\t DE MUGGENPLAAG gSSITEft. WEEKOVERZICHT cii«c LEIDSCH DAGBLAD, Zaterdag 23 Mei 1936 Derde Blad IIHIIIIIIISSIIItillllllllKiUIIIIIHIHIIIIIIIIIII Losse nummers van ons Blad lltHIHHIlIHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No. 23361 Twee kinderen verbrand. ONZEKERHEID EN ONGERUSTHEID. Nog, steeds heerscht ër rust in de grpote wjitiel:, althans naar buiten. Achter da schermen worden de voelhoorns geducht uitgestoken, maar over het al of niet be- xelkte wordt een volledig stilzwijgen In acht genomen. En toch nadert langza merhand het tijdstip, dat ieder kleur zal moeten bekennen. Nog drie weken schei den ons van de nieuwe bijeenkomst van de zitting van den Volkenbondsraad en, het is bekend, de tijd gaat snel! Nog altijd weet men niet precies, wat het onverwachte terugroepen van de Ita- liaansche delegatie uit Genève tijdens de vorige zitting heeft beteekend; dat het Italië ernst was, is intusschen duidelijk gebleken uit het feit, dat het zelfs niet meer deelneemt aan zuiver technisch Vol- Senbondswerk, gelijk in de opiumcommis sie, waaraan Italië geregeld een werk zaam aandeel heeft genomen. Blijkbaar •it toch wel de bedoeling voor, aldus pres sie te oefenen, te meer, waar in enkele landen de tendenz om zich bij het vol dongen feit neer te leggen, grooter wordt. De hoofdzaak blijft evenwel, hoe Engeland en Frankrijk daarover zullen denken en daaromtrent tast men nog volkomen in het duister. Blum, de a.s. premier van Frankrijk, voert tal van besprekingen om rich geheel in te werken in de situatie van zijn land, doch voelt er blijkbaar niet voor om zelf de portefeuille van huitenlandsche zaken op zich te nemen, daar deze tegenwoordig te veel vergt van den bezetter om zich ook nog intens te kunnen bezig houden met de binnenland- sche politiek. Reeds eenige malen heeft hij buitenl. zaken aangeboden aan Her- riot, doch deze heeft totdusver hardnek kig geweigerd; het heet, dat hij den post van Kamer-voorzitter ambieert, hetgeen hem buiten de practische politiek zou stellen. Definitieve uitlatingen heeft Blum, al heeft hij herhaaldelijk gesproken, niet gedaan, zoodat hij „vrij man" is gebleven. Frankrijk zou, dat staat vast, het liefst Italië weer opnemen in het Stresa-front, maar in geen geval zal het Volksfront Engeland van zich vervreemden Veel zou ook zijn gewonnen, wanneer Hitier eenigen spoed wilde betrachten in- ake het antwoord op de Engelsche vra gen, doch Duitschland kijkt liever de kat sat uit den boom en verschuilt zich ach ter den wensch eerst de ontwikkeling der bestanden in ons werelddeel zich iets duidelijker te zien afteekenen, hetgeen leinig bevorderlijk is voor opheldering M de algemeene situatie. Men krijgt ar sterk den indruk, dat ook Hitier zich handen niet wil binden, speciaal niet i aanzien van het Oosten en Midden- laopa-vraagstuk Dat dit ongerustheid baart, het laat kch denken, vooral ook, waar in Oosten rijk do voorstanders van de onafhanke- lijkheidspolitiek het elkaar weer lastig maken, zoodat er een sfeer van onzeker heid hangt. Hoever deze zich ultstrekt,- blijkt wel uit geruchten over een staats greep van Starhemberg, den uitgedreven TOe-kanselier, ook al zijn die geruchten niet meer dan louter veronderstellingen. In ieder geval doen zij zien welk een on- tekerheid er heerscht! Schuschnigg zet echter zijn voornemens totdusver gesta dig voort. Hij heeft de leiding van het Vaderlandsche front aanvaard, heeft de militie-wet afgekondigd en zal nu eer lang als proef op de som van zijn macht, moeten beginnen aan de ontwapening der diverse organisaties, waaronder ook de Heimatschutz van Starhemberg! Slaagt hij, dan zal er veel verbeterd zijn, maar aan den anderen kant bedenke men, dat het goed visschen is in troebel water. De Duitsche houding heeft niet nage laten ook in Polen ongerustheid te wek ken en als gevolg daarvan ziet men mi nister Beek weer vriendelijker worden tegen Frankrijk en zijn vazallen dei- Kleine Entente. Het bezoek aan Belgrado is een bewijs te meer daarvoor! Polen voelt zich echter zeer onbehagelijk tus- sehen Duitschland en de sovjets en dat laat zich denken. Voor een deel is daar aan ook toe te schrijven, dat Polen het veer eens probeert met een semi-militair kabinet onder generaal Skladkowski, een vroegere partijganger door dik en dun van den ongekroonden heerscher Pilsudski, ten man intusschen van doorzetten zon der aarzelen van hetgeen hij als juist oor deelt. Is liet te verwonderen, dat de bewa pening in dergelijke onzekere toestan den met groote snelheid wordt voortgezet? In Engeland gaan zelfs stemmen op als van Churchill, die meenen, dat het niet vlug genoeg en niet doortastend genoeg laat! Ook de Engelsche vloot zal met een 150.000 ton aan kleine kruisers en des troyers worden uitgebreid, waarvoor toe- Semming is gevraagd aan Washington en Tokio. Europa verandert wederom meer en ■neer in een wapenkamp, waarbij men slechts even een lont heeft te houden om de oorlogsvlam allerwege te ontketenen! Dat in deze omstandigheden de verove-" raar van Abessynië, maarschalk en on der-koning Badoglio, tevens chef van den Italiaanschen staf, door den Duce naar ™me is ontboden en de rol van pacifica tor. althans voorloopig is overgedragen aan maarschalk Graziani, kan slechts de wrekerheid, die er overal heerscht, doen toenemen. Kal men voor ons werelddeel het ver- jKsende woord kunnen vinden om de nuidige impasse te boven te komen? Naast de algemeene onrust, hebben di verse staten haar eigen moeilijkheden te overwinnen. In Spanje gaat het van akaad tot erger, sinds de vakvereenigin- ?en meer en meer het wapen der staking «aan gebruiken als politiek strijd-instru- ®ent. Dan is een land al bedenkelijk af- segleden naar bolsjewistische methoden, •anneer dit ingang kan vinden. Het ®|ajnt. dat de regeering daartegenover machteloos staat, tenminste van een wrtastend optreden merkt men weinig ."'lts. Een ware stakingswoede gaat 'r het gansche Spaansche land en ont- de economische situatie, die in al- rjg isenen z'n toch al weinig roohkleu- J?6eland ondervindt groote moeilijk- ttet V11 zi^n mandaat-gebied Palestina flier "sico daaraan verbonden, ook btet» terugslag daarvan te zullen en dragen, daar de Arabieren op hun r j' Ga je óók eens een aanval doen op het goud van de „Lutine"? Hoe kom je er bij! Ik moet alleen maar over den Afsluitdijk. stamgenooten elders pressie trachten uit te oefenen om hun partij te kiezen in sympathie-betooningen als anderszins. Alle pogingen om een accoord te bereiken hebben totdusver schipbreuk geleden op de vasthoudendheid der Arabische lei ders. Het is een onaangename positie, waarin de Engelschen zich bevinden en te begrijpen is daarom, dat reeds bij ge ruchte verluidt dat Italië niet vreemd is aan die Arabische doorzetting, hoewel officieel daarvan niet is gebleken. zijn behalve aan ons Bureau ook verkrijgbaar bij de Fa. Ph. BROBBEL, Stationsweg 49 Firma A. J'. H. WIJTENBURG, Haarlemmerstraat 2. W. G. J. VERBURG, Sigarenhandel, Heerenstraat 2. Fa. A. SOMERW1L Az. Hoogew. 24 A. M. v. ZWICHT - Breestraat 126 A. VAN EGMOND, Sigarenhandel, Haven 2/4. W. v. LEEUWEN, Janvossensteeg 19 J. A. MANHAVE, Haarl.straat 128 BOEKHANDEL VAN DER VEEN Geversstraat No. 59 - Oegstgeest en aan de Kiosken. ERNSTIG ONGELUK IN HAARLEMMERMEER. Wielrijder door auto gegrepen. Gistermiddag stond op den Hoofdweg nabij den Bennebroekerweg in Haarlem mermeer, de 20-jarlge Y. K. uit Hilver sum, met iemand te praten met z'n rijwiel naast zich. Toen het gesprek afgeloopen was en K. terwijl hij zich links van den weg bevond weder op z'n fiets stapte, werd hij door een hevigen rukwind zoover op zij geduwd, dat hij onderst boven sloeg en door een op hetzelfde oogenblik passeerende auto werd gegre pen en overreden. De autobestuurder, de heer P. B. uit Amsterdam, die nog krach tig had geremd en naar den graskant was uitgeweken, had door de onverwachte manoeuvre van den wielrijder geen kans meer gezien hem te ontwijken. Ernstig aan het hoofd verwond, hevig bloedend en in bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en bij de familie v. d. P. bin nengebracht. De ontboden geneesheer uit Nieuwvennep dr. S. achtte overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk, het geen geschiedde met de ziekenauto van dienst naar „De Deo" in Haarlem, alwaar een zware hersenschudding werd gecon stateerd. o NA DEN BRAND TE GOUDA. Gift van f, 1000 voor de brandweren. De directie van de N.V. Vereenigde Fa brieken v. Stearine kaarsen en chemische producten te Gouda heeft een bedrag van f. 1000 ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur van Gouda, tenein de dit naar eigen inzicht aan te wenden in het belang van de diverse brandweren en andere organisaties, die bij den hevi gen brand van 11 en 12 Mei jJ. hulp hebben verleend. Deze schenking heeft het gemeentebe stuur in dank aanvaard. De mannen van. zeggen U: Daar zijn wij, met de LAGE zomer- prijzen, voor onmiddellijke bestelling; afname, desgewenscht, vóór 15 Juli. Vraag eens prijscourant aan bij CALOR, Hooge Morschweg 148 Telef. 2760 (2 lijnen) - Leiden. 4095 (Ingez. Med.) AUTO MET 8 INZITTENDEN TE WATER GEREDEN. Men meldt ons uit Haarlemmermeer; Op den Provincialen Kruisweg in Haar lemmermeer reed gistermiddag in de rich ting Aalsmeer met vrij groote snelheid een uit Amsterdam afkomstige personen auto, waarin 8 personen waren gezeten. Ongeveer ter hoogte van den Sloterweg slipten plotseling de wielen, met het ge volg, dat de chauffeur de macht over 't stuur kwijt raakte, de auto een halven slag draaide en daarna met ai de inzit tenden achteruit in den Kruistocht reed. Ze konden zich allen vrij spoedig uit hun benarde positie bevrijden en bleken er met den schrik en een nat pak te zijn af gekomen. De beschadigde auto werd met een kraanwagen van de firma K. en v. N. weder op het droge gebracht en naar een garage gesleept. De ter plaatse langs den weg staand» beplanting heeft het bij dit auto-onge luk ook moeten ontgelden. VERDRONKEN. Gisteren omstreeks 9 uur is te Amster dam een 7-jarig jongetje, uit de Wete ringstraat, in de Singelgracht achter de Weteringschans te water geraakt en ver dronken. o LIJK OP DE SPOORBAAN GEVONDEN. Gistermorgen om 5 uur is op het traject ApeldoornZwolle op den onbewaakten overweg in den Hoogen Brink te Apeldoorn het lijk gevonden van den ongeveer zestig- jarigen landbouwer J. Veenhuizen. woon- achter te Apeldoorn. Vermoedeliik is hii eergisteravond om streeks half twaalf door een trein over reden. o BUITENLANDSCH GEMENGD. ERNSTIG TRAM-ONGELUK IN MANNHEIM. TWEE DOODEN EN TAL VAN GEWONDEN. Gistermiddag zijn te Mannheim een motorwagen en een bijwagen van de tram in een bocht ontspoord en omgeslagen. Twee vrouwen zijn om het leven ge komen. In de ziekenhuizen werden 28 ge wonden gebracht, van wie zeven echter spoedig huns weegs konden gaan. Het blijkt, dat de bijwagen het meest geha vend is. IN EEN HOOIBERGPLAATS VERMOE DELIJK DOOR HET VUUR VERRAST. OORZAAK VAN DEN BRAND ONBEKEND. NOODLOTTIGE BRAND IN RUSLAND. Te Swerdlofski, in sovjet-Rusland, is het paleis van nijverheid door een gewel digen brand verwoest. Tot dusverre heeft men vier lijken uit de puinhoopen gebor gen. Gedurende het blusschingswerk wer den verscheidene brandweerlieden ernstig gewond. o GROOTE BRAND TE ROUBAIX. Een brand, waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld, heeft te Roubaix (Frankrijk) een spinnerij met inbegrip van een voor raad van 70.000 K.G. geverfde wol in de asch gelegd. De schade bedraagt 6 millioen francs en 120 arbeiders zijn werkloos ge worden. Een andere fabriek, die door het vuur werd aangetast heeft men gedeelte lijk kunnen redden, doch niettemin werd voor een millioen schade aangericht. Gistermiddag te omstreeks vijf uur heeft in de hooibergplaats van de nog nieuwe boerderij van J. Bussemakers in het gehucht Steeg, onder de ge meente Sevenum (Limburg) een brand gewoed, waarbij twee kinderen van het landbouwersgezin, een driejarig meisje en een vijfjarig jongetje om het leven zijn gekomen. Buren ontdekten, dat er rook uit het dak van het gebouw kwam, waarop zij toesnelden en de bewoners waarschuw den. De brandweer werd onmiddellijk ge alarmeerd, die weldra onder leiding van burgemeester Everts, ter plaatse was. Toen men met het blusschingswerk wilde beginnen, deed men de vreeselijke ont dekking, dat onder aan de trap de klomp jes van de beide kinderen stonden, zoo dat de kleinen op den hooischelf aan het spelen moeten zijn geweest. Alles werd in het werk gesteld om de kinderen van den vuurdood te redden, d»ch tevergeefs. Aan gezien geen hulpgeroep werd gehoord, moet worden aangenomen, dat de kinde ren door den rook zijn gestikt. Na een kwartier, nadat eerst de dakbedekking, bestaande uit asbestplaten, was verwij derd, werden de verbrande kinderli chaampjes gevonden door den heer J. S. Arts, die, gewapend met een rookmasker. naar boven was geklommen. Den brand zelf had men vrij spoedig onder de knie. Het vuur kon tot den hooischelf worden beperkt, aangezien deze door brandvrije schotten van de overige gedeelten van de boerderij gescheiden is. Deze tragische brand heeft in de plaats en omgeving diepe verslagenheid gewekt. Omtrent de oorzaak van den brand is niets komen vast te staan. De landbou wer was verzekerd. NOODWEER IN OOSTENRIJK. Gisteravond hebben in geheel Oostenrijk en vooral in Stiermarken hevige onwe- ders gewoed. Er werden ernstige over stroomingen veroorzaakt, in het bijzon der in de lager gelegen wijken van Wee- nen. Op talrijke plaatsen zijn de telefo nische en telegrafische verbindingen ver broken. Aan de te velde staande gewas sen is aanzienlijke schade toegebracht. Alleen de fabrikant van de allerbeste waren kan Hijven adverteeren. Koopt de goederen die hier regelmatig worden ge adverteerd. Verzekert U daardoor den waarborg van goede kwali teit bij billijke prijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 9