Htgendoorn's DIERENTUIN VOORJAAR! FEEST HflGEMRN Gesloten Bestel- en Luxe Auto's 17 TELF. 1078 VPOONeDREESNAM KEUKENSTEL 199 cent NOVA PASSAGE FRANQAIS VOOR HERENMODES JO VAN EIJKEN 21-deelig emaille Montessori-Kleuterklasse TE HUU| Tapijtmagazijn Perzische Tapijten Winkel-inventarissen te koop aangeboden door Financieringsbank. WANDGEDIERTE Q.BLEIJS&ZONEN Geldig van 23 tof 26 Mei lanjn Qéö: Dulla CHRISTELIJKE H.| 39.75 82.50 BOSCH - ZEE en DUIN. KAMPEERTERREIN ,,'T LANGEVELD" 100 ATTRACTIES Groote Houtveiling. N.V. Nationaal Veem Bericht van Inzet Openb. Verkooping wordt uitgeroeid met garantie 1096 NOORDEINDE LEIDEN D. LAD AN Molen steeg 27 4138 af" B5JB iliSf* VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Mme A. SPIJKER, VERHUIZINGEN Bericht van Inzet FABRIEK MET TERREIN Openb. Vrijwillige Verkooping LEIDEN VRACHTAUTO-BEZITTERS NOORDEINDE 43-47 voor kinderen van 3-6 jaar. GEVRAAGD 'tndhenpl nUTOOlfl GEVESTIGD 1SSO Haarl. straat 150 154 BELUOHISTAN. SHIRAZ, AFCHAR, BOCHARA KLEEDJES. j 35.00, 17.50, 11.75, 4.yU GHIORDES TAPIJTEN 2x3 Meter HERIZ TAPIJTEN 2.20 x 3.00 Meter Zéér ZELDZAME sortee- ring Tapijten. Tafelklee- den, Divankleeden, Loo- pers, Schoorsteenloopers, Kussens. 4162 Brengt Uw WEEK-END of VACANTIE door op: Noordwijk nabij NOORDWIJKERHOUT (wegwijzer A. N. W. B.Ruigenhoek). Inl. en Prosp. te Amsterdam bijde N.V. Centrale Adm. Maatschappij Sarphatistraat 35, Telef. 52400 en op het Kampeerterrein. - Post Noordwijkerhout. 4126 DE WONDERMENSCHEN VUURVRETERS SLANGENMENSCH FAKIRS en de meer dan op het V00K ALLE BEDRIJVEN nieuw en gebruikt, vindt men het voordeeligst in BET WINKEL-INVENTARISBDIS Z. 0. Buitensingel 137 Den Haag - Tel. 770161. 3 min. alstand S.Spoor 6 min. afstand Holl. Spoor. 279 Hooigracht 51 TELEF: Voor 50 - 70 en 90 cents per week een Torpedo-Stoiiuiger in 2 jaar uw eigendom. 7195 Notaris G. W. A. GRÜN- DEMANN te Oude Wetering, zal op Donderdag 28 Mei a.s. v.m. 11 uur (Zomertijd) bij Oafé Zoetemelk, te Rijpwete- ring, publiek verkoopen: Een partij MOOI HOUT, planken, schotten, binten, dikke balken, enz. 4089 LEIDEN. Alg. Verg. van Aandeelh. op Dinsdag 9 Juni a^. nam. 3 uur, „In den Vergulden Turk", Leiden. Agenda van te beh. zaken ligt vanaf 29 Mei ter inzage y. Aand. ten kantore der N.V. De Raad v. Commissarissen. 23 Mei 1936. 4090 Woensdag 27 Mei a.s. in café „Het Rechthuis" te Noordwijkerhout v.m. half 12 pree., afslag van: Het perceel bollenland al daar, i.d. Noordzijder polder, groot 1.94.20 H.A., ingezet op slechts f.2700.—. 4087 Notaris Mr. C. PUNT. Notaris Mr. C. PUNT te Noordwijk zal op Woensdagen 3 en 10 Juni as., telkens vm. half 12 precies, in café „Boer- have" te Voorhout, resp. bij opbod en afslag publiek ver koopen: a. Eenige perceelen BOL LENLAND met daarin aan wezige bloembollen (ong. 867 R.R. tulpen en 120 R.R. irissen) WEILAND en TEEL- LAND .te Voorhout, i. d. Boek- ihorstpolder a.d. Spoorlaan, samen groot 5.86.40 H.A., te veilen in 5 perceelen. b. TWEE WOONHUIZEN, schuren, broeikas, erf en bol lenland met daarin aanwe zige bloembollen (ong. 140 R.R. hyacinthen en 90 R.R. narcissen) te Voorhout a. d. Prinsenweg, samen groot 65.30 aren, te veilen in 1 perc. Alles breeder bij biljetten omschreven en eigendom van Gebrs. v. d. Nouland. 4088 Betaling 10 Juli a.s. Kaartjes, biljetten en inl. ten kant. v. d. Nots. 4125 Een gloednieuwe Ford bestelwagen met 1 jaar service, bouwjaar 1936. Een 2ton gesloten bestelwagen met rolluiken, merk Ford, bouwjaar 1932. Een lVs ton gesloten bestelwagen, merk Chevrolet, bouwjaar 1934. Een luxe Ford, 4 cylinder, bouwjaar 1934. Een luxe Ford, 4 cylinder, bouwjaar 1932. Een Horch Cabr., 4 o. kap, bouwjaar 1933. Al deze wagens zijn op gemakk. betalingsoond. te verkrijgen. Adres: HUYGENS STRAAT 8, DEN HAAG, TEL. 117587. (geen insecfenpoederbewerking) - HET BESTE LEIDSCHE MARKIEZENFABRIEK Telef. 1375 na 6 uur Telef. 3247 VRAAGT ONS PRIJS, WIJ ZIJN GOEDKOOP VOOR PRIMA WERK W0NIHCBLOK MOOCHADCSOIC WtC oeBRUyNESTEAAT LCIDCPDOBï Van het verkochte, in afwerking zijnde blok woningen zijn nog enkele te huur a f. 5.70 per week of f. 24.70 per maand (alles inbegrepen). Groote vrije huizen, 5.60 x ruim 9 M. met grooten voor- en achtertuin, bijkeuken en achter uitgang, zes kaaners (vestibule, hall, keuken en W.C. bete geld), balcon, douche-cel met geijser, vaste waschtafel, groote zolder. Alles zeer gezellig ingericht met vele gemakken. Goedkoop wonen, bij grens Leiden, lage belastingen. 407Q Minimum contrib, 11.50 p. j. (tevens voor echtg. en minderj. k.). Tarief voor leden: Crematie, dragers en orgelspel, in totaal t. 82.50; voor niet-leden f. 166.Inllchtlngenbloden en inl. omtrent het verzekeringsfonds kosteloos ver- krijgbaar bij het Algemeen Secretariaat: Bezuidenhoutscheweg 1, Den Haag, Tel. 720499. Conversation Preparation aux examens L.O., M O. A et Mercurius. GANGETJE 1, hoek Brecstr. 4093 Een chique Installatie van ameublementen te koop voor 575 gulden, pracht lits- jumeaux slaapkamer, huis kamer en Engelsche rietsalon, alles compleet en met ga rantie. Ook natuurlijk duur dere samenstellingen 675. 725.en hooger. Ook alles afzonderlijk te koop. Verder Eng. boekenkast, bureau en fauteuil, 125.Eenige salon zitjes 65.Leeren clubs met clubtafel 85.Pracht Perzi sche tapijten vanaf 45. Verder Gothische, Chineesche en Japansche meubelen. Fraaie antieke 4-deurs kast, Oud-Holl. sahouiw enz. Te zien Zeestraat 66 B, Den Haag, nabij den Scheveningscheweg, Zondag van 15 en 2 vol gende dagen van 86 uur. 4123 vanf f. 3.—. Buiten de stad scherp conc. prijzen. - ALG. LEIDSCHE DIENSTVERRICH TING, Hoogl. Kerkgracht 40, Tel. 3685. 3938 Bij de veiling, gehouden op den 22 Mei 1936 ten overstaan van Notaris F. C. ENGEL- BER.TS te Hazerswoude, ls de landbouwerswoning met lan derijen, groot 16.67.14 H.A., aan den Rijksstraatweg onder de gemeente Hazerswoude, in bod gebracht als volgt: Perc. 1. De woning met weiland groot 6.14.34 H.A. op f9500. Perc. 2. Wei- en hooiland groot c.a. 6.51.45 H_A. op f.8000— Perc. 3. Wei- en hooiland, groot c.a. 4.01.35 HA. op f.6000— Samen f. 23.500— De afslag blijft bepaald op Vrijdag 29 Mei 1936 des v.m. 11 uur in het koffiehuis Zomerzorg te Leiden. 4133 TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD een ter grootte van minstens duizend vlerk. Meters, gunstig gelegen bij spoor en groot vaarwater te Leiden. 4072 Schriftel. offerten met voll. inlichting omtrent ligging, tijd van aanvaarding, prijs, enz. aan den makelaar D. VAN LITH, Witte Rozenstraat 2a, Leiden. in het Notarishuis te Leiden, op Vrijdagen 29 Mei en 5 Juni 1936, telkens des avonds 7 uur, t. o. v. den Cand. notaris E. A. J. REIJNTJES, waarn. het vac. kantoor van nots. TROOST te Leiden, van perc. aldaar, als: 1. Het HUIS met afz. boven woning, Prinsenstraat 29 en 29a, groot 1 a. 51 c.a., bev. no. 29: gang, voorkamer, al- coof, achterkamer, keuken, bergplaats, plaats, tuin met schuur; no. 29a: voorkamer, alcoof, achterkamer, balcon, keuken; voorts beseh. zolder. No. 29 verh. gew. voor f. 4.80, no. 29a' verh. voor f. 4.35 per en bij de week. 2. Het HUIS en erf, Oude Rijn no. 17, groot 34 c.a., bev. beneden: 2 kamers, ineenloo pend, keuken, plaatsje; bo ven 2 kamers, zolder met ka mertje; In eigen gebruik. 3. Het HUIS en erf, Utr. Jaagpad no. 22, hoek Catha- rinastraat, groot 70 c.a., bev. beneden: gamg, voorkamer, tusscherikamertje, achterka mer, keuken, tuintje met schuur; boven: voorkamer, kabinet, keuken, overloop, bergplaats. Verh. beneden voor f. 4.25, boven voor f. 3.85 per en bij de week. 3819 4. Het HUIS, waarin kap perszaak, Langestraat 39, gr, 60 cA., bev,: beneden: scheersalon, aohterk., keu ken, plaats m. schuurtje; boven: voork., 2 slaapk. In eigen gebruik. Kboper kan den kappersinventaris over nemen voor f. 75. 5. Het HUIS en erf, Spil- steeg 2, gr. 42 c.A., bev.: 2 kamers, keukentje, plaatsje en zolder. Verh. voor f. 3.25 p. w. De perc. zijn voorzien van gas-, water- en electr. leiding, Bezicht. in de weken van veiling en afslag op Dinsd. en Donderd. van 24 uur 's nam. Bet. koopp. 6 Juli 1936. Aanv. perc. 1, 3, 4 en 5 dadelijk na de toew. met bijibet. van 5 rente; perc. 2 op 1 Aug. "36. MEUBELEN 4161 6407a Werpt Uw oude banden niet weg, wij maken ze nieuw onder garantie. Voor buiten de stad vraagt inlichtingen aan Uw Bode Hoofdagentschap F. A. B. 0. Cover- en Vulcaniseerinrlchtlng Leeuwarden, L. BERK Bestelkantoor Bodediensten KAASMARKT 35 - LEIDEN - TELEFOON 986-987 SHELL-BENZINE - OLIE - M0BIL-0L1E 4161 Speciale reclame samenstelling 4157 IDA VAN TONDEREN, met dlpl. Amsterd. Mont. Ver., opent 1 September een Kleuterklasje, omtrek Rapenburg of Oegstgeesterlaan. - Inlichtingen geeft Mevr. WIERSMA— VERSCHAFFELT, Oegstgeesterlaan no. li en IDA VAN TONDEREN, Charlotte de Bouibonlaan 16, Oegstgeest. 4116 Onderlinge Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging gevestigd te LEIDEN. Secr.: de Ruyterstr. 2 - Administr.: De Laat de Kanterstr. 18 LEDENVERGADERING op Woensdag 27 Mei a.s., des avonds te 8 uur, in de kleine zaal van den Burcht te Leiden. AGENDA1. Opening, Notulen. 2. Mededeelingen. 3976 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Idqm Penningmeester. 5. Benoeming lid Controle-Commissie. 6. Bestuursverkiezing. 7. Rondvraag, Sluiting. Voor het Bestuur: P. P. DE KONING, Secretaris. P.S. Uitsluitend voor leden wordt het Jaarverslag over 1935 op schrift, aanvraag aan hst secretariaat den leden toegezonden. Per N.Z.H. TRAM Malieveld-Bezuldenhout Amsterdam, Marken, Volj dam, met dagabonn. f.1 kind tri, 14 jaar M DUIZEND GULDEN gevrJ tegen 8 rente, met za gulden maandel. aflossj Br. Bur. v. d. BI. no. 641 NARMSTIW! J-TELi2, NOORDWIJK AAN Zfi| Te huur: vrij huisje, kamer en suite, keukej slaapk., vaste wascht., cal badk. Juni f. 50.-, Juli fl A. SaHAIiHS, Stijntjes Dj straat 30, Noordwijk a. i 5 j. c. LEIDEN Het spreekuur voor gifte voor het Toelat. zal volgende week N houden worden op Woen doch op VRIJDAG 29 j lO'/j12 uur. De Directeur:] Dr. P. C. VAN De BOVENHUIZEN dezstraat nos. 4a en| bevattende zeer suite met serre, keuken, WXJ.; 2e etj drie groote slaapka met zolderruimte. Huurprijs f. 35.50 maand, water en str belasting inbegrepen. Het BENEDENHUIS dezstraat no. 4, bevatte ruime suite met serre, ken, tuin, drie mers, W.C. Huurprijs als boven Dadelijk te aanvaa Te bevr.: Make'l kantoor H. D. v. WE beëedigd makelaar, Singel 220 - Tel'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 18