m Jaargang LEIDSCH DAGBLAD, Zaterdag 23 Mei 1936 Vijfde Blad No. 23361 BINNENLAND. Moeilijkheden in Finsterwolde. een communistische meerderheid. Zomer- sproeten SPRUTOL tar het rapport inzake de ziekenfondswet. de alkmaarsche kaas markt ernstig bedreigd. uit ned. oost-indië. CUN/T EN UITEREN. Nieuw! N.Y. PaulC.Kaiser RECHTZAKEN. VRAGENRUBRIEK. weer een regeerings- commiss aris ch h De ld. (Van onzen reisredacteur) 2,1 er weer een regeerlngscommlssaris ln een Gronlngsche gemeente, nriji het Beertasche avontuur bij leder- nog versch in het geheugen ligt? In gemeenteraad van Finsterwolde, op paar kilometers afstand van Beerta jgen. broeit het. De meerderheid dreigt bet raderwerk van het bestuursapparaat goen vastloopen, hetgeen de regeering noodzaken tot het nemen van bijzon- ,e maatregelen. In Beerta is sedert ieptember van het vorige Jaar weer een leenteraad ln functie nu ziet het er uit, dat ln een naburige gemeente het drama van Beerta herhaalt. gemeenteraad van Finsterwolde ml een unicum ln den lande. Daar zijn de elf raadsleden er zes communist vijf behooren tot vrijzinnige richtingen, ij dus een communistische meerder- dle met de laatste verkiezingen is tstaan. Tevoren waren er zes vrijzin- n en vijf communisten. Van een oppo- •partlj ls deze plotseling regeerings- iitlj geworden: de twee wethouderszetels rden in September door de communisten Kt en de nieuwe raadsmeerderheid be- een geheel nieuw programma uit te m, dat lang niet steeds bü de hoogere loritelten genade kon vinden. Nu heb- de twee wethouders gedreigd 't bijltje neer te leggen, waardoor een toe- mi zou worden geschapen die de ge- :nte totaal onbestuurbaar maakt. De itatuur" van een regeeringscommissaris schijnt aan den horizon in de plaats een „dictatuur van het proletariaat"! Mogen we in U spoedig een nieuwen («ringscommissaris begroeten naar het fbseld van Beerta? zoo vroegen we burgemeester, den heer J. Roelofs Pzn., wien we naar aanleiding van de span 's gebeurtenissen in zijn gemeente 'n rhoud hebben gehad. Zoo ver zullen de communisten in raad het denkelijk wel niet laten luidde 's burgemeesters antwoord, voorbeeld van Beerta is een goede, huwing geweest en het lijdt geen of men zal zich er hier wel aan len. Niettemin blijft de mogelijkheid dat de regeering te eeniger tijd ipt, wanneer 't al te bar zou worden. Rustige bevolking. het meerendeel bestaat de bevol- van Finsterwolde, evenals die van andere plattelandsgemeenten in Oos- Groningen, uit landarbeiders be- itns enkele arbeiders in de naburige Kcarton-indusbrie. Deze arbeiders heb- echter geen enkel eigen middel van 'aan, zooals dat elders meestal het li is. Zij hebben geen grond en geen a bedrijfje, zoodat ze volkomen gelijk in met industrie-arbeiders in de inekssteden. Ze hebben hun arbeids- icht en anders niet. Vandaar de tegen gingen tusschen werkgevers en werk- mers, die hier niet minder scherp kun- n zijn dan bij de industrie. Die tegen- Dingen worden overdreven en uitgebuit oproerige elementen, die bij de Mersbevolking ln deze moeilijke tijden willig oor vinden. iima alle arbeiders in Finsterwolde zijn nmunist. Aanhangers van de S.D.A.P. iien cr niet of nauwelijks voor. Wel zijn nog eenlge anarchisten, doch deze Den uit principle niet aan de verkie zen deel. Zij stemmen blanco en ver- Hen daardoor de revolutionaire meer- irtód. Recalcitrante raad. fc nieuwe raaösmeerderheid heeft al wat gekke dingen gedaan, waarvooi geweigerde goedkeuring van Ged. Sta- een vernietiging door de Kroon de Deente tenslotte heeft moeten behoe- Toen de communisten in de minder waren, voerden ze al obstructie en (ratten ze de meerderheid te brutall- o, doch een aantal strengere bepalin- m het reglement van orde heeft daar in einde gemaakt. Zoo werd eens een tegenwoordige wethouders voor een Dg uitgesloten en een ander lid werd vijf zittingen de toegang ontzegd. In laatste geval moest de politie er aan ds komen, om hem te verwijderen. De ®we meerderheid heeft nu wel getracht 'eglement van orde te wijzigen, doch besluit is door Ged. Staten bij de km ter vernietiging voorgedragen. gaat het telkens tegenwoordig. Her- JWelijk moeten Ged. Staten of de op verzoek van den burgemeester mlpen. Op mij zijn de heeren dan oók wg ontevreden, vertelde ons burge- Wr Roelofs maar ik tracht er maar wijn goede humeur bij te bewaren. ™oer is evenwel, dat het nieuwe be- iBnh?veral doorciringt: in llet burgerlijk jraoestuur zijn communisten gekomen, in de woningstichting, waar een deskundige secretaris-boekhouder vervangen. tegenmaatregelen van den laatsten S)n de communisten evenwel zeer .«oord geraakt. De wethouders hebben |k tl i Wi Jr™gd ontslag te nemen met het dat de meerderheid in de oppositie gaan. Wat er dan gebeurt, zal nog •m worden afgewacht, doch het be- ,„i v«n de gemeente zal dan zeker nóg DeTS!Lworden dan thans. »T. ^hmd is ontstaan over 'n kwestie trtn tewerkgestelden, die bij het van een sloot in tariefloon maar uur hadden gemaakt. Volgens »SC en dsn burgemeester hadden a W maar de wethouders dreven van B' en W' door, dat des- fa n® toeslag zou worden verleend. tpjS heeft de burgemeester nu ter tt, d'g'rig voorgedragen en daarop had k'n h« P°pP®n aan het dansen. Maar of 'tien ii i ^'bsterwolde zoo ver zal laten kt Beerta, zal nog moeten wor- verdwijnen spoedig/' door een pot Bij alle drogisten. 1132 (Ingez. Med,) bestaande ziekenfondsen blijven toegelaten. Naar verluidt, bevat het rapport, dat de door den minister van sociale zaken ingestelde commissie van advies inzake een voorontwerp voor een vierde nota van wijziging van het ontwerp-zie'ken- fondswet, zal uitbrengen, de bepaling, dat bestaande ziekenfondsen toegelaten zul len blijven op eenige voorwaarden. Deze fondsen zullen zich n.l. moeten onder werpen aan het toezicht van den centra- len raad, zullen niet mogen werken met winstoogmerk en zullen met betrekking tot den omvang van de geneeskundige verzorging de voorschriften moeten na leven, welke de Kroon zal uitvaardigen. Voorts bevat, naar ons ter oore komt, bovengenoemd rapport de bepaling, dat bij algemeenen maatregel van bestuur voorschriften zullen worden vastgesteld inzake de weistandsgrens, waarbij onder scheid zou kunnen worden gemaakt naar gelang van de grootte van het gezin en ook naar gelang van de vraag, of een ge meente een stedelijk dan wel een lande lijk karakter draagt. Draagt een gemeen te voor een deel een stedelijk, voor een ander deel een landelijk karakter, dan zal ook voor deze deelen van eenzelfde gemeente onderscheid kunnen worden gemaakt. o besloten tot oprichting van een kaasbeurs. De lage kaasprijzen en de daarmee in onmiddellijk verband staande slechte bedrljfsuitkomsten in het veehoudersbe- drijf in Noord-Holland zijn de laatste jaren meer dan eens oorzaak geweest van een actie tegen de Alkmaarsche kaas markt en voor een Alkmaarsche kaas- beurs. De kaasproducenten onderschatten weliswaar de waarde van de markt niet, maar zij meenden, dat de hooge vervoer kosten der kaas naar de markt en de eveneens hooge wik- en weegloonen niet opwogen tegen het voordeel, dat een markt biedt t.o.v. een beurs. De voorstanders van een kaasbeurs wer den steeds talrijker en vooral in den „bond van op coöperatieven grondslag werkende zuivelfabrieken in Noord-Hol land" welke bond met 40 aangesloten zuivelfabrieken een der grootste aanvoer ders is op de Alkmaarsche kaasmarkt, werd een krachtige actie gevoerd, om tot de oprichting van een kaasbeurs te komen. Deze bond heeft gistermiddag te Alk maar vergaderd. Op deze zeer druk be zochte vergadering ook burgemeester Jhr. mr. F. H van Kinschot van Alkmaar en twee der wethouders en de directeur van het marktwezen waren aanwezig heeft ir. Kranen, adjunct-secretaris van den bond, een rapport uitgebracht, waar in de voor- en nadeelen zoowel van een markt als van een beurs werden belicht. De heer Kramer durfde echter geen con clusie in het rapport neer te leggen, zulks in tegenstelling met den heer Nobek, se cretaris van den bond, die in een aan hangsel aan het rapport wees op de groote reclamewaarde van de markt en adviseerde tot behoud van de markt. Na zeer uitvoerige discussies werd met 124 tegen 23 stemmen een voorstel aan genomen. om in Alkmaar een kaasbeurse op te richten. Het bestuur van den bond zal zoo spoedig mogelijk met het ge meentebestuur van Alkmaar besprekingen houden, die tot de oprichting van een kaasbeurs moeten leiden. vervanging van volwassen arbeiders door jeugdige personen. Is ingrijpen van Overheidswege gcwenscht en mogelijk? Naar wij vernemen heeft de minister van Sociale Zaken een brief gericht tot den Hoogen Raad van Arbeid met betrek king tot het plaats maken van volwassen personeel voor jeugdige arbeiders. Men herinnert zich de moeilijkheden welke zich ten aanzien van dit punt o.a. bij de Kwatta-fabrieken te Breda hebben voor gedaan tusschen de directie en de arbei ders. De minister verzoekt den Hoogen Raad van Arbeid de vraag, of op dit ge bied van Overheidswege zou mogen en kunnen worden opgetreden, en zoo ja, welke de meest geschikte middelen zou den zijn om practische resultaten te be reiken, in studie te nemen. CVad.) omzetbelasting op wild en gevogelte. Vragen van het Tweede Kamerlid Vervoorn De heer Vervoorn heeft aan den mi nister van financiën de volgende vragen gesteld lo. Is het den minister bekend, dat de Tariefcommissie heeft beslist, dat op wild en gevogelte omzetbelasting moet worden betaald, hoewel ingevolge tab^l B. dieren, zoowel levend als dood, vrij zijn van be lasting? 2o. Wil de minister in overeenstemming met hetgeen door Z.E. bij de behandeling van deze wet is gezegd, bevorderen, dat wild en gevogelte, zooals deze door poeliers worden afgeleverd, vrij worden gesteld van omzetbelasting, evenals zulks ten aan zien van b.v. gezouten haring is geschied? nederlandsch-duitsch handelsverdrag. Een wetsontwerp ingediend. Ingediend is een wetsontwerp houdende goedkeuring van het Nederlandsch- Duitsch verdrag nopens de regeling van het goederenverkeer voor 1936 met bijlage en bijbehoorend slotprotocol, op 23 De cember 1935 te Berlijn gesloten. In de Memorie van Toelichting wordt eraan herinnerd, dat men bij de verdra gen van 27 April 1933, 15 December 1933 en 22 December 1934 voor een aantal artikelen tengevolge van de op het maken van hooge prijzen Ingestelde Duitsche landbouwpolitiek, extra prijzen heeft kun nen bedingen. De nijpende deviezensohaarschte heeft echter de Duitsche regeering ln de onmo gelijkheid geplaatst om de Nederlandsche landbouwproducten tegen de tot dusver berekende prijzen in het jaar 1936 te blij ven invoeren. Dit heeft ten gevolge gehad, dat niet langer tegen de voor 1935 be dongen prijzen kan worden geëxporteerd. Tntusschen dient niet uit het oog te worden verloren dat men tengevolge van de lagere prijzen in staat zal zijn bedui dend grootere hoeveelheden naar Duitsch- land te exporteeren, hetgeen in tegenstel ling met voorafgaande jaren een betere uitputting van de betreffende verdrags contingenten mogelijk zal maken. Met uitzondering van spek, waarvoor de on derhavige regeling blijft gehandhaafd, zijn zoodanige mogelijkheden voor boter, kaas. melkproducten en eieren in het verdrag van 23 December 1935 neder- gelegd. Tengevolge van de onzekere economl- sohe omstandigheden kwam het niet wenscheiljk voor het verdrag voor langer dan een jaaT te sluiten. De beide regeeringen zijn bij nota- wisseling, waarvan een afdruk en een vertaling zich als bijlage bij deze memorie bevinden, overeengekomen het verdrag met ingang van 1 Januari 1936 voorloopig toe te passen. het vaste lasten ontwerp. Verlaging van huren gevraagd. Het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, heeft zich in verband met het ontwerp van wet, hou dende bijzondere maatregelen ter verkrij ging van verlaging van sommige vaste lasten en van huren, met een advies tot de Tweede Kamer gewend. In dit adres wordt te kennen gegeven, dat naar de meening van het bestuur van het N.V.V. een algemeene en diepingrij pende verlaging van de woninghuren, als mede van de vaste lasten, die mede de hoogte van deze huren bepalen, in het kader van de thans gevolgde economische politiek, onafwijsbaar is, zoowel uit een oogpunt van billijkheid tegenover de zwaar getroffen arbeidersbevolking alsook- ter wille van een consequent economisch be leid en dat de thans voorgestelde maat regelen niet tot 'een dusdanige algemeen» en diepingrijpende huurdaling zullen lei den. Het N.V.V.-bestuur verzoekt derhalve de Tweede Kamer, het daarheen te willen leiden, dat in hét onderhavige wetsontwerp a. een algemeene huurverlaging van 20%. gerekend naar de huurwaarde van 1 Januari 1931, dwingend wordt voorge schreven. b. een nog verder gaande verlaging van de huren in bepaalde deelen des lands mogelijk wordt gemaakt. c. in elk geval de kosten, volgens art. 10 lid 5. van dit Ontwerp verschuldigd bij indiening van een verzoek tot huurver laging ad f. 1 komen te vervallen. d. de rente voor eerste hypotheken op 4'/i% en die voor volgende hypotheken op 5'/»% maximaal wordt vastgesteld. e. de huurder de mogelijkheid behoudt om ook gedurende het tijdvak, voor het welk hem huurverlaging is toegewezen, de huurovereenkomst op te zeggen (zie art. 16, lid 4). f. de behandeling van verzoeken tot huurverlaging niet wordt opgedragen aan den kantonrechter met twee bijzitters, doch aan speciaal tot dit doel in het leven te roepen huurcommissies, naar het voorbeeld van de vroegere huurcommissie- wet. Bij het adres is een uitvoerige memorie van toelichting gevoegd. tegen uitbreiding van het aantal examens. Het bestuur van de afdeeling Zuid-Hol land van den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren heeft tot de ove rige tien provinciale afdeellngen een schrijven gericht, waarin medegedeeld wordt, dat de ledenvergadering der afdee ling Zuid-Holland besloten heeft, alles te doen, wat er toe kan leiden, dat het z.g. „tusschen-examen" niet wordt ingesteld. Noch ln het hoofdbestuursvoorstel, noch in het rapport van de bestuurscommissie voor de opleiding van vak-examens is af doende aangetoond, waarom een derde examen gemeente-administratie wensche- lijk is. o afwikkeling achterstallige handelsvorderingen op duitsche debiteuren. In de week van 18 tot 23 Mei 1936 is door de Nederlandsche Bank in totaal een bedrag van omstreeks R.M. 700.000 van de op haar Sonderkonto bij de Deut sche Verrechnungskasse uitstaande vor deringen met de begunstigden afgerekend. De nummers van deze posten liepen van 87124—87403. Het totale bedrag van de op het Son derkonto uitstaande posten die nog niet t.ot uitbetaling zijn gekomen, beloopt op het oogenblik omstreeks R.M. 15.7 mil- lioen. De Sonderkonto-posten waarvoor koersflxeering ls verkregen, zijn hieron der begrepen. Aan Treuhaenderkonto-posten is door de Nederlandsche Bank gedurende de zelfde periode in totaal een bedrag van ongeveer R.M. 400.000 met de begunstig den afgerekend. Het hoogste afgereken de volgordenummer was 23299. Het totale bedrag van de op het Treu- haenderkonto Niederlande uitstaande vorderingen die nog niet tot uitbetaling zijn gekomen, beloopt op het oogenblik omstreeks R.M. 12.2 millioen. De Treuhaenderkonto-posten waarvoor koersfixeerlng is verkregen zijn hieron der begrepen. de nieuwe brug bij vianen. De minister van Waterstaat heeft be paald, dat Dinsdag 26 Mei om 11 uur de vaste brug voor gewoon verkeer over de Lek bij Vianen voor het verkeer zal wor den opengesteld en de Schipbrug aldaar buiten dienst zal worden gesteld. TEGEN de N.S.b. CONGRES DIERENBESCHERMING TE MEPPEL. Gistermiddag is te Meppel aangevan gen het jaariijksche congres der Neder landsche vereeniging tot bescherming van Dieren, dat door afgevaardigden van 36 afdeelingen uit geheel het land be zocht was. De aanwezigen werden welkom geheeten door den voorzitter der afdeeling Meppel, den heer Krings. waarna de voorzitter der vereeniging, jhr. mr. J. L. W. C. von Weiier uit Den Haag de openingsrede hield. Een telegram met eerbiedigen groet werd aan de beschermvrouwe der veree niging, H. M. de Koningin, gezonden. Door de secretaresse, mevr. M. C. Door manKleiman, uit Rotterdam werd het jaarverslag uitgebracht, waarna de ver slagen der verschillende hoofdbestuurs commissies volgden. Uit het financieel verslag van den pen ningmeester ir. J. J. Stieltjes te Den Haag bleek, dat de rekening sloot met een be drag van f. 23002.52 met een nadeelig saldo van f. 12.922.91. Aan legaten werd ontvangen f. 734.75. Na afloop der middagvergadering had op het gemeentehuls de offTcieele ont vangst plaats door het gemeentebestuur, waarna de algemeene vergadering des avonds werd voortgezet. Morgen zal ln alle R.K. kerken een herderlijke brief van den aartsbisschop en de bisschoppen worden voorgelezen, waarin o.a. het volgende wordt gezegd: „Wij blijven heilig overtuigd, dat de kerk in ons vaderland in hooge mate ge schaad en dat zelfs haar heilzame werking grootendeels onmogelijk zou gemaakt wor den, als de beweging van het nationaal- sociallsme de overhand zou krijgen. Daarom verklaren wij, als herders uwer zielen, die diep onze verantwoordelijkheid gevoelen, dat zij, die aan deze partij in belangrijke mate steun verleenen, niet tot de Heilige Sacramenten kunnen worden toegelaten". o DE POSTVLUCHTEN. Hedenmorgen zes uur is de „Nachte gaal" van Schiphol vertrokken voor de reis naar Indië I Voor deze reis hebben de volgende pas sagiers geboekt: een AmsterdamRan- gaan, drie AmsterdamCairo, een Am sterdamAlexandrië. een HalleLeipzig- Athene. een CairoBagdad en een Bushir-Djask. Medegenomen is 192 kg. briefpost. 13 kg. pakketpost en 97 kg. lading. Te 8.17 is de „Nachtegaal" te Halle Leipzig geland. o VERSPREIDE BERICHTEN. De gewone audiëntie van den mi nister van financiën zal op Maandag 25 Mei aa. niet plaats hebben. Bij K. B. is aan C. Gipon op zijn ver zoek ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris te Amsterdam, met ingang van den dag van indiensttreding van zijn opvolger. o ordening in het distributie bedrijf van het tabaksvak. De drie samenwerkende sigarenwinke liersorganisaties hebben gisteren, te Utrecht in vergadering bijeen, besloten tot Instelling van een contactcommissie tusschen fabrikanten en winkeliers, om tot noodzakelijke ordening ln het distri butiebedrijf van het tabaksvak te ge raken. moordaanslag. MALANG. 22 Mei (Aneta). - Op den 28- Jarigen H. C. werd een moordaanslag ge pleegd door den jongeren broer D. C. Het slachtoffer werd doodelijk gewond. De verdachte ontkent schuldig te zijn. Het slachtoffer kon niet worden verhoord, doch hij wees zijn broer aan bij een con frontatie. De motieven voor de daad zijn onbekend. tegen een boom gereden. SEMARANG, 22 Mei (Aneta). Gister middag is een auto, bestuurd door den heer O. E. Kruck, agent van de firma Guntzel en Schumacher te Semarang, door het uitwijken voor een onbekend ge bleven vrachtauto, op Nieuw-Tjandi met groote vaart tegen een boom opgereden. De wagen werd totaal vernield. De be stuurder bekwam snijwonden aan het ge zicht en het hoofd. Zijn naast hem zit tende echtgenoote werd zwaar in het ge zicht gewond en bekwam een hersen schudding. Zij werd in het ziekenhuis op genomen. Een bij mevrouw Kruck op schoot zittende baby bleef ongedeerd, evenals de li-jarige zoon van den heer Kruck, die achter in den wagen zat. nieuwe uitgaven. In opdracht van de n.V. Paul C. Kaiser Biskwle-, Koek- en Beschuitfabrieken te Rotterdam schreef de bekende auteur Henri van Wermeskerken op de hem eigen vlotte wijze een Jongensboek „Twee zwer vers door de groote wereld". Willy Sluiter teekende de aardige plaatjes, die door de gebruikers der Kalser-producten verza meld moeten worden. Het geheel maakt een weiverzorgden indruk. Dit zal de jongens en meisjes interessee ren: ons nieuwe boek „Twee Zwervers door de groote Wereld" is verschenenl Nieuwe avonturen van Pau-Li en Benito, spannend beschreven door Henri van Wermeskerken, met 64 plaatjes van Willy Sluiter. Dit prachtige boek is ver krijgbaar a 80 ct. of tegen inzending van 100 Paula-bons, die bij de vele heerlijke Paul C. Kaiser producten verpakt zijn. Voor de complete serie plaatjes zijn 92 Paula-bons noodig. Dit is een prettige en smakelijke manier om een kostelijk boek te krijgen: 'tis héél gemakkelijk de Paula- bons te sparen! Hier zijn enkele der Paul C. Ka is er-pro- du eten, waarbij de PAULA-BONS ver pakt zijn: Groote ronde beschuit, Vier kante beschuit, Ontbijtkoek, Alle kwartblikken enz., enz. BISKWIE-, KOEK- EN BESCHUITFABRIEKEN ROTTERDAM. 4144 (Ingez. Med.) WONDERDOKTER FICK BERECHT. De ambtenaar van het O. M. eischt zes maanden hechtenis. Voor den Almeloschen kantonrechter moest gisteren terecht staan de Duitsche wonderdokter K. Fick, wien ten laste was gelegd, dat hij onbevoegd de geneeskunde had uitgeoefend in Hardeniberg en omge ving. Fick was zelf niet verschenen, doch was vertegenwoordigd door mr. A. Bouwman te Zwolle, tevens zijn raadsman. ALs eerste getuige werd gehoord dr. Zubli te Dedemsvaart, die destijds een open brief geschreven heeft tegen den Duitscher. Hij verklaarde dat verschillende van zijn patiënten naar den wonderdokter geloopen waren en dat deze hun genees middelen voorschreef na hen in de oogen te hebben gekeken. Bij een patiënte was de diagnose geheel verkeerd geweest en het gevolg was geweest, dat de vrouw overleden was. Daarna werd een vijftal getuigen ge hoord. die zelf den wonderdokter gecon sulteerd hadden. Allen spraken hun groote voldoening over de behandeling uit. Zij waren niet bij een anderen dokter of specialist geweest. Onmiddellijk na het innemen van druppels, die Fick hun voorschreef, voelden zij zich beter. Voor het onderzoek berekende hij niets, wel voor de medicijnen. De ambtenaar van het O.M. wees in zijn requisitoir op het gevaar van het onbevoegd uitoefenen van de genees kunde. Hij kon aannemen, dat verdachte te goeder trouw ls geweest, doch hij eischte zes maanden hechtenis. De verdediger van verdachte, mr. Bouw man, bestreed, dat hier hechtenis kon opgelegd worden en pleitte voor een boete. Hij had stapels brieven van tevreden patiënten bij zich Uitspraak over 14 dagen. ernstig autobus-ongeluk. MAGELANG, 22 Mei. (Aneta). Gister middag is tengevolge van den regen op den weg van Mertojoedan naar Magelang I een autobus geslipt, waarna het voertuig I over den berm van den weg in de sawah terechtkwam. De bus werd Ttaal vernield. 1 Acht passagiers, onder wie dokter Hooy- kaas, leeraar aan de A.M.S. te Djokja karta, werden in het hospitaal te Mage lang opgenomen. Mevr. V., t.e L. Bestrijken met een pap van aardappelmeel en water. Is deze pap droog, dan laat zij los en neemt het vuil mee. M. L. H te L. U blijft aansprakelijk voor de huur tot het einde van het con tract. M. v. G„ te Z. Van Zoeterwoude per bus naar Alphen. Van Alphen per trein naar Gouda. Gouda-Schoonhoven per trein en verder per bus naar Ameide. H. v. d. A.. te K. De route over den nieuwen weg Vianen-Zaltbomme) zal iets korter zijn dan de route Schalkwijk-Cu- lemborg. Tollen of ponten zijn er niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 17