J VOORJAAR 1943 Maison LOUISE Kieuwenhuis' Manuladurenhandel „KLEINTJES" MEISJE Duimstokken Telefonisch aangesloten onder No. 26575 4 9 2 e STAATSLOTERIJ NET MEI Zwemvereeni „DeWafervrie VERLOR DIENSTB( Smalfilmpro Klelnbeeld-c INKOOPl SIERADï TEL. 25969 LEIDEN, Ji GANGETJE 4, „GEEN PASTA" Tandpoeder L.G. HEERENSTRAAT 5A - LEIDEN. Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Kamers aangeb. Huizen aangeb. Diverst Den 15en Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders ANTHONY BRAXHOVEN en MARIA v. d. STEEN den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in den Echt werden ver bonden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen. LENI. LIEN OUWERKERK- BRAXHOVEN JAN OUWERKERK. ANTONIA. MARGRETHA. ANTHONY. Leiden, 4 Mei 1943. Madoera-straat 7. Zoo de Heere wil en zi. leven, hopen onze ge liefde Ouders T. DEN HERTOG en L. DEN HERTOG- BLOM, den 17en Mei a.s. de dag te herdenken, dat z voor 25 jaar in den ech werden verbonden. Dat zij nog vele jare gespaard mogen blijve is de wensch van hu dankbare Kinderen. COR. CO EN JAN. GONDA. PIET. W3M. Woubrugge, 3 Mei 1943. Kerkstraat B 100. In plaats van kaarten. C. W. FRANSEN en ATHY C. HOTZ hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op 12 Mei te Oegstgeest. Utrecht. Nieuwe Gracht 3. Oegstgeest, Duivenvoordestraat 14. Geen receptie. Getrouwd: Mr. Y. SCHOLTEN en Jonkvrouwe P. A. Baronesse VAN ASBECK Kerkelijke inzegening op Donderdag 6 Mei 11.30 uur in de Kloosterkerk Lange Voorhout, 's-Gravenhage dioor Dr. J. Koopmans, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam. 's-Gravenhage. 4 Mei 1943. Heden overleed tot onze droefheid, onze lieve Va der, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader WILLEM FILEMON Wedn. van M. P. v. d. BERG, in den ouderdom van 89 jaren. Uit aller naam: M. P. SCHOUTEN— FILEMON. Leiden, 2 Mei 1943. Koolstraat 5. De begrafenis is bepaald op a.s. Donderdag te 4.30 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Tante en Oud-Tante. Mevr. Wed. CL AS IN A KUIVENHOVEN— V. d. BLOM, in den ouderdom van ruim 83 jaren. Uit aller naam: J. A. BODENSTAFF. Leiden, 3 Mei 1943. Samuel de Zee's hof 1. Corr. adres: Sp'.Vegelstr. 1. De overledene is opge baard in de rouwkamer, Haagweg 31. Bezoek Woensdagm. van 24 uur. De begrafenis is bepaald op a.s. Donderdag te 3 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, onze innig ge liefde Vrouw en Moeder ALIDA PETRONELLA BRUGMANS- WEYMAN, in den ouderdom van 67 jaar. M. BRUGMANS. ELLA BRUGMANS. Leiden, 3 Mei 1943. Beestenmarkt 50. Liever geen bezoek. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Zater dag te 12 u. op de begraaf plaats „Rhijnhof". Heden ontsliep in vollen vrede onze geliefde Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Zuster en Tante HENDRIKA URSELINA VAN DER LINDEN, Wed. van TEUNIS VAN VLIET in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam: A. H. VAN VLIET. Leiden, 3 Mei 1943. Jean Pesijnhof 5, (Kloksteeg 21). Corr. adres: Berkenkade 33, Leiderdorp Geen bezoek, geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats vinden op Donder dag 6 Mei te 11.30 uur op de begraafplaats Rhijnhof. Eenige kennisgeving. Heden ontvingen wij bericht, dat tot onze diepe droefheid!, is overleden, in den ouderdom van 71 jaar onze geliefde Broeder, Be- hu wd-broe der en Oom de Heer CORNELIS v. d. STOEL, Dat hij ruste moge van zijnen arbeid. Openbaring 14 13. Alphen a/d. Rijn: J. v. d. STOEL. Amstelveen M. DE RIJKE. v. d. STOEL. D. DE RIJKE. Leiden: Wed. M. v. d. STOEL- V. LEEUWEN. Amsterdam: Wed. M.H.v. d.STOEL- KONINGEN. Neven en Nichten. Alphen aan den Rijn 30 April 1943. Heden nam de Heere van ons weg door een droe vig ongeval onze jongste onvergetelijke lieveling en ons lief Zusje MARTHA, op den jeugdigen leeftijd van 3 jaar. A. DREEF. J. B. DREEF-SMIT HANNY. RIA. Leiden, 3 Mei 1943. Hartesteeg 6. De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag a.s. te 2 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Eenige en algemeene kennisgeving. Liever geen bezoek. Door een noodlottig on geval werd van ons weg genomen ons ligf Klein dochtertje en Nichtje MARTHA, op den jeugdigen leeftijd van 3 jaar. Fam. N. DREEF. Ooms en Tantes. Leiden. 3 Mei 1943, Rijnsburgerweg 5. Verloofd: Jonkvrouwe T. SANDBERG en C. E. VAN DER HOOG Med. doet. Leiden, Terweepark 2. Oegstgeest, Spaargarenstraat 30. Voor de blijken van deelneming betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder CORNELIA ELISABETH PRINS, geb. DE GRAAUW, betuigen wij onzen harte- lijken dank. Leiden: Dr. A. A. PRINS. O. F. G. P. PRINS— CLARION. Batavia: Mr. W. F. PRINS. G. J. PRINS— v. BRAAM MORRIS JEANETTE. FRANCES. Mei 1943. Voor de talrijke bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze lieve Vrouw. Moeder, Be huwd- en Grootmoeder MARIA VAN HAARLEM geb. JU betuig ik mede namens mijn Kinderen, mijn hartelijken dank, in het bijzonder aan de buurtgenooten. Uit aller naam: A. VAN HAARLEM Sr. Leiden, Mei 1943. 2e Looierstraat 40. Mevrouw HUGENHOLTZ, Raadhuisplein 2, Oegst geest, vraagt: een 6276 voor de ochtenduren (van 8-12 uur). Meer hulp aan wezig. WOONHUIS. Te koop gevraagd op ge- zelligen, zonnigen stand: een modern Burgerwoon huis, dat direct of binnen kort te betrekken is. Brie ven ABSPOEL, Stadstim- merwerf Galgewater. VERVORMEN VAN HOEDEN, MODER NISEREN, KEREN v. BLOUSES, JAPONNEN JASSEN. MANTELS, ROKKEN. ENZ. ENZ. Groote sortering Kinderjurkjes. Blouses, Japonnen, Dameshoeden, Rokjes, enz. enz. MM TE KOOP AANGEBODEN: vierledige a f2,65 per stuk. SIETIE TERPSTRA, Nieuwe Bin nenweg 247-249, Rotterdam zegt de tandarts. „Maar Want Uw gebit moet lan ger meel" TREKKING VAN" MAANDAG 3 MEI 1943 VIERDE KLASSE. Ie TREKKING. TECHNISCHE N0| De oefeningen v nisehe Noodhulp Groep NL/27 Leidét nadere aankondigii loopig uitgesteld. Zoo spoedig mo; vraagd: een goed kunnende werl van werkster Geen bakkerijweii loon. Niet benede jaar. P. RAVENSE Banketbakke: Dubbele Buurt 8 Leerling Winkelji gewaagd, genegen in de hui te assisteeren, 15 a G. W. J. POLU 1336a Nieuw HOOGE PRIJZEN: f 25 000.— 3395; f 1500 21671; f 1000.— 2423;" it 400 f 200 1687. 17225.' 19974; f 100.— 2964. 3449. 5119. 5266. 10496. 17654, 17872. PRUZEN VAN f 65.— 1004 1011 1015 11Ó0 1142 1272 1281 1288 1300 1380 .1456 1543 1545 1587 1604 1628 1709 1716 1751 1767 1861 1863 1935 1955 1986 2019 2048 2086 2158 2174 2255 2269 2287 2375 2425 2441 2498 2505 2516 2538 2585 2586 2614 2641 2664 2671 2696 2713 2742 2787 2907-^2966 2994 3025 3075 3076 3175 3250 3263 3350 3420 3423 345a 3470 3477 3497 3523 3526 3579 3612 3678 3690 3695 3696 3703 3723 3756 3760 3771 3781 3884 3990 4034 4049 4062 4071 4123 4177 4181 4196 4226 4227 4262 4265 4292 4323 4341 4351 4368 4427 4472 4504 4543 4570 4571 4574 4607 4616 4630 4636 4718 4722 4730 4749 4766 4784 4851 4878 4892 4897 4946 4990 5023 5041 5052 5077 5104 5112 5161 5192 5227 5238 5254 5257 5305 5312 5317 5318 5342 5374 5429 5454 5553 5624 5637 5648 5651 5664 5688 5714 5784 5795 5805 5811 5875 5876 5889 5898 5919 5920 6066 6077 6098 6108 6111 6114 6142 6171 6184 6187 6297 6374 6376 6409 6410 6414 6427 6439 6443 6449 6504 6526 6531 6532 6551 6559 6566 6599 6606 6613 6768 6780 6788 6827 6847 6874 6897 6904 6935 6976 7063 7071 7101 7194 7199 7201 7209 7243 7268 7277 ,7413 7445 7497 7515 7538 7549 7597 7630 7635 7642 7714 7736 7739 7755 7765 7811 7818 7842 7871 7904 8065 8104 8118 8137 8163 8192 8259 8292 8314 8319 8420 8438 8441 8458 8485 8512 8525 8553 8569 8584 8648 8697 8772 8777 8855 8874 8912 8916 8936 8982 9222 9276 9277 6330 9347 9376 9413 9467 9527 9615 ,9696 9732 9769 9799 9841 9864 9964 9973 10003 10005 10112 10120 10180 10224 10246 10293 10336 10351 10411 10430 J0489 10543 10558 10580 10582 10618 10649 10658 10668 10673 10781 10785 10824 10836 10854 10912 10958 11000 11016 11020 11126 11173 11182 11189 11221 11255 11277 11280 11312 11334 11405 11415 11459 11497 11503 11525 11544 11555 11572 11600 11776 11824 11861 11864 11905 11907 11909 11933 11937 11976 12032 12046 12059 12062 12094 12137 12158 12174 12187 12195 12353 12376 12434 12452 12479 12488 12504 12516 13526 12541 12578 12584 12603 12628 12651 12691 12711 12772 12826 12956 13038 13049 13096 130Ö8 13148 13161 13174 13196 13380 13362 13492 13493 13495 13512 13528 13531 13594 13604 13668 13696 13844*13863 13872 13893 13907 13923 13959 13969 13985 14036 14070 14104 14105 14113 14150 14168 14191 14204.14287 14300 14324 14329 14337 14343.14384 14442 14499 14502 14507 14508 14554 14559 14570 14579 14609 14628 14636 14681 14708 14717 14771 14778 14794 14877 14894 14956 15083 15144 L5164 15172 15273 15331 15333 15337 15357 15398 15433 15441 15519 15524 15618 15622*15660 15660 15698 15731 15732 15740 15?86 15818 15898 15910 15918 15922 15927 15959 15996M6045 16057 16067 16179 16199 16231 16266 16289 16317 16358 16367 16421 16534 16629 16690 16706 16821 16846 16861 16924 16965 16994 17014 17061 17069 17123 17168 17189 17228 17247 17343 17356 17430 17442 17461 17489 17518 17523 17524 17596 17636 17670 17692 17709 17785 17834 17874 17900 17903 17919 17920 17981 18024 18110 18144 18159 18209 18217 18219 18233 18260 18295 18303 18333 18347 18349 18358 18365 18453 18499 18553 18600 18607 18729 18761 18768 18806 18921 18930 18936 18951 18980 18991 19015 19020 19031 19034 19035 19046 19048 19056 19130 19161 19231 19234 19308 19314.19316'19319 1935ri9363 19368 19408 19666 19747 19764 19821 19854 19893 19918 19998 20008 20015 20071 20082 20172 20228 20246 20261 20283 20289 20326 20351 20436 20437 20446 20460 20462 20472 20473 .20503 20540 20545 20579 20581 20639 20658 20678 20737 20743 20749 20774 20786 20825 20827 20834 20841 20843 20858 20878 20894 20900 20977 21026 21048 21098 21103 21155 21164 21165 21174 21199 21223 21313 21318 21324 21390 21429 21460 21465 21466 21479 21491 21615 21616 21621 21623 21660 21688 21702 21733 21812 21855 21886 21955 21992 8518. 9915; 7436, 9244, 1389 1770 2185 2568 2799 3410 3620 3782 4205 4450 4666 4906 5197 5376 5734 5937 6192 6469 6687 7016 7380 7678 7993 8329 8602 9090 9637 10006 10436 10701 11104 11335 11713 11979 12214 12554 13011 13442 13787 14037 14307 14521 14732 15225 15531 15884 16135 16568 17015 17431 17700 18028 18312 18638 18996 19182 19563 20042 20381 20551 20791 20993 21232 21522 21866 1435 1772 2223 2571 2819 3418 3653 3848 4216 4469 4693 4912 5201 5403 5782 5958 6200 6489 6725 7021 7393 7692 7995 8343 8628 9128 9676 10106 10445 10719 11115 11350 11747 12028 12274 12561 13017 13476 13828 14040 14315 14544 14764 15226 15612 15886 16177 16617 17056 17439 17705 18087 18316 18665 19013 19186 19574 20063 20409 20578 20802 21022 21243 21603 21878 Door de omstane vindt tot nadere ging het zwemmen dag en Zaterdagavo oudere leden geen d Voor de kinderen zwemmen op de wijze door. 6268 HET BE i Zondag 2 Mei, een i met plan. 30 gram. i op het 2e perron Leiden. Tegen belooi rug te bezorgen P L. de Colignyl. 23 Oe Gevraagd in klein i VNET MEISJE voor nacht, als noodhulp /ast v.g.g.v. Mevr. v'i Ruychroklaan 56, Dl Telefoon 774917. Gevraagd een flinke v. d. en n., zelfst. ki werken, hulp aanw Van Z wicht's Boel letter S. TE KOOP GEVE 8 of 16 m.m. alsme J. VAN ALBAD Van Speykstr. 16, Telefoon 361 Wij koopen collect mophoonplaten kla populair, in elke heid. Oude gram platen te koop 'get f. 1.60 per kg. ko' mofoons electr. grai motoren enz. enz. H. G. v. LUYK Breestraat 39 - T' waardevc'ls Juweelen etc. Juwelierskanto! Surinamestr. 22, Ds Telefoon 1141' Het betrouwbare Vloerkleed, net jasje voor jongetje, 3 j., pa théfoon met 4 poten, 42 platen, ruilen voor heerencostuum. Brieven met prijs mej. de Wit, Hansenstraat 51. Leiden Schoenen en kleed ing mits in goeden staat, door Bredewold. Lange Mare 53, t/o. de Mare- kerk. Tijdschriften, gebon den en losse nummers van de Lach, Piccolo, Okido. Astra, Oké, Pa- tria. Panorama. Prins, Wereldkroniek, alsmede net gelezen romans koo pen wij in elke hoeveel heid. „Record". Apo- thekersdijk 35, Telef. 24813. Een colbertjas met vest, maat 50. voor in het werk. donker streep je. Brieven met prijsop gaaf D. Fortrie, Wiilem- •Uwat 87, Lelden. Visehnet voor kersen boom, pl.m, 9 x 9 m. en konijnenhok. Pieron, Voorstr. 36 Voorschoten B Een goed onderhou den kinderwagen. Briev. met prijs: J. Westhoek, Vernèdepark 10, Voor schoten. B Een zomermantel, licht of donker, maat 46 en een pr. zwarte schoe nen mt. 39. Mevrouw J. Bakker. Papelaan 122, Voorschoten. B Friesehe staartklok of stoeltjesklok. Aanbied, aan de Bruyn, Meerbur gerstraat 14, Leiden. B Wandelwagentje gevr. liefst opvouwbaar en in prima staat zijnde. G. Diephoute Dilk 203, Benthuizen. B Door particulieren te koop gevr. vloerkleed, overgordijnen, traploper en zeil. D. van Rhijn, Duinweg 4, Noordwijk a. Zee. B 35 weckglazen, met of zonder ringen. Brieven met prijsopg. W. Augus- tinus, Vinkelaan, Noord- wijk Binnen. B Een kinderledikantje liefst met bedje. A. v. Delft, Burg. Meyboom- straat 31B, Rijnsburg. Vleugelplano, klein model, bruin of zwart. Aansch.priis ong. f. 1500 2 f.000. Brieven: Rap- mund. Heemskerkstr. 13 Telef. 26836. B Wist U datwij onderjurken verkorten, knoopsgaten maken in japonnen, slopen, blou ses en schorten. Naden afwerken, reeds geknip te tricotkleeding vast naaien enz. Pfaff Naai machinehuis, Leiden. Steenstr. 19, Tel. 23795. B Tennisracket f. 25. tennisschoenen mt. 37 f. 15, zw. fl. damesschoe nen m. 39 f. 2.50. Mej. Dankmeyer. w. de Zwij gerlaan 19, Voorschoten. 1 x bellen. B Zwart fornuis 1. g. st. f. 20. B. Alblas, Vinke laan 10, Wassenaar. B Toonaangevend is ons artistiek zuiver hand werk. Er bestaat wel duurder, maar nergens beter. Frans Noest „In terieurkunst", Nieuw- steeg 17. Ook voor repa ratie. B Academie voor We tenschappen. Handels- dagschool, Rapenburg 57 Typen en Steno, mond. en schrift, f. 8 p. c. Ned. Handelpcorr. f 3 p. mnd. Ook Algem. Ontwikk., Boekh. Middenst. Hand- schriftverb. en Duits. Spreekuur v. 78 u. B Witte trouwjapon m. 44 en een paar witte satijnen schoenen, maat 41, te zamen f.60. Gevr. een 2-pers. kano. I. Par don, Hooge Rijndijk 195 B Kinderleesboeken van 50 en 75 ct„ bureau stoel f5. Lem, Lorentz- kade 42. B Een kinderbox f. 10. Te bevr.: J. Wagemaker, Borneostraat 21. Leiden. B Pitrlet wieg f. 25. fietsstoeltje f. 2.50. Emeis, Schoolstr. 26, Voorschoten. Heerenrijw., geli. com pleet in g. st., b. ban den, m. 28 x 15/8, pr. f. 115. v. d. Tang, Rijns burgerweg 32. Voorhout. B Modern bruidstoilet, wit, maat 40. crêpe ge orgette met kant. met satijnen onderjurk, sluier 3 m. lang en wit te kousen, prijs te za men f.75. Te bevragen: Mulder, Tomatenstraat No. 12 a. B Houten sandalen pri ma hardhout en goede pasvorm, in alle maten voorradig van f. 0.80 af. Nu nog zonder bon. Stel dus niet uit. Koning, Mare 39 t.o. Beulink. B Lichte wollen zomer mantel, o. kwal. f. 70, 2 badjassen f. 30 p. St., wollen badpak f. 17.50. De Bruyn Watersteeg 2. B Een handwagen f. 80, een dameszwempak f. 15 I. Fasseur, Havenplein 1 El Boekbinderij. Nette jongen, 1415 jaar. Levendaal 19. 181 Mevr. ELSHOF. Haar- lemmerstr. 139a, vraagt tegen 15 Mei een flinke deg. R.K. dienstbode v. dag en nacht, zelfst. kunnende werken en van g.g.v. B B. z. a. net Holl. meisje, om 1 of 2 avon den per w. op kinderen te passen of met naai en verstelw. behulpz. te zijn. Beslist in gem. Voorschoten. Br. Boekh. Emeis. voorschoten, let ter IJ. z,it-siaapkamer, zon zijde, eventueel met ge bruik van keuken, liefst heer of dame alleen. Tevens aangeb. werk bank met bankschroef f.45 en naaimach. f.15. L. Beumer, Roodborst- straat 40. Lelden. fl Wie ruilt woning te Leiden of omgev. (huur f. 6 f. 7 p. W.l woning te Ein met voor- en tuintje. Brieven selie p/a. Marlt' 9 te Leiden. B Verloren een portemonnaie, Hooge Rijndijk- truskerk. Tegel ning terug te K O. Montanus, Rijndijk 240. W Donderdag een kaarten Tegen bel. term zorgen bij CM Ververstraat 49, B Radio's. Vras uw radio, pick-u enz., alsmede van uw toestel aan het van o' kende adres De* Costastr. 69, 7" B Huwelijk. Net opgeruimd karat jaar, zoekt ken met netten het; Bur. v. d. Bi. f'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4