AKKERTJE MEDIUMS BINNENLAND „Noodbonnen" noodig voor nieuwe ruiten. Plunderaars naar een -concentratiekamp- KERK EN SCHOOL SPORT Chr. Gymnastiek- vereeniging D.O.S. STADSNIEUWS. cap iandcream - 65 en 35' llai r-actieuL AGENDA RECHTZAKEN. Opvoeding ran de Sovjetjeugd. Ook kinderkampen heeft men inge richt. Bij aankomst blijkt dan echcer, volgens de „Woschatij" No. 7 van Juli 1932, dat deze kampen slechts in naam bestaan ChÜF-GFL-Pax m NIEUWE REGELING VOOR VLAKGLAS. In de plaats van het be- en ver werkingsverbod van vlakglas treedt, blijkens een publicatie in de Staatscourant, met ingang van 13 April j.l. een verbod tot het koopen, verkoopen, afleveren, be werken en verwerken van alle soorten vlakglas, wanneer men geen schriftelijke vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor bouwmaterialen heeft. Het verbod geldt ook voor z.g. afval- glas (met afmetingen kleiner dan 9 x 14 cM.) en oud glas. Een definitieve distributierege ling voor vlakglas is in voorberei ding. Ter voorziening in de aller dringendste behoeften geldt voor- loopig de volgende regeling: De Bevollmachtigte beim Reichs- büro für Baumaterialen, Abt. Flachglas, Juliana van Stolberg laan 29, Den Haag, zal z.g. Be- scheinigungen uitgeven voor het koopen enz. van vlakglas door of ten behoeve van de Duitsche weermacht of andere Duitsche opdrachtgevers. Wannneer men voor dringende herstelwerkzaamheden, vallende onder de bouwnijverheid, vlakglas noodig heeft of moet bewerken (b.v. het beglazen van woningen, ziekenhuizen en fabrieken), heeft men een z.g. „noodbon" noodig, die uitgegeven wordt door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnij verheid. Alleen in de allerdringendste gevallen zullen deze noodbonnen worden verstrekt, n.l. vrijwel uit sluitend bij bomschade. Wanneer het in dit geval vensterglas be treft. dient men zich hiervoor te wenden tot den burgemeester of den dienst van bouw- en woning toezicht. Ter verkrijging van een bon voor alle overige soorten vlak glas, bestemd voor herstelwerk zaamheden op het gebied van de bouwnijverheid, wende men zich tot het provinciaal bureau goed keuring werken, het bureau goed keuring werken Amsterdam of den dienst wederopbouw Rotter dam. Ter voorziening in de behoeften van ambacht en industrie geeft het Rijksbureau voor bouwmate rialen, Keizersgracht 15, Amster dam, eventueel noodbonnen uit. Deze moeten worden aangevraagd via de bedrijfsorganisatie, waar toe de vervaardigers of de ge bruikers van het object, waarvoor het glas bestemd is, behooren. Ook hiervoor zal slechts zelden een noodbon worden verstrekt. In de allerdringendste gevallen zal het bureau grondstoffen van het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd, Lange Voorhout 10, Den Haag, noodbon nen uitgeven voor het koopen enz. van vlakglas, bestemd voor het beglazen Van warenhuizen, broei kassen en -bakken. Men dient deze aan te vragen bij den rijks- tuinbouwconsulent in het ambts gebied. waarin het verblijf van den aanvrager gelegen is, op for mulieren, die daartoe bij den oon- Eulent verkrijgbaar zijn. wegens plundering in het ge- evacueerde gebied te 's-Graven- hage zijn de volgende personen voor geruimen tijd naar een con centratiekamp in Duitschland gezonden: 1. Alex Wilhelm Lin- nenbank, 28 jaar oud; 2. Van de Pluyn, 29 jaar oud; 3. Cornelis de Raad, 31 jaar oud; 4. Jakobus P. Th. van de Mey, 42 jaar oud; 5. Leendert C. de Jonge. 23 jaar i oud. Ondanks versterkte bewaking is in de laatste weken het aantal diefstallen en inbraken in het ge- evacueerde gebied van 's-Graven- hage toegenomen. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen heeft daarom ter bescherming van den eigendom der geëvacueerde bevolking be paald, dat dergelijke misdrijven voortaan strenger zullen worden gestraft en wel door de Sicher- heitspolizei. In Duitschland vallen de be drijvers onder het begrip „Volks- schadlung", op grond waarvan zelfs doodstraffen kunnen wordeA uitgesproken. Mussert spreekt voor familie leden van vrijwilligers - Enkele weken geleden zijn Nederlandsche vrijwilligers uit Den Haag ver trokken voor hun opleiding voor het Oostfront, bij welk vertrek door bijzondere omstandigheden de leider der N.S3., Mussert, niet aanwezig was. Dit beteekende niet alleen voor de vertrokken vrijwilligers een teleurstelling, maar ook voor hun naaste familie leden, die hen uitgeleide deden. In een der zalen van den schouwburg te Utrecht heeft Mus sert de familieleden, die voor een kameraadschappelijke bijeenkomst naar Utrecht waren gekomen, als nog toegespreken. Na deze korte rede zijn enkele strijdfilms vertoond, waarna de Leider en ir. Huygen zich nog ge- ruimen tijd met velen der aan wezigen hebben onderhouden. Goedkeuring voor prijsvragen en wedstrijden. - De secretaris generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten heeft bepaald, dat prijsvragen en wedstrijden betreffende onder werpen, vallende binnen het ge bied, waarvoor de zorg is toever trouwd aan genoemd departe ment, niet mogen worden uit geschreven dan met vergunning van den secretaris-generaal. Deze kan zoodanige vergunning te al len tijde intrekken alsmede daar aan voorwaarden verbinden. Hij die handelt in strijd met deze bepaling of de voorwaar den niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste duizend gulden. Ned. Herv. Kerk Drietal te Kampen (vac. ds. Hielkema) ds. W. J. Holzscherer te Zalk, ds. J. Loos te Workum en ds. J. J. H. van der Ree te Vianen (verbeterd bericht). Beroepen te Jutphaas ds. S. Vis ser te Kortenhoef. Bedankt voor Tiel (toez.) ds. A. van Biemen te Barsingerhorn-Kolhorn en Haring huizen Zestal te Kampen (vac. wijlen ds. Wesseldijk) ds. W. Glas houwer te Muiderberg, ds. H. G. Groenewoud te Wageningen, ds. W. J. Holzscherer te Zalk. ds. J. P. Honnef te Vollenhove, ds. J. Loos te Workum en ds. J. J. H. van der Ree te Vianen. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Nieuw Vennep (vacature ds. A. W. Lazonder) (toez.) ds. M. H. Kni)fi te Ophemert, te Vlaardingen (5e predikantsplaats), ds. W. J. Schou ten te Nootdorp en (toez.) in a.s. vacature ds. Groenenberg, ds. J. D. Kleyne te Alkmaar, te Eibergen (vacature ds. C. P. Boorsma toez.) ds. G. Moen te Nieuw Leusen, te Lent (toez.) cand. M. M. de Jong, hulpprediker te Nijehaske-Hasker- dijken. Gercf. Kerken Tweetal te Al melo ds. D. van Enk te Veenen- daal en ds. C. M. van der Loo te Riinsburg Drietal te Steenwijk ds" G. van Andel te Ooster-Nijkerk, ds. L. Selles te Waardhuizen en ds. E. J Nassink te Nieuwleusen. Bedankt voor Axel (2e pred.pl.) ds. M. Hamming te Oude Pekela. voor Overveen cand. J. H. van der Hoe ven, hulppred. te Leiderdorp Aangenomen naar Diever cand. J. H van der Hoeven, hulppred. te Leiderdorp, naar Bergentheim ds. G. Ph. Pieffers te Zuilichem. Benoemd tot hulpprediker te Am sterdam cand. W. G. Visser, hulp prediker te Voorburg. Herst. Evang. Luth. Kerk Be roepen te Zwolle prop. H. J. Olde- mans, hulpprediker te Amsterdam. Chr. Geref. Kerk Tweetal te Bunschoten cand. A. Hilbers te Groningen en cand. B. Nederlof te Rotterdam. Beroepen te Wilder- vank cand. B. Nederlof te Rotter dam. GYMNASTIEK. Uitvoering in de Stadszaal Twee jubilea van beteekenis gaan dit jaar naar buiten althans in de chr. gymmastiekvereeniging „D.O.S." zonder feestelijk vertoon voorbij. Dat zijn: he.t 357 jarig be staan van de club, alsmede het feit dat de heer Jansen zijn zevende lUstrum viert als secrê.taris-pen- ningipeesterHoe krachtig en hoe tintelend van levenslust is intus- schen nog deze zoo goed geleide vereeniging. die zich door de jaren heen in een groote populairiteit heeft mogen verheugen en met haar 325 leden in dezen tijd een zuig kracht demonstreert, welke waar lijk verbazingwekkend moet wor den genoemd. Laifg niet alle leden namen deel aan de uitvoering van gisteravond in de Stadszaal, maar al ontbraken er daar dan misschien een honderd aan, men kan zich toch voorstellen hoe bestuur en leiding hebben moeten woekeren met de ruimte om per saldo toch nog tot een behoorlijke demonstra tie te komen. En laat ons vaststel len dat men in dat streven ten vol le is geslaagd! Leider Van Wijk had de oefenstof op verdienstelijke wijze aan de massale deelneming weten aan te passen en in een zeer vlot tempo sloeg hij zich door de lange reeks van programma-nummers heen, ook al was de tijd ten slotte dan toch te kort om iedereen de hem of haar toegedachte beurten te geven! De alg. vrije oefeningen vormden een uitstekende inzet, terwijl daarna vooral de grondoefe- ningèn der jongens, de dwergen fantasie en niet het minst de knots oefeningen der dames de aandacht hebben getrokken. Aan hoog rek en brug toonden de heeren (zoowel als de dames bij het brugturnen) na de pauze, tal van goede kwali teiten en groote belangstelling von den natuurlijk weer de partner oefeningen der heeren. die blijk gaven van gedegen voorbereiding en door haar gave vertolking een uitstekend besluit waren van een goede uitvoering, welke door een uitverkocht huis met interesse en groote waardeering is gadegeslagen. Vrijdag gaat een reprise! VOETBAL. Leidsch bondselftal Met het oog op de Vier-Bonden-wedstrijden welke op 2 Mei te Leiden en óp 9 Mei te Haarlem gehouden worden, speelt een voorloopig afdeelings- elftal Zondag een oefenwedstrijd tegen Roodenburg op het terrein in den Leidsche Hout. Het afdeelingselftal is als volgt samengesteld (van 1. naar r.) Doel: J. v. Velzen (Meerburg): achter: F. Zandbergen (Meerburgj en N. Voordouw (Meerburg): mid den: A. Lepelaar (A.S.C.). D. Cru- aen (Beresteijn) en W. v. d. Lubbe (Lugd.); voor: A. Bonarius (U.V.S.) K. Geitenbeek (Meerburg), P. Moo- ten (A.S.C.), P. C. Onvlee (A.Z.L.) en C. den Helden (L.F.C.). Reserves: H. Bosboom (U.V.S.) F. v. Dijk (A.S.C.). J. Neuteboom (A.S.C.) en C .Drewes (A.S.C.). Schoolwedstrijden vail A. S. C. Zooals reeds eerder vermeld, zul len de jaarlijksche schoolwedstrij den van A.S.C. om de Leidsch Dag- blad-wisselprijzen worden gehou den op Dinsdag 20 en Donderdag 22 April, as., resp. op de terreinen achter Pomona en aan de Kempe- naerstraat. Het aantal deelnemende elftallen bedraagt dit jaar 20 (v. j. 18), n.l. elf in de Senioresafdeeling en negen in de Juniorengroep. Het resultaat van de loting is, dat het programma voor beide dagen als volgt is vastgesteld: Dinsdag 20 April: Seniores (t.m. 18 jaar)Voor ronde: 1 Tuinbouwschool Lisse Geref. School Aldershoff: 2. Gem. H.B.S.Ulo Pieterskerkstr. I; 3. R.K. H.B.S. Hl—Ulo Pieterskerk straat II. lste ronde: 4. GymnasiumUlo Zeelen; 5. winnaar 3winaar 2; 6. winnaar 1R.K. H.B.S. II; 7. R.K. H.B.S. IAmbachtsschool. Juniores (t/m 15 jaar): Voor ronde: A. Ulo ZeelenUlo Pieters kerkstraat. lste ronde: B. GymnasiumR.K. H.B.S II; C. winnaar AR.K. HB.S I; D. School Langebrug School Terweeweg; E. Gem. H.B.S. —Chr. H.B.S. Alle vorenstaande wedstrijden worden gespeeld op de terreinen achter Pomona. Donderdag 22 April: Seniores: Halve eindstrijden: 8. winnaar 4winnaar 6; 9 winnaar 5winnaar 7. Eindstrijden: verliezer 8verlie zer 9; winnaar 8winnaar 9. Juniores: Halve eindstrijden: F. winnaar Bwinnaar A; G. win naar Cwinnaar D. Eindstrijden: verliezer Fverlie zer G; winnaar Fwinnaar G. Alle halve- en eindstrijden wor den gespeeld op het terrein aan de De Kempenaerstraat. DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST. Famüie-foto. litsch Zondag 18 April vóór zestig jaar teekenden onze stadgenooten A. Bavelaar en mej. M. P. Bavelaar- Verhoeven, wonende in het Zions- hofje, aan voor het huwelijk dat op 2 Mei daaraan volgende werd voltrokken. Beiden zijn thans 83 jaar oud. De bruidegom deed in 1876 zijn intrede bij de Kettingfabriek van de Grofsmederij hier ter stede, waar hij 53 jaar lang heeft ge werkt. Zijn echtgenoote schonk het leven aan 7 kinderen, waar van er thans nog 4 in leven zijn, terwijl de verdere nakomeling schap 8 kleinkinderen telt. Natuurlijk brengt de ouderdom op den duur zijn gebreken mee en speciaal het gehoor laat wel iets te wenschen over, doch hun gezondheid veroorlooft hun zeker de komende ongetwijfeld drukke dagen met opgewektheid te vieren. T-N.-Cursussen - De Technische Noodhulp plaatselijke groep Lei den besloot tot het geven van enkele nieuwe cursussen. Zij be staan in een motorencursus, een electro-technische cursus en een gas- en waterleidingscursus en omvatten verschillende algemeene leervakken, zooals wiskunde, me chanica en leervakken voor vak opleiding (motoren, electro-tech- niek, waterwinning, kabelmon tage. gereedschappen enz.). De bedoeling is de cursisten voor de verschillende T.N.-ploegen ook theoretisch te scholen en de vak kennis van de T.N.-mannen te vermeerderen. Naast deze nieuwe leergangen zijn de T.N.-ers van de gasploeg enkele uren per week praktisch in de centrale der Lichtfabrie ken te Leiden werkzaam, ten einde bij een onverhoopte cata strophe niet met verkeerde han den te staan. NEDERLANDSCH FABRIKAAT ve Tun .lien Zui ALT/J^v VERPAl aam Elk„AKKERT, ,is verpakt In r cartonnen dó: zooals,_ hierin hui afgebeeld wtiche he lem De Nederlandsche P/Jnsfili 'm HEDEN. thans de nood-viertallen-competi- tie voortgezet. Gisteravond begon de tweede helft (behalve in de overgangsklasse, waar de vier deel nemende teams drie ronden spe len). De uitslagen zijn: Hoofdklasse: team Reekers wint van team Prins met 43 m.p.; team Verboog Sr. wint van team Van Wingen met 27 m.p.: team Laken wint van team Thoolen met 39 mp. lste klasse A: team Van Heteren wint van team Been met 35 m.p.: team Wakka wint van team Bleuzé met 32 m.p.; team De Graaf speelt gelijk tegen team Oudshoorn (3 p. ten gunste van De Graaf). lste klasse B: team Slebos wint van team Kiel met 41 m.p.: team v. d. Burg wint van team Jagerman met 37 m.p.; team Montanus wint van team Smittenaar met 20 m.p. Overgangsklasseteam Laman wint van team mej. v. Boxtel met 49 m.p.; team Landzaat wint van team mevr. Sier met 39 m.p. BRIDGE. Viertallencompetitie „De Sleu tels" Na een onderbreking voor de bonds-parencompetitie wordt PREDIKBEURT. Leiden - Geref. Gemeente (Nieu we Rijn): Donderdag nam. half 8 dr. C. Steenblok van Poortvliet. Haagsche rechtbank De presi dent der rechtbank merkte zelf op, dat voor A. N. uit Leiden moeilijke omstandigheden golden, die hem tot den diefstal van rijwielbanden had gebracht. Verdachte had vroe ger wel een straf gehad, doch die was niet veel van beteekenis. Maar de officier dacht er anders over, die wees er op dat er in elk geval ook een straf van acht maanden bij was en vorderde daarom nu vijf maanden gevangenisstraf. Het zou aan W. de M uit Leiden niet be kend zijn geweest dat de zes fietsen die hij had gekocht, van diefstal af komstig waren. Doch de dief als ge tuige gehoord, gaf er andere inlich tingen over. en verklaarde dat ver dachte zelf had gezegd, „je behoeft niet bang te zijn". De officier wees erop dat verdachte al eerder voor andere feiten is veroordeeld zoodat hij nu zeven maanden gevangenis straf eischte. „Het komt maar zelden voor dat we hier een vrouwelijke inbreker krijgen", zei de president der recht bank, en al liet de betrokkene ver stek gaan, de strafzaak tegen haar werd toch behandeld. Het betrof de huisvrouw A. G. uit Leiden, op wier gedrag de president aanmerkingen had er nu haar man in het buiten land werkt, en niettemin ln haar woning toch met eenige mannen de afspraak werd gemaakt om een in braak te plegen. Daarbij waren be trokken M. F. B. en J. E. K., beiden uit Leiden. Laatstgenoemde vertel de, dat het plan vöor de irfbraak ei -4 v d< lag n e sen Katwijk-aan-Zee (JeuJJ huis)Alg. verg. Coöp. Boerenle^1 bank. 7 1/2 uur nam. Katwijk aan Zee (Casa Car: Bei Spr. ds. K. Groen van Rotterd;irev 71/2 uur nam. ;we De avond-, nacht- en Zonda,ery dienst der apotheken te Leic?lee wordt van Zaterdag 10 April 20 uel tot Zaterdag 18 April 8 uur wa^t j genomen door de Apotheek „cht Hulp der Menschheid" Hooigm 48, Telef. 21060 en de Doeza-A:,nti theek, Doezastraat 31, Tel. 21c^e Te Oegstgeest door de Oegstgee,ev; sche Apotheek, Raadhuispark 8 ïf_ti lefoon 26274. ee bij van de vrouw was uitgegaan. had zich toegang verschaft tot t, pakhuis, en daaruit klompschoer.)ej. en fondant gestolen. Alle drie v- dachten waren door indrukken vr de buitendeur, in het pakhuis E' komen. De goederen waren lajf weer voor een deel terug Bevond*:?, De officier vond het zonderling :-erc men des avonds na een rus'na praatje, zooals verdachte K. tk weerde, op inbraak was uitggegav j en vond het een volledig compl" Hij vorderde tegen mej. G. en h( elk acht maanden gevangenisstn en tegen B. die reeds eerder is ve oordeeld tot flinke straffen, tha^ een jaar gevangenisstraf. Uitsprra ken over 14 dagen. ar. Om zijn studie te kunnen voortzc, ten, had J. T. L. uit Leiden 2 fietsp gestolen die hij verkocht De offic)S hield rekening met de bijzond:, omstandigheden en vorderde \"la] maanden gevangenisstraf met C}e] name der gratie-clausule. rechtbank heeft verdachte verotge deeld tot zes maanden gevangen! r straf met uitstel voor gratie, vt^1 wat b'ëtreft vier maanden. V! A. B. uit Leiden had zich sam'c met v. d. H. aan rijwieldiefsfa schuldig gemaakt waarvoor B. !:gi recht heeft gestaan, omdat v. d. tn onlangs is ontvlucht, doch inmlM dels weer gegrepen. De officier v4. derde tegen B. negen maanden tni vangenisstraf met aftrek van P'. J ventief De rechtbank heeft uei dachte veroordeeld tot zeven mfX In de nieuwe turnhal van Avego:1 de opleidingsschool voor de Ne<W landsche SS, heeft SS-Giuppenfühil und Generalleutnant der Poli:- Rauter, aan 65 Nederlandsche S- mannen het Rijkssportlnslgne uitjl reikt CNF-Boüvet-Pax

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2