RINGERS SPORT Sportbeoefening in dezen tijd. Besluiten van het N.V.B- bestuur. KERK EN SCHOOL DENK AAN 27 MAART. MARKTBERICHTEN Geldig zijn de volgende bonnen. RECHTZAKEN. chocolade bonbons voor diabetici kunnen gedurende enk le maanden op wat ruim re schaal geleverd worde en wel uitsluitend in doo jes van lOO gr. (één rants AGENDA ADVIEZEN VOEDINGSRAAD W UIT DE OMSTREKEN En dan kom uit den hoek...! Ma den jongsten Britschsn terreuraanval op Berlijn. Dr. Goebbels bezichtigt de vernielde kerk van St. Hedwig Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax m NIEMAND MAG HET ARBEIDSPROCES TE KORT DOEN In de wekelijksche sportconferen- tie te Den Haag heeft de Rijksge volmachtigde voor de sport, de heer H. van Groningen a Stüling, ge sproken over de sportbeoefening ln dezen tijd en daarbij de richtlijnen aangegeven voor de komende periode. Mij zullen zoo zeide hij in de uitvoering en de organisatie van ons sportleven rekening die nen te houden, als grondprincipe met liet feit dat de sportbeoefe ning en de wedstrijdsport het ar beidsproces niet zullen schaden, dat wil dus zeggen, dat niemand door de sportbeoefening het ar beidsproces te kort mag doen. Het mag dus niet voorkomen, dat zij, die aan wedstrijden deelnemen, daarvoor bijvoorbeeld 's Zaterdag- middags (indien zij dan anders zouden moeten werken) op reis be hoeven te gaan 'en 's Maandagmid dags eerst weer aan hun werk kun nen beginnen. Dat is een. in dezen tijd, onverantwoordelijke tijdver spilling, die niet kan worden toege staan, Zijn er uitzonderingsgeval len, dan wordt daarin door mij be slist. aldus spreker. Ook het over belasten van treinen, e.d. moet zoo veel mogelijk worden voorkomen. Er moet dus, zoolang de wensche- Jijkheid daarvan noodlg blijkt, van worden afgezien, dat supporters per trein of bus worden vervoerd. Er wordt op gerekend, dat ieder hieraan uit vrijen wil medewerkt, opdat wordt voorkomen, dat er een maatregel ten uitvoer zal moeten worden gelegd, waarvan het gehee- le sportleven en dus ook de soed- willenden de dupe worden. Verder is het internationale sport- verkeer voor amateur- en beroeps- sport voorloopig stilgelegd. Voor de beroepsmenschen is dit natuurlijk een schadepost, alhoewel de be- roepssportr in ons land voortgang kan vinden. Deze enkele maatrege len. die spr. in overleg met den ^secretaris-generaal heeft genomen, waarborgen de verdere sportbeoefe ning, die voor de ontspanning en ontwikkeling van ons volk, jüist in dezen tijd, zoo belangrijk is. Nadrukkelijk wees de Rijksgevol machtigde er op dat de door hem genoemde maatregelen gelden voor alle sportbonden hier te lande, doch dat ieder geval door hem af zonderlijk zal worden beoordeeld. Het is de taak der trondsbestuur- De watersportlief hebbers maken, nu het seizoen begint te naderen bun booten gereed, teneinde zich zoo spoedig mogelijk aan hun geliefde jport te kunnen wijden. Ook de mast ;n het want worden niet vergeten CNF-J. Zeijlemaker-Pax m ders om voor de opgelegde be perkingen een dusdanige oplossing te vinden dat het normale sport leven zoo weinig mogelijk wordt belemmerd. VOETBAL. INZAKE PROMOTIE EN DEGRAXIE In de te Den Haag gehouden sport- conferentie heeft de voorzitter van den N.V.B., de heer Lotsy, gisteren medegedeeld welke besluiten de bond heeft genomen ten aanzien van promotie en degradatie, enz. Na veel wikken en wegen is men tot de volgende oplossing gekomen: Er zal geen volledige promotie en geen volledige degradatie plaats vinden, doch in z.ekeren zin zullen de resultaten van dit en van het volgende seizoen worden samenge vat. Indien een ploeg nu kampioen is en het volgend seizoen opnieuw den titel verovert, krijgt zij alle rechten, welke eventueel aan een kampioenschap zullen zijn verbon den. Welke rechten dat precies zul len zijn zal pas blijken als de reor ganisatie-commissie haar plannen heeft ingediend en deze vervolgens door den bond zijn goedgekeurd. Van een dergelijke reorganisatie kan echter onder de gegeven moei lijke omstandigheden geen sprake zijn, zoodat voorloopig moet worden afgewacht. Een club, die tweemaal achtereen nummer laatst is, krijgt alle lasten, welke aan' de bezetting van de laatste plaats zijn verbon den. Wordt het volgend seizoen een andere club kampioen, dan speelt deze tegen den kampioen van het nu geëindigde seizoen een beslis singswedstrijd om het kampioen schap. Hetzelfde geldt voor de be zetting van de hekkesluitersplaats. Een vreemd geval zou zich kunnen voordoen als een club dit jaar. kampioen en 't volgend jaar num mer laatst zou worden. Zij zou dan zoowel een beslissingswedstrijd voor het kampioenschap als voor de laatste plaats moeten spelen. Wint zij beide ontmoetingen- dan is zij kampioen, verliest zij beide dan is zij definitief nummer laatst. Wint zij den kampioenswedstrijd en ver liest zij den kamp om de bezetting der laatste plaats (zoodat zij ver moedelijk zoowel zou promoveeren als degradeeren!) dan zal het bondsbestuur ln dit wonderlijke geval een oplossing moeten trach ten te vinden. De genoemde maatregelen zullen ook in de plaatselijke afdeellngen worden toegepast! „Wij zijn ervan overtuigd", aldus de heer Lotsy, „dat tegen deze maatregelen wat in te brengen valt, doch we gelooven, dat deze oplossing het meest in het alge meen belang is. Op deze wijze zal de volle interesse voor de competi tie blijven bestaan". Ten slotte kwam de heer Lotsy tot de maatregelen, welke getrof fen moeten worden in verband met de gewijzigde omstandigheden waar onder de sportbeoefening thans kan plaatsvinden. (Men zie het be toog van den Rijksgevolmachtigde voor de sport) De kampioenswed strijden kunnen gewoon doorgang vinden, hoewel het werk (de ar beidsprestatie) hieronder in geen geval mag lijden. Normaal zal de op bezoek gaande club alleen des Zondags mogen reizen, hoewel voor den wedstrijd HeerenveenWillem II, waarvan de terreinen het verst uit elkaar liggen, een uitzondering is gemaakt. De spelers vertrekken 's Zaterdags met den laatsten trein uit hun woonplaats en gaan 's Zondagsavonds terug. De woon plaats kan dan niet meer worden bereikt doch in Zwolle wordt over nacht, zoodat 's Maandagochtends vroeg de reis kan worden vervolgd en ieder op gewonen tijd op zijn werk kan zijn. Wat voorkomen zal moeten worden, aldus de heer Lot sy, is, dat groote scharen van sup porters met hun clubs dè uitwed strijden gaan bezoeken. Hierdoor worden immers de treinen overbe- Morgen is het de eerste dag' der boekeninzameling voor de Nederlandsche arbeiders in Duitschland. De Jeugd storm komt bij u vragen of gij dit onpolitieke doel wilt steunen door enkele ont- spanningsboeken af te staan Stelt hen niet teleur. De Jeugdstorm vraagt het niet voor zichzelf, maar voor onze mede-volksgenooten over de grenzen. PREDIKBEURTEN. Zoetermeer Geref. Gem.: He den nam. 6V2 u., ds W. C. Lamain van R.dam. VOOR ZONDAG 7 MAART. Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk: Vm. 91/2 u., ds. Rutgers; vm. 11.15 u., ds van Ginkel; nm. 3y2 u., ds. P. J. Broeyer van Den Haag; nm! 5V2 u. (Bed. H.D.), ds. C. A. v. Har ten Zaai voor Chr, Prot. Bel.: Vm. 91/2 u, ds. van Ginkel. Leidschendam Ned Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u„ ds. Vermet Geref. Kerk: Vm 10 en nm. 3 u„ ds. Rietveld. Leiderdorp Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u, ds. Koch' -Ger. Kerk: Vm. 10 en nm 3 u., cand. v. d. Hoeven Ver. van Vrijz. Her vormden: Vm. IOV2 u., dienst. Noordwijkerhout -Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u. (Bed. H.D.), ds. Cuped van Noordwijk aan Zee. Sassenheim Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u.. ds. Krijkamp Geref. Kerk: Vm, 9 Va en nm. 5 u„ ds. Holtrop Chr. Geref. Kerk: Vm 10 en nm. 4 u„ ds. Visser - Ned. Prot. Bond: Vm. loy2 u„ de heer Brijker van Oegstgeest. Voorhout Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u., ds. Flink. Voorschoten Ned. Herv. Gem.: Vm. 10.15 u. en nm. 4 u„ ds. H. P. Fortgens -Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u„ ds. J C. Houtzagers Geref. Gem. (Leidscheweg 60): Nm. 3 u„ leesdienst. Wassenaar -Ned. Prot. Bond: Vm. IOV2 u„ mej. dr. J. W. Herfst. Waddinxveen Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u„ ds. Vroeginde- weij van Loon op 'Zand Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u., ds. Smidt Oud Geref. Gem.: Vm. 10 en nm. 4y2 u., ds. van der Kraats Wet en Evangelie: Vm. 9V4. ds. Treffers van Woerden. Zevenhoven Ned. Herv. Kerk: Vm. 9'/2 en nm. 2 u„ ds. de Stop pelaar Geref. Kerk: Vm. 9V2 en nm. 2 u., ds. de Ruig. Zoetermeer Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. iy2 u., dr. J. J. Wol- dendorp (H. D.) Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 2y2 u., ds. H. Ver- sluys Geref. Gem.: Vm. 9V4 en nm. 21/2 u., leesdienst Ver. tot Vertar. der Geref. Waarheid: Vm. 9>/2 en nm. 2 u., ds. van Willigen Ver. v. Vrijz. Herv.: geen dienst NED. HERV. KERK Aangeno men. Naar Middelbert (toez.), cand. G Wassenaar, hulpprediker te Delfstrahuizen. GEREF. KERKEN Tweetal. Te Emmer Erfscheidenveen, cand. J. J. C. Westera, hulpprediker te Henge lo (O.) en cand. L. J. Goris, hulp prediker te Oosterbeek Benoemd tot hulpprediker te Heerenveen, cand. J. Nawijn te Bolsward. OUD-GEREF. GEM. ONDER HET KRUIS Drietal. Te Amsterdam (nieuw geïnstitueerde gemeente) D. B. Smid, evangelist te Utrecht; A. Visser, evangelist té Nijmegen en J. Wouters, evangelist te den Haag. LEIDEN, 5 Maart 1943. Veemarkt Aangevoerd: 8 fokstieren; 1 slacht- stier; 83 kalf- en melkkoeien f. 800 1400, vlug; 32 varekoeien f450 800. vlug: 65 vette koeien; 17 pin ken f. 300450, mat; 8 nuchtere slachtkalveren; 20 vétte schapen; 1 zeug; 15 mestvarkens f- 5070, t. vl.; 128 biggen f. 3650. t. vl.: 6 paarden: 164 bokken en geiten f. 80 200, tam. last. Voor de scheidsrechters geldt hetzelfde argument als voor de spelers, hoewel ook hier voor een bijzonder geval een uitzondering kan worden gemaakt. Tot besluit deelde de heer Lotsy nog mede, dat de districts- en bekerwedstrijden eveneens kunnen doorgaan. U.V.S.H.B.S. Voor de eerste beker-ronde ontvangt U.V.S. de Haagsche le klasser H.B.S. Het is lang geleden dat een eerste klasser hier ter stede een officieelen wed strijd kwam spelen. H.B.S. komt met haar volledig competitie-elftal uit. terwijl U.V.S met het volgen de elftal binnen de lijnen komt: doel: N. van Wel; achter: J. On derwater en P, Kantebeen: mid den: W. Regeer. B. van Duil en L. Platteel; voor: T. Oosterom, J. Fa- sel. W. van Wanrooij. T. Kantebeen en J .van Polanen. Zaterdagmiddagcompetitie N.V.B. Voor Zaterdag zijn vastgesteld ln 4B: Ter Leede—Ornas, S.V.G. Quick Boys en Die HagheSche- veningen. 7 t/m 13 MAART, 11A Brood 4 rants. 11B Brood V2 rants. 11 Beschuit 1 rants. 11A Vleesch Vz rants. 11B Vleesch Vz rants. llA Aardap. 2 K.G, 11B Aardap. 1 T.G. 11A Tabak 1 rants. 11 Sig- 1 rants. Besch., Br of gebak Vlee§ch of VI.waren Aardapp, Tabak Sigaretten 28 FEBR. t/m 23 MAART. 05 Boter I y2 rants, margarine 09 Boter V2 rants, boter 1 t/m 31 MAART. 514 Alg. S Eenlieidszeep; 515 Alg. S WasclipoederS-toiletzeep. BIJZONDERE RANTSOENEN: 21 FEBR. t/m 3 APRIL. 2-09 Res.: 2 eieren 3-10 Res.: 1 ei. 1 t/m 20 MAART 3-11 Res.: 350 ge. sinaasappelen in stadgebied. 3 t/m 20 MAART. 2-12, 3-12, 4-12 Res.: 1 k.g. appelen in stadgebied. De volg.nde bonnen zijn binnen kort niet meer geldig: Na Zater dag 6 Maart: 10 Brood, Beschuit, vleescli, aardappelen en tabak. De geldigheidsduur van de volgen de bonnen is verlengd t/m 31 Maart: 490, 491 en R (zeep) Zonder geld nog wel crediet Zonder bonnen zeker niet! Economisch Gerechtshof Door dat de broek van de M. te Ryns- burg tusschen de ketting van zijn fiets was vastgeloopen, had G v. d. Eykel even het vrachtje van hem overgenomen. Dat vrachtje bestond uit een schaap, hetwelk voor clan destiene slachting bestemd was. Als gevolg van dat vervoer, werd v. d. Eykel wegens zijn hulp tot zes maanden gevangenisstraf veroor deeld. Hij ontkende, geweten te hebben dat het schaap clandestien zou worden geslacht. De opper wachtmeester der marechaussee, C. de Ruiter, verklaarde echter dat verdachte bij zijn aanhouding zei het wel te hebben geweten, en ook de wachtmeester J. v. Kuilenburg verklaarde in gelijken zin. De adv.- generaal, mr. Maris, meende dan ook dat verdachte wel als mede plichtige moet worden beschouwd, en vorderde bevestiging van het vonnis. Terzake een overtreding tegen het voedselvorzieningsbesluit, wa ren A. Hoogervorst en C. M Byle- meer uit Lisse elk veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, van welk vonnis zij in hooger beroep kwamen De adv. generaal vordérde tegen Hoogervorst bevestiging van het vonnis, en tegen Bvlemeer 3 maan den gevangenisstraf. Wegens overtreding van het voed- selvoorzieningsbesluit was J. Rave- stein uit den Haarl.meer tot vier maanden gevangenisstraf veroor deeld. van welk vonnis de adv. ge neraal bevestiging eischte. Voor eenzelfde feit werd ook te gen G. de Vries uit Haarlemmer meer, die tot een maand gevange nisstraf was veroordeeld, bevesti ging der straf geëischt. De driedubbele moord te Schie dam De Rotterdamsche recht bank heeft den 31-jarigen lossen werkman Joh. Bemond en den 49- jarigen stoker Joh, M. Woltering, die op 18 Februari jl. hebben te rechtgestaan wegens moord met voorbedachten rade op drie jood- sche vrouwen te Schiedam en dief stal met geweldpleging, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De 52-jarige transportarbeider M. Korporaal werd wegens heling, het aannemen van. f. 10.en eeni- ge aardappelkaarten van misdrijf afkomstig veroordeeld tot 6 maan den gevangenisstraf. De twee andere hij den moord betrokken daders, de 39-jarige groentenhandelaar P. Hartland en de 25-jarige dienstbode Magdalena Ligthart zullen 25 Maart a.s. te recht staan voor de verdere behan deling van de tegen hen inge brachte acte van beschuldiging. Wend U tot uw banketbakk of uw chocoladewinkelier, d onze artikelen verkoopt, met di bon, welken U daarvoor beschi baar kunt stellen, zoodat d« aan ons de gewenschte boevei beid Sionon (suikervrije) be bons kan bestellen. Zaterdag. Schouwburg: Pension „Wesj nest". 7 y2 uur nam. Volkshuis: Film over Aalsc vers. 4 uur nam. De avond-, nacht- en Zond dienst der apotheken te Lei wordt van Zaterdag 27 Febr. 21 tot Zaterdag 6 Maart 8 uur waai nomen door de Apotheek „Tot E der Menschheid", Hooigracht Telef. 21060 en de Doeza-Apoth Doezastr. 31, Telef, 21313. Te Oe geest door de Oegstgeestsche t theek, Raadhuispark 8, Telef. 21 VAN OEN 7 KRUIDKOEKJES. Om kruidkoekjes zoowel den oven als in de koekepan bakken, neme men 125 gr. re ringsmeel of gemengd meel of tebloem, 60 gr. suiker, liefst bri basterd suiker of 30 gr. suikei y2 pakje zoetstof, 20 gr. boter, dl. water of taptemelk, 10 gr. I poeder, 4 theelepels koekkrulde kaneelsurrogaat, iets zout. Het meel, de suiker, het zout, bakpoeder en de kruiden d dooreenmengen. De boter in water smelten en aan het meel voegen. Het deeg vlug met de h dooreenkneden tot een samenl genden bal. De deegmassa zoo mogelijk uitrollen op een met bil bestoven tafel of aanrecht. De deeg met een mes in ruiten deelen van 4 cm. lengte De koe op een vetgemaakt bakblik leg en ln een warme oven licht br bakken. Of een groote koekepai eenige deksels van biscuitblik dun met boter besmeren. De dl lap er op uitspreiden en er een mes voorzichtig ruiten op kenen, zóó, dat de deeglap doorgesneden wordt. De pan of het deksel op een best plaatje of treefje plaatsen gedurende één minuut flink warmen. Daarna het vuur tempi (gas op klein draaien en desnt een asbest plaatje gebruiken electrische plaat op 1 schakel Het deeg 20 min. zachtjes bakken. De pan of het blik zoo en dan verschuiven opdat koekjes evenveel warmte krij Het deeg omkeeren, in 10 bruin laten bakken en volgen met het mes aangegeven lijnei stukjes breken. l' d SASSENHEIM Bij de E postspaarbank werd gedurende bruari ingelegd f 15359.59 en tel betaald f. 4491.71. AALSMEER Met No. 43 der Stcrt. zijn verzonden afdrukken der statuten betreffende het „Expedi tiebedrijf Rudolf Scheer N.V." al- hier. NOORDWIJK Het inwonerstal Op 1 Januari 1942 bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente: 13124; op 1 Januari j.l. bedroeg dit 13161. Wat er nü is... dat mag er zijn! Maarwachteens tot 't vrede is... dan zult U eens wat proeven!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2