Lluitschlan Weserbefgfanü Uiedersachsm «Hel" mooie LEJDSCH DAGBLAD - Tweede Blad Zaterdag 23 Mei 1936 Jodium Zwavelbad Jodiumbad Tölz Kneipp«Bad Wörishofen Berchtesgaden«Königssee ëarmischsPartenkirchen Miftenwald Tegernsee Augsburg Kschel am See Roftach?Egern Oberstdorf Hohenschwangau-Schwangau FüssensFaulenbach Bad Kissingen Nürnberg Würzburg de feestelijke en blijde sfad van de wijn noodigt U uif I Rofhenburg fowTarigec Dinkelsbühl Bamberg Nördlingen SSï-ZIj ln het hooggebergte van de Harz Beieren Zomervreugde! Bad Benlheim Bad Eilsen Bad Pyrmonf Bad Meinberg Bad Harzburg Wernigerode Hahnenkiee Tbaië Erfurt Friedrichroda 430-710M. Finsferbergen Schwarzburg Bad Elsfer DUITSCH VERKEERSBUREAU de sfad van <fe~ Duitsche Kunst 1^1 U li Cil ©II en het uitgangspunt voor de beiersche Alpen verwacht ook Uj HOTEL CONTINENTAL lo rangs, rust, ligging, prijz. overeenkomstig dc tijdsomstandlgh. PARKHOTEL op alle kamers stroomend water. Prijzen v.4 tot 8 Mark. Gaarne door Nederlanders bezocht. HOTEL rDEUTSCHER KAISER* het geprefereerde, billijke grootsteedschc Hotel bij het centraalstation en Stambergcr Station. 530 bedden. „Kalserstubcn". fytfisiop- tegenover hoofdstation. Alle moderne comfort, 270 Bedden. RM. 4.— tot RM. 6.50. Door Nederlanders geprefereerd. Bolench Hoogland 730 M. Wiessee a. d. Tegernsee Sterkste jodium» en zwavelbronnen van Duitschland. Bad», Drink* en In- halatiekuren bij aderverkalking, hartziekten, rheumatiek, jicht, zenuwpijnen, klierziekten, ontsteking der slijmvliezen. Prospectus en inlichtingen door het Duitsche Verkeersbureau, Amsterdam en de Baddircctie in Bad Wiessee. PARK*HOTEl Bad Wiessee aan de Tegcmscc. Gelegen ln een heerlijk mooi park. Modern Comfort, stroomend water. Garage, Tennisbaan. Prospectus. KURHAUS ASKANIA Het hotel voor dc Dcslc kringen. Gelegen tegenover bet bad. Beste keuken en kelder. Lift, Tuin. Garages. Matige prijzen van RM. 7.50 tot 11.- KURHOTEL WOLF lo rangs, ultsL gelegen naast Jodlumbad. - Schitterend ultz. op meer, gebergte in de Beiersche Alpen 700 m. b. d. Zee. Aderverkalking, hooge bloeddruk, vrouwenziekten, chronische ontstekingen en storingen der inwendige secretie. Prospectussen bij het Duitsch Verkeersbureau, de Kurverwallung Bad Tölz en de Reisbureaux. Sana» torïum EUAnllAlBCA'n 700m.b.z.bij München. Prospectus d.Duitsch EDGÏ1 MCsUSGÏI Verkeersbureau en Reisbureaux. Sol. kcuk. Voor hart cn zenuwen, har- dingskuren: prosp. cn inlicht, door Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam cn dc Kurverwaltg. Wtn Gott litl A af, dm lapt tr fallm in dimt Land. r. Plchtar LuJwlp Gbd chof»iJ GRAND'HOTEL EN KURHAUS mooiste llgg. in Bcrchtcsgaden. Gcreduc. prijz. overeenkomstig dc tijdsomstandlgh. Prospectus op aenvragc. HAUS GEIOER Het vooraanstaande hotcl-pcnslon. Groot eigen park, tennis-baan. KURHOTEL WITTELSBACH Eerste klas familiehotel, druk bezocht door buitenlanders. 'ASKANIA Kurheim. 1c rangs, heerlijk gelegen. E lgenaar: Bisdom. (Hollandsch.) HOTEL 1ELLEVUE voornaam familie-hotel 'HOTEL KRONE goed familie-hotel. Stroom, warm cn koud water. Pcrsionprljs RM. 7.50. Garage vnnunu ru vnnunc 1 e rang., mooi uitzicht, volle de plaats van de Olympiade. «Zwemmen Golf Tennis Rijden Bergsport wirrcDf viidhfim FM KUBHOF lc rang- mooi uitzicht, volle zon. Pension, vanal RM. 8.- DR. WIGGERS KURHEIM EN KUKHOr Pauschalprljzcn. Vraagt prospectussen. ■meuuAc niDvunm vooraanstaand Hotel, uitstekend centraal gelegen direct bij het Kurpark. ALPEN HOr.PARRnOl el ^j|G comfort. Prospectussen. Pension RM. 10.— tot IS.—. GOLFHOTEL SONNENBICHL Mooiste, zonnigste, rustigste ligging, gunstige condities. HOTEL WITTELSBACH rustigste ligging, lc rangs hotel. Pension vanaf RM. 8.50 - 16.- (1000 M.J, het boogsteDuit- schc Alpen- kuuroord. Gastvr. opname in goede hulz. HOTEL KARWENDEL Rustig hotel met allerbeste reputatie, alle comfort Pcns.v. 7.-. Prospectussen. a.h. llefl.Tegern' meer. 7J0—880 M. Strandbaden. Borp- «oeren.Tennli.Volk»- itttten. rauiehal ovateank.,utlit. hotels, pension». feeeten, rauiehal overeen De ldvlle In de Eeler«ehe herren. Meer, boirh, herpen, ion. HOTEL SCRMIED VÖITKOCHEL Famillc-hotcl alle comf., cig. mccrbad.Pcns.-prljs RM. 5.—Prosp. HOTEL STUGÊR beste reputatie, alle comlori. Pens, v. RM. 5.-. Prosp. Ludifkuuroord a.d. Togernsco Belertcbe alpen, 710 M. b. zee. Strandbad, boirhr. bercen, 33 Km vlakke vrandelireg., Cone., Thoma-looneel. Proep.. de sfad van de Fugger en de Welser, middelpunt van den wereldhandel ln de 16 e en 17 c eeuw. ligt op Uw weg naar dc Beiersche Alpen. Kiest daar beslist Uw verblijf I In Juli ©n Augustus: de beroemde Opera-feesten in het openlucht- theater- PalasI'Holel oude vorstenlogerocnt. Eerste rangs. Billijk. Kamers vanaf RM. 4.—. Drel Mohren Geniet de voorkeur der Ncderlandsche .tourlstcn. Garages, Benzinepomp- Beiersche met de Nebelhornbahn dc ideale zomer Allgëu en Breitadiklamm VSSt'ht Hoog-i Alpen. Windstil en geen nevels; zuivere berglucht, hoogtczon. Succesvolle kuren prachtige tochten door het hooggebergte sport vermakelijkheden. HOTEL WITTELSBACHER HOF, Obersfdorf. 834 Meter boven zeespiegel in d.romant.hoogalpen-wcrcld aan d.voctv.dcKonlngsburchtcnHobcnschwangau cnNeuschwanstcln. Sdllofjhotel Alpenrose Hohenschwangau, le rangs alpenhotel aan de „Alpsee". Hof el Lisl Hohenschwangao. Hotel met burgerlijke gezelligheid. HOTEL HAUS MULLER gerenommeerd, modern famflic-hoteL GASTHOF' I*, Sthwangau, het kleinood van Schwangau.- In do Beiersdie Allgüu 800 m. In cLnabljhcid der Konlngsburchtcn Neuichwenitcln en Ho«' henSChwangaU.Hoopte-Vuuroor<lT.kllma»tkuTen au Knolppk. Heerl. natuurbaden. Goed enblll.loplM. rroip.doorDultiioh TerfceersburoauAmstordam on KurvcTwaltupyPQneD. 200 Jaar Rakosczydrinkkuur natuurlijke koolzuur-, zoutwater-, mlncraalmodder-, cn stoombaden voor maag. darm, hort, bloed vaten, rheumatiek, lever, gal, corpulentie. Concerten, theaters, tennis, goll, vtsschcn, rijden. Rcclamcprospcct. door het Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam C, Kaivcrstraat 111. Ver zending van bronproducten door Nederlandsch Bronncnbclang NV., Amsterdam STAATL. KURHAUSHOTEL Het eenlge hotel met mineraalbaden In huls tegenover dc Kurgartcn. HOTEL REICHSKOF Voornaam familiehotel. SANATORIUM APOLANT Nieuwe med. Direct.: Dr. Benno E. Latz, tot dusver Wlcsbadcn._ Het „schatkamertje" van het Duitsche Rijk. De stad van de „Meistersinger" J Inlichtingen en prospectus door het Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam C, Kaivcrstraat 111 en alle Reisbureaux. PALASTHOTEL RUSSISCHER HOF SOAppart. m. bad,Garag., Boxen, l.kl.Familiehotelm.allcmod.Inricht. ob der Tauber Het stccncn sprookje, een doel dat loont. de onde Kclxorc- en Bl»- •cboputad In het boven Met n dal touch-TV ürzbnrc en Bayiontb gelegen, Ter- raat'door de lehoouheld -ran rijn itadibecld. xnet elk comfort. Kamer» vanaf BM.^t.60. Parages. Vanuit het vroolijke, levendige Wernigerode of van Nord- hausen uit, de eenige vrije rijksstad in het gebied van de Zuidelijke Harz en het Kyffhauscr-gebergte, voert de trein van de Harz- en Brockenbaan ons naar het hoogstgelegen bergterrein van de Harz. Op een voor een middelgebergte zéér aanzienlijke hoogte van 685 M. zet hij de reizigers af bij het gezond en gunstig gelegen Schierke. Wie een ander uitgangspunt wenscht voor de „streek tusschen Schierke en Elend", kan in Elend of Drei-Annen-Hohne den trein ver laten of vanuit Ilsenburg, dat aan den voet van den Broeken ligt, vanuit het ruime, door het klimaat zeer begunstigde Braunlage, van het hooggelegen Torfhaus of van Bad Harz- burg uit het gebied bezoeken, waar de natuur van de Harz aan een hooggebergte doet denken. Het mooiste gedeelte ziet men als men bij het station Schierke uitstapt. Daar neemt men dan den weg, die recht streeks naar Schierke voert, om te genieten van een van de schoonste uitzichten, die de Harz biedt. Bij het verlaten van een hoog bosch, ziet men plotseling het aan de volle zon blootgestelde, hooggelegen dal van Schierke voor zich liggen, omringd door indrukwekkende, met golvende wouden be dekte bergen (de Wurmberg, dc groote en kleine Winterberg, de Barenbergl. De bosschen dringen door tot midden in het plaatsje, tusschen prachtige hotels, villa's en kleine, scha mele houtsnijdershuisjes. En mèt het bosch het geweldige rotsblokkengebied van machtige. Alpijnsche schoonheid, zoo als men het verder nergens in de Duitsche Middelgebergten vindt. De tweede rechtstreeksche weg, die naar dit Alpijnsch gebied in de Harz voert, gaat over Elend. Temidden van uit gestrekt, door bosschen omzoomde weiden ligt het bekende gezondheidssoord. De weg naar Schierke voert door het Elendsdal. En gaat men den weg van Braunhage naar Schierke inplaats van over de Muizenklipper met een kleinen omweg over de „snurkende steenen" tusschen Elend en Schierke, dan komt men door een grillig, veel beschreven en veel bewonderd landschap in het hooggebergte van de Harz. De machtig zich opstapelende, oogenschijnlijk uit ruwe steenblokken gehouwen, op nachttorens gelijkende rots kolossen, verheffen zich midden tusschen de hooge bosschen en steken er nog bovenuit. Zij zijn door middel van ijzeren ladders te bestijgen, bieden panorama's van het heele Brockengebied en als grootste merkwaardigheid hoort men er het snurken van de rotsen, wat wil zeggen, dat deze met Zuid-Oosten wind zonderlinge geluiden laten hooren. Op hun gemak gestelde menschen bewandelen den Glas- hütterweg, den Exzellenzenweg of de paden van het kleine, met rotsblokken bezaaide Kurpark van Schierke. Ons trekken de machtiger beelden van de Alpijnsche Harz. Om die te bereiken kan men Dok zijpaden beklimmen en ziet dan van dichtbij de vreemdsoortige en gigantische rotsplastieken, die door uitholling, verweering en andere invloeden der natuur zijn ontstaan. Van Berchtesgaden tot Lindau strekt zich het Beiersche landschap in haar onvergelijkelijke schoonheid uit. Waarmee zal men de rij openen! Welke namen noemen? BERCHTESGADEN met zijn sagenrijke berggroepen, waar van de steile-wanden in donkere meren afdalen, zijn blauw groen kristal - de Königssee? REICHENHALL, de wereldberoemde badplaats, gelegen ln een krans van grillig gevormde bergreuzen, met zijn 48 ge neeskrachtige bronnen,, welker zoutgehalte reeds ten tijde der Romeinen bekend was en dat nu geldt als de voor naamste zoutwater-badplaats van de Alpen? Zal men langs Inn en Salzach trekken en alle schoon heden opzoeken, die hare dalen bevatten? langs de rui- schende watervallen, de stugge bergwanden, de liefderijke dorpen, de trotsche burchten, de duizendjarige steden? En welk een bekoorlijke tegenhanger van de uitgesproken hooggebergte-landschappen om Berchtesgaden vormen weer de wijde, met gras bedekte vlakten, die om de CHIEMSEE liggen, het grootste meer van Beieren! Onvergetelijk indruk wekkende tafereelen ziet men ook hier, in dit echte oud- Beiersche land. Het koninklijke Herrenchiemsee met het pronkslot van Lodewijk II daartegenover, droomerig, Brauenwörth met het stille klooster en de eeuwenoude boomen. Overal vriendelijke dorpen temidden van bloeiende tuinen en weiden, ver van het rumoer der groote wereld. Ook de TEGERNSEE en SCHL1ERSEE hebben vele trouwe vrienden voor zich gewonnen. Tusschen prachtige, hooge bosschen en groene weidevelden, breiden zich groote watervlakken uit, aan welker oevers een vroolijk strandleven heerscht. En zwijgend en grootsch verheft zich rondom de bergwereld, Tegernsee, Rottaeh-Eger, Schliersee, Fischhau- sen, Wiesee, Bayrischzell, beschut door den Wendelstein steeds ontwaken er mèt deze namen herinneringen aan vacantiedagen vol zon, vol dennegeur, vol water en het gevoel van los-zljn van de sleur van het dagelijksch leven. Zal men het Weidenfelser-land noemen, waar Duitsch- land's hoogste bergtop boven uitsteekt, zijn wintersport plaatsen Garmisch-Partenkirchen, nog omstraald door den glans der winter-olympiade, de schilderachtige bergmeren, die het verheven beeld van de Zugspitze weerkaatsen? Moet men het lieflijke Mittenwald aan den voet van de Karwen- del, waar de bevolking zich toelegt op het bouwen van violen, prijzen en zijn beschilderde huizen bewonderen, die eenig zijn in hun soort? Dan zou men ook de bergen van Ammergau moeten vermelden, de met donkere dennen be groeide hellingen en toppen, in welker milde beschutting het passie-dorp Oberarrmerga" Mgt. Zal men vertellen van het vlijtige leven in de houtsnijders-werkplaatsen, waar de Hofel naar binnen kijkt? Welk een schoon en vroolijk landschap biedt ons ook het hoekje bij de Isar. In een boog stroomt de jonge Isar, net ont worsteld aan haar nauwe rotsbedding, naar het lieflijk uit gestrekte dal, waar als een kostbaar kleinood de bekende jodiumbadplaats Tölz ligt. Zeer gelukkig zijn hier aan de oude Salzstrasse schoonheid van omgeving, een mild klimaat en de geneeskracht der natuur met elkander vereenigd In het Westen lokt ons onweerstaanbaar de Allgau. Een bergwereld, die het koene aan het lieflijke paart. Gemak kelijke boschwegen en steile bergpaden, nauwe rotskloven, wijde velden. En temidden van deze grootsche natuur bekende gezondheidsoorden als Obersdorf, Hinde- lang, Pfronten, Weissensee, Füssen en Schwangau be- heerscht door de sloten van Beiersche koningen. Dan „vacantie aan de Bodensee!" Welk een tooverwoord! Een zee van bloesems ligt daarin opgesloten, een wolk van geuren, een ruischen en deinen van golven, een herinnering aan een vroolijken boottocht met muziek en opgewekte lie deren en overmoedig wuiven met zakdoeken naar SINDAU, de „stad in het meer". En over ai deze schoonheid waakt München, de „hoofdstad der beweging" met de indrukwekkende bouwwerken van den Führer en rijkskanselier Adolf Hitler, de vroegere residentie met de paleizen en kerken van Beiersche koningen, de ruime verkeerswegen, de oude, historische straten, de kunststad met haar verzamelingen en musea, de stad der levens vreugde, die bij het Octoberfeest en het carnaval het hoogst opbloeit, het oord der gastvrijheid München, het doel van iedere reis! H. Pr, 225 Jaar Nodorlandsche Zo= merkolonio ovor de greni. Rhoumalhiek- NeuralgieIschialGewrichtsontstekingen. Kurhotcl midden in het Kurpark. Pension vanai RM. 5.50. Directe sneltrein Amsterdam (Rotter dam) Bentheim. Inlicht.: Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam en Fürstliche Ba(ieverwaltung Bentheim (Hannover). .DER FURSTENHOF* Pension 9.— tot 14.- RM. in hef Weserberg- Rheumatiek, Jicht, land bij Bückeburg Vrouwenziekten .BADEHOTEL* Pension 7.— tot 10.- RM. hart, bloed-, vrouwenziekten, rheumatiek KURHOTEL, Pension RM. 9.50 tot 13.—. (Tcutoburgerwoud) zwavel», modder* en koolzuurbad sedert 1470. Voor rheumatiek, vrouwen-, zenuw- cn hart kwalen. Y. Nederland uit gemakkelijk te bereik. ov.Rhcine, BUndc, Detmold ol ov.Emmerlch.Oberhausen.nitenbekcn ij verwacht U met zijn wondermooie oude stadsdeel uit de ■"lil14 de en 35 de eeuw, met zijn heeronhuizen, koningstuinen, die de hoogste fontein hebben van het vasteland. De modern ste „Groszstad" biedt U alle soorten genoegens cn is het beste uitgangspunt voor een bezoek aan den Harz, aan de Wescr en de Heide. Inlichtingen en Prosp. bij Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam en deVerkehrsverein Hannover.Prinsenstr.5. luchtwegen, maag, darmen, gal, stofwisselingsziekte^ (scrofulose), zenuwziekten. Klimaaf*KuurOOrd 300-500 M.boven zee. I Sport. In alle jaargetijden groote tournoolcn. 130K.M. pracht, verzorgde boschwandclwcg. Kabclzwcelbaan op den 500M. hoog. Burgbcrg. Bad Harzburg bizonder geschikt als beginpunt voor Harz-relzcn. Directe Treinverbindingen Nederland - Bad Harzburg. HARZBURGER HOF het moolsto hotel ln den Harz, groot eigen park, ligging nabij bosch, zwembad. BELVEDERE - HOTEL SUDEKUM Ponilon vanaf RM. 7JO. Eigenaar 1 Otto SOdalmm. PALAST-HOTEL KAISERHOF 100 bedden. KabtJ Knrbaui. Oroot Park, Garage», remlon t. RM. 8.- HOTEL RHEINISCHER HOF zeermodem ingericht, het mooist gelagen. Pension Tonaf HM. «.SO. HOTEL RADAU ln alles eersterangs IP.van.RM.7.50 BERLINER HOF Nabij het Kurhaus. PoD.lon r. RM. a- af. Garages. KURHOTEL JULIUSHALL groot park, P. v. RM.7.5Ö". HAUS RICHTHOFEN mod.,bij Kurhaus,Pcns.v.M.6.50 HAUS SCHLEMM b.Kurhaus.le rangs,matige prijz. de 1000 jarige Keizer» en RijksboerenstacJ in d. eeuwig groen. t Iftf krans v.h.Harzgebcrgtc,noodigt U uithaar te bezoeken. Pracht, bouw cn kunst- monument v. een groot Duitsch vcrlcd. Heerl. bergwouden liggen tot vlak voordcstadcnnood.totkl.cn groote wandeling. Directe sneltrein Amstcrdam-Goslar. 7uur sporens. Pension In hotels voor alle eischen 4.-, 5.- en 6.- tot 8.- RM. Prosp. door Duitsch Verkeersbureau Jlmsterdam en Ycrkehrsamt Goslar (Harz) Begin van alle uitstapjes ln den Harz. Ideaal vacanlle» verblijf. Doorgaande wag. Hmstcrdam-Wernlgcrode. Prosp. In dc Ncdcrl. taal door Duitsch Verkeersbureau Amster dam cn Vcrkchrsamt Wernigerode (Harz). HOTEL ZUM WALDKATER Herstel- cn klimaat-kuuroord. Boscbmccr Slrand- (Harz) bad, Tennis, golf. Prospectus ln dc Ncdcrl. taaL daL Pension vanai RM. 5.—. in het Bode- Kamers vanaf RM. 1.50. Eigenaar: Qeorg LÖbsack- JBESUCHT I THÜRINGEN A DAS08UNtH[PZ OEUTSCHIANOS KAUFTTH0RIN6£NS'7 De Duitsche bloemenstad. Het 1200 jaar oude centrum v.Duitschc cultuur e. geschied. O® heerlijke, romantlsThc Thuringcr-Woud. Prospectussen verstrekt Duitsch ""Bl*^*B B Verkeersbureau Amsterdam cn de Vcrkehrsvercln Eisenach. Grootste genceskrachL-kllmat. kuuroord van Thurlngen. Concerten, theater, nieuw zwembad. HOTEL STKDT. KURHAUS"FRIEDRICHRODA, Eerste rangs familiehotel, midden ln h. kurpark. Gunst, overeenkomst voor pension. Prosp. door dc Direct HOTEL LANGE modern kurhotel. 1* rang» rolladlg panrion van RM. 6- tot RM. «.50. ASTHMA-HEILANSTAIT Dr. mcd. Q. Bucerlui Protpaota. gratl». Geneeskrachtig -kllmatlsch hooglc - kuuroord, 500-710 m. Prachtig bcrgbosch. Idyll, zwembad, Centrum voor uitstapjes. Matige prijzen. Prosp. 0^ I m Thurlngen 800-1000 M. VPftfnOl Zomcr-c.Wint.-kuurp). Golf, Tennis,Zwembad. lnbot hoarlljlto Soh-wnriadal. Ont.pann^ nnkuran. B b hij Klianacb, tot 15M«1 enr. 18opt. rorlaagda Kurtaxc. liart.Bai^ M rii I dow, Zanuvr.,Bloodarmoedo,Bloekr., Yrouwonzlokt.,Rboum..Jl'ebl, UCl I fë? Df? I I J I I I I StofwIual.Xatuorl. mlncraln- e. modder-bad. Drlnkk.- II. geb.Jnor (•opJ'roip.Ko.td veritr. deBad-Dlrocllo.Poniobnlkar.-Klloiasik, het grootste modderbad van Duitschland mefSJriandi Allesovertreftende resultaten bij genezing van stofwisselings ziekten, speciaal bij moeilijkheden tijdens de overgangsjaren en bij ouderdomsverschijnselen, bij rheumatiek, jicht, ischias, neuralgie, nerveuse uitputting, bij aderverkalking en verlammingsverschijnselen HET NIEUWGEBOUWDE KURHOTEL MET RADIUMBAD ©n met voor alle kamers afzonderlijke toileffen, brengt zelfs den veelelschondsfon gasfen herstel on verjonging op de meest aangename wijzo. Ligging: 400 M. boven zee, halverwege Bayrouin en Dresden, temidden van oon der grootste naafawoudgebleden van Duitschland. lo bereiken Rer spoor: Hannover-Leipzig-Werdau, per auto: Dortmund-Kassel-Elsonech-Weimar-Zwiöcau ederlandsche prospect! door Duitsch Verkoersbureau, Amsterdam, allo reisbureaux en doo de Kurverwaltunq Radlumbad Oberschlema/Erzgeb. Inlichtingen en prospecti over toerisme in Duitschland tevens alle informalies omtrent de Olympische Spelen 936 te Berlijn van 1 t m 16 Augus*us worden verstrekt door de> reis bureaux en door het .alverstraaittt Amsterdam Reisbiljetten en toegengsbewijzen voor de Olympische Spelen zijn verkrijgt"»1 bij alle reisbureaux. H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 8