km Hefo Jams RINGERS LEIDSCH DAGBLAD Maandag 16 November 1942 MEISJE STADSNIEUWS Prof. dr. J. K. L. Martin overleden RINGERS' Landing in Tunis Duitsch Weermachfsberidit OFFSCIEELE KENNISGEVING Officieele mededeelingen JONGEN TE KOOP GEVRAAGD J. N. VREEBURG TUINLAND HUWELIJK BUREAU „HILVERSUM" WINKELPAND Geldbelegging VRUCHTEN DRANKEN BURGERMEISJE INWONING HIJ WAS DE GRONDLEGGER DER PALAEONTOLOGIE IN NED.-INDIË. Wijlen prof. dr. J. K. L. Martin. In den gezegenden ouderdom van byna 91 jaar is Zaterdag hier ter stede overleden prof. dr. J. K. L. Martin, oud-hoogleeraar in de geologie en de mineralogie aan de Leid- sche Universiteit en oud-directeur van het Geologisch-mineralogisch museum te dezer stede. Johann Karl Ludwig Martin werd 24 Nov. 1851 te Oldenburg in Oldenburg geboren. Hij volgde het gymnasium in Oldenburg en Jever en liet zich in 1871 inschrijven als student aan de Universiteit te München, waarna hij in Leipzig en Göttingen geologie en mineralogie studeerde. Op 22-jarigen leeftijd promoveerde hij aan laatstgenoemde Universiteit op een proefschrift getiteld: „Ein Beitrag zur Kenntnis fossiler Euganoïden", waarna hij eenige jaren werkzaam was als assistent aan het geologisch museum aldaar. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot leeraar aan het gymnasium te WiSraar in Mecklenburg en het volgende jaar dus op nog slechts 25-jarigen leeftijddie tot hoog leeraar in de geologie en mineralogie aan de Leidsche Academie. Het volgende jaar werd hij ook directeur van het Geologisch-mineralogisch museum alhier, dat ontzaglijk veel aan hem te danken heeft. Tientallen jaren is prof. Martin de eenige en daarna steeds een van de voor naamste onderzoekers der Indische fossielen ge weest, waardoor hij wel e<*ns de „Linnaeus van het Indische Tertiair" is genoemd. Aan zijn initiatief was 't te danken, dat de minister van koloniën destijds bepaalde, dar alle in Indië ge vonden fossielen naar hier moesten worden ge zonden, waardoor het Leidsche Museum de be schikking kreeg over schitterend materiaal, dat door hem met de grootst denkbare nauwgezet heid en toewijding werd bewerkt. Bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd legde hij het hoogleeraarsambt. dat hy gedu.- rende 44 jaar had bekleed, neer. Prof. Martin wordt algemeen erkend als de grondlegger der palaeontologie in Ned.-Indië. Door zijn publicaties over zijn studiereizen naar Oost- en' West-Indië verwierf hij zich tevens een wereldnaam als natuuronderzoeker, die, toen hij den 30-jarigen leeftijd had'bereikt, zich nog met evenveel energie en liefde aan den wetenschap- pelijken arbeid wijdde als aan het begin van zijn loopbaan. In 1931 ter gelegenheid van zijn 80sten ver jaardag werd hem de „Feestbundel K. Martin" aangeboden, vormende het 5de deel van de Leid sche Geologische Mededeelingen, het tijdschrift van het Rijksmuseum van Geologie en Mine ralogie onder redactie van deszelfs directeur, prof. dr. B. G. Esscher. In dit boek wordt door een staf van geleerden zoowel prof, Martin's maatschappelijk werk als zijn wetenschappelijke arbeid als geoloog, palaeontoloog en stratigraaf uitvoerig belicht. bonbons zijn verpakt Niet zoo luxueus wel licht als vroeger, maar nog even hygiënisch,nog even zorgvuldig. Zoo kan er dus geen enkele bonbon beschadigd wor den, zoo geniét U ten- volle van uw heele rant soen. En.... zoo beeft U ook de zekerheid, dat U Ringers krijgt, als U Ringers vraagt! Kies daarom Ringers, want elke verpakking bevat precies 't gewicht, waarop uw bonnen U recht geven. Waf Ringers U ook thans nog biedt Js 't beste op bonbon-gebiedI Zijn voornaamste publicaties waren: Nieder landische und Nordwestdeutsche gjedimentar geschiebe (1878); Die Tertiarschichten auf Java 1879 en 1880)Bericht über eine Raise nach Niederlnndisch West Indien und darauf ge- gründete Studiën (1888); Reise in den. Moluk- ken (1394 en 1903); Die Fossilien von Java (1391-1922); en Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden (1881-1923), dit laatste in samenwerking met anderen. O De crematie van het stoffelijk overschot zal overeenkomstig den wensch van den overledene, in alle stilte op „Westerveld"" geschieden, DE DAG DER NEDERLANDSCHE POLITIE. Ook in de Sleutelstad is Zaterdag de „Dag van de Nederlandsche politie" met toewijding gehouden, waarbij duidelijk tot uiting gekomen is, welk een belangrijke rol de politie in ons maatschappelijke leven vervult en welke banden er bestaan tusschen haar en de burgerij. De dag werd ingezet met een rondgang van het Leidsch Politiemuziekgezelschap, dat onder leiding van den heer Bolderdijk zijn vroolijke marsclien deed hooren, waarbij gecollecteerd werd door middel van de bekende roode bus. Daarenboven collecteerden op vele plaatsen in de stad de politiemannen van hoog tot laag, eveneens ten bate van „Winterhulp Nederland' Ook merkten wij onder de collectanten op den burgemeester mr. R. N. de Ruyter van Steve- ninck, die evenals de vele anderen, zich onver moeid inzette voor het goede doel. 's Middags vond in de Stadsgehoorzaal voor 500 kinderen een éénpansmaaltijd plaats: ook hierbij waren de agenten In volle actie om te helpen bij het opscheppen van het heerlijke eten en het ronddienen daarvan. Het was een RÖNTGEN KWARTET. Wat' Jonge Nederlandsche kunstenaars waard zijn en hoe zij het met eere' mogen opnemen tegen bultenlandsche beroepsgenooten, bewezen gistermiddag op het eerste concert van den Leld- schen Kunstkring „Voor Allen" de leden van het Röntgen-kwartet. Daarvan leerden w^i naar wij meenen, den primarius Joachim Röntgen muzikale loot van muzlkalen stam! en den secundus Piet Nljland, als leden van het Nieuw Hollandsch Strijkkwartet, reeds eerder kennen. B(j hen hadden zich ditmaal aangesloten de altist Wlm de Zoete en de cellist Cornells Preuyt: zij vormdeii een frlsch mu6lceerend viertal, met volle toewijding en warme muzikaliteit zloh gevend ln werken van Hay dn. Schubert en Dvorak. Tus schen haakjes: waarom op de concerten van den Kunstkring dikwijls angstvallig „Modernen" ge meden? Schubert's kwartet in G. dur. op. 161 werd, gezien de rijpe gedachten en den stroom van prachtige vondsten, die voor zijn tijd evenzoovele Interessante vernieuwingen beteekenden, mede door de geniale bewerking daarvan, tot dé ver rassing van dit concert. Hier niet alleen de dich terlijk-gevoelige lyricus ln het subtiele Scherzo, maar ook een fel-dynamlschbewogene. Een ons opgevallen bijzonderheid ls de allermerkwaardig ste overéénkomst van den inzet van het Allegro Assï met de beroemde basarla uit Rossini's Bar bier van Sevllla. Een van Schubert's sterkste werken, dat wélbegrepen en technisch behecrscht zware polstechniek! werd voorgedragen Daaraan vooraf Haydn's Kwartet ln B. dur. op. 76 no. 4. voortreffelijk voorbeeld van den kwar tetstijl, die beroemde navolgers als Mozart en Beethoven inspireerde. Ook hier een natuurlijke muslceerdrang met Röntgen, wiens met bijzondere zorg behandelde toonvorm Ine opvalt, als Intelll- gent-mu7lkalè en stuwende kracht. In het me lodieuze kwartet No. 6 van den sterk aan eigen land verknochten Dvorak, getuige het gebruik van typische volkswijzen viel ln het Lento de fraaie streek van Preuvt te bewonderen. Dit eensgestemd en zuiver van muzlkalen zin spelend viertal vond wèlvercllend een bijzonder dankbaar gehoor. Th. J. Hannema. Ook de Leidsche politie had haar deel in den Dag der Nederlandsche Politie, welke Zater dag j.l. over het geheele land werd gevierd. Een van de onderdeelen was de organisatie van een éénpans-maaltijd voor kinderen, waarbij de dienaren van den H. Hermandad het eten op dienden en bovendien voor muzikale opluistering zorgden. Een kijkje in de zaal tijdens dezen maaltijd. (Foto Van Vliet, Leiden). lust om te zien, hoe de kinderen van dezen maaltijd genoten, doch tevens hoe hun schroom voor de agenten geheel verdween en de vrien delijke stemming geboren werd, die een der doelstellingen van den Dag der Nederlandsche Politie is. Immers: de kinderen dienen in den agent niet hun natuurlijken vijand te zien, doch een vriend en beschermer, die het goede met hen voor heeft en de jeugd wil wijzen op haar maatschappelijke plichten. Burgemeester de Ruyter van Steveninck en de fungeerend commissaris van politie, de heer U. K. L. E. Hoffmann waren bij dezen maaltijd als toeschouwer aanwezig, terwijl het vrouwelijk administratief politiepersoneel mede behulp zaam was bij het uitreiken van het eten, dat de kinderen uitmuntend smaakte. Daarvan ge tuigden wel de glundere gezichtjes, de blijde stemming en de grappige opmerkingen over wélvoldaanheid na afloop! De dag werd besloten met een bioscoopvoor stelling in het Lido-Theater voor al degenen, die aan den Dag der Nederlandsche Politie hun medewerking verleend hadden. Daar heerschte een gezellige en eensgezinde sfeer en het ge voel, dat men zich in dienst gesteld had van een mooie opgave! VER. „OUD-LEIDEN". Prof. dr. W. Martin spreekt over Jan Steen. In het stedelijk museum „de Lakenhal" vond Zaterdagmiddag de jubileumbijeenkomst plaats van de vereeniging „Oud-Leiden", waarvoor een aanzienlijke belangstelling bestond. Na een korte inleiding door den voorzitter, prof. mr. H. A. Idema, sprak prof, dr. W. Martin ovef den Leidschen schilder Jan Steen. Spr. achtte het nauwelijks denkbaar een fees telijker onderwerp te kiezen voor deze bijeen komst dan het leven en werk van deze uitge sproken Leidsche figuur. De typische karakter trekken van het werk van Jan'Steen zijn wel de gemakkelijkheid van begrijpen, de duidelijkheid van ieder gebaar en bovenal de aardige vertel trant van zijn tafereelen. Jan Steen is aller minst iemand geweest, die naar roem zocht en hij had dan ook een weinig emotioneel bestaan. Wel kende men hem door het vele werk, dat hij voornamelijk onder de burgerij verkocht, doch hij behoorde niet tot hen, die zich in de krin gen van den hoogen kunsthandel bekendheid wisten te verwerven. Spr, gaf vervolgens een beknopt overzicht van den levensloop van Jan Steen. Als student heeft hij in Leiden ingeschreven gestaan. Na korten tijd in Utrecht te hebben gewerkt aan een schil dersschool. keerde hij in 1648 naar Leiden te rug om daar tot de oprichting van het schilders gilde óver te gaan. In 1649 trad hij op 3 October in het huwëlijk met een dochter van den be kenden landschapsschilder Van Goyen, waaruit misschien zijn voorliefde voor het landschap- schilderen te verklaren valt. Jan Steen moet toen reeds contact hebben gehad met Haarlem, voor hij daarheen in 1661 verhuisde. Tien jaar later volgde zijn terugkeer naar de Sleutelstad. Nadat in Haarlem zijn eerste vrouw was ge storven, hertrouwde hij in 1673. Al was Steen nog zoo'n eigen persoonlijkheid, toch heeft de omgeving grooten invloed op zijn werk uitgeoefend. Het karakter van zijn werk stond echter op een geheel andere plaats dan dat van die voorgangers, in wier werken hy zoo dikwijls inspiratie vond. Voornamelijk open hartigheid en spot teekenden zijn werk. Jan Steen schilderde steeds naar het dagelijk- sche leven >en waar hij zich buiten dit terrein begaf, slaagde hij er niet in, de juiste sfeer in zijn werk te leggen. Merkwaardig b.v. is, dat hij in zijn bijbeltafer.eelen er nimmer in slaagde, de Christusfiguur juist weer te geven. Zoo mist hij ook het streven naar monumentaliteit. Wat dikwijls over zijn levensopvattingen wordt verteld, dat hij losbandig zou zijn geweest, strookt allerminst met de werkelijkheid. Hij hield daarentegen steeds een krachtige moraal hoog. Spreker verhelderde deze uiteenzettingen met behulp van een reeks zeer geslaagde lichtbeel den. Aan het slot van den middag werd hem dank gezegd voor de interessante voordracht, die door de geheel gevulde zaal met aandacht werd gevolgd. N Duitschland strijdt voor Europa Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: „Duitsche troepen hebben in den Kaukasus twee ingesloten vijandelijke gevechtsgroepen ver nietigd en in andere sectoren aanvallen van de sovjets onder groote, bloedige verliezen voorden vijand afgeslagen. Vijf gevechtsvliegtuigen wierpen een vracht schip op de Kaspische Zee in brand en bescha digden twee transportvaartuigen. In Stalingrad werden door acties van Stoot troepen opnieuw blokken hulzen veroverd en vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen. Aan de Wolchof stortte een vijandelijke aan val door ons afweervuur ineen". De ontwijkende bewegingen in de Cyrenaica verloopen volgens het plan.. Duitsche en Ita- liaansche formaties gevechtsvliegtuigen en jacht kruisers vielen vijandelijke colonnes met goede uitwerking aan. In luchtgevechten met supe rieure vijandelijke vliegtuigformaties werden drie vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsohe en Italiaansche troepen zijn met volledige goedkeuring van de Fransche burger lijke en militaire autoriteiten ih Tunis aan land gegaan. Aan de kust van Algiers werden de haven en het vliegveld van Bone gebombardeerd. Een Duitsche duikboot torpedeerde voor de Marok- kaansche kust van den Atlantischen Oceaan een passagiersschip van 6000 b.r.t. In den nacht van 14 op 15 November vond voor de Nederlandsche kust een zegevecht plaats tusschen patrouillevaartuigen en vijandelijke motor torpedobooten. De vijand trok na een kort gevecht terug. Zooals reeds in een extra bericht is medege deeld weiden bij de gemeenschappelijke actie van de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht en van de Italiaansche en de Duitsche marine by den strijd tegen het vijandelijk convooi aan de Noord-Afrikaansche kust in het Westelijke deel der Middellandsche Zee de volgende suc cessen behaald Vernietigd of beschadigd werden in totaal 89 schepen en wel: 14 koopvaarders en groote transportschepen met een gezamcnlijken inhoud van 102.000 ton werden tot zinken gebracht. Een groot tankschip (ongeveer 10.000 ton) werd ge torpedeerd en in zinkenden toestand achterge laten; 7 koopvaarders en groote transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 71.000 ton werden zoo zwaar beschadigd, dat hun verlies zeker geacht kan worden. Daarmede werd in totaal 183.000 ton van de waardevolste vijande lijke vracht-, tank- en transportscheepsruimte vernietigd. Hiervan ziln reeds 8 schepen met een gezamenlijken inhoud van 76.000 ton in het extra-bericht van 14 November vermeld. 35 andere koopvaarders en transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 234.000 ton wer den beschadigd ten deele zoo zwaar, dat ver wacht kan worden, dat zij geruimen tijd niet voor transportdoelelnden gebruikt kunnen wor den Bovendien werd een slagschip beschadigd, 3 vlie^kampschepen werden beschadigd, waar van éen zoo zwaar, dat aangenomen kan wor den. dat het geruimen tijd geen diepst zal kun nen doen; 3 kruisers tot zinken gebracht, 14 kruisers en groote torpedojagers beschadigd, 4 torpedojagers en bewakingsva-artuigen tot zinken gebracht en 7 torpedojagers en bewakingsvaar tuigen beschadigd." UITREIKING BONKAARTEN „BIJZONDERE" ARBEID. In het tijdvak van 23 t/m. 26 November 1942 zullen op, het kantoor Steenschuur 15 dagelijks van 912 uur en van 1416, uur bonkaarten voor bijzonderen arbeid voor de 13de periode (29 November26 December 1942) worden uitge reikt en wel: Maandag 23 November: Industrie-arbeiders, wier geslachtsnaam begint met de letter A t/m M.; Dinsdag 24 November: Industrie-arbeiders, wier geslachtsnaam begint met de letter Nt/m Z Woensdag 25 November: Transportarbeiders en grondwerkers. Donderdag 26 November: Landbouwarbeiders, Bouwvakken en Werkverruiming. Collectieve aanvragen kunnen op 18, 19 en 20 November a.s. op het kantoor Breestraat 119, kamer 6 worden ingediend door bedrijven en ophaaldiensten Bijzonderheden Distributiestamkaart en „bruine kaart" voorzien van datum 23 November 1942. moeten worden medegebracht. Aan per sonen beneden 18 jaar worden geèn kaarten af- afgegeven. Langdurige en Nachtarbeid: Voor hen, die reeds in het bezit zijn van een toeslagkaart M 309 moet van 18 t/m. 20 November 1942 op nieuw door den werkgever een aanvraag worden ingediend waarop de volgende verklaring voor komt: Naam, adres, duur der werkzaamhedeen. No. Distributiestamkaart, vertrek van huis, aankomst thuis, alsmede aanvang en einde van den werktijd. Aanvragen zonder deze volledige verklaring worden geweigerd. Zij, die zonder geldige redenen verzuimen hun kaarten op tijd af te halen, kunnen deze eerst op Dinsdag 8 December in ontvangst nemen op het kantoor Breestraat 119, kamer No. 6. De Burgemeester van Leiden, STEVENINCK. Leiden. 15 November 1942. 7488 VAN VR AGEN VAN LOONBELASTINGBOEKJES DOOR LOSSE ARBEIDERS. De Inspecteur der Belastingen te Lelden 2e Afd. maakt bekend, dat er gelegenheid zal zijn voor losse arbeiders om een loonbelastipgboekje aan te vragen te: XatwtJk aan Zee: In de gemeentezaal aan de Voorstraat op: Woensdag 25, Donderdag 26, Vrijdag 27 en Maandag 30 November as. van 19.3022 uur. Katwijk a.d, RUn: in het gebouw van de Chr. Jongellngsvereen., Rijnstraat 37 op Vrijdag 27 November a.s. van 19.3020.30 uur. RUnsburg: in het politiebureau op Woensdag 25 November as. van 19.3020.30 uur. Valkenburg (Z.H.): in het Raadhuis op JMaandagr 23 November a a. van 19.3020.30 uur. Noordwfjk: in het gemeentehuls (gebouw Sar- torius) op Donderdag 19 en Maandag 23 No vember a.s. van 1719 uur. NoordwUkerhout: ln het gemeentehuls (beneden- ingang) op Donderdag 26 November a.s. van 1921 tiur en Zaterdag 28 November a.s. van 1416 uur. Voorhout: in het gemeentehuls op Donderdag 19 en Vrijdag 20 November a.s. van 1921 uur. Ilfllczom: ln de Ambtenarenwacht voormalig po litiebureau. Hoofdstraat 144 op Woensdag 18 en 25 November a.s. van 1921 uur. 744:2 Llsse* ln de gemeentelijke Arbeidsbeurs op Dins dag 24 en Woensdag 25 Nov. a.s. van 19—21 uur Sassenheim: in het gemeentehuis op Dinsdag 24 en Woensdag 25 November a.s. van 1921 uur. N.B Onder losse arbeiders worden verstaan de werknemers, wier arbeid bij denzelfden werkgever ln den regel slechts korten tijd duurt. Bij de aanvraag moet het trouwboekje of zoo- nood ig een ander bewijsstuk worden meegebracht, alsmederhet loonbelastingboekje over 1942, indien men dit laatste bezit. Er bestaat gelegenheid om vermindering van be lasting te vragen wegens beroepskosten, persoon lijke verplichtingen en buitengewone lasten. De aanmelding ls voor alle losse arbeiders ver plicht. Kan een losse arbeider geen loonbelasting boekje aan zijn werkgever overhandigen, dan wordt loonbelasting ingehouden, berekend naar het hooe-ste tarief. De Inspecteur der Belastingen te Leidon, 2e Afd., J. D. DIBBITS RTENSTRA. 16 November 1942. OPGAVE TEENHOUT-, GRIENDHOUT- EN RIETPERCEELEN. In aansluiting op het onlangs ln de dagbladen verschenen persbericht betreffende den Inhoud van de grlendhoutverordening 1942 en van de rietverordening 1942 draagt het Bedrijfschap voor Griend en Riet, Zwarteweg 75, 's-Gravenhage, een leder, die als eigenaar, als pachter op langen ter mijn, als kooper op struik of anderszins de be schikking heeft over een of meer perceelen teen- hout, grlendhout of riet te velde, op daarvan vóór 20 November 1942 a.s. opgave aan het Be drijfschap te doen onder nauwkeurlgo vermelding Van de grootte en de ligging van deze perceelen, zoomede van de soort en de geschatte hoeveelheid van het daarop groeiende teenhout, grlendhout of riet. BIJ de vermelding van de soort en de hoeveel heid van het op de desbetreffende perceelen groeiende grlendhout en riet dient te worden on derscheiden, voor zoover het betreft grlendhout, ln rijshout, palen, latten, stokken enz. en voor zoover het betreft riet ln dakriet, matrlet en stookrlet. De betrokkenen worden er dringend op merkzaam op gemaakt, dat door het Bedrijf schap de inlevering" zal worden gevorderd van alle partijen teenhout. grlendhout en riet, ten aan zien van welke de door het Bedrijf schap uitge vaardigde voorschriften niet zijn nageleefd. 7434 BEWAARPLICHT VAN VASTGESTELDE VOEDERBIETEN. De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouw producten voor Zuid-Holland deelt aan belang hebbenden mede, dat de telers van voederbleten, aan wie leveringsplicht is opgelegd, verantwoorde lijk zijn voor een goede bewarlne. De bleten die nen dus, voor zoover zij niet vóór den winter af genomen worden, tijdig onder wlnterdek gebracht te worden. Behoudens goedkeuring van de betreffende in stanties zal de vastgestelde prijs met ingang van 1 December a.s. mogen worden verhoogd met f. 1.75 per 1.000 k.g„ met Ingang van 1 Februari 1943 met f.2.en met ingang van 1 April 1943 met f. 2.25 bewaarloon. 7481 VERHOOGING VAN ZAAIZAADTOEWIJZING De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouw producten v-or Zuid-Holland deelt aan belang hebbenden mede, dat voor het uitzaaien van win tertarwe en winterrogge op bletenland of daarmee gelijk staande perceelen, dan wel voor uitzaai op een tijdstip na 15 November as. een hoogere toe wijzing zaalzaad uit eigen oogst, op een ruimeren bestelbon voor zaalzaad zal worden verstrekt dan tot nu toe door de hiervoor in aanmerking ko^ mende Plaatselijke Bureauhouders werd uitgege ven. De telers van bovenstaande gewassen dienon bij hun' aanvragen voor toewijzing of bestelbon den Plaatselijken Bureauhouder zoo volledig mo gelijk ln te lichten omtrent de ligging van het te bezaaien perceel en de noodzakelijkheid van eon. grooter dan normaal te verstrekken kwantum zaalzaad. 7479 TELERSPRIJZEN VAN CONSUMPTIE AARDAPPELEN. De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouw producten yoor Zuid-Holland maakt, bekend, dat met Ingang van Zondag 15 November J.l. bij afle vering van consumptie-aardappelen f. 0»15 per 100 k.g. extra zal worden^tyetaald, voor zoover de aard appelen worden geleverd van onder wlnterdek, resp. vanuit vorstvrlje bewaarplaats. Tengevolge hiervan en van de verder vastge stelde bewaarloonvergocdïngen worden de telers- prijzen van consumptie-aardappelen bij levering af boerderij als volgt: Kiel Zand- Duin- Periode Veen zand x xx m i n Tot 15 Nov. 1942 4.75 4.50 4.25 4.— 3.75 4.75 15 Nov. t/m 28 Nov. 4.90 4.65 4.40 4.15 350 4.90 29 Nov t/m 5 Dec, 4.93 4.68 4.43 4.18 3 93 4.93 6 Dec. t/m 12 Dec. 4.96 4.71 4.46 451 3.06 4.96 13 Dec. t/m 19 Dec. 4.99 4.74 4.49 454 399 4.99 20 Dec. t/m 26 Dec. 5.02 4.77 4.52 4.27 4.02 5.02 27 Dec t/m 2 Jan. '43 5.05 4.80 4.55 4.30 4.05 5.05 3 Jan. t/m 9 Jan. 5.08 4.83 4.58 4.33 4.08 6.08 10 Jan. t/m 16 Jan, 5.11 4.86 4.61 4,36 4.11 5.11 17 Jan. t/m 23 Jan. 5.14 4.89 4.64 4.39 4.14 5.14 24 Jan. t/m 30 Jan. 5.17 4.92 4.67 4.42 4.17 5.17 31 Jan. t/m 6 Febr. 550 4.95 4,70 4.45 450 550 7 Febr. t/m 13 Febr. 5.23 4.98 4.73 4.48 4.23 553 14 Febr, t/m 20 Febr. 5.26 5.01 4.76 4.51 45 6 5 56 21 Febr. t/m 27 Febr. 5.29 5.04 4.79 4.54 459 659 28 Febr. t/m 6 Mrt 5.32 5.07 4.82 4.57 432 532 7 Mrt t/m 13 Mrt 5.35 5.10 4.85 4.60 4.35 5.35 14 Mrt t/m 20 Mrt 5.38 5.13 4.88 4.63 4.38 5.38 21 Mrt t/m 27 Mrt 5.41 5.16 4.91 4.66 4.41 5.41 28 Mrt t/m3 April 5.45 5.20 4.95 4.70 4.45 6.45 4 Apr. t/m 10 Apr. 5.49 5 5 4 4.99 4.74 4.49 5.49 11 Apr t/m 17 Apr. 5.53 5.28 5.03 4.78 4.53 6.63 18 Apr. t/m 2* Apr. 6.57 5.32 6.07 4.82 4.57 5.57 25 Apr. t/m 1 Mel 5.61 5.36 5.11 4.86 4.61 6.61 2 Mel t/m 8 Mel 5.68 5.43 5.18 4.93 4.68 6.68 9 Mel t/m 15 Mel 5.75 5.50 5.25 5.— 4.75 6.76 16 Mel t/m 22 Mel 5.84 5.59 6.34 5.09 4.84 5.84 23 Mel t/m 29 Mel 5.95 5.70 5.45 5.20 4.95 5.96 30 Mel t/m 5 Juni 6.08 5.83 5.58 5.33 6.08 6.Q8 6 Junl t/m 12 Jpnl 633 5.98 5.73 5.48 533 6.23 13 Junl t/m 19 Junl 6.40 6.15 5.90 5.65 5.40 6.40 Na 19 Junl 6.60 6.35 6.10 6.85 5.60 6.60 Hierbij z(j opgemerkt, dat. Indien niet van onder wlnterdek, resp. vanuit vorstvrlje bewaarplaats, wordt geleverd, bovenstaande prijzen derhalve mot f.0 15 per 100 k.g. moeten worden verlaagd. 7480 Redactiestaf: B W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en t; J. Brou wer. Stadsnieuws; Th. J. Hannema, Omg.. en Muz. Verantwoordelijk v. d, advertenties: A. Poortman voor halve dagen gevraagd 115—17' jaar of WERKSTER eenige morgens per week. Mevrouw DE JONG, Joh. de Wittstraat 20. GEVRAAGD in leve nsmiddelenhed rij f A. F. MULDER ZOON, Nieüwsteeg 33. Goede eiken VISCHBOOT met buh, in prima staat. Brieven met prijs en besohr. aaai het Bureau van dit Blad No. 7461. TANDHEELKUNDIGE WATERSTEEG 2a - TEL. 25220 Spreekuren dagelijks v. 1112 en 25 uiur. Maandag- en Vrijdagavond van 78 uur. 7407 Polifcliniek lederen werkdag van 8.3010 uur vjn. en Woensdagavond van 78 uur Te koop of te huur gevraagd j 1 a l'/i H.A. TUINLAND of Weiland, geschikt daarvoor. Brieven Bureau van dit Blad I onder No. 7460. Dames en Heeren. die een gelukkig harmonisch huwelijk we noch en te sluiten, schrijven vol vertrouwen naar het: HELMERSLAAN 13, TEL. 7Ó91HILVERSUM Ons kantoor heeft seer vel goede en beschaafde relaties door geheel Nederland. Heeren eonder positie of inkomen verleenen wij onze bemiddeling oiet Schrijf ons vol vertrouwen Uw wen- *v> schen en wij zullen bewijzen, dal ons kantoor U van dienst kan rijn. Ons Bureau staat onder Vrouwelijke Dir. en is het kantoor met de MEEST besliste ZEKERHEID van slagen. Inlichtingen kunt U kosteloos in blanco couvert ontvangen, onder etrikte geheimhouding. Te koop ruim Winkelpand voor geldbelegging, zeer solide gele gen aan de Hoogewoerd (Brée- straatzijde). Brieven Bureau v. dat Blad onder No. 8549a. Te koop mooi giölegen stuk BOUWGROND in Oegstgeest. Br. Bureau v, d. Blad No. 8573a. AMBTENAREN en vast partic. personeel tot maandinkomen ZONDER BORG wettelijk ta rief; vlug en discreet. Riviervischmarkt 4, Den Haag. Mwtktafling naar keuze, mon deling of soltrift. (poste. voor antwoord. 4270 Zijn onveranderd in samenstelling UIT RIJPE VRUCHTEN - VOL VITAMINEN Gevraagd net Burgermeisje voor salon en buffet. Goede get. boven 16 Jaar. Brieven Bureau vaai dit Blad onder No. 7446. met hmsehjlk verkeer gezocht 'bij beschaafde familie, voor oudere jaars studente. Bij voor keur omgev. Acad. Ziekenhuis. Brieven onder No. 81 aan Bcekfh. HUY6ER, Ohoorstr. 12, Delft. 7466 Te koop ran particulier zjga.n. OLD FINISH HUISKAMER 2 Crapauids, 4 Stoelen, Tafel, Theewagen, Dressoir, Terra be- Meeding, f700. Hooit en stof feering 1ste Mas. TAFELBILJART 80x160 c.m. met lei f160 compleet. Brieven No. 600 DE GRTJIJTHR/S Boek handel, Sassenheim,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 3