Dit J BMeenh KOOPMANS' BAKMEEL SPORT KUNST EN LETTEREN BRAND!!!??? Bel op 22 2 41. RECHTZAKEN Burg. Stand van Leiden AGENDA STADSNIEUWS zijn voedzame meelspijzen onontbeerlijk fee/7 boefje wafer. en een poeder van hebt- U noodiq om de hevig-]' ,ste hoofdpijn kwijt te roken. /Sct.p.p.-zokétui a 6s+.28ct Jbij Apothekers èri Drogisten N.V. PHARM.CHEtl.FABR.% E.M.BRASKAMP Lef op de naam Dr D. B.MEENK Hoogleeraren - Benoemd is tot gewoon hoogleeraar in de facul teit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in het Sanskrit, het Avestisch, het oud- Persisch en de beginselen der Indo-Germaansche taalweten schap: dr. J. Gonda, thans bui tengewoon hoogleeraar; verder is benoemd tot buitengewoon hoog leeraar in de faculteit der lette ren en wijsbegeerte aan de rijks universiteiten te Groningen en te Utrecht om onderwijs te geven in de archaeologie: dr. G. v. Hoorn, thans lector. Rechterlijke macht. - Aan mr. D. Bijdendijk is op zijn verzoek met ingang van 15 Mei j.l. eer vol ontslag verleend als kanton- rechter-plaatsvervanger te Den Haag. Mr. J. B. Kan 70 jaar. - De oud-minister van Binnenlandsche Zaken en lid van den Raad van State, mr. J. B. Kan, viert heden zijn 70sten verjaardag. BILJARTEN. Ned. Biljart Bond, afd. Leiden De uitslag van het tournooi om het cadre-kampioenschap luidt: Kam pioen P. Schouten (SDO)2. G. M. Teegelaar (POL); 3. J. Slra (TOG); 4. H. Verstraaten (DOS); 5. B de Roo (TOG); 6. P. Mulder (P. v. C De uitslag voor het kampioen schap 2de kl. libre luidt: kampioen I. v. Rijzen (TOG); 2. Wassink (TOG); 3. Pijnacker (TOG)- 4. Oudshoorn (TOP); 5. Rodenburg (OSL); 6 De Jongh (BOS). De drie banden kampioenschap pen die ditmaal in twee klassen zullen verspeeld worden en het tournooi om den Amstelbeker, wor den na het gesloten seizoen (15 Juli) verspeeld. Piano-iniddag Tlieo van der Pas Zondagmiddag 23 dezer zal de pianist Theo van der Pas, voor de tweede maal m dit seizoen, een con cert geven in de Stadsgehoorzaal. Hij zal ditmaal^werken van Schu mann (o.a. Carnaval) en Chopin uitvoeren. Leterkundige prijzen over het jaar 1942 Door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten zijn de volgende letterkundige prij zen over het Jaar 1942 toegekend. 1. De H.D. Sytstra-prijs aan den Prieschen schrijver R. P Sybesma te Heerenveen. 2. Twee prijzen voor streeklec- tuur. Een aan den Drentschen -volksverteller en folklorist J. J. Uilenberg en een aan den Scheve- ningschen romanschrijver Arend Tael. 3. Twee aanmoedigingsprijzen voor de romanschrijvers Evert Zandstra en Peter van Andel. 4. Een prijs voor goede ontspan ningslectuur aan mr. A. Roothaert. De economische rechter straft De speurhond van den rijksveld wachter C. M. Beke te Noordwij- kerhout heeft al meer bijzondere verrichtingen vertoond, en van haar werk was ook E. van Stijn te Noord wij kerhout nu het slachtof fer. Want hij werd door den hond aangewezen als degene die bij een landbouwer tarwe had weggehaald. Het dier had een spoor gevolgd naar de woning van verdachte, waar de politieman op zolder een zak tarwe vond, die door den be nadeelde als zijn eigendom werd herkend. Doch verdachte betoogde dat hij de tarwe van een onbe kende had gekocht, hetgeen den officier niet waarschijnlijk voor kwam, zoodat hij vier maanden ge vangenisstraf eischte. De rechter veroordeelde tot twee maanden ge vangenisstraf. J. L Elsgeesi uit Alkemade was zijn stamkaart kwijt, en om nu ex tra rantsoenen te bekomen voor zeer zwaren arbeid, iets waarop hij recht had, gaf hij zijn werkgever de stamkaart van zijn broer mee, waaraan echter was „gewerkt". Want de moeder van den verdachte had het kruisje weggehaald, dat was geplaatst toen aan den broer die bescheiden waren verstrekt. De officier vorderde tegen verdachte 14 dagen gevangenisstraf; de rech ter legde f. 40.boete subs. 20 da gen hechtenis op. De moeder van verdachte, die bekende het kruisje te hebben weggewerkt, werd na den eisch van twee weken, even eens tot f. 40.boete subs. 20 da gen hechtenis veroordeeld. Omdat men thuis in zulke moei lijkheden zat, en er een zieke was, had C. J. J. v. Heusden uit Leiden enkele bonnen vervalscht, voor welk feit de officier twee maan den gevangenisstraf vorderde. Na het pleidooi, besloot de rechter eerst een rapport over verdachte in te winnen. Bij den politierechter Uit het complot van personen, die zich te Leiden aan spoorwegdiefstallen had den schuldig gemaakt, was A. N. de W. te Leiden nog achter gebleven wat berechting betreft, omdat er een nader onderzoek moest plaats vinden. Er waren nu diverse getui gen in deze zaak, die tevens een psychiatrischen kant had. Aan ver dachte was tenlaste gelegd diefstal van tarwe, doch het geval werd ontkend. Nadat de diverse getuigen waren gehoord, vorderde de officier twee maanden' gevangenisstraf. Na het pleidooi van den verdediger, besloot de rechter schriftelijk von nis te wijzen. Terzake verduistering stond terecht J. K. uit Leiden, die deswege werd veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Uit een sla gerij had K. E. uit Leiden diefstal gepleegd en' een sleutel weggeno men Hij werd nu terzake diefstal veroordeeld tot een week gevange nisstraf. Slont en Dils houden levenslang De Hooge Raad heeft arrest ge wezen in de zaak van den 37-jari- gen huisschilder T. A. P. Slont uit Rotterdam en den 47-jarigen reizi ger J. H. J. Dils uit Amsterdam, die zoowel door de rechtbank te Rot terdam als in hooger beroep door het Gerechtshof te 's-Gravenhage zijn veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf wegens den op 12 No vember 1940 te Rotterdam gepleeg- den moord op den Bredaschen win kelier P. B. C. van Aart De Hooge Raad heeft het cassatieberoep ver worpen. Haagsclie gerechtshof Terzake diefstal was G. J. O. uit Warmond veroordeeld tot zes maanden ge vangenisstraf. Thans vorderde de adv.-generaal vermindering van deze straf tot drie maanden. Arrest over 14 dagen. GEBOREN. Johan. z. v. H. Eybrink en D. J. Plakmeijer; Johannes, z. v. J. van Leeuwen en E. Erdloff; Jan Mari- nus, z. v. G. Verkerk en M. Achter berg; Agatha Johanna, d. v. J. Berkhuijsen en A. Schlagwein; Ja cobus, z. v. J. van de Water en T. W. Som.ineling; Hendrika Cornelia, d. v. H. C. Kramers en H. Selier. Willem, zn. v. D. Hanno en W. C. Swanenburg; Johannes Maria An- tonius, zn v W. T. J. Raaphorst en J. E^ Overdevest; Cornelia Maria, dr.'v. J. A. Straathof en P. A. van Diemen. Elisabeth, dr. van C. P. Piekaar en M. de Boer; Hendrik Johannes, zn. van H. J. Dreef en A. Beij; Jo hannes Adrianus, zn. van H. J. Boelee en M. H. de Vleeshouwer; Jannetje, dr. van D. Kanbier en M. J. Vincourt; Anna Cornelia Maria, dr. van J. Verhoeven en J. M. Waayer; Willem, zn. van J. G. Monfils en S. Pouw; Wilhelmina Frederika, zn. van W. F. Hartman en H. H. E. van der Wereld; Gerar- dus Petrus, zn. van L. Z. Hoogen- boom en .J M. Loos; Maria Johan na Jacoba, dr. van D. A. van Beek en P. van der. Sleet; Yvonne, dr. van W. Beekman en M. Baart; Su sanna, dr. van W. Beekman en M. Baart; Johan Dirk Albert, zn. van J. May en G. H. C. A. Haverkorn; Johanna, dr. van J. G. van Koo- peren en A. van Velde; Wim, zn. van N. van Beelen en N. van Duij- venvoorde; Johannes Leendert, zn. van J. Martens en A. Werkman. ONDERTROUWD. J H. van Hartevelt. jm.. 27 J. en A. M. Doll, jd.. 23 j. G. van Herk, gesch., 35 J. en A. Konijnenberg, gesch.. 45 j.; H. Moe- nen, jm. 34 j. en J. C. Visser, jd. 35 j J. J. Culdemond, m. 30 j. en S. de Wekker, jd. 29 j.; J. A. Schouten jm. 26 j. en J. A. E. Vin- kestein, jd. 29 j.; F. Stouten, jm. 21 j. en P de Bruijn. jd. 22 j.; N. van 't Zand, jm. 22 j. en A. M. Planje, jd. 21 j.; P. A. van Goozen, jm. 30 j. en C. Boom, jd. 31 j.; L. Klap, jm. 20 j. en C.^f, S. de Graaf jd. 22 jaar. J. Apeldoorn, jm. 22 J. en J. du Prie jd., 22 j.; T J. Stol. jm 29 en A. G Verhoeven, Jd., 29 j.; H- P. Veldhuijzen, jm.. 29 j. en E. M- I. Lesk, d.. 27 j.; W. J. de Gunst, jm. 19 j. en H. Pet, jd., 21 j. GETROUWD. P. M. C. Mulder, m. en C...M. W. van Haastrecht, jd.; W. Vijlbrief, jm. en C. van der Blom, jd.; K M. W Wesdorp, jm. en H. Staffeleu, jd.; J. Hoogenboom, jm. en E. M. Bronsgeest, jd.; C. L. Riemens, jm. en B. M. Jagerman, jd.; J. M. El lenbroek. jm. en S. H. W. Par don jd. OVERLEDEN K Slikker, man, 62 j.; J. P. J. Mens, dr., 7 dagen; B. M. Bierman, zn. 5 mnd.; A. J. Weve, zn. 5 mnd. A. Serlier, man. 75 j.; H. Rus- scher, huisvr. van P. Kwadijk. 75 j.; J. Roggeveen, zoon, 5 jaar; J. Pijnacker. zoon. 2 dagen: C. J. de Mink, zoon, 1 jaar. GEVESTIGD: W. J. Advocaat en fam., uit voerder wegenbouw, Roodborst- str. 22; A. C. Arendse, St. Jacobs- gracht 1; C. Bak, Pasteurstr. 5; W. P. Beekman, koopman in fruit, Haarl.weg 13; Wed. C. W. Dijksman-Bek en fam.. Rijn- en Schiekade 115; C. Kerkman-Van der Bent, dienstbode. Rijnsbur- gerweg 127; G. N. de Boef en fam., metaalfraiser, Stieltjesstr. 39; C. H. Boekamp, apoth. ass., Doezastr. 31; W. Briët, kantoor bediende, Steensehuur 18; H. N. Bruggemans en fam.. brugknecht, Haagweg 8; A. de Bruine, loop knecht, HaarlAtr. 85a; A. A. H. de Bruine, werkster. Haarlstraat 85a; H. de Bruine, dienstbode, Generaal-veldmaarschalk Rommel ontvangt de hoogste oorlogsonderschei» ding. De Führer overhandigde op 11 Maart 1943 het eikenloof met de zwaarden en briljanten bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis aan generaal-veldmaarschalk Rommel in het hoofdkwartier voor zijn unieke verdiensten in den tweejarigen veldtocht in Noord-Afrika Hoffmann-Stapf-Pax m Haarl.str. 85a; P. A. Brussee, tuindersknecht, Vliet 41; J. K. Buis, dienstbode, Hertzogstr. 5; H. Bij, dienstbode, Oosterstr. 27; H. R. Bijl, Witte Singel 17; P. Bijl, linnenjuffr., Hoogl. Kerkgr. 17; G. J. Caspers en fam., bloem- kweeker. Haarljstr. 46a; S. E. Bouttcher-Cherubin en fam., Ra penburg 6; L. Christiaanse en fam., houder hoedenzaak. Utr. Jaagpad 28; K. Cornelisse en fam., typograaf machinezetter, Haarl.str. 29öb; E. P. Coumou, hoofd hu'sh., Leidsche Bu.ten- school, Heerengracht 34; G. Crè- vecoeur, directrice Leidsche Bui tenschool, Heerengracht 34; H.P. Degens, Haarl.str. 237a; W. P. Dekker. Apothekersdijk 31; A. H. Diepenhorst en fam., sleepboot boot kapitein, Donkerst. 9a; A. ten Donkelaar, landarbeider, Haarl.str. 88; W. van Doorn, ma- chine-bankw., Noordeinde 27; A. van Dorp, ass .geneeskundige, Rijnsb.weg 20; L. M. Drukker en fam., vertegenwoordiger, Hoo ge Rijndijk 55; G. B. Edelaar, hulp i/d. huish.. Maredijk 13; A. Eecen en fam., bouwondernemer Rijnsb.weg 75a: C. Faas, los ar beider, Noord Rundersteeg 2- J. J. Favier, dienstb., Zoeterw. Sin gel 103; H. A. Feijen, dienstbode, Rijnsb.weg 143; R. van den Haak en fam., kantoorbed., Roodborst- str. 51; J. C. Heidema en fam., electr. lasscher, Merelstr. 23; P. C. Hensing, dienstbode. Lange Mare 63; J. H. Herrnsen Zoeter - terw. Singel 34. Wed. J. van Roijen-Hoeman, de L. de Kanterstr. 2.; P. van 't Hoff Stolk, Ambten. Dep. handel enz., de Sitterlaan 96; C. A. den Hollander, dienstbode, de Gene- stetstr. 2c; Wed. L. J. Oltmans- van Hulstijn, Riinsburgei weg 86; P. J. Karremans dienstb. Wol- maranstr. 13; L. N. J. dè Kier, meubelmaker, v. 't Hoffstr. 33a; A J. Koning, Hoerhaavelaan 27; C. Koostra, Haarlammerstr, 46a; P. Xooijman en fam., de Sitter laan 115; J Koudstaal, Magd. Moonsstr. 5a; Wed. M. C. Kloos terman-Kuipers, en fam., Kaiser s'raat 14; S. E. Laman, Kanaal straat 39; A. Leeuwen, fruittee- ler, Korevaarstr. 14; D. Ligthart Schenk en fam., kantoorbed., Rijnsb. singel 44; E. Lit, 1.1. ver pleegster, Langebrug 58A; C. Matheijsen en fam., loodgieter, Maredijk 19b; P. J. Meijer, hulp i. d. huish., Gangetje 12; E. A. Meijerink, onderwijzeres, Heeren gracht 34; H. C. Woud wijk-van Nood, Jan v. Goyenkade 40; J. Nijssen, chauffeur Borneostr. 22; J. H. M. Omtsigt, Wasstr. 21; P. W. Oosterhoff en fam., Thorbe- ckestr. 14; C. Ouwehand en fam. bankwerker, Doezastr. 24; J. Pop- pe, verpleegster Plantsoen Ï09J. L. Postma en fam., Bloemmarkt 20, winkelbediende; F. Remmelts verpleegster, Meezenstr. 2; B. Rubingh, bedrijfsleider bakkerij winkeliersbedrijf, Witte Rozenstr. 46a; C. M. Smit, dienstbode, Wit te Singel 29; J. J. Spaans brood bakker, Bronkhorststr. 49a; G. Stuit, 1.1. verpleegster Rijnsb.weg 10; J. Taal en fam., Adj. Comm. Gem. Arch., Witte Singel 96; J. E. Meuwsen-Terheijden en fam., Lage Rijndijk 2; A. van Velzen, werkster, Haarlemmerstr. 27; C. Verhoogt, Kooihof 19; J. Ver hoogt, Waardgracht 54; P. Ver kuil-Van den Heuvel, Plantsoen 93; S. van Vliet en fam., Hooge Rijndijk 55; C. W. van Voorn, hulp in de huish., Rijnsb.weg 100 A. P. Vreeswijk, Jan Pesijnhof 10 Wed. A. G. Schenk-Waal, Tib. Siegenb.str. 7; A. H. Waller, Rjjnsb.singel 3; E. F. O. A. Web ster en fam., ins. v. Ass. Oude Singel 112; M. R. G. Webster, Jan v. Houtkade 24; E. Willems, dienstb., Rijnsb.weg 100; Wed. D. Waal-Winkel, Tib. Siegenb.str. 7; P. J. L. de Wit, ass. histologisch lab., Lijsterstr. 4; L. H. Witte- man, landarb. Volmolengr. 11. VERTROKKEN: S. Abelman, Apeldoorn, Apollo- laan 20; J. Been, Leiderdorp, Schapenrustw. 11; A. M. Bertho- lee, Haarlem, L. Heerenstr. 11; J. H. W-. Beumer en fam., Utrecht Oleanderstr. 13; J. W. van Beu- ningen, Rotterdam, Vijverweg 38; P. D. Bigot, A'dam, Kr. Mijdrecht straat 57II; T. de Boer. War mond, Heerenweg 4a; M. J. Boe- ters, Wateringen, Hoenderparkln. 58; Wed. A. Schrandt-Bos, Oegst- geest, Rhijng.str.weg 40; D. E. Bosch, Zwolle, Nic. Beetsstr. 24; N. J. M. Breedeveld, Apeldoorn, Brinklaan 83II; C. A. Bruinsma, Rotterdam, Riebeekstr. 25c; W. J. J. C. Bijleveld en fam., Oegstgeest Rhijng.str.weg 74; D. A. Cornet en HEDEN Jeruël: Bijbelbespreking nam. Morschweg 59: Bijbellezing uur nam. Woensdag. Geref. Zuiderkerk: Orge ling W. v.d. Brink. 7!/2 u. n Katwijk aan Zee (Casa Spr. ds. Alberts van Vlaa: 8 uur nam. De avond-, nacht-en dienst der apotheken te wordt van Zaterdag 15 Mei tot Zaterdag 22 Mei 8 uur i nomen door dc apotheken Hulp der Menschheid", gracht 11, Tel. 21060 en de Apotheek, Doezastraat 31, 21313. Te Oegstgeest door de geestsche Apotheek. Raadt 8. Telef. 26274. fam.. 's-Gravenhage, Wé kade 124b; H. van Dam, doorn. Van Galenstr. 16; ven, Voorburg, Overbrugka L. C. M. Elink Sterk, 's-G: hage, Schuytstr. 28; C. J Gelderen, Tiel, Konijnenve M. J. Gillis, Rotterdam, Zi hals 258; G. J. Goes, Slenaken, Hoo 61; A. G. van Hienen, Alph( den Rijn, Hoorn 208; N. va: son. Heerlen, Valkenb.weg 29; de Jongh. Duiven, L116; c, en fam., Baarn Rozenstr. Klinkhamer, Apeldoorn, V. i nastraat 45; C. Kloet, Vlaart Schied.weg 128; C. G. Koek, made. Noordeinde 130; A. E Bilt U., Sweelincklaan 2 d; Kret. Hemmen Gld.. de Wt W. van der Lel, Haarlemmt Eikenlaan 12; W. H. J. van 1 burg, Bloemendaal, Asterla K. Malgo, Wassenaar, Scl weg 48; G. van der Mark, door, Industriestr. 25; J. E der Mark, Woerden, Burg. I lystr. 12; H. F. J. M. Mie hoff, Rijswijk Z.H., Haagt H. G. Moes, Amsterdam, liersdw.str. 29; M. T. Neut Boskoop, B8iezen 59; W. F. teboom, Leiderdorp Groene str. 11; J. W. Nieuwenh Diepenveen, Schalkhaar Zonneweelde"; R. M. E. E man, Haskerland Joure, D 355. A. Höfner, 's Gravenhage, janstraat 27; G. de Reus. Fi gaal, Dorpsstraat 55; M. Schuurs, Sas van Gent Oostki P. T. Seijsener. Alphen a/d, Pr. Hendrikstr. 68; H. L. C. i Horn L C 51; A. Sihgeling, burg, Oegstgeesterw. 42; J. H.l Apeldoorn, Achterlandschew. 1 P. Smittenaar 's Gravenhage guerrestr. 44; M. M. Hoorn der steenhoven, Rijswijk Geestbrugweg 72; P. Stol, Nij Neerbosch; J. p. J. van V Heemstede Achterweg 5; A. J senaar, Hilversum, Veerstr. de Water en fam., 's Grave v. Stolkweg 20 a; W. van de: Woerden, Stationsweg 11; M Steinvan der Werfr Lisse wijk 21; A. P. Wesselman, made, Noordeinde 56; J. Wif Made c.a., Heerengr. D 124; T. 's Gravenhage, Vermeerstr. IJ M, Zweijtzer. 's Gravenhage, S dijkstr. 27. HANDELSREGISTER K. i Nieuwe inschrijving: Fa. van Zeist, Hoofdstraf Hillegom. Schoenverkoop. A. J. van Zeist, Lisse. Gevj J. M. van Zeist, Lisse (Bep.! Wijzigingen: Geise en Strotmann, Bi markt 11, Leiden. Bontwerl Uittr. venn.: A. van de Pol, den. De overblijvende vennoo J. Strotmann, Leiden, zet de] als eenig eigenaar voort oj den naam; Geise en Strotms N.V. Broodbakkerij v/h. Z. Mey. Korte Mare 16, Leiden heer B. Ouwerkerk is dd. 29 1943 afgetreden als adjunc recteur en benoemd tot diret Adviesbureau voor de cera „Ceratenca", Wassenaarscheï Leiden, adviesbureau en la' rium voor de klei- en aarde' industrie enz. Volm. verleend G. A. Yperlaan, Leiden (Bep.' Familie-Hotel „Belvedère," 1 hovenweg 15, Noordwijk v hotel-restaurant. Wijz. hand iri: Hotel Belvedère. Volm verleend aan: M. Urlus-G Noordwijk. Van der Horst en Van der motorpakschuitdienst Rijnstfl Toussaintplein 2, Alphen a. Rijn. De zaak is omgezet i" venn. o. firma: firma v. d. E en v. d. Bijl (Bep. bep.)Ven] J., A. C. en C. v. d. Bijl. Al! a/d. Rijn. Fa. A. J. van Zeist, Kan straat 28, Lisse, schoenveu Uittr. venn.: J. M. van Lisse. De overblijvende vetf J. P. van Zeist, Lisse, zet de] voort als eenig eigenaar den naam: Fa. A. J. v. Zeist,1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2