Tandartsen hueting. z,bo«l ?e „Verplichte Ziekenfonds" LEIDSCH DAGBLAD Dtmoag 18 November 1941 V1SSCHERIJ-BERKHTEN Eervol ontslag aan mr. J. A. S. Holland Mdtk, Uit de Omstreken Laatste Berichten Binnenland Duitschland strijdt voor Europa Duitsch Weermachtsbericht Buitenland katwijk aan zee. BOUMAN, N.-Boul. 30 STEINZ, Parklaan 8 Uit de Rijnstreek Stadsnieuws Iialiaansch Weermachtsbericht SPORT De spelregels zijn gewijzigd BEURSO VERZICHT DAGBLADRECLAME ALS BURGEMEESTER VAX BENTHUIZEN. (Foto-archief L. D.) Mr. J. A. S. Holland. Bij besluit van den secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 15 November 1941 is mr. J. A. S. Hol land, op zyn verzoek, met ingang van 15 November 1941 als burgemeester van de gemeenten Benthuizen en Mocrkapelle eer vol ontslagen. Mr. J. A. S. Holland werd met ingang van 1 December 1937 benoemd tot burgemeester der gemeenten Benthuizen en Moercapelle en als zoodanig op 2 December van dat jaar ge ïnstalleerd. Hu is geboren op 13 Februari 1906 te den Ham (O.). Na het Geref. Gymnasium te Kam pen bezocht te hebben, studeerde hu aan de Universiteiten te Utrecht en Leiden, in welke laatste plaats hij in 1933 promoveerde tot mees ter in de rechten. Vervolgens was hij werkzaam op de gemeente-secretarie te Nijkerk. Op 1 Januari 1935 volgde zijn benoeming tot gemeente-secretaris van Lexmond. VOOR WOENSDAG 19 NOVEMBER. Hilversum I, 415.5 M. 7.15: Gramofoonmuz. 7.45: Ochtendgymnastiek 7.55. Gramofoon- muzlek 8.00. B.N.O.: Nieuwsberichten 8 15: Gramcfoonmuziek 8 35: Ochtendgymnastiek 8 45: Gramoloonmuzlek 9.15: Voor de huls vrouw 9 25: Gramofoonmuziek 11.00- Voor de kleuters 1120 Gerard Lebon en zyn orkest 12.00- Orgelconcert 12.25: Voor den boer 12.40: Almanak 12.45: B.N.O.: Nieuws- en economische berichten 13.00: Fluit, cello en plano 14.00: Gramofoonmuziek 14.15: En semble Jo Lancé 15.00: Voor de vrouw 15.20: Viool en plano 16 00: Bijbellezing 16.20: Voor de Jeugd 17.00: Gramofoonmuziek 17.15: B.N.O.: Nieuws-, economische- en beurs berichten 17.30: Nationale Jeugdstorm-kwar tier 17.45: zang met pianobegeleiding 18.15: Causerie ..Onze volksgezondheid" 18.30: Klaas van Beeck en zijn orkest en soliste 19.00: Ac tueel halfuurtje 19J0: „Melodie en poëzie". (Van 20.15 af alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken) 20.15: Gramofoonmuziek 20.45: De Melo- dlsten en solist 21.30: Gramofoonmuziek 21.45 B.N.O Nieuwsberichten 22.00: B.N.O.: Engelsche uitzending: ..The Dutch Achievements in the Netherlands Indies" of Gramofoonmuziek 22.15: Bonte Avond (opn.) 23.2524.00: Amusementsorkest en solist topn.) Hilversum II. 3015 M 7.158 45: Zie Hil versum I 8.45: Gramofoonmuziek 10.00: Morgenwijding 10.15: Zang met pianobegelei ding 10.40: Voordracht 11.00: Cello met pianobegeleiding (opn.) 11.30: Gramofoonmuz. 12.15: Ensemble Willy Kok 12.45: B.N.O. Nieuws- en economische berichten 13.05: Otto Hendriks en zijn orkest 13.45: Schrammelkwar- tet en soliste 14.15: Voordracht 14 35: Gra mofoonmuziek 16.00: Het Nederlandsch Plano duo 16.35: Gramofoonmuziek 17.00: Voor de Jeugd 17.15- B.N.O Nieuws-, economlsche- en beursberichten 17,30: Gramofoonmuziek 18 00. Omroeporkest en solisten 19 00: B.N.O.: Brabantsch praatje 19.10: B.N.O.. Nieuwsbe richten 19.20: Volkszangkoor met pianobege leiding 19.45- ..In en om de NS.B" (Voor bei eid door de N.S.B.) 20.00: Gramofoonmuz. (Van 20.15 af alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschik ken) 20.15: Eerste acte van dc opera „Alda" 21.00: „Ons planetarium" 21.15: Derde acte van de opera „Aïda" 21.45: B.N.O Nieuwsbe richten 22.00: Gramofoonmuziek 22.10 22.15: Avondwijding. GEMEENTELIJK RADIO DISTRIBUTIEBEDRIJF. Voor Woensdag 19 November. Ie programma: 7.1520.15: Hilversum I 20.15 24.00:: Duitsch programma. 'ie programma: 7.15—20.15: Hilversum II 20 1524.00: Programma uitsluitend voor aan geslotenen bij Radio Distributie Centrales. 3e programma: 7.0024.00 Duitsch programma 4e programma: 7.0024.00: Duitsch programma AALSMEER. VERDRINKINGSDOOD TENGEVOLGE VAN DE DUISTERNIS. De familie E. Moolhuizen wonende aan den Aalsmeerderdijk, die op bezoek was bij familie, keerde in de duisternis huiswaarts en was voor zien van een lantaarntje. Echter toen hij dicht bij huis was meende Moolhuizen het verder wel zonder dat lichtje te kunnen stellen, waardoor beiden te water geraakten. Zijn vrouw wist zich nog te redden, doch Moolhuizen verdween in de dieptê. Direct was hulp aanwezig maar het duurde nog eenige minuten, voordat hü kon worden opgehaald. Doktershulp mocht helaas niet baten. Moolhuizen was reeds meer dan 14 jaar werkzaam aan de veiling „Bloemenlust". TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN. Zondagavond is mej. L. Lakkerwa, tengevolge van de duisternis aan de Helling te water ge raakt en verdronken. Mej. L. had juist een be zoek gebracht bij de familie O., eveneens wo nende aan de helling. Omwonenden, die een plons in het water hoorden schoten ijlings te hulp en wisten in minder dan géén tijd de drenkelinge uit het water te halen. Dokter Oei. die intusschen ontboden was. kon helaas slechts den dood constateeren. 8 7 6 0 0 Acht, zeven, zes dubbel nul. Kent u dit getal nog? Het is het gironummer van de Nederlandsche Ambulance, de hulpexpeditie, die straks naar het Oostfront vertrekt, om hulp te bieden aan de gewonde strijders. Acht, zeven, zes, dubbel nul. Een getal, dat u in uw geheugen moet prenten, een getal, waarvan u gebruik moet maken. Neem uw giroboek of een girobiljet ter hand en maak een bedrag over op girorekening 8 7 6 0 0. U steunt daarmede het mooie werk van de Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's Gravenhage. NEEN LANDGENOOT, NEEN. Niet naar het Westen moet uw blik gericht zijn. in het Oosten gloort de dageraad van den nieuwen tijd. Niet de saboteurs, de hamsteraars. de kanker pitten en sorry-mannekes zijn uw sympathie waard, maar die Nederlandsche nationaal-socia- listen, die kerels van de daad, die hebben recht op uw medewerking. Neen landgenoot, neen, nu niet de schouders ophalen en met dat hoofd schudden, nu den moed hebben het bovenstaande objectief te bekijken. Vanuit het Westen, vanuit Engeland en Ame rika is nog nimmer iets goeds voor Nederland gekomen. Nooit echter voerden wij oorlog met het Duitsche rijk. En wat onze landgenooten betreft, het ls toch niet moeilijk te begrijpen dat onze toekomst nim mer gediend kan zijn door saboteeren, kankeren en zwijmelen over alles wat Engelsch is, maar dat het de daad is en de krachtige wil tot sa menwerken aan den opbouw van het nieuwe Europa, die van belang zijn voor de toekomst van oris volk en land. Neen landgenoot, de mannen die zich aan melden voor ons eigen legioen, die mannen be grijpen waar het om gaat, die mannen verachten de stuurlui-aan-den-wal. maar zij vatten het roer in eigen knulsten en zij zullen het schip een behoorlijke plaats verzekeren, een eervolle plaats in het nieuwe Europa. Ja, landgenoot, die mannen hebben gelijk en als goed vaderlander kunt u gerust hun voor beeld volgen door u eveneens aan te melden bü het Vrijwilligerslegioen „Nederland"', Koninginne gracht 22 's Gravenhage. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Op de Krim brengen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers vernietigende slagen toe aan de vestingwerken en haveninstallaties van Se- bastopol. Daarbij is een groot vrachtschip tot zinken gebracht, een torpedoboot jager en een koopvaarder werden beschadigd. De operaties in het Donetsbekken zijn na een verbetering in de weersomstandigheden en den toestand der wegen voortgezet. De vijand werd uit zijn op sommige plaatsen taai verdedigde veldstellingen geworpen. Verdere deelen van het industriegebied werden bezet. Verscheidene voor vertrek gereed staande goederentreinen vielen daarbü door verrasséhd toegrijpen in onze handen. In het hooge Noorden hebben gevechtsvlieg tuigen bolsjewistische barakkenkampen ten westen van de Kandalaksja-bocht aangevallen. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen wa ren gericht op Moskou en Leningrad, benevens op vliegvelden in het Wologda-gebied. Duikbooten hebben in het Noorden van den Atlantischen Oceaan en op de Noordelijke IJszee vier gewapende vijandelijke koopvaarders, te zamen 21.000 brt. en een convooleerend schip in den grond geboord. In de wateren rondom Engeland hebben ge vechtsvliegtuigen den laatsten nacht vijande lijke convooien aangevallen ten Oosten van Lowestoft. Drie vrij groote koopvaarders zijn door het neerwerpen van bommen zwaar be schadigd. Andere gevechtsvliegtuigen hebben haveninstallaties aan de Zuidkust en de Zuid westkust van Engeland aangevallen. ISJII AMBASSADERAAD IN BANGKOK. De woordvoerder van het Japansche bureau voor de inlichtingen van de regeering heeft op de persconferentie bekend gemaakt, dat hü be noemd is tot ambassaderaad bü de Japansche ambassade ln Bangkok en dat zün opvolger Tomokazoe Hori zal zün. de eerste ambassade- secretaris bü de Japansche ambassade in Nan king. tevens consul-generaal in Sjanghai. (D.N.B.). zullen tot nader aankondiging het ochtendspreekuur laten vervallen. Uitsluitend spreekuur houden voor het 5580 dagelijks van l'/s2V* en Dinsdag- en Donderdagavond 6.307.30. Middag- en avondspreekuren voor particulieren blijven ongewijzigd. MUTATIES BIJ WINTERHULP EN VOLKSDIENST. De directeur-generaal der stichting Winter hulp Nederland, tevens landelük leider van den Nederlandschen Volksdienst, heeft op diens verzoek aan den heer H. J. Klaassens eervol ontslag verleend als leider van beide stichtin gen voor de provincie Groningen. In zün plaats is benoemd de heer J. Bettink. wonende te Amsterdam. Tevens is op zijn daartoe gedaan verzoek eer vol ontslag verleend aan mr. C. A. F. Kalhorn, als leider van beide stichtingen voor de pro vincie Gelderland in verband met zijn benoe ming tot burgemeester van de gemeente Rheden. In zün plaats is benoemd de heer J. A. A Doek te Nijmegen. PLEBAAN FILBRY BENOEMD TOT KANUNNIK VAN HET HAARLEMSCHE KAPITTEL. De bisschop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers, heeft in de plaats van wülen mgr. M. P. J. Móllmann benoemd: tot kanunnik van het ka thedraal kapittel van Haarlem, de hoogeerw. heer F. B. J. M. Filbry. thans eere-kanunnik en plebaan van de kathedrale kerkst. bavote Haarlem. Kanunnik Filbry. die ln 1883 is geboren, werd in 1907 priester gewüd. waarna hü benoemd werd tot kapelaan te Waddinxveen. Na eeni- gen tijd volgde zün benoeming tot kapelaan aan de St. Hypolituskerk te Delft, vanwaar hü naar Den Haag in de St. Agnesparochie werk zaam gesteld werd en vele jaren als kapelaan verbleef. Van hier vertrok hü naar Amsterdam als pastoor van de vredeskerk aan de Pijnakker- straat waar hü tot 1936 patoreerde. In laatst genoemd jaar werd hij benoemd tot plebaan van dc kathedrale kerk te Haarlem. Sedert eenige jaren is plebaan eere-kanunnik van het kapittel. OUDE VROUW VERBRAND. Te Rotterdam ontdekte een mede-bewoner van een pand in de Tollenstraat dat in haar kamer de 76-jarige vrouw A. W. S., die "s mor gens vroeg de kachel had willen aanmaken, op den grond lag en geen teekenen van leven meer gaf. De Geneesk. Dienst kon slechts den dood vaststellen. RIJNSBURG. Voor het diploma Broodbakkerü zijn te den Haag geslaagd de heeren L. v. Tilburg en G. Rodenburg WADDINXVEEN. DOODELIJK VERDRINKINGSGEVAL. Onze plaatsgenoot, de heer Schalkwijk was Zondagmiddag ter bijwoning van een vergadering naar Rotterdam gegaan en wel per rywlel naar Gouda vervolgens per trein. Op het vastgestelde uur vertrok de heer S. weer uit Rotterdam, doch hij arriveerde "s avonds niet ln zyn woning, zoo dat het ergste gevreesd werd Dit vermoeden werd bewaarheid, want de heer S. ls levenloos uit een der singels te Gouda opgehaald. Vermoedelijk ls hij tengevolge van de duisternis te water gereden. AMERIKA EN DE OORLOG. De Londensche vertegenwoordiger van Social Demokraten, die bekend staat als uitgesproken pro-Engelsch en die van een reis door Amerika is teruggekeerd, kan niet nalaten in zün be richten verhelderende bewijzen te verschaffen voor de oorlogszuchtige politiek van het Witte Huis. In zün bericht zegt hij letterlük het vol gende Roosevelt heeft zich eerst verzekerd van de productie, voordat hü zich tot de openbare meening richtte. Een cynicus zou misschien zelfs zeggen, dat Amerika het besluit om aan de züde van Engeland te gaan staan, heeft genomen lang voordat het congres te Washing ton gelegenheid had een beslissend wodrd over de hulpverleening aan Engeland te spreken. In ieder geval had reeds voordien een ander min der parlementair forum, n.l. het Amerikaan- sche grootkapitaal en de Amcrikaansche in dustrie het besluit genomen. Deze zagen him grootste kans om door geweldige oorlogscon junctuur de gevolgen van de sinds 1930 be staande groote crisis definitief uit den weg te ruimen. Met het grootkapitaal en de groote industrieën achter zich diende Roosevelt bü de regeering de wet tot hulpverleening aan Engeland in. Uit de volgende uiteenzetting kan men zien in welke mate het Amcrikaansche volk bedro gen werd. Niemand kon gelooven. dat alle fabrieken, die voor den bouw van vliegtuigen, tanks en wapens voor Engeland waren gebouwd of ver bouwd, plotseling weer ingeschakeld zouden worden in een vreedzame productie van auto's enz. en wel daarom niet, omdat Churchill plot seling Stalin als wapenbroeder kreeg. Thans treedt de Amerikaansche minister van buiten- landsche zaken. Huil. op als agent van Stalin tegenover Finland. Het motief hiervoor wordt oook in alle gewenschte duidelükheid geleverd. ..Onze leveranties van oorlogsmateriaal via den Moermansk-spoorweg mogen niet gestaakt wor den." Dit rapport van den Zweedschen journalist, die, zooals gezegd, als gevolg van zün Engel sche houding liever iets anders gemeld zou hebben, bevestigt, wat al lang geen geheim meer is. n.l. dat Roosevelt en de Joodsche clique, welke hem omringt, alsmede de met den oorlog speculeerende groote industrieën te zamen met Churchill de grootste oorlogsophit sers van onzen tijd zün. (A.N.P.) GENERAL-OBERST UDET OMGEKOMEN. De „Generalluftzeugmeister" general-oberst Udet. heeft gisteren bü proefnemingen met een nieuw wapen een zóó ernstig ongeluk gehad, dat hij tüdens zün vervoer aan zün verwondingen is overleden. De Fuehrer heeft bepaald, dat het stoffelük overschot van dezen officier, die op zoo tra gische wüze bü de vervulling van zün plicht is gevallen, een staatsbegrafenis zal krügen. Als blük van erkentelükheid voor de uitstekende verrichtingen van den jachtvlleger. die tüdens den wereldoorlog in 62 luchtgevechten de over winning heeft behaald, en voor de groote ver diensten. die hü heeft verworven bü den opbouw de luchtmacht, heeft de Fuehrer general- oberst Udet onderscheiden door zün naam te geven aan het derde jachteskader. (D.N.B.) GOUDEN DOCTORAAT. Donderdag a.s. zal het 50 jaar geleden zün, dat prof. dr. B D. Eerdmans, oud-hoogleeraar hier ter stede, wonende alhier, aan de Leidsche Universiteit tot doctor in de Godgeleerdheid promoveerde. Het Italiaansche weermachtbericht van he den luidt als volgt: Vannacht hebben vüandelüke vliegtuigen Na pels aangevallen in opeenvolgende golven: de materieele schade is niet ernstig. 28 personen, die zich niet tüdig naar een schuilkelder had den begeven werden gedood in een gebouw, dat door een bom verwoest werd. 40 andere burgers werden gewond. Het aantal slachtoffers van den laatsten luchtaanval op Catania bedraagt in totaal 30 personen. In Cyrenaica heeft het Duitsche afweerge schut twee vüandelüke toestellen neergeschoten. Aan de fronten van Gondar zijn plaatselüke aanvalspogingen afgeslagen. Vüandelüke ele menten, die eenige onzer stellingen waren ge naderd. werden door onze detachementen aan gevallen en op de vlucht gejaagd, waarbü zü verliezen leden. WATERPOLO. INVOERING VAN EEN DIRECTE VRIJE W OKP. Met Ingang van 1 Januari a.s zullen de spel regels voor het polospel eenige belangrüke wijzi gingen ondergaan. Het zich opstellen binnen de twee mcterlljn blijft verboden, doch de straf zal bestaan uit een, door de tegenpartij te nemen, vrije worp. zoodat de overtreder aan het spel zal kunnen blijven deelnemen. Men bedenke echter, dat den scheids rechter nog altijd het recht voorbehouden biyft, een speler het water uit te sturen, wanneer deze zich herhaaldelijk aan het geschetste euvel schul dig maakt. In het algemeen dus, wanneer dui delijk de opzet van de overtreding blijkt. Dit om te voorkomen, dat een speler zich, zonder al te veel risico, met opzet b.v. vlak bü den doelverde- dlger kan opstellen. Een verdere belangrijke wijziging ls. dat de scheidsrechter bij bepaalde, z.g. opzettelijke fou ten. den overtreder niet uit het water behoeft te sturen. Daarvoor ls een nieuwe straf Ingevoerd, n.l. een vrije worp. direct op het doel. Tot dus ver mocht alléén uit eeu strafworp. die dan van de vlermeter-lijn af genomen werd. direct op het doel geschoten worden. Uit een vrije worp echter kon nimmer direct gescoord worden. Dit biyft ln het algemeen nog zoo behalve ln bepaalde ge vallen, wanneer de scheidsrechter aanleiding vindt om de benadeelde partij bulten het vier meter- gebied een strafworp toe te staan. Dat wordt dan een z.g directe vrije worp. De moellükheld school alleen nog ln de wijze, waarop de scheidsrechter dit den spelers duidelijk kon maken. BIJ een ge wone vrjje worp placht de arbiter door middel van een vlaggetje de kleur te vertonen van de partij, welke de vrije worp was toegewezen. HIJ doet dit meestal met naar voren gestrekten arm. Doch om den spelers duidelijk te maken, wanneer er uit de vrije worp direct gedoelpunt mag wor den. zal de scheidsrechter ln zoo'n geval tegeiy- kertljd met het fluitsignaal het vlaggetje van de betreffende partij rechtstandig boven het hoofd brengen. VOETBAL. SEMPER ALTIUS—QUICK BOYS 2—5. De gastheeren, die voor deze gelegenheid voor het eerst ln dit seizoen volledig uitkwamen, heb ben zich tegen de Katwyksche meerderheid lan gen tyd staande -kunnen houden, ook al omdat Quick Boys het nog al gemakkeiyk opnam. Twee maal gaf N. de Jong aan Quick Boys de leiding, doch belde malen maakte de Haagsche ploeg ge lijk. met welken stand de rust kwam. Het eerste half uur na rust hebben de Hagenaars hard ge werkt, en kans gezien de score gelijk te houden. Daarna deed de vermoeidheid zich gelden, en na dat M. Verdoes aan de blauw-witten de leiding had hergeven, zakte de Haagsche ploeg Ineen, en H Vis maakte direct na elkaar 24 en 25 waarmede het einde kwam. BOKSEN. DE GROOT BEHOUDT ZIJN TITEL. In de Dlerentulnzaal te 's-Gravenhage vond gisteravond de ontmoeting plaats tusschen den Rotterdammer Dc Groot, halfzwaargewlcht- kamploen van Nederland en zyn uitdager, den Hagenaar Van Loon. De partij, die 15 ronden van 3 minuten duurde had een vrij normaal verloop zonder een directe beslissing tc brengen. Dc Jury bepaalde, dat de Groot met succes zijn titel had verdedigd. DAMMEN. DAMYEREENTGING „VOORSCHOTEN" Voot de damvereenlglng „Voorschoten" gaf j. m Bom. kampioen van Nederland, een simultaan seance. Hierbij waren aanwezig enkele bestuurs leden van den Leldschen Dambond De voorzitter, de heer A. Tempelman, heette den heer Bom en de overige aanwezigen hartelijk welkom en sprak den wensch uit dat velen zich als lid of begun stiger zouden opgeven. Daarna sprak de heer L. F. van Steenbergen, namens het Leidsche dam- dlstrict. Er bleek voor den problemenwedstrijd van de L.D.C. groote animo te bestaan. Hierna begon de slmultaan-seance. Er werd aan 30 borden gespeeld. Van deze 30 partyen werden er door Bom 24 gewonnen. 3 verloren en wel tegen G. van Bemmelen, W. H J Ju en J. v. Bemmelen, terwijl remise werd gehaald tegen G Vrlezlnga, A. v. d. Krogt en H. Oudshoorn. ACADEMISCHE EXAMENS. Bevorderd is tot doctor in de letteren en wüs- bcgeerte, op proefschrift getiteld: .Kaibara Ekiken's Daigiroku", de heer P. Olaf Graf O.SB., geboren te Holzkirchen en wonende te Lelden. Geslaagd zün voor het doctoraal examen geneeskunde: de dames A. L. van Wely «Den Haag), M. J. Weissing (Maastricht) en D. T. Bloem (Scheveningen) en de heeren A. F. J Gentis (Leerdam). J. P. M. Koot (Den Haag) en W. L. Roks (Roosendaal) (cum laude»; voor het candidaatsexamen Romaansche taal- en letterkunde, de heer L van den Boogerd (Oegstgeest)voor het candidaatsexamen theo logie: de heeren S. Koolstra Cs-Gravenzande) en T. Jansma (Heemstede); voor het doctoraal examen theologie: de heer P. M. Luca (Oegst geest); voor het taalkundig doctoraal examen Indologie: de heer F. Wesseling (Den Haag); voor het candidaatsexamen rechten: de heeren F. J. P. Montens (Leidschendam) en Th. Bos man (Scheveningen); voor het doctoraal exa men klassieke taal- en letterkunde, mej. W. C. B. M. Wisse (Rotterdam); voor het candidaats examen Nederlandsche taal- en letterkunde, de heer Tj. W. R. de Haan (Wassenaar); voor het candidaatsexamen wis- en natuurkunde (letter K), mej. M. C. A. Willemse (Evgelsho- ven); Idem (letter E) de heer M. W. Nathans (Den Haag)voor het doctoraal examen wis- en natuurkunde (hoofdvak wiskunde), de heer N H. Kuiper (Rotterdam); idem (hoofdvak scheikunde) de heer C J. P. Spruit (Scheve ningen); voor het candida±tsexamen theologie: de heeren W. H Stenfert Kroese (Rotterdam). J. den Hartogh (Haarlem) en C. van 't Riet (Leiden); voor het taalkundig candidaatsexa men Indologie: de heeren J. F Streur (Den Haag) en J. R Meyer Ranneft (Scheveningen); voor het candidaatsexamen Indisch recht: de heeren R M. de Vries (Den Haag). J. van Teutem (Wassenaar). B Berke.s 'Den Haag) en B Pronk (Scheveningen) De heer F. Bender (Den Haag» is geslaagd voor het doctoraal- i.p.Y. het candidaats-examen wysbegeerte. PRIJZEN EN BESOMMINGEN. IJMUIDEN. 18 November. Tarbot f. 10; Tong f 12.40—11.70 per K.G.; Ka beljauw f. 3215 per stuk; Kleine schol le soort f.120; Pufschol le soort f.86; Groote bot f.160 141; Kleine bot f.106100; Groote schar f.71 63; Pufschar f. 28—19.50; wytlng f. 60—48. Haring f 100 (Alles per 50 K.G.) Steurharlng f. 4.50 per K.G. Besommingen: Loggers; KW. 107 f 248; KW 60 f 363: KW. 144 f.860; KW 47 f 801: KW. 89 f 426 KW 82 f 296; KW. 22 f.401; KW. 97 f. 279: KW. 45 f245; KW. 108 f.235; KW. 175 f.292; KW 91 f.264 KW. 104 f.385 en kotter KW 148 f.116. Schip met versche haring: KW.l f.300. (Polygoon-Seym) AMSTERDAM, 18 November. De effectenbeurs maakt naar het schünt, weel een phase van inactiviteit mee. Noch de politiek, noch de economische toestand opent nieuwe perspectieven, tenminste voor zoover daaruit met betrekking tot de fondsenmarkt gevolgtrek kingen kunnen worden gemaakt. In leder geval houdt het beleggende publiek zich op den ach tergrond. Vandaag waren er zeer weinig op drachten en de handel was in overeenstemming hiermee van geringe proporties. Tenminste voor zooverre echter nog orders tot uitvoering gebracht moesten worden, waren vraag en aanbod ongeveer met elkander in over eenstemming. Het resultaat hiervan was, dat de koersen vergeleken met Zaterdag weinig of niet verschilden en dat onder beurstüd slechts onbe- teekende fluctuaties te zien werden gegeven. Terwül er den laatsten tüd meer dan eens fond sen zün, die aan de markt nog een cachet van activiteit verleenden, zoo was er heden geen enkele specialiteit, die zich daarvoor leende. Alle rubrieken hadden een traag verloop Van de Industrieëlen veroorzaakten van Berkels nog wel eenige beweging, waarbü de koers onder beurstüd achteruitgang van 1231/4% tot 121 Aku's waren vrywel geneel onveranderd, hetzelfde kon worden gezegd van Unilevers eri Calvé Delft. De affaire was in deze londsen uiterst beperkt. De Philipsaandeelen konden aanvankelijk 280 bedingen. Maar zü werden later iets lager afgedaan. De minder courante Industrieelen waren stil, goed prüshoudend, in verscheidene gevallen nog Iets beter. De Scheepvaartrubriek was rustig, zonder verschillen van beteekenis. Scheepvaart Unies gaven desniettemin onder beurstijd kleine tee kenen van verzwakking en zakten in van 228% tot 227%. Dit. verschünsel hield ten nauwste verband met de afwezigheid van affaire. De Petroleummarkt was kalm. Olies waren zoo goed als onveranderd. De omzetten ln de Indische Cultuurwaarden waren van minimale afmetingen. Amsterdam Rubbers gedroegen zich geheel zooals gisteren; aan de incourante soor ten werd bijna geen aandacht geschonken. De Tabakken werden ongeveer tegen de vorige prü- zen afgedaan. Slechts nu en dan kwam een noteerlng tot stand. De Suikerrubriek was veronachtzaamd. HVA's waren in doorsnee iets lager en gingen naar be neden van 497%495% De belegglngsmarkt had eveneens een rustig verloop. De Nederlandsche staatspapieren, voor al de jongere leeningen, waren goed van toon. De nieuwe 3% obligatiën. waarin nog gere geld behoorlüke omzetten konden worden waar genomen trokken wederom iets aan en werden verhandeld tegen 96 3/4%-96 7/8%, De nieuwe vieren golden 100 7/16—100 9/16% De gestaffel de leening werd afgedaan tegen 93 3/8% 7/16%. De Oude Schuld was practisch onveran derd. De 3% Indische leeningen waren prüs houdend. Pandbrieven en gemeentelüke en provinciale obligaties waren zeer stil. zonder variaties. De Duitsche markt vertoonde niets bijzonders. Kerkelijke leeningen waren prüshoudend. Prolongatie 2 1/4 (A.N.P.) D e ruggegtaai van elk goed reclame-plan BODEGRAVEN. 18 November. Kaasmarkt. Aan gevoerd 75 partyen Goudsche kaas. totaal 3375 stuks, wegende 30375 K.G. Prijs met R.M., lc srt f.6250; Idem 2e soort f.6161,50. Handel vlug. ROTTERDAM. 18 November Heden werden ter veemarkt aangevoerd 1502 dieren, waaronder 1 paard. 1 veulen. 37 schapen. 1008 runderen. 144 nuchtere kalveren. 244 graskalveren en 67 pokken en gelten. Prijzen per stuk: Melkkoeien 645—515—100; Kalfkoelen 050—525 —300; Varekoelen 440330280; Vaarzen 400 310—225; Pinken 310—225—190; Graskalveren 205—155—80. KATWIJK a. d. RIJN, 17 Nov. Groenten velling Andyvle f. 4.40—5.50, Bospeen f. 5.60—7; Kool rapen f. 1.60—2.—: Waschpeen f 6—7.50; Kroten f.3 104; Bloemkool I f 10—16; Idem II f. 7.60 9.50; idem II f 5—6 50: Knolselderle f 4.40—7.50; Uien f. 3.40—3.60. RIJNSBURG. 17 November. Groentenvelllng Andyvle f 3.50—5.50: Witte kool f. 2.50- Groene kool f.5: Gele kool f. 4.30; Roode kool f 4.30; Knolrapen f.2; Kroten f.4; Uien f. 3.50; Grove peen f 3 40. Waschpeen 7.50 per 100 K.G. Sel derie f. 1.802.10; Peterselie f. 1.30—2.20; Bospeen f.7 per 100 bos. Knolselderle I f7.50 II f.3.50 5: Bloemkool I f. 12.50; II f.9.50 per 100 stuks. Redactie-stal: B. W Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K Been. Binnenland en Sport; J. Brouwer. Stadsnieuws; Th J Hannema, Omgeving en Muziek. Politiek medewerker: H. A. Goedhart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1941 | | pagina 3