SOLDATESKE LEVENSHOUDING DOEL DER LICHAMELIJKE OPVOEDING BINNENLAND S.S. Gruppenführer Router reikt het Sportabzeichen uit. VRAGENRUBRIEK. ONDERLINGE NEDERLANDSCHE AGENDA STADSNIEUWS. De eerste Inzameling van kleeding, (misraad e.d. voor de door den Brit- ichen terreuraanval getroffen bewoners van Rotterdam door den Nederland- [chen Volksdienst In de hoofdstad is een groot succes geworden. He» Inzamelen ln Amsterdam-Noord CNF-J. Zeylemaker-Pax m De verklaring der studenten - De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, we tenschap en kultuurbescherming maakt het volgende bekend: 1. Studenten van bijzondere universiteiten en hoogescholen, die hun studie aan een openbare instelling van hooger onderwijs wenschen voort te zetten, kunnen hiervan kennis geven aan het departement, afdeeling H. O., Faschlaan 19, Apeldoorn, onder inzending van een onderteekend exemplaar der in verordening 28/43 voorgeschreven verklaring. Het onderwijs aan openbare uni versiteiten en hoogescholen zal niet worden stopgezet. 2. Studenten, die niet in het be zit zijn gekomen van een exem plaar van deze verklaring of wier exemplaar in het ongereede is geraakt, kunnen volstaan met de toezending of inlevering van een met de hand of met de schrijf machine geschreven en door hen onderteekend exemplaar van de verklaring. Toezending kan ook geschieden aan bovenstaand adres. In verband hiermede wordt de tekst van de verklaring nog eens afgedrukt: De ondergeteekende ge boren te wonende te verklaart hiermede plechtig, dat hij de in het be zette Nederlandsche gebied gel dende wetten, verordeningen en andere beschikkingen naar eer en geweten zal nakomen en zich zal onthouden van iedere tegen het Duitsche Rijk. de Duitsche weer macht of de Nederlandsche auto riteiten gerichte handeling, zoo mede van handelingen en gedra gingen, welke de openbare orde aan de inrichting van hooger on derwijs, gezien de vigeerende om standigheden in gevaar brengen. De Nederlandsche veldloopkampioen schappen voor seniores en juniores zijn nabij Oud-Leusden gehouden. W. Slijkhuis (Holland—Leiden), die winnaar werd in de A-klaise, arriveert aan den eindstreep. Hij legde bef parcoura af la den tijd van 18 min. I sec. CNF-Sageri-Pa* m In het scholingskamp Avegoor, bij Arnhem, heeft S.S.-Gruppen- führer en Generalleutnant der höhere S.S. und Polizei Rauter, Zondag aan 62 mannen der Ger- maansche S.S. in Nederland (waarvan er 32 de uniform droe gen van rijks- of gemeentepoli tie) het Reichssportabzeichen uitgereikt. Tevens opende hij er de nieuwgebouwde 65 bij 25 me ter metende en in fraaien Ger- maansch Nordischen stijl opge trokken turn- en exercitiehal, welke naast vele andere nieuwe inrichtingen de leiding van het scholingskamp in staat zal stel len de manschappen der Ger- maansche S.S. in Nederland nog beter dan voorheen geestelijk en lichamelijk te vormen. Nadat hij de aangetreden for maties der Waffen S.S. en der Germaansche S.S. had geïnspec teerd, heeft Gruppenführer Rau ter het lint voor den ingang der nieuwe hal doorgeknipt. Het eerst werd vervolgens het woord ge voerd door S.S. Standartenführer Feltmeyer, die zeide, dat deze school in Avegoor, waar hij en zeer vele zijner naaste medewer kers hun eerste opleiding ont vingen, niet meer weg te denken is uit onze Germaansche S.S. in Nederland. Want zij legde een hoeksteen. Wij zijn, aldus spre ker, den Reichführer dan ook dankbaar voor de middelen, die men ons ter beschikking stelde en wij zullen er onzerzijds borg voor staan, dat die zooveel mo gelijk worden uitgebuit. Gij mannen, die thans een cursus hebt afgesloten en terug keert naar uw onderdeel of uw huis, ik .hoop, dat het militaire kleed, dat gij hier droegt, ook in nerlijk bezit van u heeft geno men, dat gij u nog meer bewust zijt geworden, wat S.S.-man zijn beteekent. Het is thans bijna twee jaar geleden, dat de eerste kameraden zijn gevallen, die met ons hier hun opleiding kregen. Ik verwacht van u, dat gij bereid bent hun voetstappen te volgen. Daarom ook ben ik trotsch te we ten, dat velen uit uw midden nog dit jaar de wapens in het Oosten zullen gaan voeren. Toont u daar S.S.-man, en geeft er blijk van dat gij deze school in Niet praten maar doen. - De frontsoldaat daar ver in het Oosten kent de harde werkelijk heid. Hij kent het onmensche- lijke bolsjewisme uit de practijk en verlangt daarom van het va derland, waarvoor hij alles geeft, slechts één ding: namelijk de daad. Terwille van uw verwan ten, uzelf, en hen die na u ko men zet u in tegen het bolsje wisme. Stort op giro 432100, Verzor gingsfonds- van het vrijwilligers legioen Nederland. Bezorgen van tijdschriften moet worden gestaakt. - De beschik king van den Rijkscommissaris betreffende de sluiting van be drijven, waarbij onder meer is bepaald, dat het bezorgen van nieuwsbladen blijft toegestaan, heeft de vraag doen rijzen, of ook de bezorging van tijdschrif ten doorgang kan blijven vinden. Van bevoegde zijde vernemen wij hieromtrent, dat, in tegenstelling tot de nieuwsbladen, tijdschrif ten niet langer door eigen loo- pers e.d. bij de abonné's mogen worden bezorgd. Th, C, Daey Ouwens overle den. - In den ouderdom van 73 jaar is te Haarlem overleden no taris Th. C. Daey Ouwens. De overledene, die in Almelo geboren is, was achtereenvolgens notaris te Hulst, Purmerend en Haarlem. Ontslag burgemeesters. - Aan mr. J. A. M. van Oorschot, is onmiddellijk ingaand ontslag ver leend als burgemeester van Har- denberg. Op eigen verzoek is ver der onmiddellijk ingaand onslag verleend aan H. Schelhaus, als burgemeester van Langedijk, aan J. H. Schreurs, als burgemees ter van Heel en Panheel en aan mr. A. J. J. de Glas, als burge meester van Horn (L.). Avegoor waardeert door den aard en de wijze, waarop gij uw plicht vervult, opdat bewaarheid wor de: „Moge diese grosse Zeit kein kleines Geslacht finden De commandant der school, Hauptsturmführer dr. Brendel, zeide, dat het thans gaat om den uitbouw der Germaansche S.S. in Nederland. Zoolang het ging om de innerlijke doorvoering konden de Duitsche kameraden slechts helpen door hun voorbeeld en goeden raad. Avegoor is in twee jaren gegroeid, niet alleen uiter lijk, maar ook in breedte endiep- te van werken en scheppen. Want al wat we hier doen, hetzij exer- ceeren, marcheeren of schieten het is opvoeding, opvoeding tot een soldateske levenshouding. Alle opvoeding moet daarin haar hoogste doel en zin vinden. Alleen met de wapens in de hand en met een sterk hart kan een volk leven. Het moet boven dien weten waarom het de wa pens hanteert en men moet er verder voor zorgen, dat het die goed hanteert. Daartoe is noo- dig, dat men beschikt over een leiderscorps met helder inzicht in deze dingen. De lichamelijke opvoeding moet een onderdeel zijn van de opvoe ding tot een soldateske levens houding. Zij moet laten aanvoe len, dat het iets heerlijks is, wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volk. Zij moet vreugde wakker roepen over het feit, dat men zich weer baar weet en een geest van weer baarheid aankweeken. Deze za ken hebben niets te maken met militairisme. Onze mannen moe ten slechts leeren hard, taai, op recht, gehoorzaam, eerlijk, trotsch en bereid tot den inzet te zijn. Zij moeten een houding hebben en een sterken wil. De soldaten deugden onzer voorouders moeten in het hart onzer S.S.-mannen een eeuwige woning vinden. Wie dat aanvoelt, laat zich niet langer steeds zijn plicht voorhouden. Naast het gevoel van weerbaar heid moet ook staan de be kwaamheid tot weerbaar hande len. In het kader der opvoeding daartoe nu moet men het Reichs sportabzeichen, dat hier straks wordt uitgereikt, zien als een naar den tijd begrensd doel. Het moet niet beschouwd worden als een zuiver Duitsche sportdecora- tie maar als een, bestemd voor alle rechtschapen en lichamelijk getrainde mannen, die hun plicht zien in de vervulling van een taak in het kader van den op bouw van een groot Germaansch Rijk. Een taak, waaraan zoowel Duitschers als Nederlanders wer ken. Het Sportabzeichen is aldus geen doel op zichzelf maar mid del tot een doel: het vormen van een categorie mannen, die deze taak kunnen vervullen. Vervolgens betrad S.S.-Grup penführer Rauter het spreekge stoelte. Toen wij mannen der Ger maansche S.S., indertijd hier in Nederland kwamen, zoo zeide hij, geschiedde dat in tweeërlei func tie: eenerzijds als Waffen S.S., als soldaten dus die het vader land naar buiten beschermen, anderzijds als Schutzstaffel, als veiligheidspolitie, die de kwalijke elementen en invloeden binnen het lichaam der gemeenschap bestrijdt. De algemeene S.S., welke de wereldbeschouwing be lichaamt en de eigenlijke moe der der Schutzstaffel is, was he laas nog niet in werking getre den. Als belijders dier algemeene Germaansche S.S. vielen ons uw Germaansche scheppingen hier in Nederland op. Wij moesten in deze Nederlanders wel onze broe ders zien en velen hier, die deze S.S.-gedachte met ons deelden, deden daartoe een beroep op ons. In eerste instantie ging het er derhalve om, dat wij ons te za- men Germanen voelden en een beroep deden op hen, die zich bewust zijn tot hetzelfde ras te behooren, om mede te willen helpen aan het scheppen van een groot Germaansch rijk. Het bewijs voor de stootkracht dezer gedachte is geleverd door dehon_ derden en nog eens honderden, die hier den weg vonden tot onze vanen, zich geschaard hebben onder onze zege-runen en dienst namen in de Waffen S.S. In die 2% jaar zijn velen hunner ge vallen in de gedachte aan hun ideaal, bij de vervulling van een hoogen plicht. Zoo ontstond de Nederlandsche S.S., later Germaansche S.S. in Nederland geheeten, die niet an ders is dan de Germaansche S.S. in Duitsehland. Immers, wanneer men Schutzstaffel-man is, is men dat overal, onverschillig waar men staat. Aldus ontstond, zoo vervolgde Gruppenführer Rauter, de Ger maansche S.S. in Nederland en kwam de opgave haar sterker en grooter te maken, haar te doen uitgroeien tot een elite in ras- sisch en lichamelijk opzicht. Wat in de S.S. opgenomen wordt, moet een voorbeeld zijn voor het Ned. volk. Zoo ontstond in dit verband ook de school te Ave goor, voor de beschikbaarstelling waarvan spreker den heer Woudenberg dank bracht. Meer dan 60 cursussen zijn hier ge houden, meer dan 2000 mannen werden gevormd onder leiding van Hauptsturmführer dr. Bren del. Voor ieder S.S.-man is Ave goor meer dan een herinnering. Hij schrijft er over in zijn brie ven en brengt er tijdens zijn verlof een bezoek. Ik hoop, dat dit zoo mag blijven. Thans staan wederom een klei ne honderd man op het punt Avegoor te verlaten als strijders voor een hooge idee. De over dracht dezer geheel in Germaan- schen Nordischen stijl opgetrok ken turn- en exercitiehal kon niet feestelijker geschieden dan bij de uitreiking heden van het Reichssportabzeichen, dat gij in harden strijd gewonnen hebt. Deze plechtige uitreiking geschiedt hier voor de eerste maal in Nederland. Ik hoop, dat na u nog veel meer mannen zich het Abzeichen ver wei-ven. De grondslag daarvan is immers het flink, krachtig en taai maken van het lichaam. Moge, juist nu aan de fronten aan Geer- maansche lichamen de zwaarste eischen worden gesteld, hiervan een stimulans uilgaan. Daarom maak ik van deze ge legenheid gebruik hierbij te pro- clameeren. dat allen S.S.-mannen zekere normen op dit gebied zul len worden gesteld en dat op het komende zonnewendefeest in alle Standarten een edele wedkamp zal worden gehouden, waardoor dit feest wederom zoo gevierd zal worden als onze voorouders dit plachten te doen. Bovendien ver wacht ik, dat daarvan een aan sporing uitgaat voor de beoefe ning der weersport in onze gele deren. Wij hebben, aldus besloot Grup penführer Rauter zijn rede, in dertijd geroepen „Duitsehland ontwaak" - gij roept thans in uw volk „Germaansch Nederland ontwaak", het gaat er om of Europa in de toekomst nog leven zal of radicaal zal worden uitge- bluscht. Daarom kan niet gedacht worden aan een oogenblik van zwakte. Ik ben er van overtuigd, dat uw aantal steeds grooter zal worden, Nederland zich daardoor een weg naar de toekomst zal ba nen, en wij eenmaal zullen kun nen zeggen „Germanje is ont waakt en opgestaan! In dezen zin verleen ik u, kameraden van de S.S. en in de politie het Sport abzeichen. Vervolgens trad Gruppenführer Rauter op de gelederen toe en speldde hij den mannen, terwijl de muziekkapel speelde, het Ab zeichen op de borst. De plechtig heid werd besloten met het zeg gen en zingen van spreuken en liederen, die het soldateske ka rakter der bijeenkomst tot uit drukking brachten. Daarbij werd een oproep voorgelezen, dien de groote koning Frederik van Prui sen voor een beslissenden slag tot zijn regimenten richtte en waarin deze appèlleerde aan soldaten deugden. Mej. B. F. te L. In schoon water zetten en daarna in sterk sodawater wassohen en met lauw water goed naspoelen. Roestvlekken met zout bestrooien of behandelen met citroensap J. M. de G. te L. Secretaris van de Ambtenaren Schaakclub is de heer J. N Wassenaar, Rijn- en Schiekade 116a. Mej. Z. te S. Eigenlijk is zij verplicht TJ het geheele bedrag te betalen Billijkheidshalve zou ech ter wel met het aangeboden bedrag genoegen genomen kunnen worden, aangezien XI waarschijnlijk geen schade lijdt He» verzekerde bedrag stijgt nog dagelijks. Meer en meer wordt Ingezien dat verzekering tegen Oorlogs schade absoluut noodzakelijk Is! Dekt U bij de „Onderlinge Nederlandsche". de maat. schappij met grootste risico- spreid Ing. Voorschotheffing per halfjaar voor normale ri sico's slechts 60 cent per f 1000.- Vraagt inlichtingen gr de m w< te w: wi N' di molestverzekektng mij. gevestigd te Sneèk Kantoor A'damKeizersgracht 339, Tel. 30315 HEDEN. Prediker: Zendingssamenkomst. Spr. J. Tanis. 7% uur nam. Morschweg 59: Bijbellezing te 7'/2 uur nam. Stadszaal: Gymnastiekuitvoering van „D.O.S.". 7 uur nam. Zomerzorg: Ledenverg. Coöp. Boe renleenbank. 7 1/2 uur nam. Uitvaart van den heer J. P. Noordman. - Hedenmorgen vond in de. Parochiekerk van den H. Leonardus a Portu Mauritio aan den Haagweg de uitvaartdienst plaats voor de zielerust van den heer J. P. Noortman. mede-eige naar van den houthandel firma D. D. Noordman aan den Haag weg. De overledene was voorzit ter van het college van regenten van het R.-K. Wees- en Oudelie- denhuis en het R.-K. Par. Arm- bestuur en lid van het Kerkbe- stuur der St. Leonardus-parochie De plechtige mis van requiem werd opgedragen door pastoor W. J. de Leeuw van deze paro- chie met assistentie van den heer E. Smeets, oud-pastoor van die parochie en pater J. Rycke- vorsel S.J., een zwager van den overledene. Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op deken Homulle, alhier pastoor Meyer, oud-pastoor te Voorschoten, pastoor Schmitzder O. L. Vr. Onb. Ontv.-parochie alhier, pastoor Th. M. Beukers der St. Petrus-parochie, het Kerkbestuur van de Par. St. Leonardus a P. M„ het college van Regenten van het R.-K. Wees- en Oudeliedenhuis, 't R.- K. Armbestuur en het Kerkbe^ stuur der St. Leonardus-paro chie, verpleegden van het R.-K. 1 Weeshuis alhier, vele vrienden en kennissen van den overledene, o.w. dr. P. Fehmers, mr. Bolsius, prof. Barge en enkele geestelij ken. Om ongeveer 1 uur vond op de R.-K. begraafplaats te Voorscho ten onder groote belangstelling de begrafenis plaats. Leden van het Kerk- en Armbestuur fun geerden als slippendragers. De beaarding werd verricht door pastoor P. de Roos, der St. Lau- rentiuskerk. Ontmoeting tu$sch$J> den Führer ejt Mussolini felefoto Hoffmann-Stap(-Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2