LEIDSCH DAGBLAD - Derde Blad Donderdag 16 September 1937 THIJS IJS EN DE TOOVERSPIEGEL SPORT GEMENGD NIEUWS VAN LEIDEN VOETBAL Een voetbalpool in Nederland Het was ons reeds eenlge dagen bekend, jat Ajex James, een van de meest beroem de voetballers, die Engeland en het con tinent van Europa ooit heeft zien spelen, naar Amsterdam zou komen. Voor zaken, nas er bij gezegd. Aan het eind van het vorig seizoen heeft James nog te Rotterdam tegen Feyenoord met Arsenal meegespeeld. Enkele weken geledeal heeft hij zijn voetbalschoenen voorgoed aan die wilgen gehangen. De bijna 40-jarige James trad in dienst bij the Ring (Blackfriars) Pool Ltd. te Londen, een z.g. voetbalpool, waarbij gewed wordt op uitslagen der wedstrijden van de En- gelsche en Schotsche league. Deze maatschappij wil ook een pool in Nederland oprichten en te dien einde zijn de directeuren de heeren O'Callaghan en Alex James en verder de vertegenwoordi ger voor het vasteland van Europa, de En- gcLschman D. van Gessel naai' Nederland gekomen. Men staat op het standpunt, zoo verna men wij tijdens een bespreking met deze belanghebbenden, dat deze pool in Neder land voor de wet zal worden toegelaten. Zeer waarschijnlijk zal de heer Fr. Pag- ram, de bekende Engelsche trainer van „Haarlem" de fiool in Nederland leiden. Men verzekerde ons. dat binnen zeer korten tijd, waarschijnlijk over twee we ken, de pool reeds in werking zou treden, terwijl agenten over het geheele land zul len worden aangesteld. De bekende Nederlandsche voetballer Kick Smit was ook bij deze besprekingen ir. het Amstelhotel aanwezig. James had zeer veel belangstelling voor de voetbal capaciteiten van den Haarlemmer. Gister avond is hij dan ook een kijkje gaan ne men bij de training op het Haarlem-veld. James denkt er echter niet aan om te fungeeren als bemiddelaar, ten einde Smit als prof in een Engelsche club te laten uitkomen. Buitenlanders kunnen immers niet naar Engeland komen als beroeps- voetballer. Morgen zal James weer per vliegmachine naar Londen terugkeeren. A.S.C.-COMB.LEIDSCHE BAKKERS GEZELLEN 2—4. Gisteren speelden de Leidsche Bakkers gezellen een vriendschappelijken wedstrijd tegen een A.S.C.-comb. welke door de bakkersgezellen met 42 werd gewonnen. Ruststand 21 voor de bakkersgezellen. De heer Pijnakker leidde dezen prettigen wed strijd correct. l. d. w. s. n—u. v. s. in. Tegen L.D.W.S. n zal U.V.S. Hl als volgt uitkomen: Doel: H. Bosboom: achter: J. Schipper en Leune; midden: F. Franken, H. W. Swanenburg en A. Arbouw; voor: J. J. Nijeboer, P. C. Onvlee, X. Beekmain, W. Fa- sel en G. den Daas. U. V. S—NEPTUNUS. Het U.V.S.-elftal komt as. Zondag tegen Neptunus in de volgende opstelling uit: Doel: H. Kramp; achter: G. Burgy en J. Delfos; midden: W. Regeer, P, Hansen en C. v. d. Reijden; voor: T. Oosberom, W. van Weerlee, C. van Goor, L. Platteel en B. Knul. BODEGRAVEN II—U. V. S. II. De U.V.S.-reserves, die tegen Bodegraven uitkomen, verschijnen met de volgende op stelling: Doel: J. Onderwater; achter: F. van Es en A. J. Graaf mans; midden; A. v. d .Berg, P. van Haasteren en B. van Duijl; voor: W. van Weizen, J. Fasel, P. Hendriks, J. Kramp en J. Onvlee. BOSKOOPSCHE BOYS. Het eerste elftal van Boskoopsche Boys Is voor de komende K.N.V.B.-competitie samengesteld als volgt: Doel: J. Koet; achter: J. Goudkade en D. v. d. Starren; midden: A. v. d. Stairren, Chr. Marchant en J. v. Bemmel; voor: D. Spek. C. van Ooijen, G. de Groot, W. Goudriaan en A. Jopse. ENGELSCHE LEAGUE. De uitslagen van de gisteren gespeelde leaguewedstrijden luiden: Eerste afdeeling: BirminghamLeicester City 41. Bolton WanderersArsenal 10. ChelseaGrimsby Town 10. Derby Coun ty—Everton 10. Leeds UnitedPorts mouth 31. LiverpoolStoke City 30. Manchester CityHuddersfield Town 32. Wolverhampton WanderersSunderland 40. Tweede afdeeling: Newoastle United luton Town 13. Nottingham Forest Barnsley 21. SouthamptonPlymouth Argyle 0—0. GYMNASTIEK. A. GANDER ZWITSERSCHE OEFEN- MEESTER VAN HET K. N. G. V. Sedert 1926 engageert het K. N. G. V. on geveer om het andere jaar een Zwitser- Khen trainer voor het keurturnerscorps Jan het K. N. G. V. en voor enkele turn kringen en vereeniglngen. De goede resul taten, die vooral na de cursussen onder hiding van Miez i Olympisch kampioen in 1523) en Wezel (lid van de Zwitsersche jtamoioensafdeeling der O S. 1928) duide lijk in het oog sprongen, heeft het bonds- bestuur van het K. N. G. V. ook dit jaar »eer doen besluiten een Zwitser, Gander, te engageeren. Gander is thans 27 jaar en meermalen kantoneel kampioen geweest. ®j was bij het Zwitsersche bondsfeest in 1532 te Aarau Kransturner. Zondag 19 Sept. vangt de cursus hier ter ™*de aan met de keurturners van het K. J G. v. en vervolgens worden gedurende mrticn weken achtereenvolgens in ver killende plaatsen lessen gegeven. .Het K. N. G. V. heeft het algemeen toe- imht op dezen cursus opgedragen aan den "Er J. H. F. Sommer, technisch lid van 1 dageHJksch bondsbestuur. Tjoklot Vraagt Relief- T Reepen zijn in 6 smaken M in ruim 35000 Kk zaken W* vooral I ook naar II Tjoklat Luxe choco- lade Pastilles^ Oublies Tjoklatjes lm Zoo ook Bali- neesche I te koop. 7609 waaiers. (Ingez. Med.) TENNIS. HELEN WILLS gaat WEER SPELEN. Met von Cramm in gemengd dubbelspel Helen Wills heeft ingeschreven voor het gemengd dubbelspel van de Pacific South West tenniskampioenschappen te Los An geles. Von Cramm zal haar partner zijn. Dit is het eerste optreden van Helen Wills in een tennistournooi na een afwezigheid van een jaar. Het is voorts hAar bedoeling gedurende dezen herfst aan verschillende 'ournooien in Califorrüë deel te nemen en zij zal daarna naar Londen komen om zich voor Wimbledon 1933 voor te bereiden. Helen Wills, Wimbledon kampioenen van 1927 tot 1930. In 1932 1933 en 1935 Ame- rlkaansch kampioene in 1923 tot 1925, van 1927 tot 1929 en 1931 )r wedstrijdtennis blijkbaar nog niet moe. Een comeback van een 32-jarige speelster. „Tel". KNOTTENBELT EN RINKEL NAAR INDIË Het Nederlandsche tennis, dat toch al niet over vele krachten beschikt, lijdt een gevoelig verlies door het vertrek van twee spelers: J. Knottenbelt en D. Rinkel, bei den uit Bussum. Belden vertrekken van daag naar Indië. Knottenbelt heeft den laatsten tijd weinig kunnen spelen, doch enkele jaren terug was hij een der spelers van wie men verwachtte dat zij de klasse van Timmer nabij zouden kunnen komen. Hij had een bijzonderen natuurlijken aan leg en Indien hij regelmatig en methodisch had kunnen oefenen, zooals het peil van het tegenwoordige wedstrijdtennis dat eischt, dan zou hij stellig regelmatig tot onze eerste internationals behoord hebben HIJ heeft in enkele interlandwedstrijden gespeeld en bereikte zijn hoogste presta tie in den Davis Cup wedstrijd tegen Mo naco. Men kan gerust zeggen dat zijn ver rassende spelvorm onze ploeg toen van een smadelijke nederlaag heeft gered. Timmer won zijn beide enkelspelen, zooals steeds, doch het dubbelspel waarop men zeker re kende, verloren Timmer en Koopman. Knottenbelt was zoo in vorm dat hij zoo wel Landau als Gallèpe sloeg. En na een strijd die alles vergde: beide partijen na vijf sets. Die tegen Laudau had als laatste sets 86, 75! Ook voor Hilversum en voor Bussum is Knottenbelt van beteekenis ge weest. Rinkel heeft zich tot de competitie be perkt. Ook hij was een speler met veel aan leg. Hij was voor Het Spieghel een kracht van het eerste plan. Ook bij hem was een natuurlijke aanleg aanwezig, die ontwik keld had kunnen worden, indien hij meer tijd beschikbaar had gehad. Msb. ,r BILJARTEN. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. De wedstrijd om het kampioenschap van Nederland groot biljart, cadre 45/2, zal ge organiseerd worden door de 's-Graven- haagsche biljartclub. Naar wij vernemen, zijn daarvoor thans als data aangewezen 19, 20 en 21 November. Er zal gespeeld worden in het clublokaal van genoemde vereeniging boven „het Zuid" aan de Groenmarkt. DUIVENSPORT. DE LUCHTBODE Wedvlucht vanaf Neufvilles (België) afst. 176 K.M.. waarvan de uitslag is ais volgt: C. F. Middelkoop 1, 6; G. Lamorée 2, 15, 17, 18; P. v. d. Berg 3. 8, 11, 14. 16, 19; J. Hoogerdijk 4; A. Sljtzema 7. 9, 10, 12. 13; J. Kamerbeek 15. In concours 56 duiven. Los 8 uur. Aankomst le duif te 11 uur 11 min. 12 sec. Laatste duif te 11 uur 36 min. 47 s. DE BLAUWKRAS. Wedvlucht met oude en tonge duiven van af Neufvilles (België). In concours 45 vogels. Deze werden te 3 uur met Noorden wind in vrijheid gesteld en bereikten hun hokken als volgt: A. v. Weeren 1, 4. 8: J Marijt 2. 6. 7; L. Gijman 3; G. Grebel 5; P. v. d. Leek 9. Eerste duif te 11 uur 40 min 42 sec of 827 74 meter Der minuut; laatsfe nrijswin- nende duif te 11 uur 54 min. 58 sec. of 779.32 meter oei; minuut. Morgen lnkorven voor Mons Laatste vlucht 1937. 1 DE REISDUIF. Wedvlucht vanaf Neufvilles 183 K.M. In concours 30 duiven welke om 8 uur met Noorden wind in vrijheid werden gesteld. De uitslag was als volgt: 1. 5. 11 C. W. F. Onvlee; 2. 9. 10. 12 J Füdpo; 3, 13 a FUdpo: 4. 6 J Sierat: 7. 8 N. P. Waasdom. De eerste duif werd gecon stateerd om 11 uur 43 min. gem snelheid 816 94 M. per min de laatste ountenduif te 12 uur 19 min. Morgen inkorven voor Mons (België), lo kaal Sliksteeg 16 SCHAKEN. OEGSTGEESTER SCHAAKCLUB. De Oegslgeester Schaakclub hield haar taarvergadering in het clublokaal Huize Wijnstok, aan de Geversstraat te Oegstgeest. De heer Segaar, de periodiek aftredende voorzitter werd bi) acclamatie herkozen. Na regeling van een aantal huishoudelijke za ken. werd de agenda behandeld van de as. Zaterdag te houden vergadering van den Leldschen Schaakbond, naar welke verga dering werden afgevaardigd, de heeren Se gaar, Juffermans en KlinkeT. Tevens werd beslo'en een proef te nemen met, besprekin gen over openingstheorie op den eersten Dinsdag van iedere maand De geregelde speelavonden zullen de Dinsdagavonden Ernstig auto-ongeluk te Slaperstil. Eén doode en twee zwaar gewonden. Gisteravond reed een groote bestel auto van de firma van Doom te Gro ningen, geladen met stukgoederen, van Groningen naar Leeuwarden. Plotse ling zwenkte de wagen op den Frie- schen straatweg bij Slaperstil, gem. Hoogkerk, met onverminderde vaart sterk naar links, raakte eerst een juist passeerenden wielrijder, botste ver volgens tegen een boom en vloog daar na in brand. Dc fietser, de 24-jarige smidsknecht J. Westerhof uit Leeg- kerk, die van zijn werk te Aduard op weg naar huis was, werd verscheidene meters weggeslingerd. Door omwo nenden, die kwamen toesnellen, werd hü na eenig zoeken in een sloot gevonden, doch hij bleek reeds over leden te zijn. De 24-jarige bestuurder van de bestel auto, Is. de Vreeze uit Groningen en een naast hem zittende vriend, H. Postema uit Zuidhorn, die voor plezier meereed, wisten zich, hoewel zwaar gewond, uit de geheel vernielde en brandende cabine te werken. De Vreeze kon nog mededeelen, dat er iets aan de stuurinrichting had gehaperd, doch daarna verloor hij het bewustzijn. Ver scheidene doktoren uit de omgeving ver leenden hulp, waarna de beide zwaar ge wonden naar het academisch ziekenhuis te Groningen werden vervoerd. De bestelauto en de lading zijn geheel door het vuur verwoest. ARRESTATIE IN DE TROUWKAMER. Een verstoord huwelijk, waarbij de politie den gummistok moest hanteeren. Een zeventienjarig meisje, dat aan de zorgen van den voogdijraad was toever trouwd en dat in een inrichting werd ver pleegd, was korten tijd geleden daaruit ont vlucht. Zij hield zich verborgen voor de politie en voor men haar op kon sporen, vernam men, dat zij gisteren te Amsterdam in het huwelijk zou treden. Dit zou ten ge volge hebben, dat zij meerderjarig werd. waardoor zij aan het toezicht van den voogdijraad onttrokken zou worden. Om dit te voorkomen, heeft de voogdijraad inge grepen. Twee rechercheurs verschenen voor de huwelijksvoltrekking in de trouwkamer en arresteerden de ionge bruid om haar weer naar het gesticht terug te brengen De bruidegom, die pas achttien jaar is. nam het geval kalm op. doch de familie dacht er anders over. De politie moest, daar er met. stoelen gesmeten werd. van den gummistok gebruik maken en zelfs met een revolver dreigen Derust was betrekkelijk spoedig weer hersteld en het meisje kon op transport worden gesteld. AUTO BOTST OP MOTORTRAM. Een zwaar gewonde te Schoorl. Gisteravond om tien minuten voor half acht is op den onbewaakten overweg nabij het station Schoorl een personenauto in volle vaart in botsing gekomen met een motortram van de Noorder Stoomtram Maatschappij, welke op weg was van War- menhulzen naar Alkmaar. De wagenvoerder van de tram had het ongeluk zien aan komen en had de tram welke langzaam reed halverwege den overweg tot stilstand weten te brengen. De auto werd door de buffers van de tram opengereten en totaal vernield. De auto werd bestuurd door den heer de Waal Malefijt uit Overveen, die tusschen de wrakstukken bekneld raakte en moest wor den uitgezaagd. Hij was er zeer ernstig aan Nadat door dokter Heringa de eerste HET MOTORONGELUK TE HEERLEN. Een van de beide slachtoffers van het motorongeluk dat gistermorgen om elf uur op den Heerenweg te Heerlen geschiedde, de 25-jarige ongehuwde mijnmerker J. Ree sing. is in den loop van den middag in het St. Jozefziekenhuis overleden. De toestand van den andere, den 16-jarige G. Koort. is nog steeds zorgwekkend. TWEE ENGELSCIHEN TE ROTTERDAM VERDRONKEN. Gisteren zijn te Rotterdam twee Engel- schen verdronken. De 45-jarige bootsman A. Amourette uit Londen is te water geraakt, door het breken van den touwladder van het in de Maashaven liggende s.s. „Flimton" over welken touwladder hij zich aan boord wilde begeven. Het lijk is in den loon van den avond opgehaald. Verder is in de Parkhaven de 25-jarige hotelhouder J Moris uit Loughboro (Lei cestershire) bij het aan boord gaan van de .Melrose Abbey" te water geraakt en ver dronken. BUITENLANDSCH GEMENGD. AUTOBUS OVER DEN KOP GESLAGEN. Te Blosenberg in Saksen is een autobus, die van Neurenberg terug kwam, over den kop geslagen. Drie passagiers werden ern stig, elf licht gewond. Een der zwaar ge wonden, een Duitsche uit Amerika, is in- tussohen overleden. EEN NIEUWE DUITSCHE GRANAAT. De Duitsche schrijver en vroegere leider van de Duitsche Katholieken, prins Huber- tus Löwenstein, heeft, naar de „Daily Tele graph" meldt, in een verklaring over het bezoek, dat hij onlangs aan Spanje heeft gebracht, medegedeeld, dat „de troepen van Franco gebruik maken van een nieuw wapen van Duitsch fabrikaat. Het is een soort granaat met een lading termiet van speciale samenstelling, welke door het normale anti-tankgeschut wordt afgeschoten. Deze granaten, die in het inwendige van de tank ontploffen, ontwik kelen een hitte van 4000 graden Celslus, waardoor ijzer en staal natuurlijk smelten als sneeuw". Sleepschip op IJsselmeer gezonken. Opvarenden ternauwernood gered. Het sleepschip ..Mies", metende 447 ton n belaften hulD was verleend, Ls hij in bèwusteloozen nTTnprnT TTT/T CT"MFi 2 L?E' rf. Jw toestand, met verschillende bloedende ver- BURGERLIJKE oIAJNÜ met kunstmest en gekeept dcrar de sleep- wondlngen en inwendigc kneuzingen naar boot „Alwi kapitein H^J. KUeren, thu s het stadsziekenhuis te Alkmaar vervoerd, ljehoorende te Amsterdam, de haven van dame, die naast den bestuurder zat, bekwam een bloedende hoofdwonde, doch deze was niet van ernstigen aard. Ook zij Ls naar het genoemde ziekenhuis overge bracht. De tram had geruimen tijd vertra ging. Amsterdam had verlaten met bestemming Zwolle, is gistermiddag omstreeks half vier op ongeveer 8 K.M. ten N.W. van Elburg op het IJsselmeer door slecht weer overvallen. Het schip verloor de zeilen cn maakte spoedig water, zoodat de schipper en zijn vrouw ternauwernood in staat waren op de sleepboot over te stappen. AI hun hebben en houden moesten zij achterlaten. Kor| daarop verdween de „Mies" in de Jjjjpte. Schip en lading waren verzekerd, doch de Inboedel niet. De schipper en zijn vrouw werden door de „Alwi" naar Elburg ge bracht. vaar rit in een café aan de haven zijn opgenomen. Het schip is gezonken in de vaargeul, waar ongeveer 10 voet water staat en ligt gevaarlijk voor de scheepvaart. TWEE BOVENHUIZEN UITGEBRAND. In een der uitgebreide nieuwe woning blokken van de gemeente Brimssum is gis termiddag om vier uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de woning van den heer S. en het zag er naar uit, dat ver schillende hulzen door den brand zouden worden aangetast. Er stond een hevige wind, die de vlammen in één richting joeg, hetgeen in zooverre gunstig was, dat de brandweer haar krachten op één punt con- centeeren kon. Het bovengedeelte van het huis van den heer S. brandde geheel uit. BESTELAUTO DOOR TREIN GEGREPEN. Gistermorgen is een bestelauto van het dagblad „DeTelegraaf" die via Abcoude- Vlnkeveen de couranten naar Mijdrecht brengt, op den onbewaakten overweg in den provincialen weg nabij Mijdrecht door trein nr. 3599. komende van Uithoorn, ge grepen en totaal verbrijzeld in den berm geslingerd. De bestuurder, de heer Witte uit Amsterdam, kwam er wonder boven wonder goed af. Hij kreeg enkele glaswon- den. doordat hij door de voorruit van zijn auto schoot. Dokter van den Berg verleen de heelkundige hulp, waarna hij per trein huiswaarts kon gaan. Het uitzicht ter plaatse is zeer goed. De trein ondervond zeven 'minuten vertraging. nuis van oen iieei o. ""j e„ nam het blusschingswerk kordaat Dit was eveneens het geval met de daar „„„„„eer hnnderddui aan grenzende woning, bewoond door den heer H. De brand Is ontstaan door het vlam vatten van roet in den sohoorsteen. ONDER RANGEERENDEN TREIN GERAAKT. Gistermiddag is de 16-jarige H. Hebben uit Heythuizen. waarschijnlijk door onop lettendheid bij het oversteken van de spo ren, op het emplacement van het station KeipenGrathem door een rangeerenden trein gegrepen en op slag gedood. SCHAKEN. HET TOURNOOI IN OOSTENRIJK. Gisteren werd alleen de partij tusschen Capablaca en Ragozin gespeeld, voor de vijfde ronde. Het werd tevens de vijfde remise van Capablanca. ditmaal na 40 zetten. Het was een damegambiet, waarbij de Cubaan zeer goed speelde. Op een gegeven moment had hij de kwaliteit voor twee pionnen gewonnen won een pion terug, oflerde de kwaliteit terug en kwam ten slotte in een eindspel met dame en toren plus vijf pionnen tegen Ragozin dame en toren plus vier pionnen. Het was een ge wonnen stelling van den ex-wereldkam- pioen. In tijdnood echter koos hij met den 40sten zet een minder gelukkige voortzet ting, zoodat tegelijkertijd een remisestel ling was bereikt. De afgebroken partij Flohr-Reshevsky wordt eerst later uitgespeeld. De stand na de vijfde ronde luidt: 1. en 2. Keres en Fine leder 3'/i punt. 3. en 4 Flohr en Reshevsky, ieder 3 punten plus 1 afgebroken partij. 5. Capablanca 2'/i punt. 6. Ragozin 2 punten. 7. Eliskases 1 punt. 8. Fetrov 1h punt. DAMMEN. RIJNSBURGSCHE DAMCLUB. De volgende uitslagen zijn verkregen: Groep A: Joh. v. d. MeyD. v. d. Mey, uitgesteld; H. RavensbergenC. Zandber gen 02; Jac. GlasbergenP. Vooys, uit- succvavviiuvu „uilen uc izuisuaxavuiiucn gesteld; D. SchoneveldF. A. Verkuil 1—1; blijven. Na afloop der besprekingen had een IJ. Schoneveld—A. de Vletter, uitgesteld; geanimeerde gongwedstrijd plaats. Jac. GlasbergenF. a. Verkuil 02, ALWEER DE KINDEREN MET LUCIFERS. Omstreeks half zes gisteravond is brand ontstaan in een drietal groote hooikampen aan den Zandweg, toebehoorende aan de strooperserü J. van der Bimt te Ouden bosch De brandweer was spoedig aanwezig ter hand. door de ongeveer honderdduizend K.G. stroo uit elkander te halen en daarna nat te spulten. Desondanks is niet veel meer over gebleven. De schade, die ongeveer f. 1000 bedraagt, wordt niet door verzekering gedekt De brand vindt zijn oorzaak in onvoor zichtig kinderspel met lucifers. GEBOREN: Johanna Adriana. dr. van W. G. Muise- laar en J. A. Overdijk Jacoba Petronella. dr. van G. Splinter en M. Th. Claassen Martinus Paulus. zn. van A. ter Haar en J C. Colla Wilhelmina Christina Johan na. dr. van G. HlUenaar en A. E. v. Leeuwen Adriana, dr. van A. Diepstraten en J. v. Deventer Wlllempje. dr. van G. in 't Veld en J. C. v. Nieuwkoop Magehelina Johanna, dr. van J. C. v. Dijk en M. W. Philippo Cornells Johannes Maria, zn. van W H. v. Egmond en C. M. Stolker Johan Teunis, zn. van J. T. v. d. Kolk en G. L. v. d. Pot Geertruida Elisabeth, dr. van A. de Gier en M. Leiten Maria Johanna, dr. van G. Rijsdam en J. M. Nahon Maria Everdtna Petronella. dr. van C. L. Janson en C. Th. Laken Johan na Bernardina Maria, dr. van C. L. Janson e'n C. Th. Laken Anneke, dr. van J. J. v. Koolbergen en M. J. v. d. Stam. GEHUWD: J. Schlagwein, gesch.. en S. M. Stokkel, gesch. J. Stikkelorum, jm. en A. L. v. d. Berg, jd. J. Vuurens, jm. en C. W. v. d. Weijden, jd. R. de Winter, jm. en J. v. d. Blom. jd. I. Boon, jm. en C. J. E. Kapaan jd. H. Arnoldus, jm. en D. Krop, jd. D. v. Egmond, jm. en C. G. de Jong. jd. C. B. Duivenvoorden, jm. en J. Hoogen- boom, jd. OVERLEDEN; M. Vlasveldv. Rijn, wede., 90 j. P. M. Nederburgh, m„ 73 j. W. C. Bavelaar— Fasseur, wede., 76 j. 51. Thijs heeft heel 't verhaal gedaan en Simmie hoorde 't hoofdschuddend aan. „Tjonge", zei hij toen, „wat had die Leo toch een macht! Wat is het vreemd, dat je 't er levend en gezond hebt afgebracht en dat ook Dickie hier weer zit „Ja", zei Thijs, „dat dank ik ln de eerste plaats aan dit!" en hij wees op den spiegel van Alasius, den toovenaar, die hem beschermde in zoo menig groot gevaar. „Al ben 'k ook nog zoo moe nu van de reis", vervolgde Thijs, „ik moet Alasius eerst nog bedanken even, en hem den spiegel weder geven; erg lang kan dat niet duren dus; ik kom t'rug binnen ds drie uren Zoo ging dus Thijs, nadat hij wat gerust en wat gegeten had, nog eventjes op 't pad, ofa tooveêaar Alasius den spiegel weer ter hand te stellen; dat zal ik in het volgende verhaal vertellen. 3—3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1937 | | pagina 11