSQuick. Seriewedstrijden Docos Win naar van het tournooi van Docos was U.VS. IV. dat met 32 van D.O.C.O.S. II won in de finale; 3. Roodenburg II: 4. V.V.S.B II. TENNIS. De competitie De voornaamste uitslagen van gisteren zijn: Hoofdklasse: DDVAnglo Dutch 100. Eerste klasse: SiodNw. Marlot Club II 37; De MetselaarsPark Marlot 64; PhilharmonieBreda 55 GYMNASTIEK. Districtskeurwedstryden voor Zuid Holland Te 's-Gravenhage wer den in de turnzalen aan de Teyler- straat de districtkeurwedstrijden gehouden voor de provincie Zuid- Holland. De uitslag was: Turners: 1. F. de Waal (Donar, Den Haag) 105'/2 p.; 2. W. Verhoekx (Arnoldi, Rotterdam) 104]/2; 3. F. F. Schonk (Sparta, Delft) 101. Turnsters: 1. G. HuisLasschuyt (Donar, Den Haag) 99 p.; 2. B. Keijzer (Ther, Rotterdam) 941/23. A van Schaik (Donar, Den Haag) 91 p. HOCKEY. Venlo kampioen van Nederland Voor een record aantal bezoekers, naar schatting 2.000 man, heeft Venlo door een overwinning van 41 op P.W. het hockeykamploen- schap van Nederland veroverd. De overwinning was volkomen ver diend, hoewel de uitslag iets ge flatteerd is HEDEN. Haarl.str. 48a: Samenkon uur nam. Hooglandsche kerk: Orgel Feike Asma te 8 uur nam.T Kagerstraat: Ledenverg. I H.B.S. 71/2 uur nam. WIELRENNEN. De Ronde van Alkmaar, Ronde van Alkmaar is gi door Lakeman (Amsterdam] amateurs was Bijl (Den Hi naar. ATHLETIEK. Trainingswedstryden nationale trainingswedstrij; Te Werve brachten geen bi wone prestaties. De algemei wachting dat de Rotten politieman Krijgsveld het en Nota moeilijk zouden werd niet bewaarheid. C won de 100 meter vrijwel] dreigd. De voornaamste ui| waren: 100 meter, klasse A: 1. Os (Trekvogels) 11 sec.; 2. Nol land, 11,2 sec.; 3. Krijgsveli mandad) 11,2 sec. 1500 m kil 1. P. J. ie Bruyn (Trekv.) 14,4 sec.; 2. M. Bekkers 4 min. 17 sec. Kogelstooten. klasse A: 1. de Bruyn (V. en L.) 14,18 m. 400 meter, klasse A: 1. (Trekv.) 53,4 sec.; 2. G. (DOS) 54,9 sec. Discuswerpen, klasse A: 1. Bruyn (V. en L.) 43,33 m.; 2. Bruggencate (AVA) 37,49 m Te Amsterdam waren dé naamste resultaten: 100 m. hardloopen, A-kl: Berger (AAC) 10,8 sec.; 2. (AAC) 10,8 sec. 400 m. hardloopen, A-kli Blok A.V.'23) 50,3 sec.; 2. (AAC) 51,4 sec. 800 m. hardloopen, A-kl: Bouman (AAC) 1 min. 59 Giezen (Trekv.) 2 min. 4,1 Verspringen met aanloop, se: 1. Wellerdieck (Kellas) Discuswerpen: Kluft (Ha: 37.24 m. I pe SCHERMEN. Nationale sabelkampioewl pen In de sportschool Krape te Rotterdam werden de Nede: sche sabelkampioenschapper| houden, waaraan 15 scherm Amsterdam, Den Haag, Rot' Amersfoort en Delft deelnami De kampioen van het vorigel F A. Mosman uit Amsterdam| niet in geslaagd zijn titel te den. W Driebergen uit Ame legde thans beslag op het kam] schap, door de uitstekende p tie van de 14 partijen er 12 h. nen. De volgende deelnemers' gen over naar de hoofdafdi W. Driebergen, A. C. Montfod A. Mosman, W. v. d. Berg, J. dervood, C. P. Berlemon dam), G. Munnik (R'dam) Kuypers (Den Haag) BRIDGE. RotterdamLeiden Vo interdistrictswedstrijden spe< de kampioensviertallen van (De Sleutels) gisteren te Ro dam tegen de kampioenen var Rotterdamschen Kantoor Br bond. De Leidenaars wonnen de geheele linie: team Laken 21, team Wakka met 11 en Van Berge Henegouwen met 20 KORFBAL. Lustrum-wedstrijden van Algemeene" Op de tem van het U.V.S.-sportpark ziji seriewedstrijden van De Algen ter gelegenheid van haar t' lustrum gehouden. Wat de prestaties der Len twaalftallen betreft zij verc dat van de seniorestwaalftallei leen het le twaalftal van de niseerende vereeniging beslag een prijs in haar afdeeilng wl leggen nl. de derde. Alle ai Leidsche senioresploegen werde de voorronden reeds uitgescha. Bij de adspiranten slaagden ploegen van Vicus Oriëntis A Zuiderkwartier A er in in afdeeling resp. een le en 2e te bemachtigen. Tot slot terme we hierbij nog de uitslagen de le afdeeling: Groep A: OriëntisAchilles 01; HSV- 11; Het ZuidenLuto Achilles—HSV 1—2; VOLuto HSV—Het Zuiden 5—1; LU Achilles 1—0; LutoHSV 1—' ZuidenV. Oriëntis 03; Ach Het Zuiden 10; 1. Luto, 2. Groep BFluksGymnasia; 0—1; DKCFluks 1—2; Gyo siastenDKC 20; VogelR°! burg 21; FluksVogel 01; zenburgGymnasiasten 01; zenburgFluks 10; VogelG! nasiasten 00; DKCRozen'; 10; DKC—Vogel 2—4. 1. G! nasiasten, 2. Vogel. FinaleLutoGymnasiasten (Gymnasiasten wint na straf' pen). 1. Gymnasiasten. 2. Luto, HSV (na straf worpen met Vos1 Nederlandsclie Korfbalbond uitslagen van gisteren waren Kampioenschap van Nederls Blauw WitDOS 64; SSV— tos 16 Promotoe en degradatie: NW Holland I: SamosOosterkwan 02; Zuid-Holland I: Read! Quick 44; Gelderland I: Rapid': —DOT 5—2; Zuid-Holland D SchiedamRegenboog 81. Competitie: Gelderland I: ZK' EKCA 31; Noord I: WWMD-? 7—1; Zuid-Holland IH A: A# meene IIReady II 25.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2