LEIDSCH DAGBLAD Dinsdag 26 Mei 1942 „KLEINTJES" LAATSTE BERICHTEN Binnenland Hef antwoord op de schuldvraag Buitenland Stadsnieinvs DUITSCHLAND STRIJDT voor EUROPA Duitsch Weermachfsbericht Wm UIT DE OMSTREKEN A Oó U. nog niet gedekt tegen „RENOVATUM" llaliaansch Weermachtsbericht (IJN/T IN UÏTIREh BEURSOVERZICHT F amilieberichten, Officieele mededeelingen PROF. MR. DR. R. VAN GENECHTEN VOOR DE RADIO. Wie zijn de schuldigen aan den oorlog en aan den rampspoed die over ons volk is gekomen? In een 5-tal radiolezingen, waarvan hcden- dcnavond om 19.15 de eerste zal worden uitgesproken, geeft prof. mr. dr. R. van Genechten, hoofd der afdeeling vorming der N.S.B. op deze vraag een door opzienbare feiten gedocumenteerd antwoord. Luistert dus allen hedenavond om 19.15 naar de eerste lezing. PLEEGKINDEREN IN DEN ZIN VAN HET ZIEKENFONDSENBESLUIT. Het is wenschelijk gebleken een naderen uit: leg te geven van het begrip „pleegkinderen" voor de toepassing van het ziekenfondsenbesluit. Daarom is thans vanwege het staatstoezicht op de ziekenfondsen medegedeeld, dat als indlrect- verzekerde in den zin van het ziekenfondsenbe sluit slechts die pleegkinderen in aanmerking komen, die aan de volgende vier vóorwaarden beantwoorden: 1. Het pleegkind mag den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. 2. Het pleegkind moet bij den betrokken rechtstreeks-verzekerde inwonen. 3. Het pleegkind moet door den betrokken rechtstreeks-verzekerde als eigen kind worden onderhouden en opgevoed. 4. Aan den betrokken rechtstreeks-verzekerde moet voor het pleegkind kinderaftrek van de loonbelasting zijn toegestaan. HET ONTSLAG VAN PERSONEEL. Op grond van het eerste uitvoeringsbesluit inzake de zoogenaamde „ontslagverordening" heeft de directeur-generaal van den arbeid in dertijd een viertal algemeene vergunningen ver leend, t.w. A. tot ontslag van tijdelijk personeel in land bouw-, industrie- en handelsbedrijven, met uit zondering van mannelijke werknemers in akker bouw- en veehouderijbedrijven; B. tot ontslag van tijdelijk personeel in akker bouw- en veehouderijbedrijven; C. tot werktijdverkorting in bepaalde bedrij- ven bij zg. onwerkbaar weer; D. tot ontslag van personeel, aan hetwelk door bemiddeling van zijn werkgever een andere be trekking wordt aangeboden. Deze algemeene vergunningen zijn, als gevolg van de mtrekking van het eerste en de uit vaardiging van een derde uitvoeringsbesluit, automatisch komen te vervallen. Thans heeft de directeur-generaal van den arbeid evenwel een beschikking gegeven, waar bij de eerste drie van deze algemeene vergun ningen, te rekenen van 23 Februari 1942 af, op nieuw zijn verleend. Werkgevers, die personeel hebben ontslagen na 23 Februari 1942, behoeven, indien aan de in bovenbedoelde vergunningen voorkomende bepalingen is voldaan, dus geen bijzondere ver gunning meer aan te vragen. KORTSLUITING BIJ RANGEEREN. Bij het rangeeren van 3 electrische motorwa gens op het stationsemplacement te Delft, was de achterste vaii de drie wagens vanochtend omstreeks 9 uur op een zijspoor gekomen, waar boven zich geen electrische leiding bevond. Toen daarop de voorste wagen aantrok en de ach terste weer het goede spoor bereikte, schoot de beugel, die omhoog geveerd was, tegen de lei ding. Ten gevolge daarvan ontstond een hevige vonkenwerking en brandde de leiding door. De draad viel op den wagen en maakte kortsluiting, zoodat een begin van brand ontstond. De brand weer kon het vuur echter vlug blusschen, zoodat de schade aaïï den wagen onbeteekenend bleef. Het treinverkeer op het drukke baanvak Den HaagRotterdam, vond echter door het ge beurde ernstige vertraging, aangezien de treinen in beide richtingen over enkel spoor moesten worden geleld. BOODSCHAP VAN ROOSEVELT AAN DE JODEN. Ter gelegenheid van het feit, dat het Ame- rikaansche congres twintig jaar geleden een re solutie heeft aangenomen, waarbij de Ver. Sta ten Palestina als Joodsch nationaal tehuis er kenden, heeft Roosevelt een boodschap tot de Joden gericht, waarin hij de hoop uitspreekt, dat Palestina als Joodsch nationaal tehuis spoe dig verder tot ontwikkeling kan worden ge bracht. Roosevelts boodschap werd tijdens een fees telijken maaltijd voorgelezen. Na de voorlezing verklaarde de leider van de Amerikaansche Joden Chaim Weizmann, dat ook een militaire overwinning der geallieerde naties niet terstond de oplossing van het probleem der millioenen ontwortelde, vaderlandslooze Joden zou bren gen. Slechts Palestina is in staat, deze mil lioenen op te nemen en hun een tehuis te ble- dèn. (D.N.B.) De Volkstuinver. „Ons Genoegen" alhier behaalde op het nationaal zangconcours, dat op 2den Pinksterdag te Hillegom gehouden is, met 312 p. een eersten prijs en in den eerewedstrijd met 155 p. een 3den prijs. Een mooi succes voor dit jonge koor. Het dubbe'lmannenkwartet „Sempre Avanti", ónder leiding van den heer Joh. v. d. Broek, behaalde op dit concours een lsten prijs met 372 p. in de superieur-afdeeling en een 2den eere- prjjs in den eere-wedstrijd. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: De omsingelingsslag ten zuiden van Charkof is in vollen gang. Met geconcentreerde kracht probeert de ingesloten tegenstander in Ooste lijke richting uit te breken, In zware gevechten werd dit oogmerk ook gisteren verijdeld. Tevens heeft de aanval van Duitsche, Roemeensche en Hongaarsche formaties uit het Zuiden, Westen en Noorden de bewegingsvrijheid van den vijand aanzienlijk beperkt. Zijn dichtopeengedrongen massa's worden in toenemende mate geteisterd door de vernietigende slagen van onze lucht macht. Ten Noordoosten van Charkof werden herhaalde aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. In den middensector van het Oostelijk front hebben eigen locale aanvallen opnieuw terrein winst gebracht. Eigen ondernemingen van storm troepen in den Noordelijken frontsector verliepen succesvol. v In de wateren tusschen de Noordkaap en IJs land hebben gevechtsvliegtuigen" in den afgeloo- pen nacht een vijandelijk konvooi onder sterk escorte aangevallen. Een koopvaarder van 8000 ten werd tot zinken gebracht en vijf andere door bommen beschadigd. In Noord-Afrika hebben vrij veel gevechts vliegtuigen militaire doelen bij Tobroek gebom bardeerd, NIEUWE BURGEMEESTER VAN BENTHUIZEN EN MOERCAPELLE. (Familiefoto) k De heer J, Tollenaar. Gelijk in ons blad van Zaterdag j.l. vermeld, is benoemd tot burgemeester van Benthuizen en Moercapelle de heer J. Tollenaar, gemeenteamb tenaar te Zaamslag. De heer J. Tollenaar is op 29 October 1912 te Zaamslag (Zeeland) geboren, waar zijn vader landbouwer was. Het lag aanvankelijk ln de be doeling van den heer Tollenaar, eveneens land bouwer te worden. Na afloop der lagere school, bezocht hij gedu rende twee jaar de landbouwschool te Axel Daar drie broeders studeerden aan de universiteit, be sloot ook hij op zijn 15e Jaar te gaan studeeren en bezocht de b-j. H.B.S. afd. B. te Terneuzen. De heer Tollenaar werd in 1934 volontair ter ge meentesecretarie te Zaamslag en begon tevens zfln studie in de gemeente-administratie. In 1938 behaald© hU zijn diploma gemeente-administra tie met zeer hooge cijfers en tevens ln dat Jaar zijn diploma bevolkings-boekhouding In 1939 werd hij benoemd tot eerst© ambtenaar ter secretarie, tevens waarnemend gemeentesecretaris te Zaamslag. In 1941 volgde de heer Tollenaar met succes den burgemcesterscursus te den Haag. De heer Tollenaar is lid van de N.S.B. onder stamboeknummer 27552. Na de oorlogsdagen werd hij groepsleider en is thans kringvertegen woordiger voor Sociale Zaken der N.S B. voor den kring Zeeuwsch Vlaanderen. Bovendien is hb Weerman bij de W.A. Voor het N. A, F. is hij werkzaam als plaatselijk bureau te Zaamslag. KATWIJK AAN DEN RIJN Vergadering Wlt- Gele Kruis Deze vereeniging vergaderde in het Parochiehuis. Ingekomen was o.m. het Jaarverslag van de Ver. „Het Zwakke Katwljksche Kind". De 2de secretaris, de heer v. d. Marei, wees er op, dat de voorzitter, de heer Braun, thans zijn 3de lustrum viert als voorzitter. Spr. dankte namens bestuur en leden den voorzitter voor al hetgeen hij voor de vereeniging heeft gedaan en bood hem een reschenk aan. De secretaris dankte Zuster Theo- lota, die in 1941 4926 bezoeken aflegde Öij zieken en 242 bij T.B.C.-patiënten. Bovendien werden 4 kraamvrouwen door haar verzorgd. In Pension „St Jozef' ontving zij 150 bezoeken en 82 maal wer den verplegingsartikelcn uitgeleend. De penning meester, de heer Castenmlller, deelde mede, dat de inkomsten, met inbegrip van f. 320.die uit de reservekas genomen moesten worden f,1091.42 bedroeg en de uitgaven f. 1087.72. Het aftr. be stuurslid, de heer v_ d, Marei, werd herkozen. Tot leden der controlecommissie 1942 werden be noemd J. A. v_. Schie en T. v. d. Valk. LEIDSCHENDAM Vergadering Boerenleen bank De Boerenleenbank vergaderde. Goedge keurd werden de balans met een eindcijfer van Vraag voor het te laat Is een prospec tus. Lage voorschotpremie. Inboedels reeds vanaf 0.40 per ÏOOO.- per halfjaar. Beperkte aansprakelijkheid. Algem. Onderling WoarborgGenootschap Amsterdam, Singel 202/8 - Tol. 35626-32219 f s Het 725ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In Cyrenaica levendige verkenningsbedrijvig heid; wij hebben vijandelijke patrouilles terug geslagen en eenige gevangenen gemaakt. Onze vliegers hebben opnieuw fraaie successen be haald en in een aantal gevechten negen Engel- sche vliegtuigen neergeschoten, zonder zelf ver liezen te lijden. Doelen op Mikaba werden ge troffen door onze bommenwerpers, die, toen zij door vijandelijke jagers werden aangevallen, twee Spitfires neerschoten. Vier vijandelijke jachttoestellen werden door de begeleidende ja gers neergeschoten. Al onze toestellen keerden op hun basis terug, hoewel zij getroffen waren en er gewonden aan boord waren. In de Middellandsche Zee is een onzer kon vooien zonder eenig succes door duikbooten en vliegtuigen aangevallen. Een Britsch -toestel werd door het afweervuur van een onzer escor tevaartuigen getroffen en viel in zee. Engelsche vliegtuigen hebben in den afgeloo- pen nacht eenige bommen laten vallen in de omgeving van Messina, tusschen San Raineri en Giardino a Mare; weinig belangrijke schade en drie gewonden onder de militairen". EHRENRING DER WIENER PHILIIARMONIKER. Overhandigd aan Rijkscommissaris Seyss Inquart Een afvaardiging van het „Wiener Philharmo- nisches Orkester is naar 's Gravenhage gekomen om den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, als hulde en dank voor zijn cultureelen arbeid te Weenen en den steun door hem gege ven aan het orkest den Ehrenrlng der Wiener Philharmoniker te overhandigen. Zaterdag vond ln verband hiermede in kleinen kring een plech tige bijeenkomst plaats in de werkkamer van den Rijkscommissaris. Prof. Jerger overhandigde den gouden Ehren rlng en de Nlcolaïmedaille In zilver. De Rijkscommissaris dankte ontroerd voor het schoone geschenk. DECLAMATIEWEDSTRIJD VAN DEN NEDER- LANDSCHEN OMROEP Onder leiding van den heer A, van Hees werd in het begin van dit jaar een voordrachtscursus gehouden door den Neder - landschen Omroep. Als bekroning hiervan vond een declamatiewedstrijd plaats, waarvan de slot wedstrijd gisteren te Hilversum plaats vond. Achttien meisjes en acht jongens waren twee dagen gast van den Nederlandschen Omroep en droegen een gedicht naar eigen keuze voor, waar na de jury de volgende uitslag vaststelde: Eerste prijs der benjamins en tevens hoofdprijs mej. L. M. H. van Wordragen (Den Haag); an dere eerste prijzen: mej. J. Schnabel (Hilversum) en de heer J. Simons (Amsterdam); tweede prij zen: de dames C. de Boer (Assendelft) en R. Ja cobs (Utrecht) en de heer P. O. Kloosterman (Rotterdam); derde prijzen: Marianne van Beek (Bloemendaalmej. S. Later (Utrecht) en de heer J. H. Wolder (Den Haag); vier extra prij zen: de dames A. de Groot. S. Grüteke, N. Kruis en F. Vos. EVA CHAMBERLAINWAGNER OVERLEDEN. - In Bayreut is Eva ChamberlainWagner ln den leeftlld van 76 Jaar overleden. Zij was de dochter van Richard Wagner uit ziln huwelilk met Cosl- ma Wagner en de weduwe van Houston Stewart Chamberlain, EINDEXAMENS TOONEELSCHOOL In den Stadsschouwburg te Amsterdam zijn Zaterdag de eindexamens gehouden van de Tooneelschool van het Nederlandsch Tooneel ver bond. Alle candidaten, t.w. de dames Hetty Berger, Marjan Bollinger, Anny de Lange en de heer Kees van Iersel, behaalden het diploma. Anny de Lange en Kees van Iersel zijn reeds geengageerd door het Gemeentelijk Theaterbedrijf te Amsterdam. ORGELCONCERT LUTIIERSCHE KERK. Het programma van het orgelconcert, dat Hennie Schouten morgenavond geeft in de Luthersche kerk vermeld werken van Sweelinck Bach, Franck, Gullmant en Peeters, alsmede een koraal- bewerking van den concertgever. f, 470.606.33 en de rekening 1941 met een eind cijfer van f. 720.41155. De winst groot f. 109,96 werd toegevoegd aan de reserve dub debiteuren. Herkozen werden tot bestuursleden de heeren J. C. van Bohemen, C. J. van Heiningen en J. C. M. van Wijk en tot lid van den Raad van Toezicht de heer C. de Koning. Tot leden der controle commissie werden gekozen de heeren J. Hendriks, L. van den Nouweland en F. Zuidwljk. SASSENHEIM Ongeval De heer v. d. B. die, met zijn zoontje achterop, ln de Hoofdstraat fietste, geraakte tusschen een tram en een met paarden bespannen wagen bekneld. Hij viel voor de tram, doch de bestuurder wist deze gelukkig nog tijdig tot stilstand te brengen. Zijn zoontje bekwam een gebroken pols en een vleeschwond aan het been. Dr. Hueber verleende geneeskun dige hulp. AMSTERDAM, 26 Mei. De handel had vandaag een traag verloop. Het duurde niét lang of in de meeste rubrieken kwam de affaire bijna geheel tot stilstand. De koersen waren bijna onveranderd, zij het dat er een kleine afbrokkeling plaats vond. Olies, op 298% geopend, tipten even boven de 300% grens, maar zakten daarna een drietal punten in. waarna echter goed weers'tand werd geboden. H.V.A.'s zakten van 295% tot 292%, waarna de handel bijna geheel stagneerde. In Tabakken was niets te doen. Dè Deli aandeelen werden verhandeld op ongeveer het peil der laagste koersen van den vorigen beursdag. Amsterdam Rubbers schommelden voorname lijk tusschen 1873/4% en 190%. Scheepvaart- Unies gingen een kleinigheid achteruit. Vaar ten en Booten practisch onveranderd. Philips kwam iets lager te liggen. Aku's trokken een kleinigheid aan. De diverse Indische aandeelen waren veronachtzaamd. De beleggingsafdeeling was kalm. De affaire in de Nederlandsche Staatspapieren was gering; de koersen waren weinig of niets veranderd. Gemeentelijke en provinciale obligatiën iets luier. Pandbrieven eveneens lusteloos. Prolongatie 21/4 (A.NP.) Als de nood het hoogst Is, is de Nederlandsche Volbsdienst nabij: blijft geen buitenstaander, sluit u aan als lid. ROTTERDAM 26 Mei Heden werden ter vee markt aangevoerd 2106 dieren, w.o. 44 paarden, 2 veulens, 59 schapen, 270 lammeren, Ö00 runderen, 565 nuchtere kalveren, 157 graskalveren, 30 big gen en 179 bokken en gelten. Prijzen per stuk: melkkoeien 645540425; kalfkoelen 040540 425; varekoelen 450360300; vaarzen 420305 220; pinken 30b220186; graskalveren 205 160—95. ONTLEEND AAN ANDERE BLADEN. Bevallen: Smit-Varkevisser z., Alblasserdam, Ooms-v. d. Berg z., A'dam; Wenteges-v. Driel z., Epe; v. Haeren-Kerckhoff d„ R'dam; Muijser- Arts z., A'dam. Ondertrouwd: J. W. Schmelling en M. ten Broek, Amersfoort; A. P. Boersma (Nijega) en J. J. Bierens (Dinteloord)B. H. Knuif en W, B. M. Haarhuis, Zenderen; E. de Prez en G. de Groot, Den Haag. Gehuwd: L. Ch. H. Kehrer en J. A. Melle- gers, A'dam; L. C. A. A. Fentener van Vlissln- gen en J. G. H. Behlau, Rome; W. G. Zeylstra en J. M. Galestin, A'dam; P. Haverkorn v. Rjj- sewijk en A. Henkes Vreeswijk, Eindhoven; J, G. Val en H. v. Rijswijk, Den Haag; J. v, d. Berg en J W. Souwens, Voorburg. Overleden: W. C. Kalshoven m., 62 j. A'dam; M. v. Hoorn m., 71 j. A'dam; A. Ie Coultre m., 59 j. BlaricumC. C. J. Weeling m., 40 j. A'dam; G. van der Wal m.. 86 j. A'dam; D.' de Josselin de Jong m., 53 j. Den Haag; C. M. M. Regout-v. Sonsbeeck v., 81 j. Den Haag; R. Bruns m., 71 j. Den Haag; A. L. Welkerling, m., 62 j. R'dam; M. H. J, Wouterlood-v. Outers- terp v., 84 j., Heemstede; C. v. Stijn m., 64 j. Haarlem; C. v. d. Oort m., 85 j. A'dam TAXATIEMAKKTEN PAARDEN. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid- Holland maakt aan belanghebbenden bekend, dat voor de taxatiemarkten van 1 Juni te Putters- hoek (Jaarmarkt) en 3 Juni te Lelden de aan vraag- en aanbiedlngsformulleren resp, op 26 en 28 Mei a.s. te bevoegder plaatse moeten zijn In gediend. Niet volledig ingevulde of ongeteekende formulieren worden niet ln behandeling genomen. In aansluiting aan voorafgaande publicaties vol gen hieronder nog enkele erkende paardenhande- laren, die door het Vee- en Vleeschaankoopbureau als agent zijn aangesteld: 9119 H 40 W. Barendrecht, Vierpolders, Soldaten- weegje W. 105. H 151 H, E. Bollée, Oegstgeest, Warmonderw. 83 H 154 C. K. Buis, Rijswijk, Delftweg 43 H 111 S. van Groningen, Zwijndrecht, Rlngd. 379 H 110 H. de Jong, Zwammerdam, Buitendorp straat 161 H 69 G. Ketting, Westmaas, Haagje 133 H 15 M. A. Keyzer, De Lier, Hoofdstraat 36 H 16 H. J. Kruithof, Klaaswaal, Oud-Cromstv.- dUk 311 H 54 L. LuyendUk, Rozenburg, D. 23 H 189 A. Plalsler, H. I. Ambacht, RIJksstr.weg 36 H 84 J. Schipper, Oud-Beyerland, Koninginne weg 64 H 137 J. A. Struyk, Sommelsd., Oud-Kraayer 492 H 199 L. C. Voorthuizen, Ter Aar, D. 194 H 116 W. de Vos Mzn., Groot-Ammers, C. 54 H 38 J. v. d. Waal Hzn,, Numansdorp. Haven straat 55 H 77 F. Zandbergen. Oegstgeest. RIJnsb.weg 143 H 202 S. Zandvoort, Oegstgeest, Haarlemmerstr.- weg 105 H 108 C. W. Goebel, Alphen a. d. Rijn, Steek- terweg 23 H 85 H. Grootenboer, Dlrksland, Boezemw. A 268 H 9 B. Huiden, Zwammerdam, C 26, post Bodegraven H 139 J. v. d. Jagt, Barendrecht, le Barendr.- weg D. 281 H 22 H. M. J. de Mol, Zoetermeer, Vlamlngstr. 57 H 83 G. de Vo& Gzn., Vianen, Haagweg C, 21 H 125 H. van Zee, Heukelum, Ooststraat A. 37 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. MAXIMUM GROSSIERS- EN DETAILLISTEN- PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT. Bekendmaking No. 15/1942. Deze prUslUst geldt van 27 Mei 1942 af. 9162 Grossiers prijzen Dctalll.- prijzeii WINTERGROENTEN: Witlof: I ten hoogste 15 st. p. kg. n meer dan 15 st. p. kg. Savoye kool (schelk) Witte uien Prei: I bov. 10 m.m, doorsnee n bened. 10 m.m. doorsn. Knolselderij (z. lof) I boven 10 cjn. doorsnee n van 8-10 cm, doorsn. m van 6-8 cm. doorsn, ZOMERGROENTEN Kropsla glas: I, minder dan 6 st. p. k.g II. van 67 st p. k.g. Kropsla natuur; I. minder dan 6 st, p. kg, IL van 67 st p. k.g. Snij- (dunsel) en stoofsla Andijvie (glas) Postelein Peterselie, kervel BosselderlJ Spinazieblad Spinazie: struik Raapstel 3n Koolrabi I boven 7 cm. doorsn. n v, 4-7 cm., doorsnee Bospeen (glas) (0.4 kg. peen p. bos) Kaskomkommers I minstens 450 gr. p. st. II van 450-500 gr. p. st. III van 350-450 gr, p. st. Platglaskomkommers Ia minstens 750 gr, p. st. Ib 650-750 gr, per stuk n 550-650 gr. per stuk III 450-550 gr. p. st. Stek Hollandsche bloemkool: la boven 25 cm. over den kop gemeten lb 2025 cm. over den kop gemeten H 1620 cm. over den kop gemeten in 1016 cm. over den kop gemeten Boonen Peulen Tuinkers Bosuien Doperwten Asperges: Ia tot 26 cm. lang, zon der gebreken, 25 stuks per k.g Ib tot 26 cm. lang, m, lichte gebreken, 25 st. per k.g. ITa tot 26 qm. lang, zon der gebreken. 2640 st. per k.g Ilb tot 26 cm. lang, m. lichte gebreken, 2640 st. p. k.g IHa tot 26 cm. lang, iichtbl, t/m. 25 stuks per k.g IHb tot 26 cm, lang, licht bl. 26-40 st. p. kg. IV tot 26 cm. lang, dun ne lichtblauwe 41-55st. Der k.g V holle en stukken uit de sort. Ia t/m Illb Tomaten I. II, in en IV bonken kriel Radijs Rabarber; Paragon Idem: andere soorten Vroege aardappelen FRUIT. Aardbeien Druiven Meloenen Kersen Perziken Pruimen Aalbessen Per 100 kg. f. 24.50 18.50 15 11. 14.50 11.— 19 17.50 15.50 Per 100 st. f. 6.50 5.— 6.50 5.— Pet 100 kg. r. 13.— 20.— 22.50 Per 100 bos f. 7.50 6.50 Per 100 kg. f. 10 9 12.50 Per 100 st. f. 9.— 8.— Per 100 bos f. 19.50 Per 100 st. f. 20.50 16.— 11.50 26.— 23.— 18.— 12.60 Per 100 kg. f. 17.50 Per 100 st. f. 33.— 15.— Per 100 kg f.121.— 110.— 61.— 18.50 67.— 44.— 68.— 55.— 41 Per 100 bos f. 4— Per 100 kg. f. 10.— 9 22.— 164. „224.— 90.— „326.— Per 100 st. f. 84.— Per 100 kg, f. 271.— f. 271.— Per k.g, f. 0.31 „0.24 „0.19 0.14 0.19 „0.14 0.24 „0.22 0.20 Per stuk f. 0.00 „0.07 0.09 „0.07 Per k.g. f. 0.17 „0.26 „0.29 Per bos f.0.10 „0.09 Per kg. f. 0.13 „0.12 „0.16 Per stuk f. 0.12 „0.10 Per bos f. 0.25 Per stuk f0.27 „0.21 0.15 0.33 „0.20 0.23 „0.16 Per kg. f. 0.23 Per stuk f. 0.42 0.28 „0.20 Per kg. f. 1.45 1.32 „0.73 „0.24 „0.80 1.11 „0.98 „0.41 „0.54 „0.82 „0,66 „0.50 Per bos f. 0.06 Per kg. f. 0.13 „0.12 0.27 „1.96 „2.68 1.08 „3.85 Per stuk f. 1.— Per k.g. f. 3.25 f. 3.25 Voor het snijden van kool mag 3 ct. per k.g. berekend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrap pen van wortelen mag 1 ct. per k.g, of per bos berekend worden, met dien verstande, dat dc wor telen vóór het schrappen gewogen worden. Voor -uverkoopprijs af winkel. Voor de afwijkende kwaliteit van bo vengenoemde producten moeten prijzen berekend worden, welke in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. By Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprij zen moeten de verkooppryzen dienovereenkomstig worden verlaagd. HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR! BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR! Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. Moeder en kind veilig, dank ztf den Neder landschen Volksdienst. Sluit u aan als lid. Redactiestaf: B. W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en Sport; J. Brou wer, Stadsnieuws; Th. J, Hannema, Omg. en Muz. Dagelijks ln speciale rubrieken, hoogstens 30 woorden (1 woord max. 12 letters) 7Z cent. (Voor de rubrieken „Personeel gevraagd" en „Personeel aangeboden" 60 cent) bij vooruitbetaling. Bewijsnummers 5 ct. extra. Toezending van ingeko men brieven 10 ct. extra. Te koop gevraagd m Vcrgr. B.M. 16 M2. vergr. N.N. B.M, (16 M2.) nieuw of in prima conditie. Br. MEIHUIZEN, Botaniestr. 5 Delft. gj Licht grijs zomcrcos- tuum, maat 48, moet in goeden staat verkeeren. Event, met punten. Br. Bur. v. d. Blad onder No. 2629 k. S Harmonicabed en hoge Jongenslaarzen, maat 34, Rynsb.weg 14, Tel. 21767. E Door particulier motor 125350 c.c„ moet beslist nieuw of z. g. a, n. zyn. Br. Bur. v. d. Bl. No. 2662 k B Electr. motor, gram. cassette of losse motor m. pick-up (niet van hande laar). Tevens goede Eng. dansnummers. Br. Bur. v. d. Elad onder No. 2663 k. B Auto-step gevr. P. C. BIK. Heerenstraat 146. (3 Een auto-step, liefst op luchtbanden, ook genegen te ruilen. Hoogmadesche- weg 22. Telef. 24698, Lei derdorp. - B Moderne radio's, pick- up-combinatie, rijwielen, stofzuigers, vouw- en kin derwagens, tegen de hoog ste waarde. Stuur kaartje met uitvoerige beschxyving en prijs. Da Costastr, 69, Leiden. B Beseliaafdc dame zoekt thuiswerk, onverschillig wat. In het bezit van di ploma 3-j. handelsschool. Br. Bur. v. d. Bl. No. 2614k Aangeboden S Plano te huur, voorkeur egspgeest. Warmonder- weg 58, Oegstgeest. P| Een stofzuiger, merk remler. Adres: Witte Ro zenstraat 38 a. B Groote, zoo goed als nieuwe uitschuif taf el en onderstel van trapnaaima- chlne. Brieven letter A aan: G. v. d, MEIJ, Agent Leidsch Dagblad, Rijns- burg. S Een ln goeden staat zynde kinderwagen. Steph. van Rossemstraat 18, Rynsburg. Carbid. Bestelt nu uw carbid, tot 100 kg. uit voorraad leverbaar. Prijs p. 10 kg. f. 3.50 Verpakking Inbegrepen. JAC. BONTJE Viaduct 2, Nieuwe Wete ring 2. s Beschermt uw groen- tentuin tegen insecten. Slakkendood f. 0.40. Mid del tegen Emelten f. 0.35. Mierendood f. 0.25. Lepit- korrels tegen muizen en veldmuizen p. p. f0.45. Voor grotere hoeveelheden vraagt u even prijs. JAC. BONTJE, Viaduct 2, Nieu we Wetering, 13 Tourflets met 3 versu.- naaf, ook- rullen voor ge woon dames- of heerenrij wiel. Tevens hangklok met gewichten, zeer mooi voor gang of vestibule. Mareslngel 16. B Een ameublement best. uit canapé, 2 fauteuils, 2 stoelen, prijs f. 60. Noord- einde 12, Rynsburg. 9 72 sclirijfmachLne-lln- ten, prima kwaliteit, we gens vertrek naar elders te koop ad f. 1.65 p. stuk. Levering franco bij bestel ling van minstens f. 8.25. Daar beneden niet-franco. Br. Bur. v. d. Bl. No. 2628k B Een paar beige dames schoenen, zoo goed als nieuw, een wol heerenbatl- pak, wynrood, een wagen vacht. v. Speykstraat 32. El Een kinderwagen, zoo goed als nieuw. Te bevr.: Meloenstraat 21, Zoeter- woudscheweg, Lelden. 3 Schotsclie terrier. Aan geboden Whiskey rashond. Reu. 11/2 jaar. Lief bij kinderen. Br. Bur. v. d. Bl. onder No. 2608 k. D Gebruikte stofzuiger, merk Vampyr. Lorentzkadc 4, 's avonds tussen 7 en 8. H Voor voetballers. .Z. g. a. n. bal, pomp, voetbal schoenen (maat 39) nieu we rood-wltte kousen, broekje, scheenkappen, knie- en enkellap. Dit al les wordt zonder punten verkocht aan den meest biedende, die schryft Bur. v. d. Blad onder No. 2626 k S BI. wollen Jurk m. 36 f. 10, nieuw bl. cheviot colbertcost., lange broek, vest, leeftijd 15 a 16 J., zeer mooie kwal. f. 75. Zoeterwoudsche Singel 97. 0 1 p. voetbalschoenen m. ■*2. U.V.S.-shirt en kousen, 1 p, scheenbeschermers en kniebeschermers, zwart voetbalbroekje, Ter/ens 1 p. leeren pantoffels, m.43. Alles ln zeer goeden staat. Rijn- en Schlekade 31. 3 Uniek verjaringsge schenk. 150 soldatenfl- guurtjes, compleet met wagentjes enz. Groot uit- neemb. fortgebouw (waar de reeds f.15). Deze by- zondere verzameling wordt noode verkocht aan den meest biedende. Br. v. d. Blad onder No. 2627 k. B Herenrywiel, ln goedeu staat. Rijn- en Schlekade 16, tussen 7 en 8 uur. B Mandoline f. 12.50. Hansenstraat 12 C, na 7 u. B Een v. Berkcl snelweger 1 K.G., een Olland snel weger 6 K.G. L. C. OTTO, Heerenweg 21, Noordwijk, 53 Slceperswagen op ijzer, laadverm. 3 ton en platte luchtb. wagen,beide in prima staat en 1 vet en 1 patent-as met wielen voor sleeper. Leldscheweg 259. Tel. 239, Voorschoten. EB Damesfiets (met ban den) paar zw. zijden da messchoenen m. 36 i. 5, p. bl. leeren pumps m. 37 f4 bl. mantelpak m. 4042 f. 15. Zoeterw. Singel 97, B Meubelen. 1 vookfau- teuiltje, rond tafeltje. 3- zitsbankje. boekenkastje en theemeubel samen f75 Dressoir f. 100. (Alles don ker). De Goejestraat 31, na zes uur. 0 Een motorboot met goede motor, racemodel en een flets, zonder banden. Adres: Valdczstraat 13. 3 Degelijk pitriet tuin- zitje, tafel met marmer blad. Narclsstr. 14. Voor schoten. B Wederom prachtig spe lende salon-, koffer- en andere mooie gramofoons, voor lage prijs, allerlei mooie platen, ook psalmen gezangen en kerkkoor v.af 25 ct. Gramofoonhuis: Janvossensteeg 41, Leiden. B Nog mooie goedkoope koffer- en salonpathefoons en mooie platen vanaf 25 cent. Radlo-onderdcelen, lampen, spoelen ook goed koop. Reparaties vakkun dig. Janvossensteeg 41 en Noordelndc 20, Tel. 24976. B Een tuin-ameublemcnt, met opklapb. tafel. Te be dragen: Frans v. Mieris- straat 37. B Een divan, veerend, in prima staat, met nieuw pluche divankleed, oude kwaliteit. Geen opkoopers. Adres: Haarl.straat 246 a. Leiden. B Tandem, ln goeden staat met beste banden. Bod ge vraagd. Te bevragen: Jan van Houtkade 43. fl Z. g. a. n. Singer hand- naaimach. Tesselschade- straat 37. 's Avonds na 8 uur. B Radio Erres, Type K.Y. 145, zonder U.K.G., in pri ma staat, niet r/an nieuw te onderschelden, tegen elk aannemeiyk bod. Te zien en te hooren 's av. na zeven uur. Maredyk 29 a. B Wit wollen kinderman teltje. jurkje, slobbroek en hoedje, leeftijd pl.m, 3 J., baby cape. Tevens Phili shave, 6 beitels (nieuw). Heerenstr. 7B tusschen 7 en 8 u. B Wegens overcompleet een goed onderhouden Cu ba mahonie salon ameu blement, bestaat uit salon- kast. thcekast, tafel, by- zcttafel, spiegel, 2 faut., 4 stoelen, Br. Bur. van dit Blad onder No. 2669 k. B 26 M. wit jalouzleband, nieuw f. 3, 41/2 M. gebl. japonstof f.9, stel madras gordijnen, extra breed f. 6, grijze heerenhoed. nieuw, 6 5/8 f7, aluminium zak- ketel f. 1.50. Br. Bur, v. d. Blad onder No. 2670 k. B Br. suède D.schocnen m. 38 f. 5. Im. Breltschw. jasje f. 10, blauwe d^troohoed, nieuw f. 3. bl, keper werk- JasJe nieuw f.4, witte ke- peren schildersklelen f. 3, luiermand Je f, 1.50, man doline f, 6. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 2671 k. B De Kaag Ligplaats voor Jachtjes ln de Ring vaart nabij de Kaag, 3de Poellaan 87, Llsse. Geen brieven. B Radio, merk Lorenz. Te bevr. na 6 uur: Padoxl. 16 Warmond. B Alle soorten meubelen, damesmantels, mantelpak jes, Japonnen, dames- he ren- en kinderschoenen, vloerkleden, matten, zeil, hqrencostuum, Jas met vesten, broeken, witte Jas sen en broeken, ledikan ten, bedstellen enz. F. NIEUWENBURG, Hooi gracht 55. B Neemt les volgens Kla- varskrlbo. Twijfelt u nog of hebt u bijzondere wen- schen. komt dan eens pra ten. Fa. A. J. VAN DER LYKE. Oude Singel 141, Lelden. Telef. 20889. B In goeden verk. B.M. zeil en fok. Tevens een electr. tussenmeter. Br. Bur. v. d. Bl. No. 2696k B Damesschoenen, maat 41, 40 en 3 p. maat 37, lage heerenwerkschoenen 4243, Jongens- en meis- Jessch. maten 28. 29, 32, 37 en 38. Tevens lederen actetasch. Alles ln goeden staat. Oosterstraat 72. B Een kinderwagen. Park straat 1. B Zeilboot, overnaads ge klonken, gaffeltulg, mid- zwaard, zeer goed zeil en ln goeden staat, geheel compleet. Tel. 21506. Br. Byr. v.d. Bl. No. 2701k Personeel gevr. B Hulp ln de huishoud., tegen 1 Juni. Mevrouw DEURVORST. van Calcar- laan 16, Wassenaar, Tel. 9308. B Voor direct, flink net meisje, 16—18 J. De Rulj- terstraat -21, Noordwyk a. Zee. B Mevr. v. d. BAN vr. een flinke hulp ln de hulsh. Aanmelden voor 8 uur. Cobetstraat 77. B Mevr. CUPPEN, Larn- menschanswcg 21, een net dagmeisje, Net meisje, voor halve dagen, van 8—1 uur, pl.m. 15 Jaar. Aanm.: Melchlor Treublaan 17. B Net meisje, v. d. cn n„ ln klein gezin te Rljnsburg Br. Bur. v. d. Bl. No. 2684k H Een dagmeisje, P.G., bo ven de 16 Jaar, Van 8 1/2 tot 4 uur. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 2702 k. B Voor direct, een bekwa me tuinknecht. Th. J. WITTE MAN Tuinarchitec tuur, Dorpsstr. 40, Oegst geest. B Net meisje, voor dag of dag en nacht, voor zoo spoedig mogelijk. Brieven: Oostdorperweg 82, Wasse naar. Personeel aangeb. 0 Beschaafde Dame, veel jarige ziekenhuiservaring, biedt zich aan voor enke le uren per dag, by zieken of hulpbehoevenden. Br. Bur. v. d. Blad No, 2615 k Biedt zich aan nette Jonge werkster. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 2621 k. B Jongedame, oud 20 j., edt zich aan als kinder meisje, bij nette familie, liefst ln Lelden, tegen 15 Juli, bekend met kinder verzorging en opvoedkun de. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 2667 k. Huizen aangeb. 9 De Kaag. Gcm. zomer huisje mot kookgelegehh., naby de Kaag. f,30 per maand. Tevens ligplaats voor jachtjes. 3de Poel laan 87, Lisse. Geen brie ven. D Pakhuis met bovenwo ning. Huuropbrengst f.624 Koopsom f7700. Te bevr. J. Th. WURZER. beëedigd makelaar, Morschweg 149, Telef. 25786. Kamers gevraagd Pension. Net heer zoekt cegen 1 Juni een zit- slaapkamer mot pension. Huiseiyk vorkeer geen be zwaar. Br. met inllohtln- gen en prijsopgaaf Bur. v. d. Blad onder No. 2668 k. 0 Door dame (gest.) r.It- en sl.kamer met bediening In het bezit eigen meube- lon, ben. of lo etage. str. water. Breestr. of omgev. Br. Bur. v. d. BI. No. 2686k Kamers aangeb. B Slaapkamers te huur ge legen aan de Brasem, ook ander slaapgelegenheid. Adres: Veerstraat 33, Oude Wetering. SI Ongeni. achterkamer te uur, voor alles geschikt, tevens Philips radio te koop. A. OOMEN, Hooi gracht 75, Lelden. Diversen B Huweink. Net meisje, 27 N.H., zoekt k. m. met be schaafde Jongcm., Chr, be gins.. blond, slank postuur 2328 J„ 1, in Lelden. Br. Bur. ff. d. Blad No. 2602 k Huwelijk. Jongeman, 47 J., zoekt kennlsm. met me juffrouw of weduwe. Chr. beginsel, eigen middelen r/an bestaan, voor gezellig hulseiyk huwelijksleven, Br. met foto Bur. v. d. Blad onder No. 2609 k. H Sportieve .jongelui gevr. om mee te zeilen op de Kaag. Cond. bill. Ook zcll- lessen en vacantiotochten. Br. Bur. v. d. Blad ond« No. 2645 k.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 3