STADSNIEUWS BUITENLAND 79ste Jaargang MAANDAG 2 JANUARI 1939 No. 24162 OFFICIEELE KENNISGEVING HET VOORNAAMSTE NIEUWS VAN HEDEN De Bilt DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het jubileum van de firma Zaalberg Gouden jubileum drukkerij IJdo Dit nummer bestaat uit DRIE bladen EERSTE BLAD Algemeene Toestand Vlootbeschouwing Chamberlain en Halifax' Italiaansche reis. verwacht LEIDSCH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES: 30 Cts.' per regel voor advertenties uit Leiden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertentles belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 ets. bij maximum aantal woorden van 30. - Incasso volgens postrecht. Voor opzending van brieven 10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Lelden en gemeenten, vaar agentschappen gevestigd zijn: per 3 maanden f. 2.3S per week t. 0.18 Franco per post f. 2.35 per 3 maanden portokosten. (voor binnenland f. 0.80 per 3 mndj HULDIGING DOOR HET FABRIEKS- PERSONEEL. Vandaag viert de Kon. Ned. Fabriek van Wollen Dekens voorheen J. C. Zaal berg en Zn. haar 125-jarig bestaan, welk feit hedenmiddag met een receptie door Directie en Commissarissen is herdacht. We zullen daarop morgen terugkomen. Vanmorgen had echter reeds in een ver sierd gedeelte der fabriek de huldiging van de zijde van het personeel plaats. Deze plechtigheid werd ojti. bijgewoond door den burgemeester, mr. A. v. d. Sande Bakhuizen. door den heer Jonathan Zaal berg. een der vroegere directeuren, door commissarissen en directie, door een aan tal oudgedienden van het personeel en voorts uit den aard der zaak door het ge- heele personeel zelve. In de eerste plaats werd het woord ge voerd door den president-commissaris, ir. F. H. E. Guljé, diie speciaal welkom heette den burgemeester, de echtgenooten van commis sarissen en directeuren en den heer Jo nathan Zaalberg, die de familie Zaalberg vertegenwoordigde. Spr. herinnerde even aan de viering van het herstel van Neer- lands onafhankelijkheid. 125 jaar geleden, door de aankomst van oKndng Willem I te Scheveningen. De snelle opeenvolging der beide jubilea wijst er wel op dat Jean Corneille Zaalberg geen tijd heeft laten voorbijgaan om van die nieuw geboden kansen gebruik te maken. Er is in de afgeloopen jaren veel veranderd, vooral in technisch opzicht, maar de firma Zaalberg heeft haar bekenden naam ge handhaafd tot op dezen dag. een naam die aan de geschiedenis van Ledden ten nauwste verbonden is. Spr. bracht ook dank aan ons Vorstenhuis, dat de jaren door de firma heeft gesteund en vele gunstbewijzen ge schonken. Spr. feliciteerde commissarissen en directie en ook het personeel. In hen wilde spr. ook alle voorgangers wier plaat sen zij thans bezetten, huldigen. Commissarissen en directeuren bieden behalve den vrijen dag, aan alle personeel leden met hun familie een feestavond aan op 7 Jan. in de Stadsgehoorzaal. Goede en kwade dagen hebben zich in het bestaan der fabriek afgewisseld. De tijden zijn thans ook niet gemakkelijk. Toch is de toestand der fabriek niet slecht. De firma zal zich blijven handhaven met een hoogstaand kwaliteitsproduct. Moge het geheele personeel daaraan medewerken. Moge het jubileum er toe bijdragen om den onderlingen band nog nauwer aan te halen. De burgemeester, mr. A. v. d. Sande Bak- huyzen verheugde zich er over dat zijn eerste daad in het nieuwe jaar een ge- lukwensch namens het gemeentebestuur aan dit bloeiende bedrijf mag zijn. Het ge meentebestuur geeft gaarne een bewijs van warme belangstelling bij dit jubileum Het bedrijf heeft veel meegemaakt- revoluties, oorlogen, nieuwe uitvindingen. Hot staat tot op heden nog kerngezond. Dit ls het be wijs, dat de leiding van het bedrijf goed is geweest en dat de grondslag verantwoord was De fabriek draagt het praedicaat Ko ninklijk en men heeft in die Koninklijke belangstelling den prikkel gevonden om er op hoog peil te blijven. De stad Leiden mag voor het werk van de fabriek dank baar zijn. De naam van onze stad hangt nauw met de textielnijverheid samen en het zijn bedrijven als deze die den naam van Leiden hoog houden. In den laatsten tijd heeft het gemeentebestuur met. zeer veel genoegen medegewerkt aan maatre gelen der fabriek op sociaal gebied (her scholing). Moge het bedrijf dat een oarel kan worden genoemd in den kroon van Leh'en, nog jarenlang voortgaan op den weg van groei en bloei Spr. richtte zich daarna met. woorden van hulde tot. het personeel. Het d"cd spr. genoegen namens H. M. da Koningin twee oud-gedienden. die res- 46 jaar en 46 ia-r de fabriek hebben gediend, de bron-mn medaille van Oranje- Nassau vit te reiken. Het waren J. Koore man en G v. d. Lriie. Onder hartelijk ap plaus spelde spr. hun de medaille op de borst, De procuratiehouder, de heer D. de Bruin sprak vervolgens namens het personeel en bood ter herinnering aan het jubileum een bronzen gedenkplaat aan, waarop voorko men de woorden „IJver, kwaliteit en tra ditie". Op deze drie pijlers heeft Zaalberg steeds genist en daardoor kon ook bereikt wor den wat bereikt is. De plaat draagt verder het bekende kwa liteitsmerk der firma, de ramskop en data van h°t jubileum. De heer Bronsgeest sprak ook namens het personeel nog eenige woorden van ge- lukwensch. De directeur de heer W A. Schrandt Bankte namens de gedecoreerden voor de onderscheiding en feliciteerde hen daar mede hartelijk. Josep Kooreman heeft als geen ander de belangen van de zaak ge diend. Op menschen als „Josep" rust het bedrijf Van der Lelie is niet een van de vlugste, maar wel een van de beste wevers. Hij is een voorbeeld van een goed Leidsch arbeider. Spr. stelde aan allen de gedeco reerden tot voorbeeld. Allen zijn toch leden van de Zaalberg-familie. Directie en per soneel mogen niet tegenover elkaar staan, maar moeten samenwerken. Het ligt in de bedoeling in de toekomst de arbeiders in de winst te doen deelen. Van de goede verstandhouding in de fa briek is wel het beste bewijs, dat bij Zaal berg in het 125-jarig bestaan nooit een arbeidsconflict is geweest. Spr. dankte tenslotte voor den steun van het gemeentebestuur ondervonden en voor de hartelijke woorden van den burge meester. De heer Guljé sprak daarna woorden van dank. Hij huldigde den burgemeester als iemand, die voor de lndustrieele belangen van Leiden op de bres staat. Spr. dankte voor het geschenk voor het personeel en sprak den wensch uit, dat dit jubileum er toe moge medewerken, dat allen met ver trouwen de toekomst tegemoet gaat. Vervolgens werden ververschingen aan geboden. OP HET TROTTOIR AANGEREDEN. Gistermorgen omstreeks halftwaalf is de 42-jarige grondwerker E. Th. V., wonende in de Poelgeeststraat, terwijl hij rustig wandelde op het trottoir van de Hooge- woerd. aangereden door een Eltax. Deze taxi werd wegens een defect door een kraanwagen naar de garage gesleept en hing daartoe met twee wielen In een takel. Doordat evenwel verzuimd was het stuur vast te zetten slingerden de beide andere wielen over het trottoir met het gevolg, dat een wandelaar werd aangereden. V. bekwam een gecompliceerde breuk aan het linker onderbeen en is door den E.H.D. naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. 50 JAAR „TEMPO SERVICE!" Gisteren was het juist een halve eeuw geleden dat mu willen de heer Eduard IJdo het thans zoo bekende drukkersbedrjjf aan de Hooglandsche Kerkgracht stichtte. Aan vankelijk was de drukkerij ondergebracht ln de Koppenhinksteeg en de steendrukkerij In het pand Hooglandsche Kerkgracht nr. 10, doch na het gereed komen der nieuwe fabriek in 1890. werd het geheele bedrijf geconcentreerd in het huidige perceel Hooglandsche Kersgracht nr. 4. Als drukkersmerk koos de oprichter de bijstaande af beelding met de zinspreuk Ernstig IJveren Doet Over winnen". aan welk devies hij tot zijn overlijden in Jan- 1927 is trouw ge bleven. Na zijn dood werd de zaak om gezet ln een N.V.. waarvan zijn zoon. de heer J. W. IJdo, die reeds in 1912 in het bedriif was opgenomen, directeur werd. Deze heeft de traditie van zijn vader op waardige wijze voortgezet en door gedurige moderniseering en toepassing van nieuwe technieken het bedrijf steeds aangepast aan de eischen. welke aan waarlijk goed druk werk worden gesteld. Hij voegde aan het drukkersmerk den slagzin TempoService" toe en degenen die ooit met de firma LJdo in zakelijke relatie waren kunnen getuigen, hoe deze twee woorden in waarheid karakteristiek ziin voor dit bedrijf. Als een onderdeel d er service dient ver meld de aanstelling eenige jaren geleden, van een artistieken medewerker voor het vervaardigen van ontwerpen. De drukkerii IJdo mag zich terecht be roemen op een Koninklijke" clientèle, daar zoowel wijlen H.M. de Koningin-Moeder als H M de Koningin haar met drukwerk orders vereerden! Het peconeel is sedert de oprichting verdubbeld en omvat momenteel 30 man. welk aantal evenwel een onlu st beeld geeft van de ontwikkeling van het bedriif dat sindsdien voor .durend in technischen zin werd geperfectionneerd Moge het nog vele jaren zijn vooraan staande plaats in de Leidsche drukkers wereld blijven innemen! Overeenkomstig den wensch van den heer IJdo is tevoren aan dit iub^eum seen ruchtbaarhe'd gegeven en is het slechts in den intiemer, kring van de dagelijksche medewerkers gevierd. Zaterda^morgen ont ving elk lid van het Dersoneel een jubileum geschenk in Dortefeuille en hedenmorgen vond het bedrijf od de gewone wijze voort gang. A s. Zaterdag vindt e" wederom een kleine feestelijkheid plaats: op dien dag zal de heer Chr de Graaf ziin 50-jarige werk zaamheid in dienst van de drukkerij IJdo herdenken. VAN DE TRAP GEVALLEN. Zaterdagnacht is de 57-jarige mevr. A. v. Z v. d. M.-v. G. in haar woning aan de Hoogewoerd van de trap gevallen, waardoor zij bloedend aan het hoofd werd verwond. Aangezien de E.H.D. vreesde dat zij ook inwendige kwetsuren had bekomen, is zij ter observatie naar het Academisch Zieken huis overgebracht. TERAARDEBESTELLING J. H. WATTEZ. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den heer J. H. Wattez zal niet morgen-, doch Woensdagmiddag om 1 uur plaats vinden op de begraafplaats .Jthijnhof". TENTOONSTELLING ROODE VALKEN". Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. In het Volksgebouw aan de Heeren.gracht is gistermiddag in verband met het 10-jaxig betaan der socialistische jeugdgroep De Roode Valken" een tentoonstelling geopend, welke een indruk beoogt te geven van het geen deze groep doet. Aan de hand van grootendeels zelf vervaardigde wandplaten, lesmateriaal, e.d wordt een overzicht ge geven van de geheele opleiding der „Roode Valken" van het oogenblik af. waarob zü op 12-jartgen leeftijd in een proefhorde worden opgenomen totdat zij vier jaar Sater overgaan naar de Jonge Wachten" Voorts wordt een indruk geboden van den organisatorischen vorm der ..Roode Valken" A.J.C. het leven in het kamp te Vierhou ten enz. Bij de opening is het woord gevoerd door den leider. Koos Webbers door den leider OPHALEN HUISVUIL. In verband met de herdenking van het 25 jarig bestaan van den dienst zal het ophalen van huisvuil uit die perceelen, welke gewoonlijk op Dinsdag worden be diend. nu plaats hebben op Donderdag d.a.v. Bewoners van die perceelen wordt der halve verzocht op Woensdag geen emmers aan de straat te doen plaatsen Directeur Gem. Reiniging. der A.J.C.Jo van der Staal en door mr D. A. van Eek namens de ouderen in de partij- beweging. LEIDSCHE SPAARBANK. Bij de Leidsche Spaarbank is in de vorige maand December 1938) ingelegd f. 370501,76 en terugbetaald f. 433,743.12; 107 nieuwe inleggers zijn ingeschreven en 81 boekjes werden geheel uitbetaald. Het te goed der 19080 inleggers. Inclusief 1392 deelnemers aan den Afhaaldienst, be droeg einde December 1938 f. 9,027,245,47. In 6552 posten is in deze maand door den Afhaaldienst ontvangen f. 13,979,50. Gistermiddag is de 56-jarige J. C. B. op het Rapenburg met zijn rijwiel tegen een adarp uaa Rtj joopjee* uaparazoo r®ed wonde boven het linkeroog bekwam, welke in het Academisch Ziekenhuis moest wor den gehecht. De E.H.D. vervoerde hem der waarts. Gisteravond omstreeks 9 uur is voor het pohtieposthuis aan de Steenstraat een oploop ontstaan, nadat de politie een mam aldaar wegens openbare dronkenschap had ingesloten. Daar een aantal opgeschoten jongens weigerde te voldoen aan het bevel der politie om door te loopen werd gebruik gemaakt van sabels en gummistokken, waarbii verscheidene rake klappen werden uitgedeeld. In de Stedelijke Werkinrichting zijn in de afgeloopen week opg:nome%: Dinsdag 27 December 57 volw. personen Woensdag 28 December 56 volw. personen Donderdag 29 December 58 volw. personen Vrijdag 30 December 57 volw. personen Zaterdag 31 December 56 volw. parsonen Totaal 284 volw. personen VOOGDIJRAAD. Bii K E -an 29 Decembe' '933 is aan dr. N, Verweii od ziin verzoek eervol ontslag verleend ui' ziin functie vip 'id van den Voogdijraad alhier o.ider dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. Het Foreign Office heeft het volgende communiqué gepubliceerd: Op den ochtend van 30 December is op het Duitsche mi nisterie van marine een bespreking gehou den tusschen Britsche en Duitsche afge vaardigden over de Engelsch-Duitsche vlootovereenkomsten van Juni 1935 en Juli 1937. De besprekingen werden gehouden in een zeer vriendschappeiijken geest. De verte genwoordigers der beide regeeringen heb ben hun standpunten over de onderhavige punten uiteengezet en de Duitsche regee ring zal te zijner tijd een definitief en schriftelijk antwoord op de gestelde vragen geven. Men ziet: men houdt zich op de vlakte! De „Kölnische Zeitung" publiceert een artikel van een officier van de Oostzee- vloot. dat een Interessant licht werpt op de aankondiging van Duitschlands voornemen tot versterking van zijn duikbootvloot. De schrijver verklaart dat de wapening ter zee in het bijzonder in de Vereenigde Staten op een zeer ongewone schaal voort schrijdt. De eenige reden voor de vorming van een Atlantisch eskader van 50 schepen kan zijn de „dreiging van de fascistische naties". Is de Amerikaansche vlootwape- ning werkelijk voor defensie bedoeld, of zijn er andere redenen? Duitschland moet in ieder geval rekening houden met de vorming en voorbereiding van wereld politieke mogendheden, welke niets te doen hebben met de zuivere defensie van het Amerikaansche grondgbied. Engelands houding moet in verband hiermee worden bestudeerd, aldus vprvolgt het artikel, daar ieder vraagstuk van we reldpolitiek op een of andere wijze Britsche belangen moet raken. De Amerikaansche theorie omtrent een fascistische dreiging geeft gelegenheid de vlootsterkte van Duitschiand en Italië samen te vergelijken met de gecombineerde vlootkrachten van Engeland en de Vereenigde Staten. De cijfers van den schrijver, waarbij mee gerekend zijn de schepen in aanbouw en de op de begrootingen goedgekeurde schepen, zien er als volgt uit: Duitschiand Engeland en en Italië Ver. Staten Slagschepen 12 46 Vliegtuigmoeder schepen 2 24 Kruisers 32 126 Torpedobootjagers 110 465 Duikbooten 140 179 De schrijver houdt zich verder bezig met de Japansche vloot, waaromtrent, naar hij schrijft, moeilük betrouwbare gegevens zijn te verkrijgen en met de Russische vloot, welker bouwprogramma zeer bijzon dere aandacht van Duitschiand vereischt. Het verluidt, dat twee nieuwe schepen, de 8000-tons kruiser Kirov en de „torpedo- kruiser" Leningrad (2900 ton) beiden heb ben deelgenomen aan de manoeuvres van dezen zomer, en dat van het laatste type 10 schepen in aanbouw zijn. De Russische vloot telt volgens den schrijver ln de. Köln Ztg. 180 duikbooten. het grootste flotieltje ter wereld en heeft drie slagsche pen van 35.000 ton op stapel staan. Officieel wordt thans medegedeeld, dat de Britsche minister-president en de mi nister van buitenlandsche zaken in den middag van den llden Januari met een specialen trein te Rome zullen aankomen. Chamberlain en Halifax zullen in de villa „Madama" logeeren. Nog denzelfden dag worden zij door Mussolini ontvangen en des avonds biedt de Duee in het palazzo Ve- nezia een maaltijd aan. Op 12 Januari zul len de gasten kransen leggen on de ko ningsgraven in het pantheon en op het graf van den Onbekenden Soldaat. Vervol gens worden zij door den koning-keizer ontvangen, die te hunner eere een noen maal aanbiedt. Des middags wonen Chamberlain en Ha lifax een uitvoering van de fascistische jeugdorganisatie op het Forum Mussolini bij, waarna in de koninklijke opera een galavoorstelling volgt. Ciano biedt daarna een maaltijd aan. Des Vrijdagsochtends brengen de staats lieden een bezoek aan het Vaticaan en in den middag worden de autarkie-tentoon- stelling en de tentoonstelling voor den ko lonisatie-arbeid bezichtigd. De gouverneur van Rome houdt dan een ontvangst op het Capitol. Des avonds biedt de Britsche ambassadeur een maaltijd aan. Zaterdag middag vertrekken de gasten. BINNENLAND. De „Groote Trek" van de Reiger ten einde. (3e Blad). Defensie bestelt 20 motortorpedobooten (Binnenland, 3e Blad». Overleden is te Heumen, dr. P. Smit, voor zitter Alg. Synode Ned. Herv. Kerk, in den ouderdom van 66 jaar. (Kerk en School, 3e Blad). Overleden is een van Nederland's grootste kunstenaars, prof. R. N. Roland Holst. (Kunst, 3e Blad). De zaak van de „Arnoud" te Hillegom op nieuw in cassatie. (Rechtzaken, le BI.) AMSTERDAMSCHE BEURS. Kalme markt - Goed prijshoudende stemming - Suiker gedrukt Amerika vast - Beleggingsmarkt stil. BUITENLAND. Duitschiand en zijn vloot. (Buitenland, le Blad). Bij de wisseling van het jaar. (3e Blad). Daladier naar Corsica. (Buitenland, le BI.). Zal Hongarije den Volkenbond verlaten? (Buitenland, le Blad). Wang Tsjing Wei uit de Kwo-min-tang verwijderd, (le Blad). Franco blijft langzaam vorderen, (le Blad). ZIE VOORTS LAATSTE BERICHTEN EERSTE BLAD. Voor de kuststrook: Buien met regen, hagel of natte sneeuw. Meest zwaar bewolkt. Iets kouder. Matige tot krachtigen Westelijken tot Noordelijken wind. Voor het binnenland: Buien met regen of natte sneeuw. Betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. Iets kouder. Meest matige Zuidwestelijken tot Noord westelijken wind. VEREENIGDE STATEN. Murphey attorney-general. President Roosevelt heeft than- officieel medegedeeld, dat Frank Murphy vroege: hooge commissaris voor de Philippijnen, Cummings zal opvolgen als attorney-ge neral DUITSCHLAND. De „Germania" verdwenen. De Germania", het bekende blad der R.K.. eens het leidend orgaan van het Cen trum, heeft opgehouden te bestaan. Von Papen heeft een slotartikel geschreven, waarin hi.i aldus eindigt: Wij s.aken den arbeid. Als daarmee ook een stuk van ons zelf ten grave wordt ge dragen dan blijft toch ons onverwoestbare voornemen ook verder alle in ons uit saecu- laire traditie stammende krachten in dienst van de groote harmonie van het nieuw ontstane, alle stammen en klassen vereenigde. vaderland te stellen. Regeling van den arbeidstijd. Voor belangrijke ondernem ngen welke betrekking hebben op de staatscohtiek ziin maatregelen genomen Inzake den arbeids tijd. De eenige beperking welke wordt ge maakt is dat de werklieden iecV^n da? een ononderbroken nist'ijd van m:nstens tien uur moeten hebben. Er kan dus een 14 uur sewerkt worden! ENGELAND. Onderscheidingen. De lijst van onderscheidingen, welke de koning ter gelegenheid van het nieuwe jaar heeft verleend, bevat 9"0 namen, waarbij 93 van vrouwv" E~ - vier "euw- ra'rs benoemd, om sir Mv.:r>- Han1"",' Sir Alexander Cadogan en sir Nrvilie Hender son zijn onderscheiden met het grootkruis der orde van St Michel en St. George van Groot Brittannië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1939 | | pagina 1