STADSNIEUWS Nederland-Duitschland gaat niet door. DINSDAG 29 NOVEMBER 1938 No. 24131 HEI VOORNAAMSTE NIEUWS VAN HEDEN De Bilt OFFICIEELE KENNISGEVING 79ste Jaargang DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Prof. mr. D. van Blom overleden Daladier zet krachtig door Burgemeester van Rotterdam heeft den Voetbalwedstrijd verboden. Dit nummer bestaat uit VIER bladen EERSTE BLAD verwacht LEIDSCH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES: 30'ctsrpet regel voor advertenties uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertenties belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 ets bij maximum aantal woorden van 30. - Incasso volgens postrecht. Voor opzending van brieven 10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden en gemeenten, waar agentschappen gevestigd zijn: per 3 maanden f. 2.3S per week f. 0.18 Franco per post f. 2:35 per 3 maanden -f- portokosten^ (voor binnenland f. 0.80 per 3 mndjf ZWEMINRICHTING „DE ZUL". In het tijdvak 16 Mei tot en met 17 Sep tember j.l. zijn in bovengenoemde zwem inrichting in totaal 50.440 baden genomen. In het tijdvak 18 Mei tot en met 25 Sep tember 1937 was het aantal baden in bo vengenoemde zweminrichting in totaal 68.582. 08 Wijlen prof. mr. D. van Blom. In den ouderdom van 60 jaar is he denmorgen hier ter stede na een vrij langdurige ziekte overleden prof. mr. D. van Blom, gewoon hooglecraar in de Staathuishoudkunde en statistiek aan de Leidsche Universiteit. Dark van Blom werd 19 Dec. 1877 te Eeuwarden geboren, deed aldaar het eind- aamen gymnasium in 1896, studeerde aan fe Leidsche Universiteit in de rechten en |)iomoveerde tot doctor in de rechtsweten- thap op stellingen 16 Juni 19001. Gedu ide eenige maanden van 1901 was hij als iunct-commies werkzaam aan het een- hal bureau voor de statistiek. Op 24-ja- figen leeftijd werd hij benoemd tot hoofd redacteur van „Het Vaderland", welke po- alle hij tot 31 December 1906 vervulde. Duma vestigde hij zich als repetitor voor staatsrecht en staatshuishoudkunde hier ter stede. In 1907 werd hij benoemd tot ge won hoogleeraar in het staats-, admini- dratief- en handelsrecht aan de Techni sche Hoogeschool te Delft. Eenige jaren liter werd hem het onderwijs in de staats huishoudkunde, arbeids- en fabriekswetge- rtag en het mijnrecht opgedragen. Bij de oprichting der Nederlandsche Han- plshoogeschool in 1913 werd hij tevens pitengewoon hoogleeraar te Rotterdam mor nijverheids- en sociale wetgeving. Bij Kon. Besluit van 18 October 1915 uerd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar un de Leidsche Universiteit om als opvol- W van prof. mr. H. B. Greven onderwijs 't geven in de staatshuishoudkunde en de katistiek. Hij aanvaardde dit ambt op 19 Januari 1916 met een inaugureele oratie «er „De economie als juristenvak". In 1933-'34 was hij rector-magnificus. In tal van tijdschriften, o.a. in „De Eco- nomist", en „De Gids", verschenen artike- w. getuigend van zijn scherpzinnigheid 0 deskundig oordeel, van zijn hand. In de Ver. voor Staathuishoudkunde en statistiek bracht hij in 1919 praeadvies uit «er de vraag: „Welke economische begin gen moeten van overheidswege gevolgd Nden ten aanzien van de volkshuisves ting?" In 1914 werd prof. Van Blom door de IGrieksche regeering onderscheiden door pin benoeming tot officier in de Orde van |«n Verlosser van Griekenland. De Nederlandsche regeering benoemde tot ridder in de Orde van den Neder- Ilandschen Leeuw, terwijl de thans ontsla- 1 Kr. hoogleeraar eere-doctor van de Unl- l'ttslteit van Edinburgh was. LOGE „TOT ALLER WELZIJN" No. 134. De Internationale Orde van Goede Tem pelieren Loge „Tot Aller Welzijn", hield gisteravond haar tweede jaaxfeestvierlng in gebouw Staalwijk, welke zaal geheel bezet was. Welwillende medewerking verleenden het Leidsch Salonorkest onder leiding van den heer J. Plu en een conferencier, ter wijl aLs spreker optrad de heer J. C. Ver meulen uit Utrecht. De voorzitter de heer H. Zmidermann Jr opende dezen avond met een woord van hartelijk welkom, inzonderheid tot den spreker en de talrijke afgevaardigden w.o. uit Den Haag en Delft. Vervolgens werd gemeenschappelijk met begeleiding van orkest gezongen „De blau we Strijders", waarna de afgevaardigden hun gelukwenschen aanboden. Vervolgens hield de heer Vermeulen een rede over de drankbestrijding. In algemee- nen zin wekte hij allen op tot geheelont houding. De conferencier declameerde eenige ver zen. In de pauze werd thee met koek gepre senteerd en daarna oogstten Orkest en conferencier afwisselend zeer veel succes. In het sluitingswoord bracht de voorzitter een woord van dank aan allen, die tot het welslagen van dezen avond hadden mede gewerkt en wekte allen op tot een bezoek aan een binnenkort te geven filmavond. Tot besluit werd staande de Tempeiieren- marsch gezongen. De dames van het orkest hadden een bloemenhulde in ontvangst te nemen. Zaterdag as. herdenkt de heer H. Penseel, spoorwegarbeider en dienstdoend schaal knecht bij de Ned. Spoorwegen aan het station alhier, den dag, dat hij voor 25 jaar bij de Ned. Spoorwegen m dienst trad. Vandaag is in Frankrijk officieel een decreet gepubliceerd voor de toepassing van den oorlogs-nood toes tand, waarbij der regeering vérstrekkende bevoegd heden worden verleend, o.a. tot het op- eischen van de diensten van iederen burger. In het decreet wordt gezegd, dat alle employé's en arbeiders van de openbare diensten van staat, departe ment of gemeente, gerequireerd wor den, evenals al het personeel van dien sten, waarvoor door staat, departement of gemeente concessies zijn verleend. In een lang rapport aan president Lebrun zegt Daladier, dat ,4e regeering de noodige maatregelen zal weten te nemen om aan alle gebeurtenissen hét hoofd te bieden". Het personeel in staatsdienst, dat in staking gaat, zal, naar in het rapport verklaard wordt, onmiddellijk ontslagen worden. Bij besluit der regeering zijn de mij nen en de daarvan afhankelijke be drijven in het Zuiden van den Elzas gerequireerd. O Naar wij vernemen, heeft het bestuur van den Koninklijken Nederlandschen Voetbalbond het volgende schrijven ont vangen van den burgemeester van Rotterdam: „De burgemeester van Rotterdam, overwegend, dat het ter voorkoming van verstoring der openbare orde gewenscht is, dat de voetbalwedstrijd NederlandDuitschland, op Zondag 11 December a.s. niet doorgaat, gelet op art. 221 2e lid van de Gemeentewet, besluit het houden van gemelden wedstrijd te ver- b i e d e n." Het bestuur van den Koninklijken Nederl. Voetbalbond heeft van dit schrijven kennis genomen, en heeft het Fachamt Fussball in Duitschland van dit besluit van den burge meester van Rotterdam in kennis gesteld. Naar wij vernemen, zal de ontmoeting tusschen het Bondselftal en de Hongaarsche Veulens, vastgesteld op morgenmiddag 30 November wel doorgaan. Deze ontmoeting was, na ar Nitn w'jet, bedoeld als oefenwed strijd voor den komenden interlandwedstrijd NederlandDuitschland. TENTOONSTELLING IN ENDEGEEST C.A. Gisteravond werd in de Centrale Ont spanningszaal van de Inrichtingen Ende geest, Rhijngeest en Voorgeest de jaarlijk- sche tentoonstelling met verkoop van de door patiënten gemaakte artikelen, ge opend. De geneesheer-directeur, dr. Stuurman, sprak een woord van welkom tot de talrijke aanwezigen: hf1 wees er op. dat, hoewel de verkoop het eerste doel is, deze tentoonstel ling toch van nog grootere beteekenis voor de gestichten is. dooTdat hier aan het pu bliek iets kan worden getoond van hetgeen door de patiënten gedaan wordt. En ook krijgen, door het optreden naar buiten, allen die zich met de arbeids- therapie bezig houden, telkens weer een prikkel om zich voortdurend te blijven in spannen en door steeds iets nieuws te be denken de belangstelling gaande te houden. De geneesheer-directeur dankte tenslotte hoofdverpleegsters, verplegenden, hoofd onderwijzer. onderwijzeressen en fröbel, dames voor de betoonde ijver en toewijding. De met planten en bloemen versierde zaal was geheel gevuld met de verschillen de stands, waar fraaie en nuttige hand werken. allerlei sloid-, zaag. en snijwerk, kunstnijverheidsartikelen. baby- en kmder- kleeding. enz. enz. te koop worden aange boden. Ook morgenmiddag is de tentoonstelling nog geopend. AANBESTEDING. Namens B. en W. is hedenmorgen aan besteed: ..het inrichten van de scholen Vrouwenkerksteeg en Vrouwenkerkhof tot R.K Jongensschool voor UX.O.". Er waren 21 biljetten ingeleverd, waarop als volgt was ingeschreven: C. Koppen. Alphen aan den Rijn f. 12.221; J. de Vink, Groningen f. 11.955: W. Kelder man, Enschedé, f. 11.875; K. Imthorn, Noordwijk. f. 11.806; G. Onder de Linden, Hillegersberg, f. 11.800; I. Th. Cornet. Lei den. f. 11.124: H. C. Heemskerk en W. Ouds hoorn, Leiden, f. 11.115: Jac. v. Riet. Leiden f. 10.900; L. Schreuder en H. v. Dillen. Wassenaar, f. 10.900; M en J Stapel, Schie- broek f. 10.600: Ph. Meyers en Zn., Oegst- geest f. 10.600: Gebrs. de Wit, Wassenaar, f. 10.475: G. C. Duyvestein. Den Haag, f. 10.440; G. H. Splinter, Leiden f 10355; D. Kaay en Zn.. Leiden, f. 9800: H C. Bou- ter en A. G. Harteveld, Leiden f 977? P M. Deerenberg en Gebrs. J. en P. van Wijk. Alphen. f.9675: K. Burgy, Leiden, f. 96ol; J. v. d. Wal en Co.. Zaandam, f.9463: A J. Langeveld. Leiden, f. 9388; Th. L. J. Zitman. Zoeterwoude, f.9140 De gunning werd aangehouden. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het doctoraal examen In disch Recht de heer Loekman Wiriadna.a (Leiden) en mej. M. V. M. A. Voitus van Hamme (Den Haagi. Voor het doctoraal examen geneeskunde mej. L. G. Wijmans (Den Haag). i&tart wellicht eenige moeite om in I „"«xlerne motorspuit van de rechter foto I... "uderwetsche vehikel der linker te IhM en' En 104:11 is llet dezelfde. Deze Ijfipult-nietainorphose werd bewerk- l'rf j °°r öed'se technici van het poli- ■gwaweerkorps, die daarmede een kra- I Prestatie hebben verricht. De motor en pomp van deze spuit een Mercedes Daimler, welke in 1926 nieuw werd aangekocht zijn geheel gereviseerd en daarna is op het oude chassis een totaal nieuwe carrosserie opgebouwd, terwijl bo vendien de massieve rubber banden wer den verwisseld voor lagedruk-ballonban- den. Doordat in den opbouw lichter mate riaal werd verwerkt, was het mogelijk het totaal van deze spuit met liefst 2'/j ton te verminderen en terug te brengen tot zes ton. Mede als gevolg van de bandenwisseling veroorzaakt de spuit thans in het voorbij rijden heel wat minder trillingen dan voorheen, toen meermalen winkeliers bij de brandweer klaagden, dat voorwerpen in hun etalages omvielen, wanneer deze spuit passeerde! Wanneer binnenkort ook de oudste spuit, dateerend uit 1920, zal zijn gereviseerd en gemoderniseerd, beschikt het korps over drie voortreffelijk uitgeruste motorspuiten. x BINNENLAND. Een amendement-Tilanus ingediend in zake aanstelling van surnumerair-on derwijzers. (3e Blad). Onze Indische luchtpostbrief. (3e Blad). Het volgend jaar autoraces te Zandvoort. (Sport, 4e Blad en le Blad). Aljechin officieel door Keres uitgedaagd. (Sport, 4e Blad). AMSTERDAMSCHE BEURS. Kalme markt Prijshoudende stem ming Nauwelijks veranderde koersen Amerika meerendeels iets boven pa riteit Beleggingsmarkt stil. BUITENLAND. Daladier zal voor niets terugdeinzen tegen de C.G.T. (le Blad). Chamberlain en Halifax inderdaad in Ja nuari naar Rome. (Buitenland, le BI.) Chamberlain over zijn reis naar Parijs. (Buitenland, le Blad). Ernstig mijnongeval in Silezië. 22 slacht offers. (Buitenl. Gemengd, 4e Blad). Rector van een Roemeensche universiteit vermoord. (Buitenland, le Blad). ZIE VOORTS LAATSTE BERICHTEN EERSTE BLAD. MEN ZIE VOOR ONS KORT VERHAAL PAG. 2 VAN HET VIERDE BLAD. Voor onze omgeving wordt aan vankelijk zwakke veranderlijke wind verwacht, met zware bewol king en plaatselijk mist, terwijl de neerslag niet van beteekenis zal zijn. Later neemt de wind weer toe uit Zuidwest tot Zuid en wordt de regenkans weer grooter. De temperatuur zal weinig veranderen De Burgemeester van Leiden Roept de leidsters en leiders van de Leidsche Jeugdvereenigingen op tot het bijwonen van een bijeenkomst in één der localiteiten van de Stads gehoorzaal op WOENSDAG 30 NOVEMBER a.s., des n.m. 7I 2 uur, in verband met het organiseeren van een openbare geld inzameling op Zaterdag 3 Decem ber a.s., ten behoeve van de Joodsche vluchtelingen. *l5S Leiden, 29 Ncvember 1938. De Burgemeester voornoemd, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Nieuwe inschrijving: Goederenhandel De Ster" (filiaal), Hor tensiastraat 14, Alphen a. d. Rijn; hoofd zaak Loosduinschekade 397, 's-Graven- hage. Beheerder van het filiaal H. de Bruin, Alphen a. d. Rijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1938 | | pagina 1