CHIEF WHIP LEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Chr. Nationaal Zangconcours Waarom zoudt U genoegen nemen met minder dan het beste? mm LUCHTVAART. VISSCHERIJBERICHTEN. DE BIOSCOPEN. betreden en haar een welkomstlied was toegezongen, werd allereerst het woord ge roerd door den voorzitter van het school bestuur, pater E. van der Snoek, die erop wees. dat de scheidende directrice steeds de katholieke levenspractijk heeft gesteld boven de uiterlijke en tijdelijke zaken. Door haar prachtig levenswerk en onder haar bezielende leiding zijn honderden jonge meisjes opgeleid tot huisvrouwen en moe ders in onze katholieke gezinnen, waardoor in zeer vele gevallen de grondslag is ge legd voor waarachtig huwelijksgeluk. Gij hebt, aldus spr., er steeds naar gestreefd om schoonheid te brengen in het onderwijs en daarnaast in niet geringe mate bijge dragen tot de godsdienstig-zedelijke opvoe ding van talloos vele jonge meisjes. Spr. besloot met woorden van dank tot mevr. van Oerle voor de grenzenlooze toe wijding, waarmede zij zich aan haar le venswerk heeft gegeven en hij voegde daaraan deze wensch toe. dat dezelfde geest op de school moge blijven voortdu ren onder leiding van de nieuwe directrice mej. M. A. Lutz, wie hij aller medewerking toezegde. Namens bestuur, tegenwoordige en vroe gere leerkrachten en leerlingen bood spr. mevr. van Oerle haar door Anton Molken- boer geschilderd portret aan, dat in de hall der school zal worden opgehangen tot blijvende herinnering aan haar groote ver diensten (applaus). Vervolgens defileerden de circa 700 leer lingen voor haar oud-directrice, waarbij door een vertegenwoordigster van iedere klasse bloemen werden aangeboden. Daarna werd achtereenvolgens het woord gevoerd door de adjunct-directrice mej. C. Kramers, die dank bracht voor de vele jaren van voortreffelijke samenwerking en mevrouw van Oerle een voorbeeld van dienende liefde noemde, die door haar groote stuwkracht de school op het hui dige peil heeft gebracht; voorts door mej. Polman namens de handwerkleeraressen, door mej. Peeters namens het administra tief personeel; door mej. Octavia Parmen- tier namens de bijzondere leerkrachten en tevens als oud-leerares van mevr. van Oerle. waarop zij hoogelijk trotsch is; door mej. A. Verhoeven namens de leer lingen; door mej. van Odijk namens de oud-leerlingen; door de nieuwe directrice, mej. Lutz; door den oud-voorzitter, pater van den Bosch, door mej. Michiels, in- spectrice bij het Nijverheidsonderwijs, die zeide. dat de school onder de krachtige leiding van mevrouw van Oerle is uitge groeid tot een instituut, dat kan wed ijveren met de beste neutrale inrichtingen hier te lande en tenslotte door mevrouw van Duyll namens den Ned. Bond van leerkrachten bij het N. O. voor Meisjes. Alvorens de scheidende directrice allen uitvoerig bedankte voor de ondervonden liefde en medewerking, werd door acht leerlingen een alleraardigste dans uitge voerd. welke was ingestudeerd door den heer S. P. Wielinga. terwijl twee hunner mevrouw van Oerle een drietal albums aanboden. LEIDSCH DAGBLAD-BEKER VERHUIST NAAR LISSE. HET VRIJWILLIGERS-CORPS IN DE NED. HER-V, GEMEENTE. Bestaat vijftien jaar. Het Vrijwilligerscorps in de Ned. Herv. Gemeente te dezer stede bestaat aa. Dins dag vijftien jaar. Onder buitengewoon g-unstige omstandigheden mag dit corps, dat in het midden der Ned. Herv. Gem. een belangrijke plaats inneemt, zijn derde lustrum herdenken. Voor vijftien jaar met enkele leden opgericht, kan dit corps thans een vasten kern van 124 leden. w.o. 29 dames, tot zijn medewerkers rekenen. Met. opzijzetting van alle moeilijkheden geven deze leden zich Zondag aan Zondag vol lust en opgewektheid aan de vrijwillig op zich genomen taak. 't Is dan zeker vooi een groot deel aan hun activiteit te dan ken. dat de velerlei werkzaamheden, die aan de godsdienstoefeningen vooraf gaan, steeds zoo'n goed verloop hebben. Dat dit werk ook van de zijde der gemeente-com missie gewaardeerd wordt, moge blijken uit het feit, dat dit corps in alle kerken dienst doet. In het bijzonder aan de heeren P. v. Mark en De Geus die van de oprichting af het coips gediend hebben, is het corps en heel de gemeente veel dank verschul digd. Kerkelijk zal dit jubileum a.s. Dinsdag avond in de Maiekerk worden herdacht. Dr. J. Riemens en de heer J. P. Mulder, voorz. van de gemeente-commissie, zullen bij deze gelegenheid het woord voeren. Het kerkkoor „Ex Animo" zal medewerking verleenen. 's Woensdags daarop volgende vindt in Prediker de jaarvergadering plaats, die ditmaal een feestelijk karakter zal dragen. „EXCELSIOR" ZORGDE VOOR DE VERRASSING! De verrassing, waarover wij gisteren reeds spraken, is op den tweeden avond van het Chr. Nationaal Zang concours gekomen: de Chr. Gem. Zang- vereeniging „Excelsior" uit Lisse. on der leiding van den heer J. Th. Wes- terdaal, uitkomend in de superieure afdeeling, dat ten besluite van dit zoo uitermate geslaagde concours op trad, wist een puntenaantal van 387 te behalen en daarmee beslag te leg gen op den Leidsch Dagblad-beker, die nu voor een jaar naar Lisse verhuist. Dit groote succes is wel voornamelijk te danken aan een nog méér geculti veerde zangtechnische en muzikale af werking dan die van ..Hallelujah" uit Broek op Langcndük, dat 380 punten verwierf en wellicht door een geest driftiger wijze van zingen de gemoe deren onmiddellijker in beroering brengt, doch het succes toch iets te veel zoekt in het overbluffend effect. De heer Westerdaal is eveneens een zeer muzikaal dirigent, die van de composities ..Koren" en „O! zoekt het licht" iets bij zonders heeft gemaakt: de door en door gezonde massale klank van zijn koor. de beschaafde uitspraak de overtuigende voordracht de soepel-veerende accenten en diverse andere uitstekende kwaliteiten waren een genot voor 't oor en zoodoende is het ons een vreugde den Leidsch Dag blad-beker ditmaal in de handen van dit koor te weten, al soiit het ons voor de ..Broek-op-Langendiikers". dat zii op het allerlaatste oogenblik weer afstand moes ten doen van een voor hen zoo goed als verzekerde eer en bezit! Onze hartelijke selukwenschen dus aan de Lissenaars. die trotsch mogen ziin op hun prestatie van gisteravond onder 'eidine van den kunst- zinnieen heer Westerdaal. Waren zij niet in het tweede nummer gezakt, dan zou hun puntenaantal zeker nog wel hooger ziin uitgevallen Deze drukbezochte avond, die tot wel haast middernacht de zanglustigen ver eend hield, bracht, hoe later het werd. over het algemeen des te betere prestaties, getuige ook de vele eerste nriizen. die toe gekend konden worden Van de koren der eere-afdeeling zij ge memoreerd het kranige optreden der Kat- wiikers: de ver. Hallelujah uit Katwiik a. Zee deed zich hooren in .O. zoekt 't licht" en „Droomekind". waarmee de heer de Rook een mooi figuur maakte. Het koor zingt enthousiast en met veel durf. men blijft goed op toon maar in sommige passages kan de klank nog edeler worden, b.v. die der tenoren en vooral bij stem uitzetting dienen enkele sopranen zich er voor te hoeden te schel en te scherp te worden. Overigens veel lof. ook over de oplvatting. die mede het hooge punten aantal van 374 (een eerste priis natuurlijk) rechtvaardigde 1 Een heel wat kleiner koor is ..Zang en Vriendschap" uit Hazerswoude. eveneens zingend in de eere-afdeeling. dat vooral oua muzikale opvatting goede indrukken wist te geven. De klank is natuurlijk in verhouding tot zwaarder bezette koren wat zwak. maar zi1 is zeker licht en goed vi- breerend. hoewel de alten er voor moeten oppassen niet te domineeren. Diverse soepel gehouden trekjes, een uitspraak zon der dialect en een juist begrip, hebben voorzeker dit koor onder de loffelijke lei ding van den heer Zanen een eersten priis met 320 punten gebracht. Speciaal „Mus- schen" van Wierts was uiterst geslaagd! In de afd. uitmuntendheid beluisterden wij „Excelsior" uit Rijnsburg (dir. de heer de Rook) en „Dient den Heer met blijd schap" uit Den Haag onder leiding van den heer v. d. Water. Beider puntenaantal ontliep e'kaar niet veel: resp. met 305 en 308 behaalden zij beiden een eersten prijs. Toch moet ons van het hart. dat de Rijns burgers edeler dienen te zlnven: de k'ank wordt te open gehouden, of is dan ineens weer kellg speciaal de tenoren meer afdekken van den toon zou wellicht een gunstiger uitwerking hebben. Er waren passages die nog bepaald grof klonken, zoodat Bonset's .Dorpsdans" ons persoon lijk niet beval'en kon Moge de directeur, die wat de opvatting betreft, zoo mooie dingen doet. toch vooral aandacht aan de f S M OOK MET KURK MONDSTUK 4080 (Ingez. Med.) stemvorming van dit koor wiiden. ten einde de klank warmer te maken. Al zal 't met dit stemmateriaal misschien moei lijk ziin. verbetering is mogelijk! De klank van de Hagenaars bleek be schaafder en nobeler te ziin er was een verdiens te'life gebonden zingen, men zette dikwijls mooi in en liet dan den toon voor treffelijk aanzwellen. De verhouding In het puntenaantal tus- schen deze beide koren leek ons wel wat te gering. De heer van de Water dirigeerde ook het Chr Wassenaars Mannenkoor, dat dezen avond uitermate verdienstelijk ls opgetreden en op ons een veel beteren indruk gemaakt heeft dan verleden jaar. De vooruitgang is opmerkelijk geweest! In Sprey's prachtig zingbare compositie „Starrentaal" waren wij getuige van de resultaten eener juiste stemvorming, die een homogene klank deed ontstaan. Dit is dan ook materiaal waar wat mee te be reiken is; vooral onder tenoren zijn goede krachten, wier timbre in het mezza voce fijn lyrisch kan klinken. De dirigent heeft zijn enthousiast zingende mannen krachtig gedisciplineerd: de koorklank kan bij verdere studie echter nog bril janter worden. Olman's „Vrijage" moge de directeur soepeler, schalksoher opvatten, lichter houden. Het koor verwierf met 323 pun ten een eersten prijs. De heer Westerdaal. die met zijn koor uit Lisse zoo triomfantelijk voor den dag kwam. leidde eveneens „Looft den Heer" uit Nieuw Vennep en ook dit koor gaf zich intensief over aan zijn bezielde lei ding. Goed op toon bleef men ln het zoo moeilijke ..Zondagmorgen". dat qua rythme veel struikelblokken heeft, die echter glansrijk overwonnen werden. Het koor zong muzikaal, frisch en levendig: nog werken op een edeler toongeving zij echter aanbevolen! Van dit goede mate riaal zal de dirigent bij verdere studie zeker nog meer kunnen maken Een eerste prijs met 318 punten werd dit koor toe- 'gekend. Met genoegen hebben wij ook het dameskoor D. I. N. D. U. A. uit Aalsmeer beluisterd, dat een welverdiende prijs verwierf met 333 punten. Deze dames zongen heel zuiver en klaar „Wiegenlied" en het wat zoetelijke „Sterrennacht" van Storen, ook glansrijk in het zingen met gesloten mond. In het eerste couplet van het Wiegeliedje werd nog niet voldoen de het legato betracht, maar het slot was buitengewoon fijn en gebonden. Het tim bre klinkt lieflijk en goed gecultiveerd, zoodat het prettig aandoet, er naar te luisteren. Ook in muzikaal opzicht heeft de diri gent gevoelige accenten en een veelszins juist begrip den dames bijgebracht. Het was een vriendelijk Intermezzo tusschen den gemengden. en mannenzang. In de tweede afdeelinc Gem. Koren leidde de heer Henri Welbooren „Con Amore" uit Alphen aan den Rijn en liet Slagroom tan wel goed zijn! Toch Landbouw's Voltana beier nog. DE LANDBOUW LEIDEN TELEFOON 218 4136 (Ingez. Med.) zingen „Lentezang" van het jurylid den heer J. N. Bosch, alsmede Kreuzer's „Zon dagmorgen". Evenals zulks bij zijn koor „Hart en Stem" uit Leiderdorp (3de afd.) het geval is, maken wij hem gaarne een compliment voor de verzorgde wijze, waar op hij deze koortjes leidt, de muziek consciëntieus Instudeert, de uitspraak cul tiveert en zijn menschen een werkelijk serieuse voorbereiding geeft, met goede technische resultaten, vooral voor de nog niet hooge afdeelingen, waarin zijn koren nog optreden. Doch de heer Welbooren moet meer variatie, meer kleur en gevoel in zijn opvattingen brengen, het blijft veelal te stijf, als gevolg van te weinig durf, een opmerking, die wij al eens eerder over zijn directie maakten. Het ls alsof hij den stap nog moet wagen, om over het correcte en voorzichtige zingen, dat op zichzelf zeer prijzenswaardig is. heen te komen, om zich dan ook volledig in een voordracht, die van binnen-uit komt, die hij tot nu toe te veel op den achtergrond houdt, uit te leven. Technisch, vooral ook wat het op toon blijven aangaat, was er dus veel loffelijks in de zeker niet gemakkelijke nummers voor de lagere afdeelingen. Nog wat stu die en meer bewogenheid in het vrij-zich- geven, zal dezen koren zeker op den duur een eersten prijs brengen: trouwens, zij bleven er ditmaal slechts weinig van af. „Hart en Stem" verwierf met 290 punten, en „Con Amore" met 276 punten een 2den prijs. De avond was ingezet met een aller aardigst optreden van het kinderkoor „Looft den Heer" uit Hazerswoude (dir. de heer Zanen). dat frisch en juichend het „Morgenlied" en het „Zomerochtend- liedje" zong. De kinderen maken goed de monden open, zingen rythmisch en zuiver, de klank kan iets minder scherp worden. Het op toon blijven lukte prijzenwaardig. De jeugd van Hazerswoude zal zeker blij geweest zijn met den door haar behaalden lsten prijs (317 punten). Zoo is dit concours weer uitnemend geslaagd en het heeft ons weer van den gestadlgen vooruitgang der zang cultuur in ons land overtuigd. De hee ren De Ronde, Bosch en Van Laar hadden een zware en vermoeiende taak, waarvan zij zich gewetensvol hebben gekweten, al zullen er ook wel koren en dirigenten zijn. die zich dooi den uitslag teleur gesteld voelden. Hun beoordeeling is streng geweest, doch zulks valt slechts toe te Juichen, in het belang van uitvoerders en zang kunst. Zoo gemakkelijk worden de prestaties te hoog aangeslagen, maar het is beter eens goed te hooren, dat er nog altijd véél te leeren valt! De 100 °/o wordt slechts na jaren moeite- volle studie en zelfs ook dan niet al tijd, bereikt! Slotwoorden zyn gesproken door den tweeden voorzitter, den heer Groen uit Hazerswoude, die de avonden rustig ge leid heeft en door den uitnemenden se cretaris van den Ring. den heer C. B. van der Zeeuw, die voor de zooveelste maal al zijn krachten en vrije uren besteed heeft, om dit concours te organi- seeren, waarin hij wederom wonderwel U geslaagd "t Was een mooi concours, den Ring waardig en gelukkig van een veelszins ver dienstelijk gehalte! Tot het volgende jaar dus. koordirigenten, zangeressen en zan gers. Studeert vlijtig en ernstig, opdat wij op het concours 1937 van uw vooruitgang kunnen getuigen! 25 JARIG JUBILEUM BIJ DE N.Z.H.T.M. Gisteren herdacht de heer M. D. Klaas*, conducteur bij de Noord-Zuid Hollandsche Tramweg-Mij. alhier den dag dat hij vóór 25 jaar bij genoemde maatschappij in dienst trad. Hoewel de jubilea eens per jaar door dt N.Z.H.T.M. in de Stadsgehoorzaal herdacht worden, ontving de jubilaris vele blijken van belangstelling; o.a. kwamen twee leden van het hoofdbestuur van den Prot. Christ. Bond van Spoor- en Tramwegper soneel namens de P.C.B. gelukwenschen aanbieden. Ben en ander ging gepaard met de aanbieding van bloemstukken. ROEIBOOTJE OMGESLAGEN. Gistermiddag te 5.45 uur is bij de Wad- debrug op de grens van Lelden en Voor schoten in het Galgewater een bootjt waarin gezeten waren een veehandel: hier ter stede woonachtig en mej. A. uit den Haag, omgeslagen en gezonken. De inzittenden wilden van plaats verwisselen, omdat de veehandelaar de riemen van mej. B. wilde overnemen. Tengevolge daar van ging het bootje hevig schommelen, schepte water en zonk. Op het hulpge roep van de drenkelingen schoten twee voorbijgangers B. v. d. Burg en A. Boe- zaard van hier toe en brachten de on fortuinlijke roeiers op het droge. De E.H.D. bracht hen naar het Ziekenhuis, vanwaar zij spoedig weer naar huls konden gaan. Mej. R. Wirtz alhier is geslaagd voor het theorethisch gedeelte van het leeraars examen Na (lingerie- en costuumnaaien), DE „HINDENBURG" WEER THUIS. Het luchtschip „Hindenburg" is van morgen om 4.14 uur te Frankfort am Main geland. IJMUIDEN, 23 Mei 1936 VISCHPRIJZEN. Tarbot per K G. 0.56—0.40; Griet per kist van 50 K G. f. 2010; Tongen per KG- f 0.600.48; Kleine Schol per kist van 50 KG. f. 12.50—4.20. Wijting 15—4.10. Aangekomen 3 loggers- KW. 34 met f.1242; KW. 69 met f. 376; KW. 124 met f. 492 besomming. Het Nieuwe Roxy-theater. - Zooals reeds uit den titel op te maken ls, wordt er in de film „De onbekende zanger" gezongen, veel gezongen zelfs door een bekenden zanger, wiens stem een aangenaam timbre heeft. Deze onbekende zanger heeft door een ongeval aan boord van een Oceaan- stoomer zijn geheugen verloren en is na vele omzwervingen in het Noordelijk ge deelte van Rusland terecht gekomen. Hier wordt hij na 10 jaren bij toeval ontdekt door een handigen handelsreiziger, die als zijn manager hem weer doet optreden. De onbekende zanger blijkt een beroemdheid te zijn, hetgeen een brutale journaliste weet te ontdekken. Even dreigt de ontdek king minder aangename gevolgen te heb ben, want zijn alleen overgebleven vrouw- Is Inmiddels hertrouwd. Voor deze moei lijkheid wordt ook een oplossing gevonden en daarmee hebben twee gelukkige men schen elkander teruggevonden. Lucien Mucatore en de schalksche Simone Slmon spelen de hoofdrollen in deze film, die deze week haar première in Roxy beleeft. Er zijn weinig films aan te wijzen met een zoodanige vermaardheid als „Mata Hari", de film, die het leven in beeld brengt van de Nederlandsche spionne, wier naam onafscheidelijk verbonden is aan den grooten wereldoorlog. En er zijn nog minder films op te noemen, waarin een zóó volmaakte uitbeelding te bewonderen valt, als Greta Garbo van Mata Hari geeft. Haar spel is van een ongekende expressie, «en ongemeene levendigheid, vol nuances en schakeeringen. Vanaf het oogenblik, dat Mata Hari als danseres de officieren het hoofd op hol brengt, tot aan haar einde voor het executiepeloton welk een grootsche scène kortom haar ge- heele leven is een aaneenschakeling ge weest van daden van spionage, waaraan honderden ten prooi gevallen zijn. In deze prachtige, sterk gespeelde rol prent. die een onvergetelijke en boelende creatie van Garbo bevat, vallen nog een tweetal talentvolle rollen op van Lionel Barrymore en Lewis Stone. „Mata Hari" is een film. die we door het hooge peil, waarop ze staat, niet spoedig zullen ver geten! Trianon-lheater. - In het Trianon- theater staan deze week twee groote films op het programma van geheel verschil lenden inhoud. „Fantomas" is de film, die voor de pauze draalt. „Fantomas" ls de groote onbekende, de geheimzinnige, overal en nergens aanwezige misdadiger. Altijd, ook uit de moeilijkste situaties vindt hij een uitweg. Hij is een wonder- flguur, ontsproten aan het fantastische brein van den Franschen schrijver Pierre Sonvestre, die tezamen met Marcel Allain meer dan een dozijn romans over de avon turen van dezen misdadiger schreef. Fan tomas is een griezelfilm met muizen, rat ten, vallende schilderijen, angstkreten, kortom alles wat noodig is om „kippen vel" te krijgen, is in deze film aanwezig. De hoofdrollen worden vervuld door Jean Galland en Thomy Bondelle. Het is een film met een enorme spanning, die geen oogenblik tijd laat om de aandacht te doen verflauwen; in één woord een film die „af" is. „Ich helrate meine Frau" met de be kende filmsterren Lil Dagover, Paul Hör- biger en Theo Lingen, ls No. 2 van het programma. Het is een. vroolljke, roman tische. vlot gespeelde en geestige film, die een ieder zal kunnen bekoren. Van de drie hoofdrol-vertolkers behoeven we hier niet veel meer te zeggen. Hun lof ls reeds in alle toonaarden gezongen en namen als Paul Hörbiger en Theo Lingen zijn waarborg, dat het humoristische ele ment in goede handen is! We zeiden het reeds, het is een vroolijke film, tintelend van levenslust en vol goede momenten. Het verhaaltje dat spreekt bij een dergelijke film bijna wel vanzelf is heel simpel en eenvoudig. Twee gelukkig ge trouwde menschen, Lil Dagover en Paul Hörbiger, meenen dat ze om elkaar niet meer geven. Heel even gaan ze elk hun eigen weg, wat bitter tegenvalt, er komen complicaties en dan is ln dit geval Theo Lingen, een 'detective, de man die alles, eigenlijk uit eigenbelang, weer ln goede banen moet leiden. Het voorprogramma bestaat naast het gebruikelijke journaal uit een kostelijk teekenfilmpje en een Amerlkaansche showfllm. Luxor-Theatcr. ,,'t Was 1 April" heet de Hollandsche film, welke als hoofd nummer op het Luxor-program prijkt en de inhoud is daarmede al bijna voldoen de geschetst. Een April-grap dus en een goede ook! Een grap, waarvan de Leid- sche macaroni-fabrlkant Vlasman met vrouw en dochter de dupe wordt en welke zij te danken hebben aan een zaken vriend, die beu is van de voortdurende gewichtigdoenerij der rijke, doch weinig intelligente familie Vlasman. Een bestel ling van een baron heeft de maat doen overloopen. Papa, mama en de dochter zijn gekomen op het toppunt der ver waandheid nu zelfs de adel bestellingen bij hen gaat doen, en dan leidt een vrien denhand het drama in dat tot even on stuimige als dwaze situaties en tooneelen voeren zal! Vlasman vertelt men per te lefoon dat de baron in hoogst eigen per soon z'n fabriek wil komen bezichtigen en deze zet daarvoor niet alleen de ge- heele zaak op stelten, maar publiceert er zelfs een bericht over in de pers. Als hij tenslotte gewaarschuwd wordt is het te laat. Om den goeden naam te redden moet er een baron gevonden worden, wie dan ook. die de fabriek komt bekijken 'Johan Kaart weet precies hoe hij dat zaakje moet opknappen!) en dat zou alles wellicht goed zijn afgeloopen indien de werkelijke baron z'n voorgenomen bezoek niet in de krant gelezen had, aan 'n mis verstand denkt en om iedereen te vriend te houden maar besluit naar de macaroni- fabriek te gaan. Natuurlijk wordt de echte baron aangezien voor de „pseudo" en de plaatsvervangende voor de echte en vooral waar de familie alles in het werk stelt om haar dochter en de baron sa men te brengen wordt de eene scène al gekker dan de andere! Deze film wordt zoo een aaneenschakeling van vergissin gen, die uiteindelijk toch nog een blij slot krijgen. ,,'t Was 1 April" ls een Hollandsche film, die echter opgenomen ls in de Ufa- theaters. Met Lelden heeft zij verder niets uit te staan, terwijl de huizen ten duide lijkste hun Duitsche karakter dragen. Overigens is het een grappige geschiede nis, die in een vlot tempo voortsnelt en op hoogst aangename wijze bezig houdt. Middelpunt der komische verwikkelingen is Jacques van Bijlevelt, als de fabrikant Vlasman, maar naast hem zijn ook Tilly Perin (als z'n vrouw) en Jopie Koopman (als de dochter) prachtig in hun rol. Doi vermakelijk ls ongetwijfeld eveneens Jp; han Kaart, pseudo-baron („van adel zooals hij er zelfs bij zegt)die meer pe- iangstelling heeft voor de fabrieksmeisjes dan voor de macaroni en opnieuw be wijst dat hij een onzer allergrootste fu®' komieken is. Herman Tholen heelt o rustige rol van den echten bat,?n„„ Cissy van Bennekom is de typiste, die on; vriendelijke dingen over baronnen zeg' en dan natuurlijk juist aan dezen baro haar hart verliest. Detlef Sierck en Jacques van Tol 'e zorgden met nauwlettendheid de regie, Werner Bochmann componeerde er prettig muziekje 'Dij. hov. In het voorprogramma een cpwo j film en o.m. een serie schitterende v namen van den geweldigen brand ou Goudsche kaarsenfabriek. Lido-Theater prolongeert een. „Show dagen de prachtige Amerlkaansche s film Broadway Melody op 1936, maai toont vanaf Maandag de grootscin gelsche rolprent „De Barretts van J# polestreet", waarover wij glstaJJJrj onze filmrubriek uitvoerig schreve

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 2