LEIDSCH DAGBLAD - Tweede Blad Zaterdag 23 Mei 1935 NAGEKOMEN BERICHTEN. STADSNIEUWS. BINNENLAND. Radio stuk - 1DEC0 maakt BUITENLAND. GEVEILDE PERCEELEN. |LIN/T IN IIITIRC^ UIT DE RIJNSTREEK. STANDAARDS VOLKORENBROOD Burgerlijke Stand v Leiden. AGENDA. VEILIG VERKEER. Verkeersdagen 28. 29 en 30 Mei. De commissaris van Dolitie verzoekt ons onname van het volgende: De Vereeniging Veilig Verkeer te dezer stede heeft zich sedert haar oDrichting on het standpunt gesteld teneinde grootere verkeersveiligheid te verkrijgen o.a. Dro- caganda te moeten voeren voor het be ter kennen en beter ODVolgen der ver keersregels. Dagelijks Is on den weg te zien hoe schrome'lik de verkeersvoorschriften worden overtreden, tengevolge waarvan ontelbare ongevallen nlaats vinden met doodeltik gevolg dan wel met min of meer ernstig lichamelijk letsel, om van mate- rieele schade maar niet te spreken. Verre weg de meeste van deze ongevallen zijn te wijten aan de schuld der weggebruikers, die vaak een ontstellend gebrek aan ver- keersdicipline ten toon spreiden. Sommigen kennen de verkeers regels bijkans in het geheel niet of zeer onvoldoende; anderen kennen ze wel maar vinden het blijkbaar niet noodig ze in practiik te brengen. Het parool van de Vereeniging Veilig Verkeer is. dat daarin verandering moet komen. Alle weggebruikers, zonder onderscheid, moeten er van doordrongen worden, hoe noodig het is, voor hen zelf en voor hun medemenschen de verkeersvoorschriften in acht te nemen. Uitgaande van het Verbond van Veilig Verkeer zullen Donderdag 28, Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Mei a.s. 'z.g. „Verkeers- dagen" worden gehouden. Evenals voor gaande jaren gebeurde, zal ook thans over het geheele land weer een „Veilig-Ver- keers"-actie worden gevoerd. Verkeerscou- ranten worden uitgedeeld, raadgevingen en wenken aan weggebruikers zullen wor den verspreid. Over deze intensieve pro paganda behoeft wel niet veel te worden verteld, de herinnering aan de verkeers- week in 1934 en 1935 gehouden, zal bij de meesten nog wel niet geheel zijn ver vaagd. Verkeersexamens voor de jeugd. Een niet minder belangrijk middel tot het verkrijgen van een veiliger verkeer op den weg is ongetwijfeld het verkeers- onderricht op de scholen. Nadat in den winter 1934—1935 voor een 200 tal onder wijzeressen en onderwijzers verkeerscur- sussen waren georganiseerd, is op vele scholen, dank zij de medewerking dei- autoriteiten een belangrijke plaats aan het verkeersonderwijs ingeruimd. Tot het houden der verkeerscursussen aan het onderwijzend personeel en tot het ver- keersonderricht op de scholen, ging het initiatief weder uit van de Vereeniging Veilig Verkeer, overtuigd als zij was alles te moeten aanwenden, wat tot het beoog de doel kan leiden. Als onze jongens en meisjes van de Lagere en Ulo-scholen door verkeersonderricht goed op de hoogte worden gebracht hoe ze zich op den weg moeten gedragen, als er voortdurend op gewezen wordt, dat ze rekening moeten houden met anderen en dat elk het zijne moet bijdragen tot een veiliger verkeer, kan daarvan veel succes worden verwacht. Zoolang ze op school gaan, zijn ze nog voetgangers of wielrijders, over enkele jaren zijn ze bestuurders van motorfietsen óf auto's. Ook dan zullen ze ten bate van zichzelf en anderen profijt trekken uit de verkeerslessen op school, waar ze opge voed werden tot bewuste weggebruikers. Dit jaar worden hier ter stede voor het eerst jeugd-verkeersexamens gehouden, waarvoor zich 450 candidaten opgegeven hebben, allen leerlingen van lagere en ULO-scholen te dezer stede. Met deze exa mens is gistermiddag aangevangen door het maken van het schriftelijk gedeelte op de respectievelijke scholen. Het werk be stond uit een invuloefening, waardoor de kinderen moesten blijk geven de voor naamste regels voor voetgangers en wiel rijders te kennen. Maandag en volgende dagen zal het practische gedeelte moeten worden afgelegd. De leerlingen zullen dan als voetvanger of als wielrijder moeten toonen, dat ze ook de regels kunnen toe passen. Geloopen of gereden wordt volgens een bepaalde route, terwijl onderweg verkeers agenten en burgerwaarnemers zijn opge steld. die letten op de gedragingen der candidaten. Als terrein voor deze verkeersproeven is aangewezen de Thorbeckestraat. met aan liggende straten en ook de Medusastraat met aanliggende straten. Wegen met druk verkeer zijn vermeden. Aan de geslaagden zal op een nader be kend te maken dag een verkeersinsigne worden uitgereikt. Dank zij het werk op de scholen zal dan gezegd kunnen worden dat het aantal goede weggebruikers weer vermeerderd werd tot verhooging der ver keersveiligheid. MARKTBERICHT. LEIDEN, 22 Mei. Noteering Coop. Groenten-, Fruit- en Bloemenveiling-Ver. „Leiden en Omstreken" Komkommers 3,40—9,80; Bloemkool I 3,80—14,80; idem II 1,50—9,10: Pieterselie 0,70—1,60; Prei 0,801.10; Radijs 0,502,10; Kropsalade 0.50—2.20; Selderie 1.10—2,50; Uien 0.50— 0,90; Wortelen 6,10—13,50; Rabarber 0,60— 1.50: Perziken 8—18. per 100 stuks. Snij- boonen 5360; Stamboonen 85; Doperwten 3638; Peulen 30—68; Postelein 2—7; Spinazie 311; Tomaten: A 3438, B 40, C. 32—34, CC 24—28; Uien 0,80—2,90; And. 7—15, per 100 K G. STEUN AAN HET ZALMVISSCHERIJ- BEDRIJF. Daar met vrij groote zekerheid kan wor den aangenomen, dat de zalmstand, welke sinds 1931 sterk is achteruit gegaan, in dit jaar, als gevolg van de gewijzigde metho den van uitzetting van het zalmbroed, zeer verbeterd zal zijn, wordt uit het land- bouw-crisis-fonds steun verleend, ten einde het zalmvisscherijbedrijf, dat in de laatste jaren slechts op geringe schaal werd uitgeoefend, te bevorderen. Breestraat No. 121, Leiden. - Tel. 2862 4078 (Ingez. Med.) Voor de kanzalmzegen- en de galgvis- scherijen zal de steun bestaan uit een toe slag op den prijs, waarvoor de zalm op den afslag te Woudrichem, Kralingsche- veer of Hardinxveld wordt verkocht. De grootte van dezen toeslag houdt ver band met de grootte der wekelijksche vangsten. De toeslag Is vastgesteld op f. 0.75 per pond bij een wekelijksche vangst van ten hoogste 50 pond. Zij daalt bij rui mere vangsten tot f. 0.05 per pond voor vangsten van ten hoogste 400 pond per week. terwijl bij vangsten, grooter dan 400 pond per week, geen toeslag wordt gege ven. Voorts kan door deze bedrijven een cre- diet van ten hoogste f. 1000 worden opge nomen. waaruit gelden beschikbaar ge steld zullen worden, indien de uitkomsten van het bedrijf niet voldoende zouden blijken te zijn om den vlsschers een mini mumweekloon van f. 8 uit te betalen. DE POSTVLUCHTEN. Hedenmorgen is de Lijster van het vliegveld Tjllilitan te Batavia vertrokken met medeneming van 1'18 kilogram post, 3 kilogram pakketpost en 43 kilogram goederen. Een passagier maakt de reis mede tot Amsterdam, terwijl 12 passagiers voor tusschentrajecten werden geboekt en één wegens plaatsgebrek moest worden geweigerd. UIT NED. OOST-INDIË. DE MOORDAANSLAG TE MALANG. MALANG, 23 Mei. (Aneta). De heer C., die gisteren door zijn jongeren broeder werd gedood, is emDloyé van een cassave- onderneming. De dader had de H.B.S. doorloopen en is thans werkloos. De aanleiding tot de daad was dat belden verliefd waren op een 19-jarig Europeesch meisje, die de voorkeur gaf aan den verslagene. De volgende maand zouden zij in het huwelijk treden. De dader legde een volledige beken tenis af. POLITIEKE MOORD. TIENTSIN. 23 Mei (Reuter). Generaal Tsji Hyoe San. bekend onder den naam ..generaal gris" is vannacht in de Jacan- sche concessie vermoord. De moord is. naar men veronderstelt, gepleegd uit po'itieke motieven, en zal waarschijnlijk nieuwe SDanning tusschen Japan en China doen ontstaan. OVERLEG VAN DRIE STAATSHOOFDEN. BOEKAREST 23 Mei (A.N.P.). Te de zer stede zullen vermoedelijk op 6. 7. en 8 Juni besprekingen gevoerd worden tus schen koning Carol, prins-regent Paul van Zuid-Slavië en Benesj. ZIJN VROUW EN DRIE KINDEREN VERMOORD. MINDELHEIM iSchwaben). 23 Mei (A.N.P.i Een hier wonende man heeft, waarschijnlijk in een aanval van achter- volgineswaanzin. zijn vrouw en drie kin deren met messteken gedood. OP ZOEK NAAR DE ZWEEDSCHE EN NOORSCHE AMBULANCES. ADDIS ABEBA. 23 Mei. (Stefani). De Italiaansche autoriteiten hebben een drie- motorig vliegtuig ter beschikking gesteld van dr. Junod den vertegenwoordiger van het Internationale Roode Kruis, om over het gebied van Sidamo te vliegen en te zoeken naar de Zweedsche en Noorsche ambulance, die in deze streek vermist worden. DE AFFAIRE DER DUM-DUM-KOGELS. LONDEN. 23 Mei. (Reuter). Door de Imperia) Chemical Industrie wordt mede gedeeld. dat de in de Italiaansche nota aan den Volkenbond genoemde etiketten van dum-dumkogels sedert 1913 niet meer gebruikt zijn Ten overstaan van notaris B. H. Stumpel te Lelden: Woonhuizen, tuin, garage met afzon derlijke bovenwoning en erf Utrechtsche Veer 6, 7, 7a en 8, samen ln bod f. 13.000, kooper de heer J. van Iterson q.q. te Lel den voor f. 13.001. HENRY DE REGN1ER OVERLEDEN. Het overlijden wordt gemeld van den Franschen dichter en essayist Henry de Regnier. lid der Académie Frangaise, in den ouderdom van 72 jaar. MEVR. ESTHER DE BOER VAN RIJK OP VACANTIE. De 83-jarlge mevr. Esther de Boer-van Rijk is heden per vrachtschip „Stella" voor een achtweeksche rondreis door de Middellandsche Zee vertrokken. Zij zal met haar dochter en schoonzoon de eenlge passaglere zijn. HET RESIDENTIE-ORKEST. Als dirigenten voor de concerten van het Residentie-orkest ln het komende seizoen zijn geëngageerd dr. Peter van Anrooy, prof. Isay Dobrowen, prof. Georg Szell en Antonlno Votto. ALPHEN. Oud-Verpleegdendag Martha-Stichting. Op Hemelvaartsdag werd in de Martha- stichting de jaarlijksche oud-verpleegden- dag gehouden, waarvoor weer veel belang stelling bestond. Onder de talrijke aanwe zigen bevonden zich o.m. de oud-directeur ds. A. W. Voors en zijn echtgenoote. De dag ving aan met een godsdienstoefening in de kerkzaal. Hierna volgden ontmoeting en koffiedrinken in de Opperzaal. Om 2 uur werd een gemeenschappelijke maaltijd gehouden, terwijl in den middag gezamen lijk de thee werd gebruikt. Eerst om 6 uur had het afsoheld plaats. In de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Tuinbouwveiling „Alphen aan den Rijn", werd besloten, dat de goederen van de aandeelhouders-tuinders voortaan voor die van de aandeelhouders-grossiers zullen worden geveild. Een maatregel, om dat goederen, ingevoerd van elders, niet vóór die van de tuinders zullen gaan. om dat het thans voorkwam, dat goederen van elders werden verkocht en hier van de tuinders dan werden doorgedraaid. Het bestuur der Martha-Stichting ontving de af geloopen maand van S. al hier een gift voor nieuwbouw ad f. 200. BODEGRAVEN. Nog tijdig gered! Een jongetje van 9 jaar sprong in Bui tenkerk zijn zusje, dat te water viel na en probeerde het kindje te- redden. Dat lukte in zooverre, dat hij er werkelijk in slaagde het meisje boven water te hou den, maar hij kwam krachten te kort om tegen den hoogen stellen kant op te komen. Buren, die op het hulpgeroep toe schoten, slaagden er na veel moeite in de beide drenkelingen op het droge te bren gen. De kleine was bewusteloos, doch het gelukte een paar Roode Kruismenschen, die gewaarschuwd waren, de levensgeesten weer op te wekken. BOSKOOP. DAN HELPEN WY EIKAAS Voorstel tot verbetering van bruggen. B. en W. schrijven aan den Raad: De Laag-Boskoopscheweg werd bil be sluit van Ged. Staten opgenomen voor het berijden met motorrijtuigen od meer dan twee wielen gesloten verklaard. De tot standkoming van den spoorweg Gouda Alphen en in verband daarmede de aanleg van de Parklaan die een verbinding tot stand bracht tusschen de Zijde- en den Laag-Boskoopschen weg. gaven ons college aanleiding Ged. Staten te verzoeken den Laag-Boskoopschen weg open te stellen voor het verkeer met auto's met een maximale asbelasting van 600 K.G Ged Staten hebben daarop afwijzend beschikt, doch geven tevens in overweging de in den weg gelegen bruggen zoodanig te versterken, dat zij niet langer een beletsel vormen om het gedeelte van den weg, waarin zii voorkomen, voor het algemeen autoverkeer open te stellen. Daar wij van oordeel zijn. aldus B. en W. dat het algemeen verkeersbelang de afsluiting van dat gedeelte van den Laag- Boskoopschen weg voor het verkeer met motorrijtuigen niet langer gedoogt, stellen wii voor. de z.g. Sluisbrug in eigendom, be heer en onderhoud van den polder Laag- Boskoop over te nemen en deze brug zoo danig te versterken, dat zii voor het ver keer van motorrijtuigen als bedoeld in dienst kan worden gesteld en voorts om vanwege de gemeente de bestaande Stei- lenbrug te vervangen door een overkluizing van gewapend beton. De polder Laag-Boskoop is geneigd f. 1200 in de kosten bti te dragen B. en W. vragen voor een en ander de noodlge credieten. terwijl het tevens ln de bedoeling ligt dat de werkzaamheden zoo mogelijk tusschen 1 Juni en 1 September 1936 zullen plaats vinden. Wegens de verlaging van de openbare uitgaven voor het onderwas, stellen B. en W. den raad voor om aan den heer W. van Ingen. onderwijzer van bijstand aan de openbare school voor U.L.O met Ingang van 1 September e.k. ongevraagd eervol ontslag te verleenen. De harmonie „Excelsior", onder lei ding van haar directeur, den heer H. v. d. Veld. uit Lelden, heeft deelgenomen aan het concours te Amersfoort in de eere- afdeeilng. In het concoursnummer werd een 2de pr. behaald, in den marschwed- strijd een 1ste en voorts voor tamboer- maitre en tamboers eveneens een 1ste prijs. Na afloop werd den directeur bij den burgemeester van Amersfoort ontboden, die zijn voldoening uitsprak over het keu rige en kranige muziekcorps. MAREDIJK 46-48 TEL.2507 8448 (Ingez. Med.) LEIDERDORP. In de vergadering van stemgerech tigde ingelanden van den Slagh of Groote en kleine Stadspolder werd de rekening '35 vastgesteld de inkomsten op f. 1388,68' de uitgaven op f. 752,23; het batig slot al- zoo op f. 636,45'/*. De begrooting 1936 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f. 1612,00'/! bij een omslag van f. 7 per H.A. Aan bode A. Oudshoorn werd eervol ontslag verleend door het bestuur na 38 jaar dienst. Tot bode werd door het pol derbestuur benoemd G. v. d. Beek alhier. NOORDEN. Vertrek Kapelaan Hermans. De Parochie heeft afscheid genomen van haar kapelaan wegens overplaatsing naar Den Haag. Het initiatief was uitge gaan van het Comité Roomsch Noorden, uitgenoodigd waren de bestuurslèden van alle R.K. Vereenlglngen. Menig hartelijk woord van afscheid werd gesproken, waar uit bleek, hoe bemind kapelaan Hermans zich hier gedurende zijn verblijf heeft ge maakt en hoe noode men hem zag heen gaan. TER°AAR. Een gemeentelijk zwembad. In de gisteren gehouden gemeente raadvergadering is o.a. na uitvoerige dis cussie, in beginsel besloten tot de stich ting van een zweminrichting. Wij komen hierop nader terug. GEBOREN: Frans Jacobus, z. van J. C. Bouter en S. Bourgeois Cornelia Hillegonda. d. van J. v. Polanen en A. M, Schouten Jo hanna Cornelia, d. van P. Horree en J. C. v. d. Laar Cornells, z. van L. v. d. Ven en J Saarloos Agade. d. van T. Vlieland en C. E. Meiivogel Elsse. z. van P. Mod derman en J. Buitenhuis Arendje, d. van J. M. v. d Zwan en M. v. d. Zwan Elisabeth, d. van J. Nieuwenburg en H. W. Feberwee Wilhelmina. d. van H. Ouwe hand en W. v. Duljvenvoorde Olga Irène. d. van H. F. A. Donders en H. J. M. Berkeljon. OVERLEDEN: 'I. Vavier. z. II jaar H. Montagne, wedn.. 70 jaar N. v. d. Zwaan. m„ 41 jaar G. v. Leeuwen-Bloemendaal. vr„ 39 jaar J. H. Kleton-Dekker. vr.. 26 jaar J. Dobbelaar, z.. 34 Jaar A. M. Nadorp z.. 2 mnd HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. AMSTELKERK, 21 Mei van W.-Afrika te Amsterdam. HOLLAND—AFRIKA LIJN RANDFONTEIN, 21 Mei v.m. 8 u. van Suez n. Port Soudan. JAGERSFONTEIN, uitreis, 21 Mei v.m. 4 u. te Antwerpen. HOLLAND—A USTRALlë LIJN. NIJKERK, uitreis, 21 Mei te Bombay. HOLLAND-BRITSCH INDIë LIJN. STREEFKERK, uitreis, 20 Mei v. Colombo. HOLLAND-O. AZIE LIJN. GAASTERKERK, thuisreis, 21 Mei te Pe- nang. ALMKERK, 21 Mei te Shanghae, uitreis. MEERKERK, thuisreis, 21 Mei v. Dairen. KON. PAKETV. MIJ. TASMAN, 21 Mei van Port Elisabeth naar Kaapstad. VAN REES, pass. 21 Mel Thursday Island. SAWAHLOENTO, 20 Mei van Durban te Sabang. NIEUW ZEELAND, 20 Mei van Melbourne n. Singapore. JAVA—CHINA—JAPAN LIJN TJISAROEA, 20 Mei van Manilla n. Hong kong. TJISADANE, 21 Mei van Shanghae naar Hongkong. TJISALAK, 19 Mei van Hongkong naar Muntok, BALOERAN, 21 Mei van R'dam te Batavia. SIBAJAK, uitreis, 21 Mei v.m. 9 uur te Marseille. KEDOE uitreis, pass. 20 Mei n.m. 10 uur Gibraltar. TAPANOELI, 20 Mei van Hamburg te Am sterdam. SLAMAT, uitreis, pass. 21 Mei Ouessant, HOI.f VJT>"MT'KA LIJN BLOMMERSDIJK, 20 Mei van New-York te Baltimore. DRECHTDIJK, Pacific Kust n. R'dam, 21 Mei n.m. te Liverpool. BOSCHDIJK, uitreis, 20 Mei van Tampico. BILDERDIJK, 18 Mei van Norfolk naar Galveston. ROTTERDAM—Z. AMERIKA LIJN ALCYONE, thuisreis, 20 Mei van Victoria. ALDABI, thulsr., 20 Mei van Tenerlffe. KON NED STOOMB. MIJ. AGAMEMNON, 20 Mei v. Vigo n. Gibraltar. AJAX, 21 Mei van Tarragona te Valencia. ARIADNE, thuisreis, 21 Mei 8 u. v.m. Lands End gepasseerd. AURORA. Middell. Zee n. Amst., pass. 21 Mei n.m. 7 u. 25 Lydd. BACCHUS, 21 Mei v.m. 3 u. van Amst. te Hamburg. BENNEKOM. 21 Mei v.m. 5 u. van Ham burg te Antwerpen. CLIO, uitreis, 21 Mei te Cristobal. HEBE, 21 Mel van Lissabon te Setubal. HEDEN: Zomerlust: Feestavond ..Swift". 8'/i U1]. nam. Zondag. Nutsgebouw: Bijeenkomst Spiritlsch Ge nootschap. Nam. 7.30 uur. Stadsevangelisatie, Morschweg 59; 511 eenkomst. Nam. 8 uur. Vrije Evane. Gem.: Samenkomsten te ld uur voorm. en 7 uur nam. Maandag. Schouwburg: Fritz Hirsch Operette. Es war einmal ein Musicus". 8 1/4 uur. K a t w ij k-aa n-Z e e: Casa Cara: eenkomst Herv. Ger. Mannenver. caj" vijn". Nam. 8 uur. DIVERSEN. 's Woensdags: Inst. v. Praeventleve Ge- neeskunde Medisch Opvoedkundig Bureau Boerhaavestraat 21). Half drie tot halt vier. Inenting tegen dlphterie 4-5 u. nam. 's Woensdags: Inst. v. Praeventleve Ge neeskunde. Consultatiebur. v. Alcoholisten 8 uur nam. 's Vrijdags: Inst. v. Praeventleve Genees, kunde. Consultatiebureau v. Beroepskeuze. 45 uur nam. BIOSCOPEN. Luxor-Theater. Stationsweg, 8 uur nam ,,'t Was 1 April". Woend., Donderd. en Zaterd. nam. 2 u. Zondag nam. 2 uur, 4 uur 30 en 8 uur. Trianon-Theater. Breestraat, 8 uur nam, „Ich heirate meine Frau". Woensdag en Zaterdag nam. 2 uur. Zondag nam. doorloopend van 2—7'/i en vervolgens .om 8 uur. Lido-Theater. Steenstr. 39, 81/4 u. nm. „Broadway Melody '36". Woensdag en Zaterdagnam. 2'/i uur. Zondag nam. 2 uur, 4'/i uur en 8 u. 15. Het Nieuwe Roxy, Haarl.str. 7 uur nam, „De onbekende zanger". lederen middag 2'/i u„ Zondag v.af 2 u. De apotheek Hooigracht 48 ls dag en nacht geopend voor leden v. h. ziekenfonds „Tot Hulp der Menschheid" echter van nam. 8 uur tot v.m 8 uur alleen voor spoedrecepten. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Vrijdag 22 tot en met Zondag 24 Mei waargenomen door apotheekM. Boekwijt, Vlschmarkt Telef. 552 en te Oegstgeest door apotheek: C. van Zijp, Wilhelminapark 8, Telef. 2"< De geneeskundige Zondagdienst word van Zaterdagavond 8 uur tot Maandag' morgen 8 uur waargenomen door de doc toren Bruins Slot, Kors, Simons en Winkte Te Oegstgeest wordt deze dienst dit waargenomen door dr. Hugenholtz, tel. 394 HERMES. 21 Mei van Malta n. Piraeus. INO, 16 Mei van Cristobal n. Pacific Kust. IRIS, 17 Mei van Cristobal n. Pacific Kust, OBERON, 20 Mei n.m. 5 u. van Palma n. Alexandrië. COSTA RICA, 20 Mei n.m. 3 u. van Madeira n.' Barbados. ORESTES, 21 Mei van Constanza n. Varna. ORION, Middell. Zee n. R'dam, was 21 Mei 12 u. 's middags 260 mijlen Z.W. van Ouessant. PERSEUS, 20 Mei van Passages n. Bilbao. STELLA. 21 Mel van Amst. te R'dam. VENUS, 20 Mei van Palermo n. Barcelona. VULCANUS, 20 Mel van Valencia n. Amst TIBERIUS, 20 Mei van Valencia te Amst. BARNEVELD, 21 Mei van Chili te Amst. GANYMEDES, 21 Mei van Hamburg te Amsterdam. FAUNA, Amst. n. Valencia, pass. 21 Mel Dungeness. JAVA—NEW YORK LIJN TALISSE. New-York n. Java, pass. 21 Mel Kaap de Goede Hoop. SILVEK-JAVA-PACIFIC LIJN. BENGALEN, 20 Mei van Pacific Kust te Calcutta. BINTANG, 18 Mei van Calcutta te New- Westminster. TOSARI, 20 Mel van Bombay te Vancouver. TABIAN, 21 Mei van Lorenzo Marques n. Belra. MIJ. OCEAAN MYRMIDON. 21 Mei van Java te Amst, POLYDORUS, Java n. Amst., 21 Mei van Port Said. EURYBATES, 21 Mei van Belawan n. Amst. PEISANDER, Amst. n. Java, 20 Mei f Liverpool. PYRRHUS, Java n. Amst., passeerde 21 Mei Gibraltar. KON. HOLL. LLOYD WATERLAND, thuisreis, 20 Mei te Santos. SALLAND. uitreis, pass. 21 Mei Dungenes.-. HALCYON LIJN. STAD ZWOLLE, 21 Mei van Sas van Gent te Rotterdam. VREDENBURG, 20 Mei van Vlaardingen te Narvik. STAD ARNHEM, 20 Mei van Melilla naar Rotterdam. ROZENBURG, R'dam n. Lissabon, pass. 'L Mei Bevezler. MIJ. NEDERLAND. TARAKAN. thuisreis, 20 Mei van Padanf- SEMBILAN, uitreis, pass. 20 Mei Penm- DIVERSE stoomvaartbericbten FARMSUM, R'dam n. B.-Aires, pass. 20 Me Kaap Frio. tó| TROMPENBERG, 21 Mei van Rotterdam Antwerpen. WESTPLEIN, 19 Mei van Narvik te Rd-'t; KEILEHAVEN, 19 Mei van Rotterdam Libreville. Ai«an- HERMES, 20 Mei van Constanza te Aie»" n. Valencia- drië. JONGE ANTHONY, Vlissingen pass. 21 Mei Ouessant. t/m- REGINA, 19 Mei van Tail of Bank re LEKHAVEN, 19 Mel van Galveston "s3' Bremen. mm- BATAVIER I, 22 Mei van R'dam te burg. g-J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 6