BINNENLAND De Rijksweg Amsterdam—Sassenheim 79sfe Jaargang LEIDSCH DAGBLAD, Dinsdag 14 Juni 1938 Derde Blad No. 23991 Brandweerdemonstraties te Bodegraven ölléén bij KREYMBORG De situatie voor het autoverkeer Technische ambtenaren bijeen. De bond van technische ambtenaren in overheids- en semi-overheidsdienst (B. T. A l heeft te Arnhem zijn negentiende Jaarvergadering gehouden. In zijn ope ningswoord. deelde de bondsvoorzitter, de Jiccr H. L. Engberts uit Den Haag mede, dat het instituut van middelbaar tech nici. waarbij ook de B.T.A. is aangesloten, !n overleg getreden is met het Koninklijk instituut van ingenieurs tot oplossing van het titel-vraagstuk voor technici. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd dc bondsvoorzitter, de heer H. L. Engberts herkozen, evenals het lid van het dage- VERGADERING VAN DEN BOND VAN NOTARISKLERKEN. Onder voorzitterschap van den heer N. Matthys te Lisse, vergaderde te 'sHer- logenbosch de Bond van notarisklerken in Nederland. Uit de verschillende verslagen bleek o.a., dat de bond 571 leden telt. De voorzitter vierde zijn koperen jubileum als zoodanig. Het financieel verslag meldt, dat de re kening in ontvangsten en uitgaven sloot met een bedrag van rond f. 12.000. Het kapitaal van het ondersteuningsfonds be draagt f 13.153 52. Hiervan is een bedrag van f. 4620 uitgekeerd terwijl in de werk- loozenkas een bedrag van f. 31.835.67 is ge stort, waarvan een bedrag van f. 1409 aan zes personen is uitbetaald. Het pensioen- ALGEMEENE NEDERLANDSCHE TYPOGRAFENBOND. Tot hoofdbestuursleden werden herbe noemd de heeren N Matthys te Lisse en M. Ringnalda te Bennebroek Na afloop der vergadering hebben de aanwezigen eer, autotocht door mooi Brabant gemaakt. VEREENIGING VAN N.-HOLLANDSCHE WATERSCHAPPEN. Vergadering te Alkmaar. Gisteren kwam de vereeniging van N.- Hollandsche Waterschappen te Alkmaar bijeen onder voorzitterschap van den heer J. Commandeur, die in zijn openingsrede om. mededeelde, dat na de indiening van het rapport var. de studiecommissie onder leiding van prof Scheltema Ged. Staten geen redenen hebben gevonden, voorstel len te doen tot invoering van pachters- steunrecht in de waterschappen De in samenwerking met den Zuia-Hol- landschen Waterschapsbond gevoerde ac tie tegen het wetsontwerp tot financiering van de tertiaire wegen, heeft niet het ge- wenschte resultaat gehad. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht krijgen ten be hoeve van deze wegen een belangrijk min der bedrag dan in uitzicht was gesteld. Het jaarverslag werd conform vastge steld, evenals de rekening over 1937. De ontvangsten bedroegen f. 6173.81, de uitgaven f. 5721.91, zoodat het voordeelig saldo f. 451.90 bedraagt. De begrooting werd zonder discussie vastgesteld op f 3590. De aftredende bestuursleden, de heeren J. Hoek-Spaans en C, G, de Jong Azn„ werden herkozen. Na de vergadering werd een autotocht naar den Wieringermeer gemaakt. lijksch bestuur de heer J. H. Overmijer uit ^nd^ thans 2M deetnemers Den Haag en het lid van de centrale com- 1 missie van advies inzake de propaganda, de heer D. Coumou uit Rotterdam. De jaarstukken werden goedgekeurd. Hedenmorgen werden de congressisten ten gemeentehuize te Arnhem door het ge meentebestuur ontvangen, waarbij de lo cs-burgemeester, wethouder B. Bakker, de deelnemers hartelijk in de Geldersche hoofdstad heeft begroet. De bondsvoorzit ter dankte voor deze ontvangst. Na een uiteenzetting van den bondsvoor zitter nam het congres in de voortgezette vergadering de volgende resolutie aan: De bond van technische ambtenaren in overheids- en in semi-overheidsdienst IB. T. A.l, overwegende: le. dat uit het verloop van het indexcij fer van de kosten van het levensonder houd gedurende 1937 en 1938 wel duidelijk is komen vast tc staan, dat deze kosten een blijvende verhooging van ongeveer 5°/i hebben ondergaan: 2e. dat als gevolg hiervan het reccle sa larispeil der ambtenaren hetwelk door de rcseeringsmaatregelen in voorafgaande ja ren toch al op een ook door de rcgcc- ring erkend te laag niveau was geko men, andermaal met 5 procent is verlaagd geworden; 3e. dat voor de jongere ambtenaren ge zinsvorming onmogelijk is gemaakt: 4e. dat de consequenties van dc mone taire maatregelen terecht reeds door ve'e particuliere ondernemingen in den vo.m van loonsverhoogingen zijn aanvaard geworden: van oordeel: a. dat het zoowel principieel als op bii- lijkheidsgronden onjuist is te noemen om de toch ook van regeeringswege wensche- iijk geachte verbetering van de salaricering der ambtenaren afhankelijk te stellen van andere verhoogde staatsuitgaven, waaraan de regeering voorrang meent tc moeten verkenen: b. dat deze staatsuitgaven toch kenne lijk door alle Nederlandsche staatsburgers naar dezelfden maatstaf dienen te worden opgebracht, dat een verbetering der wed den niet langer mag uitblijven; draagt het hoofdbestuur op andermaal met alle hem ten dienst staande wettige middelen voor deze verbetering te ijveren: en besluit deze resolutie ter kennis te brengen van de regeering. de besturen der lagere organen en de pers". Ook werd een resolutie aangenomen, waarin de invoering wordt bepleit van een rangenstelsel voor alle categorieën van technische ambtenaren, bestaande uit hoogstens 4 rangen- en salarisschalen. Het congres nam voorts een resolutie aan, waarin een betere vertegenwoordiging der technische ambtenaren in de commis sies voor georganiseerd overleg van ge meenten en provincies wordt bepleit en een resolutie, waarin op een krachtige en zoo veel mogelijk versnelde openbare werkver- niiming werd aangedrongen en waarbij het hoofdbestuur werd opgedragen het Ned. instituut van middelbare technici te ver zoeken met kracht te ijveren voor het op nemen van middelbare technici in det com missies welke de overheid van advies die nen met. betrekking tot vraagstukken op het gebied van de openbare werkverrui ming, de Jeugdwerkloosheid en de in- öustralisatie. DE BRIGADE LUCHTDOELARTILLERIE. Kolonel J. M. ridder van Rappard tot commandant der brigade benoemd. Bij Kon. besluit zijn met Ingang van 15 Juni benoemd en aangesteld bij het wapen der artillerie: tot commandant van de brigade lucht doel-artillerie, kolonel J. M. ridder van Rappard. commandant van het korps luchtdoelartillerie, zulks onder eervolle ontheffing uit zijn tegenwoordig com mando; tot commandant van het le regiment lpchtdoelartillerie, luitenant-kolonel A J. Maas. van het korps luchtdoelartillerie; tol luitenant-kolonel, commandant van het 2de regiment luchtdoelartillerie maj. L p Schmidt, van het 2de regiment veld artillerie tot majoor onderscheidenlijk bij het le regiment luchtdoelartillerie, het 2de regi ment luchtdoelartillerie en het 2de regi ment veldartillerie, kapiteins J. D. W. Kalkman. A. A van Oorschot en L. van Rulst, resp. adjudant van het regiment kustartillerie en van het 2de regiment veldartillerie. NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN GEMEENTEN. Aan het jaarverslag van de Nederlandsche Vereeniging van Gemeenten, die gisteren I n: vandaag te Heerlen vergadert, ontlee- I ren wij. dat het aantal leden op 1 Januari I )J. 1013 bedroeg, zoodat slechts 52 ge- I meenten geen lid zijn. I Na afloop van de vergadering van gis- I 'eren zijn de deelnemers officieel ontvan- I ten door het gemeentebestuur van Heer- I "en. PRINSES EN PRINS BIJ DEN EX-KEIZER. Gisternamiddag omstreeks vijf uur arri veerden op huize Doorn Prinses Juliana en Prins Bernhard met gevolg, om bij den ex-keizer de thee te gebruiken. EEN HONDERDJARIGE TE VIERHUIZEN. Gisteren vierde de weduwe W. Brink Van Boven, wonende in de buurtschap Vierhuizen te Oldebroek, haar honderd sten verjaardag. De weduwe woont in bij haar eenige nog in leven zijnde 61-jarige dochter. Se dert haar geboorte woont de weduwe Brink in hetzelfde huis. Twee muziek korpsen brachten de jarige een serenade. Ook in 1930 telde Oldebroek onder haar inwoners een honderdjarige. Voortzetting van de bondsvergadering. Nadat de voorzitter van den Alg. Ned. Typografenbond giteren in de vergadering te Haarlem zijn openingsrede had gehou den, sprak bii de buitenlandsche gasten toe. Hierna werden de jaarverslagen over 1936 en 1937 goedgekeurd. Uit het jaarver slag van 1937 bleek, dat het ledental was gestegen tot 11047. Zoowel het vakstudie- I als het jeugdwerk ondergingen uitbreiding. De ledenaanwas is het sterkst geweest bh jongeren van 14 tot 17 jaar. Het aantal werkloozen verminderde, het. geen den samensteller van het verslag, den heer J. A. Hippe, in de meening versterkt, dat de algemeene bedrijfstoestand verbeterd is. Het aantal werkloosheidsdagen bedroeg 596 180 tegen 635.545 in 1936 Het bedrag der uitkeeringen beliep f 131 348, hetgeen f. 727 minder was dan in 1936. Alleen in de vakgroep boekdrukkers was het aantal werkloozen grooter. Het pensioenfonds, dat in 1937 voor den vijfhonderdsten keer aan een der ver zekerden pensioen toekende, bezit een vermogen van f. 7.500.000. Het vermogen van het boekbinderspensioenfonds bedraagt ongeveer f 28 000. De toestand in het be drijf is in 1937 voor de boekbewerkers gun stiger geweest, hetgeen bleek uit het groo ter aantal orders. In het financieel verslag merkte de penningmeester, de heer H. Korte Jr. op, dat de terugslag van de crisis op de bonds- financiën in 1937 minder groot is geweest dan vorige jaren. De contributies stegen tot f. 275.022. Aan rente werd f. 95.103 ge kweekt. Toch sloot de bondskas met een tekort van f. 10.000 welk bedrag uit het reservefonds werd geput. De rekening van de werkloozer.kas sloot met een batig saldo vain f. 53 483. Het reservefonds had een overschot van f. 19.603 Het gezamenlijk vermogen van de verschillende fondsen nam in 1937 met f. 86.134 toe en steeg van f. 2 462.995 in 1936 tot f. 2.549.129 in 1937. Bij de bespreking van de bondsorganen „Grafisch Weekblad" en Ons technisch maandblad" oefenden enkele leden critiek op een artikel in her, weekblad over de geboorte van Prinses Beatrix. De voorzitter antwoordde dat het wellicht voorzichtiger ware geweest, bedoeld artikel achterwege te laten Men moet echter de realiteit niet uit het oog verliezen. DE DISTRIBUTIE VAN GEHAKT IN BLIK. Met een nieuwen brandspuit sproeiwagen. Verhooging: van de vergoeding aan slagers. De minister van sociale zaken heeft be paald. dat te rekenen van 5 Juni j.l. voor die gemeenten, welke het gehakt in blik door bemiddeling van de slagers (en c.q. grossiers) aan de betrokken consumenten verkoopen, de prijs met 1 cent per blik zal worden verlaagd, welke cent in die ge meenten aan de slagers (en c.q. grossiers) boven de thans voor hen vastgestelde ver goeding behoort te worden uitgekeerd. Derhalve bedraagt deze vergoeding dan in totaal 2'/* cent per blik, resp. 3 Va cent. Voor de overige gemeenten blijft de prijs van het gehakt op 31 cent per blik gehand haafd. Twee brandweerlieden in actie onder toe zicht van den oud-opperbrandmeester. Gistermiddag werd te Bodegraven de nieuwe brandspuit-sproeiwagen door de fabrikanten de fa. v. d. Berg te Heiligerlee, aan het gemeentebestuur en de brandweer overgedragen. Ongeveer 2 jaar geleden werd reeds door den Raad tot aankoop van deze spuit be sloten. B. en W. achtten dit toen op zeer korten termijn noodig. omdat de oude autospuit niet meer volkomen bedrijfs- zeker was. De opdracht werd nog voor de devaluatie gegeven, zoodat dit achteraf een belangrijk voordeel blijkt tc zijn. Ged. Staten weigerden echter de uitgave goed ic keuren, omdat zij prijs stelden op het advies van den Z.H. Brandweerbond. B. en W. stelden echter op dat advies geen prijs, o.a. omdat men meende aan de rap porten der zelfgekozen adviseurs genoeg te hebben. Dat heeft geruimen tijd va® strijd gegeven, maar tenslotte is de post opnieuw op de begrooting voor 1938 ge bracht en toen goedgekeurd. De spuit, die al dien tijd gereed stond, kon toen afge monteerd worden en werd thans opgele verd in tegenwoordigheid van B. en W., enkele raadsleden, den opperbrandmees- ter. den heer J. v d. Giesen, oud-opper brandmeester. den heer J. C. de Vet. het college van brandmeesters en het brand weercorps, dat de spuit moet bedienen. Te ongeveer 2 uur arriveerde de auto op eigen kracht uit Heiligerlee. De oude spuit, die 10 jaar dienst achter den rug heeft, maar slechts hoogst zelden behoefde dienst te doen, werd uit de garage- en de nieuwe in de garage gereden. Dat gaf al een tegenvaller, want de be schikbare ruimte, bleek te klein te zijn voor het lange vehikel, zoodat verbouwing I of bouw van een nieuwe garage noodig zal zijn Op de Markt had vervolgens de over dracht op eenvoudige wijze plaats, waarna de slaneenvoorraad van de oude op de nieuwe spuit werd overgebracht en naar den Vijver gereden werd voor een eerste demonstratie. Die vorderde heel wat tijd, omdat tegelijk het brandweerpersoneel en eveneens de gemeentewerkman, die straks belast zal worden met het sproeien, van de technische bijzonderheden op de hoogte moesten worden gesteld. De demonstratie slaagde echter volkomen. Eerst met één en tenslotte met 5 stralen het aantal kan opgevoerd worden tot 8 werd water ge geven en de hoeveelheid water, die gegeven werd. was zeer voldoende. Met een straal slaagde men er in op vrij verren afstand het water op te voeren tot de hoogte van den torenspits. De volgende demonstratie had plaats aan den Rijn. achter het perceel van den heer v. d. Giesen. Daar werd ook tenslotte door een eenvoudige handbeweging de tank gevuld en vervolgens reed de spuit als sproeiwagen door de straten. Dat was een merkwaardig gezicht, omdat de wagen niet aan de achterzijde spuit, maar voor bij den voorbumper. Naar twee zijden spuit het water met groote kracht opzij, zoodat niet alleen de straat, maar ook de trottoirs een waterbad krijgen. Bo vendien bleek, dat de spoeier ook nog dienst kan doen voor het schoonspuiten van de straten, b.v. bij sneeuw of in den herfst. De laatste demonstratie had plaats aan de bron in het Julianaplantsoen. Deze bron is speciaal «voor de brandweer in dit water- looze gedeelte van de kom geslagen. De spuit werd aangekoppeld en in korten tijd spoot men het heldere bronwater in for- sche stralen uit. De demonstraties trokken veel belangstelling. Dunne gummi regenjassen, zeer licht in ge wicht Onmisbaar voor allerlei zomertochten. 1.90 2.50 3.90 5.75 enz. 2788 ungez Med.) RIJKSWEG A'DAM-SASSENHEIM SITUATIE TE SASSEN H El M De drukke werkzaamheden aan het zui delijk gedeelte van den nieuwen weg van Amsterdam naar Sassenheim, waar deze aansluiting zal vinden op den breeden asfaltweg bij Oegstgeest, doen vele auto mobilisten, die voor de spoorwegboomen te Sassenheim staan te wachten, vragen, hoe de situatie hier nu eigenlijk in de toekomst wordt, schrijft, de K.N.A.C. Ter verduidelijking diene. dat na de ope ning in eind Juni het verkeer van 's-Gra- venhage naar Amsterdam bij de Postbrug rechtuit kan rijden, zonder dat het bij deze brug meer kruisingen met langzaam ver keer of wielrijders behoeft te verwachten. Het langzame verkeer komende van den ouden weg langs Oegstgeest of van de we gen langs de Trekvaart zal voortaan n.l. gebruik moeten maken van de direct ten noorden van de Postbrug gelegen onder doorgang onder den autosnelweg, om zoo op den bestaanden weg naar Haarlem te komen. Ook het rljwielverkeer uit 's-Gra- venhage naar Amsterdam gaat hier onder den Rijksweg door. volgt verder den be staanden weg en c' ait, na de spoorweg boomen gepasseei te zijn. rechts om, aan de oostzijde gelegen rijwielpad te be reiken. Het motorverkeer van 's-Gravenhage naar Haarlem verlaat den nieuwen weg na de viaduct over den spoorweg aan de rech terzijde en vindt iets noordelijker een via duct om onder de autostrada door op den weg naar Haarlem te geraken. Omgekeerd wordt het motorisch verkeer uit Haarlem ook over de spoorlijn geleid, zoodat binnen kort geen motorrijtuigen meer voor de spoorwegboomen behoeven te wachten, evenmin als de tramtreinen van „de blauwe", die momenteel hun weg reeds over de viaduct over de spoorbaan vinden en daarna, onder de volgende viaduct door, terugbuigen naar den ouden weg. Het geheele zuidelijke gedeelte van den nieuwen weg tot aan de Ringvaart van den Haarlemmermeer, waar aansluiting wordt gevonden op het reeds gereed zijnde noor delijke gedeelte, zal vermoedelijk eind Juni worden opengesteld. Zoo mogelijk zal nog HET CONGRES VAN DEN ALG. NED. METAALBEWERKERSBOND TE AMSTERDAM. (Vervolg van gisteren). Namens het hoofdbestuur heeft de secre taris de heer C. Oosterhoorn, de door de diverse afgevaardigden gemaakte opmer kingen beantwoord. O. m. merkte hij op, dat ook het bonds- bestuur van oordeel is, dat de loonen der jongere metaalbewerkers in de verdruk king zijn gekomen. Voor een jongeren actie wordt evenwel niets gevoeld. Spr. gaf toe, dat het contact met de werkgevers organisatie nog te wenschen overlaat. Het verloop der onderhandelingen zou veel vlotter kunnen. De aftredende hoofdbestuursleden, de heeren P. van Eek, M. J Goedee. D. W. van Hattem, J. Wacht en W. van Zijl, werden herbenoemd. Een uitvoerige gedachtenwisseling volgde ten slotte over een serie voorstellen van het bondsbestuur nopens wijzigingen der statuten en van het huishoudelijk regle ment. Deze zijn van intiemen aard. Morgen zal hierover verder worden beraadslaagd en gestemd. RIJKSSTEUN AAN NOODLIJDENDE GEMEENTEN. Voor 1937 een millioen meer dan was geraamd. Ingediend is een wetsontwerD tot wijzi ging en verhooging van het vijfde hoofd stuk der rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937 (Binnenlandsehe Zakeni. In de eerste plaats wordt hierbij voor gesteld het uitgetrokken bedrag van f. 50 000 voor de uitvoering van de wet. be treffende de bescherming van de bevolking tegen de luchtaanvallen voor dat jaar te verhoogen met f.75 000. Voor rijkssteun aan noodlijdende ge meente was in de begrooting voor 1937 uit getrokken f3.450.000 Op grond van de thans beschikbare ge gevens kan worden verwacht, dat voor het dienstjaar 1937 in totaal f. 4.450.000 aan rijkssteun voor noodlijdende gemeen ten benoodigd zal zijn Voorgesteld wordt het meerdere bedrag ad f. 1 000 000 thans a fonds perdu beschik baar te stdllen ten einde, bij het naar verhouding niet groote verschil tusschen behoefte en beschikbare middelen, niet meer dan onvermijdelijk is. lasten naar de toekomt te verschuiven. Op deze wijze wordt tevens aangesloten bij de gedrags lijn. welke voor 1938 wordt gevolgd. Mits dien wordt voor 1937 een verhooging met f. 1.000.000 gevraagd. AANVULLING VAN HET KORPS BEROEPSOFFICIEREN DER HUZAREN. Aanvankelijk bestond, gelijk bekend is, alleen het voornemen het korps beroeps officieren der infanterie op bijzondere wijze uit te breiden, door res.-officieren voor overgang naar dit korps in aanmerking tc brengen. Overgang naar het korps be roepsofficieren der cavalerie, artillerie en genie werd voorloopig nog niet in over weging genomen voor reserve-officieren dier wapens; men meende te kunnen vol staan met het gedyrende eenige jaren aannemen van meer cadetten en overigens reserve-officieren tijdelijk vrijwillig in werkelijken dienst te doen komen. Onlangs is evenwel besloten, voor de ar tillerie een soortgelijken weg als voor de infanterie bepaald was, te volgen, en thans is besloten, in verband met de groote aantallen beroepsofficieren die noodig blijken te zijn, ook voor reserve-officieren der cavalerie den weg naar het korps be roepsofficieren te openen. (N.R.Ct.) EEN ONJUISTE ADVERTENTIE. Op de vragen van den heer Wendelaar, betreffende een advertentie van dc ge meentebesturen van Leusden en Stouten- burg. waarin sollicitanten worden opge roepen voor de betrekking van eersten ambtenaar ter secretarie, heeft de minis ter van Binnenlandsche Zaken als volgt geantwoord: Hoewel de bijvoeging R.K. inderdaad den indruk zou kunnen maken, dat strijd met het bepaalde in artikel 176 der Grondwet aanwezig moet worden geacht, is den mi nister bij onderzoek gebleken, dat het niet de bedoeling der betrokken gemeentebe sturen is, uitsluitend de belijders van een bepaalden godsdienst voor het vervullen van gemeentebetrekkingen in aanmerking te doen komen. De gemeentebesturen er kennen inmiddels, dat de vorm der adver tentie onjuist was en hebben zich bereid verklaard een nieuwe oproeping te plaat sen. waarin de geïncrimineerde toevoeging j zal zijn weggelaten. Voor het doen van ver- I dere stappen bestaat mitsdien geen aan leiding. TENTOONSTELLING GOUDSCHE GLAZEN 1938. Toen de restauratie van de Goudsche glazen van de St. Janskerk te Gouda in 1936 na een arbeid van dertig jaren door nu wijlen ir. J. Schouten te Delft, beëin digd werd. heeft zich te Gouda een comité evormd, dat zich tot taak heeft gesteld, in breeden kring bekendheid te geven aan dit grootsche werk. waardoor deze scheppingen van glasschilderkunst weder tot vollen luister zijn gebracht. Daarom wordt van 24 Juni tot 31 Augus tus in de St. Janskerk zelve een tentoon stelling gehouden, waarop datgene wordt saamgebracht. wat betrekking heeft op de totstandkoming dezer glazen in het mid den der zestiende en in het begin der zeventiende eeuw vanaf hun conceptie, de oorspronkelijke teekeningen. hun wor dingsgeschiedenis, hun groei en hun einc- vormen en ten slotte hun restauratie na UIT NED. OOST-INDIË. iets eerder het gedeelte tusschen de Post- eeuwen, die door vorstelijke bijdragen van brug en het eerste viaduct na de spoorlijn worden geopend, waarmede zooaLs gezegd, direct de vrachtensmisère voor de spoor- wederom onder den hoofdweg door om het boomen kan worden voorkomen kunstzinnige Nederlanders in het begin dezer eeuw is mogelijk gemaakt. Nagenoeg een half millioen gulden is daarvoor bij eengebracht. DE SABOTAGE OP DE „SOERABAJA" BATAVIA, 14 Juni (Aneta-A.N.P.) In verband met de sabotage op H. Ms. ,JSoe- rabaja", aan boord van welken bodem in den nacht van den eersten op den twee den Paaschdag vijf sloepstakels werden ingesneden, verneemt Aneta, dat de oor spronkelijke verdachte, een inlandsche schepeling, tegen wien een gegronde ver denking bestond, doch die steeds hardnek kig bleef ontkennen, op vrije voeten is ge steld. zoodra bleek dat hij onschuldig was. Op last van den conimandant der zee macht werd een commissie van onderzoek ingesteld, waarin mede zitting had de sous chef van de crimineeie recherche te Ba tavia Deze commissie stelde, nadat gedu rende wekenlang een nauwkeurig onder zoek werd gehouden, een vijftal verdachten in arrest. Het zijn vijf dienstplichtigen i Europeanen I, die na langdurige verhoo- ren bekenden schuldig te zijn. Na afspraak werd door leder van de vijf dienstplich tigen een sloepstakel door snijden bescha digd. De aanleiding tot deze sabotage was het weigeren van een verzoek tot ruiling van de wacht van een hunner gedurende de Faaschdagen, terwijl de diepere oorzaak is te vinden in de gevoelens van wraak te gen een der over hen gestelde meerderen. De schuldigen zullen terechtstaan voor den krijgsraad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1938 | | pagina 9