DERTIG MEISJES UITVINDEI ELECTR. IJSKAST EEN IDEAAL BEZIT PAARDEN EN SLEEPERSWAGENS WED. H. J. SLEWE Winkeljuffrouw QiOMME Depothoudster MndcUf MATRASSEN Vermist MACHINESTiKSTERS en HANDWERKSTERS Begrafenis-Associatie AUPING VERZORGT UW SLAAP TE HUUR De uitreiking VITAMINE C- TABLETTEN HUISJE of GEDEELTE VENDUHUIS DER NOTARISSEN Automonteurs INWONING Matrassenfcxbriek „KLEINE IDEALE AUPING-COM BI NATIE. PRIMA MATERIAAL - BILLIJKE PRIJS Molenstraat 2a Telefoon 26615 TE LEIDERDORP 2 ZUSTERS of Vriendinnen ONTSMET UW ZIEKENWASCH MET ,S ONTZETTE ONTSMETTI Den 25sten Mei a.s. hopen i onze geliefde Ouders en Grootouders JOHANNES VAN DER MEIJ en NEELTJE VAN DAM in dankbaarheid hun 50- l jarige Echtvereeniging te 1 herdenken. I Potgieterlaan I. 1893—1943 Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, Broer en Zuster Oom en Tante P. HULSBOS P. HULSBOS— VERZIJDEN, Nieuwe Wetering, den 25en Mei a.s. den dag te herdenken dat zij i voor 50 jaar in den Echt werden verbonden. i Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven is de wensch van hunne dankbare Kinderen en Familie. 1 Ter Aar: S VUIK—HULSBOS. JOH. VUIK. NICO, PIETJE. Leiderdorp: H. M. HULSBOS. A. C. v. d. WIJNGAARD. A. C. v. d. WIJNGAARD- LAGERWEIJ. Nieuwe Wetering, 11 Mei 1943. - Met dank aan God en groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van een welgeschapen Zoon AART JOHANNES. A. J. MANDERSLOOT. Z. MANDERSLOOT- v. d. WAL. Leiden, 10 Mei 1943. Donkersteeg 14. Met dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de geboorte van een Dochter, die wij BERTINE JOHANNA hebben genoemd. F. S. ERINGA. J. ERINGA— LIENEMAN. Leiden, 11 Mei 1943. Heerengracht 51. Tijdelijk: Diaconessenhuis Oegstgeest. 4, Met groote vreugde geven wij kennis van ■v de geboorte van een Dochter NELLIE JOHANNA A. BUURMAN. G. BUURMAN- DE MOOIJ. Leiderdorp, 9 Mei 1943. Dr. Bruynestraat 20. Getrouwd: H. G. DE RU en C. M. J. UITERDIJK, die mede namens weder zijdsohe Ouders, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij him huwelijk onder vonden. Leiden, 11 Mei 1943. Zondagavond 9 Mei nam de Heere tot Zich in Zijne Heerlijkheid, na een lang durig doch geduldig ge dragen lijden, onze innig geliefde "Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw CATHARINA ANNA VOOYS, in den ouderdom van 43 jaren en 6 maanden. Rijnsburg: Wed. A. J. VOOYS. A. C. JUNGERIUS VOOYS. G. JUNGERIUS. Leiden: W. S. BRUGMANS VOOYS. S. M. BRUGMANS. Rijnsburg: C. VOOYS. T. VOOYS— VAN LEEUWEN. Oegstgeest M. VERBOONVOOYS. D. VERBOON. W. J. VOOYS. J. VOOYSv. d. MEY. Leiden M. J. JANSSEN—VOOYS A. JANSSEN. Rijnsburg A. J. VOOYS Jr. Rijnsburg, 9 Mei 1943. Dubbele Buurt 20. De Begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 13 Mei as. des namiddags te 2 uren op de Geref. Be graafplaats, Sandtlaan te Rijnsburg. Den 7en Mei overleed in den ouderdom van 71 jaar onze beste Vader, Be huwd- en Grootvader, Zwager en Oom ALBERT BRUINS. Leiden: A. M v. d. KLAAUW— BRUINS. C. J. V. d. KLAAUW. Proepoek: M. E. VERVLOET— BRUINS. J. F. C. VERVLOET. en Kleinkinderen. Lochem Wed. G. F ABRI- VAN RAALTE. Nootdorp: G. BRUINS. Leiden, 10 Mei 1943. Kernstraat 11. Op uitdrukkelijk verlan gen van den overledene heeft de begrafenis heden in alle stilte plaats gehad. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, CATHARINA REBECCA BERGMAN, in den ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam: D. BERGMAN. Leiden, 10 Mei 1943. De Ruyterstraat 8. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 14 Mei a.s. te 12 uur op de begraafplaats „Rhijnhof." Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het plotseling overlijden van onzen dierbaren Man, Zoon, Broeder. Behuwd broeder en Oom, GERRIT ABRAHAM UIT DEN BOOGAARD, in den ouderdom van 61 jaren. Uit aller naam Wed. M. UIT DEN BOGAARD-BLONK Warmond, 11 Mei 1943. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag 14 Mei a.s. te 12 uur op de Ned. Herv. Begraaf plaats te Warmond. Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling dverlijden van onzen hoog- geachten Patroon, den Heer P. C. J. BOOT. Het gezamenlijk Personeel. Oude Wetering, 11 Mei 1943. Kleine, roodiederen porte feuille, inhoudende 3 bankb. van 10 gld., 2 van f. 2.50 en eenige biljetten van f. 1, textielkaart, rest, van oude textielkaart, tramkaart Haagsche tram en verder 2 kinderportretten en eenige brieven en papieren voor den vinder van geen waarde. Terugbezorging Hertelaan 14 Wassenaar. Confectiefabriek te A'dam vraagt voor direct Goede werkkrachten goed loon en vrij reizen.. Gegadigden stellen zich in verbinding met G. OOMS, Haarlemmerstr. 149, Leiden. GEBRS. VAN DER LUIT. Begrafenissen le klasse uitvoering met geschoold personeel onder bekwame leiding. Eigen uniformen en rouwmaterialen. Rouwtransporten door het geheele land per eigen lijkauto tegen lage kilometerprijs. Crematies. Rouwkamers bij elke uitvoering en rouw- en fainiliekamers in ons gebouw voor het opbaren van overledenen. Ons Hoofdkantoor: HAAGWEG 31, LEIDEN, TELEFOON 23574—25066 is dag en nacht geopend voor aanname van alle opdrachten, ook voor eerste hulp na overlijden 2555 (afleggen). gevraagd door part. in prima staat. VAN HEYST, Louise de Colignylaan 32, Oegstgeest, Tel. 25930. HUWELIJK. Lief eenvoudig meisje 30 jr. N.H. zoekt ernstige kennis making. Serieuze brieven worden beantwoord. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 2550a. Een Origlneele Auping-öndermatras inet een Auping- „Paradijs'-bovenmatras met stalen binnenveering, noemt men de Stree( naar dit ideale bezit! W ij streven naar N.V.FABRiEK spoedige levering o s T M A In verband met ernstige familie-omstandigheden kan de receptie ter gelegenheid van ons a.s. huwelijk op Donderdag 13 Mei a.s. niet doorgaan. K. UIT DEN BOOGAARD en M. VAN RIJN. Warmond, 11 Mei 1943. van de door het „Groene Kruis" zal plaats hebben Woens dag 12 Mei a.s., des avonds tusschen 7 en 8 uur. 6583 zoo n prachtige pudding. Eiken dag variatie door verschillende fijne soorten. Daarbij nog bij zonder voordeelig, 6 of 8 cent voor een pudding voor 4 personen. Puddingsauzen per pakje 4 cl. Gevraagd een jongste win keljuffrouw voor salon- en buffet. Goede getuigen. Banketbakkerij J. G. KLUIT, Breestraat 114 Gezooht voor Juni in omge ving Westeinder of Kaag gemeubileerd Br. met prijs aan Schlick, Jasonstraat 31, Amsterdam. ZOOWEL ALS GEZELLIGHEID VINDT U BIJ öflh06TJ6 14- GEVRAAGD: om in 2 naast elkaar ge legen villa's per of 15 Mei de huishouding op zich te nemen als meisje-alleen. Zelfst. k. w.. koken niet vereischt. Zich aan te m., voorz. v. g. g. iedfören Zon dag en 's avonds 6-9 uur, Hertelaan 2 en 4, Wassenaar Bij de veiling van Donderdag 13 Mei as., zal o.m. worden ver. kocht: Kasten, buffetten, dressoir staande vitrine, glas- en aardewerk, enz. Voorts: 2 Nieuwe Hand wagens, 2 prima Bakfiet sen met open laadbak. Te bezichtigen: Woensdag 12 Mei a.s. van 10—4 uur. De Vendumeester, 6572 T. BEEUWKES. Voor onze KOU SENREPARATIE-AFDEELIN G (machinaal) vragen wij Goede loonen, prettige en gemakkelijke werkkring. Aanmelden van 9—5 uur of schriftelijk: VETEX Noordeind 64A, Den Haag. 2 HALFWAS gevraagd, leeftijd 1618 jr. Garage ROSEBOOM. Noordeinde 12, Rijnsburg. kunnen wij ook nu nog repareeren en bijvullen, zonder vergunning. Bij opnieuw overtrekken is vergunning noodig ff HUISHOUDSTER. Juffr. 48 jr. N.H. z.z.g. gepl. als huishoudster in moeder loos gezin. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 1983 a. BENSDORP vraagt voor spoedige indiensttreding een bekwame (Leeft, boven 21 jaar). Voor zelfstandig beheer van een speciaalzaak te Leiden. Geen woongelegenheid. Soil, met opgaven van leeft., hui dige en/of vorige werkkring onder No. 6584 aan het Bur. van dit Blad. gevraagd voor dame op leef tijd. met huiselijk verkeer. Zit-slaapkamer, parterre. Eigen meubelen, Leiden. Br. Bur. v. d. Blad "No. 1903a. en ze wilde begin toch mat gelooven, dat Hadasfijn was veredelt KOFFIESURRG C.SCHILTE&Co.N.V Kapitaalkrachtig, Wetenschappelijk wensoht in verbinding te komen met met nieuwe ideeën of belangrijke verbeterm technisch of ander gebied. Genegen de noodig delen voor ontwikkeling "of uitvoering ter bescl te stellen. Brieven met korte omschrijving of aanduiding over het handelt worden ingewacht onder letl Ervaco Publiciteit N.V., Pieter Bothsfer. 27. Den LAMMENSCHANSWEG 10 TEL. 25738 11e TREKKING HAIGHTON CO. WETTIGE PREMIE LEEN1 4e KLASSE, le UJST. TREKKING VAN MAANDAG 10 f HCOGE PREMIËN: f25000 8478; f5000691: f 1.500:— 13071; f 1.000.— f400.— '14483; f200.— |540 2783 13147; f 100.— 6659 8489 16626 17252 20686 31 51 106 113 355 359 364 376 644 654 665 732 781 823 826 827 1130 1149 1160 1157 1300 1314 1330 1348 1676 1599 1614 1615 1673 1699 1734 1756 1887 1925 1935 194» 2186 2194 2269 2274 2457 2567 2596 2610 2773 2774 2787 2836 2984 3018 3028 3034 3170 3198 3202 3205 3586 3604 3615 3631 3867 3877 3919 3941 4238 4252 4279 4293 4527 4653 4681 4687 4902 4924 4936 4948 5151 5157 5183 5216 5452 5519 5530 5541 6824 5846 6848 5893 6070 6079 6083 6064 6434 6444 0454 6455 6638 6673 6687 6693 6940 6993 7018 7131 7353 7380 7390 7392 7641 7656 7702 7708 8067 8092 8140 8219 8470 8492 8493 8533 8756 8758 8767 8769 8991 8993 9064 9070 9451 9536 9581 9585 9914 9980 9990 10063 PREMIËN VAN 65.-*> 224 251 255 319 325 329 378 418 470 484 552 573 744 747 775 998 846 851 854 861 909 1160 1161 1201 1205 1242 1264 1350 1433 1446 14Ö7 1483 1500 1626 1628 1640 1649 1656 1657 1780 1788 1813 1814 1837 1840 1964 1992 2C04 2032 2051 2075 2313 2338 2348 2358 2372 2392 2636 2649 2675 2683 2709 2710 2842 2846 2857 2893 2910 2922 3046 3054 3094 3095 3133 3142 3234 3358 3421 3436 3438 3451 3645 3693 3711 3774 3777 3834 3952 4020 4024 4073 4138 4230 4314 4321 4365 4382 4386 4402 4792 4797 4811 4813 4828 4834 4981 4991 5012 5022 5032 5068 5255 5278 5295 5209 5313 5330 5660 5676 5697 5706 5731 5741 5902 5994 6002 6005 C031 6036 6095 6149 6165 6280 6343 6349 6503 6512 6552 6584 6590 6607 6707 6730 6766 6772 6831 6853 7139 7187 7236 7254 7263 7319 7433 7470 7484 7513 7540 7542 7826 7837 7878 7933 7946 7954 8298 8329 8359 8395 8404 8423 8592 8599 8601 8602 8607 8698 8777 8822 8839 8900 8944 8957 9087 9127 9180 9287 9344 9364 9594 9704 9723 9792 10179 9801 9812 10099 10116 10141 10200 10203 10303 10305 10330 1034U lusez iUJüi ïuooi ju-tuw ivud -y; 10507 10529 10545 10655 10568 10601 10651 10657 10663 10700 101 10712 10726 10752 10764 10872 10880 10951 10963 10997 11007 110 11045 11086 11145 11205 11234 11287 11350 11354 11371 11388 lij 11536 11572 11574 11604 11618 11632 11680 11688 -11692 11703 111 11741 11748 11787 11814 11834 11859 12064 12068 12101 12147 12' 12217 12322 12364 12380 12392 124i2 12482 12501 12599 12641 12® 12722 12739 12754 12758 12770 12791 12800 12826 12849 12867 13» 12970 13003 13113 13139 13165 13191 13244 13251 13323 13342 132| 13381 13391 134U 13436 13517 13532 13535 13545 13568 13602 1|J 13625 13634 13678 13729 13737 13825 13833 13872 13902 13924 13* 13983 14006 14058 14060 14088 14107 14109 14110 14117 14142 141 14170 14180 14182 14191 14253 14312 14326 14338 14339 14366 14» 14428 14436 14472 14480 14481 14523 14533 14590 14614 14625 1«{ 14854 14954 14963 14972 15007 15037 15071 15092 15095 15122 1® 15268 15280 15286 15293 16340 15362 15363 1539T 15413 15426 164! 15453 15467 16488 15508 16624 15706 15731 15750 15788 15801 168; 15860 16904 15907 15913 15928 15955 16982 16058 16122 16167 161 16209 16273 16284 16342 16353 16369 16410 16465 16499 16541 1®, 16580 16617 16675- 16687 16723 16742 16754 16780 16783.16792 1®, 16843 16907 16937 17008 17049 17052 17061 17142 17143- 17170 Uk 17271 17280 17281 17285 17288 17338 ^7370 17466 17490 17517 17605 17675 17707 17722 17733 17789 17799 17844 17848 17883 1™ 17996 17997 18022 18071 18082 18097 18108 18110 18126 18127 18128 18137 18185 18194'18303 18324 18333 lg 18400 18416 18515 18537 18654 18662 1868a 18695 18694 18701 IgiJ 18872 18893 18901 18906 18935 19020 19065 19134 19145 J9158 9 19280 19345 19374 19397 19405 19421 19430 19432 19440 19527 g 19626 19632 19641 19670 19697 19699 19731 19774 19796 19811 19857 19858 19859 19861 19905 20004 20048 20137 20164 20217 30» 2034420382 20427 20440 20462 20484 20517- 20536 20594 20612 206 20703 20706 20708 20719 20724 20735 20760 20810 20867 20876 309 20988 20989 Verbetering -3e klasse. aUü 80773 ONGECORRIGEERD. 2e lijst. Premie van f45.—: 10"'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4