Duitschland strijdt voor Europa. De afgeslagen sovjet- aanvallen. AGENDA BINNENLAND Verordening betreffende den legitimatieplicht. \l De •vordering van klokken en klokkespüen STADSNIEUWS Hoe maak ik zelf een sterke rheumati^k-olie. KEHK EN,SCHOOL RECHTZAKEN De Führer verleende aan den comman dant der 6de Roemeensche Infanterie divisie, luitenant-generaal Lascar, als waardeerlng van zijn succesvolle lei ding en de dappere houding der onder Zijn bevel jtaande troepen het eiken loofbij het Ridderkruis van hét IJzeren Kruis. Generaal Mihai Lascar (links) met andere Roemeensche officieren PK Haas-Sch-F-P H m Duitsch weermachtsbericht. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: ,31) een aanval van Duitsche pantserwagens ten Noorden van de Terek werd de vijand terug geworpen; er werden verscheidene honderden gevangenen gemaakt. Tusschen Wolga en Doh onder namen de sovjettroepen gisteren tengevolge van him zware verlie zen slechts vrij zwakke aanvallen. Aanvallen in de groote bocht van den Don werden in tegenaanval len afgeslagen. Snelle Italiaan- sche en zware Duitsche gevechts vliegtuigen opereerden tegen de bewegingen van vrij sterke vijan delijke troepen aan den midden loop van den Don. In den middensector van het Tijdens de explosie van een getorpe- ^^de^'erbltterde^^^dge ge" deerd vijandelijk schip viel deze ruim vechten V0Qrt ,^1.^.^0. twee meter lange steunbalk op de j W,Q,, TJvnnVit ol A(T7o oe»vi_ U-boot. Evenals de aan den toren bevestigde sterrenvlag der USA van een ander tot zinken gebracht vracht- Heden: Hooigracht 30: Leger des Heils, bijeenkomst 7y2 uur nam. De avond-, nacht- en Zondags dienst' der Apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 28 Novèmber 20 uur tot Zaterdag 6 Decem ber 8 uur waargenomen door: de Apotheek Duyster. Nieuwe Rijn 18, Tel. 20523 en de Apotheek 18, el. 20523. Te Oegstgeest door: de Oegsf- geestsche Apotheek, Raadhuispark 8, Tel. 26274. Winterhulp kan veel doen,, als GIJ veel offert!! Giro 5553. schip werd deze steunbalk als trofee mee naar huis gevoerd PK Prokop Sch-F-P H m Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Ne- derlandsehe gebied betreffende legitimatieplicht. Hierin wordt bepaald; Alle personen boven 15 jaar, die niet reeds op grond van' arti kel 3 van het besluit persoons bewijzen verplicht zijn een per soonsbewijs bij rich te dragen, zijn gehouden te allen tijde een te hunnen name ge&teld, geldig, van een foto voorzien ambtelijk legi timatiebewijs bij zich "te dragen en op verzoek aan iederen amb tenaar van politie te toonen. Legitimatiebewijzen zijn: 1) Paspoorten; 2) Persoonsbewijzen r 3) de aan de gestelde eischen voldoende legitimatiebewijzen van een Duitsche instantie: 4) De aan de gestelde eischen voldoende legitimatiebewijzen voor de leden der Nationaal Socialisti sche Duitsche Arbeiderspartij, haar onderdeelen en de bij haar aangesloten organisaties; 5) Een voorloopig identiteitsbe wijs. Personen, die niet in het bezit zijn van een legitimatiebewijs en die ingevolge de verordening be treffende de registratie der Duit- schers zijn geregistreerd; moeten binnen twee weken na de afkon diging van deze verordening een verzoek indienen tot afgifte van een voorloopig identiteitsbewijs. Een verzoek tot afgifte van een voorloopig identiteitsbewijs moet eveneens worden ingediend, wan neer de verlenging van den gel digheidsduur van een ander legi timatiebewijs of de afgifte van eeii zoodanig bewijs niet of niet tijdig kan worden verkregen. Het ver zoek moet zoo mogelijk een maand voor het afloopen van den geldigheidsduur van het betref1 fende legitimatiebewijs worden ingediend. Bevoegd tot inontvangstneming der verzoeken om afgifte van een voorloopig identiteitsbewijs is de gevolmachtigde van den Rijks commissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied in de provin cie, (politie-officier), in de ge meente Amsterdam de gevol machtigde voor Amsterdam (po- litie-officier)'. Het verzpek tot afgifte van een voorloopig identiteitsbewijs dient vergezeld te zijn van twee pas foto's. Tegen de beslissing, waarbij een verzoek om afgifte van een iden titeitsbewijs wordt geweigerd, kan verzet worden gedaan bij den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commis saris-generaal voor de onenbare Veiligheid). Handelingen in strijd met deze verordening worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen. De commissaris-generaal voor «3e openbare veiligheid kan voor schriften ter uitvoering van deze verordening uitvaardigen en daar bij de heffing van een recht voor de afgifte van een identiteitsbe wijs voorschrijven. De legitimatie plicht der leden van de Duitsche weermacht, de ,,Waffen SS" en de Duitsche politietroepen is ge regeld bij de ten aanzien van hen geldende bijzondere bepalingen. Deze verordening treedt in wer king op 1 Januari a.s. Wat de inspectie kunstbescher ming kon bereiken Naar aan leiding van het bericht dat met de inbeslagneming van klokken en klokkespelen een aanvang is ge maakt, heeft het A.N.P. den in specteur voor kunstbeschei-ming 'dr. J. Kalf te 's Gravenhage ge vraagd wat de inspectie heeft kunnen bereiken met betrekking tot de oudste en kostbaarste stukken. De schifting aldus deze dacht men zich aanvankelijk als volgt: le. Zooveel mogelijk sparen van alle oude carillons. 2e. Idem van alle klokken tot en met 1500. 3e. Idem van de klokken, ge goten door Frangois en Pierre Hemony. 4e. Het maken van een keuze uit de klokken van Geert van Wou (eind 15e begin 16e eeuw). 5e.,Van de klokken na 1500 tot 1801 wilde men zooveel mogelijk sparen en tenminste één represen tatief exemplaar van iederen gieter. Spoedig bleelc dat met een vol doen aan punt 1 méér dan de_ helft van het beschikbare per centage zou worden bereikt. Der halve moest de aanvankelijke op zet worden losgelaten en beperkte men zich tot het reserveeren van 52 in historisch opzicht meest waardevolle van de 74 in aan merking komende carillons. De modernere, b.v. die vervaardigd door Taylor en Johnston, zal men later opnieuw kunnen laten ma ken. Ook met betrekking' tot punt 2 en 3 moest men de keuze be- pei-ken. Van 150 van de 400 op de lijst voorkomende klokkengieters heeft men iets kunnen reservee ren. Al deze klokken werden be schilderd met'een hoofdletter M. Aan de eigenaren werd een docu ment overhandigd met in vier ta len daarop„De Nederlandsche regeering heeft een zeer beperkt aantal klokken, als historische ge denkstukken van de grootste be- teekenis, van vordering vrijgesteld en richt tot de bevelhebbers der militaire macht van andere mogendheÖen het dringend ver zoek deze met een M. gemerkte klokken eveneens te sparen". Dit met het oog op een eventueele bezetting na oorlogshandelingen. De Duitsche bezettingsoverheid heeft den wensch geëerbiedigd en deze kunstbescherming ge handhaafd. De overige klokken verdeelde de inspectie in drie categorieën en wel: a.. uitsluitend moderne of oude met weinig waarde. leden bij hun vruchtelooze aan vallen zware, bloedige verliezen en verloren wederom 95 pantser wagens. De luchtmacht streed tegen vijandelijke infantei'ie en gepantserde strijdkrachten, artil leriestellingen en aanvoerwegen, 22 pantserwagens werden door bommen getroffen. In het Westen van Cyrenaica brachten afdeelingen Duitsche stuka's en jachtvliegtuigen den Britschen troepen aanzienlijke materieele verliezen toe, In Tunis gingen Duitsch-Ilaliaansche strijd krachten tot den tegenaanval over. Zij wierpen den vijand uit verscheidene plaatsen en maak ten talrijke gevangenen." Val schermtroepen van den vijand werden verstrooid, 9 pantserwa gens vernield, Duitsche jagers schoten 8 Britsche jachtvliegtui gen neer, zonder zelf verliezen te lijden. Boven de Engelsche wateren en bij de kust van het bezette ge bied in het Westen Verloor de Britsche luchtmacht gisteren overdag bij luchtgevechten 7 toe stellen. Alle Duitsche vliegtuigen keerden terug." b. oude met zekere historische be teekenis. c. klokken, die men bovendien nog gaarne gespaard zag, ofwel laatst overblijvende klokken in gemeenten. Deze indeeling werd gemaakt in de hoop dat bij vordering deze categorieën successievelijk aan de beurt zouden komen. Wijziging rijksambtenarenregle ment Het verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris, waarbij met in gang van- 1 December het derde lid van artikel 56 van het alge meen rijksambtenarenreglement buiten werking wordt gesteld. Dit lid luidt als volgt: „Hü (de ambtenaar) onthoudt zich van het uitsteken of hijschen van andere dan nationale of Oranjevlaggen. Üit het uiteriyk aanzien van de ambts- of dienst woning of van het daarbij behoo- .rend erf mag niet blijken van de politieke gezindheid van den ambtenaar of zijne huisgenooten". Wgziging van inentingsverorde ning Het verordeningenblad bevat een besluit van den secreta ris-generaal van sociale zaken, waarbij diens "besluit van 25 Juli 1940 betreffende inenting tegen typhus, paratyphus wordt gewij zigd in dien zin, dat verplichte inenting door den geneeskundig inspecteur der volksgezondheid tevens kan worden voorgeschreven tegen diphterie en roodvonk. De verplichting geldt niet voor kinde ren beneden de twee jaren voor typhus en parathyphus, en bene den de veertien jaar ten aanzien van diphterie en roodvonk. Het Toesluit is 1 December in werking getggden. Gescheiden verkoop van melk en taptemelk te Arnhem De burgemeester van Arhem heeft bekend gemaakt, dat het met ingang van 1 Januari a.s. ver boden is ixi die gemeente melken taptemelk met hetzelfde vervoer middel of door denzelfden per soon te vervoeren. Insignes van Winterhulp en Volksdienst. De secretaris generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken heeft het volgende bepaald: Diamanten jubileum Drukkerij De Bink Aanstaanden Maan dag' zal het 60 jaar geleden zijn, dat thans wijlen de heer C. de Bink hier ter stede een han delsdrukkerij oprichtte, waar van de leiding op 1 Januari 1909 werd overgenomen door zijn zoon. den tegenwooxxiigen firmant, den heer N. de Bink. Aanvankelijk op aeer bescheiden wijze begonnen met twee drukmachines, welke desty'ds nog door Voetkracht moesten worden bediénd, breid den de drukkerij en het machine park zich geleidelijk uit. zoodat het aldaar vervaardigde druk werk aan steeds hoogere eischen ging' beantwoorden en het per ceel aan den Stille Ryn 9 meer en meer door het bedrijf in be slag' werd genomen. - In de leuje „60 jaren beter drukwerk" weerspiegelt zich dan ook de gerechtvaardigde beroeps trots van den vakman, die naast zijn drukke werkzaamheden in. het bedrijf nog lust en tijd vond om als tróuw lid der werkgevers organisatie in het boekdrufckers- bedryf de algemeene vakbelangen te behartigen. Hoewel een officieele feestvie ring in verband met de omstan digheden achterwege biyft, zal het den heer De Bink as. Maandag' toch vermoedelyk aan blijken van belangstelling' geenszins ontbreken Herlevend verleden In het Rijksmuseum van Oudheden al hier zal medio December een ten toonstelling worden gehouden,, die een overzicht geeft van het lëven onzer voorouders uit de vroegste geschiedenis. Dank zy modellen van gebruiks voorwerpen en reconstructies zal het mogelijk zijn. zich in te den ken, onder welke omstandighe den men een 4000 jaar geleden leefde. Tal van oude voorwerpen vormen het bewijs voor de juist-: heid van de voorstellingen. De „Volksche Werkgemeen schap" levert met het organisee- ren van deze expositie weer een goede bijdrage tot de kennis en de Waardeering van hét leven onzer Germaansche voorvaderen. Lyst collecte Winterhulp. Eind dezer en begin volgende week wordt wederom over het geheele land een lijstcollecte ten bate van Winterhulp Nederland gehouden. Het stemt tot blyd- schap, dat de opbrengst van de laatste collecte hooger is geweest dan die van de voorlaatste en eveneens hooger dan de overeen komstige inzameling van het vo rige s jaar. Moge deze stijgende iyn in de milde stemming van het naderende Sinterklaasfeest ook in de komende collecte wor den voortgezet. Het goede doél is een flink offer ruimschoots waard Goede receptjes. Alles wat noodig heeft om deze doeltre fende rheums tiek-olie te ma ken is een schoone flesch, 85 gram ter pentin of brandspiritus en 15 gram Rheu- magic-olie (ge concentreerd) die beide verkrijgbaar zijn bij Uw eigen apotheker of drogist. Rheumagic-olie wordt verkocht tegen den vastgestelden prijs van 66 cent. Dus met de 85 gram ter pentijn of brandspiritus bent U voor ongeveer 90 cent klaar. Even goed schudden en Uw rheumatiek- olie is gereed. Bevochtig de pijn- lyke plaatsen zonder te wrijven of te masseeren en de pijri verdwijnt onmiddeliyk. Loop langs Uw apotheker of drogist en haal de twee bestanddeelen vandaag nog in huis. ten voor de Winterhulp mogen op de dagen, waarop de inzame ling plaats vindt, door het over heidspersoneel in dienst of by gekleed gaan in uniform gedra gen worden. 2e. Het algemeen insigne van de Winterhulp (het zgn. „klaver blad-insigne"), zoomede het in signe van den Nederlandschen Volksdienst, mogen door het over heidspersoneel in dienst vin bur- gerkleeding gedragen worden. Het dragen van deze beide insignes in uniform is echter niet geoor loofd. 102 jaar oud. Op 3 Dec. a.s. verjaart Harderwijks oudste inwoner, de heer Joh. Visch. Hij wordt dien dag 102 jaar oud. Verspreide berichten J. Best is op zün verzoek, met ingang van 1 December j,l. als burge meester van Berkhout eervol ont- Ds. J. N. Sen lijn overleden Ds. J. N. Seulijn, Ned. Herv. predikant te Castricum, Is in den ouderdom van '6.2 Jaar plotseling overleden. Hij stond voorheen te Grootegast, Mensingeweer, Bellingwolde, War- menhuizen en Boxum. Sinds 1939 stond hij te Castricum. NED. HERV. KERK Drietal. Te Hansweert, cand. A. J. Hovy, voorganger der Herv.Evangelisatie te Koog-Zaandijk; cand: C. D. Is rael te Bemmel en cand. H. A. Os kam, hulpprediker te Zaandam Beroepen. Te Adorp, ds, J. J. Sie te Dreischor. Te Oorschot,""cand Allard, hulpprediker te Arnhem Aangenomen. Naar Appelscha, cand H. van Goslinga, hulpprediker te Elim Bedankt, Voor Nieuwolda, dr) A. F. H. Lekkerkerker te Noord laren Benoemd tot hulpprediker te Valkenswaard, cand. Th. C. E. da Costa, hulppred. te Geldermalsen. NED. HERV. KERK Bedankt. Voor Genemuiden, ds J. van der Velden te Nieuwland. GEREF. KERKEN Beroepen. Te Hijken, cand. L. L. van der Vliet, hulpprediker te Assen - Aangeno men. Naar Delft (voor den arbeid onder de studenten) dr. J. L. Koole te Naaldwijk Benoemd tot hulp prediker te Kollum, cand. G. E. Arnold, hulpprediker te Rotterd.-C. Tot hulpprediker te Utrecht, cand. D. Jalink. GEREF. KERKEN" Tweetal. Te Amerongen, ds. C. H. Appelo te Harmeien en ds. H. Brinkman te Elburg. OGD-GEREF. GEM. Beroepen. Te Rotterdam de heer T. Woudwijk voorganger te Zwijndrecht. CHR. GEREF. KERK Bedankt, Voor Rozenburg, ds, R. Slofstra ië Noordeloos. BAPT. GEM. Aangenomen. Naar Noord-Bergum, ds. L de Haan te Haarlem le. De speldjes van de collec- slagen. Groentengrossier beboet en zaak gesloten De groentengrossier J. Star, te Oegstgeest, is dezer dagen wegens overtreding der prijsvoor- schriften veroordeeld tot een boete van f. 1.000.Daar Star reeds eer der terzake van een soortgelijke overtreding was "veroordeeld, acht te de inspecteur het noodzakelijk, hem als n'evenstraf de sluiting van zijn zaak en het verbod tot uitoe fening van het beroep voor den tijd van 2 jaar op te leggen. Ook werd publicatie van het vonnis be volen Ken duur wUiltje De bierbot- telaar A. P. te Katwijk bood on langs wijn te koop aan voor f. 6. per flesch. Deze prijsberekening was aanzienlijk te hoog en de in specteur Voor de Prijsbeheersching te 's-Gravenhage heeft P. dan ook tot een boete van f. 100.veroor deeld. De bij hem inbeslag genomen hoeveelheid wijn, n.l. 394 heele ep 325 halve flesschen werd verbeurd verklaard. De moord op Van Aart Het Haagsche gerechtshof heeft arrest gewezen in de zaak tegen den 24- jarigen huisschilder T. A. F. Slont uit Rotterdam en den 47-jarigen reiziger J. J. J. Dils uit Amsterdam, die voor het hof in hooger beroep hebben terecht ge staan wegens moord op den Bre- daschen winkelier P. B. C. van Aart, gepleegd te Rotterdam op 12 Nev. 1940. De RottefÜamsche rechtban heeft beiden veroorleeld wegens moord tot levenslange gevange nisstraf. Het hof heeft het vonnis der rechtbank vernietigd met wijzi ging der kwalificatie. Het heeft in het midden gelaten wie der beide verdachten den doodelijken slag heeft toegebracht, maar meende belden in dit geval als mededaders te moeten aanmerken. Het hof legde in rijn arrest den nadruk op de samenwerking der beide verdachten. Beiden werden opnieuw veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 2