lEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Zaterdag 23 Mei 1936 BUITENLAND. Parachute-sprong op 2000 M. hoogte boven Soesterberg. Vleugels van vliegtuig knapten af. TELEGRAMMEN. BEURSOVERZICHT. MAIKT WEERBERICHT. Barometerstand. Gistermiddag 3 uur: 761. Hedenmiddag 2 uur: 760. telegrafisch weerbericht. Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorol Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 768.0 te Vest- manoer. Laagste barometerstand 751.0 te Mar- tellle. Verwachting tot den avond van 24 Mei: Zwakke tot matige Noordelijke tot Noord oostelijke wind, betrokken, tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk eenige regen, weinig Teranderlng in temperatuur. BU1TENLANDSCB WEERBERICHT Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bildt. De depressie in het Noordwesten trok dwars over de Britsche Eilanden en ligt thans boven Bretagne. Over het geheele Westen en Centraal Europa ligt een ge bied van lagen luchtdruk dat nog steeds betrokken weer met regen geeft in het binnenland en in de middelgebergten en itorm uit Noordwest aan de Middelland- lelie Zeekust. Terwijl in het Westen en lot diep in het vasteland het weer guur «1 koud is, heerscht in het Oosten een lomersche warmte. Ten Nborden van dit gebied van depressie breidt een rug van loogedruk zich van den Oceaan tot over Scandinavië uit, binnen den Poolcirkel puseert opnieuw een depressie. De luchtdrukverdeeling geeft aanlei ding tot aanhouden van het koude weer eet winden uit Noord tot Noordoost, ech ter met minder kans op buien. LUCHTTEMPERATUUR. uur voorm.: 10'/» gr. C. f51 gr. F.) 12 uur 'smldd.: 12 gr. C. (54 gr. F.) MOGWATERTIJDEN TE KATWIJK ZEE. Voor Zondag. loorm. te 4 u. 52 min.; nam. te 5 u. 16 iuten. Voor Maandag. Voorm. te 5 u. 40 min.; nam. te 6 u. 05 linuten. ZWEMINRICHTING „DE ZUL". t Middags 12 uur: 15 gr. C. LICHT OP VOOK FIETSERS e.a. Zaterdag: 9.30 nam. tot 4.26 voorm. Zondag: 9.31 nam. tot 4 25 voorm. MAANS- OP- EN ONDERGANG. I Mei: op: 7 u. 02; onder: 23 u. 56. 24 Mei: op: 7 u. 17. DE ALGEMEENE TOESTAND. Italië en de Volkenbond. De Itallaansche regeering heeft beslo ten een volledige delegatie te zenden naar Je Internationale arbeidsconferentie, wei- te 4 Juni a.s. te Genève wordt geopend. Vertegenwoordigers van de regeering. je werkgevers en de werknemers zullen u heen. g&an. Men wijst er op, dat de Italiaansche re- leering wel voorloopig het werk te Ge- J.eve neeft gestaakt, doch een uitzonde- j^dsbur a^t V°°r interna^ionaal ar" De Roemeensche minister Titulescu oert te Parijs thans tal van besprekin gen met leden der oude en nieuwe regee- nng. BELGIË. Morgen Kamer-verkiézing. Morgen gaan de 2.652.707 Belgische kie- K'5 naar de stembus na een vrij kalme ïï™zm,Sscampagne. Het aantal Kamer- hS za„ van 187 tot 202 worden uitge lid b ,het aantal Senatoren van 93 tot taf;,,. aantaJ zetels was in de Kamer S aldus verdeeld: 79 R.-K., 73 so- naiin liberalen, 8 Vlaamsch-natio- 1 3 communisten. vernomen wordt, is het kabinet ItnLfl and voornemens begin van de >5? de week af te treden, kort na de '«klezmgen. hJM? selooft men, dat de koning van t, zaJ jerzoeken, een nieuw kabinet 4e ir» den seest van het oude, dat bariii. ,nw00rdisers van de drie groote nW ^etholieken, socialisten en libe Wni' vereenigt. Natuurlijk hangt dit nog 'iezingénS a' Van de" ultslag van de ver" verder vernomen wordt, wil van Jen in j be'augrijke hervormingen bren- Polltieu eoonomische en administratieve Wbïri» en zeIfs zou ^iJ voornemens zijn, (jI eingen aan te brengen in de grond- RUSLAND. Binnenlandschc leening hfU.^rtnn.en'andsche staatsleening voor *tlb v» i ar der tweede vijfjarige Derfode «J. den iaar werd uitgegeven tot 1 cue ^bedrag van 3500 millioen roebei is tlH; JUUU uniuucu lucuci in tcoj ,9°1teekend In totaal Ingeschreven bij' (uillioen roebel Thans ziin 50 lies "beiders In het bezit van obliga- ltjten verschillende Sovjet-Russische ENGELAND. MINISTER THOMAS NEEMT ONTSLAG. De minister van koloniën, Thomas, heeft den koning zijn ontslag gevraagd, hetwelk door dezen is aanvaard. In een schrijven aan minister-president Baldwin wijst minister Thomas er op, dat de wijze, waarop zijn naam en zijn privé- zaken ter sprake zijn gebracht, het hem onmogelijk maakt, langer lid te blijven van de regeering. Meer dan ooit is hij van meening, dat alleen de nationale regeering het land door de crisis kan helpen. Thomas zegt verder, dat hij ervan over tuigd is, dat hij, in plaats van een bron van kracht te zijn, een hinderpaal zou wezen en dat hij niet in staat zou zijn, zijn rol ten volle te spelen, hetgeen onver- eenigbaar is met zijn verlangen, het land te dienen. ïn zijn antwoord geeft Baldwin Thomas de verzekering, dat hij in zijn plaats even zoo zou hebben gehandeld en hij en zijn collega's nemen met diep leedwezen het ontslag aan. Dit uittreden stelt Baldwin in de gele genheid de regeering te wijzigen, Lord Monsell wenscht sedert eenigen tijd af te treden. Baldwin zal de kwestie in het komend weekend bestudeeren. Volgens inlichtingen, in de wandelgan gen van het parlement verkregen, zou J. A. Ormsby Gore, thans minister van open bare' werken, Thomas vervangen. Men voegt eraan toe, dat sir Philip Sas- soon openbare werken zou krijgen. Zijn opvolger aan het luchtvaart-ministerie is niet bekend. Thomas was voor het eerst minister in het le kabinet Mc Donald. Vervolgens in het 2e, om met Mc Donald mede te gaan, toen deze een nationale regeering vormde. Hij werd deswege uit Labour geroyeerd. Het Lagerhuis heeft met 160 tegen 59 stemmen het regeerlngsvoorstel tot af schaffing der tienden voor de kerk aan genomen. Het voorstel voorziet in de af lossing der uit de 10e eeuw stammende tienden, die in sommige districten een zware last voor de plattelandsbevolking beteekenen, door middel van een leening. FRANKRIJK. Leon Blum spreekt tot Amerika. De radicaal-socialisten. Gisteravond heeft Leon Blum een radio rede gehouden ten behoeve van de Ameri kaansche luisteraars, in welke rede hij uit eenzette, dat de zaken in Frankrijk niet door het Amerikaansche volk als vreemde belangen moeten gevoeld worden, welke Amerika niet raken. De uitslag der Fran- sche verkiezingen heeft een drievoudige beteekenis, n.l. de overwinning der repu bliek, der democratische instellingen op alle vormen van autocratie, oligarchie en fascisme en voorts het weloverwogen be sluit herstel van de economische crisis langs een geheel nieuwen weg te zoeken. Ten slotte de wil tot het verzekeren van den vrede in Europa en de wereld, door dezen vrede op het recht, eerbiediging van internationale wetten en overeenkomsten, daadwerkelijke solidariteit van alle volken en algemeene ontwapening te fundeeren. Het uitvoerend comité der radicaal-so cialistische partij heeft met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin de parlementsfractie uitgenoodigd wordt stemdiscipline in acht te nemen. Daladier hield een rede, waarin hij o.a. zeide: Zou de partij geen loyalen steun verleenen aan de regeering van het Volks front, zoo zou hij zich blootstellen aan dezelfde critiek, die zij zelf voorheen tot andere partijen richtte. Na te hebben ge wezen op den ernstigen internationalen toestand, bracht Daladier vervolgens den I critieken toestand der Fransche economie ter sprake. De partij verwerpt tot herstel van dit kwaad specifieke socialistische en communistische oplossingen, evenals de stichting van een totalen bureaucratischen staat, doch stelt zich voor aan te toonen, dat het programma van het Volksfront doordrongen is van den geest van het ra dicalisme. Daladier verklaarde van mee ning te zijn, dat de samenwerking der radicaal-socialistische partij aan het werk der regeermg van het Volksfront van be- slissenden aard moet zijn, daar ook de middenstand, het motorische element der economie, in de constructieve actie zal wor den betrokken. OOSTENRIJK. AANSLAG OP HET HUIS VAN PRINS STARHEMBERG. TWEE DOODEN. Van natlonaal-socialistische zijde is een gewapende overval gepleegd op het fami- liegoed van prins Starhemberg te Laxem- berg, waarbij twee dooden zijn gevallen. De gendarmerie had reeds van te voren kennis gekregen van het plan, en het kas teel bezet. Toen een aantal gewapende nationaal- socialisten het landhuis binnendrongen, werden zij gezien door da gendarmerie, die onmiddellijk het vuur opende en twee der aanvallers doodde, en acht arresteerde. De leider der expeditie is erin geslaagd te ontkomen, zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld. Wat de motieven voor den overval be treft, staat men voor een volkomen raad sel. Men veronderstelt dat de aanvallers dachten, dat de prins zich te Laxemberg bevond, hoewel hij op het oogenblik te Weenen vertoeft. DENEMARKEN. Interparlementair congres der Noorsche landen. Gisteren is te Kopenhagen het Noorsche interparlementaire congres geopend, dat twee dagen zal duren en waaraan wordt deelgenomen door een zest.ietai vertegen woordigers van Denemarken Finland IJs land. Noorwegen en Zweden. De beraadslagingen waren den eersten o o Sensationeele redding van een luitenant-vlieger. Op sensationeele wijze heeft hedenmor gen een jeugdige off icier-vlieger van Soes terberg zich, dank zij een parachutesprong van 2000 meter hoogte, het leven kunnen redden toen zijn machine boven het mi litaire vliegveld, vermoedelijk door vleu gelbreuk, omlaagstortte. De pas tot officier beëedigde reserve- tweede-lultenant Bodaan was na tien uur opgestegen met een jachtvliegtuig van het Fokkertype D. 17 voor het maken van een vlucht boven de omgeving van Soester berg. Omstreeks kwart vóór elf bevond hij zich op een hoogte van circa 2000 meter in de omgeving van het vliegveld, waar hij verschillende manoeuvres maakte. Nauwkeurig waren de verrichtingen van het kleine toestel op deze hoogte niet te volgen. De toeschouwers kregen den indruk, dat de vlieger eenige stuntoefeningen maakte, toen zij plotseling tot hun groote ontzetting zagen, dat de ma chine als een baksteen omlaagstortte, waarbij men den idruk kreeg, dat de vleugels waren afgekapt. Ademloos keek men toe en plotse ling zag men hoe een zwarte stip zich uit de vallende machine losmaakte. De vlieger had een parachutesprong uit de neerstortende vliegmachine ge waagd en met een zucht van verlich ting zagen de ontstelde toeschouwers op den grond hoe het valscherm zich ontplooide en den vlieger betrekkelijk veilig naar de aarde terugbracht. Niet onaangedaan, maar vrijwel onge deerd, kwani luitenant Bodaan op een der uiteinden van de wijde vliegheide neer, terwijl op eenigen afstand de romp van de vernielde machine zich met den neus in den grond boorde en totaal werd ver nield, en de vleugels in de buurt even eens vernield op den grond terecht kwa men. Een onderzoek naar de juiste oorzaken van de zoo gelukkig afgeloopen ramp zal worden ingesteld. Een woord van lof ver dient de bestuurder voor diens koelbloe digheid, waarmee hij zich uit het vallende vliegtuig wist te bevrijden en gebruik wist te maken van het valscherm, van welks toepassing hij slechts theoretisch op de hoogte was. Men zal zich herinneren hoe ook ver leden jaar een militair vlieger van Soes terberg zijn leven aan zijn valscherm te danken had. Het was de sergeant-vlieger Steensma, die toen zijn stuurinrichting door een botsing in de lucht met een andere machine onklaar was geraakt, doorvloog tot boven de Leusdensche heide, waar zijn vallende machine geen ongeluk ken zou kunnen veroorzaken en toen met zijn parachute omlaag sprong. Steensma heeft eenige weken geleden met goed gevolg examen gedaan als ver keersvlieger en is thans als zoodanig in dienst van de KX.M. gekomen. dag gewiid aan het standpunt dezer lan den tegenover den Volkenbond. De Deensche minister van buitenland- sche zaken. Munch verklaarde, dat ver moedelijk een betere instantie zou kunnen worden geschapen voor arbitrale bemoei ingen. Men zal evenwel niet veel meer kunnen bereiken zoolang niet een wiizi- ging komt in de opvattingen, waardoor het mogelijk zou ziin een vergaande bewape- ningsbeoerking ten uitvoer te leggen. Met groote aandacht werd geluisterd naar de redevoering van den vroegeren Noorschen minister Mohwinkel. die na te hebben gewezen op de bewapening in de verschillende landen er den nadruk on leede dat de Noorsche landen zich de vraag moeten stellen, of zii geen n:euw standpunt zouden moeten innemen en zouden moeten overwegen of zij in geval van oorlog absoluut neutraal zouden moe ten ziin of door deelneming aan sanctie maatregelen partii zouden moeten kiezen. Het congres heeft geen besluiten ge nomen. BINNENLAND. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. BURGEMEESTER DE VLUGT ZET DE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN DER STAD UITEEN. H.M. de Koningin heeft hedenmorgen om tien uur te Amsterdam in audiëntie ontvangen den voorzitter der Kamer van Koophandel den heer Gotfr. H. Crone. Hedenmiddag te 12 uur verscheen de gemeenteraad, die door H.M. in audiëntie werd ontvangen. Burgemeester De Vlugt hield een toespraak, waarin hij zeide dat de toestand der stad geenszins gunstig is. Het is Uwe Majesteit bekend, hoe scheepvaart en handel zijn ontwricht en moeizaam worstelen om niet ten onder te gaan. De Amsterdamsche koopvaardij vloot, welkeer verschijning in alle havens der wereld van de glorie der stad getuigt, zag gedurende de laatste jaren haar sterk te tot 80 percent teruggebracht en hiervan is dan nog bijna een tiende gedeelte opge legd. De binnenscheepvaart, die anders aan duizenden nijveren brood geeft, ver keert in een zorgelijken toestand en in vele schippersgezlnnen heerscht thans ge brek. Talrijke moeilijkheden, belemmeringen van allerlei aard blokkeeren den handel en drukken de industrie. Inkrimping van personeel bij de groote fabrieken en drei gende ondergang van kleine industrieën zijn even zoovele verontrustende sympto men van den ernstigen toestand. Op on rustbarende wijze steeg het getal der werkloozen en der behoeftigen, tengevolge waarvan het gemeentebestuur zich dage lijks geplaatst ziet voor het probleem, de middelen te verschaffen, om in den ma- terieelen nood dier duizenden te voorzien- Deze zwaar-drukkende last en de daling der gemeentelijke inkomsten als gevolg van de omstandigheden, waarvan ik zoo even mocht gewagen, vergen de uiterste inspanning, om de budgetaire positie der gemeente op hechte basis te handhaven. Tot de maatregelen welke deze tijden vereischen behoort, naast de geldelijke ondersteuning, het zooveel mogelijk ver ruimen der werkgelegenheid. Dit probleem elscht de onafgebroken zorg en aandacht van het gemeentebestuur. In samenwer king met de regeering en gesteund door het werkfonds zijn verschillende werken in uitvoering en de voorbereiding van nieuwe objecten wordt met bekwamen spoed voortgezet. Met dankbaarheid verklaarde spr. in- tusschen 'te hebben mogen ervaren, dat ook de burgerij van Amsterdam bereid is, mede te werken tot leniging van de be staande nooddruft, en dat zij den krach- tigen wil toont, gezamenlijk aan de ge rezen moeilijkheden het hoofd te bieden. Hare Majesteit is daarop ingegaan op de mededeelingen van den burgemeester be treffende de economische moeilijkheden. Zü weet dat de bevolking met groote ener gie het hoofd biedt, aan de moeilijkheden. Zij vereenigde zich gaarne met de bede van den burgemeester, dat met God's hulp weer spoedig betere tijden mogen aan breken. H. M. onderhield zich daarna, evenals de Prinses, die deze audiëntie ook b'j - woonde, met de wethouders, die allen tegenwoordig waren. STEUN AAN DE DRIJFWANT- VISSCHERIJ. Bij beschikking van den minister van landbouw en vlsscherij is bepaald, dat steun zal worden verleend aan de drijf- wantvisscherU. Aan de eigenaars van be dril fsmaterlaal voor de drijfwantvisscherij kan op hun desbetreffende aanvraag door de Nederlandsche visscherijcentrale een crediet worden verstrekt van ten hoogste f. 100. De aldus verkregen gelden mogen door den betrokken visscher uitsluitend wor den aangewend voor de betaling van door hem voor zijn bedrijf gekochte visscherij- benoodigdheden en materialen. Degenfen, die voor crediet in aanmer king wenschen te komen, moeten een ver zoek indienen om als georganiseerde te worden toegelaten tot de visscherijcen trale. NIEUWE POGINGEN TOT BEHOUD SPOORLIJN ALPHEN-UITHOORN. Naar wij vernemen zijn dezer dagen zoowel te Aarlanderveen als te Nieuw koop opnieuw besprekingen gevoerd tot behoud van den spoorlijn Alphen-Uit hoorn en tot wederindlenststelling van een railvervoermiddel. Ook heeft voor dit doel een lijst gecirculeerd tot. het plaatsen van een handteekening ais sympathiebetui ging. WEER EEN FELLE BRAND TE EINDHOVEN. SIGARENFABRIEK VERWOEST. Na de vele branden, die Eindhoven de laatste twee maanden hebben geteisterd, heeft vannacht weer brand gewoed in de Abonné-sigarenfabrieken der N.V. van Kessel en van Ussen, gelegen aan den Parallelweg. Twee Philips-politiemannen ontdekten om 1 uur den brand en waar schuwden onmiddellijk de brandweer. In totaal werd met 18 stralen het vuur aan getast. Inmiddels had het vuur zich uitgebreid naar het nieuwe fabrieksgedeelte, waar, doordat de ramen openstonden, het vuur als het ware opgezogen werd naar de vierde verdieping. In minder dan geen tijd brandde de zolder door en stortte de voorraad van de droogkamers naar be neden op den voorragfi, die gelijkvloers was opgeslagen. Vervolgens deelden de vlammen zich mede aan het fabrieks gedeelte, dat rechthoekig tegen het hoofd gebouw is gelegen. Een cordon van waterstralen werd door de verscheidene brandweren op het vuur gericht. Door op 't dak te klimmen slaagde men er in van boven af het vuur te be strijden en in te sluiten. Na vier uren blusschen was men het vuur in zooverre meester, dat gezegd kon worden, dat de machinezaal en het kantoorgebouw onaan getast zouden blijven. Om vier uur kon de Philips-brandweer naar huis gaan, de gemeente-brandweer zette tot elf uur de nablussching voort. Eenige millioenen sigaren zijn in de vlam men opgegaan. Ongeveer 450 arbeiders worden door dezen brand getroffen. De N.V. is tegen bedriif«schade verzekeTd. Hoeveel de totale schade bedraagt was hedenochtend nog niet bij benadering te schatten. TWEE DOODEN TE ANTWERPEN. DOODGESCHOTEN DOOR FASCISTEN. ANTWERPEN, 23 Mei. (A.N.P.). Van ochtend zijn twee personen door de fascis tische „realisten" van Janssens doodge schoten. In het begin dezer week waren transpa ranten, welke voor het gebouw van den transportarbeidersbond hingen, door rea listen in brand gestoken. De socialisten besloten daarop hun ge bouw ook des nachts te laten bewaken. Vanochtend om zes uur werd de bewa king er van verwittigd, dat een auto met realisten op weg was naar het gebouw. Twee vrouwen en twee mannen sprongen uit den wagen en trachten het gebouw binnen te dringen. Hierop ontstond een woordenwisseling tusschen de socialisten en de realisten, waarbij een der fascisti sche vrouwen met peper gooide in de richting van de socialisten. Op een gegeven oogenblik trok een realist zijn revolver en schoot daarmee op zijn politieke tegenstanders, van wie de 19-jarige A. Wouters in de hartstreek werd getroffen. De jonge man viel dood neer. De aanvallers sloegen hierna op de vlucht, achterna gezet door de socialisten. Een der vluchtelingen schoot blindelings op zijn achtervolgens, waardoor een 38-Ja- rige man, vader van een kind, zoo ernstig werd getroffen, dat h'.j bij aankomst In een ziekenhuis bleek te zijn overleden. Bij de voortgezete achtervolging werden de realisten ingehaald en aan de politie overgeleverd, De man, die de schoten moet hebben gelost, blijkt te zijn de kapelmeester J. A. Wouters, die werkzaam is in het touris- tenhotel, een hotel van den heer Janssens, den leider der realisten. o DE NEGUS NAAR ENGELAND. HAIFA, 23 Mei. (Reuter) De Negus zou zich hedenmiddag inschepen aan boord van den vanmorgen hier aangekomen Britschen kruiser „Capetown" om zich naar Engeland te begeven. AMSTERDAM, 23 Mei. In de eerstvolgende drie maanden zal de Effectenbeurs zooals des zomers gebrui kelijk ls op Zaterdag gesloten zijn. Indien ook heden geen beurs ware gehouden, zou niet veel verloren zijn geweest. Van han del was vandaag bijna niets te bemerken en van een bepaalde stemming kon daar bij niet gesproken worden. Op de afdeeling der Beleggingswaarden bestond voor de Nederlandsche Staatspa pieren een prijshoudende tendenz. De 4 percent Obligatiën Nederland en de Oude Schuld werden fractioneel Iets hooger ge noteerd. Voor diverse Duitsche Waarden werd eenige belangstelling aan den dag gelegd. En de Obligatiën uit de Young- Leening werden zelfs in een open hoek verhandeld. Zoowel de gewone obligatiën als de obligatiën met kettingverklaring werden wat hooger afgedaan, hetgeen ver band hield met de berichten volgens welke de transfer-besprekingen te Berlijn een be moedigend verloop hebben. Deze berichten werden uiteraard gun stig opgevat en waren dan ook verant woordelijk voor de attentie die thans aan de Duitsche papieren werd geschonken. De handel op de locale Afdeelingen van de markt was zeer stil. In Koninklijken ging nu en dan wat om. De koers ver schilde niet veel bij die van gisteren. Voor Shell Unions was de animo grootendeels bekoeld, tenminste er ging in dit fonds nog maar weinig om. De Tabakken waren geheel verwaarloosd. Van de Scheepvaart- papieren was in het geheel niets te be merken. Rubber-aandeelen hadden een zeer beperkte markt. Amsterdam Rub bers waren prijshoudend. Voor enkele minder courante soorten kwam een iets hoogere noteering tot stand. Suikerfond- scn bewogen zich op den achtergrond. Van de Industrieelen gaven slechts de Philips- aandeelen kleine teekenen van aanwezig heid en daarbij werd voornamelijk om streeks het midden koerspell van gisteren gehandeld. Voor Amerikaansche Shares was de be langstelling ook al niet groot. De vaste stemming in Wallstreet werd natuurlijk wel gunstig opgevat, doch gaf geen aan leiding tot grootere omzetten in de be treffende papieren. Prolongatie 2 'la. biruiiiin^ Men zie voor Nagekomen Berichten pag. 2 van het Tweede Blad. LEIDEN, 23 Mei. Botermarkt. Fabrieks- boter prima f. 1.57 per KG.: Boerenboter prima f. 1.331.45. Weinig handel. Het grootste gedeelte van de aanvoer door de N.L.C. uit de markt genomen. Turfmarkt van 18—23 Mei. Aanvoer lange turf 120.000 stuks. Prijzen van f. 6 tot f. 8 per 1000 stuks. BODEGRAVEN. Uitslag eierenveiling B.P.K.V. Aanvoer 16937 stuks kippeneieren prijs wit f. 2.30—2.60; bruin f. 2.40—2.70; eenden f. 2.202.40. LEIDERDORP, 23 Mei. Kippeneieren f. 2.602.90: Eendeneieren S. 2.60 per 100 st.; Boter f. 0.65—0.75; Kaas f. 0.18—0.28 per pond; Kippen f. 0.35—0.65; Hanen f. 0.06—0.40; Eenden f. 0.45—0.60; Konij nen f. 0.251.10 per stuk. TER AAR. Centrale Veiling. 22 Mei '36. Spinazie 12—26 ct., andijvie 20—53 ct., slavellen 7—14 ct. per kist van 5 kilo; peu len f. 2.70—5.60, capucijners f. 2.903.30 en snijbocnen f. 4 40—5.00 per 10 kilo; poste lein f. 2.00—4.10; radijs f.0.70—1.00, rabar ber f. 1.00—2.90, peen 813 ct. prei 0.90 1.10 per 100 bes; sla f. 0.501.80 per 100 st.; bloemkool 216 ct., komkommers 37 ct. per stuk; aardbeien 9—12 ct. per doosje; tomaten A 21 ct.: stek f. 3 20-3 60: Selderij f. 0.702.20. zuring f 1.00 per 25 kilo. NIEUWVEEN, 22 Mei. Kipeieren: Aan voer 1832 stuks, prijs per 100 f. 2.05 2.65; eendeieren: aanvoer 354 stuks, prijs per 100 f.2—2.10; kaas per pond 2220 ct. WOUBRUGGE. 22 Mei. Aangevoerd 3500 eieren. Prils kipeieren f 2.302.60, eend- eieren f. 2.252.50 p. 100 stuks. Boter f. 1.20—1.22, kaas f. 0.26—0.28 p. K.G.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 3