STADSNIEUWS LAATSTE BERICHTEN RADIO-REPARATIE' „IDECO" LEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Vrijdag 22 Augustus 1941 AKKER'TJES TECHN. BUR. r~ Onze Bonnenlijst J 'Op van Zenuwen"? (1IN/T IN ilTTIKEN, Binnenland De aardappelenvoorziening Beginselen van de N.I.V.O. toegelicht Gouden letters Buitenland TERAARDEBESTELLING W. P. VAN RHIJN. Uitgeleide gedaan door een groot aantal vrienden is gistermiddag op de Algemeene Begraafplaats te Leiderdorp het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den heer W. P. van Rhijn, in leven oud-adjunct com mies aan het Gemeente-archief. Aan de groeve werd achtereenvolgens het woord gevoerd door mej. A. J. Versprille, weten schappelijk assistente aan het Archief na mens het personeel, door den heer Visser als vriend en door ds. J. de Wit, Ned. Herv. predikant te dezer stede, die tevens namens de familie dankte voor de betoonde belang stelling. UITSTAPJE KINDERKERK „NATHAN AEL". In verband met het 25-jarig jubileum Ofschoon de eigenlijke datum van het Jubileum reeds ruim een jaar geleden viel, hadden tijds- en andere omstandigheden gemaakt, dat eerst nu aan het door de Feestcommissie ontworpen plan om een dag je met personeel en kinderen de stad uit te gaan, uitvoering kon worden gegeven. Op een prachtigen dag, die reeds 's mor gens alles beloofde, hebben zoowel de onge veer 100 kinderen, als de circa 50 ouderen na een vlotte tramrels per H.T.M. genoten van hetgeen de Haagsche Dier.entuin den bezoekers biedt. Daarna wandelend naar den Speeltuin „De Bataaf" kregen de kin deren een indruk van de drukte in den Haag en de mooie omgeving temidden waarvan deze speeltuin gelegen is. Eenlge uren in deze ontspanningsgelegenheid wa ren weldra verstreken. Daarna werd weer teruggewandeld naar een melkinrichting, waar de inwendige mensch werd versterkt, waarna het gezelschap per tram terugkeer de naar Leiden. Omstreeks 8 uur verzamel den allen zich in „Nathanael". Evenals als des morgens werd met een korte toespraak door den voorzitter der Feestcommissie, na gemeenschappelijk zingen van „Geloofd zij God met diepst ontzag" en dankzegging geëindigd. Ouders, kinderen en personeel keerden daarna, terugziende op een prettlgen, orde lijk verloopen dag, dankbaar gestemd huis waarts. ACADEMISCHE EXAMENS. Bevorderd tot doctor in de wis- en na tuurkunde op proefschrift, getiteld: ,,A study of Intercellular relationships among vegetable cells with special reference to sliding growth and to celle shape", de heer A. D. J. Meeuse, geboren te Soeka- boemi (N.O.I.) en wonende te 's-Graven- hage; tot doctor in de geneeskunde op proefschrift, getiteld: „Over allergische he- natopathieën", de heer H. L. Plokker, ge boren te 's-Gravenhage en wonende te Leiden; tot doctor in de rechtsgeleerdheid op proefschrift, getiteld „Experimenteel onderzoek naar den invloed der gevange nis op de secundaire functie van gevange nen", de heer J. Verdoorn, geboren te Rot terdam en wonende te Assen. Geslaagd voor het candidaatsexamen wis- en na tuurkunde (letter H) de heeren D. D. Ban- nink (Tiel), H. Coutinho (Den Haag) erTE. den Tex (Hilversum); voor het candidaats examen wis- en natuurkunde (letter KI mej. E. Pelsma (Den Haag) en voor het doctoraal examen geschiedenis de heer D. N. van Wijk (Rotterdam). In dit Blad is de volledige bonnenlijst voor voedingsmid delen opgenomen. Wij raden onzen lezers en le zeressen dringend aan deze lijst uit te knippen en te bewaren! EXAMENS TUINIERVAK EN BLOEMISTERIJ. Geslaagd zijn voi.r het examen tweede knecht in het Tuir.icrsvak de heeren F. J. Langezaal, F. Geertsma, H. Verbiest en J. A. van der Wcyden; afgewezen 1 candi- daat. Voor het examen tweede knecht in de Bloemisterij, slaagden de heeren J. A. van der Weijden, H. Verbiest en F. Geertsma, allen alhier. Dan hebt U teveel van Uw zenuwen gevergd. Neem een "AKKERTJE", dat werkt kal meerend en ge komt tot rust. helpen direct! 1618 (Ingez. Med.) WINTERHILFE BEGINT 1 SEPTEMBER De aanstaande nieuwe periode voor de Winterhilfe zal in Duitschland reeds op den eersten September beginnen. Van dezen dag af worden tevens de vrijwillige bijdra gen voor de Winterhulp van de loonen, salarissen, enz., ingehouden. EEN UITBREKER. Uit Genua meldt Stefani; Het Italiaansche s.s. Butterfly, dat door het uitbreken der vij andelij klieden werd verrast, toen het in de Brazillaansche ha ven Recife lag, is 29 Juni in den nacht uit deze haven met gedoofde lichten vertrok ken. Het slaagde erin door de blokkade te brêken en is na een overtocht van een maand, die door opwindende gebeurtenis sen werd gekenmerkt, in een bevriende ha ven aangekomen. Eenlge opvarenden zijn thans te Genua. DE ILLUSTRIOUS OP EEN AMERIKAANSCHE WERF. Het DN.B. meldt uit New York: Met toestemming van het Brltsche mi nisterie van voorlichting maakte de British Press Service bekend, dat het Britsche vliegkampschip Illustrious zich op het oogenbllk op een Amerikaansche werf be vindt om gerepareerd te worden en dat de neef van den Engelschen koning. Mount Batten, het bevel over het schip op zich zal nemen. De Britsche admiraliteit meldt hierover nog, dat het schip door vliegtui gen van de spil op 10 Januari ln de buurt van Sicilië en later bij Malta, waar het zijn toevlucht gezocht had, bijna vernietigd is. Het roer was gebroken en het schip maakte hevig slagzij. De hagel van bommen had verschillende branden doen ontstaan. 80 leden der bemanning hadden den dood ge vonden. Het schip kon nog slechts door de machines bestuurd worden en heeft met moeite de haven kunnen bereiken. DE GEZONDHEIDSTOESTAND IN FRANSCH SOMALILAND. De zender van Dzjiboeti heeft huivering wekkende bijzonderheden meegedeeld over den achteruitgang van den gezondheidstoe stand der bevolking als gevolg der Engel- sche blokkade. Deze heeft zeer geleden on der de schaarschte aan vruchten, groente en melk. Door het gebrek aan de noodige vitamines werden vooral de zwangere vrou wen getroffen. De sterfgevallen van vrou wen en kinderen bedroegen in Juli 70% van alle sterfgevallen in de Fransche kolonie, die in totaal 139% bellepen, zevenmaal zoo hoog als in normale tijden. Onder het gar nizoen heeft scheurbuik in vreeselijke mate gewoed. Daar de gezondheidsautoriteiten volstrekt machteloos zijn, kan men deze maand nog meer sterfgevallen verwachten. Sinds een jdar, zoo verklaarde de radio spreker tot slot, veroordeelt de Britsche re geering onbewogen en zonder eenig prac- tisch nut een bevolking tot een langzamen hongerdood. Wij wachten zonder vrees de dementis af, waarmee de Britsche propa ganda ons wel aan boord zal komen. (D.NB.) HET RESIDENTIE-TOONEEL. Tableau de la troupe. Het tableau de la troupe van het Resi- dentie-Tooneel heeft eenige veranderingen ondergaan. Ben aantal acteurs heeft het ge zelschap verlaten. Nieuwe krachten van het Residentie-Tooneel zijn: Loudl Nij- hoff. Rini Otte, Marie Meunier—Nagtegaal, Jan Rotel, Henk Rigters, Eric van Ingen, Jan Hageboud. Het geheeie tableau de la troupe ziet er thans aldus uit: Dramaturg: Bets RanucciBeekman. Regisseurs: Bets Ranucci—Beekman, Jo- han de Meester en R/ichard Flink. Decors- en costuumontwerpen: Rie Cra mer en Joban de Meester. Decorateur: Willem Deering. Spelenden: dames Henny Alma. Marja van Bergen. Mimi Boesnaoh, Fie Carelsen, Annie van Duyn, Jan tie van Bek, Caro van Eyck. Mieke Flink, Coba Keiling. Enr.y Meu nier. Marie MeunierNagtegaal, Loudi Nij- hoff. Rini Otte. Bets Ranucci—Beekman, Jeanne Verstraete; heeren: Ohris Baay, Piet Bron, Evert Burema, Henk van Buuren. Chris van Ees, Richard Flink. tïheo Frenkel, Jacques de Haas, Jan Hageboud. Eric van Ingen, Jan Kelling, Johan de Meester. Bob Oosthoek, Jan Retel. Henk Rigters. Bob Schootemeijer. Paul Steenbergen. Dirk Ver beek, Hans v. d. Werff, André van Zand bergen. NIEUWE UITGAVEN. Athletlek. In de Kosmos-serie „Weten en Kunnen" ver scheen een „Handleiding bij de beoefening der athletlek", samengesteld door den bekenden coach Jan Blankers. De vroegere Unie-voorzitter de heer P. W. Scharroo, schreef een inleiding, waarin hü zegt dat de athleet bij zijn oefening leiding noodig heeft. Om zijn technisch kunnen zooveel mogelijk op te voeren, moet hij weten hoe hij moet oefenen; waarom en op welke wijze hy elke beweging moet uitvoeren en hoe fouten kunnen worden verbeterd. Deze aanwijzingen geeft de door den heer Blankers samengestelde (en met 98 teekeningen toegelichte) handleiding in zoodanige» eenvoudigen en voor ieder be- grijpelijken vorm dat de athleet hierin een be trouwbaren gids vindt. G. A. B. te L. Leiden, Alphen. Bodegraven, Woerden, Utrecht. De Bildt. Zeist. Woudenberg. Scherpenzeel. Renswoude, De Klomp, Ede. Arn hem. (116 K.M.) Kamers bespreken is ln dezen tijd zeker noodig. Adressen kunt u bij de V.V.V.- kantoren verkrijgen. M. Z. te O. Kindertoeslag wordt verstrekt voor kinderen beneden 15 jaar, zoodat uw oud ste kind daarvoor niet Jnv aanmerking komt. Voorts geldt de toeslag van het derde kind af en gaat de toeslag telken jare op 1 October in. Momenteel krijgt u in uw loonklasse voor slechts één kind 15 cents toeslag per dag, per week der halve 90 cents. Na 1 October a.s. wordt dit 3 x 90 cents f. 2.70. D C. M tc O. Over de nieuwe bepalingen op het gebied der sbciale verzekering zijn de officieele verordeningen nog niet verschenen, zoodat u momenteel bent aangewezen op het geen dienaangaande in de pers is gepubliceerd. Wanneer zij vermoedelijk dezer dagen uit komen, is de beste bron voor nadere Inlichtingen het bureau van den Raad van Arbeid, Bree- straat 127. dat is geopend van 9^-4 uur. 's Zater dags tot 12',2 uur; Donderdagavond bovendien van 7—8té uur. J. J. v. O. te L. - Voor zoover ons bekend, bestaat de door u genoemde vereeniging niet meer. Wel bestaat er een Vereeniging voor Duitsche Herders in Nederland, waarvan ons het secretariaat echter onbekend is. U kunt zich het beste wenden tot den heer Th. G. Bart hen, Rijn- en Schiekade 115e alhier. HET NORMALE RANTSOEN VAN 3 K.G. HERSTELD. Reeds herhaalde malen is er op gewezen, dat de moeilijkheden bij de aardappelen voorziening van tijdelijken aard waren. Thans is de situatie ten gunste gewijzigd, de moeilijkheden kunnen thans overwon nen worden geacht. In een der vorige berichten betreffende de aardappelenvoorzigning heeft de secre taris-generaal van het departement van landbouw en visscherij medegedeeld, dat zoo spoedig mogelijk het normale rant soen van 3 kg. zal worden hersteld. Thans zijn de voorraden en de aan voer voldoende om naast bon „32 re serve", welke gisteren is bekend ge maakt en die van 22 tot en met 30 Augustus geldig is, voor de volgende week nog een tweede bon geldig te verklaren. Deze bon zal met ingang van 25 Augustus geldig zijn tot en met 30 Augustus. Op dezen bon zal het nor male rantsoen van 3 kg. verkrijgbaar zijn. Van het departement van opvoeding, we tenschap en cultuurbescherming wordt het volgende medegedeeld: Zooals de secretaris-generaal in zijn ra diorede van Dinsdag 12 Augustus heeft ge zegd, zal met het begin van het nieuwe schooljaar, dus met September as., de Ne- derlandsche instelling voor volksche op voeding, de N.I.V.O. geopend worden. Ver anderingen op maatschappelijk, cultureel en staatkundig gebied brengen met zich mee veranderingen op het gebied van het onderwijs. De nieuwe tijd verlangt 'n school welke niet meer beïnvloed wordt door de doelstellingen uit de voorbijgegane eeuw. De richting der nieuwe school wordt be paald door de taak, welke door ons volk in het heden en in de toekomst moet ver richt worden. De veranderingen, welke deze toekomst voor het schoolwezen meebrengt, kunnen nog niet in bijzonderheden wor den omschreven. Toch zal reeds een school in dezen nieuwen geest worden gesticht namelijk de N.I.V.O. De belangrijkste beginselen der NI.V.O. zijn nu de volgende: bovenaan staat dat de opvoeding zich niet alleen tot de intel- iectueele vermogens van den leerling moet richten, maar dat zij zich met gelijke zorg zal wijden aan de ontwikkeling der karak tereigenschappen en aan die van den li- chamelijken en kunstzinnigen aanleg der leerlingen. Dit beteekent. dat de N.I.V.O. zich afwendt van het rationalisme uit de vorige eeuw en weer probeert terug te kee- ren tot het Ideaal dat de oude Grieken zich stelden, namelijk dat van den harmoni- schen mensch. Wat hieruit voortvloeit voor het leerplan en voor het geheeie school leven der N.I.V.O. kan hier onbesproken blijven. De opmerking zou kunnen worden ge maakt,, dat de meerdere tijd, besteed aan lichamelijke en kunstzinnige opvoeding, ten koste gaat van de uren, welke tot nu toe aan het intellectueele onderwijs be steed werden. Hiertegenover kan vastgesteld worden, dat de ontwikkeling van den leerling in lichamelijke en kunstzinnige richting hem zoo veel vreugde verschaft en zijn totaal- ontwikkeling zoodanig bevordert, dat hij zich met grootere werklust aan de hem op gelegde taak zal wijden. Daardoor blijft, in weerwil van den minder beschikbaren tijd, het geestelijke niveau ongewijzigd. Het tweede punt is de opvoeding van den leerling tot het dienen van de gemeenschap. Daarom is voor de NIVO de internaatsvorm gekozen, daar in het internaatsleven ge meenschapszin en' kameraadschap, twee eigenschappen onmisbaar voor het bereiken van het gestelde doel, zich het best ontwik kelen. Door het internaatsleven wordt de familie- en gezinsband niet verbroken, want het schooljaar wordt door drie groote vacan- tles, met Kerstmis, Pasdhen en in den zo mer onderbroken, ln welke vacanties de leerlingen in het gezin terugkeeren. Men kan vermoeden, dat de gemeen schapsopvoeding de persoonlijkheid van der. leerling niet tot zijn recht laat komen. De ervaring van andere internaten opgedaan, bijv.'van de Natiorial-politische Erziehungs- anstalte in Duitschland en aan de Engelsche colleges heeft geleerd, dat de persoonlijk heid niet onderdrukt wordt, maar daarente gen meer tot ontplooiing komt. Deze gemeenschapsopvoeding voert ons naar het derde punt: de volksohe opvoe ding. Hieronder wordt verstaan, dat bij het on derwijs vooral op den voorgrond zal staan datgene, wat voor het welzijn van ons volk van belang is. Bovendien zal de leerling door reizen zijn vaderland leeren kennen. Door reizen in het buitenland zal hij vergelijkin gen leeren trekken tussohen zijn eigen land en den vreemde, waardoor hij zich zijn volksaard meer bewust wordt. Door het inzetten van de oudste leerlin gen in boerenbedrijf, in mijnen en fabrieken leeren zij datgene kennen, wat den grond slag vormt voor ons volksbestaan, terwijl bovendien eerbied voor den arbeid wordt bijgebracht. Door het hier voorgaande zijn de drie belangrijkste beginselen van de op voeding van de NIVO in het kort omschre ven. Uit het vorenstaande vloeit voort, dat de leerlingen moeten voldoen aan de volgen de elschen: zijm oeten van meer dan mid delmatige intellectueele begaafdheid zijn, goede karaktereigenschappen bezitten en de mogelijkheden tot goede lichamelijke ontwikkeling in zich bergen. Bovendien mogen zij niet van JooUschen of buiten- Europeeschen bloede zijn. De NI.V.O. is een middelbare staat»- Nederland zendt een ambulance naar liet Oostfront. Natuurlijk. Nooit is Nederland aohtergebleven als er, waar ook, hulp gebo den moet worden aan den lijdenden mensch. Onze geschiedenis, ook de (jongste, heeft tal van bladzijden waarop met gouden let ters vermeld staat: hier toont het Neder landsche volk zich van zijn beste zijde. Wederom ligt een geschiedenisblad voor ons. Het is nog onbeschreven. Slechts staat aan het hoofd: 1941, Nederland zendt een ambulance naar het Oostfront Het woord en de daad zijn thans aan u, Nederlanders, Zorgt u ervoor, dat er gulden letters op geschreven worden. Werkt mede aan de tot standkoming van de Nederlandsche ambu- landsche. Stort uw bijdrage op gironummer 87600 ten name van de Nederlandsche am bulance, Koninginnegracht 22 te 'sGraven- hage. BREESTRAAT 121 TEL. 22862 1614 (Ingez. Med.) school, waarvan het einddiploma evenals dat der HB.S. onder meer recht geeft op universitaire studie. De toelating behoeft voor geen der oudêrs een geldelijk bezwaar te zijn. Terwijl voor minder gegoeden de toelating en het verblijf van de N.I.V.O. geheel kosteloos zijn, wordt van de beter gesitueerden matige tegemoetkoming in de jaarlij ksche kosten gevraagd, welke met het inkomen der ouders stijgt. Li September a.s. wordt de le klasse der NI.V.O. gevormd, dus van 1213-jarigen, welke de 6e of 7e klasse der lagere school óoorloopen hebben. Met Kerstmis worden 2e, 3e en 4e klasse gevormd. Toelating tot de NI.V.O. volgt na onder zoek. Het le jaar door de leerlingen op de N.I.V.O. doorgebracht, is nog een proef jaar. De leider der N.I.V.O. heeft het recht een leerling wegens gebleken ongeschikt heid te ontslaan. Verzoeken om tot-lating als leerling, dus voorioopig alleen voor de le klasse, kunnen gericht worden tot het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescher ming, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage. DE PERSAFDEELING VAN DEN NEDERLANDSCHEN ARBEIDSDIENST. De pers- en propagandadienst van den Nederlandschen arbeidsdienst maakt be kend, dat tot hoofd van deze afdeeling is benoemd de heer M. Pont, gewezen directeur van het Brusselsch bureau van de „Veree- nigde FerSbureaux". ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. In den afgeloopen nacht vlogen enkele Britsche vliegtuigen boven ons land en wierpen hier en daar brisant- en brand bommen neer. In een stad in Noord-Hol land werd een kerk beschadigd. Op een an dere plaats in het Noorden des lands liep een industriebedrljf lichte schade op. In totaal zijn 1 doode, 2 zwaar en 4 licht ge wonden te betreuren. OPVARENDEN VAN BOTTER VERONGELUKT. Een bom in het net? Gisteravond half twaalf is te Volendam de botter V.D. 15 binnengebracht. De belde opvarenden: de 45-jarige schipper G. Veer man en diens 18-jarige zoon. waren om het leven gekomen. De botter werd stuur loos op het IJsselmeer aangetroffen door een tweeden zoon van Veerman, die ter stond een pnderzoek instelde. Vermoede lijk hebben de slachtoffers bij het binnen halen van de visch een lichten bom in hun net gekregen, welke tot ontploffing is ge komen. Veerman laat een vrouw en zes kinderen na. F. M. J .Vermeulen, te 's-Gravenhage, is voorioopig belast met de waarneming van de functie van commissaris van politie te Eindhoven, met bestemming om op te tre den als commandant der ordepolitle („Kom_ mandeur der Schutzpolizei") aldaar. J. C. H. Gluysteen, te Amsterdam, is voorioopig belast met de waarneming van de functie van commissaarls van politie te Groningen, met bestemming om op te tre den als commandant der ordepolitie („Kommandeur der Schutzpolizei") aldaar. HET VRIJWILLIGERSLEGIOEN „WALLONIË". Enkele dagen geleden zijn de leden van het vrijwilligerslegioen „Wallonië" met een Duitsch eere-escorte en pittige marschmu- ziek uit Brussel vertrokken. Inmiddels zijn zij reeds op hun plaats van bestemming een garnizoen in het Oosten aangekomen, om actief aan den strijd tegen hun bolsje- wistischen aartsvijand deel te nemen. Een onderofficier van het Waalsche le gioen schrijft o.a.: „Wij hebben een waarlijk triomfale reis door geheel Duitsohland achter den rug. Overal geestdriftige toejuichingen en betoo gingen. Wij zijn niet alleer. door de mili taire autoriteiten, de par#i, de Roode Kruis- zusters op broederlijke wijze ontvanger., doch ook door alle lag., der bevolking Wij vonden een eensgezind en aaneengesloten Duitschland, dat zeker van i'.-n zaak is en rol vertrouwen achter den ïnehrer staat." (ANP). SUEZ EN PORT TEWFIK WORDEN GEËVACUEERD. Tengevolge van de voortdurende lucht aanvallen en de hiermede gepaard gaande ravitailleeringsmoeilijkheden in Suez heeft het pas opgerichte Egyptische ministerie voor de burgerlijke verdediging besloten de burgerbevolking van de stad Suez en de voorstad Port Tewfik te evacueeren. Alleen de ambtenaren en arbeiders van de Suez- Kanaalmaatschappij en de voor het vol tooien van de havenwerken noodzakelijke arbeiders en bedienden, alsmede de arbei ders en bedienden van de petroleum-raffi- naderijen mogen achterblijven. Suez en Port Tewfik hebben 40.000 inwo ners (ANP). UIT AUSTRALIË. I>e Australisohe minister-president Men- zies heeft, naar Reuter uit Canberra meldt, aan den voorzitter van de arbeiderspartij een schrijven gezonden, waarin hij hem aan biedt in de regeering te worden opgenomen met reohtsgelijke vertegenwoordiging in het kabinet. Naar Associated Press uit Camberra meldt, heeft de Australische minister van marine, Hughes, in het parlement minister-presi dent Menzies verzocht, zich in weerwil van de oppositie der arbeiderspartij naar Enge land te begeven. Alleen Engeland, aldus Hughes, kan de Vereenigde Staten er toe brengen hun lot aan dat van Australië te verbinden en schepen naar de Stille Zuid zee te zenden. Wij hëbben de Amerikaan sche hulp noodig, wij kunnen ons niet zelf verdedigen. (DNB). TOESPRAAK VAN SJAH VAN IRAN. De keizer van Iran, Reza sjah Pahlavi, heeft gisteren, zooals ieder jaar gebruikelijk is, in de offlclersacademle de diploma's uit gereikt, o.a. ook aan den keizerlijken prins Al Resa. Ter gelegenheid van deze plechtigheid heeft de keizer ln een toespraak tot de aan wezige officieren verklaard, dat misschien enkelen hunner er aan dachten, dat zij dit jaar geen verlof zouden krijgen. De reden hiervoor zullen zij echter later begrijpen. De sjah achtte het niet noodig hun nog eens op hun plicht en op den bijzonderen toestand op dit oogenblik te wijzen. Hij beperkte zich er derhalve toe slechts te wijzen op de nood zakelijkheid dat het leger en de officieren den tegenwoordlgen toestand met de groot ste belangstelling moeten volgen en ln ge val van nood tot ieder offer bereid moeten zijn (DNB). ENGELAND HEEFT NIET VOLDOENDE TANKSCHEPEN. In een persconferentie heeft de Ameri kaansche coördinator voor de benzine, Ralph Davis, verklaard, dat men beschikt over bewijsmateriaal, volgens hetwelk En geland niet over voldoende tankschepen be schikt, zoodat het afstaan van Amerikaan sche tankschepen aan Engeland volkomen gerechtvaardigd is. (DN.B.) HET VERBOD VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ IN DENEMARKEN. De Deensche rijksdag heeft het door den minister van justitie ingediende wetsont werp, dat een opheffing van alle commu nistische organisaties en een verbod van iedere communistische activiteit ln Dene marken verlangt, aangenomen. De in het Folketing voorgestelde voor waarden, welke o.a. ook voorzien in het bewaken van verdachte personen, zijn ook door het Landsting met 59 stemmen der aanwezige afgevaardigden aangenomen. Zoodra de koning de wet heeft ondertee kend, treedt zij in werking. (DN.B.) SOVJET RADIO DOET BEROEP OP BEVOLKING VAN PETERSBURG. De sovjet-radio heeft ook vandaag een op roep tot de bevolking van Petersburg ge richt om actief aan den strijd deel te ne men. Onder het parool „het gevaar ls ge weldig" worden overal, naar de sovjet- radio mededeelt, ln de fabrieken vergade ringen gehouden met het doel nieuwe weer baarheidscorpsen en nieuwe gewapende ar beidersbataljons te vormen. Een bolsjewis tische spreker herinnerde de vrouwen ln Petersburg eraan, dat zij tijdens de revo lutie barricaden hebben opgericht en spoorde haar aan, ook ditmaal aan den strijd deel te nemen. (D N.B.) DE BOLSJEWISTISCHE OORLOGS PLANNEN. In de bagage van een hocgen sovjet stafofficier, die in Duitsche handen is ge vallen, zijn, naar een oorlogscorrespondent meldt, talrijke landkaarten van Noord- en midden-Italië gevonden. De zeer nauwkeu rig uitgevoerde kaarten droegen Russische benamingen en waren in vijftig verschil lende soorten aanwezig, een bewijs, dat men zich te Moskou voorbereid heeft op een veldtocht vla Hongarije tegen Italië. (DN.B.) NIEUWE ARRESTATIES IN SYRIË. Naar wordt gemeld, zijn in Syrië ver scheidene Fransche onderofficieren door de Britsche autoriteiten gearresteerd, om dat zij geweigerd hebben te gehoftrzamen aan de bevelen van generaal de Gaulle. Verder hebben de militaire Britsche auto riteiten twee bataljons Senegaleezen, die in Syrië gestationneerd waren, tegen de voor waarden van het wapenstilstandsverdrag in, naar Irak gezonden. (AN.P.) t DE STAKING OP DE AMERIKAANSCHE SCHEEPSWERVEN. Op een conferentie in het Witte Huis is president Roosevelt persoonlijk overgeko men voor het bijleggen van de staking op de scheepswerven v d. Federal Shipbuilding and Drydock Co. in Kearny (New-Jersey). Na de conferentie verklaarde de voorzitter van den Amerikaanschen bond van vakar- beidcis. Green, o.a Roosevelt heeft mede gedeeld, dat de Ar.ierlkaansche regeering de schttjpsv.erf n et wil overnemen, wan na»: Zïd-.vs v. ;rn, fcua worden. (DN.B.1. - - 2—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1941 | | pagina 2