JANUARI 1940! STADSNIEUWS Hay&i Aspirin lEIDSCH DAGBLAD - Eerste Biad Dinsdag 2 Januari 1940 PUROL Overzicht Nog geen distributie van bruine boonen en capucijners Voorraad is nog niet groot genoeg Een radiorede van generaal Franco Russische inschikkelijkheid in het Verre Oosten Minister treft bijzondere maatregelen Verspreide berichten 1940 ■boïtiti. AucS.' INGEZMEN /TUKKEN KIN/T ENIITTEIEN, BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN VRAGENRUBRIEK cember ten Oosten van Trelleborg is ge- frand. Naar Reuter uit Stockholm meldt was het de „Vorpostenboot 794". 32 van de 38 op varenden zijn door de loodsboot uit Trelle borg gered Vijr man zwommen naar de kust. eén wordt vermist. Gisteren is het 16.700 ton metende motor schip van de HamburgAmerika lijn na een afwezigheid van 7 maanden te Hamburg aangekomen. Hiermede is het laatste van de vijf groote passagiersschepen, welke den dienst op Noord-Amerika onderhielden, in de thuishaven teruggekeerd. Gisteravond heeft generaal Franco een radiorede gehouden. „Niets of niemand zal ons van onzen weg afbrengen", zeide hij; do vastberadenheid, welke in zware veld slagen is ingetoond. zullen wij nog sterker toonen in de verwezenlijking van onze nationale revolutie. Spanje heeft een eens gezind geweten noodig. de haat en de passie, welke door den oorlog zijn nagelaten, moe ten uit den weg worden geruimd door ar beid. berouw en boete. De schade, welke is aangericht aan het vaderland'aan de gezin nen en de moraal is zoo groot en zooveel slachtoffers komen rechtvaardigheid vragen dat niemand zich hieraan kan onttrekken. Een begin is gemaakt met het bestrijden van de armoede en de tuberculose, welke de lage klassen der bevolking teisteren. Door dit werk goed te doen .moeten vele tegen standers worden gewonnen. Ook moet het economisch evenwicht van het land worden hersteld. De meeste goede ren. welke worden ingevoerd, kunnen ook op Eoaanschen bodem worden geteeld. Dit moet georganiseerd worden en hierdoor zullen deviezen in het land bliiven Bovendien moet het goud dat een ruilmiddel is. geen doel worden. Men moet terugkeeren tot den tijd. waarop rijkdom niet alleen werd gemeten in goud, doch ook in voorraden goederen, w-ike gemakkelijk bewaard kunnen worden Ten aanzien van den huldigen wereldoor log zeide Franco dat deze voor een groot deel te wijten is aan internationale specu lanten. Hoe langer het conflict duurt, des te minder is het gerechtvaardigd. Wat ook het ïesultaat moge zijn. het zal een catastrophe ziin. Wanneer eenmaal de dijken van de discipline ziin gebroken en men zal oogsten, wat gedurende zooveel jaren van demagogie is gezaaid, dan zullen vele volken het lijden kennen, dat Spanje heeft doorgemaakt. Ons land heeft drie ia ar gestreden om de volken van Europa te redden en het vereenigt zijn stem met die van het hoofd der kerk en met die van het imperiale Italië alsmede zooveel andere mogendheden, die een einde hebben willen maken aan het conflict. welke het Aziatische barbarisme de poort naar het westen opent. Spanie zal in deze gespannen dagen een heldhaftig? een--gezindheid bewaren en is b°ieid 'net hoofd te bieden aan iederen toe stand. welke door den oorlog in Europa zal worden geschapen. Ruwe Huid Ruwe Handen Doos 30 cent. Ruwe Lippen Bij Apoth. en Drogist Met Nieuwjaar zijn natuurlijk wederom tal van boodschappen tot de wereld ge richt in een geest als te verwachten was. Iedere partij uit zich, dat zij zeker is van de overwinning! Van semi-Duit^che zijde wordt zelfs een bericht de wereld inge zonden alsof nog niet aan vrede wordt ge dacht. In tegenstelling tot een bericht in het Engelsche blad. .Sunday Dispatch" als of Duitschland zijdelings een nieuw vre desaanbod zou willen doen, dreigend an ders een volslagen militair verbond met de sovjets te zullen aangaan. Erg waarschijn lijk lijkt dit echter niet, want dan zou Italië vrijwel zeker verloren gaan naar het andere kamp En daarmede lijkt ook in strijd het vol gende: Volgens een bericht uit Finsche bron heeft Duitschland besloten de handelsbe trekkingen met Finland te hervatten. Toen de Russisch-Finsche oorlog uitbrak, brak de Duitsche regeering de onderhandelingen met Helsinki af, terwijl alle uitvoer en de betaling van reeds ontvangen goederen gestaakt werden. Thans zijn de onder handelingen hervat. Deze week zal het handelsverkeer weder normaal zijn De Italiaansche regeering heeft haar ambassadeur in Rusland zelfs uitgenoodigd met verlof naar Italië te komen, zulks in verband met het terugroepen naar Moskou van den sovjet-Russischen ambassadeur in Italië na de betoogingen in Rome in ver band met den aanval op Finland. De Finnen zetten intusschen den barren krijg met heldenmoed voort en geven den Russen de handen vol werk. Blijkbaar de reden, dat de sovjets in het Verre Oosten zoo inschikkelijk zich betoonen! Zaterdag zijn tusschen den Japanschen ambassadeur Togo en den Volkscommis saris van Buitenlandsche Zaken Molotof overeenkomsten tot stand gekomen in zake 1 -t vlsscherijgeschil en de betaling van den iaatsten termijn van den Noord-Mandsjoe- rijschen spoorweg, terwijl een principieel accoord bereikt werd l.z. de grensregeling in het Verre Oosten De visscherij-conventie van het voorjaar van 1939 wordt voorloopig verlengd, ten einde te vermijden dat er een verdrags- looze toestand voor de Japansche visscherij in Sovjet-Russische territoriale wateren ontstaat. Tegelijkertijd worden de onder handelingen voor een accoord op langen termijn voortgezet, en wordt in het voor uitzicht gesteld, dat zulk een accoord nog voor het einde van 1940 tot stand komen zal. Zoowel het ln uitzicht stellen van een accoord op langen termijn, als het tijdig verlengen van de bestaande conventie kan als een belangrijke concessie aan Japan beschouwd worden. In de vorige jaren was de Sovjet-Unie nooit bijzonder vlug bij het verlengen van liet vlsscherlj-accoord, en sinds 1937 had zij stelselmatig een accoord op langen termijn geweigerd. Voorts is een compromis tot stand geko men in zake de oude kwestie van de beta ling van den laatsten termijn van den Noord-Mandsjoerijschen spoorweg, van welks betaling mettertijd ook het sluiten van een visscherij-accoord afhankelijk werd gesteld. Daarbij erkennen de Russen een bedrag van 1 300 000 yen aan Mandsjoekwo schuldig te zijn, terwijl Mandsjoekwo er kent 5.900.000 yen aan de Sovjet-Unie i schuldig te zijn. Dat komt er dus op neer dat Mandsjoekwo 4.600 000 yen, benevens den interest, aan de Sovjet-Unie betaalt. De Sovjet-Unie verplicht zich van haar kant om voor tweederde van dit bedrag goederen ln Mandjoekwo en Japan aan te koopen. Vernomen wordt, dat Japan begin De cember nieuwe voorstellen betreffende de grensafbakening gedaan heeft. Molotof heeft daar Zaterdag op geant woord en gezegd dat de Sovjet-Unie het principieel met deze voorstellen eens ls, die er op neerkomen, dat een gemengde commissie, waarin de vier betrokken staten vertegenwoordigd zijn. gevormd zal wor den. De Sovjet-regeering behoudt zich in dezen echter correcties en toevoegingen voor. Daarmede is voor het eerst sinds vele jaren een principieele overeenkomst over de grensregeling in het verre Oosten tot stand gekomen. De sovjet-unie wil dus blijkbaar alle aandacht aan Europa kunnen besteden. Maar ook Japan voelt veel voor deze re geling der kwestie, gelet op den gang van zaken in China en met het oog op Ame rika. De Ohineezen blijven overwinningen melden De Roemeensche minister van buiten landsche zaken, Gafencu, streeft er naar. dat de vier staten, die het Atheensche pact hebben onderteekend, op de meest doel treffende wijze gemeenschappelijk optre den. Te dien einde heeft hij zich in verbin ding gesteld met de Zuid-Slavische regee ring. met het oog op een bijeenkomst in den aanvang van het jaar ln Belgrado van den raad der Balkanentente, waarvan hij tot 9 Februari 1940 voorzitter is. Q NU moet U profijt trekken van wat wij U evenaüs andere jaren, bieden. Prijsverlagin gen van 2050 op interieurs, die op ten toonstellingen werden geëxposeerd en daar om niet als sp'linternieuw kunnen worden verkocht. Ook 855 karpetten, waaronder een kleine 300 echte Perzen, gaan om dezelfde redenen in de j aarlij ksche opruiming. Januari is de maand voor een echt koopje bij Van Reeuwijk's Maatschappij voor Woninginrichting - Kipstraat - Coolsingel - Rotterdam. 5536 (Ingee. Med.) 5486 (Ingrez. Med.) HET TSJECHISCHE LEGIOEN GEVORMD. Het te Parijs gevestigde Tsjechische na tionale comité heeft een oproep gericht tot het Tsjechische volk. waarin gezegd wordt, dat het Tsjechische legioen thans gevormd is en weldra aan het front zal strijden voor het herstel van een onafhankelijk Tsjecho- Slowakije. nu dit herstel tot een der oor logsdoeleinden van de dappere bondgenoo- ten Frankrijk. Engeland en Polen geprocla meerd is. THYSSEN ALS POLITIEK VLUCHTELING ERKEND. Uit zeer gezaghebbende bron wordt uit de naaste omgeving van Thyssen vernomen, dat de federale raad van Zwitserland, na een nauwkeurig onderzoek heeft besloten den Duitschen groot-industrieel als politiek vluchteling te erkennen en hem het asyl- recht te verleenen. PROF. CZESLOW DIALOBRZESKI ZOU ZIJN GEFUSILLEERD. Volgens het Poolsche Telegraaf-agent- schap hebben de Duitsche autoriteiten prof. Czeslow Dialobrzeski, van de technische hoogeschool te Warschau, gefusilleerd. 117 VOLKENBONDs AMBTENAREN ONTSLAGEN. Wegens bezuiniging zullen nog 147 ambte naren van het Volkenbondssecretariaat worden ontslagen. Tot hen behoort Sokolin. de ondersecretaris-generaal, de eenige Rus sische functionaris. FRANSCH-BELGISCH HANDELS- ACCOORD BEREIKT. De onderhandelingen, die sedert eenige weken gevoerd werden tusschen Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgsche Economi sche Unie zijn afgesloten. Tijdens de be sprekingen. die gevoerd werden in een har telijke sfeer van sympathie, aldus het Fran- sche ministerie van financiën, hebben de onderhandel?ars er naar gestreefd den zeer belangrijken handelsstroom, die tusschen beide naburige landen bestond, aan te pas sen aan de bijzondere omstandigheden, welke haar invloed uitoefenen op de koop kracht en de productie. „Wij hebben België binnen de grenzen van onze behoeften en de mogelijkheden van ons verbruik credieten verleend voor invoer, industrieele en landbouwcredieten en daartegenover voor onze exporteurs handhaving verkregen van den normalen goederenstroom. EEN „AUSTRI* OFFICE" OPGERICHT. Eenige Oostenryksche vluchtelingen heb ben te Londen een „Austria Office" opge richt. dat het doel heeft het Oostenrijksche voik op de hoogte te houden met hetgeen in de wereld geschiedt en de wereld in te lichten over hetgeen in Oostenrijk voor valt. De stichters van het bureau willen strijden voor de bevrijding van hun land en voor de democratie. AFSCHEID BIJ DEN GEM. DIENST. VOOR SOCIALE ZAKEN. Van den heer P. A. Cornet. Toen Zaterdagmiddag de werkzaamhe den bij den Gem. Dienst voor Sociale Za ken waren beëindigd, vereenigde het per soneel zich voor een gebeurtenis, welke allen met eenigen weemoed vervulde: een goed collega beeindigde zy~h loopbaan door het bereiken van den pensioengerechtigden leeftyd Toch was er ook weer vreugde, omdat de heer Cornet een nog zoo uitste kende gezondheid geniet, waardoor het enkel een afscheid werd als collega. Allen weten dat zy hun vriend Cornet nog dik wijls zullen ontmoeten. Nadat een afscheidsfoto was genomen, werd de vertrekkende ambtenaar toege sproken door den waarn. directeur den heer C. R. L. Oostveen. Deze memoreerde zijn verdiensten als yverig en plichtsge trouw functionnaris. maar vooral ook als collega. De wensch. dat de heer Cornet en zyn vrouw nog vele jaren van een welver diende rust zouden mogen genieten liet hij vergezeld gaan van een persooniyk stoffe lijke biyk van waardeering. Hierna werd de heer Cornet by monde van den heer Jansen toegesproken. Deze roemde den heer Cornet als collega, waarby hy herinnerde aan verschillende feiten uit zijn loopbaan. Ook deze toespraak eindigde met het aan bieden namens de gezameniyke collega's van een geschenk. Beide toespraken werden met harteiyke woorden van dank beantwoord door den heer Cornet, terwyi hierna allen persoon lijk afscheid namen. LEIDSCHE SPAARBANK. Bü de Leidsche Spaarbank is in de vo rige maand (Dec. 19391 Ingelegd 318.815.70 en terugbetaald f. 329.684.55: 100 nieuwe inleggers zyn ingesohreven en 91 werden geheel uitbetaald. Het. te goed der 18119 inleggers Inclusief 1501 deelnemers aan den Afhaaldienst. bedroeg eind December 1939 f. 8.239.252.32. In 6274 posten is in deze maand door den Afhaaldienst ont vangen f. 17.974.50. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijzigingen: 8toom-, Zeep-, Eau de Co logne- en Parfumerieenfabriek voorheen Sanders en Co., Koninkiyke Stoom-Zeep- fabriek. Levendaal 30/30, Lelden. Uittredend Commissaris: mr. A. J. N. M. Struycken, 's-Gravenhage. Nieuwe Com missaris: dr. A. Platz, Amsterdam en J. P J. M. Driessen, Leiden. Nieuw waarnemend directeur: P. A. de Jong. Leiden. C. de Ru. Ie Binnenvestgracht 34. Lei den. Wagenverhuurdery. Uittredend Eige naar: C. de Ru, Lelden, dd. 23 Sept. 1939 Nieuwe Eigenaar: C. Zonneveld. Leiden. Naamlooze Vennootschap KatwIJksche Reedery en Haringhandel voorheen A. den Duik, v. d. Vegtstraat 44, Katwyk aan Zee. De statuten zyn gewijzigd. Nieuwe Direc teuren: C. den Duik Azoon en W. de Jong. Katwyk aan Zee. BRANDJES. Zaterdagmiddag is een begin van brand ontstaan in de smederij, behoorende by de textielfabriek der N.V. voorheen Gebrs. van wyk, aan het Levendaal. By het aan maken van een kachel was tengevolge van een lek in den schoorsteen de houten be timmering in brand geraakt,- doch het per soneel slaagde er in het vuurtje met be hulp van een tuinslang te blusschen, zoo- da: de brandweer zich ertoe kon bepalen het smeulende houtwerk te verwyderen. Zondagmiddag is in een slagerij aan de Steenstraat de vlam in een pan vet ge slagen. De slager wilde de pan naar bui ten dragen, doch zag zich nabü de keu kendeur genoodzaakt het gloeiend-heete ijzer neer te werpen, waardoor zyn 18-ja- rlge dochter een deel van den inhoud over beide onderbeenen kreeg. Zy bekwam vry ernstige brandwonden en werd door den Eerste-Hulpdienst naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. Gistermiddag Is een 81-jarige man, die blijkbaar iets meer gedronken had dan goed voor hem was, in het water van de Uiterstegracht geloopen. Voorbygangers hielpen den ouden man door handreiking op het droge, waarna de E.H.D. hem naar het Oudelledenhuis op de Heerengracht vervoerde. De politie heeft E. E. D. D. aangehou den. die wegens verschillende vergrypen nog 43 dagen hechtenis moest ondergaan. Naar aanleiding van de van ver schillende zijden gestelde vraag, wan neer met de distributie van bruine boonen en capucijners zal worden be gonnen, verklaart de minister van economische zaken tot zijn spijt tc moeten mcdedeclen, dat de voorraden van deze artikelen nog niet voldoende zyn om tot distributie te kunnen over gaan. Men bedenke, aldus de minister, dat in normale tyden deze boonen eerst geleide- lijk. naarmate de boeren gereed zijn met dorschen, aan de markt komen. By de distributie echter moet op een bepaald oogenblik de geheele voor den consument beschikbaar gestelde hoeveelheid aanwezig zijn en gereed liggen bij de winkeliers. Om een half pond per persoon te kunnen dlstribueeren is reeds een minlmunivoor- raad van 2 100 000 kg. noodig. welke hoe veelheid ln de practUk nog belangrijk grooter moet zyn. omdat aan de winke liers niet afgepast geleverd kon worden, wat zy denken voor de klanten noodig tc hebben. Een marge van pl.m. 50 pet. moet zeker aanwezig zyn om te voldoen aan den redelUken eisch dat, wanneer met de dis tributie wordt begonnen, het artikel ook Inderdaad allerwegen bij de detaillisten verkrijgbaar is. De thans van overheidswege ingeno men hoeveelheid is niet voldoende om met de distributie tc kunnen aanvan gen. Bovendien moest van deze toch al onvoldoende hoeveelheid nog onlangs een groot deel voor de voedselvoorzie ning van de militairen worden afge staan. Daarnaast moeten dan nog de behoeften van ziekenhuizen en scheep vaart bevredigd worden. Een en ander heeft tot gevolg, dat eerst met ver trouwen tot een goed loopendo distri butie kan worden begonnen, wanneer ongeveer de helft van den totalen oogst hier te lande is Ingeleverd. Ondanks het feit, dat reeds eenigen tyd tot een aanzleniyke verhooging van de prijzen der bruine boonen, witte boonen en capucijners ls overgegaan, zijn deze pro ducten nog niet in voldoende mate bij de provinciale voedselcommissarissen gele verd. Ten deele ls dit toe te schryven aan den natten herfst en aan het feit, dat vele landarbeiders door de mobilisatie aan hun werk zijn onttrokken, waardoor het dor schen later dan anders geschiedde. Ver- moedeiyk zyn er ook onder de landbou wers, die voorraden hebben vastgehouden in de hoop op hoogere pryzen. Inderdaad zyn die soms behaald ln den illegalen handel. Het spreekt vanzelf, dat de laatste handelwijze, welke getuigt van een volkomen gebrek aan gemeenschaps zin, niet genoeg afgekeurd kan worden. De minister heeft dan ook besloten en kele maatregelen te treffen, waardoor hij de inlevering van boonen en eapucyners hoopt te bevorderen en daardoor het in stellen van de distributie te bespoedigen. Zooals bekend mag worden veron dersteld, ls het afleveren en vervoeren onder meer van bruine boonen, witte boonen, grauwe erwten en capucijners verboden. Tot dusverre is van deze verbodsbepaling evenwel ontheffing verleend voor zoover het betreft de aflevering aan uileindehjke verbrui kers. Deze ontheffing is nu ingetrok ken. Elke verkoop van de genoemde producten, ook aan het publiek, ls der halve verboden. Mocht blijken, dat desondanks de ge noemde producten nog niet in voldoende mate worden ingeleverd, zoo zullen verder gaande maatregelen genomen worden. Hot ligt namelijk in het voornemen van den minister om, indien onver hoopt nog niet tot voldoende inlevering zal worden overgegaan, de totstandko ming van een Koninklyk besluit te be vorderen, waarby het voorhanden en in voorraad hebben van bruine boonen, witte boonen, grauwe erwten en eapu cyners in ongcdorschten toestand met ingang van 22 Januari 1940 zal zyn verboden. Het gevolg van deze bepaling zal dan zyn, dat elke teler verplicht ls de door hem geoogste hoeveelheden bruine boonen, witte boonen, grauwe erwten en eapucyners te dorschen, indien hy zich althans niet wil blootstellen aan inbeslagneming van de In ongedorschten toestand aanwezige par tijen. De minister vertrouwt, dat hy vooral van de landbouwende bevolking zooveel mede werking zal ondervinden, dat ook zonder het treffen van nog verdergaande maat regelen binnenkort voldoende boonen aan wezig zullen zijn om het Nederlandsche volk van dit zoozeer begeerde voedsel te kunnen voorzien. Teneinde in den overgangstijd, waarin de verkoop van boonen, grauwe erwten en capucijners verboden zal zyn, diegenen niet te benadeelen, die aan deze peulvruch ten op medische gronden behoefte hebben, zal een aparte regeling voor zieken en daarmee gciykgestelden worden getroffen. Ook met de bijzondere behoeften van zie kenhuizen zal rekening worden gehouden. wenscht U een alles zins gelukkig en voorspoedig Neemt voor het nieuwe jaar onderstoonden wenk ter harte I 5480 angcz Med.) (Buiten verantwuurüenjkneia dei HeUactiei Copie van de al of niet geplaatste stukken wordt niet teruggegeven. Onze stadgenoot, dr. H. van Dyk is met ingang van 1 Januari j.l. benoemd tot leeraar in de wiskunde aan de Chr. H.B.S. te Alphen-aan-den-Ryn. Onze oud-stadgenoot, de heer W. Eduard. werkzaam bij den Ryksbelastlng- dienst te Delft, is met ingang van 1 Januari j.l. bevorderd tot adjunct-commies Gistermiddag omstreeks 12 uur zyn op de kruising van de Jan van Houtkade en de Korevaerstraat een tramtrein van de N.Z.H T.M en een auto. bestuurd door den heer W. S. uit Amsterdam met elkan der in botsing gekomen, waardoor de auto aan de linkerzijde zeer ernstig werd be schadigd Een juist voorbijfietsende jongen kwam evepeens in de knel, doch ook hier bepaal den de gevolgen zich tot materleele scha de: het voorwiel van de flets werd deerlyk gehavend. Hedenmorgen te ongeveer kwart over negen is Se 27-jarige chauffeur A. L. V. uit Bodegraven, die op het Levendaal bezig was met het ophljschen van balen meel in de bakkery van Koole en Nicola, op den rech terschouder door een baal meel getroffen, doordat deze op zes meter boven den grond uit den haak schoot. Daar de man over hevige pyn in den schouder klaagde ls hy ter observatie naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. In ons jaaroverzicht van het Stads nieuws is een kleine onjuistheid geslopen: De plaquette voor wijlen ds. Joh W Groot Enzerink ls nameiyk nog niet ge plaatst in het wykgebouw van wyk VIII, doch dit zal binnen niet te langen tyd ge schieden. steun finsche roode kruis. De secr.-penn. v. d. afd. Rijnland van het Ned Roode Kruis deelt ons mede, dat op de glio dezer afd 203536 div .giften voor het boven staand doel zijn binnengekomen tot een geza menlijk bedrag van f 93.50. waarvoor hu bU deze zijn groote erkentelijkheid betuigt. Gelegenheid tot storting op deze giro .03536 staat nog steeds open. Het Hoofdbestuur van het Ned Roode Kruis te •s-Gravenhage beveelt dezen steun a h. Finsche Roode Kruis ten zeerste In uw belangstelling aan: liet is het meest geschikte middel om van onze sympathie daadwerkelijk getuigenis af tc leggen. Ons land. dat zoovele malen heeft getoond, waarin een klein land groot kan zUn wil in deze niet achter- blijven. Een klein dapper volk. dat strijdt voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid, een volk met een godsdienstige overtuiging, dat heeft te strijden tegen eer. reuzenovermacht van menschen en materiaal, mag in dezen niet alleen blijven van allen, die ln de gelegenheid zijn. dien steun van allen, die in de gelegenheid zijn. die steun te kunnen verleenen. Vandaar, dat nog vele giften op giro 203536 worden ingewacht met vermelding op het formulier: „Steun Finsche Roode Kruis" nieuwe uitgaven. „Ambtsplicht ln oorlogstijd", een rede, op 5 Juni J.l uitgesproken door mr. K. J. van Nieu- kerken. is thans in druk verschenen bij do drukkerij Joh. Mulder te Gouda, Deze rede. ge houden voor de algemeene vergadering van de Vereeniglng van comptabele ambtenaren bU do overheids- én seml-overheidsbedrijven en -dien sten, behandelt een onderworp, dat sinds eeni gen tijd van bijzondere actualiteit is. Men vindt er in beschreven de taak van den ambtenaar, in het bijzonder ook den steun, dien hij dc be volking bieden kan bij oorlog of oorlogstoestand, helder en kort uiteengezet. SCHAATSENRIJDEN. nederlandsche kampioenschappen hardrijden. De Nederlandsche kampioenschappen in het hardrijden op de schaats zijn thans vastge steld op Vrijdag 5 en Zaterdag 6 Januari a.s. te Groningen op de baan van de ijsclub Gro ningen in het Stadspark. Op den eersten dag wordt gereden over de afstanden 500 en 5000 meter, op den tweeden dag over 1300 en 10.000 meter. GEBOREN. Johannes Josephus. Zoon van D. Ie Feber en M. A. Brakel Bastiaan. Z. van B. du Mortier en J. Wetselaar Wilhelmus Johannes, Z. van J. J. van Steenbergen C. C. Compeer. ondertrouwd. W. G. v. d. Ster jm. 26 j. en M. Janssen Jd. 22 j. A. van Hal jm. 22 j. en J. v. d. Beek jd 20 jaar H. C. A. Hezen Jm. 23 jaar en C. E. Cavé jd. 22 jaar J. Montanje jm. 23 jaar en P. Biesbroek jd. 24 j. G. Gertenaar Jm. 23 jaar en E. M. Kok jd. 20 jaar J. Stokkel jm. 21 Jaar en E. J. Fasseur jd. 17 jaar H. J. Scheepstra jm. 23 jaar en M. Koolhaas jd. 29 jaar. overleden. A. W. Hoogduin. Man 56 j. I. Zwarte, Man 68 Jaar. H. A. W. te L. U dient zich te wenden tot Lloyd's Register, Willemskade 11b -te Rotter dam. 2—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1940 | | pagina 2