Uit de Omstreken LEfDSCH DAGBLAD - Vierde Bled Maandag If April f938 De interacademiale wedstrijden te Utrecht WIELRENNEN. BE CAE UWE WINT DE RONDE VAN I VLAANDEREN. Gisteren is de Jaariyksche Ronde van Vlaan deren. over een afstand van 260 K.M., onder enorme belangstelling veneden. Winnaar werd De Caluwe, die in de eindsprint Sylver Maes met 15 Meter versloeg De tijd van De Caluwe be droeg 7 uur en 42 min. Op de derde plaats ein digde een groep van negen renners, waaronder de bekende rijders Kint, Hardlquest, Croon enz. Ook een aantal Nederlandsche renners kwam uit. waarvan Middelkamp, Schulte, van Nek, ven der Ruit, Stuyts en Gommans wel de be kendste zijn. maar zij moesten alle wegens her haalde bandenpech of door andere oorzaken den strijd staken. Van Nek kwam pas vlak voor dc finish ten val. SWIFT. Voor de gisteren gehouden klassementsrit bestond van de zijde der renners niet veel belangstelling. Voor de A-klasse stond een rit van 9 maal 7700 Meter op het programma, terwijl de B- klasse dezen afstand 6 maal moest afleggen, de C-klasse 4 maal en de juniores 2 maal. In de A-klasse werd het direct al een duel tusschen C, de Vink en N. de Romljn, de twee rivalen, die elkander lederen meter betwistten. Jammer dat laatstgenoemde met pech te kam pen kreeg, waardoor de Vink met een straat lengte kon winnen. De andere A-klassers waren reeds bij de eerste ronden door ketting- of ban denpech uitgeschakeld. In de B-klasse ging de strijd hoofdzakelijk tusschen W. den Daas, H. Holswllder en J. de Boer. Laatstgenoemde die iedere week meer naar voren komt. wist zich met een voorsprong van 3 minuten als eerste te plaatsen. Th. Holst, die ook een goeden wedstrijd reed werd tweede Eerstgenoemden gaven op. In de C-klasse wist M. Herreur alleen de rit uit te rijden, daar de anderen door pech moes ten opgeven. Bij de Juniores wist Jo Veltman zich weer onbetwist eerste te plaatsen met als goede tweede Jan de Graaff, Freek Holswilder was zoo sportief zijn band af te staan aan Heemskerk, waardoor hy zich niet kon plaat sen. A.s. Zondag wordt een puzzlerit verreden. Utrecht in het bezit van den wisseltak. De uitslagen van den derden en laat- sten dag der interacademiale wedstrij den der Unitates en Bonden te Utrecht luiden als volgt: Voetbal: eindstrijd UtrechtRotter dam 90; Hockey: eindstrijd Utrecht Rotterdam 21; Tennis: eindstrijd UtrechtDelft 21. Om ae derde en vierde plaats: AmsterdamLeiden 30 De Utrechtsche studentenvereniging Unitas behaalde den wisseltak, welken de heer Neteson te Zeist uitreikte. AUTOMOBILISME. DREYFUS WINT DEN GROOTEN PRIJS VAN PAU. De eerste groole automobielwedstrijd van dit seizoen, door de bochtige en nauwe straten van het Fransche stadje Pau, is gistermiddag voor ruim 50.000 toeschouwers gehouden en op ver diende wfjze gewonnen door den Franschman Dreyfus in zijn Delahaye. Dreyfus legde den bijna 277 km. langen afstand af in den tijd van 3 uur 8 min. 59 sec., d. w. z. met een gemiddelde van 87.9 km. per uur, hetgeen een nieuw record beteekent. Het oude record stond sedert 1935 op naam van den Italiaan Tazlo Nuvolari met een gemiddelde snelheid van 83.964 km. Met bijna twee minuten achterstand kwam als tweede de Mercedes Benz binnen, welke gedu rende de eerste helft door Caracciola, daorna door Lang werd bestuurd. Caracciola vestigde een nieuw ronderecord met een gemiddelde snelheid van 93.182 km. per uur. 476 1/3 pnt; GraeduI van mej. D. Verschure, 464 1/6 pnt; Tatjana van It. Hoytema van Ko nijnenburg. 461 5/6 pnt. en Marquis van lt. Van der Hoog, 459 2/3 pnt. Rijpaarden gereden door personen beneden 18 jaar: 1. Frank Staal te 's-Hage met Welcome; 2. mej. Hurrewegen te Wassenaar met Jean- nette; 3. Lenie van der Horst met Withe Brid- gereh van L. A. van der Horst met Violette van denzelfden eigenaar; 5. J. L. van Wingerden met Tripje van J. P. J. Camfferman te 's-Hage 6. Carla van Dijk met TUI van mevr. Van Dijk— Meddens te Wassenaar. Dressuurproef zwaar: 1. Brown Eyes v. d. N.V. Oranje Manege (Mej. E. Pauptit); 2. Tatjana van it. J. Hoytema van Konijnenburg; 3. Thronfolger van kapt. J. J. Mojet; 4. Daisy v. d. N.V. Oranje Manege (mej. E. Pauptit); 5. Mysterie van mej. E. S. Tack te 's-Hage. Springconcours, gereden door dames: 1. Mej. D. Verschure te Rotterdam met Grateful, 0 ft., 39 sec.; 2. mevr. Grundlach op Robert v. d. Am- sterdamsche RUtuigmaatschappy. 0 fout.. 40 sec.; 3. mej. Matthes te Nymegen op My Hope v. d. NUmeegsche Manege; 4. mevr. Hammer te 's-Hage op Xenophon; 5. mevr. E. Kahn op Espoir; 6. mevr. Feenstra op Rubv v. d. Am- sterdamsche Rijtuigmaatschappij Zwaar springconcours p.: 1. Present van ritm. Van der Voort van zyp. 0 ft. 27 sec.; 2. Giovinezza van ritm. G. P. de Kruyff. 4 ft.. 25 sec.; 3. St. George van D. H. Pasman. 4 ft.. 26 sec.; 4. Madel wie Du van ritm. Pahud de Mon- tanges, 4 ft.. 27 sec; 5. Wapi van res. 1ste luit. A. B. Vlielander. 15 ft.. 31 sec. Dit is het resul taat geworden na barrage. In de eerste ronden hadden deze 5 alle 0 fouten. WANDELSPORT. DE MARSCHEN VAN CHRISTOFORUS (HILLEGOM). Gisteren is de eerste serie van de bloembol- lenmarschen van St. Christoforus verwandeld. Aan deze in drie series te houden marschen heeft een twintigtal vereenlgingen deelgeno men met ongeveer 300 wandelaarsters en wan delaars, waarvan velen met vlaggen, in uniform en met trommelslagers waren opgekomen. Het uitgangspunt was het lokaal van den R.K. Volksbond, waar de voorzitter den deelne mers toesprak. De dames liepen 25 K.M. en de heeren 30 K.M. Geen van hen is uitgevallen. E.H.B.O.-leden hebben slechts een paar kleine gevallen behandeld. Men was opgetogen over de prachtige route. De tweede serie wordt over 2 en de derde serie over 4 weken geloopen. BILJARTEN. NEDERLAAGWEDSTRIJDEN POORT VAN CLEEF. De uitslagen van de verdere wedstrijden zijn: lste afd. L.U.T.O. II- —Poort V. Cleef L B. Elfering (Luto) 83 83 25 19 3.28 B. Teegelaar <P. v. Cl.) 335 295 25 43 11.80 G. v. Eyk 77 77 20 16 3.85 B. de Roo 160 91 20 22 4.55 C. Slootbeek 74 74 20 20 3.70 G. M. Teegelaar 145 107 20 24 5.35 A. v. Dyk 75 55 17 13 3.23 W. Karstens 132 132 17 34 7.76 L.U.T.O. wint met 127 car. T.O.G. IPoort van Cleef IL L. Lammers (T.O.G.) 135 135 30 30 4.50 G. Teegelaar (P. v. Cl.) 80 53 30 14 1.76 N.N. 90 80 36 12 2.22 A. Waller 61 61 36 7 1.69 C. Paauw 91 57 19 9 3.— L. Verhoeven 56 56 19 16 2.94 A v. Wassink 60 60 20 11 3 W. Dool 47 27 20 8 1.35 AALSMEER. Burgeriyke Stand. Geboren: Rudolf Nico. z van O. J. W. van Andel en E. M. Maarse; Mathilda d. van J. Batenburg en W. Eveleens; Mathilda d. van J. de Grauw en C. Joore; Anno z. van H. Arendse en T. Lewestijn. Ondertrouwd: A. Breewel. 27 jaar en H. P. Hilders, 27 jaar; A. Jongkind, 59 Jaar en M. Baerveldt, 47 jaar. Getrouwd: J. Th. Bosman, 22 jaar en S. Breur. 20 jaar; S. R Koger. 24 jaar en G. Raame. 19 jaar; J. van Aalst, 24 jaar en G. van de Schraaff, 20 jaar. Loop der Bevolking. Gevestigd: M. C. Cornelisse. Zwarteweg 72; G. Droog. Zwarteweg 72; T J. Bus. Oost.weg 224; J. Staalman, Chrysantenstraat 13; W. T. VermU, Kudelst.weg 106; W. Timmer. Oost. weg 114. Vertrokken: W. Koopstra n. Nw. Amstel, Bo- venkerkerweg 102; A. Suermondt. n. 's-Graven- hage. van Hoornbeekstr. 50; A. v. d. Laarse n. Duitschland. Wuppertal, Vliet 30; D. G. J. Zweerink naar Hilversum. Joh. Geradtweg 189; H. J. W. van Hulst, naar Nymegen. Fretstr. 22. Bij beschikking van den minLster van Economische Zaken is de heer G. Oud al hier met Ingang van 5 April j.l. benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op de Rijkslandbouwschool alhier. T.O.G. I wint met 3 car. A. J. Vermeer S.D.O. I—Poort v. Clecf II. WATERPOLO. POELMEER—V.Z.V. Hedenavond om 10 uur wordt alhier in dc ..Overdekte", gespeeld de wedstryd Poelmeer I tegen V.Z.V. I uit Velzen ln het kader van de nederlaag-serie, georganiseerd door Poelmeer. CONCOURS-HIPPIQUE TE HOOFDDORP. Bepaald op Woensdag 20 Juli a.s. Zaterdagmorgen hield de vereeniging „Vooruit" ter bevordering van de paardenfokkery in Haar lemmermeer in „De Landbouw" te Hoofddorp een algemeene ledenvergadering, onder leiding van den voorzitter, den heer M. A. Noordam. Na afhandeling van enkele huishoudeiyke zaken, kwam in behandeling een voorstel van liet bestuur om ln 1938 weder een concours- hippique op het gemeenteiyk sportterrein te Hoofddorp te organiseeren en daaraan even als in 1937 weder een garantiefonds te ver binden. Na eenige bespreking werd dit voorstel goed gekeurd en het te houden concours bepaald op Woensdag 20 Juli a.s. Tot bestuursleden werden herkozen dc heeren C. Bulk en A. Buurman. (S.D.O.) 99 99 28 12 3.53 G. Teegelaar (P. v. Cl.) 80 68 28 9 2.42 A. de Wolf 68 52 19 10 2.73 A. Waller 61 61 19 11 3.21 C. Vermeer 60 28 14 8 2.— L. Verhoeven 56 56 14 12 4. J. Ligtvoet 57 50 21 17 2.38 W. Dool 47 47 21 14 2.23 S.D.O. I verliest met 43 car 3de afd. L.U.T.O. VII— Poort v. Clecf III. C. Toledo (Luto) 74 74 38 6 1.97 P. Gordijn (P.v.Cl.) 40 38 38 5 1.— Th. v. d. Ven 54 54 44 6 1.22 P. Sire 80 69 44 8 1.56 G. Boot 53 53 25 10 2.12 H. v. d. Berg 54 20 25 5 0.80 P. v. Dyk 37 37 31 8 1.19 W. Dool 63 49 31 6 1.58 PAARDENSPORT. Het concours hippique in Den Haag. Bezoek van Koningin en Prinses. Het driedaagsche ruiterfeest in de groote zaal van Houtrust te Den Haag werd Zaterdagmid dag vereerd door het bezoek van H.M. de Koningin en van H.K.H. Prinses Juliana. Te kwart over drie kwamen de hooge gasten in het gebouw aan, waar zy werden begroet en ont vangen door de leden van het uitvoerende comité de heeren van Alphen, van Hoboken, kapitein Breuncse en ir. Gerhardt. Bij het binnenkomen van H.M. de Koningin en van Prinses Juliana speelde de muziek het Wilhelmus en verhieven de aanwezigen zich van hun zitplaatsen. De Koningin was gekleed in een gryzen bont mantel en de Prinses ln llchtblauwen mantel met bont. De hooge gasten namen met gevolg plaats op de Yoor Haar gereserveerde eeretribune. De uitslagen van Zaterdag en gisteren lulden: Concours Jachtpaarden: 1. H. K. Heusen met Blarney telg. dr. H. M. E. Schürmann. Den Haag»; 2. mevr. Grundlach met Sympathie telg. Amst. Rytuig My.. Amsterdam); 3. ritm. C. F. Pahud de Mortanges (eig. Deventer) met Silver Star; 4. Alb. Pistorius met Wally «eig. J. v d. Eyden, Arnhem); 5. G. A. Ruys (eig.. Den Haag» met Terrance; G. E. Ph. Ellas (eig. Den Haag) met Paprika; 7. P. Leeuwenburg met Sportwelt (eig. D. H. Pasman, Den Haag); 8. luit. M. J. v. d. Hoog (eig., Ede) met Couran- taln; 9. luit. J. Hoytema van Konynenburg (eig., Amersfoort) met Tatjana; 10. N. Uytendaal telg.. Wassenaar) met Sportsman. Dressuurproef L. voor paarden, die in 1936 en 1937 nog geen len prijs in een dressuurproef M. of Zw. gewonnen hebben. 1. kapt. J. J. Mojet, eig.. Wassenaar, met Thronfolger; 2. luit. J. Hoytema van Konynenburg. eigAmersfoort, met Tatjana; 3. mevr. v. Hoboken met Romi ,eW Stal Duinhoeve. Den Haag); 4. D. Slem met Rosine (eig. Balfour Faron, Hillegersberg) 0. ritm. C. F. Pahud de Mortanges. eig., Deven ter, met Madel wie Du; 6. kapt. W. Th. Carp, eig., Den Haag, met Roland; 7. H. v. d. Bergh £r-, eig., Scheveningen, met Kachama; 8. mej. nauptlt. met Daisy (eig. Oranje Manege, scheveningen9. mevr. Kahn, met Flirt (eig. A. H. Boeseken, Den Haag); 10. mej. Berg man, met Scottish Maid «eig. R J. J. Hiemstra, Den Haag». 1.?\^aarclen' gereden door dames: 1. Freule la Haisslère. met Gidran Bibcr <elg. H. Leiden); 2. mevr. Feenstra. met La r£, s? (£1?* Amst Ryt. My.. Amst.»: 3. Freule tTail? in£ met B^ue Bird ,eig. Oranje Ma- nege, Scheveningen); 4. mevr. Siem. met Flying Lmtchmam eig. Balfour Farm, Hillegersberg); o'3.evr' Hensen, met Blarney Boy (eig. dr. t atlV,1!1??1111'. Den Haag'; 6. mej. Pauptit, met RW °rar>Je Manege, Scheveningen). springconcours M.: 1. N. Uytendaal met Bluf n iI s™': 2- L' Uytendaal met Clou de fer. li}"JS 2? sec-: 3- Ritmeester G. P. rle Kruyff a nG*°vlnezz* 4 ft. in 19 sec.; 4. Ritmeester 4'ff j U. Van dar Voort van zyp met Hannes. i 5. D. H. Pasman met Dunenbank KruvA 49sec: 6. Luitenant-kolonel J. M. de Mortrti met Berly 3 ft- ,n 52 *ec-: 7- D- cT- 8 met Koeningshusar 3 ft. in 57 sec.; 58 sec Van der Voort van Zijp 3 ft' in suurS«5festelde wedstryd. bestaande uit dres- Kon sPrIn&en. 1. E. Kahn te Schevenin- met ïn«H?polr 562 P°t: 2. D. Siem te 's-Hage dam-s iP* ™n The Balour Farm te Rotter- 4-8 i'.Yiw S-" Tack te 's-Hage met Mysterie, met vtJj!,"' ri m- C. F. Pahud de Mortanges Bergh h*\vll Du' 4772/3 Pnt: 5. H. v. d. pnt FervAi Schoveningen met Kachama. 477 bPce 47isi? vermeldNet van kapt. N. J. Breu- '54 pnt; Sportsman van J. W. van Rees. OLYMPISCH NIEUWS. Jaarvergadering Nederl. Olympisch Comité. De Van Tuyllbeker voor den Nederlandschen Hockey Bond. Onder leiding van mr. A. baron Schimmel- penninck van der Oye werd Zaterdagmiddag in ..Krasnapolsky" te Amsterdam de algemeene vergadering van het Nederlandsch Olympisch Comité gehouden. De heer Schimmelpenninck memoreerde het feit, dat prins Bernhard het beschermheerschap van het N.O.C. heeft aanvaard en wydde ge voelvolle woorden aan het verschelden van baron de Coubertin, den stichter van de mo derne Olympische spelen en aan den onlangs overleden voorzitter van den Nederlandschen Hockey-Bond, baron van Pallandt van Keppel. Spr. deed eenige mededeelingen omtrent dc Olympische spelen in 1940 en deelde mede. dot het bestuur aan den Ned. Hockey-Bond den Van Tuyllbeker heeft toegekend als bekroning voor fraaie resultaten, welke het Nederlandsche hockey in 1937 heeft behaald. De heer Edo Bergsma hield hierna een plei* dooi voor uitbreiding der lichamelyke opvoe ding. SCHERMEN. GEEN WEDSTRIJDEN VAN DEN K.O.S. Tengevolge van de leger-uitbreiding en an dere defensie-omstandigheden, zijn de scherm- wedstrijden van den Koninkiyken Officiers Schermbond, welke dit Jaar van 11 tot 16 April op Marlot te Den Haag zouden worden gehou den, ernstig in het gedrang gekomen. In verband daarmede gaan de wedstryden voor de officieren, leden van den K.O.S. niet door. Er zullen thans op 14 en 15 April alleen wed strijden worden gehouden voor adspirant leden van den K.O.S.. n.l. de cadetten en adelborsten en de leerlingen van scholen voor reserve officieren. L.U.T.O. VII wint met 61 car. T.O.G. W—Poort v. Cleef III. J. Guly (T.O.G.) 80 37 36 6 1.02 P. Sire (P. v. Cl.) 80 80 36 11 2.22 N.N. 70 58 40 7 1.46 H v. d. Berg 54 54 40 6 1.35 C. Boom 48 32 38 5 0.84 P. Gordyn 40 40 38 5 1.05 F. Pijnakker 40 36 43 7 0.83 C. v. Valderen 40 40 43 6 0.93 T.O.O. III verliest met 75 car. S.D.O. II— Poort v. Cleef III. F. Blauw (S.D.O.) 74 74 37 11 2.— P. Sire (P. v. Cl.) 80 38 37 4 1.02 B. Sanders 69 69 25 14 2.76 H. v. d. Berg 54 18 25 4 0.72 J. v. d. Meer 44 44 35 6 1.25 P. Gordyn 40 30 35 4 0.85 C. v. Haa6teren 40 40 32 6 1.25 C. v. Valderen 40 22 32 6 0.08 S.D.O. II wint met 108 car. DAMMEN. Keiler wederom Nederlandsch kampioen. Du kei tweede. Gisteren is onder groote belangstelling in het Parkhotel te Amsterdam de laatste ronde om het persoonlijk kampioenschap van Nederland dammen gespeeld. Door zyn party tegen Ligt- hart te winnen wist de kampioen van 1937, de Amsterdammer R .C. Keiler, zijn titel met suc ces te verdedigen. Op de tweede plaats eindigde de IJmuidenaar Dukel. De eindstand is als volgt: 1. en Nederlandsch Kampioen R. C. Keiler (Amsterdam) 17 pnt.; 2. B. Dukel (IJmuiden) 15 pnt.; 3. J. H. Vos (Am sterdam) 13 pnt.; 4. H. Kinnegin (Rotterdam) 12 pnt.; 5., 6. en 7. F. Raman, W. Rustenburg en A. K. W. Damme (allen uit Amsterdam) 11 pnt.; 8. en 9. A. Llgthart (IJmuiden» en C. J. Loch- tenberg (Amsterdam). 9 pnt.. 10., 11. en 12. P. J. van Dartelen (Haarlem), C. Suyk (IJmuiden) en A. de Graag (Heusden) 8 pnt. BENTHUIZEN. Burgerlijke Stand. Getrouwd: Matthys Pieter Sonneveld, 28 j. en Arina Adriana van Driel. 26 J.; Leendert Paul. 48 j. en Jannetje van Belzen. 31 j., te Arne- muiden. HAARLEMMERMEER. Burgerlijke Stand. Geboren: Hendrikus Jacobus, zoon van W. J. Byi en A C J Betjes; Carel Reinhard Kors, z. van B. J W. Reimers en C. van Beem; Bote, zoon van K. J. Brand en B. Oerlemans; Jansje, dochter van J. Kamer en N. Noorden; Cornells,* zoon van E. S. Zorge en J. van Driel; Aaltje, dochter van G. Rankema en A. van Dyk; Lucia Johanna, dochter van N. G. Gerritsen en J. Galjaard; Gerarda Francisca. dochter van G. van Diemen en E. A. Bos; Helena, dochter van P. G. Schrama en W. J. du Pau; Matthys Cor nells, zoon van T. Vastenhout en G. A. de Jong; Cornells Jan, zoon van G. Roos en M. Turken burg; Adriana Trijntje, dochter van E. Wes- dorp en W. de Vries; Jan Pieter, zoon van J. Klein en A. C. Kuiper; Hendrik, zoon van J. Helder en A. Prins; Labina, dochter van C. Ippel en P. Tamerus; Aaltje, dochter van G. van Tol en J. Noordyk; Jeltje, dochter van J. Weerstra en J. Dol. Ondertrouwd: Pieter Zoeteman 67 j. en Jo hanna G. Jansen 67 j.Cornells den Dekker 28 J. en Wlllempje J. Eickhoff 23 j.; Lambertus Braakman 43 j. en Jannigje Lustig 30 j.; Hui- bert Siegers 29 j. en Grietje Verhoog 30 j.; Leendert Bouthoorn 32 J. en Jenneke Knoop 26 jaar. Gehuwd: Jan Knibbe 27 j. en Jacoba Haagsma 24 j.: Arie Freeke 25 J. en Jannetje E. Café 20 j.; Anthonie Schuurman 27 j. en Wilhelmina van Kerkhoven 27 j.; Pieter Uithol 26 j. en Johanna van Andel 26 J. Overleden: Grietje van der Steeg 24 jaar on gehuwd: Gerrit Withaar by genaamd de Jong 71 jaar geh. met S. W. Klercq: Theresia Schnack 40 j. geh. met M. Mes: Jannetje van de Leur 37 j. geh. met M. Jansen; Dina Martina Maria 7 mnd., dochter van F. de Ruyte en J. T. Wortman, Loop der Bevolking. Gevestigd: Cornells de Jong, Roerdompstraat 33: Johannes J. Klokkemeyer. Burg. Amers- foordtlaan 66; Carel E. L. Dykstra. Concours laan 42; Gijsbertus J. P. Hubert, Havikstraat 27; Wubbe Meijer, Nieuweweg 7; Jan C. Timmer, Badhoevelaan 81; Antonie Brus. Aalsmeerder- weg 587; Antonius van Eekelen. Aalsmeerder- weg 695; Pieter de Vette. Aalsmeerderweg 695; Cornells Buitendijk, Schipholdijk 204; Vltalus Platjouw. Hoofdweg 1632; Jacob van der Laan, Kastanjelaan 41; Petrus I. Cokart, IJweg 501; Johan G. Munnik, Badhoevelaan 9; Helena Kramer. JJweg 501; Adriaan de Wilde, Spie ringweg 252. Vertrokken: Teuntje E. Braat van der Ent. n. j Nieuwkoop. Noorden B 69; Catharina G. Stok man, naar Amsterdam, Banstraat 58hs.; Robert Kellenbach, naar Haarlem, Crayenesterlaan 28; Teunis Klootwijk, naar Haarlem. Koolsteeg 12; Eduard K. Volkersz; naar Amsterdam, Orthe- liusstraat 199 1 hg.; Jan Heijdenrijk, n. Amster dam. Westlandgracht 123 hs.; Arnoldus B. Mole- man naar Amsterdam, Fagelstraat 55; Jan Knoop, naar Amsterdam, Alb. Cuypstraat 221 3 hg.; Josephus J. van den Berghe. n. Amsterdam Osdorperweg 850; TJipke M. Haitsma. n. Am- I sterdam. Mercatorstr. 19 2 hg.; Elisabeth Spruitenburg. naar 's Gravenhage. Gouverneur- laan 391; Leendert Vaalburg. naar Castricum, Pernéstr. 29; Cornells J. van Oostende, naar Amsterdam. Ie Schinkelstr. 17. 1 hg; Govert H. Vetten, naar Amsterdam. Sluisstraat 33 lhg; An tonius J. A. Kienstra. naar Amsterdam, Ma- durastraat 14 2 hg; Marlnus Holleman. naar Middelhar nis. Waterweg E 66; Wouter Timmer, naar Aalsmeer. Oostelnderweg 114. Brutale inbraken. In Haarlemmermeer is in het nieuwe Tuindorp nabij Sloten 's nachts weder een drietal inbraken gepleegd, waarbij eenig geld en zilveren voorwerpen werden ont vreemd. De dief of dieven wisten zich door inklimming toegang te verschaffen tot de aan den Meidoornweg staande huizen, be woond door de gezinnen H.. K. en K.. heb ben alles overhoop gehaald en wisten bij H. ongeveer f. 50.en bij de anderen een partijtje tafelzilver te bemachtigen. De po litie stelt een onderzoek in. Goedgeslaagde demonstratie van Politie-diensthonden. Op het gemeentelijk concoursterrein te Hoofddorp werd op initiatief van het be stuur van de pas opgerichte afd. Haarlem mermeer e. o. van den Ned. Bond van den Politie-Diensthond onder groote belang stelling een demonstratie gegeven van Po litie-diensthonden door de Honden-Bri gade van de gemeente Haarlem. Dank zij het droge weer. veTkeerde het terrein in uitstekende conditie, hetgeen aan het wel slagen van deze demonstratie ten goede kwam. De prachtig afgerichte dieren, wek ten groote bewondering; velen toonden zich dan ook enthousiast over de schitte- lende staaltjes van hondendressuur. Op verschillende plaatsen in Haarlem mermeer werd onder begunstiging van goed weder de door de afd. Haarlemmer meer van de N. H. Ver. „Het Witte Kruis" georganiseerde verkoop gehouden van het ..Emmabloempje" ten bate van de t. b. c.- bestrijding. Hoewel de gezamenlijke op brengst uit de verschillende wijken nog niet bekend is, zal deze gezien de op brengst voor de afd. Hoofddorp (f.142.—) wel ongeveer gelijk zijn aan die van ver leden jaar. Tot badmeester van de bad- en zwem inrichting. Is weder benoemd de heer F. Happel te Amsterdam, die deze functie heeft aanvaard. SCHAKEN. Dr. M. Euwe weer naar Leiden. GYMNASTIEK. BONDSKEURWEDSTRIJDEN KLASSIKAAL BRUGTURNEN TE AMSTERDAM. Onder zeer groote belangstelling is gistermid dag een bondskeurwedstryd klassikaal brugtur- nen gehouden, georganiseerd door den Amster- damschen turnbond. Over het algemeen werd goed werk geleverd. De Haagsche vereeniging „Donar" eindigde als eerste met 72 pnt.; „Aspa- sla" uit Rotterdam werd tweede. Het program ma werd gecompleteerd door verschillende demonstraties van dames en heeren. De uitslag luidde: 1. Donar (Den Haag) 72 pnt; 2. Aspasia (Rotterdam) 68 pnt; 3. W. I. K. (Den Haag) 611/4 pnt; 4. D.O.S. (Amsterdam) 60 pnt; 5. Maas (Rotterdam) 51V4 pnt; 6. Sim- son (Amsterdam) 49Vü pnt. HOCKEY. R.H.C.ZUIDWIJCK (MIXED) 0—2. Tot besluit van het seizoen had de Ryswyk- sche Hockeyclub een aantal wedstryden georga niseerd, waarvoor ook een Zuidwyck-combinatie was uitgenoodigd. Tijdens dezen wedstryd, die ln de beste ver standhouding werd gespeeld, was er vrywel doorloopend een klein Leidsch overwicht, zoo dat de Zuidwyck-kceper aanmerkelijk minder te doen had dan zyn collega aan de overzyde. De Leidsche voorhoede bleek het doel echter zeer lastig te kunnen vindon. Wel forceerde zij enkele strafcorners, waaruit ook door Mater de beide doelpunten ontstonden. Een thé-dansant besloot dezen middag. KAMPIOENSCHAP VAN LEIDERDORP. De stand der competitie om het kampioen schap van Leiderdorp luidt: Hoofdgroep: J. Smit 13 gesp. 21 pnt.; L. v. Egmond 14—21; J. B. v. d. Wyngaard 1420; J. v. Sandyk 1420; C. Melnema ,14—19; C. v. van Sandyk 1418; H. v. d. Vegt'l4—18: W. v. Heusden 14—16: A. Spies 1415: N. Hoogervorst 13—14; R Marbus 13—13; H. Bloemendaal 1512 x; W. Ramp 145 x; A. de Langen 155 x G. W. de Rooy 14—3 x; G. v. d. Voort 15—4 x. 2e groep: C. de Koning 10 gesp. 15 pnt.; W. Overdevest 10—14; M. de Koning 10—13; A. Kruidenier 1012; C. Zwanenburg 1011; J. v. Tongeren 9—10; J. Goedhart 10—9; K. Spek 108; S. Zwanenburg 10—7; W. v. d. Zwan 9—6 B. Hoogervorst 10—3 x. Daar de spelers vermeld met x. alle wedstrij den niet hebben uitgespeeld, zyn deze voor de tegenparty gewonnen verklaard. Met nog slechts 1 of 2 wedstryden te spelen is in de Hoofdgroep nog niet bekend wie kum- ploen zal worden. Hoewel Smit de beste kansen heeft, is een beslissingswedstryd niet uitgesloten Van de 2e groep is na spannenden kamp met slechts één punt verschil C. de Koning kam pioen geworden. Hoewel voor de 3e groep alle wedstryden nog niet gespeeld zijn is toch de kampioen al be- kend n.l. B. A. Hoogervorst die hier met de eerepalm gaat stryken. De Noteboomwedstrijd van het Leidsch Schaakgenootschap. Deze jaarlüksche wedstrijd, uitgeschreven door het bestuur van het Leidsch Schaakge nootschap. zal dit jaar gehouden worden op Zaterdag 14 Mei a.s.. des avonds van 711 en op Zondag 15 *Mei d.a.v. van 15 en van 6',410uur. In de eeregroep zullen dit Jaar medespelen: de oud-wercldkampioen dr. M. Euwe. W. H. v. d. Nat. kampioen 1937 van den Schaakbond voor Leiden en Omstreken; prof. dr. J. Droste, lid van L.S.G. en als vierde P. J. Mühring, één der sterkste Rotterdamsche spe lers. In deze groep komt de winnaar in het bezit van den fraaien Noteboom-wisselbeker. die het eerste jaar door dr. M. Euwe werd gewonnen en het vorige Jaar door wijlen den heer P. F. van Hoorn. Voorts worden er wedstrijden gehouden voor Hoofd-, 1ste en 2de klasse spelers, verdeeld in groepen van 4, met in elke groep 2 prijzen. Liefhebbers moeten zich opgeven vóór 7 Mei a.s., by den heer M. J. Dieben. Witte Singel 2. DE COMPETITIE. Noordwyk in het ongelijk gesteld. Het hooger beroep, door de schaakvereeniging „D. Noteboom" te Noordwyk Ingesteld tegen de beslissing over de afgebroken party van den wedstrijd Voorschoten INoordwijk I. die voor Voorschoten gewonnen werd verklaard, is dooi de commissie van arbitrage eenstemmig of ge wezen. doordat de party H. Noort (V). Th. Pas man <N.) wederom voor Voorschoten gewonnen is verklaard. De uitslag van den wedstrijd is daardoor dezelfde gebleven, een gelijk spel (55). SIMULTAANSEANCE TE VOORSCHOTEN. Hedenavond zal de heer Kleer. kampioen van Leiden, een simultaanseance geven voor de leden van de damvereeniging „Voorschoten" in café „Overbosch" van den heer J. G. Versteegen. DE PROM.-DEGR.-WEDSTRIJD POLITIE- SCHAAKCLUB I—R.K. SCHAAKCL. 2 KON. II MOET OVERGESPEELD WORDEN. Evenals eenigen tijd geleden de L. Arb. Schaak club. heeft thans het bestuur der R.K. Schei. De 2 Koningen een fout tegen het wedstrijd reglement gemaakt, doordat in tovengenoemden wedstryd aan het 1ste bord van De 2 Kon. II en lid heeft mcdegespeeld, die reeds driemaal in het eerste tiental als invaller heeft gespeeld. Het wedstrydreglement bevat n.l. de bepaling, dat een speler, die meer dan tweemaal is in gevallen ln een hooger tiental, niet meer voor het lagere tiental mag uitkomen. Omdat het nu den speler aan het 1ste bord betreft en de overige 9 spelers dus alle 1 plaats te laag hebben gespeeld, heeft het bestuur van den Bond bepaald, dat. gezien de belangen die bij de prom.-degradatiewedstrijden betrokken zyn, bovengenoemde wedstryd in zyn geheel moot overgespeeld worden en wel op Vrijdag 22 April a.s. by de Politieschaakclub. HILLEGOM. Raadsstukken. Nogmaals het Uitbreidingsplan. In de raadsvergadering ls de behandeling van het Uitbreiding aangehouden. Dit komt nu morgen aan de orde, ten einde de raadsle den in de gelegenheid te stellen schrifte lijke bezwaren in te dienen bij B en W. Van de acht raadsleden, die vóór aanhou den stemden, heeft één lid schriftelijk be zwaren Ingediend, namelijk de heer C. W. van Dam. Zijn bezwaren betreffen de terreinen ten zuid-westen van de jhr. Mockkade. die niet geschikt zouden zijn voor arbeiderswonin gen, de terreinen tusschen de Weerlaan en ..Patrimonium" zouden bestemd moeten worden voor arbeiderswoningen; en de ter reinen ten westen der Van den Endelaan zouden moeten worden Ingedeeld onder klasse IV ln verband met bezwaarschriften van de N.V. A. C. van der Schoot c.s. In het praeadvies verwijzen B en W. naar de concentrische bebouwing ten op zichte van de jhr. Mockkade. Er is rekening te houden met een paalfundeering. Het tweede bezwaar van den heer van Dam zou volgens B. en W. het karakter van het plan ernstig schaden. De opzet ls niet zoo langs den Rijksweg te bouwen. Uitbreiding tusschen de Weerlaan en Patrimonium is ten eenenmale ongewenscht en een fout. Aan het derde bezwaar is door B en W. reeds tegemoet gekomen. Om die redenen wordt door B en W. voorgesteld niet op de bezwaren van den heer van Dam in te gaan. Eén politle-agent meer. B. en W. zijn de overtuiging toegedaan, dat de huidige bezetting van het politie-eorps beslist on voldoende ls en dat het aantal politie ambtenaren noodzakelijk met een agent moet worden uitgebreid Wat de financieele consequenties betreft, meenen B en W goed te doen er de bij zondere aandacht op te vestigen, dat de daarvoor noodige uitgaaf gedeeltelijk zal worden -ecompenseerd door e"n belang rijke verlaging der aan de agenten uit te betalen vergoedingen voor overwerk, dat met de huidige bezetting van het corps ten eenenmale onvermijdelijk is. Zij stellen daarom voor het corps met een agent uit te breiden en de verordening te wijzigen. Zilveren jubileum van den heer Litjens. Het zal on 13 Aorll a.s. 25 jaar geleden zijn. dat c*e heer .T. J. Litjens bil het R.X. enderwijs kwam. De a.s. jubilaris is reeds vele jaren hoofd van de R.K. U.L.O.-school alhier en in het bezit van eenige M.O.ak- ten. Hij heeft vele kantoorbedienden opge leid voor de practijk-examens in de mo derne talen. Het ligt in de bedoeling hem "P 13 April een huldeblijk aan te bieden. Raadsagenda. De Gemeenteraad vergadert morgen voor de volgende agenda; 1. Voorstel tot alge- hecle herziening van het Uitbreidingsplan; 2 Voorstel tot uitbreiding van het politie corps met een agent. 34

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1938 | | pagina 15