PERSONEEL gevraagd: PERSONEEL aangeboden: HUIZEN gevraagd: HUIZEN aangeboden: KAMERS gevraagd KAMERS aangeboden DIVERSEN. WARMTE Wees u zuinig met duin water. gebruik meer Eau- de-Cologne Een pracht flacon Boldoot. naam Waarborgt Qualltelt. prys t. lwZie de etalage. Voor uw haar. naar kap salon TEGELAAR. O. Sin gel 4. Telef. 2857. ACCORDEONS 8 ryer, chromatisch. 12 bassen (nieuw) 41.3 ryer niet chromatisch 35, 4 rijer 80 bassen 37.50. 1 plano klavier 12 bassen ln koffer f.25.. 1 Böhm- flult 50.1 Selmer kla rinet (bes) 50. Haarlemmerstraat 66. Van H.H. Studenten Aanbieding zeer ruime keuze colbert costumes, ■waarbij pracht zomercos- tumes. Fantasie- en flan. pantalons. Uitsluitend be tere 2e handsch kleeding. Gegarandeerd chem. ge reinigd. JAN SLOOS Stille RIJn 11. Lelden (Studen tenhuls) KAAS Te koop volvette kaas van eigen zuivelbereiding met Rljkscontrolemerk k 25 c. per pond. bij: H. BOS. Rijksstraatweg 189. Wassenaar, nabij de Maaldrift. MOTORBOOT Te koop nieuw stalen Casco lang 7 M.. br. 1.75 krulsermodeL bij: A. HOEKSTRA. Smids laan 88. Veur. PLANTEN Te koop: Roode. Savoye, en Bloemkool planten. W. BRUSSEE. Lange- vaart 10. RlJnsburg. BERGHEEFT ENZ. Te koop: een bergheeft, klein model, een ijzeren melkkros voor 2 bussen, nieuw: een bascule. 200 Kg.. 5 gld.: boormachine, K-model: een best t.a. hlttentulg en een zaal schoft bij D. W1TTEBOL, Kerk- weg, Woubrugge. WAARSCHUWING! Laat uw scharen en mes sen niet verknoeien door hen dle rnljn naam mis bruiken. maar brengt uw slijpwerk bij het van ouas bekende adres: H. KESSEBOOM. Slon st ecg. Slonhof, Haarl-str., t.o. de „Bata". Peen- en Kroten2aad Peenzaad, soort Amst. bak en Krotenzaad 60ort ,31eekblad" (groeit half boven den grond) Klem- krachtig en soortecht. Aangeboden door NIC. BOS. Achterweg 22. Kat- wjjk a. d. Rijn, Tel. 142. BEREIDT UW limonade zelf met onze Vruchten Essence; vele smaken. 25 ct. per flacon met citroenzuur. Eau de Cologne 75 ct. per 100 gr. Drogisterij DE JONGH, Nieuwe Rijn 53. EIKENHOUT Prachtig Jap. 10, 12. 14. 16. 20. 25 m.M. dikte ge schaafd eikenhout. Was beits. lijstwerk. Triplex verschillende dikten en maten, laagste prijs, geen z.g. ultverkoopprhs! Nieuwe Brugsteeg, t.o. Stallinga. Hoogewoerd. AUTOSLOPERIJ In- en verkoop 2de h, auto's. 100 wagens ln sle ping. Alle onderdeelen voorradig. Wlelstellen zwaar en licht. Valkenb.weg 16. Haag- sche Schouw, Tel. Leiden 2302. Na 8 uur 2580. KIEKJES AFWERKEN onder vakkundige leiding garandeert prima werk. Daarom naar DE GREEUWs foto- en klnolaboratorium. Regen- tesselaan 15. Oegstgeest. Onze dageiyksche ervaring met fotografeeren waar borgt ondervinding. Pas op voor onvakkundige af- werkers. FANFARE-CORPSEN! wy hebben aan onze Instrumentmakerij een af deel in g toegevoegd, spe ciaal Ingericht voor Repa- ratlën, ontdeuken, polijs ten, vernikkelen enz. van muziekinstrumenten, on der leiding van een be kwaam vakman. Instru mentmakerij Resedastr. 2 a. Leiden. Oegstgeest Rijnsburg en omgeving: alle ama teur-fotografen berichten wij onze prijsverlaging. Onze betere afwerking is bekend. 6x94 ets.. 7 x 11 6 ets enz. Filmprijs ook lager! DE GREEUW. Oegst geest. Regentesselaan 15. Prima Damesfiets Wegens bultenl. vertrek een ln goeden staat zynde damesfiets met torpedo- naaf. electr. lantaarn en terry-zadel; tegen billij ken prijs. Haagweg 178. KANO Wie wil een in goeden staat verkeerende kano rullen voor een racefiets? Brieven Bur. v. d. Blaa onder No. 6480k. KANO Voor elk aann. bod te koop aangeboden een 1- pers. kano (6 M. lang). Pracht boot. Ongebruikt. Gewonnen op lot Am bachtschool. Te bevragen: Hoogmadescheweg 16, Lei derdorp. LOOPERS Te koop: 2 loopers: een wollen 70 c.M. breed en 8 M. lang: een cocos. 50 c.M. breed en 5.50 M. lang, en twee paar weefstof gor dijnen. compleet. Tevens een handnaaimachine. Joh. Willem Frisostr. 13 (bij de Maresingel) KNIP UIT! In zenuwachtige tijden ls massage door kenner ver richt een ware uitkomst! Ontbieden. Gratis Inlich tingen (bulten tramkos- ten>. Doctorale goedkeu ringen. Oordeelkundig masseur. BIJLEVELD Ruime Consclëntlestr. 13 (Doeza- straat), voorh. Clarasteeg. Depot: Morschstraat 54. MEUBILAIR! Uitsluitend van nette In boedels zonder gebreken of houtworm: schrijfbu reau. schuiftafels, stoelen diverse kasten. wasch- commode. ledikanten, nachtkastjes, stookfornul- zen, mangel" enz. Van ouds A. J. HART- WIJK. Burchtst. No. 4. Ook inkoop. Meubelrepa- ratlën. FOTO-AMATEURS Laat uw prettige herin neringen niet verknoeien voor enkele centen voor deel! Breng uw film bij den vakman, dat ls de goedkoopste weg. Foto-WAALEWIJN. Haarl.str. 26, b. d. Turf markt. f.1 PER WEEK Betere meubelen bedden, dekens en karpetten tegen lagere prijzen vanaf f. 1. per week. Onze bekende spaarboekjes met korting zijn weer verkrijgbaar. Burgsteeg 5. KANO 2-pers. kano. 1 mnd oud. Te bevr J. v. ALPHEN, Hooge Morschweg 51, Oegstgeest. ,,'T PAKHUIS" Hoogewoerd bij Plantage. 3 soorten prima flanel: per 6 el 96 ct.; per 6 el 1.10: .per 6 el. Fransche, 1.28. BONTEKOE-RADIO Nu kunt u uw toestel het beste inruilen voor het modernste Waldorp ol Kolstcr-Brandes toestel. Vraagt direct vrijblijvend opgave. BONTEKOE-RADIO. Kantoor: Stadhoudersl. 31 Telef. 3318. DAMESRIJWIELEN Nog 2 2de h. damesrljwle- len te koop. Ontvangen een partij nieuwe rijwie len met terugtraprem i. 24.50. 2 Jaar garantie. Groote reparatlelnrlchtlng voor alle merken rijwielen Stalling 5 ct. per dag. JOOP NIEUWENHUIS. RUwielh. ..Marepoort", Korte Mare 6 Bouwterrein te koop met bouwplan en vergun ning voor 16 mldd»en- standswonlngen en 1 ga rage a. d. Bakhuis Roze- b oomstraat. Mooie geld belegging. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6560k. AUTO'S Ford T 25.—. Chevrolet '29 125.—. Opeltje '31. 375.—. Rockne, '33. 450. A. J. KRANENBURG, Oegstgeest MOTORRIJWIELEN 1 prima Triumph 2Vt, z.k. 1 prima New Imperial. 3V4 z.k. Beide prima ln orde met duo en electr. verl. Hazerswoude 54a, Rijndijk Triplexwaarschuwing Per advertentie onze bil lijke prijzen duiken ls ge makkelijk. verkoopen voor den geadveertenden prijs ls eerlijk. Bij ons geen z.g.n. opruimpartytje. wat toevallig Juist uitver kocht is. v. d. ENDE. Vestestr. 84. Houth. Mach. houtbewer king. Triplexwaarschuwingr Vakmenschen weten wel dat triplex van 15 ct. per M2. slechts advertentie prijzen zyn. Vaste klanten 30 jaren bedienen kan al leen een oud vertrouwd adres: v. d. ENDE Veste- straat 84. Houthandel, Mach. houtbewerking. Op gericht 1906. DAMESRIJWIEL Te koop een damesrijwiel merk WK.C. compl. met lamp, zoo goed als nieuw 1.15.Rijwielhandel A. DE WIT. Oude Vest 111. hoek Voldersgr., Tel. 1328. KINDERWAGEN Te koop aangeboden, zoo goed als nieuwe kinder wagen met toebehooren. Ook een nieuwe doek, te gen elk aann. bod. Oude Singel 164. FORD 1929 Kampeerwagen voor rij wiel f. 7.50. Ford 1929 2- zltter met dlckeyseat. als nieuw, voor spotpr. f. 80. Schoolstraat 70. Voor schoten. Bakfietsenkoopjes Groote voorraad prima carriers, w.o. melk-, bak kers-, bloemen-, fruit-, petroleum, enz. v.af f. 25. Alle soorten carriers met nieuwste hulpmotoren v. spotprijzen. Schoolstraat 70. Voor schoten. WATERSPORT Wegens tijdgebrek, een goede, blankgelakte B.M. te koop. Op werf gebouwd Geheel compleet m. dek zeil enz. Boven water te zien. Te bevragen: Tulpenstraat 10. Tuinameublement Soiled tuinameublement. te koop. bestaande uit: bank 2 fauteuils en tafel Event, ook afzonderlijk. Spotkoopje. Rijndijk 28 c, Voorschoten. SAROLEA 1934 175 cM.3, Boschverlichting en duo. weinig bereden. Lage en comfortabele rlj- posltie. Te zien: Witte Singel 49. Rijwiel met remnaaf f. 15.75. Als u niet veel kunt betalen en toch een vertrouwde fiets wilt heb ben. gaat dan naar ALT voor f. 20.een eigen ge monteerd rijwiel. Zie eta lage. Mare 112. A.S.C.- Wimpels met opdruk 30 ct.! Slechts een beperkt aantal! Gecomblneerdo stopachterlichten voor rij wiel f. 1.75. Met terug trappen gaat het achter licht uit en gaat het stop licht branden, aansluiting op dynamo. ALT. Mare 112. ZOMERMANTEL T9- overname: grijze zo mermantel. No. 44, schoe nen. Frederlk Hendlklaan 23. Oegstgeest. GAZELLE heerenrywlcl te koop, bij na nieuw, groen geëmail leerd met kcttlugk&st, lastdrager en torpedonaaf voor f. 17. Heerengracht 124. Zciljachtje en Kano Wegens vertrek naar In- dië te koop Aalsmeersche Punter met kajuit. 7 2 M.. met of zonder aan- hangmotor, geheel compl. Tevens 2-pers. toerkano f. 10.—. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6459k. MEUBILAIR Tc koop: 2 kastjes. 2 waschtafels, werkplank m. schragen, spiegel, tafel, enz. Geen opkoopers. Apothekersdijk 6. KINDERWAGEN tc koop goed onderhou den kinderwagen ft f 3. Oosterstraat 90. Blocmkoolplanten Te koop extra mooie blocmkoolplanten (Le Cerf). bij C. HOGEWONING Hzn. Lange Vaart 40. Rijnsburg DAMES! Waarom ls een goede Per manent van f. 3.50, alles lnbegr.. niet te duur? Door zijn zacht- en na tuurlijkheid. maar geen baboe kroes. KAPSALON VORHOFF. Witte Singel 12. NAAIMACHINES Schoonmaaktijd ls repara- tlethd! Laat nu uw naai machine vakkundig cn grondig schoonmaken. Maar bij het van ouds en vertrouwdst goedkoopst rcparatleadres. Ieder ln zijn vak. vJi. WESTDORP en Co. Morschstraat 41. H.H. WIELRIJDERS Binnenbanden f. 0.29. v, duo's f. 0 48. bulsbagage dragers f. 0.28, prima tochtschermpjes f. 1.35, handels vanaf f. 0.06, ry- wlellak f. 0.10, spatlappen f. 0.05. trillerbellen f. 0.24, enorme sorteering Jasbe- schermers, stuur en kam peert asschen. Rijwiel handel Minerva, Haarlem merstraat 77. PIANO Een prima piano aange boden voor 1.95.onder garantie. Betaling desge- wenscht ln termynen. Huurpiano's f. 5.p. m. W. BARNING, O. Sin gel 16. Telef. 2858. TUINDERS VLET te koop. groot 5 ton met of zonder motor bij: W. F. MAAS EN ZONEN Scheepsbouwers Utr Jaag pad. Lelden. BRANDHOUT Te koop. een party nieuw brandhout, tegen blliyken prys. Te bevragen: Mlnnebroersgr. 3 Lelden WASCHMACHINE Ter overname aangeboden een ln zeer goeden staat verkeerende „Velo" wasch machine met wringer. Pr. f. 12.50. Bevragen: Papenstraat 6 a. Wilt U zelf inmaken? Boerenjongens. Abrikozen. Advocaat maken? By FRANCHIMON. Haar- lemmerstr. 204. Tel. 1611. koopt u heeriyke Inmaak.- wijn met brandewyn f. 1 per liter. Gratis recept. Inmaakbrandewljn f. 2.70. Altijd best altyd voordee- llg! Licht Motorrijwiel met kickstarter aangebo den Beneden 60 K.G.. als nieuw. Heerengracht 58. ACCORDEONS 4-rlJer. 80 bassen. 37.50. Een 3-riJer. 12 bassen (nieuw) 41.3-ryer niet chromatisch 35.1 pia noklavier ln koffer 25. Böhmfluit 50.Selmer klarinet (bes) 50. Haarl .straat 66. RADIO Zeldzame aanbieding! We gens omstandlgh., pracht nieuw Formatoestel met lngeb. luldspr.. nieuwe lampen, geheel 1 jaar ga rantie. wordt ook gede monstreerd. gekost f. 88. nu spotpr. f. 39.50. pracht geluid, ook voor 220 V. Radio WIRA. Haarlem merstraat 91. J. MASS AAR Timmerman. Pasteurstr. 2 C. Het voordeellgst adres voor alle voorkomende reparation en verbouwin gen. Vraagt prysopgave. WATERSPORT Een nieuw woonscheep- Je. zeer mooi model, prijs f. 700.—. Een mo torjachtje met kajuit, pr. f. 425. Een sloep met ..Johnsonmotor" benevens yzeren en houten sloep jes. GEBR. TUSSEN. Utr. Jaagpad No. 68. Lelden. PRIMA MEUBELEN zyn de voordeellgstc. Thans 2 crapauds 4 eiken stoe len 48.00. Schuiftafels 6.90. Dressoirs vanaf 12.50. 2 fauteuils 4 stoelen eiken veerend. moquette bc- kleeding 32.00. Groote sor teering leder en rietfau- teulls 6.50. Meubelmaga- zyn B. PADDENBURG, Oude Singel 116. L.O.C. Oliën en Vetten Zeg ons welke auto gij be- rydt en wij hebben voor u de Juiste olie. Special autoglarts. Rernolle en bo- vensmerlng. Kent u onze witte olie? Leldsche Olie Centrale, Levendaal 132. Tel. 678. AFBRAAK TE KOOP 20 duizend tuinsteen, handvorm: 8 duizend klinkers, rijnvorm. Een kluisdeur. H. BINNEN DIJK, Zuldsingel 2. Sioo- Per. JONGELUI Voor uw bcnoodlgde meu belen voor salon, zit- en slaapkamer, degfciyk, te gen biliyke pryzen en on der garantie ls het van ouds bekende adres: DREEF Hooigracht 47, hoek Groeneet., Lelden, KEERKOPPELING Baldxldge ln goeden staat f. 27.50. Varder banden, ruiten, dynamo's, magne ten, koplampen, kussens, Motortje compleet en ver dere benoodlgdheden. Van ouds: 39 Waardgracht 39 Leiden. LAMPEKAPPEN en vormen koopt u ln zeer ruime keuze in het Lam- pckappenateller Pelikaan straat 24. Tafcllampjcs vanaf 69 ct. Ook over trekken van kappen met ai wasch baar Perkament of zydo ln een dag gereed. Kappen worden naar uw eigen Idee vervaardigd. Klaveren Kruispannen Te koop: 300 R.R. beste klaveren. Tevens gevraagd 1500 blauwe kruispannen. Adres: H, AANHANE, by de Molen te Katwyk a. d. Ryn. DIERENVRIENDEN Kanariemannen broed '36 met garantie 2.50. Grooto sorteering prachtige vo gels. waarby byz. parkie ten. Diverse rashondjes, vlsschen. kooien, zaden. Komt zien en overtuigt u R. KAREL. Stecnstr. 23, Telef. 629. TATOUËERINGEN worden gegarandeerd ver- wyderd evenals wratten, moedervlekken. Inlichtin gen gratis. Ook uw adres voor pljnlooze verwyde- rlng van eksteroogen. hoorn-, kalk-. Ingegroeide nagels, eelten. Instituut EVERT OBER Wasstraat 56. Willys Overland Auto Aangeb. 2 Willys Over land 4 en 6 cyl., wegens plaatsgebrek, spotprys. Te zien: Garage KWESTROO Levendaal 132. Tel. 678. Reparatlelnrlchtlng voor alle merken automobielen MOTORFIETS Te koop: motorfiets (Bur gers) wegens plaatsgebrek Loopt uitstekend. Prijs 35 gulden. Te bevragen: Hoogl Kcrkgracht 21. Strand Fruittent Te koop ol te huur (blliyk) een fruit- of consumptletentjc zoo goed als nieuw. Te bevragen by NIC. VAN DUYVENBODE. Louwestraat 5 Telel. 280, Katwyk aan Zee. KATWIJKERS Pracht Inlaad trapnaai- machlne (meubel). Eenlge heel mooie gouden Anker horloges. pendules en hangklokken vanaf f. 7.50. Reparatie aan alle uur werken. Goud en zilver. Schoolstraat 6. WATERSPORT Te koop een goed onder houden vergroote B. M. f. 200. Tevens een zeil boot mooi model. 12 M2. doek f. 110. Motorbooten te huur en te koop. H. SMIT, bootenverhuurder, Haagsche Schouw 168. AQUARIUM Te koop een aquarium met tropische vlsschen. planten, luchtketel met manometer en kap. Te bevr. Catharlnastr. No. 2, Hooge Rynd(jk. Direct van fabriek Javakapok matrasstellen 2 pers. 2 deellg. schuin peluw met 2 kussens slechts f27.50. Wolmatras stellen 2 pers. f. 13.50. Wij leveren ook -kapok per pond. Kapok- en matras- senfabrlek KLEIN. Sta tionsweg 47 A. Tel. 1748, Ingang Eltax. Veerenbed schudden veel te zwaar werk, laat matras van maken. Ook kapok matrassen byvullen en overtrekken. Alles te gen fabrieksprijzen. Ma- trassenfabrlek KLEINE, Stationsweg 47 A Tel. 1748 Ingang Eltax. H.H. Accordeonisten Voorradig Stradivari, Scan dalli, Slla. Hohner accor deons. Goede gebruikte chromatische arle-ryers f. 30 en f. 50. Informeert u eens vrybiyvend voor Inruilen cn stemmen van uw instrument. Rijwiel handel Minerva, Haar lemmerstraat 77. MOTOREN Eenlge gebruikte motoren proefrit toegestaan vanai f. 35. Verder onderdeelen. Magdlno's dynamo's .ac cu's, B.S.A.. Scot. Triumph en andere banden. Konlngstr. 35. Lelden. VLOERKLEED ENZ. Aangebod. gebruikt vloer kleed f. 1.50, vogelkool met eiken standaard f. 1.50. 80 witte tegels 15/15 f. 1. gegalv. tulngleter m. hark f. 0.60. Heeren- en dames- rywiel. Te bevragen: MaredIjk 47 na 7 uur. MOTOR Aangeboden prima motor. 2Vi P.K., ziet er uit als nieuw, nieuwe banden m. duo. electr. verlicht, cla xon enz., uiterste prys f. 125. Inlichtingen en brieven: Voorstr. 25 a. Katwijk aan Zee MOTORBOOT te koop. eikenhouten ka juit. closet, keuken, sta- hoogte, electr. licht, met volgjol. scheepscompas en complete Invent., brand- bluschapparaat. 8.50 M. lang. Zeer billijk van par ticulier. Motor ln prima staat. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6515 k. MOTORBOOT aangeboden, zeer solide gebouwd, yzeren onder bouw, houten opbouw, slaapplaatsen voor 4 per sonen. Ingeb. Ford T mo tor met keerkoppeling. nieuwe accu enz. Prys f. 375. Duivenvoor destraat 2 a, Oegstgeest. MEUBELEN Dressoirs f. 10.50, thee- meubels f. 5.50, salonsptc- gels met koord en kwas ten f. 2.90, salontafels f. 3.25. rookfauteulls met kussens f. 4.50. Ook het goedkoopst adres voor re paratie. Meubelmakery GEBR. BETGEN, RyndlJlC- straat 24. ANTIEKE KLOK Te koop Frlesche kastklok met scheepjes voor den prys van f.40. Te bezich tigen Maandag en Dins dag tusschen 9 en 12 uur Willem de Zwygerlaan 10, Oegstgeest. WAARSCHUWING Alleen door erkend vak man ben lk zeker van dat uw schoorsteen goed ge veegd wordt, prys blliyk. N. F. DEL SASSO, voorh. F. del Sasso. gev. sedert 1878. Ital. schoorstcenveg. Rookverdryver en allo voork werkzaamheden. Oude RIJn 68. Drukwerken op adverten ties worden niet doorgezonden. DERDE MEISJE Gevraagd tegen 2 Juni een derde meisje, van 8 4 Vi uur. Leeftyd 1618 j. Reeds gediend hebbende. Aanmelden: Witte Singel 24, 's avonds na half 8. HUISHOUDSTER Gevraagd nette hulshoud ster van bulten. P.G.. by wedn., 60 Jaar met eigen huls. salaris na overeen komst. Brieven Bur. v. a. Blad onder No. 6624 k. DAGDIENSTBODE Nette dagdienstbode ge vraagd. tegen 1 Juni. ln gezin van twee personen, zelfstandig kunn. werken en bekend met koken. Goede getuigen verelscht. Zich aan te melden he denavond nft 7 uur. Rijnsburgerweg 130. Dienstbode Haag 1 Juni gevraagd, zelfstan dig werkende, aanvangs- loon f. 20, boven 18 Jaar. Getuigschriften voorkeur, niet koken. Brieven oi persoonlijk Zondag nft 4. SANDERS. Stationsweg 125. Haag. COIFFEUSE gevraagd, als noodhulp, voor heele of halve dagen. Hoog loon. Mal6on v/d. VLIST, Botermarkt 3. NET MEISJE P.G., gevraagd per 15 Juni of later, voor dag of d. en n. Goede getuigen ver- eischte. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6570 k. Gedipl. Coupeuse vraagt leerlinge ter oplei ding in 't vak. Aanmel den: Maandag tusschen 2 en 4 uur. J. v. Goyenkade 1. WERKMEISJE gevraagd, voor kleine In richting. voor dag en nacht, van Chr. beginse len. P.G.. v. g. g. v. Brieven Bur. v. d. Blaa onder No. 6582 k. KAPSTER gevraagd, beslist prima kracht, voor zelfstandig te werken, in den Haag. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6518 k. DAGMEISJE gevr. voor heele dagen, pl.m. 16 Jaar. Aanm.: Emmalaan 12. Oegstgeest. MEISJE Net handig meisje gevr., van 1618 Jaar. voor hal ve dagen, al gediend heb bende. Zich aan te melden Maredyk 143. DIENSTBODE gevraagd, voor halve da gen. goed kunn. werken. Leeftijd 14 tot 17 Jaar. Zich aan te melden tus schen 4 en 6 uur. Breestraat 165. NET MEISJE Gevraagd een net meisje, voor den geheelen dag. Leeftijd 18—20 Jaar. 's Zondags vry. Morschweg 30. FLINK MEISJE gevraagd, voor alle voor komende werkzaamheden. 1617 Jaar, van half 8 half 6. Goede mondelinge getuigen. Mevrouw VAN GULIK, Plantsoen 77. DAGMEISJE Wordt gevraagd een dag dienstbode, v. g. g. v., be kend met alle hulshoude- ïyke werkzaamheden. Zich aan te melden na 5 uur. Wllhelmlnapark 20 Oegst geest. BIJVERDIENSTE Eerste Theehandel-My. annex fyne Koffleroostery vraagt zeer solide particu liere Agenten (essen) voor haar alleszins wèlverzorg- de kwaliteiten. Ruime winst en afrekening na verkoop. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6241 k. DIENSTBODE Voor terstond gevraagd een nette boerendlenst- bode. Adres: H. GROEN. RIJndyk 137 A Hazers woude. SCHOENMAKER (halfwas) gevraagd, ge vorderd ln 't vak. netjes en vlug kunn. werken. Br. met opg. van leef tyd en verlangd loon Bur. v. d. Blad ond. No. 6451 k. DIENSTBODE Met Juni een net meisje gevraagd dat zelfstandig kan koken en netjes wer ken. voor dag cn nacht, katoen en zwart dragend. Werkster aanwezig. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6463 k. CHEF-COLPORTRICE Wy zoeken voor ons nieuw artikel, ln Lelden en om streken Chef-Colportrlce. Tevens kunnen nog eenlge Colportrlces op provlsiebasls worden te werk gesteld. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6484 k. NET PERSOON gevraagd, ln bezit van flets om te venten met een net verbrulksartikel. Geen risico. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6479 k. JONGEN Direct gevraagd nette Jon gen ln zaak ln kruide nierswaren en huish. ar tikelen te Katwyk a/Zee, (voorlooplg voor zomer maanden). Protestant. Leeftyd 14—16 Jaar. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6473 k. MEISJE-ALLEEN Gevraagd tegen 1 Juni ln klein gezin, melsjc-allecn, zelfst. kunn. werken en koken. v. g. g. v. Aanmel den: Maandag- en Dins dagavond nft 8 uur. Mevr. ADLER, de Bruy- nestraat 33. Haag. (bus R) Tel. 775490. EXPEDITIE Voor handige Jongen 14 15 Jaar wordt door ouders uit kleine middenstand plaatsing gezocht ln groot handel. magazyn of wa renhuis om hem daar ln expeditievak te laten op- lelden. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6356 k. WERKSTER Een Jonge vrouw zag zich gaarne geplaatst als werk ster van 's morgens 7 tot 10 uur of 4 ochtenden van half negen tot half een. Van zeer goede getuigen voorzien. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6507 k: HUISHOUDSTER Burgerwed. zoekt plaat slng als hulshoudster, m.b. 1., voor kost en in woning en kleine vergoe ding. Brieven Bur v. d. Blad onder No. 6425 k. Drukwerken op adverten ties worden niet doorgezonden. BURGERWONING Gevraagd burgerwoning. Aanbiedingen met om- schryvlng, straat en no wanneer vry. uiterste prys (bruto) enz. volledig Bur. van dit Blad onder No. 6558 k. BOVENHUIS Te huur modern boven huis. le etage: 2 kamer» en suite, groot kabinet, W.C., keuken, balcon; 2e etage: 2 kamers, ruime zolder, f. 5.75 p. w. alles inbegrepen, v. d. Sple- ghelstraat 24 A. (Lage Morschweg). Bevragen al daar op No. 22 Rynsbur- gerweg 92. BENEDENHUIS Te huur geheel opgeknapt benedenhuis, Utr. Jaagpad 16. voor klein, net gezin, lage huur, terstond aan vaardbaar, suite, serre tuintjes. slaapkamertjes, vry water en straatbelas ting. Sleutel by boven bewoner. BevragenWo. nlngbureau: Oude Vest No. 29. VRIJ WONEN ged. 14 dagen. Te huur Leiderdorp, vlak bij stad. prachtwonlng, 6 kamers (badkamer), keuken, bij keuken, balcon. zolder, vaste wascht., voor- en achtertuin, f. 26 p. mnd. Inl.: Haarlemmerstr. 73 A WONING Te huur flinke woning, 4e Binnenvestgracht 35 a f3 p. w. Benedenwoning vooi nette weduwe of gezin zonder kinderen. Langc- brug 77. f. 3.25 p. w. Te bevr.: Morschweg 121. BOVENHUIS Tc huur bovenhuis met kamers, een keuken en zolder. Langegracht 250. Huurprys f.6. Te bevr.: Lage RIJndyk 104. Niet op zondag. HUURVERLAGING Hulzen Vrouweweg, Zoe- terwoude, zes kamers, 100 M. tuin en voortuin. f. 4.50 p. week, water vrij. De Erven A. PAAR- DEKOOPER. Aparte Bovenwoning Te huur ruime aparte bo venwoning. geheel gere staureerd. f. 4.50 per week. Staande: Doelensteeg bi) Rapenburg. Te bevragen Langcbrug 53. BOVENHUIS Te huur modern boven huis. Tesselschadestr. 19; lste etage: 2 kamers en suite, balkon. kabinet, gang. keuken; 2de etage: 2 slaapkamers met vaste wastafel 2 kleinere ka mertjes schuur in de tuin f. 26.50 p. mnd. alles inbe grepen. Te bevr.: Witte Singel 73. HUIS te huur. geheel gerestau reerd, bevat 4 kamers, keuken, zolder met. slaap kamer. Centrum 6tad. Nleuwsteeg 14. Te bevr.: Vree wijkstraat 3. HUISJE Te huur een vry huisje, voor- cn achterkamer keu ken, plaats, besch. zolder. Te zien: Maandag Uiter stegracht 164. Bevr. op No. 184, benedenhuis. Per week f. 3.25. HEERENHUIS Te huur klein heerenhuls aan den H. Rijndijk, L., mooi Ingericht, bev. ka mer, suite, hal. gang, W.o. keuken, voor- en achter tuin; boven W.C., vier ka mers, zolder en twee ka mers. Lage huur. Te bevr.: Hooge Rjjndyk 244. HUIS Te huur een geheel nieuw verbouwd huls. Narmstr. 21 2 kamers suite. gang. betegelde keuken, granie ten aanrecht, plaats; bo ven: 2 slaapkamers, zol der. f.6 p. w., voor een klein gezin. Willem de Zwygerlaan 33, Oegstgeest KATWIJK AAN ZEE Gemeubileerd vry boven huis te huur Drleplassen- weg 12, 3 min. v. zee en duin. Juni f. 15 p. w., Juu f. 25 p. w. K. SLOT. No. 16. Tel. 291 BURGERWOONHUIS Te huur a/d. Jac. Cats- laan. een burgcrwoonhuls, bevatt. 5 kamers, balcon zolder schuur en achter- Ingang. Te bevragen by: J. RAVESTEIN. Pieters kerkgracht 16 of Gerara Bxandtstraat 4, Lelden. NIEUW HEERENHUIS met zes kamers cn zolder, twee W.C.'s, vestibule en achteruitgang, alles bete geld. Huur f. 36.50 p. mnd alles Inbegrepen. Direct te aanvaarden. Te bevragen dagelijks. Frans v. Mieris- straat 37, Haarlemmerweg BENEDENHUIS Te huur een benedenhuis staande Boerhaavestraat o by de Steenstraat, bev. voor- en achterkamer ruime keuken, plaats en halve zolder. Huur f. 3.75 per week. Te bevr.: Hcerenslngel 36. HEERENHUIS Te huur modern heeren huls (nieuwbouw). Lage Morschweg 81. 6 kamers, ruime zolder, vaste wasch- tafel, voor- en achtertuin achteruitgang. Zeer lage huurprys. Inlichtingen: Lage Morschweg 89. Rynsburgcrweg 92. BUITEN WONEN Te huur geheel vrhstaand. keurig en geriefeiyk woon huls met garage en tuin, zeer gunstig gelegen a/d. Oranjekade te Voorscho ten. Huurprys f. 500 per Jaar. Inlichtingen: .Woningbureau Voorscho ten". Leldscheweg 67, te Voorschoten. BOVENHUIS Te huur mooi bovenhuis, bev. doorl. kamers, keu ken en boven groote slaap kamer. Huurprijs f. 4.50 p. w. alles lnbegr. Korevaar- straat 19. Te bevr.: Hugo de Vriesstraat 31. Zater dag tusschen 61\uur. BOVENWONING te huur, bestaande uit 2 etages. rustig gelegen, mooi uitzicht. 5 kamers, keuken, zolder. 2 balkons Vaste wasfchtafel. Per 1 Juli te aanvaarden. Te bevr.: Morschkade 19. BENEDENHUIS Te huur: benedenhuis f. 3.75: bovenhuis f. 4.75 winkelhuls f. 6.50: pak huizen f. 2.50 en f4 pei week: heerenhuls f35 p mnd.: winkelhuls f. 12 en f. 14 p. week. Woningbureau VAN DUU- REN Burgsteeg 7. Tel. 386 BOVENHUIS Te huur het bovenhuis Oude Ryn 136, bev. voor- en achterkamer, keuken: daarboven twee slaapka mertjes. gas en electr. Zonzijde, pracht uit zicht op de Hooigracht. Huur f.4 p. w. Te zien: Maandag 1112. HUIS Te huur een vrij huls. bev 2 flinke ineenloopenae ka mers. keuken, plaats, zol der enz., voorzien van gas en electr. Huur f. 3.50 p. w. Te zien Maandag 23. Waardgracht 24. HUIS Te huur heel huls. Dec!- mastraat 11. Bevragen: De Laat de Kanterstr. No. 23. BOVENHUIS Te huur een vry boven huis. staand» Poelgeest- straat 16 A. bev. voork., alcoof. achterk,, kabinet, keuken, zold. met slaapk., voorz. van gas en electr. Huurpr. f. 4.75. Te bevr.: Sleboldtstraat 18. MODERN WOONHUIS Te huur modern woon huis aan de Meloenstr. 15 bev. 5 kamers, keuken, vaste waschtafel. Huui blliyk. Woonhuis aan ae Tollensstraat No. 32. Huur f. 4.30. Te bevragen: Tulpenstraat No. 18. Middenst.woningen Te koop nog slechts en kele middenstandswonin gen a/d. Bakhuis Roze boomstraat, bev. vijf ka mers. tuin, schuur en ach teruitgang. Kooppr. f. 4000 vrij op naam. Hypothee* beschikbaar. Te bevr. bij: J. Th. WURZER. Morsch weg 149, Tel. 2954. BOVENWONING Te huur aangeboden een geriefelijke aparte boven woning, van alle gemak ken voorzien. Te zien hedenmiddag tussen 6 en 7 uur. Koningstraat 19 A. Daarna te bevr.: Regen tesselaan 3. Oegstgeest. Huurprijs billijk. BOVENHUIS Te huur het bovenhuis Rembrandtstraat No. 22 a. Het huls bevat: voorka mer, achterkamer, kabi net. keuken. W.C., zolder met kamer en verkeert ln goeden staat. Huurprijs f. 4.25 p. w. Te bevragen: Oude Singel 220. BOVENHUIS Te huur het bovenhuis Pasteurstraat 50 a. bevatt. voorkamer, achterkamer, doorloop, keuken. W.C., balkon, zolder met kamer. Huurprijs f. 4.50 p. w. Te bevr.: Oude Singel 220. 2 BOVENHUIZEN Te huur 2 keurig onder houden bovenhuizen, bev. voor- en achterkamer, doorl.. alcoof keuken, zol der. gas, electr. Prins Hen drikstraat 19 A, 22 A. Te bevragen: Lage Rijnd. 136 WINKELHUIS Te huur flink winkelhuis Hoogewoerd 48 met bo venwoning, tevens ge schikt voor onderverhuur. Huis Blnnenvestgracht 32, f. 2.75 p. w. Te bevr.: Lammenschansweg 32 en Levendaal 43. HEERENHUIS Spoed. Ter overname hoe renhuis ln 't Plantsoen, lage huur, die gedekt wordt door onderhuur, te gen Juli of Augustus. Stoffeering ter overna me tegen elk aannemelijk bod. Brieven Bur. van alt Blad onder No. 6564 k. SIGARENWINKEL mooie byverdlenste, billijk contant aangeboden. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6475 k. BUITENHUISJE te huur, voor klein ge zin. aan de R. en Schie- kade 123. in den tuin van BARENDSE. Tc bevr. al daar. KAMERS Wordt gevraagd zit- en slaapkamer of kamer met gesloten balcon met uit zicht op de zee. met pen sion. voor echtpaar, van 15 Juli tot 15 Augustus. Brieven met prijsopgave Bur. van dit Blad onder No. 6457 k. PENSION-BUREAU Stationsweg 45. Tel. 418. Laat uw kamers en pen sions bij ons inschrijven, wy hebben dageiyks aan vragen. Biliyke condities. KAMERS Gemeubileerde zit- en slaapkamer gevraagd, met of zonder pension. Brieven Bur. v. d. Blaa onder No. 6456 k. Zit-Slaapkamertje Net persoon vraagt by eenvoudige bejaarde Juffr. alleen, zlt-slaapkamertje, in Lelden. (Geen beroeps» Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6453 k. KOSTHUIS Heer vraagt voor direct te Lelden of te Oegstgeest, een net, degeiyk kost- huls. Huiselijk verkeer. Brieven met prijsopgave ten spoedigste Bur. v. a. Blad onder No. 6417 k. KOSTHUIS Gevraagd te Koudekerk a/d. Ryn, liefst Lage zyde eenvoudig kosthuis met bewasschlng. Brieven: Hanenburglaan 146. Den Haag. KAMERS 2 dames-stud. zoeken 2 zonnige zlt_ en slaapka mers. tegen 1 Sept.. str. wat. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 6578 k. KAMERS Te huur gemeubileerde zit- en gestoffeerde slaap kamer met vaste wascn- tafel, met gebruikmaking van badkamer en telefoon. Omgeving nieuwe Petrus- kerk. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 6470 k. KOSTGANGER Gevraagd kostganger, met gebruik kamer straatzyde met slaapkabinet, berging flets, bewasslng. Pieterskerkstraat 2. DEN HAAG Maand Juni. wegens va- cantle ter overname com fort. zlt-sl.k., m. of z. ultst. pension. Omtre* Oud-Bronovo. Brlev»n Bur. v. d. Blad onder 6409 k. KAMERS Aangeb. zit. en slaapk., Ineenloopend of zlt-sl.k., v.z. v. vaste waschtafel en kasten, op een gezelllgen stand. Prijs blliyk. Tevens plano te koop merk Paris f.2500. Te bevr.: Oude Singel 46. KOSTGANGER Gevraagd kostganger. mei, geheel aparte slaapk. en gezellig huiseiyk verkeer, met goede verzorging, f. 7 per week alles lnbegr. Heerengracht 67. KAMERS Voor dame zitkamer met erker en slaapkamer met vaste waschtafel en bal con aangeboden. Ineenloo pend. ged. gestoffeerd, le etage, zonnig huls, mooi uitzicht. Veel bergruimte, ook voor flets. Wasstraat 72. KOSTGANGER Een nette kostganger ge vraagd met vrye slaapka mer. tegen 8 gulden per week. Ook zit-slaapkamer te huur. Noordeinde 47. Zit-Slaapkamertje Wegens teleurstelling voor net meisje keurig zit- slaapkamertje te huur, mooie omgeving, f. 2 p. w. De Ridderstraat 20. by de L. de Kanterstraat. KATWIJK AAN ZEE Maandag 25 Mei 's avonds 8 uur ln ,,Casa Cara" ver gadering der Herv. Gerer. Mannenver. ..Calvyn". De voorzitter hoopt te spre ken over: Predikatie en Catechisatie. BESTUUR. VERPLAATST van Koestraat 4 n.„ Levendaal 46. de rllwui en electr. techn. rJ„ Inrichting cn anker wvl kelarlj van JAC. ABSPon Wikkelen cn ombouwen7 stofzuigers. Beleefd aanbevelend, Ds. Padt uit Zutphea en Mevr. Tlllcma—Heynen uit Amsterdam zuilc£ Dinsdagavond 8.15 in hm geb. „Toonkunst", Nieuwe Ryn ooggetuigen verelae doen van de mnssaprocw- sen ln Duitsland. Het Wuppcrtal Comité Secretariaat: Rcgentesse' laan 26. Oegstgeest. KATWIJKERS 2en Pinksterdag naar Oud Poelgeest. Gezelsehapsbu. Jetten v. 20 pers. f 02.5 p. p.. retour Katwijk- Oegstgeest. Aanmelden bil Stationschef Trnmstr. LeidenAmsterdam Openingsvaart naar Am- sterdam op Zaterdag 30 Mei a.s.. n.m. 3 uur af vaart Beestenmarkt Ta- rlef f0.50 retour. Retours biyven geldig tot en me» 1 Juni a.s. Reederlj GEBR. HARLAND. Mare- singel 11, Tel. 6G4. Stadsevangelisatie Morschweg 59. Zondag en Dinsdagavond 8 uur samenkomst. Wie kan die kome cn verneme Zondag avond hoe de Heerc ge vallenen weer liefdevol opricht. EVANG. GEMEENSCH. Mlddelstcgracht, komen vele Jaren velen luisteren. Prediking waardoor meni ge ziel 't licht waarin God tot Zyn recht komt vrede biydschap geeft, vond. '8 Zondags 10. 7 u. Zaterdagavond openlucht- samenkomst, Vrouwen kerkhof. BONTEKOE-RADIO Ruil nu Uw oude toestel ln tegen speciale prijs voor het modernste Wal dorp of Kol6ter-Brandes toestel. Zie advertentie- rubriek aangeboden BONTEKOE-RADIO. Kan toor: Stadhoudcrslaan 31, Tel. 3318. VERLOREN reserveband met velg, merk Englebert, 32 x 6, gaande van Rotterdam, Delft. Veur-Leldschendam, Voorschoten. Rynsburg. Tegen beloonlng terug te bezorgen bij: M. LINT HOUT. Voorhoutcrweg 5, Rijnsburg. CAFE „CENTRUM" Zondagavond brengt Alb. Gerritsen U de nieuwste schlagers o.a. „Ras Knots uit Abessynlë" „Verlaten" Derby enz. Geen verhoog de consumptieprijzen. Aanbev. J. v. MELZEN, N. Beestenmarkt 13. KNIP UIT S V P. ALB. GERRITSEN verhuisd op 1 Juni naar N. Beestenmarkt 21 a. Nog enkele Zaterdagen vry voor bruiloften, par tyen. Aanbevelend: A.GERRITSEN. Pianist-Humorist, KATWIJK AAN ZEE Mannenvereen. „Colijn". D.V. Maandagavond 25 Mei vergadering des avonds a u. achterzaal „Casa Cara" Alle mannen welkom. PSYCHOMETRIE Mevr. VAN OTTERL00 houdt Donderdag 10—o zitting voor prlvé-consulc Psychometrie en helder ziendheid. Verlaagd tarief. Adres Wasstraat 46. Tijdig bespreken aan boven staand adres gewenscht, gezien beperkt bezoek. Bestuur Splrltlsch Genootschap. HUWELIJK Kennismaking gezocht door eenv, besch. dame, 38 J. met 1 kindje, mev eenv. besch. heer, RiL Brieven Bur. v. d. Blaa onder No. 6493 k. GEVONDEN cypersch poesje. Zoetcrw. Singel 7. Terug te beko men: Leldsch Dlerenasyl, Leiderdorp. Uit Leiden en verre omgeving verwachten wy de bezoekers 2en Pink sterdag op Oud-Poelgeest ter byw. Geref. Zendlngs- feest. Aanv. 1.30. Katwy- kers voor retourbllj. f. 0.25 aanmelden remisechef. Tramstraat. J. A. MONSMA v. Rotterdam spreekt a.s. Vrydagavond 8 uur ln ge bouw Jeruel. le Groene- steeg 16. Onderwerp: De Gaven des Geestes. 1 Ko- rlnthe 12. Zeer belangrijk! Toegang en zitplaatsen vry. Maandag let wel 8 uur Bidstond. Spiritisch Genootschap Morgenavond (Zondag» halfochtWijdlngsbijeen- kormt ln het Nutsgebouw. Snreker de heer 'T HOEN Ethlsch-Rellglcuze bijeen komst. Toegang vry. ïeder belangstellende welkom. Secretariaat Splrltlsch Genootschap: Hooge RIJn dyk 143, A.V.R.O. Luistervinken ln Leiden en omstreken, let op de belangrijke mededeellng ln het L. D. van Maan dagavond, betreffende 5 Juli as. Het A.V.R.O.-Comité, VERLOTING Wljkgebouw „Geloof". Hoop, Liefde". Bezichti ging der prijzen ln het Vryz. Chr. Fcderatlehuls, Gerecht 10, op Donder dag 28 Mei, van 35 en '810 uur. Muziek, Goo chelaar. Toegang vry. VRIENDIN Twee nette meisjes, zus ters, 29 cn 32 Jaar. P.G., zoeken leuke vriendin, om gezellig mee om t» gaan. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6443 k. KATWIJK AAN ZEE Woensdag 27 Mei 7.30 uur hoopt D.V. op tc treden ln Gebouw „Casa Cara" ach terzaal). Tramstraat la, de heer SCHOONDER- BEEk (v. Lunteren) Gods dienstonderwijzer^^^^ KLEERMAKERIJ van G. BLANSJAAPv ver plaatst van Utr. Veer naar Hoogewoerd 187 aOok voor reparatie. VERPLAATST Kleermakerij GERARD BLANSJAAR van Utr. Veer naar Hoogewoerd 187 a. Costuum n. maat f.39- Moderne coupe. MEJ. v. SLOCHTEREN Planeet- en Handlljnkun- dlge geeft opheldering m veie zaken. Is te spreken v. 10 tot 10 u. Ook des Zondags. Werkt op fotos en ls ook per brief te con sulteeren. V.l. tarief. Valkensteeg 12, bij bc Noordelnde. TENNIS De Oegstgecster Tennis baan Zaterdagavond nos vry. f.35. Te bevr.: Emmal. 17, Oegstgeest, Tel. 818. Volksfront Ja of Neen Daarover spreekt voor V.V.S.O. H. v. WELZEN on a.s. Woensdag 27 's—onds 8 uur ln ne Nm sgebouw Stcenschuur D cussle gewenst. Toegang 10 en 5 ct. ZeEt hHe|TV'BESTÜtm- t—t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 16