VRIJDAG 30 OCTOBER 1942 Mo. 2533S Distributie-maatregelen Rede van dr. K. Keyer voor den Raad voor de Volksgezondheid 83sfe Jaargang BUITENLAND Duifsch opdringen in Stalingrad Verspreide berichten Paraat tegen landingen uit de lucht Verduisteren: BINNENLAND De nieuwe week-en maandbonnen Minder op de rookerskaart om langer toe te komen Wat is leiding van de Volksgezondheid in nationaal-socialistischen zin? Wegruimen van sneeuw en bestrijding van gladheid Bekendmaking LEIDSCH DAGBLAD Directeur: J. W. Henny. Telef. Directie en Administratie 25041 (2 lijnen) Gironummer: 57055 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telef. Redactie: 21507 Hoofdredacteur: B. W. Mcnkhorst, Lelden Pl.verv.: K. Been, Lelden. Om de nieuwe doorbraak naar de Wolga te verbreeden hebben de Duitsche tix>epen zich op 28 October naar het Opperbevel van de Duit sche weermacht meedeelt al vechtende ver der een weg gebaand door het industriegebied van Stalingrad. De bolsjewieken probeerden door tegenaanval len deelen van het Dinsdag geleden terreinver- lies terug te krijgen. De aanvallen konden ech ter in het Duitsche afweervuur en onder de bommen der vliegende artillerie hun doel niet bereiken. Duitsche infanterie zette den weer vluchtenden vijand achterna en veroverde stor menderhand fabriekshallen en huizenblokken. Verscheidene vijandelijke kazematten werden vernietigd. De bommen der Duitsche gevechts vliegtuigen stelden de vijandelijke batterijen aan den Oostelijken oever van de Wolga buiten gevecht. Duitsche jagers bonden den strijd aan met bolsjewistische vliegtuigen. Zij bewezen op nieuw him superioriteit door 17 vijandelijke machines neer te schieten. Vier andere toe stellen stortten neer in het vuur der lucht doelbatterijen. De zware verliezen der bolsje wieken aan vliegtuigen dwongen den vijand zijn aanvallen op 28 October met verzwakte ondersteuning van vliegers uit te voeren. De vijand meende dit zwakkere optreden der vlie gers te kunnen goedmaken door versterkingen van de infanterie en van de pantserstrijdkrach ten Geen der herhaalde aanvallen leidde echter tot het gestelde doel. Zij mislukten alle onder zware verliezen voor den vijand in het afweer vuur en onder de bommen der Duitsche vlieg tuigen. REDE VAN Dr. LEY. „Reichsorganisationsleiter" dr. Ley heeft in het Deutsche Haus voor het politieke leiders- corps der N.S.D.AP. in Rome een rede gehou den, waarin hij vooral wees op de hechte vriend schap tusschen het Duitsche en het Italiaan- sche volk. Deze vriendschap is duurzaam. Duitschland en Italië zijn op leven en dood met elkander verbonden. Dit is geen bondgenoot schap steunend op dipomatieke kunstgrepen, bij gedachten en bijbedoelingen. Het is een bond genootschap der waarheid. Geen land van Europa kan zich alleen staande houden tegenover de aaneengesloten krachten der overzeesche landen. De aaneensluiting van Europa maakt dit werelddeel eerst sterk en baant den weg voor een nieuwe zegevierende orde. Als Europa thans aaneengesloten blijft, redt het zijn cultuurschatten, die het bolsje wisme vernietigen wilde. Duitschland en Italië zijn jonge volken en putten daaruit hun kracht, want het fis beter jong en arm* dan oud en rijk te zijn Dat ziet men aan Engeland, dat welis waar rijk doch ook oud is en thans door zijn ouderdom ineenstort. Duitschland en Italië vechten thans met hun bondgenooten voor de levensruimte, die een gelukkige toekomst ver zekert. Het succes van dezen strijd zal echter geheel Europa ten goede komen. (DNR.). HET ZWITSERSCHE PROTEST TE LONDEN. Inzake het protest van de Zwitsersche regee ring tegen het vliegen boven Zwitsersch rechts gebied door Britsche vliegers verklaart Reuter, dat Zwitserland al bij vorige gelegenheden heeft geprotesteerd toen het „meende", dat Britsche vliegtuigen boven Zwitserland gevlogen hadden op weg naar Noord-Italië. De Britsche regeering heeft toen geantwoord, dat aan de bestuurders was opgedragen elke schending van het Zwit sersche luchtruim te vermijden, doch dat „soms wegens de weersgesteldheid en andere omstan digheden de bestuurders wellicht .niet altijd de voorgeschreven route zouden kunnen volgen." (DN.B.). DE GRIEKSCHE VOEDSELVOORZIENING. In de Atheensche pers is de eerste mededee- ling van de speciale gevolmachtigden van Duitschland en Italië voor de stabiliseering van de economische en financieele positie van Grie kenland verschenen. Onder meer wordt mede gedeeld, dat de uitvoer van Grieksche levens middelen verboden is, wanneer ze niet tegen andere kunnen worden geruild. De invoer van zekere hoeveelheden levensmiddelen wordt be vorderd. De olijfolievoorziening heeft de bij zondere aandacht der gevolmachtigden en zal zoo spoedig mogelijk verzekerd worden. (D.N.B.) URUGUAY EN DE SOVJET-UNIE. Naar uit Montevideo wordt gemeld, is het streven van Uruguay naar hervatting der diplo matieke betrekkingen met de sovjo-tunie thans in- een acuut stadium getreden. Het Uruguaan- sche ministerie van bultenlandsche zaken heeft door zijn ambassadeur te Washington laten vra gen. of het Witte Huis in deze aangelegenheid wil bemiddelen. Ook de \Toegere president der republiek Ser- rato pleit energiek voor vriendschappelijke be trekkingen met de sovjet-unie.Wijdens zijn be wind zijn indertijd betrekkingen met Moskou aangeknoopt. (D.N.B.). ENGELSCHE AANVALLEN OP FRANSCHE VISSCHERSBOOTEN. In de laatste dagen zijn opnieuw Fransche visschersbooten aan de kust van den Atlanti- schen Oceaan door Engelsche vliegtuigen met bommen en mitrailleurs bestookt, zoo melden de Parijsche bladen. Zoo is de vischkotter „La Mouette" op 25 October tijdens het visschen door een Britsch vliegtuig met drie bommen bestookt, die vlak bij het vaartuig in zee terecht kwamen. Op 27 October werd dezelfde kotter opnieuw eerst met mitrailleurvuur en vervolgens met vier bommen bestookt, waardoor zware beschadigingen ontstonden. Een andere visschersboot werd op 25 October eveneens door een Britsche bom getroffen en zwaar bescha digd. Bij den terugkeer in de haven van Madeo gaven de Fransche visschers hun verontwaardi ging te kennen over deze aanvallen van Brit sche vliegers op ongewapende Fransche vaar tuigen, die weaken in het belang van de voed- selvoorziening van het volk. (D.N.B.). r EINDE VAN DE INSPECTIEREIS VAN DEN WEERMACHTBEVELHEBBER. De Weermachtbevelhebber in Nederland, ge neraal der vliegers, Fr. Christiansen, heeft Don derdag zijn inspectiereis door de veelvuldige versterkingswerken in het Nederlandsche gebied voltooid. Grootscheepsche militaire oefeningen, die ln het achter waar tsche gebied gehouden werden en waaraan alle onderdeelen van de weermacht deelnamen, gaven den Weermachtbevelhebber en zijn gezelschap de zekerheid, dat de Inten sieve voorbereidingen voor den afweer van vij andelijke valschermjagers en landingstroepen uit de lucht zoover gevorderd zijn, dat elk vijandelijk optreden uit de lucht onvoorwaar delijk veroordeeld zal zijn te mislukken als ge volg van de afweerkracht der troepen van alle wapens, die den laatsten tijd versterkt zijn. van hedenavond 18.17 uur tot morgenochtend 8.31 uur De maan komt hedenavond op om 22.57 uur en gaat morgenmiddag te 14.43 uur onder. Voor het koopen van de gebruikelijke hoeveel-- heden brood, beschuit, vleesch, aardappelen en melk zijn voor de volgende week aangewezen de bonnummers 56. Taptemelk zal verkrijgbaar zijnop bon 56 taptemelk, terwijl voor rookarti kelen zoowel voor dames en heeren 1 rant soen bon r9 is aangewezen. Voor het tijdvak van 1 November tot en met Zaterdag 28 November zijn geldig verklaard de volgende bonnen- 41r voor suiker; 418 voor jam; 419 voor 125 gram peulvruchten; 420 voor 125 gram havermout, 421 voor 125 gram gort; 422 voor 125 gram gemengd meel; 423 voor ver micelli enz.; 424, 425 en 426 voor kaas; 427^ 428, 429 en 430 voor bloem; 4-66 en 4-67 reserve voor rijst (kinderen tot 4 jaar); 56 en 57 ver snaperingen voor chocolade; 58 en 59 versna peringen voor suikerwerk. DE NIEUWE BOTERBON. Gedurende het tijdvak van 31 October tot en met 11 November 1942 geven de met „boter 56" gemerkte bonnen van de bonkaart voor voe dingsmiddelen eïk recht op het koopen van 125 gram boter. „Als alles behouden bleef, behalve de volks gezondheid, is alles verloren." Als alles verloren ging, behalve de volksgezondheid, is alles nog aanwezig voor den wederopbouw." Met deze woorden verklaarde de leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Neder landen den Raad voor de Volksgezondheid voor geïnstalleerd. Wat is leiding van de volksge zondheid in nationaal-socialistischen zin? De doelstelling is: 1. Zorgen voor de zuiverheid van het ras. 2. Zorgdragen voor een gezond ras door het instellen van een jeugdcontrole in prophylac- tischen zin, die reeds begint voor de geboorte en eindigt na de vervulling van den dienst plicht. 3. Een geneeskundig apparaat schep pen, dat in de toekomst dusdanig werkt, dat arbeidskracht zoo lang mogelijk in stand wordt gehouden en na ziekte of ongeval met alle ons fen dienste staande middelen zoo snel mogelijk valide wordt gemaakt. 4. Al die maatregelen treffen, die indirect noodig en van invloed zijn op de volksgezondheid om een lichamelijk en geestelijk gezond en sterk volk te krijgen. Alleen dan is het sana mens sano in corpore verwezenlijkt. BUNDELING DER KRACHTEN. De uitwerking van dit programma dient te geschieden als boven werd aangeduid- ln na tionaal-socialistischen zin. Wat wil dat in de eerste plaats zeggen? Voorloopig bundeling van alle krachten op geneeskundig gebied, dié^zich voor dat doel wil len inzetten. Daarnaast door opvoeding de jeugd in dezen zin groot te brengen, om dit arbeids- apparaat te kunnen uitbreiden en voor de toe komst van den geheelen inzet van alle genees kundige arbeidskrachten tot dit doel verzekerd te zijn. Al degenen, die dit principe niet willen aan vaarden, of niet kunnen begrijpen, zullen op den duur vanzelf uitsterven. Ten tweede: dient deze arbeid verricht te worden onder respecteering van de individueels vrijheid, zoolang de belangen van de gemeen schap daar niet door geschaad worden. Spr. wijst hier met nadruk op, omdat hier het groote principieele verschil ligt met het communisme. Dit laatste kent totaal geen persoonlijke vrij heid meer, allen zijn gelijk, volgens het oude marxistische principe, overigens een volkomen onbiologische gedachte. Ieder is een pion in het groote schaakspel, dat door den staat gespeeld wordt en willoos van hoogerhand slechts wordt verschoven. Dit principe -verfoeit het nationaal-socialisme, dat juist op de waarde van het individu ten opzichte van dt gemeenschap, den nadruk legt. Waar een dergelijk stelsel toe geleid heeft, dat kan een ieder u vertellen, die aan het Russische front voor de vrijheid van Europa zün plicht doet: Ren verslaafd en verdierlijkt millioenen- volk." Ik zou ons principe willen aanduiden met de uitdrukking: „Vrijheid van hooger orde". Individueel vrij. maar ondergeordend in groot verband, zooals dat in een hooge kuituur met een superieure leiding verwacht mag worden, een ordening, die de zaken beziet, vanuit het groote geheel, zoo efficiënt mogelijk arbeidende in samenwerking van allen voor allen. Het geheel ligt volkomen in den ontwikke lingsgang der dingen, waarop spr. nader inging. Spr. merkte voorts op dat ieder, het onder deel van liet arbeidsterrein, dat hem ligt, kan kiezen naar vrijen wil: maar aan den staat is de plicht, om door het vestigingsbesluit te rege len, hoe veel artsen op den duur voor goeden medischen arbeid per hoofd van de bevolking noodig zijn, welke specialisten en in hoe groot aantal er voor baanbrekenden msdischen op- bouwarbeid benoadlgd zijn. Daardoor heeft de staat ook den plicht, om op dit aantal reeds reguleerend in te werken bij het vaststellen van het aantal'studenten aan de verschillende faculteiten van de universiteit. Verder aan den staat de plicht, om de wel willende krachten in te schakelen in een groot medisch productie-apparaat en de jeugd in deze doelstelling op te voeden. ONTWIKKELING NAAR EIGEN AARD. Als derde nationaal-socialistisch principe wordt aan iedereen zoo veel mogelijk de gele genheid gegeven, om zich zoodanig te ontwik kelen, als zijn aard dat aangeeft en hem op die plaats in de maatschappelijke samenleving te helpen komen, waar hij krachtens zijn capa citeiten en aanleg behoort. We moeten daarbij dan ook niet weer ver vallen in de Russische methode, die steeds er naar gestreefd heeft, allen, afkomstig uit een meer gegoed en meer intellectueel milieu den weg te versperren, juist omdat die kringen meer gegoed en meer intellectueel ontwikkeld waren. Dit heeft vooral in Rusland tot funeste gevolgen geleid en is in erfbiologischen zin vol komen irrationeel. Spr. zette voorts uiteen dat de erfbiologie een groote rol speelt. Het zal daarom zeker goed zijn, om, willen wij een corps van geneesheeren krijgen, dat zich de roeping van zijn ambt bewust is, daarmede wel degelijk rekening te houden. - Het is helaas een vaststaande waarheid, dat onder de verderfelijke invloeden van het marxisme, hetwelk een ontkenning betcekent van alle ethisch religieuze waarden, er in het huidige artsencorps menigerlei rara-aves schuilen, waarover de medische hoogleeraren aan de universiteiten, die ruimschoots de ge legenheid hadden deze individuen te bestu- deeren, een boekje zouden kunnen opendoen. Zelfs min of meer krimineele typen zijn onze gelederen binnengeslopen. Ik hoef daarbij slechts te wijzen op hen, die zich voor geld leenen tot het minderwaardige werk van aborteur en anderen minderwaardigen arbeid, die slechts door geldzucht wordt ingegeven. Maar het is de taak van den nationaal-socia listischen staat, deze menschen "te signaleeren en te verwijderen en te zorgen, dat met de grootste zorgvuldigheid een nieuwe generatie gekweekt wordt met behoorlijke erfbiologische eigenschappen- Daarom is aan de leiding der Artsenkamer de groote en belangrijke taak op gelegd, om de omstandigheden zoo gunstig mo gelijk te maken, opdat ieder, naar zijn aard en zijn capaciteiten, zich zoo voordeelig mogelijk kan ontwikkelen' en de belemmeringen weg te nemen, die arbeid op hoog wetenschappelijk niveau in den weg staan en onmogelijk maken. DE PROPHYLACTISCHE JEUGDCONTROLE. Als eerste punt zou spr. op het agenda wil len plaatsen de wijze, waarop in te richten is de jeugdcontrole in prophylactischen zin, die zich uitstrekt van voor de geboorte tot na het vervullen van den dienstplicht. Nogmaals wil ik de overtuiging uitsDreken, dat zich op het gebied der voeding een evolutie vol trekt, die verwant is met de evolutie in het maatschappelijk leven waarvan de Nationaal- Socialistische Beweging der Nederlanden de voornaamste draagster is. Het tijdperk van afwachtend uitzien, of liever gezegd van practische werkloosheid, wat de er kenning van het verband tusschen voeding en volksgezondheid betreft, is voorbij. Het Voor lichtingsbureau van den Voedingsraad zal zijn actie moeten richten' op: 1. Het verzekeren van het zoo doeltreffend mogelijk gebruik van de beschikbare levens middelen met het drieledige doel: a. de volkskracht ongerept in stand te houden; ✓- b. verspillen te voorkomen en c. een harmonischen bouw van onze volks huishouding te steunen. 2. Een stelselmatige voorlichting en propa ganda, die de voedingsgewoonten van de be volking zoodanig beïnvloedt, dat daardoor ook in de verdere toekomst een zoo volwaar dig mogelijke voeding verzekerd blijft. -• AANDACHT VOOR DE MIJNWERKERS EN RHEUMABESTRIJDING. Bijzondere aandacht zullen cwe besteden aan de mijnwerkers, die dan ook door Rijksmaar schalk Goering als de menschen worden be schouwd, die den zwaarst denbaren ai-beid ver richten en die dan ook onze*'bijzondere zorg behoeven. Even belangrijk is de grondige rheumabestry- ding, welke niet alleen primaire menschenplicht (dus sociaal) is, doch ook economisch van groot belang. HET FONDSWEZEN. Ten slotte behandelde spr. de huidige ontwik keling van het fondswezen, welke in lijnrechte tegenstelling staat tot wat het nationaal-socia lisme in werkelijkheid beoogt. Alle sociale maatregelen, hoe goed zij ook be doeld zijn, verliezen volkomen haar waarde, wan neer niet van deskundigen kant gezorgd wordt, dat goede geneeskunde gegarandeerd is. De taak van den wetgever is zeer terecht, zoo veel menschen als mogelijk is, tegen alle ziekte risico's te verzekeren. Maar hierbij vindt dan ook zijn taak haai- begrenzing. De garantie voor een behoorlijke behartiging van de volksgezond heid kan slechts in medische handen berusten. Daartoe wordt aan den commissaris voor het Fondswezen toegevoegd een Raad van Bijstand, bestaande uit enkele artsen, die op het gebied van het fondswezen deskundig kunnen worden geacht. De commissaris heeft den plicht, wat het medische gedeelte betreft, deze adviezen te aanvaarden, de financieele mogelijkheden ervan te overwegen en het geheel langs wettelijken en ambtelijken weg tot uitvoering te brengen. Dat is leiding van volksgezondheid in natio naal-socialistischen zin en biedt uitzicht op een behoorlijke deskundige behartiging van alle vraagstukken, die zich op het gebied van de volksgezondheid mochten voordoen. VOOR BEHOUD VAN DE VOLKSGEZONDHEID. Uit alles blijkt dus, dat het belangrijkste bezit van een volk is het behoud van de volksgezondheid, waarvoor we alle krachten op geneeskundig gebied moeten bundelen ter bepaling van den gezondheidsgraad en daar na alle maatregelen verrichten voor verbe tering van de volksgezondheid, en andere zul len moeten worden genomen om de gevonden afwijkingen te verwijderen en te voorkomen. Dan zullen we een gezonde, levenskrachtige, gelukkige jeugd zien opgroeien, die een waar borg zal zün, dat de vele goede eigenschappen, die in ons volk sluimeren en die door den slechten toestand waarin ons volk geraakt was. zich niet konden vertoonen, weer tot uiting komen. Dan zal het blijken, dat ons volk behoort tot de krachtigste volkeren van Europa, waaraan wü artsen met al onze kracht hebben mede te werken. 4 Toen het „gheuiig kruyb taback" in de lijst van distributie-artikelen werd opgenomen, be- teekende dit een uitkomst voor tallooze rookers, die geen kans meer zagen tegen redelijken prijs aan wat tabak, sigaren of sigaretten te komen. Ondanks sombere voorspellingen is de tabaks- distributie zeer bevredigend uitgevallen. Men kon zijn bonnen regelmatig „gehonoreerd" krij gen. Weliswaar is dit bij ons Nederlandsche distributiestelsel gelukkig nog altijd regel, doch in dit geval was het meer dan menigeen ver wachtte. Het was echter algemeen bekend, dat het er om ging het restant van de voorraden te verdeelen. Hoe lang de voorraad nog zou strekken was niet op enkele weken nauwkeurig te schatten, doch volgens deskundigen zou het omstreeks December wel afgeloopen zijn. Ge lukkig is er nog voldoende tabak ingevoerd om de fabricage nog geruimen tijd, zij het in be perkte mate, te kunnen voortzetten. De geruchten, als zou de sigarenindustrie eind 1942 door gebrek aan grondstoffen ge dwongen zün te stoppen, zün dan ook onge grond. Het is echter niet mogelük op den zelfden voet als tot dusver door te gaan. Aangezien de rookers het in het algemeen op prüs stellen, dat de distributie zoo lang mogelük wordt voortgezet, is thans in over leg met de vakgroep tabaksverwerkende industrieën en het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten besloten, op de rookers kaart voortaan om de andere week slechts één rantsoen beschikbaar te stellen inplaats van twee. Dit geldt voorshands alleen voor de rookerskaart, dus niet voor de sigaretten- kaart. Dc dames behouden nog haar gc- bruikelüke rantsoen. SPECIALE VERGUNNING VOOR TWEED MANTELS EN -JASSEN EN VOOR WINTERMANTELS EN -JASSEN. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat de termijn voor het aanvragen van speciale vergunningen voor tweedjassen en tweedmantels, welke op 31 October 1942 zou af- loopen, tot nader order is verlengd en dat met ingang van 1 November 1942 aanvragen voor speciale vergunningen voor wintermantels en winterjassen kunnen worden ingediend. Slechts indien men een zoodanige speciale vergunning verkregen heeft, kan men tegen afgifte van die vergunning en van .een bepaald aantal punten een dezer artikelen aanschaffen. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat na 31 October 1942 geen speciale vergunningen voor demi-saisons meer kunnen worden aangevraagd. Bovengenoemde aanvragen mogen uitsluitend worden ingediend op formulier MD 102 bij den dlstributiedienst der gemeente, waar de aan vrager in het bevolkingsregister ls ingeschreven. INWISSELING VAN SPECIALE VERGUN NINGEN VOOR KERAMISCHE PRODUCTEN TEGEN SPECIALE PUNTEN. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van 1 November 1942 de gelegenheid wordt opengesteld om by de distributiediensten de in omloop zijnde speciale vergunningen voor keramische producten, voor zoover daarop wegens verschillende omstandig heden nog geen artikelen konden worden aan geschaft. in te wisselen tegen speciale punten. Men is verplicht hiertoe opnieuw een aan vrage bfj den plaatselijken dlstributiedienst op formulier MD 333-01 in te dienen, onder bij voeging der verloopen speciale vergunningen. Het betreft» hier de vergunningen MD 58, MD 59 en MD 60, die in geval van huwelijk, eerste inrichting, brand of verwoesting door oorlogs geweld zijn uitgereikt voor het aanschaffen van de ln de vergunningen genoemde artikelen. De speciale punten geven recht op het aankoopen van willekeurige by den detailhandel verkrijg bare keramische artikelen. VORDERING VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN. Op grond van par. 1 der verordening Nr. 23/ 1940 en ln overeenstemming met de par. 2 en 3 der verordening Nr. 3/1940 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: Art. 1. - De zorg voor het wegruimen van sneeuw op den openbaren weg, voorzooveel het belang van het verkeer op den weg dat elscht-, berust: met betrekking tot Rijkswegen by de directie van den Rijkswaterstaat, met betrekking tot provinciale wegen by den Commissaris der provincie en met betrekking tot de overige wegen bij den burgemeester. Art. 2. - Onverminderd het bepaalde in het vorig artikel, is de hoofdbewoner of hoofdge bruiker van een binnen de bebouwde kom ge legen gebouw of gronderf verplicht: 1) De sneeuw en het ijs van het voor of langs het gebouw of gronderf gelegen gedeelte van het openbaar voetpad weg te ruimen en bij gladheid dat weggedeelte met stroefmakende stoffen te bestrooien en bestrooid te houden. 2) Te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bij dit wegruimen van den openbaren weg worden verwijderd, dan wel worden gebracht op den uitersten rand van het openbaar voetpad. Zoo danig. dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden uit gespaard voor het afvloeien van dooiwater en tramrails, tram- en autobushalten, zoomede brand- en rioolputten vrijblijven. Art. 3. Indien er meer hoofdbewoners of hoofdgebruikers van een gebouw of gronderf zijn. rust de in het vorig artikel bedoelde ver plichting op een ieder van hen. Art. 4. - 1) Ingeval van uiterste noodzaak kan de burgemeester, wanneer de bijstand der plaat selijke beambten en de \hulp van vrijwilligers en andere beschikbare werkkrachten ongenoeg zaam zyn, inwoners zijner gemeente tijdelijk tot het doen van persoonlijke diensten, ten behoeve van het wegruimen van sneeuw en het bestrij den van gladheid op den openbaren weg op roepen. 2) De diensten mogen niet worden gevorderd van: a) vrouwen); b) personen benedèn 16 jaar en boven 50 jaar; c) personen; die in het open baar belang plichten hebben te vervullen, welke hen verhinderen, zich van de diensten te kwij ten; d. personen, die blijkens een geneeskundige verklaring niet in staat zijn de diensten te ver richten. 3) De diensten mogen van de opgeroepen per sonen worden gevorderd gedurende ten hoogste zes uur per etmaal, gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende dagen. 4) De opgeroepenen zün verplicht de zakelijke aanwijzingen van de met de leiding van het wegruimen van sneeuw en het bestrijden van gladheid op den openbaren weg belaste per sonen op te volgen. Art. 5. - Het is aan anderen dan openbare lichamen verboden: 1) voor het verwü'deren van sneeuw of ijs van den openbaren weg gebruik te maken van zout of andere bytende stoffen, ten zij dit geschiedt op of in de onmiddellyke na bijheid van tramrails, wissels, brandkranen of brand- of rioolputten. 2) Sneeuw of ijs op apdere openbare plaatsen te storten dan die, welke de burgemeester daar toe heeft aangewezen. Art. 6. - 1) Hij, die handelt ln stryd met een by of krachtens de artikelen 2 en 4 opgelegde verplichting of met het bepaald in art. 5. wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 weken of geldboete van ten hoogste 300 gulden. 2) De in het vorig lid strafbaar gestelde fei ten zijn overtredingen. 3) Indien een in lid 1 strafbaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege een rechtsper soon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die de feitelyke leiding had by het verboden doen of nalaten» Art. 7. - Dit besluit, hetwelk wordt aangehaald als „Sneeuwrulmingsbesluit" treedt in werkhr~ met ingang van den dag, volgende op dien zyner plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. VAN EEN JONGEN ARBEIDER, DIE HOOGER OP WILDE. Het geval is er één uit duizenden, doch het is typeerend voor de moeilükheden. die een jonge arbeider moet overwinnen, om het iets verder te brengen. Toen het oogenblik gekomen was, dat Jan de lagere school zou verlaten, wist de hoofdonderwyzer er zün ouders van te over tuigen, dat de jongen beslist verder moest stu- deeren. Na veel wikken en wegen, want vader was landarbeider en het gezin telde nog vier andere kinderen, werd dan besloten, dat Jan Officieel wordt medegedeeld: Op het verbod der interlocale meubel transporten kan een uitzondering gemaakt worden voor de verhuizing uit het kustge bied ingeval vóór den 28en October aan een verhuisfirma opdracht tot verhuizing gege ven was en voorts vóór den 28en October de nieuwe woning gehuurd was. Hetzelfde geldt voor een verhuizing naar het kustgebied, wanneer de verhuizing drin gend noodig is en een vergunning verstrekt is overeenkomstig de verordening van 15 en 19 October inzake de vestiging. Verzoeken tot verhuisvergunningen onder de boven aangeduide voorwaarden moeten schriftelyk met nadere motiveering worden ingediend by de centrale leiding van den autobevrachtingsdienst te den Haag, Be- noordenhoutscheweg no. 6. Het verstrekken van de vergunning geschiedt schriftelyk via het departement van waterstaat. Personen, die uit het kustgebied geëva cueerd worden en voor wie bovenstaande voorwaarden niet gelden, moeten het ver zoek tot het beschikbaar stellen van tran sportmiddelen indienen bü den agent van den autobevrachtingsdienst in hun woon plaats. Voor do bewoners van den Haag en Schevenlngen bevindt zich het kantoor van den agent in het gebouw aan den Hofweg no. 9. naar de ambachtsschool zou gaan. Deze door liep hü met prachtige rapporten, doch na het einddiploma als machine-bankwerker te hebben behaald, leek het wel onvermljdelük, dat hü een betrekking moest zoeken. Gelukkig echter verklaarde een oom zich bereid, do studiekosten aan de M.T.S. grootendeels te betalen. Voordat er een jaar voorbij was stierf deze echter. De toelage werd ingehouden en ofschoon vader niets ongedaan liet, kon er geen beurs worden verkregen. Jan verliet dus de school en kreeg een plaats als leerling in een groote machine fabriek. De studie liet hem niet met rust. Op elke wüze probeerde hy verder te komen. Avond cursussen, schriftelyke lessen, niets werd ver zuimd. Zoo bouwde hü aan zichzelf. De maat- schappelüke verhoudingen maakten het hem voorloopig echter onmogelijk, zün betrekking met een beter betaalde te verwisselen. De oorlog kwam, doch het gTooto gebeuren ging geheel aan Jan voorbü. In zün hart groeide slechts de bitterheid dat hy met al zijn gaven en zün wilskracht gebonden bleef aan een plaats, die hem eenbespotting leek voor zijn kunnen. Pas toen hü een oproep ontving als arbeider naar Duitschland te gaan, drong het tot hem door, dat er toch iets veranderd was. Hü ging, omdat hü moest, vol wrok en overtuigd, dat ook in het andere land voor hem geen mogelijkheden zouden liggen. Hy scheen gelük te krijgen. Wel kreeg hü ander werk en hooger loon, doch vooruitzichten vond hü niet en rijd tot studeeren was er büna heelemaal niet meer. Het viel zijn bedryfsvoorman op, dat er iets aan den Jongen schortte en hü ging eens met hem praten. Na lang aarzelen opende Jan zyn hart en stortte al zün twüfel, bitterheid, hoop en verlangen uit. Het slot was, dat hü den raad kreeg, zich voor het Langemarck-Studium te melden. Enkele weken later nam hij deel aan een Schiftingskamp voor Nederlanders in de buurt van Hannover. Hü werd aangenomen. Thans studeert hü in een Nederlandschen leergang en over enkele jaren zal hü ingenieur zün. Er zün velen als Jan, in Duitschland en in Nederland. Voor hen werd het Langemarck- Studium ingesteld. Indien ze meenen dat ze tot hetzelfde in staat zijn, als hy, kunnen ze zich aanmelden bü het Langemarck-Studium, Waage- dorperweg 12, Den Haag. ZAKENLIEDEN OPGELET! Ja, wy" zün er van overtuigd, u hebt het druk. De büzondere omstandigheden maken het za kendoen voor u niet gemakkehjk en\ de moei- lykheden eischen uwe volle werkkracht. Maar wat dunkt u, waarmede zoudt u het nu nog druk hebben in zaken, indien het bolsjewisme over Europa en dus ook over ons land was ge komen,? Denkt u zich eens even dien chaos in, een noodtoestand waarin van zaken doen geen sprake zou kunnen zyn. Waarmede wü maar willen zeggen, dat ook gij veel verschuldigd züt aa'n die dappere strijders in het Oosten, want zü zyn het, die maakten dat u nog steeds zaken kunt doen. En als goed zakenman betaalt u ook in dit geval uw schuld door het fonds te steunen, dat zorgt voor onze Oostfrontstrijders. Zakenlieden opgelet! Het gironummer la 432100 t.n. Verzorgingsfonds Vrüwilllgerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 te 's-Gravett* hage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 1