BEKENDMAKING BEKENDMAKING. Jaargang Vrijdag 30 April 1943 No. 25485 Politiestandrecht in verschillende provincies. Radiorede van den Leider op 1 Mei BINNENLAND Bon 19 aangewezen. VERDUISTEREN EIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, General der er, Fr. Christansen, maakt het volgende bekend: de capitulatie van de Nederlandsche weermacht in Mei 1940 heeft iihrer en opperbevelhebber van de Duitsche weermacht bevel gege. ot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten ge krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend oen op voorwaarde, dat de Nederlandsche officieren en man- ppen deze grootmoedige handelwijze met een dienovereenkom- houdirig ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden jtwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting tan. In vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoor de ophitsers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd. Reeds tei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren op- in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. De Duitsche nacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de achting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan, feite hebben echter afzonderlijke leden van de voormalige Neder- lsche weermacht door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het ver. pen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit uik van een volkomen vrijwillig teruggeschonken vrijheid wordt i niet langer meer geduld. Vehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat Lden van de voormalige Nederlandsche weermacht terstond opnieuw rijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken per- in de dagbladpers tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie den oproep van den Wehrmachtbefehlshaber geen gevolg geeft |racht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te rekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt leens voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen prsteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terug- en, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die 4o<>r I misdadig gedrag dezen maatregel noodzakelijk maakten. Rijkscommissariaat maakt 3: 9e Rijkscommissaris voor het ]te Nederlandsche gebied heeft feond van de paragraphen 62 plgende van de verordening op scherming der orde 1943 voor febieden der provincies Over- Limburg, Noord-Holland en ferland met onmiddellijk van Bt worden het POLITIESTANDRECHT ^ondigd en in verband hier- beschikt: verbind daarmede het bevel, zich een ieder heeft te ont- en van iedere beroering, die penbare orde en de veiligheid het openbare leven kunnen 'oren of in gevaar brengen, ich heeft te voegen naar mijn Tale beschikkingen, die ik uit- dig onder uitdrukkelijke ver- ag naar de gestrengheid van politiestandrecht. 5e handelt in strijd met dit el wordt standrechtelijk ver- -J eld. höhere SS- und Polizeiführer alle maatregelen, die hem tot ndhouding of herstel van de bare orde of de veiligheid van [openbare leven noodzakelijk komen. [hörere SS- und Polizeiführer «ij de uitvoering van zijnop- ht afwijken van het geldende speciale gemachtigden vol- l PaJ. 65 van de verordening Je bescherming der orde heeft Rijkscommissaris aangewezen ae provincie Overijssel zijn tcnUgde voor deze provincie, inch; voor de provincie Lim- f^üen Oberbereichsleiter Him- i vo?r provincie Noord- hd zijn gemachtigde voor provincie en de stad Amster- Schroder en tot diens svervanger den Reichsrichter voel; voor de provincie Gel- "Jh den plaatsvervangenden des V00r ^eze Prov^nc^e vendien heeft de Rijkscom- op grond van par. 63, art. i ae verordening op de be- amg der orde 1943 met uit- verwijzing naar de ge- ©neid van het politiestand recht voor de bovengenoemde pro vincies het volgende beschikt: 1) wie aan openbare samenscho lingen van welken aard ook deel neemt; 2) wie. ook door louter passief gedrag, weigert te werken, wie staakt of wie werknemers uit sluit; 3) wie zonder verlof vuur-, houw- of steekwapens draagt of bezit; 4) wie vlugschriften vervaar digt, verspreidt of bezit, welke de openbare orde kunnen verstoren; 5) wie weerstand biedt aan de openbare macht, wordt stand rechtelijk veroordeeld en zal der halve volgens par. 66 van de verordening op de bescherming van de orde 1943 principieel met den dood gestraft worden. Poging, opruiing of hulpverlee ning worden gestraft op dezelfde wijze als de voltrokken daad." De höhere SS- und Polizei führer bij den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van par. 64 van de verordening op de be scherming der orde 1943 met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied afge kondigde politiestandrecht voor de bovengenoemde provincies het volgende beschikt: 1) De aan mij ondergeschikte SS- en Polizeieenheden schieten onverwijld zonder waarschuwing, wanneer samenscholingen van welken aard ook voorkomen of wanneer zich meer dan 5 per sonen op openbare wegen of plei nen verzamelen. Uitgezonderd zijn door de Duitsche politie goedgekeurde bedrijfsvergaderin gen. 2) Verboden is het oponthoud buitenshuis in den tijd van 20 uur tot 6 uur. Uitzonderingen staat de Duitsche politie toe. 3) Verboden is het schenken en gebruiken van brandewijn en andere alcoholische dranken in openbare lokalen en het afleve ren en verkoopen van dergelijke dranken. 4) Den werkgevers is de uitbe taling van loonen en salarissen aan stakers verboden voor dagen waarop geheel of gedeeltelijk is gestaakt. 5) De Duitsche veiligheidspoli tie neemt alle zaken in beslag, die tijdens den duur van het po litiestandrecht op de voorge schreven of ter plaatse gebruike lijke tijden niet open zijn. Rijksminister van Buiteniandscne Zaken Von Ribbentrop wordt heden 50 jaar. Hoffmann-Stapf-Pax m. De persdienst van den Ne- derlandschen Omroep deelt mede, dat de Leider op den „Dag van den arbeid', 1 Mei, om 13.00 uur over den zen der Hilversum I een rede tot het Nederlandsche volk zal houden. Voor de volgende week is bon 19 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, aardappelen en tabak. In het tijdvak van 2 tot 15 Mei kan vleesch gekocht worden op de bonnen 19 a (1 rantsoen) 19 b (1/4 rantsoen). 4-24 en m-20 re serve (11/4 rantsoen) en m-22 en m-24 reserve (2% rantsoen). Landdag van het opvoeders- gilde. Te Tilburg hield het Opvoedersgilde een landdag. De heer J. Kakebeeke hield een voordracht, waaraan wij het vol gende ontleenen: De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, on derwijs en kuituurbescherming wenscht afzonderlijke kopscholen voor het zevende en achtste leer jaar met de 30-schaal. Waar dit niet mogelijk is, kunnen deze klassen verbonden worden aan de bestaande lagere school, doch dan met 45-schaal. Eventueel zou overleg gepleegd kunnen worden met de belendende ge meenten, om te komen tot cen trale scholen voor het v. g. 1. o. Deze samenwerking kan van hoo- gerhand bevolen worden en bij minder dan twaalf leerlingen kan ontheffing worden verleend. Behalve de gewone vakken van het 1. o. moeten onderwezen wor den het Duitsch (4 uur) en al- gemeene geschiedenis. Verder kunnen onderwezen worden de handenarbeid, eenvoudige huis houdkunde, land- en tuinbouw, wiskunde en handelskennis. Wan neer de eerste twee vakken niet kunnen worden onderwezen, moet er ontheffing van worden ge vraagd. Daar deze school be stemd is om eindonderwijs te ge ven aan het overgroote deel van onze jeugd, moet ze practisch van hedenavond 21.15 uur tot morgenochtend 6.15 uur De maan kwam heden op te 5.02 Wie handelt in strijd met een van de onder 2 tot 4 genoemde verboden wordt gestraft met ge vangenisstraf en boete tot een onbeperkte hoogte of met een van deze straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf is verbeurd. Maatregelen der veiligheidspo litie blijven voorbehouden." De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General den Flieger Fr. Christiansen, maakt bekend: In vervolg op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking wordt hiermede ter aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap opgeroepen: Het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche weermacht beneden den rang van officier met geboortedatum na 31 Maart 1893, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst van de Nederlandsche Weermacht stond. In het Weermachtskamp te Amersfoort, Zonnebloemstraat, moeten zich telkens tusschen 8 en 11 uur de volgende personen aanmelden: de leden: 1. van het wapen der infanterie, cavalerie, artillerie, technisch per soneel, politietroepen, op 7 Mei 1943; 2. van de zeemacht met beginletter A-H en de leden van het wapen der genie, pontonniers en torpedisten, militaire luchtvaart, mil. geneeskundigen dienst op 10 Mei 1943; 3. van de zeemacht met beginletter IZ en de leden van alle boven niet genoemde wapens en onderdeelen op 13 Mei 1943. Bij de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig de militaire identiteitspapieren worden vertoond. KLEEDING: Zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aanbevolen daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitgezonderd: 1. Alle leden der Nederlandsche politie en haar nevenorganisaties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bjj a. de staatsordepoli tie; b. de gemeentelijke ordepolitie; c. de marechaussee (gendarmerie) d. de politie te water; e. de staatsrecherche (rechenchecentrale, recherchehoofdafdeelin- gen, recherche-afdeelingen) f. de gemeentelijke recherche; g. de staatsbrandweer; h. de gemeentelijke brandweren; L de vrijwillige brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdberoep een functie uitoefenen of leiders zijn; k. de vaste kern van den luchtbeschemingsdienst (bezoldigd door den staat) 2. Onderofficieren, die tijdens hun actieven diensttijd bestuurs ambtenaren (administrateurs) waren; 3. Personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederland- schen Arbeidsdienst uitoefenen. 4. In Duitschland werkende personen. De onder 1. genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een be vestiging van de boven hen staande Nederlandsche dienstinstantie betreffende hun tegenwoordige aanstelling (actief dienstverband), inzenden aan den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmacht befehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgs gevangenschap probeert te onttrekken, moet op de scherpste maat regelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Verdere oproepingen zullen volgen. zijn, een doe-school of werk- school. Het doel der scholen is niet, om de leerlingen zwaar in tellectueel te belasten, maar wel; op te voeden tot karaktervast heid, eerbied voor den arbeid en gemeenschapszin. In verband met de schaarschte aan leermiddelen voor handenarbeid werd gewezen op de z.g. Roblnson-methode, welke met enkele gereedschap pen, dus op primitieve wijze, leert iets te bereiken. Dit is een prachtige gelegenheid voor den opvoeder tot observatie wat be treft de volharding, het initiatief en de fantasie van den leerling. Hierna sprak de heer G. F. Vlekke. die een overzicht gaf van de geschiedenis van ons onder wijs en van den onderwijzers stand. Honden- en kattenbrood op bon 24. Van 1 tot en met 31 Mei worden op bon 24 van de voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheid hondenbrood be schikbaar gesteld als voor de af- geloopen periode. Op bon 24 van de voederkaart voor honden brood (groep k) wordt over deze periode VA kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 Mei zijn de bonnen 24 van deze kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. Jeugd van Nederland - Schaar je bij de pioniers van ons volk, die in harden arbeid in het Oos ten een bestaan opbouwen en daarmee een rijke traditie van ons stoere voorgeslacht voortzet ten. Meld je als vrijwilliger (ster)] voor den Germaanschen Land- dienst. Aanmeldingen en inlichtingen te richten aan het adres: Mon seigneur v. d. WetaringstrAAt 114 Utrecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 1