BINNENLAND Tweede Blad No. 25009 Afwikkeling van oorlogsschade 82sie iaargsng LEIDSCH DAGBLAD, Maasidsg 6 Griober 1941 Mr. W. M. van Lanschot overleden van Reeuwijk's Streven naar snellere afwikkeling AGENDA Winterhulp Nederland FEUILLETON De vervloekte Viool In huize „Jagersbosch" te Vught is Zaterdag echtend in den ouderdom van 72 jaren over leden mr. W. M. van Lanschot, oud-lid van de Eerste Kamer. De thans ontslapene, die een figuur van in ternationale beteekenis was. werd op 13 April 1869 te 's-Hertogenbosch geboren, studeerde te Leiden in de rechten en keerde daarna naar zijn geboortestad terug, waar hij achtereenvolgens ambtenaar van het O.M. by het kantongerecht was: van 1902—1910 griffier by de provinciale Staten van Noord-Brabant en agent van de Nederlandsche Bank. welke laatste functie hy neerlegde toen hij in 1911 zijn intrede deed in de Eerste Kamer, in welk college hij jarenlang voorzitter van de RLC. fractie is geweest. Ook was hij gedurende enkele jaren lid van den ge meenteraad van 's-Hertogenbosch. Als eerste niet-militair werd hem het presidium van den krijgsraad aldaar opgedragen, welke functie hij meer dan een kwart eeuw vervulde. Voorts was mr. Van Lanschot curator van de RK. universiteit te Nijmegen en van de Neder landsche handelshoogeschool te Rotterdam, re gent van het doofstommen-instituut te St. Michiels-Gestel. commissaris van de Neder landsche Bank en voorzitter van het water schap Noord-Oost Noord-Branbant. Daarbij nam hij vele malen deel aan den ar beid te Genève. als economisch expert dér Ne derlandsche delegatie bij den Volkenbond. VERLICHTING VAN VOERTUIGEN. Lichten aan bij zonsondergang! De Nederlandsche Automobiel Club schrijft: Algemeen werd aangenomen, dat de verorde ning van den Rijkscommissaris betreffende de verduistering, geen verandering gebracht zou hebben inzake den tijd, dat de voertuigverlich- ting zou moeten branden, i.e. van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór zons opkomst. In ,deze meening werd de wegverbruiker nog versterkt door een circulaire van den Wnd. Se cretaris-Generaal van het Departement van Ju stitie d.d. 22 Maart 1.1., waarin nog eens uit drukkelijk aon politie-instanties werd medege deeld. dat het geoorloofd was tot een half uur na zonsondergang zonder licht met het voertuig te rijden tresp. deze verlichting reeds een half uur vóór zonsopkomst te dooven). Door een arrest van ons hoogste rechtscollege, den Hoogen Raad der Nederlanden moet echter het bovenstaande standpunt worden prijsgege ven. De Hooge Raad stelt zich n.l. op het stand punt, dat door de verordening van den Rijks commissaris de bepalingen van de Motor- en Rijwielwet inzake de tijdstippen van ontsteken en dooven der voertuigverlichting zijn vervallen. Dit beteekent dus, dat men voortaan strafbaar is, indien men met een voertuig (ook een rijwiel) zonder licht rijdt tusschen zonsondergang en zonsopkomst. BEZOLDIGING PERSONEEL DER VOORMALIGE ZEE- EN LANDMACHT. Het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie heeft bepaald, dat te rekenen van 1 December 1940 de bij be sluit van 23 September 1933 (staatsblad no. 486) vastgestelde normen tijdelijk met 6 procent worden verhoogd. c HET OUDE UÏRECHTSCHE SCHOUWBURG- GEBOUW- Het oude gebouw van den Utrechtschei) Schouwburg is onlangs aangekocht voor dé volksuniversiteit te Rotterdam. Naar de „N.R. Crt." verneemt is in beginsel thans hiervoor een plaats aan het Beursplein aangewezen en wel ongeveer op de plek. waar vroeger de Beurs stond. Het gebouw zal dus aan Beursplein. Westnieuwland en Vischsteeg komen te liggen. Verdere wijzigingen in de situatie al daar zullen deze plaats, wat verkeersmogeiyk- heden betreft, tot een zeer gunstige maken. DE VERBEURDVERKLARING VAN VOORWERPEN. Een verordening van den secrejaris-generaal van het departement van justitie bepaalt, dat de voorwerpen, welker vernietiging of onbruik- baarmaking bij een veroordeeling wegens een strafbare handeling op grond van de geldende wettelijke voorschriften is gelast, in plaats daar van moeten worden verbeurd verklaard, indien deze voorwerpen voor de volkshuishouding van belang zijn. De vernietiging van waarden, die van belang zijn voor de volkshuishouding en die in verband met de veroordeeling van straf bare handelingen thans dus worden verbeurd verklaard, voor zoover .zij voorwerpen van de strafbare handelingen waren, wordt daardoor vermeden. DE BIJ HUWELIJK OVER TE LEGGEN STUKKEN. Het nieuwe verordeningenblad behelst een ver ordening van den secretaris-generaal van het departement van justitie, die de moeilijkheden uit den weg ruimt voor het verschaffen van stukken, die voor de voltrekking van het huwelijk moeten worden overgelegd en wel in die ge vallen, waar als gevolg van de bijzondere om standigheden. die zich sedert 10 Mei 1940 hebben voorgedaan, niet de beschikking over deze stuk ken kan worden verkregen. In zulke gevallen kunnen volgens de nieuwe verordening andere stukken of verklaringen bij rechterlijke beschik king tot voldoende vervanging der niet te ver krijgen documenten verklaard worden. De beschikking kan door een desbetreffend met redenen omkleed verzoekschrift gevraagd worden aan de arrondissementsrechtbank binnen welker district het huwelijk voltrokken zou moe ten worden. Tegen de rechterlijke beschikking is geen hooger beroep mogelijk en in de huwe- lijksacte moet van de beschikking melding ge maakt worden. Door deze verordening worden talrijke huwe- lykscandidaten, die tot dusver wegens de af wezigheid van de noodzakelijke stukkenniet konden huwen, in staat gesteld thans een geldig huwelijk te sluiten. BELANGRIJK LEGAAT VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM. De heer J W. E. vom Rath, overleden 29 September 1940 heeft aan de gemeente Am sterdam een legaat geschonken, dat met bij zondere erkentelijkheid is aanvaard. Het legaat bestaat uit een keuze uit boeken, geschriften en foto's, ten behoeve van de universiteits-biblio- theek. een keuze uit voorwerpen van inboedel tot opneming in musea te Amsterdam en een kapitaal aan inschrijving op een der grootboe ken der Nationale Schuld ten bedrage van f. 350.000, dat na uitkeering van enkele pen sioenen en andere soortgelijke betalingen, moet worden aangewend om ten bate van de stad iets van blijvenden aard tot stand te brengen. Een waardevolle prijsHet onder Duitsch commando varende Engelsche schip wordt in de haven gemeerd. Het werd met volle lading buitgemaakt. (Orbis-Holland) DE VEEFOKKERIJ IN ZUID-HOLLAND. Daar de verplichte inkrimping voor sommige groepen van bedrijven bijzondere bezwaren met zich zal brengen, is door de Ned. Veehouderij Centrale een regeling ontworpen, waardoor het mogelijk zal zijn na 1 December runderen boven tallig te houden. Hiertoe zullen vergunningen worden uitgereikt. Door de Provinciale Regelingscommissie voor de Rundveefokkerij in Zuid-Holland zal inge volge het besluit van Ged. Staten worden over gegaan tot het invoeren ééner verplichte keuring van dekstieren van acht maanden en ouder. Door de Nederlandsche Veehouderij Centrale is een regeling ontworpen ter bevordering van de t.b.c.-bestrijding onder het rundvee, waarmede een uitbreiding van het aantal t.b.c.-vrije stallen beoogd wordt. Door middel van contracten zal getracht worden te bevorderen, dat op bedrijven, die nog niet vry zijn van t.b.c., de reageerders uitgeslo ten worden en in de plaats daarvan t.b.c.-vrije runderen aangekocht worden. Deze contracten zullen kortheidshalve aangeduid worden met ruilcontracten. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat het noodzakelijk is gebleken, de periode waarin de nieuw aan te wijzen bon voor petroleum voor kookdoelelnden geldig zal zijn, van acht op twaalf weken te brengen. Derhalve geeft gedurende het tijdvak van 6 October tot en met 27 December a.s. elke der met „14" genummerde bonnen van de bonkaar ten „m" en „o" recht op het koopen van twee liter petroleum voor kookdoelelnden. VOOR DINSDAG 7 OCTOBER. Hilversum I, 415.5 M. 6,45: Gramofoonmuz. 6.50: Ochtendgymnastiek 7.00: Gramoïoon- muzlek 7.45: Ochtendgymnastiek 8.00: B. N. O.: Nieuwsberichten 8.15: Gramofoonmuz. 9.15: Voor de huisvrouw 9.25: Gramofoon- muzlek 11.00: Voordracht 11.20: Orkest Ma- lando, en solist 12.00: Roemeensch orkest Gregor Serban 12.40: Almanak 12.45: B.N.O.: Nieuws- en economische berichten 1.00: Gra- mofoonmuziek 1.30: Gerard Lebon en zijn orkest 2.15: Gramofoonmuzlek 2.45: Geva rieerd programma 3.30: Zang met plano 400: Wijdingswoord 4.20: Gramofoonmuzlek 4.20: Gramofoonmuzlek 4.45: Spori en spel voor de Jeugd 5.00: Gramofoonmuzlek 5.15: Slaapkamers Huiskamers Zitkamers VÖOR.WONINGINRICHTING NIEUWE BINNENWEG 30 ROTTERDAM B.N.O Nieuws-, economische en beursberichten 5.30: Orgelconcert 6.00: Voor de platte landsvrouw 6.15: Romancers en soliste*7.00 Actueel halfuurtje 7.30: Gevarieerd program ma 8.15: Radlotooneel 9.00: John Kristel en zijn orkest en gramofoonmuzlek 10.00: B N O.Nieuwsberichten 10.15: Politiek week- praatje (e. o.) 10.3012.00: Gramofoonmuzlek. Hilversum II. 301.5 M. 6.45—8 00: Zie Hil versum I 8.00: B.N.O.Nieuwsberichten 8.15: Gramofoonmuzlek 10.00: Morgenwijding 10 15 Zang met pianobegeleiding 10.40: Voor dracht 11.00: Gramofoonmuzlek 12.00: Boyd Bachman en zijn orkest (opn.) 12.45- B.N.O.: Nieuws en economische berichten 1.00: Klaas van Beeck en zijn orkest 1.30: Orgelconcert en solist 2.00. Haarlemsche orkestvereeniglng en gramofoonmuzlek 3.30: Voor de zieken 4.00: Jean Jacques Rousseau. Ie devin du village, causerie met gramofoonmuzlek 4.30: Gramo foonmuzlek 5.15: B.N.O.: Nieuws- economi sche- en beursberichten 5.30: Otto Hendriks en zijn orkest 6.15: Boekbespreking 6.30: Gramofoonmuzlek 6 45: Cyclus: In een nieuw licht bezien (Voorbereid door de N.S.B 7.00: Actueel halfuurtje 7.30: Nabeschouwing over het Radiomuziekfeest voor Harmonie- en Fan fare-orkesten 7 45: Reportage 8.00: Gramo foonmuzlek 9.00: Orgelconcert 9.45: Gra mofoonmuzlek 10.00: B.N.O Nieuwsberichten 10.1510.20: Avondwydlng. GEM. RADIO OfSTKIBUTIEBEDRIJF. VOOR DINSDAG 7 OCTOBER, le programma: 6.4522.45 Hilversum I; 22.15 24.00 Duitsch Programma. 2e programma: 6.4522.15 Hilversum II 22.1523.00 Programma uitsluitend voor aange slotenen bil Radio Centrales 23.0024.00 Duitsch ProgTamma. 3e en 4e programma: 6.4524.00: Duitsch Pro gramma. Aan -het ANP heeft de heer F. L. Rambonnet, algemeen gemachtigde voor de oorlogs- en de- fensiesohaden, in aansluiting aan zijn mèdedee- lingen over de nieuwe huisraadschaderegeling, eenige inlichtingen verstrekt over de verdere wijzigingen en verbeteringen bij de afwikkeling van de oorlogs- en defensieschadezaken. De uitvoering van de inkwartieringswet bood de grootste moeilijkheden. Tallooze rekeningen, dikwijls afkomstig van kleine neringdoenden, uit de oorlogsdagen afkomstig, waren en zijn ook thans nog niet voldaan. Er is een afzonderlijke organisat'e in het le ven geroepen om deze zaken aan te pakken: een honderdtal controleurs, voor het meeren- deel oud-oficleren, onderzoekt deze rekeningen thans. Rekeningen, die f. 1000 niet te boven gaan, kunnen door een zestal inspecteurs betaalbaar worden gesteld en rekeningen tot f.2500 door drie commissarissen. Declaraties tot hoogere bedragen worden betaalbaar gesteld door het bureau Inkwartierlngswet. Het is de bedoeling deze zaken in eenige maanden af te werken. Maar daarvoor is dan ook noodig de mede werking van alle belanghebbenden. Daarnaast heeft men de schaden als gevolg van wegruimingen, stellingbouw, lnundatiën e.d. Deze vallen onder de wet Staat van Oorlog en Beleg en Inundatiewet. De procedure van af wikkeling van deze schadegevallen kon aan merkelijk worden vereenvoudigd, doordat bij de schadebepaling het zwaartepunt meer is komen te liggen bij de taxaties van de plaatselijke des kundigen. De adviezen, afkomstig van den buitendienst, stroomen in de Alexanderstraat 15, waar de af- deeling Defensieschade is gevestigd, in grooten getale binnen, zoodat deze afdeeling om den buitendienst te kunnen bijhouden, aanmer kelijk moest worden uitgebreid. De afwikkeling van de schade van de Neder landsche Spoorwegen, van tramwegen en van andere vervoerondernemingen is ook aanmer kelijk vereenvoudigd. Ondef meer is met de Spoorwegen een regeling getroffen als gevolg waarvan de schadeafwikkeling in plaats van 20 jaar slechts een half jaar zal vergen. Er zal binnenkort een besluit worden afge kondigd, waarbij de definitieve afdoening der defensie-schadegevallen nader wordt geregeld. Bij dat besluit zal een uiterste termijn worden gesteld waarbinnen de schadegevallen moeten worden aangegeven. Het beroep ter zake van de beslissingen, waarbij de schaden zijn toegekend, wordt vereenvoudigd en de administratieve uit voering vanwege het departement van Finan ciën wordt nader geregeld. In zake de afhandeling der oorlogsgeweld- schadegevallen heeft de algemeen gemachtigde maatregelen kunnen treffen dat de schade- enquêtecommissies met haar voorbereidende werkzaamheden voor de uitbetaling der schade- declaraties over het geheel per 1 October klaar zijn. Daarna volgt dan de verrekening met de voorschotten en credieten en kan ten departe- mente de betaalbaarstelling plaats vinden, be halve voor de huisraadschadegevallen die door de belasting-ontvangers worden uitbetaald. Er kan thans op worden gerekend, dat, be houdens gevallen, waarin zich bijzondere moei lijkheden voordoen, de rijksbijdrage ter zake van de oorlogsgeweldschade nog in den loop van dit jaar betaalbaar wordt gesteld. Voorts is met ingang van 15 September 1940 een nieuwe regeling in het leven geroepen voor de directe steunverleening- aan slachtoffers van oorlogsgeweld. Op dit terrein is een coördina tie tot stand gebracht, waarbij in administratief opzicht de directe hulpverleening in één hand is gebracht en wel In die van de schade-en quête-commissies. Deze werken daartoe samen met de ambtenaren van het bureau Herstelfonds van het departement van Sociale Zaken en met de burgemeesters van de plaatsen, waar een bominslag heeft plaats gevonden. Ter plaatse van het ongeval wordt onmiddellijk opgeno men, hoeveel voor leniging van directe be hoefte noodig is, uitbetaling der bedragen vindt onmiddellijk plaats bij wijze van voorschot op de definitieve schadevergoeding. In een tweede gesprek zal een en ander wor den medegedeeld over verdere verbeteringen, welke in de oorlogsschaderegelingen kunnen worden verwacht. HEDEN. Schouwburg: MU. voor Toonkunst: Nieuw Hon- gaarsch Strijkkwartet. 7.30 uur nam. Stadszaal (foyer): Tentoonstelling „Onze Huishouding", 5—7 uur nam. Dinsdag. Jeruël: Samenkomst te uur nam. ..Morschweg 59: Stadsevangelisatie te 7.30 uur nam Stadszaal (foyer)Tentoonstelling „Onze Huishouding", 10—12 uur v.m. en 5—7 uur n.m. BIOSCOPEN. 118 Jaar: 14 Jaar: alle leeftijden." Luxor-thcater: „De avonturier van Parijs" Dagelijks nam. 2V4 en 8 uur. Zondag 27 uur, doorl. voorstelling. Lldo-theater: „Meisjes van de HJ3.S." t Dagelijks 8.15 uur nam.; 's Zondags te 21/4, 4.30 en 8 1/4 uur. Woensdag en Zaterdag ma- tlnée. 2.30 uur. Trianon-theater„3 x bruiloft" 5 Dagelijks 2 en 8 uur. 's Zondags van 26.30 u. doorloopende voorstelling. Casino-theater: „Pygmalion" t Dagelijks 8 uur. woensdag en Zaterdag ook 2 ft uur. 's Zondags te 2. 4 ft en 8 uur nam. Rex-theater: „Könlgswalzer" Dagelijks 2 en 8 uur nam. Zondag 2uur doorloopende voorstelling. Nova-theater (Katwijk aan Zee): Nam. 7ft uur, „Morgen word lk gearresteerd", 'a Zondags ge sloten. De avond- nacht en Zondagsdienst der apotheken te Lelden wordt van Zaterdag 4 October 20 uur tot Zaterdag 11 October 8 uur waargenomen door: de Apotheek van Drlesum. Mare 110. Tel. 20406 en de Zulder Apotheek, Lammenschans- weg 4. Tel. 23563. Te Oegstgeest door de Oegstgeestsche Apotheek, voormalige Wllhclmlnapark 8. Tel. 26274. LUCHTTEMPERATUUR. 9 uur voorm.: 13 gr. C. (56 gr. F.). Gironummer van de W.H. N. 5553. De Bank van de W.H.N. Is Kas- vereeniging N. V. Amsterdam. Postgironummer 877. Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk In veler leven. Vijand vernietigd - stad bezet - burgers in nood. Steunt de Nederlandsche Ambu lance v. h. Oostfront. Koninginnegracht 22, giro 87600, 's-Gravenhage. §uii|»A,2Q.t«y«t(tn.55 cli 'ZakiitAi&llkllUSiKJ'Ct; door PETER FAZEKAS. (19 Ik wil voor jou altijd blijven, wat ik vroe ger was. JawelAlma. Voor het eerst sprak hij haar sinds vele jaren bij haar naam aan, hij durfde het tot dusver niet en hij wilde het ook niet. Met den tijd ging hij zich langzamerhand weer als lid van de Zigeunermaatschappij beschouwen op behoor lijken afstand van alles, wat daarboven stond. En nu mocht hij weer dezen naam uitspreken, tegen haar zelf, die hij vroeger niet anders noemde en met wie hij honderden spelletjes speelde, die hij in zijn fantasieën niet alleen als speelgenoote. maar vaak ook als vriendin, als zuster, als vrouw en ook weieens als leer meesteres beschouwd had. Hoe meer hij zich van haar verwijderde en hoe schaarscher hij haar zag, des te dierbaarder werd deze naam hem en des te onaantastbaarder bewaarde hij die in zijn binnenste. Almamurmelde hij, en óf we ge heimen hebben! En die vertellen we aan niemand. fluis terde zij. terwijl zij op een bank. die achter een boom stond ging zitten. Hij zette zich eveneens, op een kleinen af stand van haar en legde zijn rechterarm op de leuning van de bank. Alweer een samenzweering tegen dc maat schappij. stelde hij vasl. Wij worden waarachtig nog staatsgevaar lijk Pettie. zei zc. II.erop moest zij zoo hartelijk lachen, dat de vogels, die tusschen de Loomcn huisden, op- scn-'Rte*" Verder stoorde niemand hen. zy hoorden wel de in den tuin binnenrollende auto's, die casten naar het restaurant brachten en ook de muziek, die tijdens het uitrusten van Pettie, onder leiding van een der tweede violis ten stond, klonk heel zacht naar buiten door; tegenover het eiland strekte zich het panorama der bergen van Boeda uit. waarachter de fel- roode zon reeds verdwenen was; aan weerskan ten van den Donau was het getoeter der auto's en het geklingel der trams hoorbaar, de groote stad leefde haar druk leven, menschenmassa's kwamen en gingen, verlieten hun bureaux, hun werklokalen, zware vrachtwagens, getrokken door paarden, dreunden voor de huizen heen, ergens in de verte weerklonken de sirenen der booten, die stroom afwaai" ts voeren en nog een laatsten groet aan de stad brachten. heel het stadslawaai was als een zeer ver geroeze moes hoorbaar op dit heerlijke, stille eiland, waar men rust kan vinden en waar jeugdherin neringen werden opgehaald door twee grootge- wprden kinderen. Je briefje van gisteravond was een teleur stelling zei Pettie. Alma keek hem verschrikt aan: Een teleurstelling? Voor jou? Niet voor mij lachte hij, voor mijn mannen, die alleèn een blanco stukje papier zagen en dachten, dat iemand het in mijn han den deed glijden om den schyn te wekken, als of het een bankbiljet was. Zij was zichtbaar opgelucht. Wat deed je me schrikken, ik was bang. dat mijn compliment je niet kan schelen. Jouw compliment is mij veel meer waard, dan dat van alïe andere vrouwen ter wereld. Krijg je veel complimentjes? Als antwoord stak hij zijn hand in den ach terzak van zijn rok en haalde daar een heele vuist met briefjes uit te voorschijn. De oogst van gisteravond, nadat jullie weg- gingen. Ben je niet al te zeer verwend in Boeda pest. Pettie? Nogal, maar ik trek me er niets van aan. myn viool is voor mij veel belangrijker dan al die briefjes. Er wat zegt je vrouw er van? vroeg zij belangstellend. Juliska weet er niets van. antwoordde hii zacht. Zy zwegen En hun gedachten dwaalden al weer naar het verleden terug. Dan verbrak zij de stilte: Ben je gelukkig. Pettie? Hoe bedoel je dat? stelde hy de weder vraag. Thuismet Juliska. Ik ben getrouwd, wij hebben een prettig huis en zy zorgt goed voor me. Ben je haar trouw? ondervroeg zij hard nekkig. Hij bleef haar het antwoord daarop schuldig, misschien, omdat zij het te zacht vroeg, veel zachter dan hetgesprek onder hen liep. Zij trok een tak naar zich toe van den boom. die zijdelings over hen heen boog. scheurde een kleinen uitlooper af en vermorzelde de bladeren tusschen haar vingers Zij sloeg haar oogen neer en bestudeerde de kaalgeschoren naalden van den kleinen tak, zy draaide de aldus verminkte rest heen en weer, alsof dit voor haar de be langrijkste aangelegenheid op het oogenblik was Een langen tijd keek zij omlaag, ook Pettie zweeg, hij wilde haar gedachten niet storen, hij had respect voor haar stile gepeinzen en hij wist niet wat te zeggen. Eindelijk sloeg zij haar oogen weer op. Twee. traandruppels rolden over haar lieflijk, glimlachend gezicht. Toen stond zij op en liep naar het restaurant terug. Pettie volgde haar In de garderobe poe derde zij haar gezicht, maakte zij zich wat op en ging ze naar haar tafel terug. Ik wil je nog zien fluisterde zij hem toe, terwijl hij naar zijn orkest terugliep om zijn plaats in te nemen. Kort daarop kwamen Talmay en Franzi in de zaal aah. De bassist scheen heelemaal in orde te zijn en voordat hij naar zijn hoekje ging. boog hij nog diep voor Talmay: Ik dank u wel. dokter, voor de hulp. Luister, man, ik ben doctor. en wederom begon Talmay hem haarfijn het verschil tus schen medici en juristen uiteen te zetten, waar bij hij den Zigeuner aan de revers van zijn rok pakte, waarschijnlijk tot meerderen nadruk en overtuigingskracht. Toen hij echter bemerkte, dat Franzi hem stom aanstaard. Het hij zyn pak los en maakte een wanhopig gebaar met zijn hand Ach. dat begrijp je toch niet, besloot hii en ging naar zijn verloofde om haar rapport uit te brengen. Na de gebruikelijke begroeting van zijn „grootmoeder", wendda zich Franzi tegen Pet tie: Ik krijg nog niet eens een bedankje van je. kerel. Waarvoor dan ook? Je mocht toch een gratis autoritje maken! Ondankbaarheid is 's werelds loon. zei Franzi minachtend tegen Pettie. Overigens moet lk je werkelijk dankbaar zijn, want ik heb een uurtje heerlijk uitgerust bij den dokter, waarheen my de doctor gebracht had Alleen kittelde hij mij bij het onderzoek veel te veel en zooals je weet, kan ik er niet goed tegen. En om dit te bewijzen, brulde hij van lachen. Ha-ha-ha Zelfs als ik er aan denk. moet ik lachen. Zeg. Pettie. hoe heb jy op mijn ..grootmoeder" gepast, terwyl ik weg was? Ik had er geen oog voor, antwoordde Pettie. ik was bezig met de „kleindochter" Ook goed, hoor. knikte Franzi toestem mend en begrijpend, terwyl hij den hals van zijn „grootmoeder" pakte en haar het hof ging ma ken. De muziekklanken vulden de zaal, die lang zaam aan voller werd. de muziek vermengde zich met het rinkelen van schalen en glazen, met de stemmen van het pratende publiek, de kell- ners renden als hardloopers in en uit.' hun han den en armen volgeladen met spijzen en dran ken. zy leken wel op jongleurs en vormden voor den vreemdeling nog een attractie apart. Toen Talmay weer aan tafel naast zyn verloofde ging zitten, informeerde Alma belangstellend, boe het met den bassist afgeloopen was Talmay vertelde haar, dat het geval nogal ernstig was. de oude kreunde tijdens de heele heenreis en hij was bang geweest, dat hy nog ln den auto zou sterven. Een merkwaardig soort toch dat Zigeuner volk. stelde hij vast. nauwelijks zijn we ir. de wachtkamer van den dokter aangekomen, of hij hield met het kreunen en zuchten op en werd heelemaal gekalmeerd. Wat de verbeelding toch invloed on zoo iemand kan hebben. Zoodra hij een helpende hand meende te voelen, waren zijn krampen ver dwenen. Ja. het is inderdaad een merkwaardie volk. zei Alma nadenkend. het is heel eenvoudig en toch ondoorgrondelijk. En hoe ben jij gevaren, lieveling? vroeg Talmay Heb jij je niet verveeld, terwijl ik weg was? O, het was heel gezellig, ik bleef nog een heelen tijd buiten nadat Je wegreed, kwam daarna naar de zaal terug en luisterde naar de muziek. Ik zal je gauw naar huis brengen, je moet morgen vroeg op, om met je ouders naar Dom- borad te vertrekken Zij gaan alleen naar huis, ik blijf nog een poosje te Boedapest. zei Alma rustig. O ja? En dat zeg je me nu pas? ver wonderde zich Talmay Op het eerste oogenblik wist hij echter niet, of hy zich verheugen moest Hy hield heel veel van haar en was altyd biy, als zy hierheen kwam. of indien hy haar te Domborad kon be zoeken. Hij kende haar nu al acht jaar en was sinds een paar jaar met haar verloofd, er waren in het geheel geen hindernissen, die een huwe- ïyk in den weg stonden, want hoewel niet van aristocratische afkomst, behoorde hy tot die gentry-families, welke met de aristocratie ge lijkgesteld zyn, niet alleen op grond van af stamming, maar ook op die van traditie en prestaties voor land en volk. Men beschouwde hen beiden als een mooi en bij elkaar passend jong paar: in de weinige Jaren, dat hy in rijksdienst was. had hij reeds de aandacht ge trokken. een prachtige carrière stond voor hem open en het was zelfs niet onmogelyk te achten, dat hij eens een ministerzetel zou kunnen in nemen. Dit alles was heel fraai, welk Jong meisje zou niet geïmponeerd worden door iemand, die zon der hindernissen steeds meer in zijn loopbaan, in rijn aanzien en.... in zyn salaris bereikt. Ook Alma was met haar keus voldaan, doch den laatsten tijd. toen zij zag. dat haar verloofde steeds weer de bruiloft uitstelde, dat hij voor haar niet voldoende aandacht en attenties had. ja. dat het zelfs voorkwam, dat hij in haar bij zijn verstrooid eh afwezig voor zich uitstaarde en waarschynljjk alleen aan ziin studies darht. werd zy zeer teleurgesteld ...Hij wotot een ka mergeleerde" dacht zij en was reeds vooruit V,Q- vreesd. dat hij ook in hun huwelijk meer voer zUn boeken dan voor zyn vrouw over zou hebben. (Nadruk verboden), (Wordt vervolgd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1941 | | pagina 5