Firma LIEVE Co. HOOGSTRATEN HUIS MET ERF 16 MAART KELIM LEIDSCN DAGBLAD Dfmïag 10 Mnrf 1942 KERK- EN SCHOOLNIEUWS ViSSCKERIJ-BERICKTEN 100 POND VERLIES AAN VLEESCH HOOGSTRATEN'! BOEKHOUDBUREAU Laatste Berichten DUITSCHiAMD STRUCT voor EUROPA Sanatogen is geen kalmeerend middel, maar een voedsel voor de zenuwen - het maakt Uw zenuwen gezond en sterk. SPORT SUW RADIO DEFECT? Voedingsgewassen in eigen tuin DUIIHH WEERMACHTSBERKHT JUs reis gaat BEURSOVERIÏCHT De kleedxng-ïnruil- campagne is ingegaan lAglvertaaet in het Leidsdr Qagbkid 2 Flinke Filiaalhouders ook voor SPAANSCH Openbare Kennisgeving VOOR WOENSDAG 11 MAART. Hilversum I, 415.5 M. 7.15: Gramofoonmuz. 7.45: Ochtendgymnastiek 7.55: Gramofoon- muzlek 8.20: Ochtendgymnastiek 8.30- N. O.: Nieuwsberichten 8.45: Gramofoonmuz. 9.15: Voor cle hulsvrouw 9.20: Gramofoon- muzlek11.00: Voor de kleuters 11.20; En semble Joan Lancé 12.00: Orgelconcert en zang 12.40 Almr.nak 12.45: B.N.O.: Nieuws- en economische berichten 13.00; Een praatje rondom de rassenlllst 13.15: Zang met plano- begeleiding en gramofoonmuziek 14.00: Solis tenprogramma 15.00. Voor de vrouw'15.20: Planovoordracht 16.00. Cyclus Verschuivingen in de oud Christelijke Kerk" 16.20- Voor de Jeugd 17.00: Gramofoonmuzlek 17.15: BN.O. Nieuws-, economische- en beursberichten 17. Nationale Jeugdstorm-kwartier 17.45: Gramo foonmuzlek 18.00: Mi-. H. Hanncma. econo misch rechter, beantwoordt vragen 18.15: Bid stond voor het gewas 18.50: B.N.O.: Nieuwsbe richten 19.00: B.N.O.: Binnenlandsch econo misch praatje 19.10: Zang met pianobegelei ding 19.30: Maart-symphonle (Van 20.16 af alleen voor de Radio-Centrales die over een lijn verbinding met de Studio beschikken) 20.15: Gevarieerd avondprogramma 21.30: Gramofoon- HUversum II, 301.5 M. 7.158.45: Zie Hil versum I 8.45: Gramofoonmuzlek 10.00 Morgenwijding 10.15: Gramofoonmuzlek 10.40: Voordracht 11.00: Fluit met pianobege leiding 11.30: Cello met planobegeleiding 12.00: De Melodie ten en soli6t 12.45: B. N. O.: Nieuws- en economische berichten 13.00: De Ramblers 13.30: Omroeporkest 14.15: Uit Neerland6 Gouwen 14.30: Opera „Norma" (gr.pl.) 16.00: Gramofoonmuzlek 16,30- Z&ng met pianobegeleiding en gramofoonmuzlek 17 00: Voor de Jeugd 17 15: B.N.O Nieuws-, economische- en beursberichten 17.30: Geva rieerd vooravondprogramma 18.30: Ernst Voor hoeve beschuldigt! 19.00: Omroepvolkszang- koor 19.30: B.N.O.Nieuwsberichten 19.40: Spiegel van den dag 19.50: B.N.O.: Brabantsch praatje van den Dre 20 00: Gool6Ch Strijkor kest (Van 20,15 af alleen voor de Radio-Cen trales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken) 21.00: Als Je verre reizen doet, dan kun Je veel verhalen 21.15: Gramofoon muzlek 21.45: B.N.O.: Nieuwsberichten 22.00: Gramofoonmuzlek 22.1022.15: Avond wijding PLAATSELIJK RADIO DISTRIBUTIEBEDRIJF. Voor Woensdag 11 Maart. Ie programma: 7.1524.00: Hilversum I. 2e programma: 7.1522.15: Hilversum II 22.1524.00: Dultsfch programma. 3e programma: 7.0024.00: Dultsch programma 4e programma: 7.0024.00: Dultsch programma ^ieonrost" \ferjaa9 d',en met sterk Ut» *er Sanatoge" Stadsnieuws j Koopt nog heden 'n bus 4.V A. WUIFING h CO" 3 CM EM PROO - 'S O HAVEN HAG E Bel 24244 De Radiotcchnischr Dienst IEMCÖ n.v. NIEUWE RIJN 32. HOEVEEL ZAAD EN POOTGOED HEEFT MEN NOODIG? Dit is de vraag, die den nieuwen volkstuinders of anderen nieuwen tuinamateurs steeds veel hoofdbrekens kost. Deze komen voor de taak te staan om verschillende zaden te koopen, ter wijl zij de benoodigde hoeveelheden niet weten. Daardoor gebeurt het vaak. dat in verhouding tot üe oppervlakte van het tuintje veel te veel zaad woidt besteld, dat dan bovendien ook nog veel te dicht wordt uitgezaaid; er was immers zaad in overvloed te verkrijgen! In de huidige om standigheden zijn echter de zaadvoorraden be perkt, zoodat verspilling moet worden vermeden. Hieronder volgen de hoeveelheden groente zaad, waarmede men voor een tuinoppervlakte van 10 M2 kan volstaan: 75 gr. pronkboonen, 50 gr. stoksnüboonen, 50 gr. stokslaboonen, 75 gr. stamslaboonen, 100 gr. bruine boonen, 200 gr tuinboonen, 100 gr. stamerwten of peulen, 70 gr. klimenvten. 20 gr. bieten, 15 gr. zomerwortelen. 10 gr. winterwortelen. 50 gr. radijs, 20 gr. rame- nas. 300 gr. spinazie, 25 gr. snijsla, 100 gr. raap stelen, 30 gr. snijbiet, 100 gr. postelein. 70 gr. tuinkers, 15 gr. uien Cgroote), 80 gr. St. Jans uien, 1 gr, augurken, 1 gr. komkommmers. Zaden, waarvan men slechts weinig noodig heeft, zooals die van koolsoorten, andijvie, krop sla, prei, uien, radijs, komkommers, augurken, tomaten, selderij en peterselie, koopt men per pakje, hetgeen voor kleine tuinen gewoonlijk v/el voldoende is. Voor het kweeken van groenteplanten, welke naderhand worden verplant, worden per M2 zaai- öed uitgezaaid: 1 gr. kropsla, 3 gr. koolsoorten, 5 gr. prei, 2 gr. andijvie. Wanneer men in aanmerking neemt, dat 1 gr. kropslazaad 800 k 1500 zaadkorrels kan bevatten. 1 gram koolzaad 300 k 400 korrels, 1 gram prei pl.m. 450 korrels en 1 gram andijviezaad 600 a 900 korrels, dan zal ieder begrijpen, dat er van deze zaden voor een volkstuin of kleinen moestuin slechts zeer geringe hoeveelheden noodig zijn. Het zaaien van alle zaden dient met groote zorgvuldigheid te geschieden; er mag immers niets verspild worden. Wie geen ervaring bezit raadplege te voren een vakman of een goede handleiding, inzake de zaaimethoden, de zaai en planttijden en de verdere verzorging van de betreffende gewassen. Ten slotte de hoeveelheid pootaardappelen, welke men noodig heeft. Deze is zoowel afhanke lijk van de afmeting van de poters als van den pootafstand. Naar gelang daarvan heeft men per 100 M2 12% a 25 kilo poters noodig. Bij een ROEIEN. EEN GESLOTEN SEIZOEN. Ook de roeiers krijgen een .gesloten seizoen", -oo meldt de N. R. Crt. Bepaald Is. dat voortaan tijdvak van 15 Oct tot 1 April als zoodanig leien moet. zoodat ln die periode geen offlcieele /dstrljden 'gehouden mogen worden. DAMMEN. KAMPIOENSCHAP VAN VOORSCHOTEN. De uitslagen van de tweede ronde van hot tour- nooi om het kampioenschap van Voorschoten lul den als volgt: le groep: W. v. Boenaen—C. Bins 02: W. Vis Sr.G. Oostergo 02. 2e groep: A. TeunlsseW. v. Sgmond 02; Ph. D. FuchsJ Teunlsse 20; J. v. LeeuwenJ. J. Brcggaar 02. 3e groep: W. H. v. MourikA v. d. Krogt 02; P. BraggaarN. J. Ju 11: K. WaasdorpP. Hak ker 1—1. 4e groep; H KooymansD. A v. Delft 20; W. Vis Jr.H. Strik 02; A. TempelmanS. v. d. Mey 1—1. 5e groep: H. v. EgmondI. Romein 02; J. v, BiemenC. Sirag 02; J. ZuyderduynW. v. d. Krogt 11. 6e groep: G. VrlezlngaTh. Kooyman 20: W. H. J. juS. H. Kuypers. PREDIKBEURTEN. VOOR WOENSDAG II MAART. Leiden Geref. Kerk (Zuiderkerk)Nam. 8 uur (Bidstond gewas), ds. Weggemans. NED HERV. KERK. Aangenomen naar Rotterdam (vacature ds. J. van Duyvcnboodends. H. W. Waardenburg te Meppel, naar Rotterdam ds. G. de Ru te Almen (Geld.) naar Silvolde ds K. H. L. van Selms te Angeren. Bedankt voor Kampen ds. H. van Dijk te den Ham (Ov.) Beroepen te Bolsward ds. A. G. van Wiik. voor ganger der evangelische unie te 's Gravenzande. BAPTISTE GEMEENTEN. Aangenomen naar Leeuwarden ds. A. A. Har- denberg te Apeldoorn. VEREENIGING VAN MATHESIANEN Excursie Gem. Slachthuis. Een dertigtal Mathesianen bezocht het Gem. Slachthuis aan de Pasteurstraat. In de keuringshal werd het gezelschap ont vangen en welkom geheeten door dr. Reitema, directeur van het Slachthuis, die vervolgens het woord gaf aan den hoofdopzichter, den heer Van Lienden. Aan de hand van een aantal teekeningen gaf deze een uiteenzetting van de inrichting van het Slachthuis waarna de verschillende koelinstalla ties uitvoerig werden besproken. Want meer dan men wellicht zou vermoeden speelt de koeltech niek een belangrijke rol in een inrichting als het Slachthuis dit bleek ook duidelijk tijdens den rondgang door de diverse gebouwen. Met veel interesse namen de excursisten van een en ander kenns terwijl vooral de machine kamer in het middelpunt der belangstelling stond. Een demonstratie van ijsbereiding was wel één der hoogtepunten van deze excursie, welke werd besloten met het bezichtigen van de koelcellen, waarin naast het vieesch thans ook wel fruit e d. worden bewaard. Aan het einde van deze geslaagde excursie sprak de voorzitter, de heer J. Freeke, namens deelnemers en bestuur een dankwoord tot dr. Reitsma en de heeren Van Lienden en Hoog- teijling voor de ontvrngst en de rondleiding. VOLKSTUINDERS-VETv. „HET ZONNEVELD" OPGERICHT Tuintjescomplex aan de Nachtegaal!aan. Gisteravond vond in ,,'t Schuttershof" de op- richtingsvergadering plaats van de vereeniging van de bij de Nachtegaallaan gevestigde volks tuinliefhebbers. Deze bijeenkomststond onder leiding van de heeren J. J. van Zonneveld en W. F Smit, terwijl omstreeks honderd gega digden ter vergadering waren verschenen. De heer Van Zonneveld ving aan met een uit eenzetting van het doel en de organisatie van de uit te geven tuintjes, welke nabij de Nachte gaallaan gevestigd zullen worden. Het terrein werd hiertoe bereidwillig afgestaan door de gemeente, die zelf met de uitwerking der plan nen een aanvang heeft gemaakt, doch de ver dere organisate in handen wil leggen van de op te richten vereeniging. Het complex zal 110 tuintjes omvatten, elk ongeveer 250 vierkante meter groot. Zij zullen bouwrijp ter beschikking worden gesteld, d w z. geploegd, gespit en afge bakend. Per perceel zullen de kosten f. 14 per jaar bedragen, terwijl de huur wordt aangegaan voor den tijd van drie jaar. De tuinders hebben zelf de beslissing over de gewassen, welke zij op het hun toegewezen ge bied wenschen te telen; alleen moet een maxi mum-grootte van het met aardappelen te be planten gedeelte van 200 vierkante meter in acht worden genomen De heer Smit nam vervolgens het woord en stelde allereerst een nauwkeurige controle in over de aanvragers van wie een deel ook tuin tjes in andere complexen bleek te hebben aan gevraagd. Spreker deelde mede dat door de overheid per tuintje 28 Kg. pootgoed met kor ting beschikbaar wordt gesteld. Vervolgens werd een bestuur samengesteld. Na eenige discussie werd met 80 van de 96 stem men tot voorzitter gekozen de heer Steensma. Een tweede stemming bracht de heeren Koome, Mechels, Welzel en Gaïja&rd in het bestuur. De nieuwe voorzitter richtte zich met enkele woorden tot de vergadering, waarna tot de keuze van een naam voor de vereeniging werd overgegaan. Besloten werd de naam „Het Zonneveld" te voeren. Mededeeiing werd gedaan van de plan nen, binnen afzienboren tijd den reeds gegeven cursus voor het tuinieren nogmaals te doen hou den en wel nadat ook de andere op te richten afdeelingen tot stand ziin gekomen, in ieder geval vroeg genoeg om nog in het komende sei zoen hiervan te kunnen profiteeren. De heer Smit zette vervolgens nocr eenige technische kwesties uiteen, waarna tenslotte een druk gebruik werd gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen Hedenmorgen is de 72-.iarige mevrouw M. E C. in haar woning aan de Fagelstraat bij vergissing naast haar stoel gaan zitten, waardoor zii op den grond terecht kwam en het rechter- bovenbeen brak De Eerste-Hulodienst vervoerde haar naar het Academisch Ziekenhuis. men op Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt beleend: Aan het Oostelijk front heeft de vijand ook gisteren zijn aanvallen zonder succes voortgezet. In den middensector braken formaties van het leger en de Waffen-SS ondanks taaien tegen stand dooi- diepe veldatellingen van den vijand heen. De bolsjewisten verloren gisteren 52 vHec- tuigen. terwijl slechts één eigen toestel wotm vermist. Bji -een aanval van Duitsche zeestrijdkraoh- ten op de Noordelijke iiszee hebben torpedoja gers bij het Bereneiland een sovjet-koopvaarder in den grond geboord Tijdens het verdere ver loop werden drie Britsche torpedovliegtuigen omlaaggehaald. In Noord-Afrika wederzijdse he bedrijvigheid van verkenners. Gevechtsvliegtuigen en jagers dreven Britsche troepenconcentraties uiteen en vielen luchtbases van den vijand in Oost-Cyre- naica en ten Westen van Alexandrië aan. In de haven van Tobroek werd een vrij groote koopvaarder door bommen zwaar beschadigd. Op Ma Ito hebben bommen groot e verwoest in gen aangericht in vliegveldinstallaties. Duitsche duikbooten hebben aan de Westkust van Afrika vier vijandelijke koop vaarders van 27.000 L in totaal in den grond geboord, waaronder twee tankbooten. Britsche bommenwerpers hebben in den af- iiloopen nacht enkele plaatsen in West- Duitschland aangevallen De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Eén vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. reeck beschermen meermolen per dog 5243 PRIJZEN EN BESOMMINGEN. IJMUIDEN, 10 Maart. Kleine schol 2de soort f. 114108; puf schol le soort f.82—63; pufschol 2de sqort f.5948; gr. bot f.180165; kleine bot f.122112; kleine schar f.9082; pufschar f.40—29; wijting f.94 92 (alles per 50 KG) Trawlers; IJm. 21 Corrie 70 m f.3678; IJm. 18 Jan Mayenland, 10 m. f.550; IJm. 323. Wal- visch, 60 m.t f. 2900. Kotter: KW 82 f.24141. Binnenland onderllhgen afstand van 50 bij 40 centimeter en een gemiddeld gewicht van 30 gram der poters kan men zeer goed met 15 kilo per 100 M2 vol staan. In Januari j.l. werd medegedeeld, dat het rijksbureau voor de distributie van textielpro ducten door den handel een regeling voorbereid de, welke de mogelijkheid beoogde tegen inleve ring van een der hier na te noemen, in goeden staat verkeerende, gedragen kleedingstukken, t.w. een heeren- of jongens-winter- of tweedjas, deml-saison of -costuum, of een dames- of meisjes-winter- of tweedmantel, nieuwe boven- kleeding in een bepaalde hoogere prijsklasse aan te schaffen, zonder dat daarvoor, zooals anders wel wordt vereischt, een speciale vergunning benoodigd is. Thans kón worden medegedeeld, dat reeds sedert eenige dagen deze regeling is ingegaan. Het is den belanghebbenden daardoor mogelijk geworden- vap de getroffen regeling te profitee ren, door bij de voor deze lnruilactie ingescha kelde dames- en heerenkleedingmagazynen en kleermakerijen in goeden staar verkeerende, ge dragen kleeding in te leveren. Voor het nieuwe kleedingstuk, dat door deze inlevering bij dezelfde firma zonder speciale vergunning kan worden aangeschaft, is men dan slechts de puntenwaarde verschuldigd, welke men verkrijgt door op do werkelijke pun tenwaarde van het nieuw aan te schaffen klee dingstuk het aantal punten in mindering te brengen, dat aan het ingeleverde gedragen klee dingstuk is toegestaan. Voor nadere informatie omtrent het bovenom schreven kleedinginruilplan, alsmede de prijs klassen, waarin de aan te schaffen kleedingstuk ken dienen te liggen, kan men zich thans wen den tot de aangewezen kleedingzaken. INBRAAK OPGEHELDERD TE DEN HAAG. Inbreker bezat 52 mantels en 22 costumes. De politie te Den Haag is er in geslaagd een inbraak in een goedcfenmagazyn op de Conrad l kade aldaar, waarbij een groot aantal mantels I en costumes, alsmede 3500 textielpunten ont vreemd werden, op snelle wijze tot klaarheid te brengen. Rechercheurs sfelden een onderzoek in en gingen de mogelijkheid na, dat de diefstal door leden of vroegere leden van het personeel gepleegd was. Hierbij kreeg men aanwijzingen tegen den 24-jarigen autolakker O. van S; Men vond in zijn woning in een oude bedstee 52 mantels en 22 costumes, die een gezamenlijke verkoopwaarde van f. 4000 vertegenwoordigden. Ontkennen baatte niet meer en de man gaf toe Vrijdagavond tusschen 11 en 12 uur, door ver breking van een deurruit, ln het magazijn te zijn binnengedrongen. Hier had hij de goederen weggenomen en 'ze op een bakfiets geladen, die in de garage stond. Dit rijwiel had hij na het gebruik in het water van de Veenkade gewor pen, waar het ook inderdaad is teruggevonden. De textielpunten had hij voor f. 90 verkocht en het geld inmiddels opgemaakt. LIJK VAN VROUW OPGEHAALD. Bij Borgharen is uit de Maas het in verre- gaanden staat van ontbinding verkeerende lijk van een '/rouw opgehaald. Schoolkinderen de den de griezelige ontdekking van het lichaam, dat aan den kant van dc rivier dreef en waaraan armen en beenen ontbraken. Het lichaam heeft gedurende langer, tijd in het water gelegen. Buitenland NIEUWE HONGAARSCHE REGEERING. Waar von Bardossy zijn ambt van minister president en minister van buitenlandsche zaken wegens ziekte heeft moeten neerleggen is, naar van bevoegde zijde wordt meegedeeld, de Hon- gaarsche regecring gewijzigd. De nieuwe minis terpresident is de gewezen minister van land bouw Nicolaas van Kallay. In de leiding der overige ministeries is geen wijziging gebracht. De post van minister van buitenlandsche zaken blijft voorloopig onbezet; met de leiding van dit departement zal minister-president van Kallay zich belasten. Reeds uit de samenstelling van het kabinet blijkt dat de koers der regeering niet veranderd wordt. Van Kallay werd na het aftreden van het kabinet-Bethlen als minister van landbouw in het ministerie-Goemboes opgenomen. Dit ambt heeft hij tot 1935 bekleed. AMSTERDAM, 10 Maart. De vaste stemming, die zich aan het eiride van de achter ons liggende week baan brak, Ai gisteren onverminderd bleef aanhouden, we«l vandaag nog geaccentueerd. Voor alle aanaec- lensoorten bestond heden goede vraag én de verkoopers. welke de laatste tijden geregeld ver reweg in de meerderheid waren geweest, h. zich blijkbaar geheel teruggetrokken. De is klaarblijkelijk uitgeliquideerd en flinke v kan dan ook onder de gegeven omstandigh gemakkelijk een groote rijzing te voorn roepen, niet het minst, omdat tal van blan posities worden gedekt. Omtrent de werkelijke ooi-zaak, welke aanlei ding gaf tot een grooten kooplust, verdfepte mêh zich overigens ln gissingen en afgescheiden vah de hierboven genoemde technische factoren. was het dan ook niet gemakkelijk de drijfveren voor de haussebeweging op te sporen. Nu en dan droog de handel een wild karakter en daarbij gingen de koersen sprongsgewijze naar boven. Welis waar trad een intermediaire reactie in, doch naderhand liepen de koersen wederom snel naar boven,, zoodat tenslotte onder beurstjjd aanzfén- ltfke koerswinsten werden gemaakt. Eeh sprekend voorbeeld vormden olies, die op 238 of een tiental punten boven den vorigen tod- prijs werden ingezet. De koer6 zakte weliswaar een viertal punten in, maar naderhand weer een opgaande lijn gevolgd en in de omge ving van 250% gehandeld, zoodat in enkele de gen tijds een koerswinst van een goede vijftig tal punten is gemaakt. Tot het einde toe was èfe handel zeer levendig, waarbij de beroepshanae- laren een niet onbelangrijke rol speelden. De groote vraag kwam echter onmiskenbaar van de zfêde van het publièk. De Indische cGT- tuurwaarden hadden eveneens een bewog&n voorkomen. Voor K.V.A.'s waren zooveel ordéés te verwerken, dat bij de opening rttet onnrttiefc- üjk tot transactie kon worden gekomen. Toen echter eenmaal de noteering een aanvang nam, werd 249% gedaan, maar weldra steeg de koefe een 25-tal punten om daarna weer achteruit te loepen, maar nadien werd de stttgen'de Hjn ge continueerd en werd 280% bereikt. Ook nier bleef de affaire levendig. Vorstenlanden stégtti onder beurstijd van 68% tot ruimschoots bofVeh 80%: diverse minder courante Suflceraand^f- len kwamen belangrijk hooger. Met Rubberfond3en was net eveneens zoo g%- steld. ook voor Amsterdam Rubbers was het niet direct mogelijk om tot noteering te gefk- ken. Maar toen het zoover was, werd tegen afgedaan of een tiental punten boven het vorige ^lot en daarna liep de koers gestadig aan na$r boven, zoodat aan het einde van de rekening onder beurstijd nog een dertigtal punten weTd geavanceerd. Vergeleken bij gisteren werd e«i enorme sprong naar boven gemaakt. Voor cfe incourante rubberfond'sen bestond goede be langstelling en verscheidene dezer sporten wed den nu en dan in open hoeken verhandeld. In verscheidene gevallen konden aanzienlijke koerswinsten worden verkregen. De Tabaksaan- deelen lieten zich ook niet onbetuigd. Deli Batavia's waren bijzonder vast gestemd en klommen een vijftiental punten naar boven. Oude Deli's waren een goede tiental pupten beter, evenals Senembah's. Ook in deae stukken werd bijna geregeld zaken gedaan. De scheep vaartmarkt gaf in het bijzonder voor Scheen- vaart-Unies een drukken handel te zien; rfa hooger opening steeg de koers nog een kleine tiental procenten tot 145%, waarna een kleirie terugslag volgde. Oude Vaarten en Booten waren eveneens niet onbelangrijk beter, terwijl de meeste outsiders zich eveneens aardig konden verheffen. De Industrieaandeelen hadden hun deel aan de algemeene stijging en vooral Unilevers waren goed gedisponeerd. Nadat de koers bij vaste opening was achteruitgegaan tot 153 werd naderhand een prijs van 160 benaderd, Calvé waren eveneens wat hooger. De Philips-aandeelen liepen na tegen 256% te zijn verhandeld een 10-tal punten op. Vah Berkels waren mede iets beter; Aku'6 waren weinig veranderd. In de doorgaans mindér gangbare Industrie-aandeelen ontwikkelde zióh vandaag meer affaire dan den laatsten t(fd ge bruikelijk was, de stemming was zeer vast en in vrijwel de meeste gevallen kwamen hoogete no^eeringen tot stand. Diverse specialiteiten waren zelfs belangrijk hooger. De onder diversen samen te vatten In dische fondsen waren bijna algemeen gevraagd en werden dienovereenkomstig genoteerd. De be leggingsafdeling was kalm. De Nederlandsche Staatspapieren waren weinig veranderd. In enkele gevallen een fractie lager. De Indische leeningen lagen wederom goed in de markt. Provinc. en gemeente-obligatiën blé ven goed prijshoudend. Pandbrieven waren mede iets lager (A.N.P.) Prolongatie 2 1/4%. Redactie-staf: B W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en Sporf, J. Brouwer, Stadsnieuws; Th. J. Hannema, Omgeving en Muziek. PANDEN te koop gevraagd te Rotterdam en Omgeving. Brie ven met omschrijving, ligging, huuruitkomst, koopprijs en vaste lasten onder Nó. 5269 Bureau van dit Blad. aanvang nieuws clubs STENO, TYPEN Zomerexamens '42 HANDELSCORRESP. N., F., D„ E. en Sp. Najaarsexamens '42 BOEKHOUDEN, c.a. Middenstandsdipl. Zomerexamens '43 Dagelijks inschrijving ^at kan Uw koe overkomen als de nage boorte na het kalven te lang uitblijft. De koe verdwijnt als sneeuw voor de zon. g co Met UNICUM voorkomt U die narigheid. UNICUM werkt zoo safe als de bank. Kortedijk 16 - Telefoon 108 - Vlaardingen 30 SCHOLEN IN NEDERLAND Uitsluitend: BftEESTR. 89a Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. POOTGOEDVOORZIENING VOLKSTUINDERS. De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid- Holland maakt belanghebbenden het volgende bekend. De termijn binnen welken niet bij een vereeniging aangesloten volkstuinders coupures voor pootgoed kunnen aanvragen, is voor on- bspaalden tijd verlengd, zoodat de oorspronkelijk vastgestelde uiterste datum van aanvrage, n.l. de 7e Maart, niet meer als zoodanig geldt. Een en ander als gevolg van moeilijkheden, ontstaan door de slechte weersomstandigheden. 5203 PARKER SERVICE - BEURS, DAMRAK, AMSTERDAM TE KOOP AANGEBODEN; zeer groote maat. Prijs f. 75.—. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 5272. Wij kunnen nog plaatsen Zü die over f. 500.borg kun nen beschikken, kunnen een behoorlijk weekgeld verdienen als zij over prima vakkennis en diploma's beschikken. Sollicitaties per brief aan Levenamiddélentoedrijf INSTJ- LINDE, Hoofakanfflpr, Dien BMrffcfetdc m 3264. OPLEIDING VOOR HET PRAKTIJK-EXAMEN Condities f. 10.per maand. Boeken in bruikleen. 5186 PLANTSOEN 1 - TEL. 25754 - LEIDEN voor direct te huur gevraagd. Omgeving Leiden, Delft, Gouda, Den Haag of in hgt West land. Directe verbinding met Den Haag verelacht. Br. ondier No. 1107, aan Adv. Bur. Btód, Groenmarkt Sfl, Den Haag. 0259 De Burgemeester der ge meente Leidsohendam maaict bekend, dat gedurende hét tijdvak van 11 tot en meit 35 Maart 1942, lederen werkdag van 9.30 tot 12.30 uur voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage is gelegd een ONTWERP-BESLUIT tot: a. intrekking van het raadsbe sluit d.d. 22 Augustus 19&, No. 3579 tot vaststelling van het plan tot herziening van het uitbreidingsplan in off- derdeelen met bijbehoorende bebouwingsverordening, zdö- als op de bij dat besluit be boerende gewaarmerkte kaart is aangegeven; b. vaststelling van het gewij zigde plan tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdeelen, zooals op de bij dat besluit behoorende ge waarmerkte kaart is aange geven. 5273 Leldschendam, 9 Maart 1940. De Burgemeester voornoemt BANNING. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 3