HULPVERKOOPSTERS ASSISTENT W. DE RUITER BROUWER MAISON ZURLOH Vereeniging voor Christelijk Onderwijs Trikohleeren LOOPKNECHT Dierenpark Wassenaa r Koetsier-Chauffeur „Eugène" Permanent A.v.D.kWAST&Co. C.G.J.YAN ALPHEN LERARES EXAMEN 1 Dienstbode DE DIRECTEUR VAN DIT BLAD MAG IK J. P. KOOREMAN Dr. F. P. MULLER Touringcar-bedrijf Hout- en Kartonslöjd Actie, snelheid, beweging, dynamiek! Flitsende beelden! Foto „LUX" JAN VOSSEN STEEG PRACHTIGE SOLIDE HEERENHUIZEN HET EMAILLEHUIS Familie-berichten De Blijde gebeurtenis in bet Koninklijk gezin Firma Wed. J. P. v. Berge Henegouwen Zonen Privé Dansles en u danst perfect w DANSSCHOOL H. J. VISSER 4952 Attractie Dansavond in Loubert Jr lora llancing noordwijk-binnen lederen Zondagmiddag en -avond Dansea DANSINSTITUUT W. F. VAN WIJK HER-EXAMEN FftAKS, DUITS, ENGELS C. M. KAT Autoverhuur De Groot ZOMERPRIJZEN (AlCB Hooge Morschweg 148, Tel. 25444 (3 lijnen) KLINIEK Kleuterklasje L. BEUK, Noordwijka. Zee gevraagd voor de a.s. SEIZOEN-OPRUIMING Markiezen Baltex gordijnen Breestraat 141 J. v. d. ZANDEN Inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus beginnende 1 September a.s. Algem. Begrafenis Onderneming J. SLEIJSER Reisbureau „BOLHUIS" Sikkens' Lakfabrieken N.V., Groningen DAMES voor een Matsou „HENRY" 2855 Breestraat 56a - Telef. 26431 ƒ2.50 1.70 Per N.Z.H. TRAM TEILEN EN WASKETELS TE KOOP AAN DE HOUTLAAN KWEEKSCHOOL VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS Met groote blijdsohap geven irij kernnis van de geboorte Tan onze Dochter HELENA. P. v. d. STEEN H. v. d. STEEN—DE MEIJER Leiden, 7 Juli 1939. 214a De Sitterlaan 44a. Tijd. adres: Ac. Ziekenhuis. De Heer en Mevrouw HOOGTE!JLING—VAN VLIET geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Dochter JACOBA GEERTRUIDA ELISABETH. Leiden, 8 Juli 1939. Pasteurstraat 9. Koopt voor de komende feestdagen een mooie PHILIPS RADIO, het beste wat er te krijgen is op radiogebied - Prijzen vanaf f. 89.—, f. 130—, f. 167.50, f. 225—. U krijgt, als U een toestel van f225. koopt, f. 40.extra premie, buiten het geen Uw oude toestel waard is - Gunstige huurkoopcondities. Zie de etalage - Alles op electr. gebied. 3145 PHILIPS SPECIAALZAAK voor. Leiden en Omstreken is de AALMARKT 12 - TEL. 21782 Erk* Philips Radio reparateur Erkend Installateur voor al Uw voorkomende werkzaamheden. I» - 4a5 Privé-Danslessen a f. 1.50 Kleine Clubjes, 4 - 6 of 8 personen reductie. PLANTAGE 7 - LEIDEN - TELEF. no. 24781 - GIRO 87084. A.S. ZONDAGAVOND NIEUWE ATTRACTIES MET PRIJZEN Entrée 25 cent - Aanvang 8 uur. 299a r,. n - KERKSTRAAT 2288 Dansorkest: HOFENK's MELODY MAKERS - Entrée f. 0.40. HOOGEWOERD IOC—108 - TEL. 24414 - DIPL. INTERN. Met vacantie? Goed. neem dan eerst eenige privélessen a f. 2 of f. 1.50 p. uur. - Eiken Zondag oefenavond, 8 uur 3134 Een flinke 3124 3467 Heden werden wij door Gods goedheid verblijd met de ge boorte van een Dochter 3154 JEANETTE AGATHA. A. BOON N. BOON— GROEINENDA'AL Wouörugge. 8 Juli 1939. Getrouwd: HENRY FLU en VALVE TARGAMAA. Leiden, 8 JuU 1939. 3143 Toekomstig adres: Regentesselaan 59. Oegstgeest. I 3132 ARTS HERVAT MAANDAG DE PRAKTIJK. 3069 TANDARTS RIJNSBÜRGERWEG 151. AFWEZIG V. 8—24 Juli Na een kortstondige, doch hevige ziekte, voor zien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, overleed in het St. Elisa beth Ziekenhuis te Leiden onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer HENDRICUS FENNES. Weduwnaar van ANNA MARIA BOSKAMP. in den leeftijd van ruim 71 jaar. Fam. H. FENNES. Katwijk a. d. Rijn. 7 JuU 19S9. Kerkstraat 23. 3141 De gezongen H. Mis van Requiem zal gehouden worden op Maandag as. te 930 uur, waama de begrafenis in het familie- graf. Leraar M.O.; Beëdigd vertaler Frans. FAGELSTRAAT 18. 36a Mej. A. M. E. ROLLANDET, Rijfisburgerweg 155, Tel. 25187 Fraaie handwerken, Kantklos sen, Weven, Leerarbeid, Hout en Kartonslöjd. 3129 NIEUW MODERN MATERIAAL TAXIPRIJZEN b.v. naar Den Haag r n nn (centrum) I» Z,UU BEESTENMARKT TH. 23300. SLAAGT DE CANDIDAAT Is dan een goed horloge niet een blijvende herinne ring Kijkt U eens bij HAARLEMMERSTR. 23 Telef. 22076. daar zult gij zeker slagen gevraagd, voor dag en nacht. Aanmelden na 8 uur nm. Mevr. VAIN DER MEULEN, Rijnsburgerweg 7. tal U d® waarheid bevestigen van het feit dat alleen de fabrikant van de aller beste waren kan blijven adverteeren- De Acousticon adreHewt matia sedert 34 Jaren. Een beter hulp middel tegen doofheid bestaat niet Tal rijke Grands Prix, Gouden Medailles en Medische attesten. Vraagt Uw dokter. Schrijft ln vol vertrouwen om nadere InL Acousticon N.V. Nieuwe Plein 34, Arnhem 3074 van prima huisbrand. Slaat CALOR-huis- brand thans in, nu de priizen laag zijn. Bestelkantoor: H. de Ligny, Boommarkt 2, Tel. 25465 - Agentschap v. Oegstgeest: Fa. J. v. d. Luyt Zn., Wijttenbachweg 35, Tel. 22785. 3083 G.WOLFSLAG WIJ STELLEN DESKUNDIG VAST, WAT VOOR UW HAND GESCHIKT IS. GRATIS GRAVEEREN. mij even voorstellen, mijn naam is PARKER, van 'beroep sohrijver en zeer bemind bij oud en jong. Wilt U nader met mij kennis maken dan ben ik daartoe gaarne bereid in de VULPENKLINIEK, waar ik U met verschillende leden mijner uitgebreide familie in contact kan brengen en die allen slechts één doel voor oogen hebben. nJ. U op Uw verdere levenepad van dienst te zijn. 3166 Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer DIRK JAN VAN SCHAIK, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. 3160 M. M. G. BOKS— VAN SCHAIK Dr. J. D. A. BOKS L. A. W. ROORDA VAN SCHAIK J. ROORDA Leiden. 8 JuU 1939. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling on dervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Dochter, Zuster en Tante Mej, A. M. LEGET. In het bijzonder den Weled. Zeergel. Heer Dr. P. VAN ES en Heeren Doctoren en Zus ters, afd. Inw. Geneesk. Acad. Ziekenhuis, voor de zorgvolle en liefderijke verpleging. Namjens de familie: CLEGET Leiden, 8 JuU 1939. 113a Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden tij dens de ziekte en na het over lijden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer BAS TI A AN DUBBELAAR, betuigen wij onzen hartelijken dank. 3140 Uit aller naam: Wed. A. DUBBELAAR— DEN HEEUER. Katwijk a. Zee. 8 Jul! 1939. Adrianastraat 2. TANDARTS Spreekuren 9—1, 2—5 uur. Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond v. 78 uur. TEL. 23119 - BREESTRAAT 163 8147 tegenover Gerzon. 3059 ZENUWARTS houdt tot 1 Aug. zijn spreekuur -en poll kliniek ALLEEN OP ZATERDAG. VERLOVIMGS-KOPRTEM ORJkKES'J J"Qri5ElS QQLMQRK-T Mej. A. M. E. ROLLANDET, Rijnsburgerweg 155, Tel. 25187 voor kleuters van 36 jaar. 3128 TELEF. 325 (2 lijnen) 9 3166 op gemakkelijke condities. Br. Bur. v. d. Blad no. 3162. Mej. A. M. E. ROLLANDET, Rijnsburgerweg 155, Tel. 25187 voor kinderen boven de 8 jaar. 3130 Komt U de Retina serie eens "bekijken «bij KODAK SPECIALIST Telefoon 20669. Zulke momenten „pakt" U feilloos met Uw Retina, de ■wondersnelle Meinbeeld- camera 3066 Hoe het weer is, de tijd, het Uoht, of U binnen kiekt of buiten, het doet er niets meer toe, de Retina levert het 'm zonder mankeeren. zelfs met de kleurfilms, welke zoo bij uitstek ge schikt zijn voor projectie. En tooh is kieken met de Retina niet duurder. OPLEIDING voor H.B.S., Gym- nasium en U.L.O., in zes jaar, met Fransch NOORDEINDE no. 40 TELEF. 22119 (tevens ingang aan het Galge'vaterj Hoofd: A. L. L. GATHTKR Rijnsburgersingel 9 Telefoon 22936 Inlichtingen tijdens de schooluren en aan huis. School voor U.L.O., Noordeinde 3 TELEFOON 23168 Hoofd: C. J. W. DE REUVER Rijnsburgersingel 9 Telefoon 22936 Opleiding voor de Mulo-diploma's A en B; de Chr. Kweeksch.; Zeevaart school; Midd. Techn. School, enz. ALLE boeken in bruikleen. Het schoolgeld is l*/« x dat bij het L.O. Spreekuren: Donderdag 11.1512; Vrijdag 2.453.45 en na schooltijd. Opleidingsschool voor U.L.O. enz. MUNNIKENSTRAAT 1 - TELEF. 21915 Hoofd: P. HERFKENS School aan de Pasteurstraat no. 2 TELEFOON 22093 Hoofd: J. KALSBEEK Eigen 7de leerjaar. Opleiding voor voortgezet onderwijs op verzoek. Cursus voor Fransch. De leerlingen voor het L.O. moeten vóór 1 October 6 jaar oud zijn. Ook in hoogere klassen kunnen nog leerlingen geplaatst worden. Inlichtingen tijdens de schooluren en aan huis. Dagelijks gelegenheid tot toelating van vierjarige kinderen op de 1. Voorbereidende School (Bewaarschool) I 2. Voorbereidende School (Bewaarschool) aan de Middelstegracht 5. I aan het Plantsoen. Hoofd: Mej. E. G. B06 Hoofd: Mej. A. E. SMIT. 3. Voorbereidende School (Bewaarschool) aan den Morschweg 114. Hoofd: Mej. H. A. HULSBERGEN. 286» HET BESTUUR. KOREVAARSTRAAT 13. Telef. 26594. VASTE TARIEVEN. 3123 NETTE BEDIENING. gevraagd. 3147 Stalhouderij GEBR. DE JONG Hoogewoerd 164. Aanmelden tussohen 6 en 8 u. CMHISCM WASSCUtRlJF 3056 (droogstoomen) BETER DAN STOOMEN I I COLB. COST. REGENJAS MANTEL Geheel verzorgde Alverto reizen, o.a. 2 dg. Luik 17. 2 dg. Grot van Han - Ardennenf. 17.50 3 dg. Valkenburg - Ardennen - Luik f. 23. 4 dg. Brussel en Ardennen f. 32. 5 dg. Rijn - Taunus - Moezel f. 40. 6 dg. Luxemburg - PARIJS f. 52.50 Verder een keur van grotere reizen. 3164 Reisprogramma GRATIS verkrijgbaar. LEIDEN - APOTIIEKERSDIJK 2 - TELEFOON no. 24362. OEGSTGEEST - Boekhandel v. d. VEEN - TELEF. 24477. die eind 1939 naar Saasenheim verplaatst wordt, vraagt een M26 voor Reclame en Inkoop. Leeftijd 18 tot 21 jaar. 4771 JAPON, vanal 't Is inderdaad: de reiniging, die allee overtreft. Stoppen - Reparatie - Verven HOOGEWOERD 32, Tel. 21981 naar Artis en Aquarium te Amsterdam. Retour van Lei den, Katwijk of Noordwijk, toe gang Artls en Aquarium inbe grepen, Volwassenen f. 1.65; Kind tot en met 14 jaar f. 1.10. 2666 gevraagd, niet onder de 16 jaar Aanmelden v. 912 en 25.30 Instrumentenfabriek SMIT, 3156 Roomburgerlaan. LET OP DE PRIJZEN DER GEGARANDEERD ROESTVRIJ TEILEN, 50 cJVf. 98 ct. 55 60 66 70 75 CM. nog slechts enkele van die 284a met en zonder garage. Voorzien van centrale verwarming en stalen ramen. Prima geldbelegging. - Infl. BOUWBUREAU GEBR. F. C. VAN BEUKERING - Houtlaan 21 - Tel. 24019. f. 1.19 1.40 1.75 2- 2.25 WASKETELS, 38 c.M. 1.98 36 40 42 44 C.M. f. 1.80 f. 2.25 f2.50 f. 2.60 Asemmers 1.80 - 2.00 - 2.20 enz. Wrerkemmers 35, 42, 49, 59 ct. DE LAAGSTE PRIJZEN in HAARL.STRAAT 259-261-265. 3159 VLIET no. 8 - LEIDEN Volledige opleiding tot hoofd eener Fröbelschool in vier jaren. Voorbereidende klassen. Practijk in eigen leerscholen. Algemeene ontwikkeling, drie moderne talen, paedagogiek, handenarbeid, teekenen, mu ziek, ene. Schoolgeld f. 26. J f. 150.naar draagkracht diploma U-L.O. en driejarige H.B.S. geeft toegang tot de tweede klas. 3076 Schriftelijke inl. Rapenburg no. 131 - Aanvang nieuwe cur- j sus 5 Sept. Het Bestuur. De Directie van het Dierenpark Wassenaar is verheugd U te kunnen mededeelen, dat zij er in geslaagd is de unieke groote collectie van 100 KOLIBRI'S aan te koopen, zoodat de tijdelijke tentoonstelling daarvan thans permanent wordt. - Laat Uw kinderen schaterlachen, wanneer WILLY HAGENBECK. die óók gedurende den vacantietijd in het park aanwezig aal zijn, zijn muri'-alf olifant Suzette toont. 3122 Dagelijks tot ca. 10 uur 's avonds geopend. 4—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1939 | | pagina 4