STADSNIEUWS LAATSTE BERICHTEN LEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Dinsdag 27 Augustus 1940 VISSCHERIJ-BERICHTEN WELKE BON IS GELDIG! Uit Zuid-Slavië Verspreide Berichten Prof. dr. P. T. van der Hoeven Vreemdelingen moeten zich melden Departement van sociale zaken Weer bommen op ons land Geen samenwerking tusschen C.H. Unie en A.R. Partij De verliezen van de Britsche koopvaardij De luchtstrijd boven Engeland Drie uur lang is de JoegosLan-ische regee ring onder voorzitterschap van den premier Tswetkowitsj m het Banaatsgebouw te Zagreb bijeen geweest en heeft o.a. de bui ben iandsche politiek besproken. Omtrent de besprekingen Is het volgende officieele communiqué uitgegeven: ..De regeering der nationale overeenstem ming heeft haar bijzondere aandacht ge wijd aan de problemen der buitenlandsche politiek. Zij voert een politiek van behoud van den-vrede -voor ons volk en van op rechte en -vriendschappelijke politieke en economische samenwerking met alle na buurlanden. vooral met onze groote nabu ren Duitschland en Italië. De regeering wenscht ook bij deee gele genheid in het licht te stellen, dat de vriendschap met Duitschland en Italië in overeenstemming Is met de levensbelangen van Joegoslavië," De regeering heeft voorts maatregelen in voorbereiding, welke noodig geworden zijn door de aanpassing dér Joegoslavische volkshuishouding bij de groote veranderin gen in Europa en die voortgezet worden om voor Joegoslavië een weldoordachte eco nomische en sociale politiek mogelijk te maken. Bijzondere aandacht heeft men ge schonken aan de volksvoeding in verband met den oogst van dit Jaar. Ook de groote openbare werken, vooral het vruchtbaar maken van land zijn besproken. De regee ring heeft bovendien ingestemd met het besluit van den minister van handel om ln het buitenland door speciale afgezanten aanzienlijke hoeveelheden voedsel te laten reserveeren. De minister van handel heeft een veror dening uitgevaardigd, welke over 14 dagen in werking treedt en waarbij in Joegoslavië het eenheidsmeel wordt Ingevoerd. De regeering wordt gemachtigd alle niet voor eigen gebruik benoodigde hoeveelheden tarwe in beslag te nemen. De secretaris-generaal van het ministerie van handel verklaarde aan Journalisten, dat van een uitvoer van tarwe en mals dit jaar geen sprake is, dat Integendeel hon derdduizend ton tarwe naar Joegoslavië moet worden ingevoerd. Voorts zal de tarweprijs. die kraohtens een regeerings- verordening van eenige dagen geleden voor- loopig op 250 dinar per dubbele centenaar was vastgesteld, op de basis van 300 dinar gestabiliseerd worden. o WORDT MORGEN 70 JAAR, Een van de meest bekende gynae cologen in den lande, onze stadgenoot, prof. dr. P. C. T. van der Hoeven, wordt morgen 70 jaar. Volgens de bepalingen der Hooger On derwijswet zou hij derhalve zijn ambt moe ten neerleggen, doch aangezien nog geen opvolger in zijn plaats ls benoemd, zal prof. Van der Hoeven zijn colleges blijven ge- Prof. Dr. P. C. T. van der Hoeven. ven en ook blijven optreden als hoofd van de afdeeling verloskunde en gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis. HERHAALDE WAARSCHUWING. In verband met het feit. dat alle vreem delingen (dit zijn dus allen, die niet de Nederlandsche nationaliteit bezitten), die alhier wonen of verblijven, zich vóór 31 Augustus 1940 ingevolge de dd. 16 Augustus 1940 gedane vordering, aan het Hoofdbu reau van Politie, afd. Vreemdelingendienst, Zonneveldstraat 10 alhier, moeten melden, vestigt de Commissaris van politie er de aandacht van belanghebbenden op, dat ieder, bij twijfel, of hij de Nederlandsche nationaliteit bezit, zich ervan kan overtui gen of hij Nederlander is dan wel vreem deling. door de distributie-stamkaart te raadplegen. Indien op deze stamkaart als nationaliteit is aangegeven: vreemdeling, moet hij (zij) zich dus tusschen 9 cn 12; 2 en 4 of 7 en 9 uur aan genoemd bureau aanmelden onder overlegging van Identi teitspapieren als paspoort, trouwboekje, geboorte-bewijs enz. Onverminderd de an dere maatregelen, welke genomen kunnen worden, Ls op niet-nakoming van deze ver plichting een hechtenlsstraf van twee maanden of een geldboete van duizend gulden gesteld. Er wordt aan herinnerd, dat de navol gende vreemdelingen zich niet behoeven te melden 1. Arische Dultschcrs. 2. Belgen, Franschen, Engelschen en Po len. die zich reeds na 28 Mei 1940 bij de politie hebben gemeld. 3. Nlet-Arische vreemdelingen, die zich na 1 Januari 1033 ln Nederland hebben ge vestigd. GEEN SPREEKUUR. De wethouder van Sociale Zaken, de heer J. J. van Stralen en dc wethouder van financiën, dc heer M. G. VerwelJ zijn ver hinderd morgen spreekuur te houden. FRAXSCHE ZEELIEDEN MOGEN NIET VOOR ENGELAND VAREN. Naar uit Vichy wordt gemeld, ls het op grond van een gepubliceerde wet aan offi cieren en matrozen van de Fransohe koop vaardij verboden, dienst te doen aan boord van Fransohe schepen, die zich onder con trole van een oorlogvoerende mogendheid bevinden. Op overtreding van deze ver bodsbepalingen zijn straffen gesteld. De bedoeling van deren maatregel ls. te voor komen, dat Engeland Fransohe matrozen aanmonstert. (D.N.B.) LUCHTALARM TE BERN. Hedennacht om 25 minuten over twaalf ls te Bern luchtalarm gemaakt, in verband met verschijnen boven de stad van talrijke Engelsche vliegtuigen. Het luchtafweerge schut kwam onmiddellijk Ln actie. Dezelfde vliegtuigen hebben later boven Genève ge vlogen en bewogen zich ln Zuidelijke rich ting. (DJfB.) DE „HOSTILE" VERLOREN. Naar Reuter meldt, meldt de Britsche admiraliteit het verlies van den torpedo- bootjager „Hostile". Het oorlogsschip ls op een mijn geloopen. De .Hostile" was in 1936 van stapel geloopen en had een waterver plaatsing van 1340 ton. een bemanning van 145 koppen, vier stukken geschut van 12 cm., 8 machinegeweren en 8 torpedo- buizen. „WLNTERHILFE" BEGINT REEDS OP 1 SEPTEMBER. De arbeid van de „Winterhilfe" ln Duitschland begint dit jaar reeds op 1 Sep tember. (D.N.B.) BENOEMING VAN GRAMMENS. De bekende Vlaamsche nationalist Flo- rimond Grammens is benoemd tot commis saris voor de uitvoering der taalwetten in België. ORTIZ BLIJFT PRESIDENT VAN ARGENTINIË. President Ortiz heeft in een brief aan de Argentljnsche vergadering meegedeeld, dat hij „krachtens het besluit van het con gres en wegens de spontane betuigingen van sympathie van het volk der laatste dagen" besloten heeft aan het bewind te blijven. (D.N.BB.) DE AMERIKAANSCHE DIENSTPLICHT. De Amerlkaansche Senaat heeft gisteren besloten het aantal der dienstplichtigen, die krachtens de nieuwe dienstplichtwet ln vredestijd opgeleid worden tot 900.000 man te beperken. Met zestig tegen negentien stemmen werd een voorstel van den re publikein Lodge verworpen, alleen perso nen tusschen 21 en 24 jaar dienstplichtig te maken. Het dlenstpllchtontwerp betreft in zijn tegenwoordigen vorm dienstplicht tot den leeftijd van dertig Jaar. (D.N.B.) DE VREfc.tlDELINGL.4 IN DE VER. STATEN. Alle 3.6 millioen in de Ver. staten wo nende vreemdelingen boven den 14-jarigen leeftijd, uitgezonderd de geaccrediteerde vertegenwoordigers van vreemde mogend heden en hun verwanten, m» eten zich met ingang van heden en tot uiterlijk eind De cember bij d: politie melden om vingeraf drukken te laten maken. Tot de dlenover eenkomstige wet was ooals bekend des tijds op verlange van de Amerlkaansche regeering als maatregel tegen de z.g. vijfde colonne besloten. (D.N.B.) Prof. van der Hoeven werd 28 Augustus 1870 te Brielle geboren. HU bezocht het Gymnasium alhier (ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Gymnasium aan de Fruinlaan, vertelde prof. v. d. Hoeven nog over de vorige verhuizing van de voor malige LatUnsche school naar het gebouw aan de Douzastraat!) en studeerde vervol gens aan de Leidsche Universiteit ln de geneeskunde om ln 1895 het artsdiploma te behalen en het volgende jaar te promo- veeren tot doctor ln de geneeskunde op een proefschrift getiteld. De aetiologie der eclampsie." Van 1896 tot 1903 was nij as sistent van prof. Treub te Lelden en Am sterdam, waarna hU in laatstgenoemd Jaar werd benoemd tot hoogleeraar ln de verlos kunde en de gynaecologie aan de Univer siteit alhier. Een zeer groot aantal hoogst belang wekkende publicaties en leerboeken is in den loop der jaren van zijn hand versche nen, waarvan de voornaamste zUn: „De Invloed van het zenuwstelsel op de afwU- klngen der genitalia" (1905), „De beteeke- nJs van het breken der vliezen bij de ba ring" (1907), „Leerboek der Verloskunde" (4 deelen), die reeds 4 drukken beleefde, .Xeerboek der gynaecologie van Treub" (3 drukken), „Kraamvrouwenverpleging" (1925), „Gynaecologie voor den Internist" (1927; 2de druk 1937), „VUfentwlntlg Jaar verloskundige arbeid" (1928), „Operatieve verloskunde" (5de druk 1936) en voorts een groot aantal artikelen in wetenschappelijke rijdschriften. ZILVEREN JUBILEUM A. STRIJK. Morgen hoopt de heer A. StrUk den dag te herdenken, waarop hU 25 jaar geleden ln dienst trad bU de broodbakkerij van den heer Z. van der Mey alhier. De heer StrUk heeft zich in die Jaren doen kennen als een Uverlge en toegewijde medewerker en voor de vele afnemers, die door hem dagelijks van brood worden voor zien, werd hU ln den loop der jaren een bekende en vertrouwde persoonlijkheid. A. A. F. HEYMANS t Op 60-Jarigen leeifrijd ls te Den Haag overleden onze oud-stadgenoot, de heer A. A. F. Heymans, die alhier werd geboren en zUn opleiding ontving, waarna hU ln 1906 als onderwijzer naar Ned.-Inddë vertrok. In 1929 beëindigde hij zUn loopbaan als In specteur van het onderwUs en keerde naar het vaderland terug. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijziging: N.V. Exploitatie Maatschappij „Labora", Quarles van Uffordstraat 69. Noordwljk aan Zee. Het kantooradres der N.V. ls ver plaatst naar Beverwijk, Velserweg 16. UITBREIDING RIJKSVELDWACIIT. Met ingang van 30 Augustus as. zal de brigade der RUksveldwacht alhier met drie rijksveldwachters uitgebreid worden. In dit verband zUn door den secretaris generaal, waarnemend hoofd van het departement van justitie, de heeren C. van Dljke, J. van der Dool en J. van der Graaf benoemd tot rijksveldwachter alhier. KATWIJK AAN ZEE, 26 Aug. Besommingen yerscho vlsch: KW 12 f. 13,25; KW 17 f. 10.35; KW 33 f. 24.10; KW 61 f. 55,90; KW 80 f. 27.—; KW 81 f. 11,10; KW 87 I. 22.05; KW 88 f. 14,40; KW 93 f. 9,80. Bon nr. 14 (t.m, 6 September): 2V« ons rijst, rljstemeel of rijste bloem. Bon nr. 27 (tjn. 6 September): 2ons havermout, havervlok ken, gort of grutten. Bon nr. 40 (tm. 6 September) 21/» ons tarwebloem of tarwemeel of roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel of boekwclt- meel. Bon nr. 53 (t.m. 30 Augustus): 2l/t ons koffie of l/s ons thee. Bon nr. 66 (t.m. 30 Augustus): 1 kilogram suiker. Bon nr. 74 Onze stadgenoot, de heer W. L. Olt- hoff is bU beschikking van den secretaris generaal. waarnemend hoofd van het De partement van Landbouw en Vlssoherij. j voor het tijdvak van 1 September 1940 tot 1 September 1941 wederom benoemd tot tijdelijk leeraar aan de Rij'katulnbouw- school te Boskoop. (t.m. 30 Augustus): kilogram suiker. Bon nr. 105 (t.m. 11 September) 1 ons maïzena of grlesmecl of puddingpoeder. Puddingpoeders, die niet vervaardigd zijn van of niet hoofdzakelijk bestaan uit producten bereid uit granen, rijst of tapioca, vallen niet onder dc dlstrlbntiercgellng. Bon nr. 110 (t.m. IX September): 1 ons macaroni of vermicelli of spaghetti. Broodbonnen nr. 2 (t.m. 29 Augustus): 2500 gr. rogge of 2000 gr. ander brood. Broodbonnen nr. 3 (t.m. 5 September) 2500 gram rogge of 2000 gram ander brood. Petroleumbon nr. 5 (t.m. 8 September): 2 liter petroleum. Boterbon nr. 05 t/m. 12 (t/m. 18 Ootober) elke bon 250 gram boter. Vetbon nr. 05 t/m. 07 (t/m. 18 October) elko bon 250 gram margarine of boter. Vetbon nr. 08 (t/m. 18 October) 250 gram gesmolten spljsvet of 250 gram boter. Vetbon nr. 09 t/m. 12 (t/m. 18 October): elke bon 250 gram boter tegen ge- reducecrden prijs. juuiiiuuiiiiiuuuiiiiiiiuuiuuuuiiuuiuiiuiiiiiuniuiiiiuiiiHiiniiiiiimiiiuiiiiiiiiiUiJure Binnenland, Mr. Dr. SCHOLTENS VAN ZIJN FUNCTIE ONTHEVEN. Officieel wordt medegedeeld: De rijkscommissaris voor dc bezette Ne derlandsche gebieden heeft den secretaris generaal van het Departement van sociale zaken, mr. dr. A. L. Scholtens, van zUn functie ontheven. Met de leiding van het Departement van sociale zaken ls de amb tenaar met het grootste aantal dienstjaren, Ir. R. A. Vcrwey belast. GEEN PERSOONLIJKE ONGELUKKEN. In den nacht van Zaterdag op Zondag to circa half één Ls te Eindhoven luchtalarm gemaakt, toen Engelsche vliegtuigen een aanval deden, waaromtrent net hoofd van den Luchtbeschermingsdienst meedeelt, dat twee brisantbommen en een groot aantal brandbommen werden uitgeworpen, waar van reeds 25 zUn opgespoord. Alle projec tielen kwamen neer ln het veld tusschen StrUp en Gestel, waar zU slechts geringe schade ln het land aanrichtten. Pcrsoon- UJke ongelukken vielen niet voor, evenmin zUn er gebouwen beschadigd. In wUden om trek bevinden zich geenerlel militaire ob jecten. In den afgeloopen nacht omstreeks 12 uur zUn door een Engelsch vliegtuig drie zware bommen in de omgeving van den Noordweg te Middelburg uitgeworpen, die tot ontploffing kwamen. Een vierde bom viel op een welland ln dezelfdt omgeving en ls op het oogenbllk nog niet ontploft. Aan de woningen in de buurt en aan een bloe misterij ls vrij veel schade toegebracht, doch persoonlUko ongelukken kwamen niet voor. Uit de welde, waarin de nog niet ont plofte bom ligt, had de eigenaar juist gis teren zUn vee weggehaald. Enkele wonin gen ln de omgeving worden thans ont ruimd, om verdere schade bU eventueele ontploffing te voorkomt n. Bij Ierseko. Hedenmorgen omstreeks half vUf zUn in een welland bU Iersekc door een vliegtuig 5 bommen uitgeworpen, ten Oosten van het kanaal van Zuid-Beveland. Er werd geen schade aangericht, noch kwamen er per- soonüjke ongelukken voor. Verder zijn bommen uitgeworpen bij Westkapelle en Texel. Ook hier werd geen schade aangericht. CHRISTELIJK HISTORISCHEN IN OVERIJSSEL HEBBEN BEZWAAR. De voorzitter van het provinciaal comité van Antirevolutionaire tieevereemlgingen ln Overijssel, prof. Ridderbos te Kampen, heeft aan den voorzitter van de provinciale organisatie van de Ohrlstelijk-Hlstorlsche Unie ln die provincie, den heer J. M. KrU- ger Jr., te Vrlezenveen, verzocht om mede werking bij de pogingen van anti-revolu tionaire rilde, om be Zwolle een provin ciale samenkomst te houden, waar dr. CoUjn en prof. Slotemaker de Bruine zou den optreden. De heer Krijger heeft, ingevolge een eenstemmig besluit van zijn bestuur, dat verzoek afgewezen op grond van dc overweging, dat de houding van dr. CoUjn, zooals die openbaar ls uit het artikel in De Standaard van 15 Mei j.l. en hetgeen onmiddellijk en sedert het bekende Telegraaf-interview van eind 1939, daaraan ls voorafgegaan, een on overkomelijk bezwaar vormt voor sa menwerking op politiek terrein, voor zooveel dr. Colijn hetzij voor zichzelf, hetzij als vertegenwoordiger der Anti revolutionaire Partij daarbij optreedt. Dc heer Krijger verklaarde, er van overtuigd te zijn, dat dit ook het ge voelen Is van de meerderheid van het dagelijksch bestuur der Christelijk Historische Unie. („De Tijd") WOLHANDKRABBEN BIJ VI AN EN. Eenige dagen geleden meldden wr dat in de Vecht verscheidene wolhandkrabben wa ren aangetroffen. Thans heeft men ook bij Vianen een aantal van dez~ gevaarUJke vernielers gevonden, zoodat het vermoedr i voor de hand ligt dat de wolhandkrab zich op verschillende plaatsen genesteld heeft. BOERDERIJ AFGEBRAND. Gisteren ls door onbekende oorzaak brand uitgebroken ln de kapitale boerderij van den landbouwer H. H. Leferlnk, ln de buurtschap St. Isldorushoeve, gem. Haaks bergen, welke nog betrekkelijk nieuw was. De brand greep snel om zich heen en vond daarbU gretig voedsel in den hooi- en rog- geoogst, die geheel een prooi der vlammen werd. Het huisraad kon grootendeels ge red worden. Verzekering dekt slechts ten deele de schade. DE OORLOGSSCHADE IN TILBURG. In totnal f. 520.000.aan 2400 panden. Verschenen ls thans het rapport der des kundigen, dlo van B. en W. van Tilburg opdracht hadden gekregen om de gezamen lijke oorlogsschade vast to stellen, met In begrip van dc z.g. „bedrijfsschade", aldus meldt het „Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland." Er blUkt uit het rapport der vier benoemde commissies, dat niet minder dan 2400 panden door oorlogsgeweld schade heb ben opgeloopen. De vernieling door het springen der kanaalbruggen ls echter be langrijker dan tengevolge van inslaande bommen uit de lucht. Dc totale schade, aanvankelUk geraamd op rond f380.000.en als zoodanig ln een voorloopig rapport ter konnis van B. en W. gebracht, ls thans nader definitief vast gesteld geworden op 520.000 gulden. VERDUISTERD EN TOCH NIET VERDUISTERD. Minderjarige aangehouden. Gisteravond laat hebben twee agenten aan de WeesperzUde te Amsterdam een wielrijder aangehouden, die ln overtreding was tegen de verduisteringsvoorschriften. Het bleek een 17-Jarlge Jongen te zijn, die uit een gesticht te Rotterdam ontvlucht was. BU aanhouding gaf hU toe het rijwiel, dat ln zUn bezit werd aangetroffen, te Rot terdam te hebben gestolen. Dc jongen ls ter beschikking van de Rottcrdamsche po lltic vastgehouden on zal op transport ge steld wordend AAN DE VERWONDINGEN OVERLEDEN. De 5-Jarlgc Joh. Meyer, uit de Loofdak- straat te Rotterdam, die gisteravond op den Zaagmolendrift door een tram werd gegrepen en zwaar werd gewond, Is ln den afgeloopen nacht aan de bekomen verwon dingen overleden. SLACHTOFFER DER DUISTERNIS. Gisteravond ls te Leeuwarden de onge veer 55-Jarlge schipper Wlttevccn door de duisternis misleid en te water geraakt. Burgers en leden van den opbouwdlcnst brachten den man, die reeds bewusteloos was, op het droge. In het ziekenhuis, waar heen men hem vervoerd had, ls dc man in den afgeloopen nacht overleden, zonder tot bewuetzUn te zUn gekomen. Buitenland Volgens te Rome ontvangen berichten hebben de verliezen van Engeland aan koopvaardij tonnage de laatste weken en maanden zulke geweldige afmetingen aan genomen. dat thans het gebrek aan scheeps ruimte overal ln de verschillende wereld - deelen tot stillegging van den Brttschen zeehandel heeft geleld. Het optreden van Dultsche en Italiaansche dulkbooten inde Noordzee, den Atlantischen Oceaan, de Mlddellandscho Zee, de Roodc Zee en ln den Indlschen Oceaan heeft een wer- kelUk katastrophale vermindering der scheepsverbindingen uit het Verre Oosten, Indlë en de Afrlkaansche koloniën- naar het Engelsche moederland ten gevolge gehad. Engelsche schepen, die ln Indische havens suiker en hennep geladen hadden, hebben kort voor het vertrek van Londen uit instructie gekregen, de lading weder te lossen, daar voorloopig het aanloopen van Engelsche havens niet mogelUk ls. Dc om weg dien thans het geheelc overzeesche vrachtverkeer naar Engeland rond Kaap stad moet maken, begint steeds meer zUn nadeelige gevolgen te doen gevoelen en beteekent practlsch een vermindering van de beschikbare voor het levensonderhoud belangrUke scheepsruimte. Voorts wordt gemeld, dat tengevolge van de verwoesting van talrijke Engelsche scheepswerven nog meer ornstlge belemme ringen in het Britsche overzeesche ver keer zUn ontstaan. De Britsche admirali teit heeft thans ln verband met de ver nietiging van talrijke schepen bepaald, dat beschadigde Engelsche oorlogs en koop- vaardUschepen voor reparatie uaar over zeesche havens moeten worden gebracht. De schepen, die zoo zwaar beschadigd zUn, dat zU de verre overzeesche reis niet kun nen maken, kunnen ln verband met het gebrek aan werven niet meer gebruikt wor den. - (D.N.B.) Naar de Star en de Evening Standard melden, heeft majoor Lucas, commandant van een c< npagnie burgerwaohters, het Britsche ministerie van luchtvaart ver zocht, een belooning van vUf pond uit te loven voor lederen parachutist, die levend binnengebracht wordt Als motief voerde hU aan dat; daardooi voorkomen zou kun nen worden dat Engelsche vliegers, die ge dwongen zUn. hun boestel met de para chute te verlaten, door Engelsche burger- wachters doodgeschoten worden. Majoor Lucas Is van plan, rijn verzoek ln het Lagerhuis aanhangig te maken. (D.N.B.) Naar aooeven bekend ls geworden, heeft de Duitschc luchtmacht gisteren 67 Brit sche vliegtuLgen in luchtgevechten neer gehaald Zeven Britsche boestellen werden op den beganen grond vernield. Achttien Dultsche vliegtuigen zUn niet terugge- keerd. DJ43.) 21

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 2