De nieuwe distributiemaatregelen [IIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Maandag 4 November 1940 VISSCHERU-BERKHTEN KERK- EN SCHOOLNIEUWS Een officieele toelichting PK Duitsch W eer machtsbericht Buitenland Engeland en de lussische deelneming an de Donaucommissie Italiaansch Weermachtsbericht RECHTZAKEN De moord te Leidschendam SPORT schaken. BEURSOVERZICHT Predikbeurt. MARKT EERICTTEN^f^ tegen de tram geloopen. Gisteravond om ongeveer halfnegen is de 55-jarige B. E. H„ uit de Vlletsitraat te i-Gravenhage. tegen een rijdenden wagen •jj de blauwe tram geloopen. Vermoedelijk dit te wijten aan de duisternis. Het jchtoffer werd met een schedelfractuur "aar het R.K. ziekenhuis aan het Westeinde rergebracht, waar hij in den loop van den rand la overleden door auto gegrepen en gedood. Hedenmorgen is te Alkmaar op den Ken- emerstraatweg de bejaarde krantenop- joper Van W- door een passeerenden ■achtauto gegrepen en gedood. wiilie-adressen geïnterneerden buchenwalde. Aangezien de familiebetrekkingen van aantal der Nederlandsche geïnterneer- n in Buchenwalde tot dusver verzuim- in haar adTes ln Nederland schriftelijk te geven aan het informatiebureau van t Nederlandsche Roode Kruis (te afdee- g), Zwarteweg 75, Den Haag, worden deze •ienoodlgd alsnog aan dit verzoek gehoor geven. Officieel wordt medegedeeld: Op 29 October heeft de Britsche ambas- aeur in Moskou, Cripps, den vblkscom- isaris van buitenlandsche zaken, Molo- een nota overhandigd, waarin de Brit- Ae regeering protesteert tegen het besluit m de regeering der U.S.S.R betreffende noodzakelijkheid der vorming van een guwe Donaucommissie en de deelneming in vertegenwoordigers der sovjets aan de Verhandelingen met de vertegenwoordi- ;rs van Duitschland, Italië en Roemenië in Kkarest. Uitgaande van de overweging, dat de mdelwijze der sovjetregeering een schen- 2g vormde van de neutraliteit, verklaar de Britsche regeering, dat zij geen enkel coord kon erkennen, dat een inbreuk zou amen vormen op de bestaande verdragen dat zij zich al haar in verband met deze iestie staande rechten voorbehield. 2 November ontving de plaatsvervan- :<le volkscommissaris van buitenlandsche Itn. Wysjinski, den Engelschen ambassa- Cripps, en overhandigde hem uit an van de sovjetregeering een nota, üln de sovjetregeering verklaart, dat zij gedwongen ziet de bewering van de iKlsche regeering onjuist te noemen, vol- 3 welke de door de sovjetregeering er- 'e noodzakelijkheid der vorming van nieuwe Donaucommissie met deelne- ing der U.S.S.R. aan de onderhandelingen Boekarest een schending der neutrali- vormt. De vorming der Donaucommis- meu deelneming van de U.S.S.R-, bene- as van de aan of nabij de Donau gele- a staten, beteekent een herstel van de Jht vaardigheid, die geschonden is door verdrag van Versailles en andere ver- fgen, op grond waarvan de U.S.S.R. ver- iderd was uit het verband zoowel van de ternationale als van de Europeesche Do- acommissie, waarbij de Britsche regee- '4 een leidende rol heeft gespeeld. De aaucommissie moet op natuurlijke wijze farmd worden uit de vertegenwoordigers staten, die aan de Donau liggen of uw verband houden met de Donau en die Donau gebruiken als kanaal voor den rkelijken handel. Het is duidelijk, dat root-Brittannië, dat duizenden kilometers de Donau af ligt. niet tot deze staten rorden gerekend. Het is verder dui- ijk, dat de kwestie der samenstelling i de Donaucommissie niets heeft uit te met de kwestie van de neutraliteit. Gezien het hierboven uiteengezette kan sovjetregeering het protest niet aan- tfden, dat ingediend is in de nota van Britsche regeering van 29 Oct. (D.NB.) Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: De onder bevel van den eersten luite nant ter zee Kretschmer staande duik boot heeft de beide Britsche hulpkrui sers Laurentic (18.724 b.r.t.) en Patro- clus (11.314 b.r.t.) alsmede het bewa pende Britsche koopvaardijschip Casa- nare (5376 b.r.t.) tot zinken gebracht. Met dit resultaat heeft die eerste luitenant ter zee Kretschmer, in totaal 217.198 br.t. scheepsruimte tot zinken gebracht en daar mede is hij de tweede dudkbootcommandamt, die meer dan 200.000 b.r.t. scheepsruimte vernietigd heeft. Het ongunstige weder heeft het lucht wapen niet weerhouden zijn aanvallen op Londen en andere voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Engeland en Schot land voort te zetten, hoewel in kleineren omvang. In een dappere duikvlucht deden gevechtsvliegtuigen een aanval op een ran* geerstation in het Noorden van Londen en troffen stationsgebouwen en verkeerswer- ken. Verscheidene stukken luchtdoelgeschut brachten zij met machinegeweervuur tot zwijgen. Aanvallen op Britsche vliegvelden hadden ook gisteren succes. In Stratishall staan de inrichtingen van het vliegveld in brand. In Wattisham werden hangars en vliegtuigen vernield. Andere vliegvelden en voor de oorlogvoering belangrijke in- dustrieele-doelen, vooral in Schotland, wer den met succes gebombardeerd Bij Ierland en aan de Schotsche Oostkust deden ge vechtsvliegtuigen aanvallen op afzonder lijke schepen en konvooien. Ben koopvaar dijschip van 19.000 b.r.t. kreeg een zwaren treffer. Bij Kinnaird-Head werden een torpedo jager, een patrouilleboot, een groot koop vaardijschip en een vrachtschip zwaar ge troffen. Britsche vliegtuigen ondernamhen slechts enkele vluchten naar Nederland en Noord*- Dultschland. In Nederland werden twee huizen verwoest. Twee personen werden ge dood en twee gewond. In Duitschland vielen slechts op drie plaatsen bommen, die in het geheel geen schade aanrichtteen. De vijand verloor gisteren drie vliegtui gen. Twee Duitsche toestellen worden ver mist. De bemanningen van een gevechts formatie onder leiding van den comman dant Hauptmann Storp onderscheidden zich door met succes uitgevoerde aanvallen op Britsche vliegvelden en voor de oorlogvoe ring belangrijke doe-len in Londen. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: In den sector Epirus wordt de actie van de Itadiaansche troepen voorbij de stellin gen van Kalibaki voortgezet. Het Italiaan- sche luchtwapen heeft aan die operaties te land meegewerkt, waarbij de vijandelijke stellingen in de omgeving van Corclano krachtig met bommen bestookt werden Voorts werden de bombardementen >p Sa loniki, de citadel van Korfoe, het fort Na- varino en de berghelling ten Noordoosten van Janina langs den verkeersweg Janina— Kalibaki herhaald. Eén Italiaansch vlieg tuig is niet teruggekeerd. Tijdens het lucht' gevecht dat zich zooals in 't weermachtsbe richt van gisteren gemeld, boven Saloniki afspeelde, werden behalve het vliegtuig waarvan gemeld was, dat het waarschijnlijk was neergehaald, nog vijf andere vijande lijke toestellen neergeschoten. .Een Ita liaansch watervliegtuig, dat op patrouille was. heeft een tweemotorig vijandelijk toe stel van het type Blenheim aangevallen, dat verscheidene malen getroffen werd en met zware schade aan boord moest terug- keeren. In Noord-Afrika verdreef een colonne Italiaansche snelle troepen vijandelijke pantserwagens. Vijandelijke vliegtuigen de den aanvallen op kleine formaties bij Garn ul-Greid ten Noordoosten van Giarabuh. Twee man werden gedood en eenigen ge wond. In Oost-Afrika werden vijandelijke aanvallen op Italiaansche strijdkrachten, die het bergmassief Sciusceib (Kassala) be zet houden, met lichte verliezen aan Ita liaansche zijde afgeslagen. Wij maakten eenige krijgsgevangenen. In de Roode Zee bombardeerde ons luchtwapen een schip dat door een kruiser vergezeld werd, als mede de havenwerken van het eiland Pe- rim. Vijandelijke toestellen bombardeerden Assab, waar drie personen gedood en eeni gen gewond werden. Er ontstond lichte materieele schade aan /oonhuizen. In den af geloopen nacht probeerden vij andelijke vliegtuigen een aanval op Napels te ondernemen. Door krachtig spervuur tegengehouden, moesten zij hun bommen op open land laten vallen. Er wordt mel ding gemaakt van één doode en drie ge wonden. VISCHPRIJZEN. IJMUÏDEN, 4 November. Deensche consignatievisch: Kleine schol 44— 31.50; Schar 23.50—28; Kabeljauw 4842; Leng 26; Groote wijting 18; Kleine wijting 1610; (alles per 50 k.g.)Tong 3.30—2.20 per kg. Zoetwatervisch: Snoekbaars 7066; Baars 34 —33; Bei 25; Voorn 22 (alles per k.g.). tot verwerping van beroep geconcludeerd. De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, mr. Holsteyn, heeft heden conclusie genomen in de zaak van den 29-jarigen Rotberdamschen koopman R. A., die ter zake van moord op den veekoopman C. G. van der Horst te Leidschendam door het Gerechtshof te 's-Gravenhage is veroor deeld tot levenslange gevangenisstraf Mr. Holsteyn achtte alle aangevoerde cassatiemiddelen ongegrond en conclu deerde tot verwerping van het beroep. De Hooge Raad zal arrest wijzen op 2 December. haagsche rechtbank. Met bonnen geknoeid. B. uit Zoetermeer vond het zonde dat zijn koffie-bonnetjes niet meer geldig waren. Hij peinsde op een middel om deze toch te benutten, en in zijn slimheid vond B, de oplossing. Het was een bon met nummer en B. draaide netjes den bon om. Het was wel een heel werkje, maar hij zag toch kans om twee vellen met bonnetjes op die manier kwijt te raken en er suiker voor te krijgen. Het derde vel deugde niet, en B. liep tegen de lamp met zijn geknoei. Hij stond nu terecht en de Officier zei dat hij het een leelijke streek vond die verdachte had uitgehaald. Toch wilde hij het nog met een voorwaardelijke straf probeeren, omdat verdachte nog een blanco strafblad heeft. Spr vorderde drie maanden gevangenis straf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De Rechtbank zal over 14 dagen vonnis wijzen. HAAGSCHE SCHAAKBOND. A.s. Zaterdag speelt L.S.G. I zijn eersten wed strijd, n.l. tegen de Residentie Schaakclub I. De wedstrijd begint om 3 uur en wordt gespeeld ln „In den Vergulden Turk". De andere tegen standers in deze groep zijn: Dlscendo Discimus II, H. Chr. Schaakv. II. H. Westerkwartier I en de R.K. Sch.club Ruy Lopez I. AMSTERDAM, 4 November. Leiden Vrije Kath. Kerk (Vreewijkstr. 19) Dinsdagnam. 81/4 uur. dienst. MED. HERV. KERK. Aangenomen naar Stlens ds. D. Bender te Hoogezand. generaal parret in athene aangekomen. Atheensche correspondent van de Wtika" meldit, dat geineraal Parrey in Grieksche hoofdstad ts aangekomen als tindingsofficier tusschen den Engel en generalen stof ran het Orien-tleger Grieksche weermacht. (D.N.B.) taifoen teistert guam. 'olgens een bericht uit San Francisco een taifoen, die een snelheid had ran Lm. per uur, groote verwoestingen aan- Bht op het eiland Guam. Ook de vlleg- noods van de Ainerikaansche marine ld beschadigd. ZEVEN jongelui verdronken. 'd de Furesoe, een water ten Noorden 'Kopenhagen, ls gisteren een emsitig on- Jt gebeurd, waarbij volgens de tot dus- ontvangen berichten zeven jongelui van 19 jaar oud verdronken zijn. Het be- mannelijke en vrouwelijke leden van Stoep padvinders, die bij een oefening 'Vee kano's de bij Westenwind steeds ge- olijke Furesoe waren overgestoken. RITSCHE patrouillevaartuigen gezonken. torens een mededeeling der Britsche jjjralit^it zijn de Engelsche patrouille- ittuig€fl Hickory en Lord Inchcape op geloopen en gezonken. (D.N.B.) :eftijdsgrens britsche vliegers verhoogd. Britsche ambassade be Washington medegedeeld, dot de leeftijdsgrens Tnjwillige vliegers bij de Britsche aimacht verhoogd is van 28 tot 31 jaar. (D.N.B.) In een persconferentie heeft de directeur van het centrale distributiekantoor, de heer S. de Hoo, eenige toelichtingen gege ven op de nieuwe distributiemaatregelen. Wij laten zijn uiteenzettingen hier in het kort volgen: ZOETIGHEDEN. De maatregel om deze zoetigheid in de distributie te brengen schijnt een „bittere pil." Men zal zich afvragen of inderdaad de bloempositie van dien aard is, dat deze maatregel noodig was om ons dagelijksche brood veilig te stellen. Het antwoord is ontkennend. Niet de noodzakelijkheid om meer bloem te bespa ren vormt den ondergrond van dezen maat regel, doch de noodzakelijkheid om voor een bepaalde categorie consumenten meer brood beschikbaar te stellen. Deze categorie is de groep van jongelie den tusschen de 14 en 21 jaren (d.w.z. van af 14 tot en met 20 jaar). Het is namelijk gebleken, dat deze jongelieden een groote behoefte hebben aan brood. Om aan deze verlangens tegemoet te komen werd aan deze jon gelieden een rantsoen toegekend van 400 gram per week. Een extra broodkaart met 4 bonnen van elk nummer zal hiertoe in den loop der week worden uitgereikt. Indien men bedenkt, dat er circa 1-500.000 personen tot deze categorie behooren, zal men begrijpen, dat er naar een middel gezocht moest worden om de voor dit extra rantsoen benoo- digde bloem te kunnen besparen op de huidige consumptie. Het gewone broodrantsoen verder beper ken werd niet mogelijk geoordeeld. Daaren tegen kon het gebruik van koek, koekjes, enz. wel eenigszins worden ingeperkt. De hierdoor vrijkomende hoeveelheid bloem kon dan voor he' verstrekken van het extra broodrantsoen worden aange wend. In dit iicht bezien is deze distributie niets anders dan een maatregel om den beschik baren voorraad bloem op meer doeltreffen de wijze aan te wenden. Reeds den eersten dag van deze distribu tie bleek er bij het publiek een totaal ver keerd beeld van den omvang van deze dis tributie te bestaan. Men verkeerde blijk baar in de meening. dat gebak e.d. erg zwaar van gewicht is en dat men dus voor een broodbon van 100 gram een zeer kleine portie lekkernijen zou kunnen krijgen. Dit is totaal onjuist, immers de rantsoenen voor koekjes, gebak, koek, beschuit en der gelijke zijn afgestemd op de in dit product verwerkte hoeveelheid bloem Zoo kan men op een broodbon van 100 gram b.v. de vol gende minimum hoeveelheden ..gebak" be trekken Speculaas 140 gram, koekjes 200 gram, cake 300 gram, gebak-gebakjes 600 gram, grootkorstgebak 500 gram, kleinkorstgebak 400 gram, koek 160 gram, biscuit 90 gram, beschuit 75 gram. Indien men nu eens uitrekent, wat men voor zoo'n bonnetje van 100 gram kan koopen (bijvoorbeeld 2 ons koek jes of een boterletter van een pond) dan valt het mee. Bovendien zijn er meerderé soorten koekjes bonvrij: b.v. schuimgebak, Weespermoppen en an der gebak, waarin geen bloem is ver werkt. Verder is er nog een maatregel genomen om de „zoete" consumenten tegemoet te komen. Er is nl. besloten voortaan het rantsoen bloem of zelfrijzend bakmeel niet meer op een bon van het algemeen distri butieboekje beschikbaar te stellen, doch op de bonnen van een in den loop van de week uit te geven bloemkaart. De kaart heeft series van 8 gelijke ge nummerde bonnen. Iedere maand wordt een serie aangewezen. Iedere serie van 8 bonnen geeft gedurende de aangewezen maand recht op de volgende producten. 8 keer 50 gram brood of 8 keer Va rant soen gebak of 280 gram bloem of zelfrij zend bakmeel. Men krijgt dus de invoering van de bloemkaart. Voordeden zijn n.l.: Ie. men kan den bloembon omzetten in brood of gebak. 2e. het rantsoen bloem is met 30 gram verhoogd. Uit het vorenstaande moge duidelijk worden, dat de „bittere" pil in deze „zoete" distributie nogal meevalt en dat tegenover de beperkingenook diverse winstpunten geboekt kunnen worden. Op eenige punten moet ik nog, aldus spreker, even de aan dacht vestigen en wel de volgende: le. De broodbonnen zijn in den vervolge niet uitsluitend bestemd voor den inkoop bij den bakker. Ook 'de banketbakker en kruidenier kan ze inwisselen voor de boven omschreven goederen. 2. De verkoop van de tot de groep „ge bak" behoorende artikelen in hotel, restau rant e.d. kan alleen nog geschieden tegen inwisseling van bonnen. Wisselbonnen van 1/4 rantsoen brood (of gebak) zijn nu in gevoerd. Deze bonnen zijn uitsluitend be stemd voor gebruik in hotels en niet voor inkoop bij de handelaren. EIEREN. De tweede maatregei, welke de aandacht vraagt is de distributie van eieren. In het algemeen zal men wel begrepen hebben, dat gezien de noodzakelijke af slachting van pluimvee de distributie van eieren niet achterwege zal kunnen blijven; te meer niet daar voor een speciale cate gorie nl. zieken, zwakken en herstellenden de eieren een grootere plaats innemen. Men zal nu ook in hotel en café een eier- bon moeten inleveren. FEUL VRUCHTEN (één pond per maand). Alweer een nieuw geluid is het verkoop verbod van peulvruchten. Een sperverbod kan twee dingen be- teekenen: öf het is uit met den ver koop, öf binnenkort krijgen we distri butie. Voor peulvruchten, waarvoor het laatste geldt, beteekent dit „in-distri- butie-brengen" dat men nu binnenkort den nieuwen oogst tegemoet kan zien. Het rantsoen bedraagt voorloopig 1 pond per maand en het zal nog 14 da gen duren voordat wij dit product weer op het menu kunnen plaatsen. Er is reeds bekend gemaakt, dat voorloopig wellicht grootendeels groene erwten en misschien ook capucijners beschikbaar zullen zijn. Hieruit blijkt, dat in tegenstelling met bet vorige jaar alle peulvruchten als keuze-artikel op één bon beschik baar zullen worden gesteld. Ik wil er reeds nu de aandacht op vestigen, dat dit beteekent dat men den eersten tijd genoegen zal moeten nemen met erwten en capucijners en dat men ge leidelijk de bruine boonen wel zal zien verschijnen, doch dan zelf de verhou ding zal moeten bepalen. AARDAPPELMEEL ENZ. Spreker zeide inzake de distributie van aardappelmeel en sago, dat het niet langer verantwoord was deze artikelen „vrij" te houden. De vlucht hierin werd hoe langer hoe grooter. Het gevolg is, dat de pudding poeders, bereid uit aardappelmeel, in den laatsten tijd aangeduid als bonvrij e pud dingpoeders, op den bon zijn gezet. HAVERMOUT EN GORT. Ten slotte nog de laatste week-eind ver rassing op het gebied van distributie, welke zich min of meer geruischloos heeft vol trokken, namelijk de verandering van den havermoutbon. Men had op een bon de keuze tusschen gort en havermout. De ervaring van de laatste maanden heeft geleerd, dat vrijwel iedereen die deze bon opnam, hiervoor uit sluitend havermout verlangde. Geheele provincies waar men vroeger bijna uitslui tend gort consumeerde (Friesland, Gro ningen) wierpen zich nu op de havermout Het gevolg was in de eerste plaats, dat de havermoutfabrieken niet geheel of slechts met groote moeilijkheden aan de vraag konden voldoen. Daarnaast werd door de abnormaal groote vraag naar havermout een te groo- ten aanslag gepleegd op de beschikbare havervoorraden, terwijl ten slotte vast stond, dat vele consumenten de havermout kochten om op te slaan vooi „slechtere tijden", waardooi de kans bestaat, dat be langrijke voorraden van dit voor de voed selvoorziening zoo prachtige product door bederf zullen verloren gaan. Dit alles maakte net gewenscht de -vaag naai ha vermout terug te brengen tot normale pro porties. Om d:t te oereikeu f rd nesioten tot den volgende maatregel: le. er wordt één bon aangewezen voer havermout -of gort: De geldigheidsduur wordt oepaald op i maanden en het rantsoen op 250 gram; 2e. Daarnaast wordt één bon aangewe zen voor uitlsuitend gort; geldigheidsduur en rantsoen eveneens resp. 2 maanden en 250 gram. Men ziet dus het rantsoen blijft 500 gram bi 2 maanden, doch men kan hiervoor ten hoogste 250 gram aan havermout betrekken. De nieuwe week werd op de Amsterdamsche effectenbeurs op levendige wijze ingezet. In tal van rubrieken vonden groote omzetten plaats. Bij de opening was de stemming uitgesproken vast en de koersen bewogen zich meerendeels boven het peil van Zaterdag, waarbij diverse specialiteiten zelfs opnieuw belangrijk hooger waren. Klaarblijkelijk waren omvangrijke op drachten tot aankoopen gegeveu. en dit resul teerde bij de opening in een belangrijke stij ging. Op het sterk verhoogde koerspeil kwam echter vrij veel materiaal los, en daar de markt hierop eensklaps niet berekend was, was het ge volg dat zich een scherpe Inzinking voltrok. Na dat het aangeboden materiaal tenslotte was ge absorbeerd, kon in verscheidene rubrieken ech ter weer een behoorlijk herstel worden waarge nomen. De aandacht werd in de eerste plaats .getrokken door Olies, die bij den inzet tegen 297 werden verhandeld, of een 25-tal punten boven het vorige slot. In minimum van tijd vol trok zich een reactie, waarmede een verlies van een 15-tal punten gepaard ging. maar later op den middag kon toch weer een verbetering worden opgeteekend en tenslotte trad het toon aangevende petroleumaandeel, vergeleken met Zaterdag, toch met een behoorlijke avance uit de noteering. Vervolgens waren het de Cultuur-fondsen, die de aandacht trokken. H.V.A.'s bewogen zich aanvankelijk op ongeveer het peil van de vorige topprijzen, maar zagen nadien een goede tien tal procenten verloren gaan. Het herstel was hier slechts matig en in hoofdzaak schommelde het leidende suikeraandeel tusschen 465% en 453%. Vorstenlanden hadden eveneens een be wogen verloop, en gaven schommelingen van een 5-tal punten te zien. Eenige minder cou rante soorten konden zich wederom iets ver heffen. Op de Rubber af deeling ging het druk toe in Amsterdam Rubbers. De geaccumuleerde kooporders riepen een koers van 260% te voorschijn, of een 15-tal pun ten boven het slot van Zaterdag. Vervolgens ging weer een tiental punten ver loren. Middenbeurs trad toch weer een verbetering in en aan het einde van de rekening bleef nog een aardig voordeelig verschil over. Voor ver scheidene minder courante soorten kwamen hoogere noteeringen tot stand en in sommige gevallen konden zelfs opnieuw aanmerkelijke koerswinsten worden behaald. De affaire ln Ta bakken was niet groot. De situatie was van dien aard, dat het niet gemakkelijk was de koopers en de verkoopers tot elkander te brengen. Het resultaat, was ten slotte een kleine koersverbe- tering. Oude Deli's liepen na tot 250% te zijn afgeciaan, achteruit tot circa 244%. Voor Scheepvaartfondsen bestond goede be langstelling en vooral ln Scheepvaartunies ging het levendig toe. Ook hier bewoog de koers zich oorspronkelijk belangrijk boven Zaterdag, doch in korten tijd ging ook hier een gedeelte van de koerswinst verloren, waarbij per saldo toch nog een voordeelig saldo kon worden geboekt. Oude Booten schommelden tusschen 155% en 145% en bleven zich ten slotte juist ongeveer in het midden tusschen deze noteeringen be wegen. Ook andere Scheepvaartaandeelen werden hooger afgedaan. In de rubriek der industrieelen gingen Aku's vooraan. Vergeleken met het slot van de vorige week was de koers nauwelijks ver anderd. maar desniettemin ging ook hier een flink stuk van den koers af, waarna tegen het slot een verbetering intrad. Unilevers bewogen zich in doorsnee iets bpven het vorige peil. De Philips aandeelen openden belangrijk hooger op ?20 pet. zakten in tot 208 waarna zij weer stegen tot omstreeks 214 Op de Amerikaansche afdeeling ging het eveneens levendig toe, vooral in de Staalwaar- den. Ook in deze fondsen werden groote schom melingen meegemaakt en het koersverloop was geheel analoog aan dat van de locale markt. Het meest ging om in U.S. Steels en Bethlehem Steels, en vooral deze stukken fluctueerden vrij scherp. Republic Steels hadden verhoudings gewijze een vrij vlak verloop. Ook Anaconda's maakten geen buitensporige fluctuaties meer. Spoorwegaandeelen werden meerendeels iets hooger afgedaan. Voor Public Utilities bestond goede kooplust. Voor Duitsche fondsen bestond over het ge heel genomen een goed prijshoudende stemming, terwijl sommige specialiteiten zelfs vast waren. Een uitzondering vormde de Young-leening, die heftig bewogen was. Bij den aanvang werd ge handeld tegen 33 maar reeds spoedig daarna tegen 24 Wel trad nadien een flink herstel, in doch uiteindelijk moest een flink verlies worden op geteekend, hetgeen klaarblijkelijk hiermede ver band houdt, dat de obllgatlën uit de Young- leening en trouwens ook de Dawesleening geen deel hebben aan de verzachting van het beta lingsverkeer tusschen Duitschland en Neder land. De beleggingsmarkt was kalm. De Nederland sche staatspapieren waren onregelmatig zonder groote veranderingen. Povinciale en gemeente lijke leeningen alsmede pandbrieven hadden een kalm verloop. Prolongatie 2 3/4 OFFICIEELE VALUTAKOERSEN DER NEDERLANDSCHE BANK. 4 November. Valuta's (schriftelijke en tel. transacties). New York 1.88 3/16, 1.88 9/16; Berlijn 75.19, 75.34; Brussel 30.11. 30.17; Helsinki 3.81. 3.82; Sockholm 44.81. 44.90; Ziirich 43.63, 43.71. Bankpapier: New York 1.861& 1.90 1/4; Brussel 30.08, 30.20; Stockholm 44.81, 44.90; Zürich 43.63, 43.71. AMSTERDAM. 4 Nov. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd: 70 Melk- en Kalfkoeien f.240400 p. st.; 86 Schapen en lammeren f.30 —f.60 per stuk. BOSKOOP, 2 November. Coöp. vereenlging De Boskoopsche Velling: Rozen per bos: But terfly 90—120 ct.; Briarclif 4665 ct.; Van Rossum 32 ct.; August Noack 58—65 ct.; Mevr. van Straat-en van Nes 20 ct.; Hadley 80120 ct.; Pechtold 50—70 ct.; Florex 58 ct.; Queen Mary 60 ët.; Vierlanden 120 ct.; Dorus Rijkers 1832 ct.; Else Poulsen 1630 ct.; Gemengde rozen 2544 ct. Diversen per bos: Chrysanthen, gr.bloemig, 110—140 ct.; idem kl.bloemig. 28—40 ct.; Clematis. Mevr. le Coultre 120 ct.; Idem, Prins Hendrik 110 ct. KATWIJK AAN DEN RIJN 1 Nov. Bloem kool f 9—13.50; idem II f 4.60—6.30; Roode kool f.4.805.70; Gele kool f. 4.405.10; Groene kool f.2—2.90; Uien f. 5.50—6.50; Waspeen f.0.90— f. 1.35; Kroten f. 0.60—0.85

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 3