LEID5CH DAGBLAD - Tweede Blad Maandag 1 Juli 1940 Voorgeschiedenis van den oorlog in België en Nederland Gemeenteraad Voorschoten Een Duitsch witboek verschenen De moord te Leidschendam Garagehouder bedroog het Duitsche leger. RADIO Gemeentetoren wordt niet gerestaureerd Uit de Omstreken Het DNB meldt uit Berlijn: Het ministerie van Buitenl&ndsche Zaken te Berlijn heeft thans het vijfde witboek over het vraagstuk van de schuld aan den oorlog gepubliceerd. Dit document draagt tot titel ..documenten over de politiek van de Westelijke mogendheden tot uitbreiding van den oorlog". Het handelt over de be sprekingen van de generale staven van Engeland en Frankrijk met die van België en Nederland. De in het witboek opgenomen documenten zijn een keuze uit het omvang rijke materiaal, dat den Duitschen troepen bij hun opmarsch in handen is gevallen. Uit deze documenten blijkt, dat Engeland en Frankrijk Nederland en België hadden willen gebruiken tot opmarschgebied tegen het Duitsche industriegebied aan de Ruhr. Ook Luxemburg was in dit opmarschgebied betrokken. Dit was in bijzonderheden voor bereid in besprekingen met de generale sta ven van België en Nederland. De documen ten omvatten een tijdruimte van November 1939 tot April 1940. Een reeks opgenomen bevelen heeft be trekking tot het opvatten van de verbindin gen tusschen de Britsche en Fransche troe pen aan de eene zijde en de Belgische troe pen aan de andere, terwijl ook maatregelen waren getroffen om de Fransche gemotori seerde eenheden van brandstof te voorzien uit de Belgische militaire en civiele voor raden. Verder waren plannen gemaakt voor het overbrengen van Fransche troepen naar België. De Fransche militairen hadden, tot de bevelhebbers van de kleinste onderdeelen toe, opdracht ontvangen den opmarsch door België te bestudeeren Zelfs hebben Fran sche officieren op Belgisch gebied een stu die gemaakt van het betrekken van stellin gen. Reeds voor 10 Mei bevonden zich Fran sche afdeelingen op Belgisch gebied. Het Fransche leger was bekend met de opera ties. welke Oostelijk van de Maas volgens de plannen van den Belgischen generalen staf door het Belgische leger moesten wor den uitgevoerd. In een Belgisch legerbevel wordt bovendien melding gemaakt van de aanwezigheid van ..bevriende troepen", het geen slechts betrekking kan hebben op het Fransche leger. Van Britsche zijde waren maatregelen getroffen tot samenwerking met de Belgi sche politie. Uit bijgevoegde kaarten blijkt, dat de Franschen en Engelschen voorne mens waren op te rukken naar Dultschland en dat de Belgische generale staf hiermede accoord ging. Tenslotte wordt in een speciale reeks documenten aangetoond, dat de linker vleugel van de Franschen langs de Noord zeekust van België op zou rukken om de Nederlandsche plaatsen Vllssingen. Breda en Tilburg te bereiken. Dit beeld wordt voltooid door het memorandum van den opperbevelhebber van de Nederlandsche weermacht aan den Nederlandschen gezant te Brussel. Dit memorandum is niet alleen een bewijs voor het feit, dat onderhande lingen zijn gevoerd tusschen Nederland en België, doch ook, dat deze onderhandelin gen gegrondvest waren op de samenwer king met de generale staven van Frankrijk en Engeland. Tegelijkertijd wordt ln dit document gezegd, dat de verdediging van de Grebbe-linie de mogelijkheid open liet te gelegener tijd tot den aanval over te gaan. met deze stelling als uitgangspunt, Concludeerend wordt in het witboek vastgesteld: Ten eerste: sedert het einde van den wereldoorlog zijn de besprekingen tusschen de generale staven van België en Frankrijk nooit afgebroken. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tusschen de Belgische en Engelsche generale staven. Op gelijke wijze heeft de Nederlandsche sten gesloten met Engeland en Frankrijk. Ten tweede: het materiaal dat door de Duitsche troepen bij hun opmarsch in Bel gië is buitgemaakt en waarvan thans de eerste documenten worden gepubliceerd, toont onweerlegbaar aan, dat reeds ln Sep tember de FranschBritsche opmarsch naar het Ruhr-gebied door België en Ne derland tot in de kleinste bijzonderheden was voorbereid. Niet alleen de generale den Nederlandschen gezant te Brussel, staven, doch ook dc strijdende troepen waarin dezen wordt verzocht onmiddellijk Ook werd gesproken over het voeling nemen met Nederlandsche troepen, welke in dc omgeving van Tilburg lagen. Dc samenwerking met Nederland. Het witboek bevat bovendien marsch- bevelen voor Fransche afdeelingen naar Walcheren en andere Zeeuwsche eilanden. Een dezer afdeelingen moest oprukken uit Duinkerken naar Brcskens. Hier zou de af- deeling overgezet worden naar Vllssingen om het vliegveld aldaar te bezetten. Een andere afdeeling moest door Belglc. via Brugge en Antwerpen, oprukken naar Breda. Het desbetreffende marschbevel was gedateerd op 17 April 1940. Herhaaldelijk wordt lil deze marschbevelen gesproken over de samenwerking met de Belgische en Nederlandsche troepen Het memorandum van den Neder landschen opperbevelhebber. Document nr. 19 Is het memorandum van den Nederlandschen opperbevelhebber aan regeering vergaande militaire overeenkom- hout. waren bekend gemaakt met alle bijzonder heden van de bevelen. Tenslotte wordt in het witboek een on langs in Noorwegen in Duitsche handen gevallen Britsch bevel gepubliceerd, dat de beweringen weerlegt, dat het Britsche op treden in Noorwegen slechts een tegenactie tegen het Duitsche optreden is geweest. Dit bevel is afkomstig van het Britsche minis terie van oorlog en gedateerd op 6 April. Het is bestemd voor een Britsche expeditie corps, dat bij Narvik heeft gestreden. Het doel van dezen strijd was het Zweedsche ertsgebied van Gallivare te bezetten. Eenige documenten. Omtrent verschillende gevonden docu menten wordt het volgende meegedeeld: Het eerste document is een bevel van den bevelhebber van de Fransche afdeeling. welke belast was met de operaties in Luxemburg, majoor Feuillatre, waarbij het tweede bataljon van het 204e regiment in fanterie opdracht wordt gegeven Luxem burg binnen te rukken. Het is gedateerd op 2 Mei 1940. De hieropvolgende documenten zijn bevelen aan afdeelingen Ucht-gepant- serde gemotoriseerde afdeelingen cavalerie België binnen te rukken. Deze zijn geda teerd op 2 April. Een ander document behelst een uit treksel uit een dagboek van den Franschen luitenant Dollfuss, gedateerd op 16 Januari 1940, waarin hij een overzicht geeft van een verkenningstocht in België. Een volgend document omvat het plan tot het vervoer van de Fransche troepen met de Belgische spoorwegen. Als zevende document Is een getulge-ver- klaring opgenomen van den Luxemburger Josef Grandjenet, die onder eede heeft medegedeeld, dat ongeveer een week voor het begin van de DuitschBelgische vijan delijkheden, vermoedelijk Zaterdag 4 Mei, in den namiddag ongeveer 200 man Fran sche soldaten in uniform met pantserwa gens uit Zuidelijke richting door Bertrlx in België zijn gereden. Zij sloegen den weg naar Lleramont ln. De Engelsch-Bclgischc samen werking. Onder nr. 11 is een document opgenomen, waaruit de Engelsch-Belgische samenwer king duidelijk blijkt. Het is een bevel aan de tweede Britsche divisie, gedateerd 19 April 1940, waarin werd medegedeeld, dat vertegenwoordigers van de Belgische politie ter beschikking van het Britsche hoofdkwar tier werden gesteld. Bovendien werden aan wijzingen gegeven over de samenwerking met de Belgische politie en werd een reeks namen van personen in België opgesomd, die in talrijke plaatsen ln Vlaanderen, on middellijk na het binnenrukken van de Britsche troepen, door de Belgische politie gearresteerd moesten worden. Volgende documenten omvatten kaarten van de opmarschwegen van het Britsche leger in België en aanwijzingen voor het op nemen van de verbindingen tusschen het Belgische en Britsche leger. Genoemd wordt de derde Engelsche divisie, welke uit Rijssel moest oprukken over Oudenaarde en Leu ven en een Belgisch hoofdkwartier te Turn- na ontvangst van dit memorandum den in houd mede te deelen aan de Belgische re- geerlng. In afwachting van de komst van een vertegenwoordiger van den opperbevel hebber kon de gezant, de Belgische regeering meedeelen, dat het Nederlandsche leger op dracht had den opmarsch van den aanvaller zooveel mogelijk te vertragen en wel te be ginnen aan de grens. De plannen hiertoe zouden door den vertegenwoordiger van den opperbevelhebber worden voorgelegd. De Nederlandsche gezant moest verder aan de Belgische regccring verklaren, dat de bovengenoemde linie en de stellingen in Zeeland zoodanig waren ingericht en bezet, dat Indien dc te hulp komende Fransche en Britsche treepen snel ter plaatse zouden zfjn, verbeten tegenstand mogelijk zou zijn. Zou deze hulp evenwel op zich laten wach ten, dan moest de mogelijkheid overwogen worden, in verband met de lengte van dc genoemde linie en langoren duur van den oorlog, de Nederlandsche troepen terug te trekken binnen de Vesting-Holland. De Nederlandsche opperbevelhebber heeft de regeeringen van Frankrijk en Engeland er met nadruk op gewezen, dat hij dezen maatregel, zoowel van Nederlandsch- als van internationaal standpunt bezien, be treurt en hij heeft er op gewezen, dat de verdediging van de Grebbe-linie de moge lijkheid open liet te gelegenertljd uit deze stelling tot den aanval over te gaan, ter- wljde insluiting van troepen aan de Greb be-linie meer vijandelijke krachten zou elschen, dan Insluiting van de Vesting- Holland. Vervolgens werd gewezen op het belang van de verdediging van Zeeland. Frankrijk werd verzocht een legercorps van vier divisies bereid te houden als reserve voor de verdediging van het hart des lands. De Britsche regecring werd ver zocht op de eerste plaats een divisie, ver sterkt met luchtstrijdkrachten en luchtaf- weermlddelen ter beschikking te stellen voor de verdediging van Zeeland en verder luchtstrijdkrachten en afweermiddelen tegen aanvallen uit de lucht ter beschik king te stellen voor de verdediging van het hart des lands. Bovendien werd aan beide regeeringen verzocht escadrilles bombardc- ments-vllegtuigen ter beschikking te stellen voor de vernietiging van de bruggen, welke de Duitschers over IJsel en Maas zouden slaan. Tenslotte werd den Nederlandschen ge zant te Brussel verzocht aan de Belgische regeering mede te deelen, dat Indien het opperbevel van de geallieerde legers ertoe zou kunnen besluiten voldoende troepen te legeren in Noord-Brabant, de Nederland sche opperbevelhebber zijnerzijds de moge lijkheid onder de oogen zou kunnen zien, al naar gelang de ontwikkeling van den toe stand. een deel van zijn leger benoorden de Maas zijde aan zijde met het Belgische, respectievelijk Engelsche en Fransche leger te doen aanvallen. Zoolang de gevolmachtigde vertegenwoor diger van den opperbevelhebber nog niet te Brussel zou zijn aangekomen, werd deze functie opgedragen aan den militairen at taché te Brussel. In een verzegelde enve loppe werd deze aanstelling bijgevoegd. Dit document is gedateerd te 's-Gravcn- hage, 23 Maart 1940 en is onderteekend door generaal H. G. Winkelman. VERDACHTE WEDEROM TOT LEVENS LANGE GEVANGENISSTRAF VEROORDEELD. Hedenochtend heeft het Haagsche Ge rechtshof uitspraak gedaan ln de strafzaak tegen den Jeugdigen koopman R. Albcr.s, die beschuldigd wordt, op 27 October van het vorige Jaar den veehandelaar C. G. van der Horst In con auto gelokt en hem ver moord en beroofd te hebben. Dc Haagschc Rechtbank had den ver dachte deswege overeenkomstig den clsch van den officier van Justitie tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het Hof heeft thans, met vernietiging van liet vonnis op grond van de over wegingen, opnieuw rechtdoende, den verdachte wegens moord ingevolge art. 289 van het Wetboek van Strafrecht eveneens overeenkomstig den clsch van het openbare ministerie tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Art. 289 van het Wetboek van Strafrecht luidt: „Hij, die opzettelijk en met voorbedach ten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig Jaren," VOOR DINSDAG 2 JULI. Jaar* veld, 414.4 M. AVRO-Ultzcnding 8.00 Berichten ANP., gram.muzick 9.10 con- certgebouw-ortccst (opn.) 10.00 Morgenwij ding 10.15 Gewbde muziek (gr.pl.) -- 10.30 De Palladium (opn.) 11.00 Huishoudcll|ke wenken 11120 Gram.muzlek -- 11.45 AVRO- Aeolion-orkcst en solist 12.30 Planosoll 12.43 Berichten ANP., grnm.muzlok 1,00 Puszta-orke.st- 1.30 Orgelspel 2.00 Lyra- trio 2.45 Omroeporkest, solist en gram.- muziek (3.15—3.35 Declamatie) 5.00 AVRO- dansorkest 30 AVRO-amusemcntsorkest en sollsto - G.3C' VPRO: Jeugduitzending 6.45 Gram,muziek 700—7.10 rnr. dr. L N. Deckers spreekt voor liet.'Centraal Comité voor den ge wonden en A ken soldaat) 7.30 „De Jacht op een .schim', causerie 7.45 Reportage 8.00 Berichte! ANP 8.15 Concertgebouw orkest en so sten (opn.) 10.15—10.30 Be richten ANP. Kootwijk. U '5 M. KRO-Ultzcnding, 11.16— 11.30 nam. B« lchten 8.00 Berichten ANP 8.15 WfJ begir >cn den dag 8.30 Gewijde mu ziek (gr.pl.) 9.00 Gram.muzlek (11.15—11.30 Berichten - Qigelsch) 12.00 John Kristel en zf)n Troubs lours (12.30—12.45 Berichten. Duitsch 1145—1.00 Berichten ANP) 1.45 Gram.muzlek >2.00—2,15 Berichten, Duitsch) —3.15—3.30 Berichten, Engelsch 5.00—5.15 Berlohten, Duitsch) 5.30 John Kristel en zijn Troubadours 6.15 Berichten (Engelsch) <3.30 RVU: Leting 7.00 Vraaggesprekken over het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum to Amsterdam 7.15 John Kristel en zfjn Trou badours 7.45 Gram.muzick 8.00 Berichten (Duitsch) 8.15 Berichten (Engelsch) 8.30 Berichten ANP 8.45 John Kristel en zijn Troubadours (9.15—9.30 Berichten. Engelsch) 9.55 WfJ sluiten den dag 10.00 Berichten (Duitsch) 10.15—10.25 Berichten ANP. 11.15—12.30 Berichten (Engelsch). Zaterdagmiddag vergaderde de raad der gemeente Voorschoten onder leiding van burgemeester M. F. Berkhout. Afwezig wa ren met kennisgeving de heeren J. P. v. d. Marei en C. v. Wissen. De voorzitter deelde den Raad mede, dat de werklooze arbeiders niet meer mogen worden ondersteund, vanaf een bepaalden datum en uitgezonden kunnen worden naar Duitschland. Vaders van méér dan 4 kinderen vallen buiten deze regeling. Tevens deelde de voorz. mede, dat deze gemeente dit jaar valt onder de regeling voor het bloembollenpellen en dus van den toeslag kan proflteeren. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aange nomen. Besloten werd tot aankoop van een waterpasinstrument van f. 400.voor den dienst van openbare werken. De gezamenlijke kosten van de restau ratie van den gemeentetoren worden ge schat op f. 11.000.—. Ged. Staten en de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen hebben bericht, dat zij in ver band met de weinige middelen, welke in de naaste toekomst voor nieuwe subsidies be schikbaar zullen zijn B. en W. adviseeren den raad in overweging te geven het be sluit om den toren te restaureeren in te trekken De heer P. H. J. A. de Booij vraagt of de toestand van den toren nog zoo is dat de restauratie kan worden uitgesteld. De heer J. Braggaar uit zijn teleurstelling over dit prae-advies. Hoe langer men wacht met de restauratie, des te hooger zullen de kosten worden. De voorzitter beantwoordt beide sprekers. Ook B. en W. betreuren dit be sluit van Ged. Staten. De restauratie kan echter voorloopig worden uitgesteld. Hier toe wordt besloten. Het R.K. Kerkbestuur van den H. Lau haar bewaarschool over het jaar 1939. Het exploitatietekort bedraagt f. 519.42. B. en W. stellen den raad voor een subsidie ad f.8.— per leerling te verleenen tot een be drag van f. 756.—. Uiteraard is het nimmer de bedoeling geweest méér uit te keeren. dan noodig is voor dekking van de nadee- lige saldi en daarom is het wenschelijk deze aangelegenheid nader te bezien. Na eenige bespreking «wordt aldus besloten. Evenzoo wordt aan de Chr. bewaarschool voor het jaar 1939 een subsidie verleend van f. 686.67 en aan het R.K. Lyceum voor meisjes te 's-Gravenhage een subsidie van f. 20.35. Het bestuur van de St. Lidwinaschool voor zwakzinnige kinderen te Leiden heeft verzocht om een Jaarlijksche subsidie te mogen ontvangen over 1939 ten bedrage van f. 15.92 per leerling. De gemeente is voor deze school verplicht een bijdrage te betalen van f. 15.— per leerling per jaar. B. en W. stellen voor op dit verzoek afwij zend te beschikken. Aldus besloten. Daar de zitbanken in het Wilhelmina- park in een zeer slechten staat verkeeren en voorziening dringend noodzakelijk is, verzoeken B. en W. den raad machtiging de zitbanken, geplaatst langs den Wijn gaardenlaan. Burg. Treubstraat en Willem de Zwijgerlaan, te verplaatsen naar het Wilhelminapark, daar aanschaffing van nieuwe banken een bedrag van f500.zou vorderen. De heer J. Braggaar vindt het jammer, dat deze banken worden wegge haald en hoopt dat enkele banken zullen blijven staan. Ook de heer A. Q. Doeswijk vraagt of het niet mogelijk is eenige ban ken, waarvan veel gebruik wordt gemaakt te laten staan. De heer C. Eggink meent dat bedoelde banken niet zoo fraai zijn voor het park. De voorzitter zegt dat alle banken wel noodig zijn voor het park. De heer J. Braggaar repliceert en vraagt stemming. Tegen stemmen de hee ren J. Braggaar en C. Eggink. Tot leden der commissie van onderzoek rentius heeft verzocht om subsidie voor gemeenterekening, dienstjaar 1939, worden gekozen de heeren J. Braggaar. C. L. M. Bancken en D. Limburg. Vervolgens wordt besloten een reconstructieverzekering aan te gaan voor een uitkeerlng wegens geleden schade aan administratieve bescheiden bij brand. Gedurende de laatste jaren was het ge bruikelijk de toelichting op de begrootingen van de gemeente en van onderscheidene takken van dienst te vermenigvuldigen. De kosten, hiervan hebben in 1939 in totaal bedragen f. 507.73. Met het oog op de bui tengewone tijdsomstandigheden stellen B. en W. den raad voor het cyclostyleeren van de stukken voor het loopende Jaar achter wege te laten. De heer J. Braggaar acht het vermenigvuldigen van de begrootingen zeer gewenscht. De heer P. H. J. A. de Booij meent dat voor de bezwaren van den heer Braggaar onder normale omstandigheden iets te zeggen is, doch thans kan een der gelijke uitgave achterwege blijven. De heer A. Q. Doeswijk verklaart het eens te zijn met der, heer Braggaar, doch meent dat de uitgave van f. 506.73 te hoog is. De heer A. Fortgens vraagt voldoende in de gelegenheid gesteld te worden om de zaak te kunnen bestudeeren. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 6 tegen 3 st. Tegen stemden de heeren J.'Braggaar. C. L. M. Bancken en A. Q. Doeswijk. De vergoeding ex art. 101 L.O.-wet 1920 wordt vastgesteld op f. 14.51 per leerling voor het dienstjaar 1937. Vervolgens wordt 11a eenige discussie be sloten de orde- en veiligheidsverordening aan te vullen met een nieuw artikel, waar bij het verboden wordt in het Wilhelmina park, Emmalaan, Julianalaan, Bernhard- laan en Elslaan rijwielen te plaatsen tegen struiken, heesters of boomen. Besloten wordt aan de Provincie Zuid-Hol land verschillende perceelen straat voor de verbreeding van de Papelaan over te dragen benevens een perceel grond erf Wa tertoren voor de som van f.355.Eenige comptabiliteitsbesluiten worden genomen. Bij de rondvraag vraagt de heer A. Q. Doeswijk hoe het staat met het nieuwe contract inzake electriclteitslevering aan de polderbesturen, daar de polders nu een hoogeren prijs betalen dan voorheen. De voorzitter antwoordt dat deze zaak nog in behandeling is en zoolang er nog geen nieuw contract bestaat de uniforme prijs wordt berekend. ZWARE STRAF OPGELEGD DOOR DEN DUITSCHEN KRIJGSRAAD. Voor den Duitsohen krijgsraad te Am sterdam heeft een Amsterdamsche ga rage- ■houder terecht gestaan, verdacht van twee gevallen van bedrog en een van poging tot bedrog, gepleegd ten nadeele van het Duitsche leger. Dc verdachte bevond zich gedurende eenige dagen in voorarrest. De strafzaak tegen hem is voor den auditeur-militair Kriegsgerichtsrat Gaibius zeer snel op de openbare zitting gebracht. De garagehouder leverde olie en benzine aan het Duitsche leger. Op zekeren dag diende hij een reke ning in voor een aantal flessohen olie, die een prijs hadden van f. 0.50 per flesch. De man berekende het Duitsche leger echter f. l.— per flesch. Hij zou tegen zijn boekhouder gezegd hebben: „Je moet niet zoo angstig zijn, maa ker maar f. 0.95 per flesch van". Inderdaad heeft deze toen de qultantie verthoogd en het bedrag uit/betaald gekregen. Het tweede geval 'betrof de levering van beneine. Vcrd. had voor een legerafdeling een tankwagen moeten vullen. HIJ leverde 3150 liter, maar hij diende een rekening ln over 3250 liter. Op deze wijze werd het Duit sche leger voor een bedrag van ruim f. 100.- benadecld. In het derde geval was het bij een poging gebleven. Dc man had opdracht gekregen twee tankwagens te leveren. De tweede was niet goed afgewerkt, werd afgekeurd en naar den garagehouder teruggestuurd, doch vlak voor het vertrek van de legergroep had de garagehouder zijn boekhouder gestuurd met een voor voldaan geteekende kwitantie. Op deze wijze probeerde hij zijn geld te krijgen, terwijl hij wist, dat de wagen was afgekeurd en voor zijn garage stond. Zaterdag werd deze zaak behandeld. De auditeur-militair requtreerde wegens twee gevallen van bod rog en een poging daartoe een gevangenisstraf van een jaar en f. 1000.boete. n.l. tienmaal de toege brachte schade. Tegen betaling van een borgstelling van f. 50 000 zal vcrd. uit de voorloopige hechtenis kunnen worden ont slagen. De verdediger drong aan op het opleggen van een geldboete voor het eerste feit en vrijspraak voor het tweede en derde punt der tenlastelegging. Tegen borgstelling vroeg spreker onmiddellijke Invrijheid stelling van verdachte. De krijgsraad trok zich hierop geruimen tijd terug ln raadkamer. Na heropening der zitting deelde de pre sident mede, dat het gerecht verdachte had veroordeeld tot vier maanden gevangendss- stratf voor de eerste twee fel ben. Van het derde feit werd hij vrijgesproken. Voorts legde de krijgsraad den man 2000 R.M. boete op, bU niet betaling te vervangen door reep. 40 dagen en 20 dagen gevangenisstraf. De krijgsraad overwoog, dat bij de bepa ling van de strafmaat rekening is gehouden met verdaohte's blanco strafregister en met het feit, dat de toegebrachte schade niet groot was. Tegen een borgstelling van f. 10.000 zal verdachte uit de voorloopige hechtenis worden ontslagen. KATWIJK. lijdelijk directeur der Gaafahrlck benoemd. Tot tijdelijk directeur der Gasfabriek is door B en W. benoemd de heer DoeLs, thans direc ter der gasfabriek te Schiedam. KATWIJK AAN ZEE. VISSCIIERIJ -EXAMENS. *>U de in de VisscherUschool alhier gehouden cimens voor het dlenstdlploma „kaartpnssen" z#. geslaagd de schippers: Huig Haasnoot, Jac. va Dijk, C. van Beelen, Willem v. d. Plas, Huk v d. Plas en de stuurlieden: J. Jonker, A. B(khel), P. v. d. Bent Pzn.. Jac. Haasnoot. .Uksgcdelegccrdcn bij deze examens i*»aren kat. KruIJt en kapt. H. A. G. Schippers, leden va de cxamencommisslo voor stuurlieden to De Haag. Regent Ilorv. Gasthuis. plaaU van den heer J. Dubbeldam die aUregent van het Herv. Gasthuis heeft be dekt. is uit het drietal, door de regenten den Kiieraad aungeboden. benoemd do heer H. P. Bfot uit de Nlcuwsteeg. Winkelsluiting, Tonnis vorige Jaren mogen ook dit Jaar ge el umdc de maanden Juli en Augustus dr win kel geopend zijn tot 9 uur des avonds en des Zfcrdags tot 11 uur. De collecte in de Herv. Kerk voor de half- wfcien en ziekenzorg hoeft f. 74.6Q opgobmont. - De noodcollecte ln da Herv. Kerken ten bal van de Herv. Gemeenten, oio door ien oobg hebben geleden, bracht f. 639.62 op. Een viale deel van dit bedrag is bestemd voor den opjluw der kerk ln Valkenburg. j Gedurende het 2de halfjaar 1940 zal als voA'.ltter van den Kerkeraod der Herv. Ge- mdfete optreden ds. R. P. A, Rutgers en als secltarls ds. P. Pias. HET PROCES OM DE BETWISTE BABY. Opnieuw is Zaterdag voor den president der Haagsche recht/bank, mr. A. S. Rueb, een fase behandeld ln het proces tusschen twee families om de baby, die in veiligheid werd gebracht bij den bominslag op 10 Mei j.l. in huize Bethlehem te Den Haag en waarvan zoowel de familie S. als de familie van der W. betoogen, dart; het kind aan haar toebehoort. Thans werden nog enkele getuigen van partijen gehoord. De president zal dezer dagen uitspraak doen. HAAGSCHE RECHTBANK. Is er meineed? De officier van justitie begon te vermoe den dat de Inwoner van Zoetermeer, die ge tuige was voor P. uit die gemeente, zich aan meineed schuldig maakte. P. zou dron ken op een fiets hebben gezeten, en er zou een aanrijding door ontstaan zijn. Van een vercordeclend vonnis kwam P. nu ln hoo ger beroep. Het bleek dat hij eerst een café te Stompwijk haa bezocht waaruit hij door den veldwachter was verwijderd. De café houder E. uit Stompwijk deelde mede dat dit eigenlijk gebeurde omdat het sluitings- RIJNSBURG. INLEIDING EN INTREDE VAN DEN HEER P. DE HOOP. Ekhecr P. dc Hoop tot voor kort hulpprediker by c Ned. Herv. Gemeente alhier, werd giste ren ls voorganger bU dc Evangelisatie Verec- nlglr „Bethel" te Franekcr ingeleid door da. Oskiip van Harlingen. Deze sprak naar aan- Icidifc van Handelingen 16: 14. De heer De Hoop deed zijn intrede aan de hand van II Kor. 4 5. Verschillende predi- kanfc uit den omtrek waren aanwezig. Ddiecr De Hoop werd toegesproken door den Vooi*ter van de Evangelisatie Vereeniging, den leer D. Terpstra en door ds. Van Veen van raneker. WASSENAAR. DOODELIJK ONGEVAL. Op .den Rijksstraatweg reed de 60-jarig« zijn familie per rijwiel en wilde nabil 11 dezen weg oversteken, Juist, op het dat een personenauto bestuurd door kwam J. werd door de auto gegrepen en op lag gedood. Het stoffelijk overschot werd naar ht politiebureau gebracht en aldaar opge baard Volgens het voorloopig ingestelde on derzoek treft den autobestuurder geen schuld. Fioofdpijn en Kiespijn 'eilig en vlug als geen ander helpen llerblj altijd een poeder of cachet van Xijnhard't. Mljnhardt's Poeders per stuk 8ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnb.rdtjcs" Doos 10 en 50 ct. 5590 (Ingcz. Med.) uur wa aangebroken. De getuige uit Zoc- termeei gaf echter een geheel andere om- schrijvjig van het voorval, en betoogde dat verdachte niet op zijn flets zat. De 01 icier was toen van meening dat er een beungrljk verschil was ln de verkla ringen Van den veldwachter en van ge tuige. Diarom vreesde hij voor een mein eed. In Verband met de wijzigingen vorder de spr. nu dat de zaak nog zou worden aangehouden om den veldwachter te hooren. Fietser werd het slachtoffer. De wielrijder T. H. uit Leidschendam had de minder prettige gevolgen onder vonden Vin het feit, dat over den Kerkweg een autobestuurder reed die onder invloed van drank was. Nu moest H. zijn wederva ren vertellen aan dc rechtbank, want de autobestuurder was veroordeeld tot zeven dagen hechtenis en intrekken van het rij bewijs voor den tijd van zes maanden, waarvan hij in hooger beroep kwam. De getuige H. deelde mede dat er wel een auto op den weg stil stond doch dat ver dachte ruimte genoeg had om te passeeren Getuige was togen een hek gevallen De officier vorderde opnieuw zeven dagen hechtenis en half Jaar intrekken van heb rijbewijs. De verdediger pleitte clementie. 4—2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 8