BINNENLAND IEID5CH DKjRIAD - Derde Blad. Woendag 13 Haart 1940 Nederland kan van eigen kolen stoken ABDIJSIROOP Belemmering executie van De werkloosheid Koop eerst een andere tandpasta Waterstaatsbegrooting in de Eerste Kamer Militaire Willemsorde ook voor niet-militairen UIT DE RAADZAAL Elke Lepel helpt FAILLISSEMENTEN TEN OPZICHTE VAN SCHULDENAREN. DIE IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN GEEN WOONPLAATS OF ZETEL HEBBEN. Mr W. Hugenholtz schrijft ons- By KJB van 22 Februari 1940 is een wets ontwerp ingediend, hetwelk beoogt onmo gelijk te maken, dat beslag wordt gelegd op goederen van een schuldenaar, die in Ne derland of Koloniën geen woonplaats of zetel heeft, tenzij een speciale Commissie toestemming zal hebben verleend. Zooda nige schuldenaren mogen, zonder voor melde toestemming ook niet worden gegij zeld noch failliet verklaard, terwijl een dwangsom als stok achter de deur voor de nakoming van eenig vonnis door hen niet kan worden verbeurd. In de Memorie van Toelichting wordt o.a. opgemerkt, dat het wetsontwerp ..beoogt tegen te gaan. dat in het Koninkrijk geschillen beslecht en schul den worden verhaald, die aaii deszelfs be langensfeer in den ruims ten zin des woords ten eenenmale vreemd zijn." Sinds den oorlog bestaat er een neiging bij buitenlandsche crediteuren om ln Ne derland of Koloniën executie-maatregelen te treffen tegen hun debiteuren van andere buitenlandsche nationaliteit, dus v%n En- gelschen of Franschen jegens Duitschers en omgekeerd. Dit klemt te meer, waar aan debiteuren strafrechtelijk verboden is aan onderdanen van den vijandtlijken staat tc betalen. Daarenboven kan in oorlogvoe rende landen betaling onmogelijk worden gemaakt door inbeslagneming door de Overheid van fondsen dier vijandelijke on derdanen. Het gevolg van die executies ls. dat Nederlandsche crediteuren achter het net visschen. Het ls dus een vaderlandsch belang, dat er voor wordt gezorgd, dat der gelijke executies niet, of zoo min mogelijk, plaats grijpen. Het wetsontwerp geldt dus niet t.o.v. bui tenlandsche schuldenaren, die in het Ko ninkrijk wel woonplaats of zetel hebben. De M. v. T. merkt hierbij op. dat wie hier woonplaats dit ls hoofdverblijf heeft ook gedwongen moet kunnen worden ..de schulden te voldoen, welke door de in het betrokken gebiedsdeel geldende wetten worden erkend." In verband met het Rechtsvorderings verdrag met België van 1925 moet ditzelfde ook gelden voor schuldenaren, die in Bel gië wonen M ware het evenwel gewenscht vreemde crediteuren (behalve Belgische ook van de goederen van beide voormelde groepen schuldenaren af te houden, al thans voor zooverre Nederlanders of Bel gen in het betreffende land zijn uitgesloten van verhaal op goederen van debiteuren van dezelfde buitenlandsche nationaliteit. De wetgever heeft blijkbaar hier te zeer vastgehouden aan het bepaalde in art. 9 Wet A B bepalende, dat het burgerlijk recht bij ons hetzelfde ls voor vreemdelin gen. als voor Nederlanders. Een bepaling naar aanleiding waarvan Nlcolaï bij dc totstandkoming, ruim een eeuw geleden, opmerkte, dat het beter was een goed voor beeld te geven, dan een goed voorbeeld te volgen. Een groot euvel ls m.l. wel. dat de wet zóó ruim is. dat het verbod ook geldt ten aan zien van Nederlandsche (of Belgische) cre diteuren. De M. v. T. zegt hierover echter, dat het wel ln de bedoeling ligt aan de Commissie in haar instructie voor te schrij ven ..hare toestemming steeds te verleenen ten behoeve van schuldelschers. die ln het Koninkrijk of België woonplaats of zetel hebben tenzij hun vordering na 1 Septem ber 1939 aan hen ls overgedragen door een niet in het Koninkrijk of Belgie gevestig- den schuldeischer." Volgens artikel 10 zal de wet in werking treden met ingang van den dag na dien harer afkondiging. Zij vervalt 1 Januari 1942. zoo mogelijk eerder. Het is te hopen, dat deze overigens zeer nuttige wet spoedig het Staatsblad zal be reiken. anders vrees ik, dat wel alles uitge wonnen zal zijn voordat het zoover ls. Er is periculum in mora! De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid deling deelt de volgende resultaten mede van de verzameling door het centraal bu reau voor de statistiek van de voorloopige gegevens over de week van 19 tot en met 24 Februari. Op laatstgenoemden datum waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling Ingeschreven 366.104 werkzoekenden (351.320 mannen en 14.784 vrouwen». Hiervan waren 289.203 personen (279.321 mannen en 9.882 vrouwen) werkloos en waren 60.912 personen geplaatst bij werk verruiming. ook al mochten zij tijdelijk wegens weers- of andere omstandigheden niet hebben kunnen werken. Blijkbaar wa ren er dus 15.989 personen als werkzoekende Ingeschreven, die in het vrije bedrijf werk ten, doch ander werk zochten. In de w eek van 19 t/m. 24 Februari waren bij gesubsidieerde vereenlglngen met werk- loozenkas aangesloten 595.772 personen, waaronder 75.249 landarbeiders. Van de 520.478 verzekerden buiten de landarbeiders was het werkloosheidspercen tage 27,6. In de overeenkomstige verslagweek van Februari was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste Jaren als volgt (tusschen haakjes zijn vermeld de percentages, indien de landarbeiders bul ten beschouwing worden gelaten): 1932: 27.6 <26.7»; 1933: 33.4 (33.7); 1934: 26.» (28.0); 1935 32 6 »34 6'. 1936 33.3 (35.4); 1937: 29.4 (30.9»; 1938: 27 8 (28.8-; 1939: 23.8 (24.6); 1940. 27.6 (27.1). GRENSREGELING MET DUITSCHLAND. ORDENING IN DE AUTORIJSCHOLEN? Amsterdamsch initiatief. Naar wy vernemen zijn te Amsterdam plannen in voorbereiding om te komen tot een ordening ln de autorijscholen ln Neder land. Twee gediplomeerde instructeurs van de K.N.A.C.. de heeren D. v. d Ven en v. d. Kruys, zullen in verband hiermede Zondag as. tusschen 2 en 4 uur in een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst in de V.A.M.I aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam de plannen nader toelichten. De Initiatiefnemers zullen indien de plannen vasteren vorm aannemen con tact zoeken met het bestuur van de KJ4.A.C. Door gezamenlijk overleg hoopt men mis standen. die allerwege in den lande ontstaan zijn, door het lesgeven van ondeskundlgen, uit den weg te ruimen en zoo mogelijk een einde te maken aan de zeer onvoldoende rijvaardigheid van tallooze menschen, die slecht geschoold aan de rij-examens deel nemen, met het gevolg, dat zU herhaalde lijk moeten worden afgewezen. Tel. Nederland 215 vierkante meter kleiner geworden. Ingediend is een wetsontwerp tot goed keuring van het op 13 Juni 1938 te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland geslo ten verdrag houdende vaststelling van een grensregeling aan het Schooncbcekerdlep (Grenzaa». aan de Worm (Wurm), tusschen de gemeenten Losser en Bardel. aan de Rammelbeek iRammelbaeh) en van een gebiedsruil met bljbehoorend slotprotocol. De toelichting zegt om. het volgende: De wenschelljkheld ls gebleken, om ten gevolge van de normalisatie van het Schoo- nebeekerdlep, de verlegging op een tweetal plaatsen van den loop van de Worm en de gedeeltelijke drooglegging en omlegging van de Rammelbeek dc Nederlandsch- Dultsehe grens op bepaalde gedeelten op nieuw vast te stellen en tevens tot een ge biedsruil over te gaan Hoewel bij grensregelingen ln beginsel gestreefd wordt naar gelijkheid van ge ruilde oppervlakten, zal tengevolge van het onderhavige verdrag het Duitsche rijk van Nederland een gebied verkrijgen dat 215 M' grooter is dan het gebied, dat het aan Ne derland afstaat. Bij de briefwisseling van 13 Juni 1938 ls tusschen Harer Majesteit gezant te Berlijn en den rijksminister van buitenlandsche zaken aldaar overeengeko men, dit verschil bij latere wijzigingen van de grens te vereffenen. NIEUWE REGELING IN DE KOOPVAARDIJ Tusschen de belde bonden van werkgevers ln de koopvaardij en de contact-commissie van organisaties van werknemers ter koop vaardij is overeenstemming bereikt om trent; le. Een verhooging van de toeslagen op de gages wegens oorlogsgevaar De bestaande toeslagen varleerden van 15 tot 100 procent, volgens de nieuwe regeling van 20 tot 150 procent. 2e. Een verhooging der verzekering ten aanzien van de nagelaten betrekkingen van officieren. De verhoogde verzekering heeft betrek king op de regeling, zooals die voor de offi cieren reeds bestond. 3e Een wachtgeldregeling, indien als veiligheidsmaatregel de schepen ln Neder land worden opgelegd. De regelingen worden geacht ln werking te zijn getreden op 25 Februari J.l. J. J. B. BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL GEZANT TE BERN. Naar wij vernemen ls binnenkort de be noeming te verwachten van mr. J. J. B. Bosch ridder van Rosenthal. Hr. Ms bui tengewoon gezant en gevolmachtigd mi nister bij de Poolsche regeering. tot buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bern. en liefst de duurste die cr is en probeer daarna Ivorol. Dan neemt U waar hoe Ivorol ln reinigend, witmakend en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. Tube 60, 40. 25 c. 874 (Ingcz. Med DE KAMER HEEFT GEEN BEZWAAR. Het volgende is ontleend aan het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot herziening van de wet van 30 April 1815, houdende Instelling van de militaire Wil lemsorde. Tegen het voorstel om in de wet de prac- tijk te bevestigen, dat de Militaire Willems orde ook aan niet-milltairen kan worden verleend, rees geen bezwaar. Dat thans duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht, dat de orde alleen strekt tot be looning voor daden, in den strijd verricht, vond algemeen waardeering. Verscheidene leden maakten evenwel bezwaar tegen den uitleg, dien de regeering aan het be irip ..strijd" wil geven, waar zij schrijft, dat de woorden .,in den strijd" geenszins alleen persoonlijke deelneming aan het gevecht met den vijand beteekent. Naar het oor deel dezer leden kan een hooge bevelhebber, die van een bureau uit de gevechtshande lingen leidt, voor een hooge onderscheiding in aanmerking komen, maar dan voor een andere dan voor de Militaire Willemsorde. Het schoone van deze orde is juist, dat zij in den strijd met den vfjand op het ge- vechtsveld wordt verdiend. Verscheidene leden maakten er in begin sel bezwaar tegen, dat de hoogte der toe lage afhankelijk wordt gesteld van den rang of stand, welken de ridder bekleedt op het oogenbllk, dat hij zich de onderscheiding heeft waardig gemaakt. Opgemerkt werd, dat artikel 58 van het reglement bepaalt ..leder jaar zal er een lees' der orde gevierd worden, waartoe den dag van den zestiende.» Januari bestemd is." Desondanks is het jaarfeest van de orde nimmer gehouden zelfs sch.Jnt men het aanstaande 125-Jarig jubileum der orde op een te sobere wijze te willen vieren. Ge vraagd werd, hoe dit verklaard moet wor den. (Van onzen parlementairen medewerker). Verscheidene schotels, door minister Al- barda bereid, staan nu op den Eersten Kamer-disch Allereerst Waterstaat. Er zijn weinig begrootingen, waarbij zóó geregeld steeds dezelfde onderwerpen terug- keeren, als deze. Welk nieuws om slechts enkele pun ten te noemen valt er nog te zeggen over de onbewaakte overwegen0 Welk over de veiligheid op den weg. de Inspectie, de ver keersongevallen, de bestraffing van over treders? De positie van het spoorwegperso neel? Zoo zouden we kunnen doorgaan. Een zooals met name ln de laatste jaren gebruikelijk is. werd er krachtig aange drongen op bevordering van den wegen bouw De heer Ter Haar deed het met veel nadruk; hij spoorde den minister aan, toch vooral toe te zien, dat uit het Verkeers- fonds de noodlge bedragen voor den bouw van wegen werden beschikbaar gesteld. Het was ook deze afgevaardigde, die, evenals vorige Jaren, als zyn meening te kennen gaf, dat het motor-verkeer overbelast is, in financieel opzicht, en dat het dringend noo- dig ls. de personeele belasting op motor rijtuigen af te schaffen, en, zoo mogelijk, alle motorheffingen te vervangen door een benzine-belasting Ook de coördinatie van het verkeer vond ln hem een pleitbezorger en hij hoopte, dat die zoo veel mogelijk vrij willig zou kunnen geschieden. En wat de veiligheid op den weg betreft, wees hij vooral de wielrijders als schuldigen aan; een scherp toezicht op hen achtte hij noo- dig Het onderwerp der werkverruiming had vooral de heer Van der Bilt zich aange trokken. Deze adviseerde zijn partijgenoot-minister om in dat opzicht zoo veel mogelijk te doen. Arbeid schept arbeid!, zei hij, en een de partement als dat van waterstaat ls aan gewezen. om op ruime schaal de werkgele genheid te bevorderen. De afgevaardigde meende dat het program, door den minister ln de stukken ontwikkeld, in den geest overeenkomt met het Plan van den Arbeid; hii begreep volkomen dat de minister zich ln dc gegeven omstandigheden een beperkt program had gesteld, maar het was meende de heer Van der Bilt uitvoerig genoeg orr. beschouwd te worden als een krachtig middel ter bestrijding van de werkloosheid. Eenige sprekers hebben het woord ge voerd over de mijnen en de mijn-poli tiek. Men wees er op, dat het mijnbedrijf in het afgeloopen jaar gunstige resul taten heeft opgeleverd en dat de mij nen op het oogenbllk in de Nederland sche behoefte aan brandstoffen kunnen voorzien; zelfs staat ónze productie ge middeld per arbeider aan de spits. Maar de heer De Jong was dan ook van oordeel, dat den Staat een hooger winst aandeel toekomt dan hU ontvangt. De Staat stak ln de mijnen een bedrag van 43 mlllioen gulden; de winst over 1938 be droeg 20 mlllioen en daarvan kreeg de Staat niet meer dan 8*/». Ditzelfde aandeel is uitgetrokken voor 1940, maar de heer Dc Jong meende, dat het wel Iets grooter zou kunnen zijn. Ook de heer Janssen heeft op de zeer goede uitkomsten van het bedrijf gewezen en zich over het algemeen met het beleid van minister Albarda eensgezind verklaard. Ook de positie der arbeiders al blijft er hier en daar nog wat te wenschen over achtte hij, in vergelijking met het buiten land gunstig. Verdere verkorting van den arbeidstijd achtte hij. vooral ln de huidige omstandigheden, niet noodig; er zijn zelfs landen, waar de arbeidsduur wordt ver lengd. Met het oog op de gunstige uitkom sten der laatste Jaren oordeelde de heer Janssen, dat er wellicht iets gedaan kan worden ter versterking van het pensioen fonds en ook voelde hij er Iets voor. om de loontoeslagen van den laatsten tijd in de contracten op te nemen als element van het vaste loon Ook ten aanzien van het spoorwegperso neel werden door enkele afgevaardigden bepaalde wenschen geuit, verhooging van loon (ln verband met de prijsstijgingen) en verbetering op enkele punten van de dienst en rusttijden Endan kwamen er nog verschillende andere wenschen naar voren. Bouw van bruggen en van wegen hier en daar. Tram- belangen. Spoorweg-verbindingen. Spoedige invoering van de Wegenverkeerswet Toe zicht op strenge toepassing van de bepalin gen Inzake voorrangswegen Streng optre den tegm alcohol-gebruik door motor bestuurders. die ongelukken veroorzaken. Een verbod, oir. met z'n tweeën naast elkan der te fietsen Maar zou dit laatste nu werkelijk niet al te draconisch zijn? Heden spreekt de minister. EEN ONAANGENAME ZITTING. Een onaangename zitting, dat moet wel de karakteriseering zijn van de Jongste raadszitting en dan speciaal voor de leden J va den raad zelf! Bepaald verheffend ls het Immers nooit om den staf te moeten breken over een medelid De raad kan zich echter troosten, dat slechts een star vasthouden van de partij van betrokken raadslid schuldig staat aan dit onaangename feit, dat hy overigens zelf niet heeft geambieerd. Een onverkwikkeiyke historie ls de be noeming van een lid der commissie voor riet M O ongetwyfeld geweest, doch de 8.D.- A P. ls daarvoor geheel verontwoordeiyk. Zelfs al gaat men niet zoover als sommige fractie-leiders deden door deze party van dictatoriale neigingen te beschuldigen. In het kort ls de kwestie deze; door het vertrek van den heer Hessing naar elders moest een nieuw Ud ln genoemde commissie worden gekozen. Waar het een S.D. vaca ture betrof en de commissie het standpunt huldigde, dat. mede gelet op de uitspraak van den raad. dat het gewenscht Is um by de samenstelling van commissies zooveel mogeiyk de diverse politieke stroomingen uder het hare te geven, dus een partyge- noot moest worden voorgedragen, zoo zich een geschikte candldaat voordeed, ls der halve uitgezien naar een aanbeveling uit de rijen de soc.-dem De commissie heeft zich daarby en volkomen terecht op het standpunt gesteld, dat geschiktheid daarby op den voorgrond moest staan. (Terloops zou ln dit opzicht de wensch mogen worden geuit, dat daarmede meer rekening zou mogen worden gehouden!) Welnu, ge schikte candldaten waren er maar om een of andere reden weigerden zy, terwyi de 8.D.A.P zelf Iemand voordroeg, den heer Groeneveld, lid van den raad. dien de com missie niet capabel, althans niet geschikt, oordeelde. Dat oordeel der commissie, eer- jyk uitgesproken, moet men respectceren, zelfs al ls men het er niet mee eens. De commissie kwam daarom met een aanbeve- jllng van twee niet soc. dem. candldaten, waar soc. dem. gegadigden ontbraken. Het ls het goed recht der commissie zich dit oordeel aan te matigen. De S.D.A.P. wilde dit recht der commissie ook wel erkennen, doch verlangde daarop van den raad. dat dit lichaam het oordeel van de commissie zou herzien, haar aange wezen candldaat als geschikt handhavend/ Ongetwyfeld haar recht, hoe onverstandig ook. De raad zag zich dus voor het dilemma geplaatst te moeten kiezen tusschen de aanbeveling van de commissie en den can dldaat der S.D.A.P tegen den zin der com missie in gehandhaafd. Het was o.l. de heer Beekenkamp, die daarop het Juiste standpunt Innam door ronduit te verklaren, dat de capaciteiten van den heer Groeneveld moesten beslissen, VRIJ NORMALE AANVOER VAN FILMS. Vergadering van de Commissie voor filmkeuring. Vandaag heeft de centrale commissie voor de filmkeuring ln een der zalen van den dierentuin te Den Haag haar alge- meene vergadering gehouden. De voorzitter van de centrale commissie, de heer D. van Staveren, opende de verga dering met een rede, waaraan het volgende ls ontleend. In verband met een strenge handhaving der neutraliteit waren de moeliykhcden in het laatste Jaar op filmgebied talrijk en groot. De vraag of een film de feiten objec tief en zonder propagandistische tendens weergeeft, ls niet steeds voetstoots met Ja of neen te beantwoorden. Vergeiyklngen zijn moeiiyk te maken, terwyi de beoor deeling dikwijls minder afhankeiyk ls van fclteiykheden dan van allerlei bijkomstig heden. Dat de commissies alle beslissingen op Internationaal politiek gebied ln volkomen eenstemmigheid genomen hebben, pleit niet alleen voor de Juistheid der uitspraken doch het getuigt ook van den prachtlgen geest, die ln de centrale commissie heerscht De huishoudeiyke commissie had reeds spoedig na het begin der vyandeiykheden een leiddraad samengesteld, die voor de be oordeeling van al of niet toelaatbaarheid van groot nut ls gebleken. De filmaanvoer, die in de eerste we- weken van den oorlog ernstig was ge stagneerd is thans weer vrij normaal. Tot slot wydde spreker nog enkele waar- deerende woorden over het spoedig ln be handeling gekomen zynde ontwerp tot wy- ziging van de bioscoopwet. HET IJS IS NOG TE DIK. De s.s. „Jan Nleveen" en de „Groningen 4" zyn gisterochtend om zes uur van Lemmer vertrokken om over het IJselmeer Amster dam te bereiken. Toen de booten ongeveer 14 k.m. van Lemmer verwyderd waren, moesten ze den tocht staken, daar het on- mogeiyk was door het ys, dat nog een dikte had van 40 c.m. heen te breken. Het uit zicht werd tevens ten zeerste belemmerd door een dikke mist. Om half tien waren de belde booten ln de haven van Lemmer weergekeerd. BENZINEBESPARENDE PRAEPARATEN BESTAAN NIET! Nu een handig oplichter er met zooveel succes ln is geslaagd om een groot aantal goedgeloovlge automobilisten tegen grof geld z.g. „synthetische benzine" aan te sme ren, daarbij een aanzlenHJke besparing aan brandstof in het uitzicht stellend, lijkt het niet overbodig, aldus schrijft ons de Bond van Automobielhandelaaren en Garagehou ders „B.O.V.A.G.". er de aandacht op te vestigen, dat benzinebcsparende praepara- ten alleen in het rijk der fantasie thuis be- hooren. Welke veelal sterk overdreven eigenschap pen ook door de fabrikanten aan de diverse tabletten en vloeistoffen, die van tyd tot tijd op de markt verschynen. mogen worden toegeschreven, van benzinebesparing ls practisch geen sprake. Wél loopt men bij veelvuldig gebruik van enkele dier midde len groote kans de conditie van den motor ongunstig te beïnvloeden. Mede uit dien hoofde zal men goed doen, niet op aanlok- keiyke voorspiegelingen in die richting ln te gaan. Zoodra U aan lepel AbdiJairoop hebt ingenomen voelt U al direct de ver zachtende. alUmoploaaende werking. Na elke lepel bemerkt U dat de alljm loskomt, dat Uw hoeat minder acherp en minder veelvuldig wordt. Oe zuil U prettiger voelen, minder afgemat. Binnen enkele dagen zat Abdljalroop dien naren hoest vordreven hebben. Drie werking dankt AKKER'i Ab dijsiroop aan boar somenstelling uit ouda beproefde geneeskruiden, waaraan nu nog la toegevoegd de krachtig hoeststTllende stof coaelnc Terecht regt men thsns dan ook ..'s-Werelds beats Hoestsiroop" la AKKER S venstWcte Eenige der 20 atnetskr Kruiden tegeo hoeat, griep,'.. Flacon» CL. II», 114 >78 ^bronchitis, asthma f 20. Alom verkrijgbaar (Ingcz. Med.) die z.l. onvoldoende waren om hem te ver kiezen. Dat dit in het openbaar moest wor-| den uitgesproken, was zuiver en alleen del schuld van de party, die door dik en dunl dezen candldaat getrouw bleefHierin I lag in waarheid het criterium, dat moest beslissen. Van de zijde van R.K. en Chr. Hist. werd| het criterium echter verlegd en al schijnt! aanvankeiyk daarvoor wel Iets te zeggen,! by diepere beschouwing lijkt ons dit stand-I punt toch onjuist. Deze genoemde partijen! beschuldigen de 6.D.A.P. van dictatoriale! neigingen, n.l. door den raad een candldaetf te willen opdringen en daaraan weigerden] zy mede te doen. Toch is dit onjuist. Wan-! neer de S.D.A.P. wcrkeiyk overtuigd waal van de Juistheid van de candldatuur Groe-J neveld en dat mag. niet meer betwijfeld! worden, gelet op den gang van zaken waz 1 het haar goed recht daaraan vast te hou-f den. Maar de gevolgen van die houdlni heeft zij te aanvaarden zonder bitterheid Was nu de candldatuur Groeneveld afge-j wezen op de hoofdmotieven van den hecrl Beekenkamp, dan zou van bitterheid wel-j licht geen sprake zyn, althans er was geeni gegronde reden voor. want evengoed als del commissie heeft de raad het recht fel-j teiyk zelfs de plicht naar geschiktheid te oordeelen. Of er nu echter geen bitter-] held zal biyven hangen? Doch hoe het zy, de S.D.A.P. heeft door] haar starre houding een echec geleden,datl zy alleen aan zich zelve heeft te danken,! der commisle treft geen enkele blaam. Donl raad voor een deel wellicht, deze hrti hoofdmotief te hebben achtergesteld bijl motleven van secundalren aard. Zoodra men aanvaardt het standpunt,! dat politieke richtingen het beslissende] woord zullen spreken by benoeming vanl commisaie-leden, aanvaardt men Impleclftl het goed recht der partyen zelf hun eandl-| daten aan te wyzen, ook al bUJft men danl nog altyd vrij om wegens ongeschiktheid] te zeggen wij danken! Maar van dictatuur! ls dan moeilijk sprake meer! Waarmede dit,] principe voor nlet-polltleke commlsslej] eenvoudig veroordeeld ls. Laat deze onverkwikkeiyke historie een] les ln dit opzicht zyn! Intusschen bracht de benoeming zelveI nog een verrassing, doordat bij tweedol stemming no twee der voordracht, mevr.j Kloeke-Van Lessen werd gekozen! Overigens had de zitting weinig om het I iy fzondert men uit het voorstel van B. en| W. om de begrooting 1900 sluitend te maken zonder belastlngverhooging. Zooals men, zich zal herinneren, bleef na de behande-j llng der begrooting een post van 106.000 gulden ter dekking over. daar i en Ged. Staten het gansche tekort over 1938 wilden gedekt zien op dit begrootlngs- jaar. B. en W. zyn er nu ln geslaagd, nol zy beschikken over nadere gegevens over! 1939, dekking te vinden; in hoofdzaak uit verhooging van winsten uit diverse bedrij ven. (Op zich zelf doet dit nog eens nasr voren komen het nadeel van een vroege) begrootlngsbehandellng. daar dan ln menig opzicht slechts kan worden geraamd!) In ieder geval, belastingverhoogIng kon wor-1 den vermeden. Dat dit een verheugend ver- schynsel is voor de burgery spreekt voor zich zelf. Althans wanneer hierop tenslotte tocm niet een drastische belastlngverhooging ln| nabye toekomst moet volgen! Doch dat za afhangen van het verloop van den oorltj en zyn gevolgen en wie durft deze nu ree te voorspellen? Het waren de heeren Donders en Veenen-j daal, die bezwaren opperden ln dit opzicht. De eerste had liever wat meer versobering) gezien als dekkingsgrond en twyfelde of] een kleine belastlngverhooging toch nie' beter was geweest, doch hij verzette zlctt niet. Anders de heer Veenendaal. die slechts uit het oogpunt van den gewenschten spoef ln plaats van tegen te stemmen zich vai stemming onthield. rj In ieder geval blij ft der gemeente naast versobering nu altyd nog het middel van belastlngverhooging ln vollen omvang over bij tegenvallers, wethouder Verwey wees daarop zeer terecht. Trouwens zUn opmer king, dat versobering altyd een lastig gevau ls. was evenzeer ad rem. want vrijwel netj eenige middel, in dit opzicht voorgedragen, vond al bestryding by de heeren Donder» en Veenendaal De gevonden oplossing moge indarojjl niet ideaal zyn, zy lijkt ons ln de gegeve j omstandigheden nog zoo slecht niet! Voor de rest zy naar het verslag verwezen Opgeheven wegens gebrek aan actief u vier. Leiden. 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 10