WAAROM STADSNIEUWS IEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Dinsdag 25 Maart 1941 VIS5CHM-BERJCHTEN Prof. dr N. van Wijk overleden Verspreide berichten CORRESPONDENTIE RECHTZAKEN Laatste Berichten Binnenland Buitenland De reis van Matsoeoka PROEVEN EN STAKING BIJ FORD. De Lincoln-fabriek, die deel uitmaakt van het Fornconcern, heeft de sluiting van het bedrijf bekend gemaakt, daar als ge volg van de staking bij de „Midlands Steel Product Company" niet meer de benoodig- de onderdeelen worden afgeleverd. Door deze stopzetting worden 3300 arbeiders van de Lincolnfabriek getroffen, aldus het D.N. B. uit Detroit. Over een klink-procedé waarmede op het oogenblik door Ford proeven worden geno men, meldt United Press, dat deze proeven zich afspelen in de „River Rouge"-fabrie- ken. Men werkt hierbij onder strenge be waking en de .ingenieurs van de weermacht en van de verdedigingscommissie zijn de eenige buitenstaanders, die worden toege laten. Deskundigen verklaren, dat deze klink- methode, als zij bruikbaar blijkt te zijn hetgeen wil zeggen dat zij beantwoordt aan alle door het departement van oorlog te stellen elschen een revolutie op het gebied van den vliegtuigbouw zal beteeke- nen ten aanzien van de geheel metalen machines. Indien ook het electrisch laschprocédé, dat door de „Standard Aluminium and Alloy Company" in Chicago is uitgevonden. Ford ter beschikking wordt gesteld, dan zou een nog grootere bespoediging der productie kunnen worden bereikt. Een groote viermotorige bommenwerper van de „Consolidated Aircraft" van het type ,,B-24" het type, dat Ford maakt telt ongeveer 450.000 klinknagels en daarbij moet ongeveer 75 procent van Jiet voor de fabricage noodige werk met de hand wor den verricht. Tevoren heeft Ford zich reeds bezigge houden met de fabricage van vliegtuigen en wel In het begin der twintiger jaren, toen hij de eerste geheel metalen vliegtui gen maakte, die drie motoren bezaten. Hij heeft echter de vliegtuigfabricage weer op gegeven om zich geheel aan de autopro ductie te wijden. In den zomer van het afgeloopen jaar verklaarde Ford. dat hij zich bezighield met den bouw van een twaalf-cylinder vlieg tuigmotor, waarvan de krachtsontwikke ling in verhouding tot het gewicht alle mo toren zou overtreffen. De proeven met dien motor zijn nog niet ten einde. zult U oude kousen weg gooien indien wij die nog keurig kunnen reparee- ren voor slechts enkele centen. Belt U even op 21954 SCHOENMAGAZIJN HAARLEMMERSTRAAT no. 67. 812 (Ingra. Med.) HOOGLEERAAR IN DE BALTO- SLAVISCHE TALEN. Foto-archief „L.D." DE ENGELSCHEN VAN 37 JAAR OPGEROEPEN. Te Londen is officieel bekend gemaakt, dat alle mannen van 37 jaar zich voor den weerdienst moeten laten inschrijven. Zij zullen in de gelegenheid worden gesteld te kiezen, of zij bij de politiereserve. de hulpbrandweer of den civielen verdedigings diens t ingedeeld zullen worden. (D.N.B.) DE BEVOEGDHEDEN VAN DEN NATIONALEN RAAD IN FRANKRIJK. De nationale raad, waarvan een wet de werkwijze thans nauwkeurig heeft om lijnd. zal. aldus D.N.B. uit Vichy, voorloo- pig niet in plenaire zitting bijeenkomen, doch" zijn werkzaamheden beginnen via de verschillende commissies, bestaande uit twintig tot vijfentwintig leden, die elk naar gelang van de behoefte voor elk departè ment zijn gevormd. De wet verbiedt aan de leden van den nationalen raad een open baar ambt te bekleeden. Hij heeft niet- he recht, in eenige kwestie zelfstandig een beslissing te nemen, bezit dus geen enkel initiatief. Met betrekking tot de vraagstuk ken, waarmede hij zich op aanstichten van het hoofd van den staat zal bezig houden, kan hij alleen wenschen onder woorden brengen of voorstellen doen. Het is den raad verder verboden petities in ontvangst te nemen. Na bestudeering van de hem voorgelegde vraagstukken moet hij over de principieele doelmatigheid van de voorge nomen maatregelen zijn meening te kennen geven. De nationale raad kan tevens voor stellen deze maatregelen aan te nemen, te veranderen of van de hand te wijzen. NIEUWE ROEMEENSCHE JODENWET. De Roemeensche minister van propa ganda. Crainic. heeft ten overstaan van de buitenlandsche pers bekend gemaakt, dat Roemenië dezer dagen een wet zal uitvaar digen nopens zijn Jodenvraagstuk. Deze wet zal zich met het geheele roerende en on roerende bezit van de Joden bezighouden en een der meest draconische anti-Jood- sche wetten zijn, die ooit in Roemenië zijn uitgevaardigd. WEER HONGAARSCH MINISTER IN BERLIJN AANGEKOMEN. De Hongaarsche minister voor handel en verkeer, Josef Varga, is met gevolg in Berlijn aangekomen. Gisteren brachten de Hongaarsche gasten een bezoek aan den rijksverkeersminister Bij de bespreking der beide ministers kwam de nauwe ver bondenheid van het Groot-Duitsche rijk met Hongarije op verkeersgebied tot uiting. (D.N.B Th. van D. te L. - Uw klacht behoort thuis bfj de leiding der Centrale Keuken of den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, waar er zeker aandacht aan geschonken zal worden. Wijlen prof. van Wijk. Na een ongesteldheid van slechts enkele dagen is hedenmorgen in het Diaconessenhuis op 60-jarigen leeftijd overleden prof. dr. N. van Wijk, die sinds 8 October 1913 hoogleeraar was aan de Leidsche Universiteit, waar hij onderwijs gaf in de Bal to- Slavische ta len. Nicolaas van Wijk, In 1880 te Stad Del den geboren, bezocht het gynmasium te Zwolle en studeerde vervolgens Nederland- sche letteren te Amsterdam. Al jong gaf hij blijken van zeer bijzondere begaafd heid: het feit, dat hij na 4 jaren student te zijn geweest, op 22-jarigen leeftijd deze periode met een belangwekkende disser tatie over een indo-germanistisch onder werp kon afsluiten, zegt voor den ingewijde reeds genoeg. Na een jaar van voortgezette studie in Leipzig en Moskou, waarbij hij zich ook practisch met het Russisch ver trouwd maakte,.was,van Wijk eenige jaren bij het middelbaar onderwijs en aan de Koninklijke Bibliotheek werkzaam, waarna in 1913 zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden voor den toen nieuwingestelden leerstoel voor Baltische en Slavische talen volgde De keuze van Van Wijk, die totdien zich meer op het terrein der Indogerma nistiek en Nederlandsche taalkunde had bewogen,is een bij uitstek gelukkige ge bleken. Op het gebied der Slavistiek ver tegenwoordigde hij deNederlandsche we tenschap op schitterende wijze. Naast de moderne Slavische talen, waaraan hij dank zij zijn onuitputtelijke werkkracht en groo te productiviteit tallooze publicaties wijdde nam het Oudkerkslavisch in zijn studie een centrale plaats in. Daarnaast bleef hij zich op het gebied van de vergelijkende en al gemeene taalwetenschap bewegen, waarop hij in later jaren, vooral sinds de opkomst van de fonologie, een der leidende figuren in ons land werd Zijn onderwijs, dat ook op vele niet-slavische leerlingen grooten invloed heeft uitgeoefend zette daarmede de roemrijke traditie ivan de Leidsche taal kundigen H. Kern en Uhlenbeck voort. Naast zijn groote gaven als geleerde was het zijn warme, mehschelijke belangstel ling voor zijn studenten, waardoor hij voor de wetenschappelijke vorming van velen de leiding gevende figuur is geworden. Ondanks zijn groote productiviteit op het gebied der Oost-Europeesche talen, was prof. van Wijk van 'Zijn jeugdstudie der Nederlandsche taal niet vervreemd. In ve lerlei opzicht, o.a. als lid van de Commis sie voor het Dialectenonderzoek. nam hij hieraan actief deel. Van bijzonder belang voor ons nationaal cultuurgebied was zijn bewerking van het Etymologisch Woorden boek der" Nederlandsche Taal, die in 1912 is verschenen. Dat dit werk, oorspronkelijk door een Duitschen j geleerde geschreven in deze bewerking tot een volkomen nieuw' boek en een standaardwerk van den eersten rang is geworden, is aan van Wijk's groote kennis, doch vooral aan zijn veel zeldza mer gaven van zuiver oordeel en intuïtief aanvoelen van taalkundige problemen te danken. Het Nederlandsche woordenboek is daardoor, een der beste specimen van zijn soort geworden. Prof. van Wijk's studievak bracht een sterke internationale, oriënteering mede: naast zijn tallooze persoonlijke relaties, ook in de niet-Slavisehe landen van Euro pa, is zijn voorzitterschap van de Neder landsche Commissie voor intellectueele samenwerking te noemen. Voorts was hij gewoon lid van de Circle Linquistique de Praque te Praag. Iifhet Academiejaar 19291930 was hij rector-magnificus der Leidsche Universi teit. Professor Van Wijk was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, Com missaris voor Kunsten en Wetenschappen, officier van de Witte Leeuw van Tsjecho- Slowakije, officier van de orde van Hersteld Polen, bultenlandsch lid van het Koninklijk Tsjechisch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, lid van de Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Praag en correspondeerend lid van een zeer groot aantal buitenlandsche genootschappen. Zijn meest bekende publicaties ziin: ..De Nederlandsche taal" (1906); „Franck's Etymologisch woorden-boek der Ned. Taal" (12de druk, 1912); Altpreussische Studiën (1918); Hoofdmomenten der Russische let terkunde (1919); Die baltisohen und sla- vischen Akzent und Intonationssysteme (1923); Geschiedenis der Russische letter kunde (1926): Cechoslova-kije (1931); Ge- schichte der Altkirchenslavischen Sprache, I Band (1931) en Studiën zu den altkir chenslavischen Paterika (1931). De teraardebestelling van het stoffelijk overschot zal Zaterdagmiddag a.s. te 3 uur o-p de begraafplaats „Rhijnho-f" plaats vdnden. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Nieuwe inschrijving: Nationale Hout- import Maatschappij „N.A.H.I.Mij.", Waard 7, Leiden. Hoofdzaak: Tasmanstraat 2, Am sterdam. Opheffing: Cement Plastiek, Gerecht 11, Leiden. Wand- en gevelbekleeding. Tot lid van de commissie, in 1941 be last met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwijs is benoemd de heer dr. J, J. van Eek alhier. HAAGSCHE POLITIERECHTER. Konijnendiefstal. „Ja," zei een jongeman uit Leiden, „ik heb nog wel eens wat gedaan, maar toen was ik nog jong." „Dat ben je nog," stelde de politierechter vast. En dat werd misschien een excuus voor de rare streek die de verdachte had uitgehaald; hij had met zekéren H. in Lei den vijf konijnen gestolen. Dat gaf de ver dachte toe, het was een beetje stom vond hij. De officier vorderde tegen den ver dachte f. 25 boete subs. 25 dagen hechtenis, want hij wilde de verdachte nog buiten de gevangenis houden. De politierechter volstond om in ver band met bijzondere omstandigheden een geldboete van f. 5 subs. 5 dagen hechtenis op te leggen. Beleediging. Terzake van beleediging stond een jon geman uit Lisse terecht. Er was op straat ruzie ontstaan, waarbij hij mej. O. had beleedigd. Verdachte gaf het feit toe, en hij erkende dat het beter was geweest om te zwijgen. De officier vorderde tegen den verdachte veertien dagen gevangenisstraf, omdat der gelijke uitlatingen niet te pas komen. De politierechter volstond met een geld boeten van f. 10 subs. 10 dagen hechtenis. HAAGSCH GERECHTSHOF. De groote onbekende. „Het is weer de groote onbekende, daar zijn we hier wel aan gewend," zei de pre sident van het. Hof tegen den huisschilder A. J. M. uit Noordwijk Die zou van den grooten onbekende de fiets gekocht hebben, waarvan vermoed werd dat M. deze gestolen had. Volgens M. had hij te Leiden de fiets gekocht van iemand dien hij van gezicht kende, en in een dancing had ontmoet. Maar de politie had den onbekende niet kunnen vinden. De fiets was te Leiden gestolen en op zolder in de woning van M. gedemonteerd en ver borgen terug gevonden. De nummers wa ren gedeeltelijk weggewerkt. De proc.-ge- neraal vond dat dan ook voldoende bewijs tegen M.. die al zeven maal is veroordeeld, zoodat spr. opnieuw negen maanden ge vangenisstraf tegen M. vorderde, waartoe de rechtbank hem had veroordeeld. De verdediger bepleitte nietig-verklaring der dagvaarding subs, vrijspraak. KANTONGERECHT TE LEIDEN. Duur varkensvleesch! Gistermorgen moesten voor het Kantonge recht alhier weer verscheidene personen terecht staan, wegens het frauduleus slachten van I varkens. De meeste verdachten waren niet ver schenen en lieten verstek gaan. Een arbeider uit Noordwiikerhout moest terecht staan, omdat hij in de tweede helft van December 1940 244 KG. frauduleus geslacht en ongekeurd varkensvleesch had vervoerd naai de woning van H. Th, Mens aldaar, alwaar het door de politie was aangetroffen en in beslag genomen. De getuige. Mens uit Noordwijker- hout verklaarde, dat het varkensvleesch by hem was afgeleverd, maar bestemd was ge weest voor J. M. Hermans aldaar. De afreke ning had ook to zijnenhuize plaats gevonden. Het. O. M. vond deze overtreding bijzonder ernstig, vooral daar dit varkensvleesch. af komstig'van frauduleuze slachtingen in Leiden en omgeving voor niet minder danf. 4.50 per K.G. of f. 2,25 per pond verkocht was. Het O.M. wilde rekening houden, dat verdachte en de kooper J. M Hermans wegens overtreding der distributiebepalingen voor de Haagsche Rechtbank eveneens terecht zullen moeten staan en eischte f.40 boete of 20d. h. Uitspraak f 20 boete of 8 dagen hechtenis. Met onafgeschermd licht gereden. Een directeur eener autobusonderneming te Alphen a. d. Rijn moest terecht staan, omdat hij zijn chauffeur met een autobus had laten rijden, waarvan de achterlichten niet afge schermd waren geweest. Verdachte had dit 14 dagen geleden beslist ontkend, daar de ruiten van de achterlichten zwart beschilderd waren, en geen licht naar boven had kunnen uitstra len. De agent van politie J. H. Straathof ver klaarde echter, dat deruiten niet zwart be schilderd waren geweest: pas den dag na de bekeuring waren de achterlichten volgens de voorschriften verduisterd geweest. Het O M. achtte de overtreding wettig en overtuigend be wezen en eischte f. 4 boete of 2 dagen hech tenis. Uitspraak conform. Onvoorzichtig gereden. Een chauffeur alhier moest terecht staan omdat hij met zijn vrachtauto, komende van het emplacement der Ned. Spoorwegen op den Haagweg aan het rechterverkeer geen voorrang had verleend, waardoor hij in botsing was ge komen met een motorrijder, die uit de richting De Vink kwam. De heer H. v. d. Perk uit Voor burg had 14 dagen geleden verklaard, dat hij met matige snelheid van de Spoorhavenbrug kwam, toen verdachte plotseling van het em placement der NB. af kwam rijden, zoodat hfj een botsing niet meer had kunnen voorkomen. Hij had geen signalen gehoord en ook zelf niet gegeven. Door de ernstige botsing was hij ver wond en was zijn motor ernstig beschadigd, waarvoor hij een civiele vordering van f.47 in gesteld had. Het O. M. eischte f10 boete of 10 dagen hech tenis. Over 3 dagen zal de kantonrechter schrif telijk vonnis wijzen. 486ste STAATSLOTERIJ (Niet officieel) lste klasse, 2de lijst Trekking van Dinsdag 25 Maart 1941 Hooge Prijzen f 20.000— 19736 f 5.000.— 12449 f 2.000.— 12021 f 1.500.— 8502 f 1.000.— 11089 12011 f 400.— 7944 21185 f 200— 2417 19346 20277 f 100.— 3067 3444 10254 11909 16529 16717 Prijzen van f 20. 1014 1026 1029 1161 1165 1168 1243 1262 1294 1331 1359 1363 1395 1419 1440 1461 1480 1505 1525 1527 1541 1619 1657 1682 1692 1718 1764 1778 1780 1781 1814 1824 1964 1974 1989 1996 2009 2061 2063 2076 2096 2131 2162 2173 2184 2242 2250 2309 2328 2329 2371 2405 2421 2430 2480 2491 2499 2546 2553 2559 2568 2573 2659 2736 2761 2770 2773 2780 2792 2842 2868 2873 2910 2915 2929 3138 3151 3158 3168 3200 3208 3219 3238 3257 3297 3318 3323 3389 3399 3457 3481 3507 3519 3536 3594 3620 3648 3662 3670 3674 3709 3752 3767 3805 3823 3853 3905 3952 3982 3992 4007 4020 4043 4054 4071 4030 4082 4102 4120 4143 4157 4200 4208 4218 4230 4284 4292 4296 4311 4324 4330 4344 4392 4452 4472 4484 4511 4513 4514 4577 4590 4591 4592 4622 4624 4708 4727 4746 4918 4986 4997 5060 5073 5155 5159 5191 5208 5213 5224 5241 5260 5278 5327 5367 5420 5440 5481 5488 5498 5503 5509 5524 5553 5588 5630 5638 5684 5691 5711 5764 5781 5809 5843 5858 5889 5898 5903 5926 5984 6025 6042 6083 6097 6144 6149 6163 6210 6279 6293 6323 6355 6471 6547 6585 6586 6657 6666 6683 6693 6742 6743 6779 6809 6826 6851 6900 6905 6963 7000 7023 7042 7073 7095 7159 7165 7174 7178 7208 7240 7242 7246 7280 7305 7393 7408 7413 7434 7515 7527 7528 7539 7676 7688 7758 7763 7766 7825 7846 7881 7911 7915 7936 8013 8029 8053 8075 8097 8113 8132 8163 8198 8234 8250 8272 8275 8294 8301 8379 8422 8444 8564 8576 8592 8598 8612 8615 8714 8717 8734 8736 8742 8766 8783 8811 8854 8880 8888 8891 8896 8934 8944 8963 9029 9030 9117 9160 9200 9208 9223 9239" 9322 9333 9335 9343 9347 9348 9356 9400 9422 9534 9591 9603 9708 9719 9745 9788 9808 9809 9817 9823 9833 9862 9869 9898 9924 10000 10068 10070 10079 10080 10085 10130 10168 10192 10226 10233 10283 10287 10294 10305 10313 10380 10388 10396 10404 10415 10422 10444 10484 10488 10494 10533 10541 10570 10645 10687 10694 10703 10705 10712 10741 10755 10757 10773 10820 10829 10862 10867 10874 10904 10932 10977 10982 10994 11111 11128 11134 11148 11154 11162 11194 11220 11264 11334 11386 11393 11395 11410 11461 11476 11514 11576 11618 11655 11669 11679 11685 11717 11726 11825 11837 11844 11891 11892 11945 11967 12002 12019 12040 12042 12048 12060 12095 12139 32141 12157 12171 12197 12256 12272 12282 12315 12333 12408 12411 12435 12459 12491 12532 12575 12631 12662 12715 12740 12813 12869 12917 12962 12987 13018 13033 13034 13048 13058 13116 13153 13206 13254 13262 13287 13318 13362 13448 13460 13523 13566 13572 13575 13578 13586 13602 13613 13645 13650 13672 13716 13718 13731 13738^13792 13819 13840 13858 13915 13943 14030 14065 14091 14126 14182 14199 14279 14322 14370 14396 14400 14408 14449 14450 14560 14564 14610 14613 14630 14641 14703 14732 14767 14775 14777 14778 14782 14807 14845 14859 14899 14914 14934 14966 14984 14985 15038 15044 15065 15072 15074 15244 15254 15286 15324 15339 15371 15386 15405 15415 15417 15425 15428 15439 15469 15605 15685 15716 15772 15812 15820 15826 15844 15846 15897 15969 15980 16005 16011 16023 16103 16149 16151 16204 16243 16260 16284 16308 16311 16314 16375 16405 16409 16420 16421 16441 16474 16487 16506 16585 16623 16662 16763 16790 16937 16942 16983 16993 16998 17059 17070 17101 17138 17145 17172 17181 17209 17238 17258 17271 17279 17411 17545 17604 17640 17661 17710 17727 17731 17769 17870 17898 17917 17951 17958 17990 17993 17996 18009 18016 18020 18028 18048 18076 18080 18141 18169 18172 18183 18192 18216 18302 18318 18325 18333 18339 18369 18427 18429 18506 18517 18527 18554 18557 18586 18628 18635 18652 18700 18713 18734 18737 18793 18808 18823 18837 18862 18974 19023 19052 19072 19076 19184 19290 19331 19358 19361 19362 19388 19393 19405 19413 19437 19470 19476 19488 19499 19535 10616 19626 19642 19658 19692 19719 19727 19764 19765 19792 19824 19831 19832 19846 19887 19890 19920 19921 19950 20004 20026 20031 20062 20073 20095 20127 20170 20235 20314 20377 20382 20406 20428 20454 20548 20567 20632 20649 20766 20817 20848 20869 20877 20924 20979 21002 21074 21081 21084 21162 21179 21199 21206 21266 21282 21297 21329 21430 21443 21569 21576 21734 21741 21786 21800 21807 21867 21913 21918 21947 Ernstige nalatigheid. Een chauffeur alhier moest terecht staan, omdat hij tijdens de verduistering achteloos een kraanwagen onverlicht op het rijwielpad aan den Hooge-Rijndijk had laten staan. De gevolgen van deze nalatigheid waren niet uit gebleven, want de heer P. Verhoorn, timmer man uit Zoeterwoude, die in het donker den kraanwagen niet opgemerkt had, was met zijn fiets hiertegen opgereden, waardoor hij geval len was en de fiets ernstig beschadigd was, waarvoor hij een civiele vordering van f.23 in diende. Verdachte beriep zich er op. dat hij hiervoor niet verantwoordelijk was. De eigenaar der garage beriep zich er op, dat de Duitsche weermacht de garage in beslag had genomen, waardoor hij den kraanwagen en auto's op den rijweg moest plaatsen. De agent van politie D. A. M. Verstraeten verklaarde, dat verdachte direct verklaard had, dat hij vergeten had de lichten te ontsteken en hij verantwoordelijk voor de verlichting was. Dit werd door verdachte beslist ontkend. Het OM. achtte de overtreding wettig en "overtui gend bewezen en eischte f. 10 boete of 4 d. h. Over 8 dagen zal de kantonrechter schriftelijk vonnis wijzen. Hóe maakt men smakelijke gerechten klaar! Een colporteur alhier moest terecht staan, omdat hij in het Wilhelminapark te Oegstgeest boekjes getiteld ..Hoe maakt men smakelijke gerechten klaar?" te koop had aangeboden. Verdachte erkende de overtreding, maar reeds 5 jaar heeft hij boeken te- koop aangeboden Het O, M merkte op. dat dit door den Rijks commissaris verboden was. Men mag zich niet meer van de eene gemeente naar de andere ge meente begeven om boeken te verkoopen. Eisch O. M. f 2 boete of 1 dag hechtenis. Uitspraak conform. VERRUIMING UITVOER TUINBOUW PRODUCTEN NAAR BELGIS. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat met ingang van heden de export van be paalde Nederlandsche tuinbouwproducten naar België is toegestaan. Kroten en knol rapen zijn thans voor den uitvoer naar Bel gië vrijgegeven. HET ONGELUK OP HET STATION TE TIEL. De vijftienjarige scholier W. Vogelzang uit Geldermalsen, die gisteravond op het station te Tiel door een binnenloopenden trein gegrepen en meegesleurd werd, is in den afgeloopen nacht in het ziekenhuis Bethesda te Tiel aan de bekomen verwon dingen overleden. TIEN INBRAKEN TE UTRECHT. In den afgeloojen nacht hebben inbre kers op niet minder dan tien plaatsen In de Utrechtsche woonwijk ..Oog in al", hun slag geslagen. De daders hebben hun ope- ralieterrein in de Dantelaan en op den Kanaalweg gekozen en in tien verschillen de woningen hebben zij daar hun onge- wenschte' bezoeken afgelegd, zonder dat de bewoners iets van hun aanwezigheid heb ben gemerkt. De inbrekers hebben hun bezoeken in de verschillende huizen niet verder dan den beganen grond uitgestrekt. Er zijn diverse bedragen aan geld gestolen. Bij een der gedupeerden werd o.m. een bedrag van honderd gulden vermist, terwiji voorts bij een aantal anderen distributiebescheiden waren weggenomen. Men vermoedt, dat hier een bende inbrekers aan het werk Is geweest, die ook reeds vroeger de omgeving van Utrecht heeft onveilig gemaakt, want dezelfde methode van Inbreken werd reeds enkele malen in om Utrecht liggende ge meenten toegepast. MET ZIJN VIEREN ONDER EEN VALLENDEN BOOM. Gisteravond heeft zich op den Tweeberg onder Hintham een ongeluk voorgedaan, waarbij een echtpaar en twee kinderen ernstige verwondingen opliepen. Op de boerderij van Dielissen was men een boom aan het rooien. Een jongetje en een meisje, kinderen van den landbouwer stonden hierbij te kijken. Onverwachts kwam de boom te vallen. De vader en moe der snelden toe om hun kinderen te red den. Alle vier geraakten onder den vallen den boom. De moetfer bleek er het ernstig ste aan toe. De geneesheer, die spoedig ter plaatse was, achtte overbrenging naar het ziekenhuis te 's Hertogenbosch noodzake lijk. De vrouw had een enkel en een arm gebroken en verwondingen aan het hoofd. Landbouwer Dielissen klaagde over pijnen in den rug en moest zich onder medische behandeling stellen. Het zoontje had ver wondingen aan het hoofd, terwijl het doch tertje gewond was aan haar handjes. DR. FISCHBÖCK IN DÜSSELDORF. In een voordacht, welke de generaal- commissaris voor financiën en economie, dr. Fischböck, voor de industrieele afdee- ling der „Wirtschaftskaimmer" Düsseldorf gehouden heeft, kondigde hij o.m. verdere verlichtingen in het betalingsverkeer tus- schen het Duitsche rijk en Nederland aan. Hij wees er verder op, dat een transfer van het in het Duitsche rijk geblokkeerd geweest zijnde marken-tegoed van de zijde van Nederlandsche economische belang hebbenden in het algemeen niet wenschelijk werd geacht, en dat daarom de tot dusver geldende transfer van Sperrmarken in een gewijzigden vorm, welke ook de overdracht tusschen Nederlanders aan belasting on derhevig zal doen zijn, voorshands zal wor den gehandhaafd. VISCHPRIJZEN. TJMUIDEN. 25 Maart. Tongen f. 3,602,50 per KG.; kleine schol f 46; pufschol f.25; wijting f.4238; kleine schar f.32; puf schar f. 8,606,50; bot f.47 (alles per 50 KG). VIER NIEUWE VERORDENINGEN. Heden bevat het nieuw verschijnende ver ordeningenblad vier verordeningen. Nr. 58 bepaalt, dat voor het overdoen van bedrijven en ondernemingen aan buiten landers goedkeuring vereischt is. Nr. 59 zegt- welke verandering in be staande verordeningen aangebracht wordt in verband met een veranderde organisatie bij de veiligheidspolitie. Nr. 60 regelt, hoe gehandeld moet wor den bij het verrekenen van de koopsommen en vergoedingen voor door Duitsche mili taire autoriteiten gekochte of opgevorderde Rijn- en binnenschepen. Nr. 61 bevat een voorloopige regeling der rechten van Nederlandsche werknemers en andere verzekerden ten aanzien van de Nederlandsche sociale verzekeringen, inge val Duitsche verzekeringsperioden in aan merking genomen moeten worden. De woordvoerder van het Japansche in lichtingenbureau der regeering heeft me degedeeld dat Matsoeoka volgens een van ochtend ontvangen celegram voornemens is vier dagen in Berlijn te blijven. Hij wil op 30 Maart van Berlijn vertrekken naar Rome, waar hij aen 31sten zal aankomen. Te Rome wil hij drie dagen blijven. Op de vraag, wat er waar was van de geruchten, dat Matsoeoka ook een bezoek aan Londen wilde brengen, antwoordde de woordvoer der met een ironisch lachje en de vraag, weJke partij zich er mede zou willen be lasten Matsoeoka veilig per vliegtuig naar Londen te brengen zonder dat de minister gevaar zou loopen te worden neergescho ten. (D.N.B.) 2—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1941 | | pagina 2