LEIDSCH DAGBLAD - Eerrle Blad Maandag 14 Jufi 1941 Olficieele Kennisgevingen STADSNIEUWS Duitsch weermachtsbericht Laatste Berichten Binnenland Hel „vrijwilligerslegioen Nederland" Italiaansch Weermachtsbericht Buitenland Stadsnieuws BEURSOVERZICHT Op de nieuwe bon alleen koffiesurrogaat Door den bliksem getroffen MAIKÏ BIIKUIIN VOLKSTUIN „F, C, EN L." Be offloieeie opening. Zaterdagmiddag heeft de Volkstuinvere niging „P. en L."haar nieuwen Volkstuin gelegen aan het Zwarte Pad officieel ge opend in tegenwoordigheid van haar be. schermheer M. O, A, Leembruggen en vele autoriteiten en genoodlgden. Namens het gemeentebestuur waren aanwezig de Wet houders Wilbrlnlc en van Stralen, terwijl verder aanwezig waren: de hoofdambtenaar van Gemeentewerken, de heer de Hartig, ohef van den Plantsoendienst de heer Jon ker, namens het hoofdbestuur van het Al gemeen Verbond van Volkstuinen, den heer J. Vroegop, voorzitter en de heer H. Boeren, secretaris, voor den Leidschen Bond van Volkstuinen, de heer W. F. Smit, secr., en voor de Zusterverenigingen Ons Ei Ons Genoegen, Roomburg, Onderling Be lang en „H. V. en Z," de heer Mulder. Na een welkomstwoord ving de voorzitter van „P. C. en L." de heer H. v. d. Leek, aan miet een terugblik te geven op de geschiede nis en het ontstaan van de vereenlglng. Het ls nu 24 Jaar geleden, aldus de heer v. d. Leeik, dat in een tijd, dat in de werk plaatsen niet voldoende arbeid meer was, wijlen de heer W. A. Leembruggen het ini- lef nam tot het beschikbaar stellen van grond om den tijd, dat ln de fabriek niet gewerkt kon worden, op andere wijze pro ductief te maken. Men kreeg toen de beschikking over een terrein aan den Zoeterwoudschen Singel en juist in deze eerste periode ls het de Volks tuinvereniging bijzonder voor den wind ge gaan. Men kon dit terrein eohter niet behouden en ln de jaren, die volgden, moest men her haaldelljk gaan verhuizen. Van den Zoeter woudschen Singel ging het naar de Heeren straat en vandaar naar den Haagweg tot in 1931 door de sterk verminderde belang stelling de vereenlglng ophield te bestaan Gelukkig was er een vaste kern gebleven van trouwe aanhangers en reeds ln 1933 ging het tegenwoordige bestuur naar den heer C. J. Leembruggen om te trachten het wérk te hervatten. Het resultaat van deze bespre king was, dat op 13 Januari van dat jaar de Volkstulnvereen. „P. C. en L." definitief werd opgericht, Dank zij de medewerking van het toen malige gemeentebestuur kon men beslag leggen op een terrein aan de Marnlxstraat. In= 1939 moest men echter ook vandaar weer vertrekken, maar het bestuur gaf den moed niet op. Inmiddels was „P. C. en L lid ge worden van het Nederlandsch Verbond van Volkstulnders en door de bemoeiingen van het hoofdbestuur en de medewerking van hel gemeentebestuur kon men spoedig naar een nieuw terrein, het tegenwoordige, gaan verhuizen en thans voorgoed. Nadat de heer v. d. Leek zUn dank over gebracht had aan allen, die hun steun aan „P. C en L." gegeven hebben ln de Jaren van haar bestaan, verzocht hy mr. Leem bruggen door het hljschen van de clubvlag de offioieele opening te verrichten. Na de opening sprak de heer Leembrug gen enkele woorden van dank tot den voor zitter. Reeds eerder zclde spr, getuigenis afgelegd te hebben van het belang, speciaal voor don fabrieksarbeider van het bezit van een volkstuin, waar hU na den dikwijls een- tonlgen arbeid ln de fabriek zoo'n gezonde en tpvens nuttige ontspanning kan vinden. Het stemde spreker dan ook tot groote dankbaarheid, dat het gemeentebestuur thans voor een blijvend terrein heeft kun nen zorgen. Spr. besloot met de hoop uit te spreken, dat de oogst dit eerste Jaar reeds bevredigende resultaten zou opleveren en hij wenschte de vereeniging een grooten bloei toe. Wethouder Wilbrink sprak vervolgens eenige woorden, waarbij hij snn Instemming betuigde met het feit, dat herinnerd was aan den oprichter, wijlen den heer W. A, Leembruggen. Door dit werk van groote sociale beteekenls was het mogelijk den voo- dingstoestand van de arbeiders te verbete ren en hun tevens bulten hun werk gezonde ontspanning te geven. De heer Wilbrink sprak den wensch uit, dat men ln de toe komst evenmin zou versagen als men in het verleden heelt gedaan en dat „P. C. en L." de vreugde mag beleven, dat has- zuster verenigingen haar voorbeeld spoedig mogen volgen. Namens het hoofdbestuur van het Ned Verbond van Volkstuinders bood de heer Vroegop zijn felicitaties aan, waarbij hU den wensch uitte dat „P. C. en L." een parel in de kroon van het sociale werk in Leiden moge worden. De heer Smit liet namens den Leidschen Bond zijn gelukwenschen vergezeld gaan van een fraaie afbeelding van een bloemen INLEVERING VAN METALEN DOOR PARTICULIEREN, Toezending oproepingen. De Burgemeester van Leiden maakt be kend: Dat de oproepingen tot inlevering op Dins dag 13 Juli zijn verzonden aan hen, die woonachtig zijn: A Breestraat Utrechtsche Veer 1—31 H Rijndijk 192—882 Rijndijkstraat Kanaalstraat Meerburgerstraat Utr. Jaagpad 1—10a Rynsb, weg 179—195 Rijnsb, weg 2138 Kagerstraat Meezenstr. 113 Annakliniek ultgez.) Vinkenstr. 2 en 4 D Morschweg 176a—180a H. Morsohweg L. Morschweg Bothastraat E L. Rijndijk 77—117 L. Rijndijk 2136 De oproepingen vermelden tijd en plaats van het bureau, waar de inlevering dient te geschieden. Bureaux zijn gevestigd: voor groep: A Meisjes HBS, Garenmarkt. B. Gymnasium, Fruinlaan. C Christelijke H B.8., Kagerstraat. D. School Paul Krugerstraat. E School van der Werffstraat 96-100, hoek Oude Vest, by de haven. NB Voor Inlevering van metalen, deel uitmakende van bedryfs- en magazyn- voorraden van overheldsbedryven of toe- behoorende aan winkeliers, warenhuizen groot- en kleinhandelaren, fabrikanten en vertegenwoordigers volgen nadere aanwy- zlngen. De bureaux zyn geopend van 8.3012.30 en van 14—17 uur. Ryksdultschers die een oproeplngskaart mynerzyds ontvangen moeten de inleve ring desniettemin uitsluitend verrichten by den met de uitvoering der metaallnle- vering belasten Ortsgruppenlelter; hiertoe ontvangen zy nadere aanwyzlngen van dien Ortsgruppenlelter. Het niet ontvangen van een oproeping ontheft de lnleverlngspllchtlgen niet van hun verplichtingen, De Burgemeester, STEVENINCK, Lelden, 14 Juli 1941. 157 SCHOEISELDISTRIBUTIE. Aanvragen voor Schoenenbonnen,'zoowel No, 1 als No. 2, kunnen deze maand niet meer ln behandeling worden genomen. De Ingekomen aanvragen zullen zooveel mogeiyk deze maand worden behandeld. Niet behandelde aanvragen worden ter- zydc gelegd, zoodat deze aanvragen na 1 Augustus e.k. opnieuw moeten worden in gediend. Ontvangt men dus geen antwoord In den loop van deze maand, dan zal men goed doen opnieuw te schryven. De Burgemeester van Lelden, STEVENINCK. Leiden, 12 Juli 1941. 155 STREMMING SCHEEPVAART. Burgemeester en Wethouder» van Lelden brengen ter algemeene kennis, dat ln ver band met de vernieuwing van de Gepekte- brug de Oude Ryn by deze hrug met Ingang van 15 Juli a.s. tot nader order voor alle scheepvaartverkeer zal zyn gestremd. STEVENINCK, Burgemeester, VAN STRYEN. Secretaris. Lelden, 14 Juli 1941. 156 Het oppercommando van de Duitsche weermacht maakt bekend: De doorbraakoperatles aan het Oostelijk front verloopen volgens de plannen. De Flnsche weermacht, onder het opper bevel van den veldmaarschalk Manner- helm, ls ter weerszijden van het Ladoga- meer tot den aanval overgegaan. Torpedobootjagers hebben twee patroull- lebooten van de sovjetmarine tot zinken gebracht. In de wateren rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen twee ln convool varen de vrachtschepen ln brand geworpen en met bommen voltreffers geplaatst op twee andere koopvaarders. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben ln den afgeloopen nacht met succes havenin stallaties aan de Zuid- en Zuid-Oostkust van Engeland bestookt. De vyand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijd- krachten eenige bommen ln Noord-West- Duitschland neergeworpen, zonder effect te behalen. Nachtjagers schoten één Brltsch gevechtsvliegtuig neer. SCHOOL MARESINGEL. Ouderavond, De oudercommissie van de Opleidings school voor U.L.o. aan den Maresingel heeft een geslaagden ouderavond gehou den. Het hoofd der school de heer J. van Schalk, heette alle ouders harteiyk wel kom, in het byzonder den oud-voorzitter, den heer A Qroeneveld, die voor deze ge legenheid uit Alkmaar was overgekomen en den heer A. Verlint, secretaris van den Centralen Ouderraad. Na het voorlezen der notulen, las de voorzitter een schryven van de commissie tot nazien der administratie van het schoolfonds, welke het beheer ln de beste orde had bevonden. In de vacatures in de Oudercommissie werden benoemd mevr. Kooten en de heer Bljleveld, die beiden de benoeming aan vaardden. Den aftredenden bestuursleden, mevr. Meyer en den heer Groeneveld werd dank gebracht voor hetgeen zy ln het be lang van de school hadden gedaan. Hierna had door de leerlingen uit de 6e klasse de opvoering plaats van het too- neelstukje in 4 bedryven: „De vroolyke schoenmaker". Het applaus getuigde van het succes. De heeren Van Schalk, en De la Rie hebben alle eer van hun werk ge had, want er werd met veel élan gespeeld. Belden hadden van de kinderen bloemen ln ontvangst te nemen. Daarna was een der leerlingen van de scheidende 6e klasse de tolk zyner klasge- nooten om het hoofd onder aanbieding van een boek, te danken voor het genoten onderwys, De heer Van Schaik dankte de kinderen hartelyk voor dit cadeau en bood namens de OudcrcommiS3le ieder kind met een toepasselijk woord een boek ton geschenke aan. Nadat de leerlingen nog een lied gezon gen hadden sloot de voorzitter dezen avond, welke velen groote voldoening had gegeven. Zuinigheid met licht ls nationale plicht. ACADEMISCHE EXAMEN9. Geslaagd zyn: voor het doctoraal examen Indisch recht: de heer H Groenendyk, iAmsterdam); voor het candldaatsexamen tuin die, zooals de heer Smit opmerkte, tot Indisch recht: de dames E. F. The (Lei voorbeeld moge zijn voor den toekomstlgen den)M. D. Pllouw (Den Haag); E. E ,,P. C. en L" volkstuin Namens de door hem vertegenwoordigde zusterverecnglngen bood de heer Mulder vervolgens een boom aan, die als eerste ln den nieuwen volkstuin geplant zal worden. Nadat de heer Jonker als voorzitter van de Nederl. My. voor Tuinbouw en Plant- kundp nog zijn gelulcwonschen had aange- Evers (Lelden) en de heeren M Beglinger (Den Haag) en Ch. A. Swavlng Dijkstra (Heemstede); voor het candldaatsaxamen wis- en natuurkunde, lette A, mej. G. Ch. de Borst (Wassenaar) en de heerens W. J de Tombe (Lelden) en A H. F Engering (Dens Haag); voor het doctoraal examen wis- en natuurkunde, hoofdvak Pharma boden, dankte de heer v. d. Leek de aan- Cle mej. W. J. Ch. van Llth (Lelden) en wezlgen voor hun belangstelling. de heer J. de Jong (Oegstgeest). RIJWIELDIEF AANGEHOUDEN. De politie heeft aangehouden N. D. H alhier, die bezig aan een rywielhande- Het christelyk muziekgezelschap „Athalia" laar hier ter stede een flets te verkoopen, onder leiding van den directeur H. v, d. welke hy eenige uren te voren op de Haar- lemmerstraat ten nadeele van V. had ge- PLANTSOEN-CONCERT. Veld zal Donderdag a.s. te 8 uur nam. een concert gegeven ln het Plantsoen. Men wordt beleefd verzocht gedurende het con cert niet te loepen. By eventueel slecht ',veer zal het niet doorgaan aan de beken de brugwachtershnlsjes bekend gemaakt worden. Programma: 1. Florentiner Marsch. J. Fucik. 2. Le Calife de- Bagdad, Gustavo stolen. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijziging: N.V. Schoenfabriek voorheen J. Flnd- Cornet. 3 Donausagen, wals. Julius Fu- hammer. Hoofdstraat 15, Sassenhelm. Het eik 4. Fantaisie van Weber, Jos. Bauwens. kantoor is verplaatst naar Groenlandsche- 5. De Residentle-marsch. WUly Schoote- rreyer. 6 Day of Triumph, marsch. Frits Jckma Pauze, 7 Héloise, ouver ture F J. Schweinsberg. 8. Fantaisie Ballet, L Montagne. Vervolgens nonstop-marsch- programma met medewerking van Tam boers. bazuinen en pijpers. 9. Groet aan Kaatsheuvel, marsch, P. B. Blssellnk. 10. De Nëoordster, marschs M. J. Gerfontalne. 11. Mobilisatle-marsch 1939, Leo Dekker. 12, Furioso, marsch, G. Gadenne. kade G 65a, Vinkeveen. Gistermiddag omstreeks halfvyf ge raakte aan den Kanaalweg een kinderwagen waarin een 2-jarig kind zat, te water, door Voor het „vrywllUgerslegloen Nederland" worden keuringen verricht op de volgende data en plaatsen: 16 Juli van 1016 uur ln Amsterdam, school Iepenweg 13; 10—18 uur ln Utrecht. Deutsches Haus. 17 Juli 1018 uur ln Leeuwarden, huize Schaaf, Breedtraat; 1018 uur ln Arnhem WUlemkazerne, 18 Juli 1018 uur ln Groningen, Concert- huls, Poelestraat'30; 9—13 uur ln 's-Herto- genbosch, Prins Hendrikkazerne; 15—19 uur ln Eindhoven, huize Maria, Kruisstraat 53. 19 Juli 10—13 uur ln Meppel, hotel Westerbeek, Woldstraat; 15—19 uur ln Coevorden, café Abel, Markt; 1013 uur ln Roermond, Swalmerstraat 61; 1519 uur ln Maastricht, hotel Momus, Vrythof. 20 Juli 10—18 uur in Zwolle, school aan de Turfmarkt; 1013 uur in Tilburg, Werk- lledenver. Tuinstraat 68; 15—19 uur ln Breda, restaurant Modern. 21 Juli 913 uur ln Deventer, Parkweg 2, 1519 uur in Hengelo, Deutsches Haus; 1019 uur ln Rotterdam, Deutsches Haus, Volkspark. 22 Juli 1018 uur in Amsterdam, school, Iepenweg 13; 10—19 uur hl Den Haag, Ko ninginnegracht 22. Aangenomen worden Nederlandsche on derdanen van 17 tot 40 Jaar, die wel of geen militairen dienst hebben verricht, met een minimum lengte van 1.65 meter. Voor offi cieren bestaat geen leeftydsgrens. Voor de gezinsleden van de aangenome- nen wordt gezorgd, voor zoover het kost winners betreft. Behalve by deze bureaux kunnen aan meldingen geschieden op de volgende adressen Amsterdam, hotel van Gelder. Damrak 34. Heerlen, hotel du Nord, J. Pommé, Sta tionsstraat 17. Groningen, Rademarkt 23a. Arnhem, hotel Keizerskroon, Markt 32. Breda, Boschstraat 67. Deventer, otel van Wely, Keizerstraat 1. Utrecht, hotel Thalia, Stationsplein 9. Den Haag. Koninginnegracht 22. Een vrij biljet voor de reis van de woon plaats naar het keuringsbureau kan afge haald of aangevraagd worden by het „Vry wllUgerslegloen Nederland" Den Haag, Ko ninginnegracht 22, resp, by. de hierboven genoemde bureaux Een vrijbiljet voor de terugreis wordt bij de keuring onver schillig of de candidaat wordt aangenomen of niet uitgereikt. DE HEER G. J. D. GOUDRIAAN OVERLEDEN. Na een korte ongesteldheid ls te Leiden in den ouderdom van zestig jaar overleden de heer G. J, D. Goudriaan, directeur van de N.V. Spooryzer te Delft. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. In het afgeloopen weekeinde vloog een aantal Britsche vliegtuigen boven ons ge bied. VrU veel brisant- en brandbommen werden neergeworpen. Een aantal woon huizen en boerderijen werd ernstig bescha digd. Eveneens beliepen vrij veel woningen glasschade. In totaal werd een kind zwaar gekwetst en kregen 28 personen lichtere verwondingen. BENOEMINGEN TE MAASSLUIS. Door den rogccringscommlssarls te Maas sluis zyn tot wethouders benoemd de hee ren G, van Oudheusden en C. van Marls. Voorts heeft de rükscommlssaris den heer C. van Marls, die tljdeiyk de functie van Het Itahaansche weermachtberloht luidt als volgt In Noord-Afrika ls aan het front van Tobroek een vyandelijke afdeeling voor het vuur van onze artillerie op de vlucht geslagen. Lucr.tfoimatles van de spil hebben vyan- delljke stellingen gebombardeerd en de pots ln de omgeving van Mersa Matroeh ln brand geworpen. In Tobroek werden artilleriestellingen, lavltallleerlngskampen, concentraties van auto's en de haveninstallaties gebombar deerd. Twee Britsche vliegtuigen, die trachtten Tripolls aan te vallen en die door onze Ja- gerj neergeschoten werden, zyn brandend in zee gestort. Op het eiland Rhodos hebben vyande lijke vliegtuigen eenige plaatsen gebom bardeerd, waardoor echter slecths lichte schade ontstond. In Oost-Afrlka levendige activiteit der artillerie ln den sector van WoUjeflt. WOLKBREUKEN IN ZUID-JAPAN. Het Zuiden van Japan is de laatste dagen door wolkbreuken en stormen geteisterd. Te Tokio kwamen 15.000 huizen blank te staan. Het treinverkeer tusschen Tokio en Kobe is herhaaldelijk gestremd geweest tem ge volge van grondverschuivingen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zyn 19 men- schen om het leven gekomen. Er zyn vele vermisten. De schade aam «de velden, brug gen, gebouwen ene. ls nog niet te overzien. ZWARE STORMEN IN ZWITSERLAND. Hevige stormen hebben gistermiddag overal ln Zwitserland gewoed. Twee men sehen zyn omgekomen en aan de vejdetv ls groote schade berokkend. GEBED VOOR DE SOVJBT-UNIK. In de groote burcht van de Engelsche kerk, de kathedraal van Canterbury, hebben, zoo meldt de Londensche correspondent van Svenska Morgenbladet, de domproost en de gemeente te zamen gebeden voor de sovjet unie (DNB). KWEEKSCHOOL VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS Het einddiploma der Lejdsche Kweekschool voor Voorbereidend Onderwy» werd uitge reikt aan de dames: M. Beversluis te Zutphen, K. Boermans te Bolsward, B. Bryker te Oegstgeest, Ore Bosgra te Leeuwarden, M. Holman te Win schoten, G. Meyer te Alphen, M. ter Meulen te Hengelo, J. Raphael te Oegstgeest, B. de Wilde te Heelsum, N. Langemeyer te Zwolle B. Kok en M. Laterveer belden alhier. Een candidaat vroeg herexamen voor practljk. Het diploma A. werd behaald door de dames R Bourgulgnon en A. Luiks, bel den alhier. i dat het 9-Jarig zusje den wagen een oogen- inspecteur van politie vervulde, eervol ont- blik uit het oog had verloren. De heer J. slag verleend. Snijder uit de Vondellaan begaf rich ge-1 Het commissariaat van politie te Maas kleed te water en bracht de kleine, dank zU sluis, wordt thans tydelyk waargenomen zyn snel en flink optreden, ongedeerd aan I dooi den heer J. F. de Buck, Inspecteur van den wal. politie le klasse te Vtaardingen. GEEN THEE MEER. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en viaioherij maakt bekend, dat de bon, welke, ln aansluiting: van de thans geldige bon voor koffiesurrogaat of thee, nader zal worden aangewezen, slechts recht zal geven op het koopen van koffiesurro- gazt. De detaillisten dienen dus bij herbe- voorrading er rekening mede te houden, dat van 21 Juli a.s, af voorlooplg géén thee aan consumenten mag worden verkocht. Er ls zoo meldt men ons verder nog een kleine hoeveelheid thee, doch die wordt bewaard om later by wyze van verras sing op de normale wyze onder het pu bliek gedistribueerd te worden, waardoor men dan nog eens in den huiseiyken kring van een kopje thee zal kunnen genieten. In het dageiyksch leven zullen wy ons echter meer op kofflesurogaat moeten In stellen. Zaterdagavond Is by een kort maar hevig onweer de bliksem te Ruurlo Ingeslagen in de boerdery, bewoond door de familie Pas man, in eigendom van de R.K. gemeente. Het huis stond in een oogwenk ln lichter laaie, zoodat niets kon worden gered. Een kalf kwam ln de vlammen om, terwyi het pasgeborgen hooi ook een prooi der vlam men werd, evenals een stroomyt. Verzekering dekt de schade. De bliksem trof Zaterdagavond eveneens den korenmolen van den heer Golstein te Almen. De brandweer kon tegen het vuur, dat op twee plaatsen in den molen woedde, weinig uitrichten. De huizen om den molen, bleven behouden. Verzekering dekt de schade. SLACHTOFFER VAN DE WAR-MTE. Zaterdag is de ruim 30-Jarlge ongehuw de landarbeider W. Cornellssen te Zeven hoven door de warmte bevangen en be wusteloos geworden. Hy Is overgebracht naar het St. EU- sabethzlekenhulg te Lelden, waar hy gis termorgen te 4 uur la overleden. AAN ZONNESTEEK OVERLEDEN. De 24-Jarlge A te Wassenaar ia by het hooien op het land onwel geworden. Hy kreeg een zonnesteek, waarna dr. Hubbe- llng hem de eerste hulp verleende Hl; werd nazr het ziekenhuis Westeinde over gebracht, waar hy ls overleden BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Te Stesnderen zyn de Jjrcertjes Jansen, resp. 18 en 17 jaar oud, ln den IJse! ver dronken. In het natuurbad Doorwerth te Renkum ls het 4-jarig zoontje van de familie Van Londen uit Arnhem verdronken. Te Eindhoven ls de 16-Jerlge jongen /er- haag, uit de Witte de Wlthstraat in den Dommel naby Aalst om het leven gekomen Te Delft ls de 7-jarlge Jongen N. v. Distel ln de Sohle verdronken. Amsterdam, 14 Juli. De vacantleperlode begint biyicbaar op de effectenbeurs invloed uit te oefen. De opleving, die verleden week duldelyk merk baar was, was heden byna geheel verdwe nen. De markt had een stil verloop, want er waren maar weinig orders. Desniettemin bestond een goed pryshoudende stemming. Er was nagenoeg geen aanbod en voor zoover er opdrachten waren, hadden die botrekking op kleine aankoopen met het resultaat, dat de koersen op de locale aandeelenmarkt in verscheidene gevallen Iets hooger waren. Onder beuratyd kon een kleine verstevi ging worden opgemerkt. Voor de Industrie papieren bestond nog de grootste belang stelling, maar per saldo ging er in deze aan- deelen by elkander toch veel minder om, dan in de achter ons liggende week door gaans het geval was. Aku's gaven slechts besohelden omzetten te zien en waren daarby onveranderd. UnlleveTs hadden een stil verloop, waarby tegen ongeveer de vo rige prijzen werd gehandeld, en het zelfde kon dienen van de PhlUpsaandeelen. Van Berkels gaven nog geregeld affaire te aanschouwen, maar in hoofdzaak waren het de beroepshandelaren, die zich hier weerden. De koers bleef practlsch ongewy- zigd. Calvé Delft steeg van 88Vi tot 89 1/4 geheel onverwacht vormde zich een open hoek ln de aandeelen Java Bosch. Reeds de laatste dagen waren er teekenen, welke op eenige kooplust voor dit fonds wezen. Heden echter was er vrijwat beweging vooral by beginbeurs en daarby steeg de koers van 26'/t-28 3/4 Voor het overige hadden de Industrleelen een stil verloop. De stemming was prijshoudend, maar over het algemeen kwamen slechts kleine variaties voor. De Petroleumafdeellng was stil; Olies waren zoo goed als onveranderd. De Indische cultuurfondsen hadden een rustig voorkomen. Van de Buikerwaarden ontmoetten H.V.A.'s op bescheiden voet eenige vraag en waar het aanbod mociiyk was los te krygen. liep de koers onder beurs- tljd op van 419 tot 425Van de minder courante soorten was niets te bespeuren. De Tabaksrubriek was rustig en voor de Sumatra-aandeelen nauwelyks gewyzlgd. De belangstelling voor Rubberfondsen was gering. Amsterdam Rubbers waren overi gens iets hooger en bewogen zich voorna melijk tusschen 277 en 278V4 "/o. Diverse outsiders golden Iets beter. De affaire in Scheepvaartaandeelen was van geringen omvang, met slechts kleine koers afwijkingen. Ook op de beleggingsmarkt ging het kalm toe. De Nederlandsche staatspapieren lagen overigens stevig in de markt. De nieuwe Vieren waren onveranderd. De gestaffelde leening was vast en een fractie beter met pryzen, loopende van 93'/i tot 93 3/4 °/o Ge- meenteiyke en provlnolale obllgatiën waren bijna onveranderd; pandbrieven onreglma- tlg, met sleohts kleine fluctuaties. Prolongatie 21/4"/«. (A.N.P.) HONSELERSDIJK. 12 Juli. Oroentenvelling - Export tomaten 28; tuinboonon 8—lOp p. kilo; bloemkool 10—11. 2de 8; witte komkommers 15, A 12, B 9, C ft ct. per stuk. KATWIJK A. D. RIJN, 12 Juli. Groote aard appelen f. 7,50; drielingen f. 2,50 per 100 KG.; Pootuien f6,808; doppers f.1724; tuinboo- nen f. 8,809; sla f. 1,406,50 per 100 stuks: bospeen f.89; bloemkool I f.1011, idem II f.7—9; peen per kist f. 1,75—2,70. LEIDSCHENDAM, 12 Juli. Eneelsche kom kommers 1ste soort f. 15, 2de soort f. 12, 3e srt. f.9; stek f.10; gele komkommers 1ste soort f 12. 2de soort f.9: 3do soort f.6; stek f.10; kropsla 1ste soort f. 1,50—4. 2de soort f. 0.50 1.50; peen f.0; bloemkool 1ste soort f.11, 1de soort f.8; uitschot f. 4—6,50; tomaten, mldd. f.14; gTOote ronde f.14. 2de soort f.14; 3o srt. f.14, bonken f.9. uitschot f.6. icom rijp f. 11,20; andijvie per Kilo 2—li ct.; spinazie per 4 kilo 10—46 ct.; postelein 12—17; spercleboonen 86-- 40; radijs 1,30—3; selderie f.1.804,50; peulen f.18; tuinboonen f.10; doperwten f.18. NAALDWIJK. 12 Juli. GroentenveiUng Bloemkool f. ll 2de 6—8; komkommers 15, A f.12, B f.9 per 100; peen 9 ct, per bos; tuin* ""10; toójftton 28; bonken 1618 p. idlo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1941 | | pagina 3