STADSNIEUWS Dinsdag 21 Mel 1940 De slag van pantserwagens bij Kamerijk LEIDSCH DAGBLAD - lerile Blad Laatste Berichten De Luchtbeschermingsdienst. Weest en zuinig met Gas Electriciteit. A.s. Vrijdag lammerenmarkt Hulpverleening aan Valkenburg Hulpverleening voor Valkenburg Hulpverleening aan de veehouders in de Rijnstreek Het Duitsche legerbericht Een Fransehe nederlaag ZELFHESCHERMING8MAATKEGELEN MOETEN WORDEN VOORTGEZET. Dc commissaris van politie, hoofd van den Luchtbeschermingsdienst deelt ons het vol gende mede: De Gemeentelijke Luchtbeschermings dienst blijft op last van den Dultschen be velhebber hier ter stede zijn taak vervullen. Weliswaar is de bezetting der posten Inge krompen. doch leder, die aangewezen wordt om dienst te verrichten, is verplicht aan den oproep daartoe gehoor te geven. Zooveel mogelijk zal rekening worden gehouden met zaken- of bcroepsbelangen. Er wordt op vertrouwd, dat personeel van particuliere bedrijven, dat op de bovenbedoelde wijze ln het algemeen belang ln de afgeloopen daRen werkzaam was en ln de toekomst werkzaam zal zijn, hiervan noch ln zijn rechtspositie, noch In zijn salarleerlng nadeel zal onder vinden. Tegen degenen, die zich aan boven- vermelde verplichtingen onttrekken, kunnen strenge maatregelen genomen worden. Een enkele opmerking dlene nog als raad geving aan de bevolking. Ie. De volledige verduistering blijft onbe perkt gehandhaafd. Zoowel de Duitsche militaire bezetting als de gemeente-politie (die onverkort naar rechten uitoefent) controleert de door de bevolking genomen verduisteringsmaatregelen. De verlichting van rij- en voertuigen, motorrijtuigen, motorrijwielen en rijwielen moet worden afgeschermd. Deze vervoer middelen mogen dus niet onverlicht rijden. 2e. Alle zelfbeschermingsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand, het beplakken der ruiten, inrichten van schull- gelcgenheden, aanbrengen van zandzakken, moeten gehandharfd blijven en met kracht worden voortgezet?. DE EERSTE IN ONS LAND. De directeur van den Markt- en Haven dienst verzoekt ons mede te deelen. dat a.s Vrijdag hier ter stede de eerste van de JaarliJksche zes groote lammerenmarkten zal worden gehouden. In den regel wordt de eerste groote lammerenmarkt op den voorafgaanden Maandag op Texel gehouden, doch door verschillende omstandigheden heeft deze gisteren geen doorgang kunnen vinden en zal dc eerste markt aldaar eerst aanstaan den Maandag worden gehouden. Lelden heeft dus a.s Vrijdag de primeur van de lammerenmarkten ln ons land. AMSTERDAMSCHE BURGERWACHT ONTBONDEN. In verband met dc huidige omstandig heden is de Amsterdanwehe burgerwacht ontbonden. INENTING TEGEN TYPHUS TE ROTTERDAM. Door den burgemeester van Rotterdam is bekend gemaakt, dat het ln het belang der volksgezondheid dringend gewenscht is. dat Iedere Inwoner van Rotterdam zich zoo spoedig mogelijk laat Inenten tegen typhus (buiktyphus) en verwante ziekten Voor de enting komen alle gezonde personen vanaf den leeftijd van 1 Jaar ln aanmerking. De enting dient driemaal, telkens met 1 week tusschenpoos, te geschieden om voldoenden waarborg tegen genoemde besmetting te geven. Vanaf Donderdag 22 Mei zal gedurende de eerstvolgende weken de gemeentelijke geneeskundige cn gezondheidsdienst gele genheid tot kostelooze enting geven. HET IS EEN ALGEMEEN BELANG. De directie der Sted. Lichtfabrieken ver zoekt ons opname van het volgende: Al wie op gas en electriciteit bezuinigt helpt mede. om zoo lang mogelijk met cl*1 kolenvoorraden van de Lichtfabrieken uit te komen en draagt er tevens toe bij om bedrijven en Industrie zoo lang mogelijk op ganc te houden. Indien ook u hieraan wilt medewerken, dan bewijst u daarmede uw medeburgers en vooral den arbeiders der Industrieën ln Lelden cn Rijnland een grooten dienst. Hoe u op gas en electriciteit kunt be zuinigen? 1. 8ta vroeg op en ga vroeg ter ruste. 2. Beperk uw kunstverlichting tot het uiterste. 3. Gebruik zoo weinig mogelijk gas en electriciteit voor verwarming. 4. Neem bij koken op gas de volgende regels ln acht: a. Zet de aardappelen met zoo weinig mogeViJk water op (één theekopje ls meestal voldoende). Breng het water op de groote vlam aan den kook en stoom de aardappelen op de kleine vlam gaar. Houd het deksel goed ge sloten en wees niet nieuwsgierig, dat kast stoom. b. Zet gewasschen bladgroenten met aan- iLangend water op, koolsoorten met zoo min mogelijk water. Zomergroenten, zooals worteltjes, doperwtjes, princes- seboonen worden alleen met toevoe ging van boter gaargestoofd. Kooktijd voor alle zomergroenten ten hoogste uur. c. Pas stapelkokèn (pannen boven el- elkaar, zoo noodig met gebruik van stapelrlngentoe waar dit mogelijk ls. d. Zet eerst de pan op den brander, steek een lucifer aan en draal eerst dan de kraan open. Draal later eerst de kraan dicht en neem daarna de pan af. 5. Breng voor theewater, afwaschwater enz. niet meer water aan den kook, dan strikt noodzakelijk ls. 6. Neem zoo weinig mogelijk warme kuipbaden en beperk dc hoeveelheid water per bad tot het uiterste, u be wijst het Waterleidingbedrijf daar mede tevens een dienst. Laat onLsteekvlammen niet onnoodlg doorbranden. Wanneer elk onzer 30.000 gasverbruikers per dag 1/10 M3. weet te besparen, betee- kent dit. dat er dagelijks bijna één wagon kolen minder verbruikt wordt. HELPT DU8 ALLEN MEE! PLAATSELIJKE COMMISSIES GEVORMD. De Contactcommissie vergaderde gister avond onder voorzitterschap van mr. P. E. Brlèt, met de bij haar aangesloten veree- nlglngen, de Ver. voor Vrouwelijke Vrijwil lige Hulpverleening en het Ned. Roode Kruis. afd. Lelden, ter bespreking van het geen gedaan zou kunnen worden tot leni ging van de nooden van het zwaar geteis terde Valkenburg en omgeving, waarvan de omvang velen uit eigen aanschouwing wel bekend zal zijn. Uit de aanwezigen werden twee commis sies benoemd, en wel: le. een commissie tot Inzameling van kleeding, dekking en huisraad, onder voor zitterschap van mevrouw W. R. Juynboll, Nleuwsteeg 2 en 2e een commissie voor de inzameling van gelden, onder voorzitterschap van den heer W. v d Laan. Hooge Rijndijk 40 Tengevolge van de ramp ln Valkenburg ls daar aan vrijwel alles gebrek. Behalve klee ding en dekking, bedden enz. Is zoo goed als alle huisraad verloren gegaan cn ls iedere gift, in natura, zoowel voor keuken als ka mer, hartelijk welkom. Reeds schonk het Ziekentridlum van de St. Josephkerk 30 bedden met eenige ledi kanten. Het ligt in de bedoeling binnenkort een Inzameling te houden, waarvan de datum nader zal worden vastgesteld. Een ieder kljke eens rond wat gemist zou kunnen worden en zette dit nu reeds klaar. Maar behalve aan giften en bijdragen ln natura heeft men ln Valkenburg ook be hoefte aan financieelen steun. Steun ln de eerste voor het restaureeren van de bedrijven als broeikassen, warenhui zen enz., opdat een leder zijn bedrijf weer kan voortzetten. Hiervoor zullen glas, ge reedschappen enz. onontbeerlijk zijn, zoodat geld noodig ls om dit aan te schaffen als ook voor het doen van noodzakelijke voor schotten. Tenslotte zal een begin moeten worden gemaakt met de restauratie van de zwaar beschadigde hulzen en dit zijn er vele. De flnanciëele commissie zal op verschil lende wijze trachten geld daarvoor te ver zamelen, waaromtrent nog nadere mede- deeling zal worden gedaan. Een voor dc hand liggende mogelijk heid is die van storting of overschrij ving per giro. Dit kan geschieden op de postrekening van het Leidsch Dagblad. No. 57055, alsmede op de rekening van den „Penningmeester Contact Com missie van Organisaties op Nationalen Grondslag te Leiden" No. 302170, onder de toevoeging „Hulpverleening Valken burg". Commissies als thans in Lelden gevormd, zullen ook worden gevormd in Oegstgeest Rijnsburg, NoordwiJk, Noordwljkerhout. Voorschoten en Wassenaar. Al deze com missies zullen volledig samenwerken met die, welke gisteren ten gemeentehuize van Katwijk is gevormd onder de leiding van den heer J. J. C. van Dijk te Oegstgeest, waardoor dus een gecentraliseerde organi satie wordt verkregen. Zij dl? de Leidsche commissie zouden willen steunen of daarmede samenwerken, kunnen zich wenden tot den heer J. Mulder. Steenschuur 16. secretaris-penningmeester van de Contact-Commissie. De burgerij wordt opgewekt het goede voorbeeld van hen, die reeds hielpen te volgen. De commissies twijfelen er niet aan of de bekende en reeds meermalen betoonde hulpvaardigheid zal ook thans wederom blijken. MULO-EXAMENS. Het sohriftelUk deel van het Mülo-exa- men, georganiseerd door de vereenlging voor M u. 1 o en de vereenlging voor Christelijk M.u.l.odat gehouden zou worden op 28 en 29 Mei wordt uitgesteld tot 11 en 12 Juni. De data van het mon deling gedeelte van dit examen worden niet gewijzigd. Buitenland EEN NIEUWE VLIEGTUIGMOTOR. De Amcrikaanfiche Aviation Manufactu ring Corporation heeft een nieuw type vliegtuigmotoren aangekondigd. Deze motor ls plat en ls bestemd om te worden ge plaatst In de vleugels van het vliegtuig, waardoor de snelheid met 10 procent wordt opgevoerd en de actieradius met 15 procent. iStefanl). DE BEZETTING VAN MO IN NOORWEGEN. TWEEDE VERANTWOORDING VAN GIFTEN. De volgende giften zijn door de Directie van ons Blad in ontvangst genomen J. W. 8. f.250; A. M. C. f 2.50; W. v. D. f.2.50. L. D. f 2.50; Dr. F J S f.10.—, H A K. f.5.—; J E P f. 2.50; A. A M. v. P. f 2.50. N. v. d. H. f.5— A M f.2.50; A. J. B f.10—; H. I. d. N. f.2.— M A J v L. f.2.50; T. 8. W f.5.—; Dr' J. A V. f.10.—; Dr C. D O f.10.—; Pers L. D. f. 14.49. N H de R. f. 10.—; A. J. L f. 10.—; Fam. A W en C f.4.—; Fam S. L. f.2.50; Mej. N. N. f.2.50; Henk f.7.50. Gaarne zullen wij ons met de inzameling van giften blijven belasten (Gironummer Leidsch Dagblad no. 57065). Bijvoegen .Hulpverleening Valkenburg". vele soldaten, waarvan vier Engelsche; de militairen werden op Zweedsch gebied ont wapend en geïnterneerd De vluchtelingen deelden mede, dat de Duitsche hoofdmacht over het dorp Korgen, ongeveer 10 K.M. van de Zweedsche grens gelegen, is gekomen Tusschen Korgen en Mo ligt een zeer moeilijk begaanbaar ter rein en Britsche patrouilles, welke voor ecnigen tijd bij Korgen waretn verschenen, hadden de moeilijkheden van dit terrein niet kunnen overwinnen Men rekende er derhalve op, dat geen Duitsche aanval over Korgen zou komen. Niettegenstaande de moei 1 IJdelheden is het Duitadhe leger er in geslaagd zelfs zware infanterle-wapenen over Korgen te brengen en de Noorsche en Britsche troepen, welke in de stad stonden, te verslaan. Thans zijn de Duitsche troepen meester aan beide oevers van de diepe Rana-fjord. (D.N3.). MOEIJLIJKHEDEN OP DE BRITSCHE ARBEIDSMARKT. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: De Zweedsche pers bespreekt de moeilijk heden op de Engelsche arbeidsmarkt. De correspondent van de „Dagens Nyheter" be richt, dat ln bedrijven, welke voor den oor log van belang zijn, gebrek heerscht aan ge schoolde arbeiders, nu nog. na negen maan den oorlog, en gedurende een gevaarlijke Noorsche vluchtelingen, die Zaterdag over rials Talrijke arbeiders met verschillende de Zweedsche grens zijn gekomen hebben j opleiding staan op plaatsen welke niet aan de „Dagens Nyheter" het verhaal vannoodzakelijk voor het te boven komen n ivan Hp mop 1 IVhprfAn van Hpn na Hnns lom den val van Mo ln het district Rana gedaan Zooals men zich zal herinneren, is deze stad Zaterdagochtend door de Duitsche troepen genomen. Onder de vluchtelingen bevonden zich 8CHADE GERAAMD OP EENIGE TONNEN Hedenmorgen ls het bestuur van de Vebo ln vergadering bijeen geweest. Besloten ls een hulpactie te organlsecren tot leniging van den nood, welke ontataan la ala gevolg der oorlogstoestanden onder vonden de deuren van de vliegtuig- fahri«»lf*rt itad plan mm Hof hof 7,nn Aicr m!K van de moeilijkheden van den nationalen toestand. Van het mlllioen werkloozen zou den honderdduizenden te werk worden ge steld in de oorlogsindustrie, doch tot nu toe ls hier weinig voor gedaan, ook ls de ar beidsreserve van twee of drie mlllioen vrou wen niet gemobiliseerd. De correspondent van de „8venska Dag- bladet" wijst er op, dat nog met Pinksteren,) niettegenstaande de aansporing gedurende de feestdagen te werken, talrijke arbeiders geen gevolg hebben gegeven aan dezen op roep. terwijl in enkele gevallen dubbel loon werd geeischt voor het werk gedurende de I feestdagen. Kenmerkend is dat in de staats- munitiefabrieken het voornemen bestond i gedurende de Pinksterdagen eenige uren het werk «til te leggen en dat ook in het vervolg 's Zondags veelal zal worden gerust/ Eenige technici die zich kwamen melden naar aanleiding van een radio-oproep v^n den nieuwen minister voor de vllegtulgpro- Hoofdkwartier van den Fuehrer. Het opperbevel ven het Duitsche leger deelt mede: De grootste aanval van alle tijden in West-Europa heeft na een reeks van groote tactische plaaitseiijke sucoeaaen zijn eer*e groote resultaat bereikt. Het negende Fransehe leger, dat aan de Msm tusachen Namen en Sedan de verbinding tusschen de sterke vijandelijke operattegroep in Belgte en de MaginoMlnle ten Zuiden van 6edan vormde en zich hier moest handhaven, is verslagen en verkeert in ontbinding. De generale staf en de opperbevelhebber van het zevende Fransehe leger, generaal Giraud. die het bevel over het negende leger op zach had genomen, zijn gevangen ge nomen De Duitsche divisies «troomen de bres, welke door den Duitschen aanval ls ge slagen binnen. De pantser af deelingen cn gemotoriseerde eenheden, welke de voorhoede vormen, hebben Arras, Amiens en Abbeville genomen en hier mede de actie ingeleid om alle Fran sehe. Britsche en Belgische legen, welke zich ten Noorden van de Sorame bevinden, naar bet Kanaal te dringen. In België vallen onze troepen den vijand .tan, welke zich ten Ooaten van Oent en verder ten Zuiden van de Schelde opnieuw te weer stelde. Pogingen van den vijand om zich uit de omgeving van Valenciennes een weg naar het Zuiden te banen, zijn mislukt. Op den Zuidelijken vleugel na men de Duitsche troepen, zooals reeds door speciale mededeellng was bericht, Laon. ZIJ stormden over den Chemin des Da mes tot aan het Aisne-Oise kanaal. Bij den afweer van Fransehe tegenaanvallen zijn hier talrijke pantserwagens vernield. De stad Rethel, waar zich nog afdeelingen van den vijand handhaafden, is genomen. Aan dezen zegetocht van het Duitsche le ger heeft de luchtmacht een groot aandeel gehad Door de volledige beheerschlng van het luchtruim, door het vernielen van de rivierovergangen en verkeerswegen, door Ie aanvallen op marsch - en transportko- lonnes heeft de luchtmacht de ontbinding van het Fransehe negende leger versneld en alle pogingen om de flanken van de doorbraak aan te vallen, in de klem verstikt Bij de verkenning boven zee voor de Fransehe kust zijn een Fransehe torpedoja ger. de 3482 ton metende Fransehe marine tankboot „Niger", het Fransehe vracht schip „Pavon" en twee andere vrachtsche pen zwaar beschadigd. In den nacht van 20 op 21 Mei werden in het Nauw van Calais zes transportsche pen en een tankschip met een tonnen- maat van 43.000 ton tot zinken gebracht, vier andere schepen van in totaal 13 000 ton werden zwaar beschadigd. De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 47 vliegtuigen, 15 Duitsche vliegtuigen worden vermist. de veehouders in de Rijnstreek. Van velen hunner zijn gebouwen verwoest en koelen gedood. Voor de betreffende plaatsen zijn comi- té's gevormd om gelden ln te zamelen, ter wijl aan de niet getroffen veehouders zal worden verzocht voorlooplg gedurende een week een cent per liter melk af te staan De schade wordt alleen voor deze omge ving op eenige tonnen geraamd. Gelden voor dit dcol kunnen worden ge stort bij de plaatselijke comlté's of bij de Rotterdamsche Bankvereenlging te Lelden giro nr. 2906. Voor verdere Inlichtingen wende men zich tot den heer L. A. Mennes, Waagge bouw Lelden, Tel 22071. VOOR DE GEVALLEN SOLDATEN. Plechtige dienst ln de Hartebrugkerk. Hedenmorgen werd in de Hartebrugkerk eon plechtige dienst voor de gesneuvelde soldaten gehouden. Dc parochianen, doch vooral de leden van do R.K. Militairen Vereenlging, waar van deze dienst uitging, vulden te zamon het geheele kerkgebouw. Het altaar was ln rouw gehuld, de katafalk met de driekleur en militairen holm gedekt. De Mis werd opgedragen door den direc teur der R.K. Militairen Vereenlging, pastoor R. F. M. Smltó, geassisteerd dooi de paters der parochie Ponsloen en Booms. Het zangkoor voerde de Requiem-mis van Perosl uit. Pastoor 8miU sprak een kort woord, waarin hij eer en hulde bracht aan hen, die hun leven op het slagveld hebben ge laten voor hun dierbaar Vaderland. Laten wij voor hen blijven bidden, aldus besloot spr., opdat voor hen kome de dag der overwinning, de glorierijke dag der opstanding. Bij dc Katafalk werden na de Mis dc plechtigheden door deielfde geestelijken verricht, waarmede deze plechtige dienst werd besloten. EXAMENS PONTSCHOOL. Voor het examen Steno-Typen ln de Ned. taal. 130 lettergr. per minuut, afgenomen door den Alg. Stenograven-Bond (A.S.B. slaagden de dames M. P. de Boer, W. Gay- kema. E. W. C. v. Haarlem. G. Henny. Noordwijk-Binnon. C. H. Krantz. H. C. Pie- kaar. Leiderdoip. E. C. M. Post. O. F. Sie mens, J. M. Simons. J. P Valkenburg en de heer H. L. Hendriksen. Voor kantoorstenograaf ln de Ned. taal: dc dames M. Carton. B. J. Nieuwenhuis, Llsse. B. H. Swart. Idem ln de Engelsche taal: mej. E. Hwse- ilnk, Oegstgeost Idem ln de Duitsche taal: mej. E. Hesselink. Oegstgeest, Voor machlneschrljven diploma A: de heer G, P van Werkhoven, Oestgeest Voor MachlneechrUven diploma B (ten minste 120 regels per uur) de dames C. C. v.d. Baan. E. J. Deumei. Leiderdorp, A. P. P. M v. Dooren, Roelofarendsveen, M. F. O. v. Dooren. Roelofarendsveen, A. C. J. v Haasteren, C. A. v.d. Meulen. G. Meijer, P. A. v. Niekerk. Sassenheim. F. H. v. Noort, M. Verhoeven. A H. Vermeulen en de hee- ren J. A. Braakman, J. C. Keereweer. P. A. v.d. Noordaa. J. v. Weeren. Waar geen woonplaat! li vermeld, la deie I alhier. De. E. L. NAUTA. Door een betreurenswaardig misverstand van een medewerker, waarvoor wij onze verontschuldigingen aanbieden. Ls gister avond in tal van bladen, waaronder het onze abusievelijk het overlijden gemeld van ds. E L. Nauta, em.-predikant te Waa senaar. Ds Nauta. het doet ons een genoegen dit te kunnen zeggen, was de eerste, die ens op het foutieve van dit bericht wees. fabrieken gesloten, omdat het Zondag was Vele arbeiders wilden zich niet onderwer pen aan de hoogere elschen, welke door de oorlogsindustrie aan hun arbeidsprestaties werden gesteld. ZIJ wenschten hun privile ges niet prijs te geven, omdat zij zich oorlog®winstmaker« van den vorigen oorlog herinnerden en geen voldoende vertrouwen hadden ln de regeering, dat zij maatrege len zou nemen om een herhaling te ver mijden. HAAGSCHE POLITIERECHTER. Dronkenschap. Een vertegenwoordiger uit Leiden had een kwade dronk gehad Dat had een poli tieman moeten ervaren toen hij den man naar het bureau overbracht. Daar maakte hij het nogal bont, want de arrestant tim merde een ruit in. waardoor hij gorteren terecht stond. De verdachte gaX het feit toe en de offi cier wüde nu nog volstaan met 1.5.boete subs. 5 dagen hechtenis. Het vonnis werd conform deeen eisch. Boomen gerooid. Een Inwoner van Sassenheim had gebrek aan brandstof. Hij vond een gemakkelijke oplossing, die echter te gemakkelijk was. Want hij haalde een boom weg die daar op een landgoed stond. Dat was diefstal, waar voor hij zich te verantwoorden kreeg. De verdachte beriep zich op zijn armoede, doch de officier vond dat geen reden om andermans nout te stelen. Hij vorderde f. 10 boete subs. 20 dagen hechtenis. De politierechter veroordeelde conform dezen eisch. HAAGSCHE RECHTBANK. De voorrang. Op den hoek van de A. v. Rooystraat— Oude Zeeweg te Katwijk had op 14 Maart een aanrijding plaats tusschen een motor, bestuurd door A C. de Bruyn aldaar en een auto bestuurd door een reiziger uit Deiden. De motorrijder had voorrang doch die werd door verdachte niet verleend. Verdachte gaf dit toe, doch beriep zich op de omstandigheid dat het sneeuwde en erg glad was. Den motorrijder zag hij pas op 8 meter al stands en kon toen geen aanrijding meer voorkomen. De officier wees erop dat door het onge val het slachtoffer gedurende 14 dagen zijn werk niet heeft kunnen verrichten. Rekening houdend met de omstandigheden .werd t. 25 boete subs. 25 dagen hechten!» gevorderd. EEN LAFFE INBRAAK. De politie alhier heeft den 22-Jarigen J. S aangehouden, die ervan wordt verdacht «ioh te hebben schuldig gemaakt aan dief stal Ut een door artillerievuur zwaar be schadigd huls te Valkenburg, waarvan de bewoner ernstig gewond in een ziekenhui» *as opgenomen. Als verdacht van medeplichtigheid ls in Den Haag een 18-Jarige broer H. S. aan gehouden J. S. heeft bekend ln het bewuste huis te zijn binnengedrongen, doch ontkent iets anders te hebben ontvreemd dan eenige fleschjas vruchtensap, welke hij heeft leeggedronken. Het onderzoek wordt voortgezet. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd ls voor h«t candldaatsexamen Indisch recht de heer L. C Peute (Zlcrlk- zee>; voor het taalkundig candldaats examen Indologie de heer E. L. de Voogt 'Zeikti en voor het doctoraal examen wl - en natuurkunde (hoofdvak phamtaclel me). J E Schouten (Amersfoort». Ben Dulteche militaire kapel heeft giste ra vond op verschillende plaatsen ln de •tad, o.a op de Beestenmarkt en de Koom- beur. eenige muzieknummers ten gehoore gebraoht. Zaterdag a.s. herdenkt de heer M. van Delft, conducteur bij de Haagsche Tramweg maatschappij Den Haag—Wasse- naar—Lelden, den dag. dat hU vwr 40 .laar bij genoemde maatschappij ln dienst trad. In de Voelklsche Beobachter schildert luitenant-kolonel dr. Hease den slag bij Kamerlik, waar de Duitsche pantseraldee- llngen twee vijandelijke divisies hebben vernietigd. Hierin verklaart de schrijver, dat het moellUk ls een voorstelling te ma ken van de vernietiging en paniek, welke het slagveld na afloop te zien gaf. Men denke zich ln, dat over een lengte van on geveer 30 kilometer op Iedere 10 of 20 me ter een tank. pantserwagen, een vracht auto, een autobus of een ander motorvoer tuig In de sloten langs de wegen hggen, gekanteld ofwel uitgebrand. In veie ge vallen zijn deze voertuigen doorschoten. Htertuaschen liggen tallooze dooden Meer dan duizend voertuigen lijn door de be manning verlaten Een Duitsche pantser- afdeellng onder commando van een dap peren officier la met verrassende snelheid doorgestooten en reed dwars door de rij dende en parkeerende kolonne.- en streed ln onmiddellijke nabijheid tegen de vijan delijke pantserafdeellngen. welke zich te gen haar keerden. De schrijver verklaart verder dat men sedert den veldtocht ln Polen ..eet dat deze oorlog voor eon groot deel beslist zal worden door de pantsertroepen Bij Le Cateau heeft het Duitsche pantserwapen getoond, dat het beter en sterker ls dan het Fransehe. dit geldt zoowel voor manschap pen en leiding als voor het materieel BIJ dozijnen werden de Fransehe pantserwa gens en tanks stuk geschoten en ln brand geschoten; van de lichte rransehe tanks behoeft ln het geheel niet te worden ge sproken De Duitsche verliezen daaren tegen zijn zeer gering Ook de geest van de jonge panteertroe- pen is teer goed, onverschrokken vallen slj kazematten en vijandelijke pantserwagens aan. Kenmerkend is het optreden van een jong officier van de pantsertroepen. In den vroegen ochtend reed hij met lijn tank de kazerne van Landrecles binnen, waar juist twee compagnieën van het Fransehe leger verzamelden Onmiddellijk reed hij op een officier toe en gaf het bevel, dat alle offi cieren zich bij item moesten melden, het geen ook geschiedde Het volgende bevel wss, dat de beide compagnieën moesten aantreden en de wapens neerleggen, het geen eveneens geschiedde Bij den slag bi) Le Cateau zijn ongeveer 4 000 gevangenen gemaakt De Fransehe vestingbouwers hadden ln dit terrein tal looze hindernissen en tankvallen gebouwd; deze hebben evenwel niet gebaat. De pant serafdeellngen overheersehen thans het beeld van den oorlog Het Is een nieuw, nog niet beproefd wapen, waarvan men zich nauwelijks een voorstelling kan maken. Het is de moderne cavalerie en strijdt ln samenwerking met de zwaarste wapenen en met de luchtmacht. De leiding li uit muntend en de technici en de industrie hebben het beste geleverd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 3