Het wielercriterium te Scheveningen De competitie van den K.N.V.B. LEIDSCH DAGBLAD - Derde Blad Maandag 12 Juni 1939 De Zaferdagmiddagcompetifie Succes voor Belgische rijders IJ.B.S. en D.F.C. handhaven zich L.F.C. promoveert Weslerkwartier kampioen van Nederland TENNIS. Spanning in de eersie afdeeling. DRIE CANDIDATEN VOOR HET KAMPIOENSCHAP. In de eerste afdeeling der Zaterdagmiddag- competitie nadert men tthans de beslissing. Na de resultaten der Zaterdag j.l. gespeelde vierde ronde is het aantal candidaten voor het kam pioenschap tot drie geslonken, namelijk: De Munnik. Wassenaar en Carla. In de vijfde en laatste ronde kan dus het pleit worden beslecht. Wint De Munnik thuis van Wassenaar dan mag zij voor de tweede maal in successie den titel voeren. Verliest zij. dan is Wassenaar kam pioen. tenzij Carla van Alphen wint, omdat dan een beslissingswedstrijd tusschen Wasse naar en Carla noodzakelijk is. Eindigt: De MunnikWassenaar in een draw en wint Carla dan volgt een extra-ontmoeting De Munnik Carla. Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat Caria verliest en de match te Leiderdorp in een ge lijk spel eindigt, in welk geval het kampioen schap eveneens voor De Munnik is (Een even- tueele beslissingswedstrijd moet volgens het reglement op onzijdig terrein worden gespeeld). De stand luidt als volgt: gesp. gew. gel. verl. v.t. pnt. Munnik 4 3-1 15—9 6 Wassenaar 4 2 1 1 14—10 5 Carla 4 2 11 13—11 5 L. T. P4 1 1 2 10—14 3 Alphen 4 112 10—14 3 Krogt 4 - 2 2 10—14 2 Carla I—L.T.P. I -2. Carla I boekte tegen het bezoekende L.T.P. I een verdiende 42 overwinning, waarin ook de dames ditmaal een zeer werkzaam aandeel had den. Immers: zij wonnen niet alleen het dames dubbelspel tna spannenden strijd in 3 sets), maar waren ook uitstekend op dreef in de Ge mengd Dubbels, die beide door Carla gewonnen werden, zelfs met tamelijk groot verschil. Jan Asselen zorgde voor het vierde winstpunt door zijn single te winnen tegen Hempe. die aan vankelijk niet bestand bleek tegen het prach tig manoeuvreeren van den Carla-speler. Het dames-enkelspel was voor L.T.P.. dank zij mej. Kasten, die met tweemaal 64 de baaas bleef over mevr. Schenau, terwijl Portier en Hempe. voornamelijk door magnifiek netspel van Por tier een keurige zege notaerden in het heeren dubbelspel. Uitslagen: Dames-enkelspelmevr. Van Ingen Schenau mej. Kasten 46. 46. Heeren-enkelspel: Jan Asselen—Hempe 6—3. 6—1. Dames-dubbelspel: mevr. Been en mevr. Van Ingen Schenaumevr. Veltman en mej. Kasten 6—3. 2—6. 6—4. Heeren-dubbelspel: Jaap Asselen en Van In gen SchenauHempe en Portier 3—6, 26. Gemengd Dubbelspel: mevr. Been en Jan As selenmej. Kasten en Portier 75. 60: mevr. Van Ingen Schenau en Jaap Asselenmevr. Veltman en Faber 61, 61. Wassenaar IAlphen 51. Begonnen werd met het dames-enkelspel. Mej. Osinga begon zeer zwak en verloor de le set met 6—0. Daarna kwam zij er echter beter in om de beide volgende sets te winnen. In het heeren-enkelspel speelde Van Leeuwen een Iraaie party. In het dames-dubbelspel werd door Alphen vrij gemakkelijk de zege behaald. Het lste gemengd-dubbelspel was een aardige en spannende strijd. In de lste set slaagde Was senaar er in met 4—0 te leiden, doch ten slotte won Alphen nog met 108. De 2de set werd regelmatig gewonnen door Wassenaar. In de 3de set raakte Wassenaar weer met 41 achter en cieze partij werd dan ook al voor de thuisclub verloren gewaand, doch Wassenaar zette goed door en maakte 5 games achter elkaar, zoodat deze set nog met 64 werd gewonnen. Ook het 2de gemengd-dubbelspel werd een aantrekkelijke partij. In het heeren-dubbelspel was het krachtsverschil zeer gering. Met den stand 66 in de 2de set hadden de Alphen- spelers geen tijd meer om verder te spelen en gaven zij de partij gewonnen, daar zij ook in de komende week geen tijd hadden de party uit te spelen. Heeren-enkelspel: v. Leeuwen—Hazebroek 6-2. 6—2. Dames-enkelspel: mej. Osingamej. C. H. Bergshoeff 06. 63, 63. Heeren-dubbelspel: v Leeuwen en Schouten Hazebroek en Bergshoeff 86, 66 (terugge trokken). Dames-dubbelspel: mej. Backer en mej. Bots dames C. en H. Bergshoeff 46, 06. Gemengd dubbelspel: mej. Bets en v Leeu wenmej. C. Bergshoeff en Den Ouden 64. 5—7. 60; mej. Bakker en Schouten—mej. H. Bergshoeff en Bergshoeff 8—10. 63. 64. De Krogt IDe Munnik I 24. In het heeren-enkelspel was Noest de meer dere van v. Leeuwen. Het dames-dubbelspel was een mooie partij en het krachtsverschil was hier zeer gering, doch mevr. Van Weizen wist ook nu. dank zy haar vastheid, voor De Munnik de zege te behalen. De Krogt slaagde er hierop in het heeren-dubbelspel te winnen, waarna het dames-dubbel een winstpunt voor De Munnik opleverde. Doordat beide teams van de restee- rende gemengd-dubbels er één wonnen werd ten slotte de eindstand 42 in het voordeel van De Munnik. Heeren-enkelspel: v. Leeuwen—Noest 26. 4—6. Dames-enkelspel: mej. Fortmanmevr. v. Weizen 62. 26. 46. Heeren-dubbelspel: Dekker en v. IngenNoest en Boot 2—6, 7—5, 6—4. Dames-dubbelspel: mevr. v. Ingen en mej. Fortman—mevr. v. Deventer en mevr. v. Weizen 3_6, 2—6. Gemengd-dubbelspel: mej. Fortman en v. Leeuwen—mevr. v. Deventer en Noest 8—6. 2—6. 62; mevr. Wennekes en Dekkermej. Koning en P. Boot 46. 4—6. In de tweede afdeeling heeft Wassenaar II de mooiste kansen op den titel. Hier is de stand intusschen niet volkomen overzichtelijk omdat twee wedstrijden van L.T.P. II zyn afgebroken, respectievelijk bij 3—2 tegen De Munnik n en bij 14 tegen Carla II. Alleen De Munnik II kan Wassenaar II nog bedreigen. Verliest zy de resteerende partij tegen L.T.P. III dan moei zij in de laatste ronde tegen Wassenaar II winnen om nog met de leiders gelyk te komen in welk geval een beslissingswedstrijd volgt. Wint zy genoemde party, zooodat de match tegen L.T.P. II een draw wordt, dan heeft zij één punt minder dan Wassenaar II en is zij kampioen als zij de WassenaarGers klopt. Ein digt de wedstrijd van a.s. Zaterdag in een gelyk spel dan is Wassenaar kampioen, evenals het vorige jaar. De stand luidt: Wassenaar II 3 3 - - 135 a Munnik II 2 2 - - 93 4 Krogt II 3 - 1 2 7—11 1 Carla II3 - 1 2 6—12 1 L. T. P. II 1 - - 1 1—5 De wedstrijden L.T.P. II—Munnik II en L.T.P. II—Carla II zyn hierin nog niet opgenomen. De Munnik IIDe Krogt II 42. Mej. J. Schoppen won. zij het na harden strijd, het enkelspel. Aldershoff kon het tegen Keuls niet bolwerken. Na behoorlijke training zal deze Munnik-speler zeker veel betere resul taten bereiken. Het dames-dubbelspel was weer voor Dn Mun nik. In deze partij was er echter zeer weinig krachtsverschil Het heeren-dubbelspel gaf een aantrekkelijken kamp te zien Het Krogt-dubbel won echter verdiend. De beide gemengd dubbel spelen leverden overwinningen op voor de thuis club. Het nieuwe Munnik-dubbel mej. v. De venterJ. Koning voldeed uitstekend. Heeren-enkelspel: W. AldershoffW. Keuls 46, 26. Dames-enkelspel: mej. J. Schoppenmej. v. Someren 86. 75. Heeren-dubbelspel: W. Aldershoff en J. Sepers W. Keuls en Polak 1—6. 6—2. 3—6. Dames-dubbelspel: mej. A. Vellekoop en J. Schoppenmevr. Dekker en J. v. Someren 86. 8—6. Gemengd-dubbelspel: mej. R. v. Deventer en J. Koning—mevr. Dekker en W. Keuls 61. 63; mej. A. Vellekoop en J. de Kortmej. C. Ver sieyen en Polak 62. 46. 75. L.T.P. II —Carla II 1^1 (afgebr.). Carla II was over het algemeen sterker dan de thuisclub, die in Paulusse haar besten speler bleek te hebben. Na het heeren-dubbelspel. de damessingle (waarin mevr. Hempe overigens opvallend vast bleek te zyn!) en de 2de mixed was de stand reeds 3—0 voor Carla Hoge- woning, die ditmaal (by wyze van variatie) voor de bezoekende club de heeren-single zou spelen, bleek toen echter niet fit te zyn en verloor tegen den overigens vlot spelenden Pau lusse in twee sets, maar de Carla-dames stelden de overwinning der gasten veilig door te win nen van mevr. Hempe en mevr. v. d. Wijn gaard. Met den stand 4—1 werd de wedstryd afgebroken. Het resteerende gemengd-dubbelspel tusschen mevr. Hempe met Paulusse en mej Naar met Hogewoning zal morgenavond te half zeven worden gespeeld. Uitslagen: Dames-enkelspel: mevr. Hempe—mevr. Lub bers 46. 57. Heeren-enkelspel: Paulusse—Hogewoning 6—2. 75. Dames-dubbelspel: mevr. Hempe en mevr. v. d. Wyngaard—mevr. Lubbers en mej. Ver sieyen 5—7, 46. Heeren-dubbelspel: Paulusse en Klerks—v. d. Zanden en Timmermans 36. 60. 36. Gemengd-dubbelspel: mevr. v. d. Wijngaard en Klerks—mej. Versieyen en Been 3—6. 0—6. DE INTERN. KAMPIOENSCHAPPEN VAN FRANKRIJK. In het tournooi te Parys heeft mej. Rollin Couquerque Zaterdag in het damesenkelspel verloren van mej. Pannetier (Fr.). Gisteren verloor zy de mixed met den Belg Geelhand en won zy het damesdubbelspel met mevr. Halff. De belangrykste uitslagen waren. Heerenenkelspel. Tweede ronde: Destremau sl. Brugnon 6—7, 9—7, 6—0; Billington sl. v. d. Eynde 62. 64, 26. 46, 108; Kukuljevic sl. Catteau 9—7. 2—6. 46. 6—3, 6—0; Tloc- zynski sl. Abdesselam 46. 64. 6—0, 10—8. Damesenkelspel. Tweede ronde: mevr. Lebail- ly sl. mej. Kerckhoff 6—3, 6—0; mej Pannetier sl. mej. Somogyi 8—6. 8—6; mej. Hardwick sl. mej. Wheeler 10—8, 7—5; mej. Weivers sl. mej. Sioda walk over. Kwart finale: mej. Jedrzejowska sl. mevr. Halff 46. 62, 64; mevr. Mathieu sl. mej Weivers 63. 63. Heerendubbelspel. Tweede ronde: Geelhand— Van den Eynde sl. BolelliLesueur 06. 46, 62, 63; McNeillHarris sl. BoussusGentien 63. 63. 46. 119; RiggsCooke sl. Pallada —Rogers 7—5. 7—5. 2—6, 6—4. Damesdubbelspel: BrownJarvis sl. Claude Morel—Deville 6—1. 6—3: Halff—Rollin Cou querque sl. Melleric—Simon 86. 61. Gemengd dubbelspel. Eerste ronde: mej. So mogyi—Szigeti sl mej. JarvisBillington 6—4, 6—4: mej. Jedrzejowska—Baworowski sl. mej. Rollin Couquerque—Geelhand 6—1, 6—2. Tweede ronde: miss Hardwick—Hare sl. mej. Saint Omer-RoyRodel 60, 46, 61; miss Fabyan Coéke sl. mej. Claude—Gabory 6—4, 7—5; mej. NoëllBorotra sl. mej. WeiversBrugnon 6 4. 16, 63. BILJARTEN. JAARVERGADERING NED. BILJARTBOND. De Nederlandsche Biljartbond heeft Zaterdag onder voorzitterschap van jhr. dr. J. C. Mollerus te Rotterdam zyn jaarvergadering gehouden. In het jaarverslag, dat de administrateur A. W. H. van Haaren uitbracht, werd melding ge maakt van een toeneming van het aantal afdee- lingen van 88 tot 95. De BoBnd telt momen teel 2196 leden. Het verslag noemde het afge- loopen jaar. ook op wedstrydgebied, gunstig voor den bond. Het financieel verslag van den bondspenning- meester, den heer C. S. Blom. sloot met een batig saldo Als plaats, waar de volgende algemeene bondsvergadering zal worden gehouden, stelde men Amsterdam vast. De begrooting voor het volgend jaar werd met een totaal-bedrag van f.3600 aangenomen. By de bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende voorzitter Mollerus bij acclamatie herkozen. De heer C. S. Blom. stelde zich als penningmeester niet meer beschikbaar. In diens vacature koos men op voorstel van het bestuur den heer P. H. Groenemever. Ook de heeren Tj. Brouwer en G. Bosje traden periodiek af. Bovendien waren de plaatsen van de heeren P. H. Groenemeyer en J. J. K. Gramser open gevallen. Voor deze vier opengekomen plaatsen werden gekozen de heeren Tj. Brouwer. G. Bosje. C. S. Blom en D. Dykstra. De heer Gramser kon op deze vergadering niet aanwezig zyn. Hy ontving eeh zilveren plaquette namens het bestuur by zijn uittreden uit het bestuur. Nadat de heer Mollerus was gekozen tot af gevaardigde voor de jaarvergadering van de U.I.F.A.B. te Londen op 11 cn 12 Augustus a.s.. sloot de voorzitter tenslotte de byeenkomst. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN VAN LEIDEN. Morgen worden de laatste partyen gespeeld voor het persooniyk kampioenschap 4de klasse, waarvoor het programma luidt: Clublokaal T.O.G.: A. v. d. HeidenA. H. Waller; F. HakkaartW. J. v. Leeuwen; J. VerversA. L. I. Voor het persoonlijk kampioenschap 3de klasse worden Donderdag a.s. de laatste partijen gespeeld. Het programma hiervoor luidt: Clublokaal D.O.S.: H. RietbergenC. Paauw: J. VryburgC Hendriks: G VermeerJ. P. Ouwerkerk; C. HendriksC Winkel. Na afloop dezer wedstrijden volgt de prys- uitreiking. STEDENWEDSTRIJD DEN HAAG—LEIDEN. Hedenavond worden in het clublokaal van de P. van Cleef de laatste patryen gespeeld door de lste afd cadre voor den stedenwedstryd Den HaagLeiden. Het programma luidt: J. RyffB. Teegelaar; G. Ouwehand—B. de Roo; J. P. de Bruyn—W. F. Karstens: E. FrescoG, M. Teegelaar; S. VerhoefE. Bakker. DAMMEN. AALSMEER—SCHIPHOL. Aalsmeer speelde een medaillewedstrijd tegen Schiphol, welke door eerstgenoemde welver- dlend gewonnen werd. ondanks het feit dat vele invallers moesten meespelen, J. Noordhoek (A.)—N. Broertjes (S.) 20; R. N. Keessen—B. Smit 2—0; G. Spaargaren— J. Schaap 0—2; J Pilius—C Groen 2—0: J. JongkindW. Engel 20; A. Spaargaren Bouwhuis 0—2; W. Vreeken—C. Broertjes 2—0- C. Heeren—B. Hystek 20; H. Groenendijk— J. Biemand 20: P. Piet—B. Even 0—2; J Keswiel—J. v. Bladeren. 2—0; c. H. Goossen— H. Kooiman 1—1; G. Eveleens—J. Struik 0—2 Afdeeling I, promotie 2e klasse: H.B.S.Edo 2—1. Afdeeling II, promotie 2e klasse: D. F. C.— U. V. V. 2—1. Promotie 3e klasse: Vios—A.S.C. 4—1. Promotie 4e klasse: De JagersL.F.C. 14; Ooievaars—V.D.S. 70. Promotie res. 3e klasse: Alphen IIU. V. S. II 24; Laakkwartier IIB.M.T. II 20. Afdeeling IV, promotie 2e klasse: Limburgia Bleyerheide 1—1Helmond—Middelburg 5—2. Van Overal. In een spannenden wedstryd met een zeer onaangenaam slot, is HB.S. er in ge slaagd het eerste klasserschap veilig te stellen door met 21 van EDO. te winnen. Onmiddellijk wordt de strijd fel ingezet met over en weer aanvallen, waarbij H3.S. iets in de meerdeTheid is. Na een kwartier weet Van der Putten echte ED.O. de lei ding te geven, wanneer keeper Pellikaan door eigen spelers in den weg wordt ge- loopen. Hoewel aan beide zijden gevaarlijke situaties ontstaan wordt voor de rust niet meer gedoelpunt. Kort na de pauze vallen verschillende gevaarlijke aanvallen van HJBB. te notee- ren, waarbij eenmaal de bal op de lat te recht komt doch achter het doel verdwijnt. Na ongeveer een kwartier komt echter de gelijkmaker wanneer Van Vliet voorzet en Van der Vegt onhoudbaar inschiet. Hard wordt dan aan beide zijden gewerkt en H.B S. heeft succes wanneer Van Vliet uit een fraaien schop zijn club de leiding weet te geven. E.D.O zet nu alles op den aan val. doch de H.B.S.-uitvallen blijven ge vaarlijk. De E.D.O.-speler Van Zaaien raakt geblesseerd en wordt vervangen door Van Geemeren. Wanneer een oogenblik later de EDO.-keeper Hille aan het hoofd wordt gewond, wordt de verstandhouding zeer on aangenaam. Verschillende supporters trachtten zich er mede te bemoeien en gaven den E.D.O.-spelers den raad het veld te verlaten. Deze zijn echter verstandiger en zoo verstrijken onder hevige spanning de laatste minuten. De stand luidt: De Dordtenaren begonnen goed, maar na 20 minuten gaven de gasten den toon aan en brachten herhaaldelyk het D.F.C.-doel in ernstig gevaar, wel kwamen de Dordte naren soms gevaarlijk voor het doel maar een Utrechtsch doelpunt hing langen tijd in de lucht. Dank zij uitstekend ver dedigen kreeg Hardeman eerst 5 minuten voor rust gelegenheid te scoren en U.V.V. de leiding te geven. In de tweede helft wa ren evenwel de bordjes verhangen en was het D.F.C. dat kans op kans kreeg maar in Pino een doelman vond. die bijna niet te passeeren was. Uit een strafschop maakte Punt echter gelijk en terwijl U.V.V. het uiterste probeerde om weer de leiding te veroveren, zag Zwaag zijn kans schoon om tot het doel door te dringen en de vrij- staanden Punt een opgelegde kans te of- freeren dien hij niet miste 2—1. Wel deed U.V.V. wat het kon om een doelpunt te forceeren maar D.F.C. gaf geen krimp en bleef tot het einde de meerdere. Kranige prestaties van Demmenie en Van Amsterdam. Het Scheveningsche wielercriterium, een evenement, dat hier te lande eenig in zijn soort mag worden genoemd, is een succes geworden voor onze kranige Nederlandsche renners Joop Demmenie en A. van Amster dam, die er in geslaagd zyn in het hoofd nummer derde en vierde te worden achter de Belgen Dekuysscher en Vissers. Nadat van de negende tot de zestiende ronde de Zwitser Litschl aan den kop wist te blijven en daar zelfs een grooten voor sprong kon verwerven, kwamen de beide Belgen in de zeventiende ronde plotseling naar voren, waarbij Dekuysscher den kop nam. om dezen niet meer af te staan en met een grooten voorsprong op zyn land genoot en de rest van het peleton het eerst over de eindstreep te gaan. Ongeveer 40.000 toeschouwers, dus be langrijk minder dan men had verwacht, hebben de wedstrijden bijgewoond. Voor den wedstryd voor amateurs en onafhan- hankelijken (op ronden van 5200 Meter) hadden zich 77 inschryvers gemeld, waarvan er zeven niet aan den start verschenen. Tydens de race veranderde de samenstelling van het hoofd-peleton telkens, doch tegen het einde begon er eenige teekening in het veld te komen, nadat er ongeveer een tien renners wa ren uitgevallen. De uitslag luidde ten slotte: 1. J. Martens, Rotterdam (onafhankeiyke) in 55 min. 33 4/5 sec. 2. M. J. Jansen. Eindhoven (amateur). 3. F. G. Tilburgs, Helmond (onafhankeiyke). 4. K. van Noort. Den Haag (Amateur). 5. A. van den Berg. Ouderkerk a/d. IJssel amateur. 8. A. J. Drlessen. Voorburg (amateur). 7. Smits. Rotterdam (amateur). 8. A. J. Driessen, oVorburg (amateur)). 9. Arle pynenburg, Tilburg (amateur). 10. B. Hordyk. Rotterdam (amaleuur). De snelste ronde was de eerste ronde in 7 min. 414/5 sec. Het hoofdnummer. Het hoofdnummer was de race over 20 ron den, 104 K.M. achter Derny-gangmakersmoto- ren, welke intusschen niet zoo spannend zyn geweest als aanvankeiyk werd venvacht. Pynenburg en Wals hebben deze race zeer ongelukkig gereden. Beiden hadden voortdu rend met lekke banden te kampen, zoodat Pü nenburg den stryd maar opgal en Wals op dril ronden achterstand den wedstryd uitreed Het was de Zwitser Litschi, die na de eerste schermutselingen naar den kop joeg en in de negende ronde het peleton aanvoerde, om de eerste plaats langen tyd te behouden. Meer en meer liep de Zwitser op de rest van het veld uit en velen beschouwden hem reeds als den winnaar. Maar de beide Belgen Dekuys scher en Vissers, geholpen door hun landge noot Kaers, die in de voorhoede reed, doch één ronde achterstand had. begonnen tegen ae twintigste ronde op te zetten en in de vyrtienae en zestiende ronde was de voorsprong van Lit schi beduidend kleiner dan hy geweest was. In de zeventiende ronde kwam toen plotse ling de sensatie. Niet Litsche kwam als eerste i door. maar Dekuysscher met achter zich Kaers die nog altyd op één ronde reed. Daarachter kwam nog wel Litschl, maar Vissers was hem dicht op de hielen en in de negentiende ronde was de tweede Belg den Zwitser reeds voorbij streefd. terwijl Dekuysscher zyn voorsprong tot één minuut en vyf seconden wist te vergrooten In den eindspurt moet Litschl ook de derde plaats afstaan, om zelfs tot de zesde nlaatc af te zakken. De derde en vierde plaats waren voor twee I kranige Nederlandsche renners, die het gedu- f rende de geheele race hun buitenlandsche tegen standers danig lastig hebben gemaakt. Het waren Joop Demmenie. die oorspronke- 1 lyk slechts als invaller fungeerde, doch op het laatste oogenblik deelnemer werd. en A. van I Amsterdam. Zij bezetten in deze race voortdu- I rend de voorste plaatsen achter de leiders en lieten zich ook In den eindspurt niet ver-1 jagen. De overige Nederlandsche renners konden l geen goede plaats bemachtigen. Slechts Slaats kon geklasseerd worden, doch moest zich met I de veertiende plaats tevreden stellen. Van de andere Nederlanders wist Pellcnaars langen tijd] in de kopgroep te biyven om daarna geleidelijk af te zakken. Van der Vyver moest in de 13de ronde opgeven, terwyl Van der Broeck. tenge volge van een val in de 18de ronde de baan verliet. De totaal-uitslag luidt: 1. C. Dekuvsscher (België) 2 uur, 24 min. 54,8 1 sec, achter Pierre. 2. Eduard VlsseVs (België) 2 uur 25 min. 7 sec., achter Ballings. 3. Joop Demmenie (Nederland) achter A. W. A. de Graaf. 4. A van Amsterdam (Nederland), achter J. Riethoven. 5. K. Litschi (Zwitserland) achter A. do Bunne. 6. P. Rossi (Italië) achter Al. de Graeve. 7. M. Clemens (Luxemburg) achter Van Das- selaar. 8. Montero (Spanje) achter Braems. Op één ronde: 9. Kaers (België) achter Vink. 10. Jean Majerus (Luxemburg)) achter Michiels 11. Hans Knecht (Zwitserland) achter A. Jar. 12. Marcel Klnt (België) achter Karei Verkeijn. 13. Fr. Slaats (Nederland) achter Cesar Bo- gaert. 14. Romain Maes (België) achter Ed. Luyke. De snelste ronde was de eerste ronde in 8 min. 55.4 sec. KORFBAL. Kon. Nederlandsche Korfbalbond. Uitslagen van gisteren. Kamp. van Nederland: DeetosWesterkwar tier 34. Promotie en degradatie: Overüsel I: Groen-ZwartDion 20. Z.-H. IIIIA: NoorderkwartierAlgemeene (11 gestaakt wegens regen). Competitie Overijsel I: A.K.C.—Achilles 4—1. Noord I: Rood-ZwartNlc. 36. Overzicht. D.F.C. U.V.V. s.v.v. 4 3 1 0 8—3 7 4 112 3—6 3 4 1 0 3 5—9 2 In het Zuiden is SLmburgia eerste klas- ser geworden, terwijl, met het oog op de uitbreiding der lste klasse tot 12 clubs, een beslissingswedstrijd zal worden gespeeld tusschen Bleyerheide en Helmond. Limburgia 6 2 4 0 9—5 8 Bleyerheide 6 2 3 1 1011 7 Helmond 6 2 3 1 107 7 Middelburg 6 10 5 1016 2 Voor de promotie 3e klasse heelt Vios Zaterdagavond haar kans weer verbeterd door met 41 te triomleeren over A.S.C. Er moet nu dus een beslissingswedstrijd B.E.C.—Vios worden gespeeld. De stand ls; BE.C. Vios A.8.C 4 3 0 1 11—6 6 4 3 0 1 9—5 6 4 0 0 4 3—12 0 HBS. E.D.O. Hilversum 4 3 10 11—4 7 4 2 11 7—5 5 4 0 0 4 2—11 0 In Dordecht heelt D.FC. met 2—1 van U.V.V. gewonen en zich daartegen evenals H.B.S. gehandhaald. L.FC. deed in Den Haag wat van haar verwacht werd. Het was moeilijk spelen op het kleine en elleetvolle terrein van De Jagers, maar onze stadgenooten wonnen nochtans met 41 en promoveerde dien tengevolge naar de 3e klasse. Aan de kana ries onze hartelijke gelukwenschen! L.F.C. 3 3 0 0 10—3 6 Cromvliet 3 1 0 2 3—7 2 De Jagers 4 1 0 3 7—10 2 Voor de promotie res 3e klasse heelt U.V.S. II van Alphen II gewonnen waar- door de positie der blauwwltten belangrijk is versterkt. Voor de derde maal in haar bestaan ls Westerkwartier er thans in geslaagd het kampioensohap van Nederland te behalen, dooh het was een zeer benauwde overwin ning, welke zij eerst in de laatste minuut behaalde door een doelpunt van Vroons.die op weinig sportieve wijze den bal met één hand in de korf deponeerde. Het moet voor de Dordtenajren wel een zeer groote teleur stelling geweest zijn op zulk een wijze ver slagen te worden, al dient hierbij te wor den opgemerkt dat Westerkwartier ook door een gelijk spel reeds kampioen ge- warden zou zijn, daar het doelgemiddelde dan beslist zou hebben. Voor het neutrale publiek, dat in grooten getale aanwezig was, was het laatste doelpunt een zeer on bevredigend slot van een spannenden, ior- schen wedstrijd, waarbij Deetos, tegen de verwachting in, liet beste spel vertoond heeft en oi meer aanspraak op de over winning had dan de Amsterdammers. De eindstand luidt thans: Westerkwartier ..32 1 1913 4 Deetos 3 1 2 13—19 2 Van het overige prograima is door den overvloedigen regenval niet veel terecht gekomen. In Overijsel slaagde Groen-Zwart er in zich te handhaven door Dion ten tweede male te verslaan (20). BETER SPELEND DEETOS MET 4—3 VERSLAGEN. De beslissingswedstryd om het kampioen schap van Nederland tusschen het Amsterdam- sche Westerkwartier en het Dordtsche Deetos. heeft Zaterdagavond op het terrein aan den Zoeterwoudschen Singel alhier een uiterst spannend verloop gehad Uit dezen kamp zyn de hoofdstedelingen tenslotte met een 43 zege te voorschyn gekomen, waardoor ze het lands kampioenschap behaalden. Het overgroot e deel der pl.m. 1200 toeschouwers zal dit eindresul taat echter weinig voldoening hebben geschon ken. Want was het niet juist de Dordtsche ploeg, die beter korfbal demonstreerde dan de Amsterdammers? Speelde niet juist Deetos een veel sneller maar ook toch ook veel rusti ger spel, dan de huldge landskampioenen, die niet alleen een nerveuzen indruk maakten, doch een veel zwaardere party speelden dan hun Dordtsche tegenstanders(sters». die een soepel en zeer gevarieerd spelletje korfbal ten beste gaven? De Deetos-spelers begrepen el kaar steeds uitstekend, in tegenstelling met de Amsterdammers, die, wellicht tengevolge van hun zenuwachtigheid, een enkele maal wel eens te veel hun lichaamskracht lieten mee spreken. Bovendien zochten zy zeer vaak hun heil in geforceerd schieten, waarmee ze welis waar uiteindelijk de zege behaalden, doch te vens zich nu niet van hun mooiste zyde lieten zien. Het begin van dit treffen was uiterst ver- 1 rassend. want nauwelyks was de wedstryd één minuut oud, of mej. M. v. d. Graaf had Deetos i een 1—0 voorsprong gegeven, hetgeen voor de Dordtenaren een moreele steun beteekende. 1 Rustig en zeker trok Deetos na dit doelpunt telkens weer ten aanval, maar noch mej. v. d. I Graaf, noch Traaibach hadden met hun verre j schoten succes. Aan den anderen kant moest I het van Koper komen, die evenwel door de J Koning goed bewaakt werd. Na een kwartier beging deze Deetos-man echter de fout aan de middenvaklijn mis te springen waardoor Koper zich een fraaie kans kon scheppen, die hy on- berispeiyk in een doelpunt omzette (1—1). De vakwisseling bracht Seits-Wedemeyer voor den Westerkwartier:korf, terwyl Sieben- list en Pedrolie den Deetós-korf bestookten en Siebenlist zich te buiten ging aan geforceerd doelen. Slechts één doelpunt wist hy te scoren, doch terecht annuleerde scheidsrechter Vliegen dit punt. Echter bleek dat de Deetos-aanval veel beweegiyker was dan die der Amsterdam mers. En kort na het geannuleerde doelpunt van Westerkwartier, wist Seits, na een fraai onderschepten bal en uiterst snel samenspel met mej. G. v. d. Graaf, het mooiste doelpunt van den wedstryd te scoren. Westerkwprtler liet zich hierdoor niet van de wys brAigen, doch door slecht schieten, gingen enkele opge legde kansen van Pedrolie verloren. Veel beter deed Wedemeyer het aan de andere zijde, toen hy, dank zy een onderschepten bal van de Ko- ing in het middenvak, een geheel vrye kans vlak by den korf kreeg, waardoor hU Deetos voorsprong dus tot 31 vergrootte. De volgende opstelling was evenwel in het voordeel van Westerkwartier, omdat het in den Dordtschen aanval alleen van mej. Voor- j denberg moest komen. Bovendien bleek het combineeren in de Wkw.-aanval van beter ge halte. dan dat van Deetis. Stoeltie wist dan j ook nog voor de rust er 32 van te maken. Even later kregen de Amsterdammers een prachtige gelegenheid geüjk te maken, doch Stuurman miste de hem toegewezen strafworp, zoodat qö rust met een 32 voorsprong voor Deetos in- ging. In de tweede helft trok Westerkwartier dade- lyk veel vinniger van leer. Doordat bovendien in den Dortschen aanval byna alles gespeeld werd op mej. Voordenberg. kon Koper telken male onderscheppen, waardoor de Amsterdam- sche ploeg iets in de meerderheid kwam. De Deetos-verdediging hield echter kranig stand en langzaam maar zeker konden de Dordtena ren zich herstellen. Tot een kwartier V00*L^ einde bleef Deetos leiden met 3—2. loen bracht Stoeltie op meer handige dan ffaw® wyze den stand op 33, waarna de spanning ten top steeg. u In den Deetos-aanval bleek ook nu mej. v. d. Graaf weer zeer gevaariyk. Doen n pechduiveltje kantte zich tegen haar scnot en zonder doelpunten voor Deetos verstrie het laatste kwartier. Westerkwartier kreeg w deze periode weinig goede kansen, waara zy tegen 't einde geforceerd ging schieten het reeds gemelde gevolg. f Dat het slot van deze ontmoeting, die ryke fraaie momenten telde, van zoodang aard moest zyn, was zeer jammer. _0„hter Tenslotte zy opgemerkt, dat scheidsrec Vliegen wel eens beter gefloten heeft, aan Zaterdag deed. GOLF. NOORDWIJKSCHE GOLFCLUB. De Noordwüksche Golfclub gisteren een single vlaggenwedstrijd. d het resultaat was: 1. E. J. Waller 12 M de 19e hole: 2. jhr. W. J. van Citters 141 op 19e green; Jhr W. Snouck Hurgronje u. de 19e fairway. INT. AMATEURKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Het tournooi op de banen der Kennemeip^ club om het intern. Amateurkampioenscnap Nederland is gewonnen door den Enge'sci n. C. Critchley, die in de 36 holes-finale zjjn stander Clive (Engeland) sloeg met o en 2-3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1939 | | pagina 10