LEIDSCH DAGBLAD - Zesde Blad Zaterdag 20 November !9i SNCE7CMEV /TIKKEN Berichten vorige oplage STADSNIEUWS. De Stadhuisbouw. Rede van Delbos. THIJS OP BE „TAAIE HAAI99 (Bulten verantwoordelijkheid der Red.) Copie van de al of niet geplaatste stukken wordt niet teruggegeven. OPROEP LEGER DES HEILS. Nu de laatste dagen de koude Oostenwind zoo oin de ooren blaast en wti onze kin deren vóór zii 's morgens naar school gaan nog eens extra warm inpakken, wil ik u, moeders, vragen even te denken aan dat kleine ventje, dat u vanmorgen huiverend in zijn dunne jasje voorbij zag gaan. Mis schien zag u hem niet. maar was het zijn zusje. Zij beiden zouden ook zoo graag eens warm d o o r u woTden ingepakt. Misschien hangt er in de kast nog wel een jasje dat niet gebruikt wordt, ('t Is niet prettig voor een jas ongebruikt in de kast te hangen terwijl hij zoo graag zijn plicht wil doen!) En dan die dekens die u toch niet ge bruikt! Verzamel toch geen motten mevrouw daarvoor zijn de dekens toch niet geweven. Zii willen ook graag werken en dan al die schoenen, die u telkens moet afstoffen zij en u kunnen hun tijd beter gebru'ken! Maakt u een pakket voor ons klaar mevrouw? Wij komen het graag ha'en. (De zomerjurken komen wii graag van den zomer halen mevrouw, die geven onze kinderen nu geen warmte!) Telefoon 375. Voor het Leger des Heils Hooigracht 30. H. ROOZEN. DE LEIDSCH E DUINWATER MAATSCHAPPIJ. Mijnheer de Redacteur, Na al hetgeen in Uw blad is geschreven over de, ik zou haast willen zeggen reorga nisatie bij de Leidsche Duinwater Maat schappij, verzoek ik U beleefd het volgende in Uw blad te willen opnemen. Blijkens de uitvoerige en keurig gestelde uiteenzetting over de tarievenwijziging en de daarmede in verband te nemen maat regelen, dreigt er voor de gebruikers niet het minste nadeel, indien gewenscht zal in elk perceel een watermeter worden aange bracht, dwang zal niet worden uitgeoefend, het tarief per M.3 wordt met 10% verlaagd, het buitengewoon tarief blijft behouden, de wijziging zal de Gemeente een groot bedrag kosten, kortom, voor den zuinigen verbrui ker zullen de voordeelen in verhouding be langrijk zijn. Het „smijten met water" zal nu tot het verleden gaan behooren. Hierover, mijnheer de Redacteur, wil ik even het volgende opmerken: Het aanbrengen van watermeters ver- eischt het maken van een nieuwen grooten gemetselden watermeterput, aan te brengen in gang of vestibule, voor de voordeur, 50 c.M. uit den gevel. In verband met deze vastgestelde plaats moet dikwerf de water leiding worden verlegd en opnieuw met een straatleiding op de hoofdbuis worden aan gesloten. Welke hooge kosten en onaange naamheden hieraan verbonden zijn, zal een ieder kunnen begrijpen. Weliswaar zal er geen dwang worden uit geoefend, elke verbruiker is vrij om van het nieuwe tarief te gaan „profiteeren", doch, zoo lazen wij verder, als regel zal na een verzegeling of afsluiting geen nieuwe water levering geschieden volgens den thans be- staanden toestand en berekening. Practisch komt het dus hierop neer, dat zeer binnenkort alle woningen alleen een gering aantal zeer kleine buitengesloten van meters worden voorzien, de eigenaren dier woningen dus zeer groote kosten moe ten maken om van de „voordeelen" te gaan genieten. Het is te begrijpen, gelukkig voor de L.D.M., dat waterlevering niet is te vergelij ken met gas en electriciteit, er moet een minimum verbruik worden vastgesteld, de grootte hiervan zal echter toch niet het maximum mogen benaderen. Met den wethouder ben ik van meening dat verreweg het grootste aantal verbrui kers niet beseft, hoeveel moeite het kost om dat kristal-heldere water in de badkuip té laten ruischen, dat het niet goed te pra ten is om van dat water een overmoedig en overdadig gebruik te maken, echter, als verzachtende omstandigheid wil ik hieraan toevoegen, ook dat water werd abnormaal hoog betaald. Verwijzen naar 24% dividend is hiervoor voldoende. Volgens de verwachtingen van de Directie der L.D.M. zal, na invoering van het nieuwe tarief en het aanbrengen van watermeters, het waterverbruik belangrijk afnemen. Door die geringere afname en den 10% lageren prijs per M.3 wordt de verwachting gewekt, dat tn het vervolg de waterievering ongeveer tegen kostprijs zal geschieden, althans de hooge winsten tot het verleden zullen gaan behooren. Na echter inzage te hebben genomen van de nieuwe voorstellen welke door de L.D.M. reeds nu aan verschillende contractanten zijn toegezonden, zal men tot de conclusie komen, dat het vastgestelde minimum te betalen bedrag slechts weinig lager is dan het nu verschuldigde per abonnement. Mót de volgende drie in mijn bezit zijnde nieuwe voorwaarden kan ik die bewering argumenteeren. 1. Overeenkomstig het thans geldende abonnementstarief is er steeds betaald, per J&ar f. 40.50 .Volgens het nieuwe tarief te betalen als minimum inrr 40.50. in de toekomst een aanmerkelijk hooger be drag voor waterlevering moeten worden vol daan. Een hooger bedrag, terwijl de prijs met 3 ct. per M3 is verlaagd! Een prijsver- hooging dus, en dat in dezen tijd! Hierbij komen dan nog de door velen te maken, reeds bovengenoemde, hooge kosten. Een vergelijking met de levering van gas en electriciteit is voor de tweede maal niet te maken. Deze kosten kunnen de verbrui kers zelf regelen, aansluiting is niet ver plichtend, een minimum verbruik wordt niet gevraagd. De verbruikers betalen ge zamenlijk en in verhouding de winst. Bij het voorgestelde nieuwe tarief voor waterlevering worden de groote gezinnen en de huiseigenaren het meest gedupeerd. Hier bij kan niet gesproken worden over het ge zamenlijk betalen van een soort belasting. Bovendien zullen vele eigenaren nu afhan kelijk worden van de zuinigheid welke de huurders zullen willen betrachten. Door de loopende contracten en door de indeeling j van vele gebouwde eigendommen is het lang 1 niet altijd mogelijk om den huurder het contract voor waterlevering te doen aan gaan. Met deze voornaamste bezwaren, mijnheer de Redacteur, meen ik te hebben aange toond, dat de nieuw ontworpen tarieven- regeling voor verreweg het grootste aantal contractanten zeer ongunstig genoemd moet worden. Verlaging van minimum-verbruik en reductie bij grootere afnamen zal nood zakelijk blijken. Bovendien moet het in de toekomst mogelijk zijn om bestaande abon nementen, ook na afsluiting, wederom te continueeren. Desnoods zonder 10% verla ging. Ik vrees dat tijdens de a.s. zitting van den Gemeenteraad het nieuwe tarief voor het kristalheldere water er als zoete koek in zal gaan, temeer nu de Directie der L.D.M. reeds nu honderden voorstellen tot wijziging heeft verzonden. Maar toch, mijnheer de Redacteur, is het mij mogelijk geweest om door Uw bemidde ling even op het zeer onbillijke te wijzen. Moge het nog niet te laat zijn! Met zeer beleefden dank voor de door U beschikbaar gestelde plaatsruimte, ver blijf ik, Hoogachtend, Uw dw. D. staan, dat verschillende adressen en ont vangstbewijzen voor verd. P., wiens zaak eerst werd behandeld, waren geschreven. De procureur-generaal vorderde verd.'s veroordeeling tot een gevangenisstraf van een jaar. De rechtbank had hem tot twee en een half jaar met aftrek van voorarrest ver oordeeld. UIT NED. OOST-INDHÈ DE „KRAKATAU" WERKT WEER. BANDOENG, 19 November (Aneta/ANP). De leider van het vulcanologisch onder zoek telefoneerde van zijn waarnemings post te Pasaroean, dat de Krakatau weer in werking as. Op 17 November om 10.30 uur plaatselij ken tijd vond een uitbarsting plaats tot een hoogte van 500 meter, terwijl vandaag om de tien minuten erupties worden waarge nomen. BUITENLAND. Onderstaande berichten werden reeds in een deel van onze vorige oplaag geplaatst. De volletHge afbouw aanbesteed. Hedenmorgen is door den architect van het Stadhuis, Ir. C. J. Blaauw, onders hands het derde en laatste deel van den Stadhuisbouw aanbesteed, omvattende den totalen afbouw. Er was als volgt ingeschreven; H. Kors- wagen Nzn. f. 337.935; Bik en Breedeveld f. 344900: W. P. de Vreede, Noordwijk f, 355.960; C. Alberts en Zoon, Amsterdam f. 359.600; Gebrs. Terlingen, Amsterdam ƒ.362.400; N.V. Ned. Aann. bedrijf voorh. H. F. Boersma, Den Haag f. 364.400; N V. Werninks Betonmij. f. 378.000; N.V. Holl. Beton Mij., Den Haag f. 399.000; N.V. Ing. Bur., voor Bouwnijverheid, Oegstgeest f. 407.000. Waar geen woonplaats is vernield is deze Leiden. Het geheel wordt in beraad gehouden. BINNENLAND. BURGEMEESTER VAN BENTHUIZEN. Bij Kon. Besluit van 17 Nov. is met Ingang van 1 December 1937 benoemd tot burgemeester der gemeenten Benthuizen en Moerkapelle, mr. J. A. S. Holland, De nieuwe burgemeester is 31 jaar en thans gemeentesecretaris van Lexmond, KOMST VAN DE POLITIE VOORKOMT MOORD. Liefdesdrama te Dordrecht. In den nacht van Woensdag op Donder dag is de 22-jarige magazijnknecht B. R. uit Dordrecht de woning van mejuffr. F. aan de Lindestraat aldaar binnengedron gen, met de bedoeling haar van het leven te berooven. B. R. was bij mej. F, in huis geweest, doch 14 dagen geleden heeft zij hem na een oneenigheid de deur gewezen. Daar zijn liefde voor mej. F. niet beantwoord werd, zon hij reeds eenigen tijd op wraak. Met een broodmes gewapend, is hij de woning aan de Lindestraat binnengedron gen, na twee ruiten en een deur te hebben vernield. Agenten, die gezien hadden, dat de man de woning binnendrong, gingen even eens naar binnen en zij vonden beiden hl een hevige worsteling op den grond liggen. De indringer werd spoedig overmeesterd en naar het politiebureaiu overgebracht. Mej. F. had geen verwondingen opge- loopen. R. heeft een bekentenis afgelegd. f. 37.50 2.40 Voordeel per jaar f. 0.30 3. Volgens abonnem. thans p. j. f.21. Nieuw minimum tarief f. 17.28 Meterhuur 2.40 19.68 DE POSTVLUCHTEN. Het KL.M.-vliegtuig „Oehoe" Is van komend om 12.22 uur gistermiddag iphoi geland. POST WISSEL VERVALSCHBR STAAT TERECHT. Voordeel per jaar f. 1.32 3. Volgens abonnem.thans p. j. f. 17.— Nieuw minimum tarief f. 14.04 Meterhuur 2.40 „16.44 Voordeel per jaar f. 0.56 Uit deze voorbeelden blijkt dat het door de L.D.M. verwachte mindere verbruik niet in de „verlaagde" prijzen is verdisconteerd, ja erger nog. bij een zelfde afname als thans ls er van eenig voordeel geen sprake en zal Een jaar geëischt. Voor het Gerechtshof te Amsterdam ston den terecht de 51-jarige P. P. en de 45- jarige J. B.. twee medeplichtigen van den „lammen consul", de V.. welk trio een groot aantal valsche postwissels maakte en in wisselde waardoor de staat voor duizenden guldens werd benadeeld. De getuigen verhooien in de zaken tegen P. ert B. zijn geruimen tijd geleden gehou den, in beide gevallen gelastte het hof een nader onderzoek, naar enkele onderge schikte punten. Uit het deskundigenrap port van dr. J. Schrijver kwam vast te De Fransche minister van buitenland- sche zaken, Yvon Delbos heeft in de Ka mer de buitenl. politiek behandeld. Hij zeide: De Fransche politiek bestaat er in te werken aan het blusschen van reeds ont stoken branden, het beletten van nieuwe branden, het behoeden van Frankrijk en de wereld voor de gevaren van een oorlog. Wij moeten in staat zijn een aanval te ontmoedigen en ons verstaan met alle vre delievende naties. De crisis, die de Volken bond doormaakt legt ons zekere plichten van actie op, zoodat wij in het eerste gelid moeten staan van de naties, die voor den vrede werken. Spr. stelt het belang in het licht van de overeenstemming tusschen Frankrijk en Engeland ter waarborging van den vrede. Hieruit volgt niet, dat de daden der beide landen identiek zijn, een accoord is echter altijd gemakkelijk. Na vervolgens herinnerd te hebben aan de monetaire overeenkomst tusschen Frankrijk, Engeland en Japan, zegt spr., dat alle landen naar toenadering streven. Het geschut doet zich echter hooren in Spanje en het Verre Oosten. De zorg der regeering gaat er voortdu rend naar uit den oorlog te stuiten en den vrede te bevestigen. Wat den toestand in 't Verre Oosten betreft, de verdediging van den vrede bestaat niet in het steunen van formules, maar in een dagelijksche actie. In overeenstemming met Engeland en Amerika is. over het geheel met succes, gestreefd naar beveiliging der onderdanen in de interna tionale concessie te Sjanghai, waarheen dui zenden Chineezen de wijk hebben genomen. Wij hebben den wil een permanente solida riteit te handhaven met Groot-Brittannië en de Vereen. Staten ter verdediging van onze belangen in China, die gelijk zijn aan de hunne. De Volkenbond heeft erkend, dat het vergeefs zou zijn een collectieve actie te trachten te ondernemen. De geheele Vol kenbond heeft de bijeenkomst van de Brus- selsche conferentie bepleit. De volstrekt aanvaardbare voorstellen de zer conferentie zijn door Japan verworpen. Wanneer men de regeering verwijt, niet vol doende een Volkenbondspolitiek te voeren, vergeet men. dat eenstemmigheid noodig is en dat het gevaarlijk zou zijn te vertrou wen op een universaliteit, die nog niet be staat". De Fransche regeering heeft doen weten, dat zij nooit de veiligheid harer grenzen en de vrijheid der verbindingen in de Mid dellandsche Zee in gevaar zou laten brem gen. Met de actie van Nyon tegen de zee- schuimerij is de nauwe FranschEngelsche samenwerking ter betere verzekering van den vrede gebleken. Gehoopt moet worden, dat de belde Spaansche partijen zullen medewerken tot het terugtrekken der vrij willigers. Frankrijk aanvaardt bij voor baat de toepassing der desbetreffende overeenkomsten op voorwaarde, dat aile betrokken staten evenzoo handelen. Ten aanzien van zijn reis naar Boedapest, Bel grado en Praag verklaarde Delbos nog, dat men deze in het buitenland wel heeft wil len voorstellen als een bekentenis van zwakte. Frankrijk denkt aan geen enkel complot. Het streeft slechts cnaar behoud van den vrede, waarvoor aller samenwer king noodig is. VOOR ZONDAG 21 NOVEMBER. Hilversum I, 1875 M 1875 M. 8.30 KRO. 9.30 NCRV. 12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.00 KRO. 8.30 Morgen wijding 9.30 Gereformeerde Kerkdienst. Hierna: Gewijde muziek (gr.pl.) 12.15 KRO.-Orkest 1.00 „Meer geloofskennis", causerie 1.20 Vervolg orkestconcert 2.00 Godsdienstonderricht 2.30 Gr.muz. 3.05 KRO.-Melodisten, solist en gr.pl. 4.30 Voor de zieken 4.55 Sportnieuws 5.00 Gr.muz. 5.50 Nederduitsch Hervorm de Kerkdienst. Hierna: Gewijde muziek (gr.pl.) 7.45 Sportnieuws 7.50 „West- Indië", causerie 8.10 Berichten ANP. Me- dedeelingen 8.20 Causerie voor het Na tionaal Fonds voor Bijzondere Nooden 8.30 KRO.-orkest en de KRO.-Boys 9.30 Gr.muz. 9.45 De KRO.-Melodisten en so list 10.30 Berichten ANP. 10.40—11.00 Epiloog. Hilversum H, 301 M. 8.55 VARA. 10.00 VPRO. 12.00 AVRO. 5.00 VPRO. 5.30 VARA. 8.00—12.00 AVRO. 8.55 Gr.muz. 9.00 Sportnieuws 9.05 Tuin- bouwhalfuur 9.30 Gr.muz. 9.40 „Van Staat en Maatschappij", causerie 10.0U Zondagsschool 10.30 Protestantsche Kerkdienst 12.00 Orgelconcert 12.10 Filmpraatje 12.35 Aeolian-Orkest 1.00 Gr.muz. 1.30 Aeolian-Orkest 2.00 Boek bespreking 2.30 Curtis-Strijkkwartet en solisten 4.05 Orgelspel 4.25 AVRO - Dansorkest 4.55 Sportnieuws ANP. 5.00 „Gesprekken met luisteraars", causerie 5.30 Voor de kinderen 6.00 Noviteiten- Orkest 6.30 Sportpraatje 6.45 Sport nieuws ANP., Gramofoonmuz. 7.00 Tus sen Zeven en Acht, gevarieerd programma m. m. v. solisten en de Lucky Birds 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen 8.15 Gr.- muziek 8.45 Radiotooneel 9.05 Om roeporkest en soliste 9.50 Radiojournaal 10.05 Musette-ensemble en soliste 10.35 Populair solistenconcert 11.00 Berichten ANP. Hierna: AVRO.-Dansorkest 11.40 12.00 Gr.muz. Droitwich, 1500 M. 12.50 BBC-Harmo- nie-Orkest en solist 1.50 Het Willie Wal ker Octet 2.20 Voor tuinliefhebbers 2.40 Gr.muz. 3.20 BBC.-Orkest en solist 4.20 Causerie „Christianity and Art" 4.40 Het Leslie Brldgewater kwintet 5.20 Vragenbeantwoording 5.40 Het Griller Strijkkwartet en solisten 6.35 Filmpraatje 6.50 Frank Biffo's Blaaskwintet 7.10 8.10 BBC.-Theater-Orkest 8.15 Kerk dienst 9.05 Liefdadigheidsoproep 9.10 Berichten 9.2510.40 Radiotooneel 10.50 Epiloog. Radio-Paris, 1648 M. 7.20 en 8.05 Gr.- muziek 11.50 Orgelconcert 12.40 Gr. muz. 12.50 Jean Ibos' orkest 3.20 Fred. Adison's orkest 3.50 Zang 5.20 Gr.muz. 5.35 Parijs' Symphonie-orkest 7.35 en 8.35 Zang 8.50 Symphonieconcert 11.20 1.20 J. Bouillon's dansorkest. Keulen, 456 M. 5.20 Havenconcert 7.35 Trioconcert en solisten 8.50 Gr.muz. 10.35 Bach-cantates 11.20 Omroep- kleinorkest en solisten 1.20 Concert 3.20 Omroeporkest, koor en solisten 7.25 Prisca-kwartet en piano 8.20 Omroep orkest, -koor en solisten 9.5011.20 Dansmuziek. Brussel, 322 en 484 M. 322 M.: 9.23 Gr.muz. 10.35 Orgelspel 11.20 Carillon concert 11.50 Cello en plano 12.20 Gr- muziek 12.50 Salonorkest 1.30 Omroep- dansorkest 1.502.20 en 2.35 Gr.muz. 3.00 Pianovoordracht 3.35 Accordeonmuz. 4.10 Radiotooneel 4.20 Zangvoordracht 5.35 Gr.muz. 6.05 Belgisch Pianokwar tet 7.20 Salonorkest 8.20 Bonte Avond 10.30 Gr.muz. 11.3512.20 Omroep- dansorkest 484 M.: 9.22 Gr.muz. 10.20 Zang 10.35 Gr.muz. 11.20 Ed. Loiseau's orkest 12.20 Gr.muz. 12.50 Omroepor kest 2.202.25 Gr.muz. 2.50 Populair concert 3.20 Symphonieconcert en solist 5.20 en 7.35 Gr.muz. 8.20 Omroep orkest en solisten. In de pauze: Radiotoo neel 10.30 Omroepdansorkest 11.20 12.20 Gr.muz. Deutschlandsender, 1571 M. 7.20 Het Omroeporkest en solist 8.20 Actueele causerie 8.50 het Omroeporkest 9.20 Berichten 9.50—12.15 Em. Rambour's or kest en orgelspel (gr.pl.). Om 10.05 Weer bericht. 40. Er stond een lichte Westen-wind en ook de zee was goed gezind; zoo kwamen dus de „Salamander' 'en de „Taaie Haal" te liggen in een ruime, kalme baai; de heele reis was goed volbracht, nog vlugger dan men had verwacht. Men liet het anker vallen; toen gingen zij van 't schip af, met zijn allen ja, zelfs ook de roovens en piraten moesten nu hun sohlp verlaten; zij werden, goed met touwen vastgesnoerd, gevank'lijk allen meegevoerd. Zoo gingen zij nu dus in optocht naar de stad, waar men de mare van hun komst alreeds vernomen had; toen Thijs en Leo en oom Brom met hun gevolg er kwamen aangeloopen, gooide men de poortsn van de stad wijd-open; de burgemeester trad hen tegemoet en sprak met luider stem een welkomst-groet I MAANDAG 22 NOVEMBER. Hilversum I, 1875 M. NCRV-Ulti ding 8.00: Schriftlezing, meditatie, wijde muziek (Gr.pl.) 8.30: Gr; 9.30: Gelukwensohen 9.45: Gra_ muziek 10.30: Morgendienst ij Christelijke Lectuur 11.30: GramofoT muziek 12.00: Berichten 12.15; i mofoonmuz. 12.30: Orgelspel i« Gram.muzlek 2.00: Voor de scholen! 2.35: Gram.muziek 3.00: Causerie o bloemen en planten 3.30: Granunm 3.45: Bijbellezing 4.45: Gramjnti 5.00: Voor de kinderen 5.45: ZangL 0.30: Vragenuur 7.00: Berichten Vervolg vragenuur 7.45: Reportage 8.00: Berichten ANP. herhaling SQs-a richten 8.15: NCRV-Orkest „Zurich, de stad van Zwlngli", causeri 9 30: Vervolg concert 10.00: Bericl ANP. 10.05: Dampraatje 10.20: v| volg concert 10.45: Gymnastiekles 11.0012.00: Gram.platen, SchriftlezinJ Hilversum II, 301 M. Algemeen 1 gramma, verzorgd door de VARA, lo.oj 10.20 voorm. VPRO. 8.00: Grammm 10.00: Morgenwijding 10.20: matte 10.40: „Fantasia" 11.10: volg declamatie 11.30: Orgelspel Gram.muziek 12.30: VARA-Orkestl 1 151.45 en 2.00: Gram.muziek 3J Declamatie 3.20: Viool, piano en 1 mofoon 4.00: Gram.muziek 4.30: vj de kinderen 5.00: Gram.muziek Optreden van amateurs 6.35: Mu causerie (met gr.pl.) 7.10: „Drijven Vastelanden?", causerie 7.30: 2 van de opera „Prince Igor" (Om ca. Herhaling SOS-Berichten en Berichi ANP) 9.15: Declamatie 9.40: spel 10.00: Berichten ANP lo'j VARA-Orkest 11.00: De Ramblers T 11.3012.00: Gram.muziek. Droitwich, 1500 M. 11.05: Orgelspel| 11.3511.50 en 12.05: Gram.muziek 12.20: Religieuze causerie 12.45: BBl Schotsoh-orkest 1.20: „In defence! unmodern architecture", causerie 1.3T 2.20: Orgelconcert 3.203.50: Geiger| zijn orkest 4.20: Cabaret-pr< 4.50: Gram.muziek 5.20: Alfredo Ca] poli's orkest en solist 6.20: Berichte 6.40: Het BBC-Midland-orkest 7| Variété-programma 8.05: DeclamaüeJ 8.20: „Town and country planning: Streets", causerie 8.50: Amerik: variété-programma 9.20: Berichten 9.40: Causerie „World affairs" 9.55: 1 dio-tooneel 10.25: Het Menges Strii sextet 11.35: Maurice Winnlck's Band! 11.5012.20: Dansmuziek (Gr.pl.). Radio Paris, 1648 M. 7.25 en 8.55 mofoonmuz. 10.35: Het Conservatorid koor en -orkest 12.20: Marsel Josse'si kest en zang 3.05 en 3.20: Zang 4.J Cellovoordracht 5.20: W. Cantrelle kest 8.37: Pianovoordracht 8.50: mousquetaires au convent", opera 10] Gram .muziek. Keulen, 456 M. 5.50: Omroepkleii 7.50 Görlitzer Orkestvereeniging 11] Verzoekconcert 12.35: NedersaksJ Symphonie-orkest en solisten 1.35 eert 4.30: O. Joost's orkest 5.35:1 en piano 6.35: Omroeporkest, -kiel orkest en solisten 8.20: Westduitl weekoverzicht 9.00: Zang 9.50—11^ Omroeporkest en Keulsch pianotrio. Brussel, 322 en 484 M. 322 M.: 12^ Gram.muziek 12.50: Omroeporkest I.502.20: Gram.muziek 5.20: orkest 6.50: Gram.muziek 7.05: Za| 7.20: Gram.muziek 8.20: „Die Vielgeliebte" 10.30—11.20: Gn muziek. 484 M.: 12.20: Gram.muziek 12.50: i lonorkest 1.50—2.20: Gr am muziek 5.20: Gram.platen 5.50: Salonorkest j 6.50: Oude muziek 7.35: Gramjqra 8.20: Radiotooneel met muziek 1031 II.20 Gram.muziek en causerie. Deutschlandsender, 1571 M. 7.20: varieerd concert 8.20: Berichten 8 Solistenconcert 9.20: Berichten i 11.20: O. Joost's orkest en pianoduo| Om 10.05: Weerbericht. GEM. RADIO-DISTRIBUTIEBEDRIJF, DE R.O.V. RADIO-CENTRALE. Voor Zondag 21 November, lste Programma: lederen dag van I uur: Avro, Vara enz. 2de Programma: lederen dag van I uur: Kro, Ncrv enz. 3c programma: 8.50: Keulen j Brussel Fr. 10.36: Keulen «f Brussel VI. 14.20: Brussel Fr. IJ Keulen 17.20: Parijs Radio bj Weenen of diversen plm. 21.00: Boa pest cf diversen 22.20: Brussel VI 22.30: Berlijn 23.20: Brussel Fr. I 4c programma: 8.30: Brussel VI. Radio P.T.T. Nord 12.20: Brussel 12.50: Droitwich plm. 16.20: Brui™ 17.20: Londen Reg. 18.05: diva 18.50: Droitwich 21.05: diversen 'Jj ■Londen Reg. 22AO: Droitwich - 3.00; Boedapest of diversen 'artis Radio. Voor Maandag 22 November. lste Programmalederen dag van I uur: Avro, Vara enz. 2de Programma: Iedesen dag ouir': Kro, Ncrv enz. 3e programma: 8.00: Keulen jParijs Radio 12.05: DnoitwifiJl Brussel VI. 14120: diversen Droitwich 15.55: Deutschlandsenaa 16 20: Pariis Radio 16.50: Londen! 17.20: Parijs Radio 18.20: LondenJ 1920: Keulen 20.20: Rome (Wj 2125: Boedapest of diversen Beriijn 23.20: diversen. 4e programma: 8 00: Brussel Vl. diversen 10.35: Droitwich "'.fijl Londen Reg plm. 12 45. Droit»'.1? 13.20: Londen Reg. 16.20: DrodW£ plm 20.05: Londen Reg. 20.50: Dronj 2140: Weenen of diversen Droitwich. Wijzigingen voorbehouden. 2-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1937 | | pagina 18