75 STENO - TYPEN Vereeniging voor Christelijk Onderwijs ¥hee- Uhee- Iföahrel ^hcegenot Dansschool H. J. VISSER Een brief DAGBLADRECLAME Vereeniging voor Christelijk Onderwijs KENNISGEVING WILLY DERBY'S Inschrijving nieuwe Leerlingen 12 Danslessen 7.50 2 uur lessen CHRISTELIJKE FRÖBELSCHOLEN, LEIDEN A.S. WEEK BELASTING-ZAKEN Chr. Scholen v.L.O. en opleiding U.L.O. i <iiyj Goed voor 2 plaatsen Willem Goossen's Volksfoonee! 1357 ik leer het U in één maand zonder bon J. C. STAFLEU - Hoogewoerd 13 - Leiden, 25-JARIG JUBILEUM Practijk-examen Boekhouden Th. H. PERQUIN - LERAAR BOEKHOUDEN M.O. Policliniek voor kleine huisdieren Hef Leidsche Volkshuis CURSUS LEVEN EN OPVOEDING HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL Inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus beginnende 1 Maart a.s. KLINIEK Boekhoudingen - Controle Kantoor A. MARTIJTV TELEFOON 26751 Fabrieksgebouw met open terrein Gangetje 14 KLEIN DINER ad LUNCH ZONDER BON 65 ct PALLO's MELDDISTEN De ruggegraat van elk reclameplan Vxux dbu\ iHxkmarc Schouwburg Verloofd: OOR LENS en ANNIE RIJSBERGEN. Leiden, 14 Februari 1942. Kanaalstraat 3. Kanaalstraat 2. 1517a Getrouwd: Jonkvr. BAresse D. TAETS VAN AMERONGEN en A. A. F. ASJES, Arts Eaarh, 14 Febr. 1942. De Heer en Mevrouw ASJES- TAETS VAN AMERONGEN be danken, mede namens weder- zijdsche ouders, voor de be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. 4081 Baarn, 14 Februari 1942. Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze diepe droefheid, onze ge liefde Man en zorgzame Vader, Behuwd- en Groot vader, LUCAS STAFFLEU, in den ouderdom van 72 jaar. Leiden: J. A. STAFFLEU— VAN LEEUWEN A. J. ADAMA— STAFFLEU A. ADAMA JOPIE Voorburg: J. A. SEGAiAR STAFFLEU P. SEGAAR WILLY. Leiden, 13 Februari 1942. Rijnsburgersingel 29. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Maandag 12.30 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". 4114 Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze eenige lieveling, RINI, in den jeugdigen leeftijd van ruim 6 maanden. Zijn heengaan was rust. M. VAN SOEST J. VAN SOEST— DEN HOLLANDER Leiderdorp, 12 Febr. 1942. Jaagpad 13. 4094 De begrafenis is bepaald op as. Maandag te 10 uur op „Rhijnhof". Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van mijn innig geliefden Echt genoot en onzen lieven Vader en Behuwdvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Leiden: 4102 A. G. VYGHVYGH Bloemendaal NH.: L. G. VANDERVELDEN- VYGH Dr. JOS. VANDER VELDEN Uitsluitend langs dezen weg, 'betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming ontvangen na het overlijden van Mevrouw IDA CAHEN, Wed. van den Heer A. Th. CAHEN. Namens de familie: J. W. CAHEN. Leiden, Verdamstraat 42. 4098 Mevr. ORT Kantooropleiding - Hogerbeetsstraat 8 LEIDEN. De scholen NOORDEINDE 3 U.L.O. PASTEURSTRAAT PLANTSOEN MUNNIKENSTRAAT en de kleuterscholen MIDDELSTEGRACHT PLANTSOEN en MORSCHWEG worden op DINSDAG 17 FEBRUARI A-S. HEROPEND. 4134 HET BESTUUR. NOORDEINDE 40 MIDDELSTEGRACHT OOSTERSTRAAT HOOGE MORSCHWEG Eet een heerlijk bord pap na eiken maaltijd. - Ons papmeel is een zuivelproduct met bind middel. Fijn van smaak en van hooge voedingswaarde. Van heden af zenden wij weer door geheel Nederland 24 pak van dit prima papmeel voor f. 4.32. Bestel nog heden voor het te laat is! - A. ZIJP, Overtoom A 431, Amsterdam, Telef. 83065 - Postgiro 112540. 4047 Met ingang van 17 Februari a.s. zijn onderstaande zaken voortaan 's Dinsdagmiddags na 1 uur gesloten. COLLEE's Leesbibliotheek - Geversstraat 85. Boekhandel en Drukkerij „De Kempenaer", A. J. DUYVERMAN Terweeweg Sc. HAAXMAN's Boekhandel en Leesbibliotheek, De Kempenaerstraat 18. Boekhandel J. IV. v. d. VEEN, Geversstraat 59 OEGSTGEEST 4053 Geslaagd voor de Associatie Diploma's Engels of Nederlands de candidaten H. BOKERN, Leiden H. SCHOUTEN, Voorschoten H. v. d. BERG, Zoeterwoude I P. VROMANS, Zoeterwoude Opgeleid door 4065 ZATERDAG en ZONDAG 21 en 22 FEBRUARI Reserveer een dezer avon den of Zondagmiddag. PLANTAGE 7 hoek Plantagelaan LEIDEN Telefoon 24781 STEENSCHUUR 6 bij Korevaarstraat Betaling desgewenscht in termijnen. - Inlichtingen vrijblijvend Inschrijving dagelijks 923 uur: PLANTAGE 7. 4133 PRIVÉ DANSLES elk gewenscht uur te bespreken - Worden per soonlijk gegeven door den Heer en Mevrouw H. J. VISSER. School Heerenstraat en School Oude Rijn beginnen weer Dinsdag 17 Februari, 9 uur. School Heerensingel blijft voorloopig gesloten. 4127 HET BESTUUR. vangen onze cursussen aan voor het J.Ö -MAANDSCURSUSSEN VOOR BEGINNERS. Degelijke, volledige opleiding in een tempo dat berekend is voor hen, die voor hun studie uitsluitend over de avonduren beschikken. 4-MAANDSCURSUSSEN VOOR GEVORDERDEN EN REPETITIECANDIDATEN. Op elke cursus wordt één avond per week gedurende 3 uur les gegeven. Opleiding uitsluitend door Leraren Boekhouden M.O. Lesgeld f. 7.50 per maand. Aanmelding bij voorkeur op Maandag as. van 1320 uur. HOOGE RIJNDIJK 76 - TELEFOON 24753. 4126 LANGE MARE 104 - TEL. 24668 Spreekuren: 3915 Maandag- en Donderdag, middag van 56 uur; Zaterdagmiddag v. 2-3 u. Alleen voor Minvermogenden. ZATERDAG 21 en 28 FEBR. 4 uur Dr. H. OLDEWELT, Bloemendaal Toegangskaarten, beide mid- dagen geldig, 20 cent, te voren verkijgbaar op Dinsdag t.m. Vrijdag 10-12 en 7-8V2 u. Op 21 Febr. 30 cent. Personen beneden 16 jaar geen toegang. 4111 LEIDEN. RAPENBURG 23. Telefoon 25720. Inschrijving van leerlin gen voor de 2e halfjaar lijkse cursussen: Costuumnaaien en knip pen f- 6- Lingerienaaien en knip pen f-5. Vermaken en verstellen f.3.— Koken (burgerkeuken) f. 10.— Kookcursus voor kamer bewoners (10 lessen) f5. Namiddagcursus (leeftijd boven 14 jaar)koken, huish. werk, wasbehand. naaien. 4097 Aanvang der cursussen 1 Maart, lestijden van 4V2- 6y2, geleidelijk later. Aan melden dagelijks van 2 4f2. Zaterdag niet. De Directrice: C. H. HOYTINK. 1. School Middelstegracht 119, Hoofd de Heer P. C. ZANDEE; 2. School Pasteurstraat, Hoofd de Heer J. KALSBEEK, Emmalaan 4, Oegstg. 3. Plantsoenschool, Hoofd de Heer A. v. d. BAAN. School voor L.O. en opleiding U.L.O., Hooge Morschweg 12, Hoofd de Heer Y. TYMSTRA; School voor L.O. en opleiding U.L.O. Oosterstraat 16, Hoofd de Heer C. A. DROST. De leerlingen moeten op 1 Maart as. 5 jaar en 11 maanden oud zijn, dus vóór 1 April a.s. 6 jaar. - Inschrijving en inlichtingen aan de scholen, ook tijdens de schooluren en 's avonds ten huize van H.H. Hoofden. Spoedige aangifte gewenscht. Ook in hoogere klassen kunnen nog eenige leerlingen geplaatst worden. Iedere school heeft haar eigen 7e leerjaar, een Franschen cursus en leidt desge wenscht op voor inrichtingen van voortgezet onderwijs. Dagelijks gelegenheid tot toelating van vierjarige kinderen op de 1. Voprbereid. School (Kleuterschool) aan de Middelstegracht 5, Hoofd: Mej. E. G. BOS; 2. Voorbereid. School (Kleuterschool) aan het Plantsoen, Hoofd: Mej. A. E. SMIT. 3. Voorbereid. School (Kleuterschool) aan den Morschweg 114, Hoofd: Mej. H. A. HULSBERGEN. 4135 HET BESTUUR GEOPEND VAN 10—12.30 EN VAN 2—5 UUR. MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN. zegt dikwijls meer dan een gesprekGeschreven met een goede vulpen draagt hij bovendien het stempel van voornaamheid. - Heeft hij U een goede vulpen gegeven? Wees er dan zuinig op - ook Damesvulpennen zijn zeer sohaarsch. 4122 Familieberichten, ontleend aan andere bladen: Bevallenvan Duljkerde Groot, d., A'dam: Douwes-v. Lessen, z., Zaandam; Faber- Chabot, z., Kampen; Ver- woest-Haages, z., Amsterdam; van Lynden-van Fallandt, d., Bern. Ondertrouwd: A. V. Hul- stijn en W. Eberle, Den Haag: E. ten Kate (Steenwijk) en J. C. I. van der Sluis (Bussum). Gehuwd: N. M. Bleyswijk en M. M. Jansen, A'dam. Overleden: M. Knoops, m„ 72 j., A'dam; W. H. J. van Hien. m., 78 j., A'dam; C. M. C. Verveen-van Royen, v„ 79 j. R'dam; H. B. Ravenschot, m.. 81 j., Dordrecht; J. Elsinga. m., 72 j., Arnhem; M. K. J. Smits, m., 52 j„ Schiedam; J. J. de Gast, m., 71 j., Den Haag L. Rijkens, m„ 79 j., Den Haag; J. M. Ie Plais-Bergmans. v.. 57 j., Vught; A. J. van der Staak, v„ 71 j., A'dam; W. A. J. M. Oostveen, m., 58 j., Amers foort; D. F. Bentelaar, m., 81 j., A'dam; Th. J. Zuydweg- Broersma, v., 58 j., Haarlem; J. M. Schol, m., 68 j., Utrecht; L. Detmers-Kuit, v„ Wormer; J. L. Kriek-Schophuizen, v., 77 j„ Den Haag; G. A. Simon Thomas-Ballot, v„ 79 j.. Den Haag; W. J. Everse, m., 50 j., Den Haag. Belastingconsulent 857 KAMERLING H ONNESLAAN 30 LEIDEN Textielfabriek zoekt in Leiden of naaste omg., liefst in Katwijk opp. ca. 2000 M2.. waarvan 1000 M2. bebouwd. Br. met uitv. inlichtingen, tekening, plattegrond enz. aan het Notarishuis, Hoogewoerd 144. 4121 (GEREF. SCHOOLVERENIGING). De cursus aan onderstaande scholen begint 1 Maart a.s. 1. STADHOUDERSLAANSCHOOL: bij Tuinstadwijk en aangrenzende buurten (tegenover de Koninginne- laan). Hoofd: G. BAKEMA. 2. LUSTHOFLAANSCHOOL: Hoofd: G. H. POTHUIS. 3. KOOIPARKSCHOOL: Driftstraat 49, hoek Javastraat. Hoofd: C. P. VAN DER BIE. Leerlingen voor de nieuwe eerste klas, die dus 1 Maart begint, moeten vóór 1 April 6 jaar oud zijn. Ook in hogere klassen is nog plaats. Spoedige aangifte, die altijd onder schooltijd kan plaats hebben, is gewenst. Deze scholen leiden op voor voortgezet onderwijs. - Zij hebben een eigen zevende leerjaar en een eigen Franse cursus. 2571 HET BESTUUR. Ook HEDEN en ZONDAG heeft TlUx het nieuwe best. uit Kop soep - Schotel - Puddinkje f J et Zonder Bon of met 10 gr. boter en rants, vleesch. lts. V DENKT U AAN HEDEN- EN MORGENAVOND 8 UUR. 2301a Officieele Publicatie van de Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch. LEVERING VAN NUCHTERE KALVEREN. De Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch maakt bekend, dat, behalve op de normale slachtveemarkten, van Woensdag 11 Febr. af nuchtere kalveren eveneens ter levering kunnen worden aange boden op de volgende bedrijven: N.V. Uithoornsche Baconfabrieken Uithoorn N.H., Z.H., U. Firma Baas en DomburgBodegraven Z.H., U. Firma Lunenburg en De Zeeuw Woerden Z.H., U. Firma Stout en BoerNieuwerkerk aan den IJssel Z.H. Gebr. P. A. en J. J. v. d. AkkerDelft Z.H. J. Folkerts Breukelen U., N.H., Z.H. Firma T. van KootenMontfoort U., Z.H. N.V. Gevato's Exoorislachterij Driebergen U. N.V. H. Hartog's FabriekenOss N.B.. G. N.V. Exportcentrale v. d. N CJBBoxtel N.B. N.V. Slachtveecentr. v. d. L.O.T.B, Limco Weert L. N.V. B. Linthorst en ZnWilp G. Verkoopver. v. d. A.B.T.D. „Gelderland" Borculo G. N.V. Wierdensche Exportslachterij Wierden O. N.V .Vleeschwarenfabriek Anton Hunink Deventer O. N.V. Zendijk's Exportslachterij Olst O., G. N.V. Vleeschwarenfabriek v.h' J. Meester Wyhe O., G. Verkoopver. v. d. A.B.T.B. „Overijssel" Oldenzaal O. N.V Drentsche Exportslachterij Assen Dr., Gr. W. K. Walthuis Emmen Dr., Gr. N.V. Exportslachterij Udema Gieten Dr., Gr. Friesche Coöperat. ExportslachterijAkkrum Fr. J. Jellema Hardegarijp Fr. Firma J. T. Dijkstra Wolvegc Fr., O., Dr. Firma F. Feenstra Dokkum Fr. N.V. Vleeschwaren- en Conservenfabriek v.h. van Dam en CoLeek Gr., Dr. Firma Beverwijk en DoumaNijkerk, G., U. C. Moll Barneveld G., U. Eovengenoemde bedrijven zijn door de Bedrijfsorganisatie aange wezen als bijzondere leveringsplaatsen in den zin van artikel 2, lid 1 van de Vee- en Vleeschverordenlng 1942. De mogelijkheid bestaat, dat buitendien nog gelegenheid zal wor den gegeven nuchtere kalveren te leveren aan de abattoirs te Alk maar en Zwolle. 4129 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 10 TABLETJES VOOR 50 KOPJES 25 CENT 4067 VOOR ONZE LEZERS LEIDEN A.S. ZONDAGAVOND 15 FEBRUARI 7.30 uur Op veler aanvraag nog slechts één enkele opvoering van 't veelbesproken, opzienbarende en diep-ontroerende tooneelsucces met o.m. WILLEM GOOSSENS als „Pater Karl", ROOSJE KÖHLER als „de blinde moeder". Moet hij spreken? Moet een onschuldige sterven? De vreeselij'ke strijd' van een Geestelijke, wiens broer onschuldig ter dood wordt gebracht, terwijl hij uit de biecht den waren schuldige kent "RtffclV te°€n inwisseling van dezen bon betalen KfcTrl^l onze lezers slechts: 3923 f. 0.75 per plaats, rechtgevende op den rang van f. 1.50 f. 1.00 per plaats, rechtgevende op den rang van f. 1.75 f. 1.25 per plaats, rechtgevende op den rang van f. 2.00 Overal uitverkochte zalen! - Plaatsbespreken van Don derdag 12 Februari af van 10 uur af bij den Heer VAN ZWICHT, Breestraat 126, Tel. 20228 en op den speeldag van 11-r-l uur aan den Schouwburg. 4—T

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 4