KATWIJKERS itiuSCH DAGBLAD - Vierde Blad Zaterdag 23 Mei 1936 UIT DE OMSTREKEN. ADVERTEERT IN HET LEIDSCH DAGBLAD W. VAN BEELEN Cz. Losse nummers van ons Blad Officieele Crisispublicaties. GEVRAAGD. AANGEBODEN. HAARLEMMERMEER. Op het te Bilthoven gehouden zang- ioncours behaalde de Gem. Zangvereen. Hoofddorp" een eersten prijs in de afd. Uitmuntendheid met 319 punten en de Chr. Gem. Zangvereen. „Excelsior" te jiieuw-Vennep een eersten prijs in de oerste afd. met 320 punten. KATWIJK AAN ZEE. Voor rekening van den heer W. Zand bergen Nzn. te Rijnsburg is bij onder- liandsche aanbesteding als laagste in schrijver aan de Gebr. Verloop alhier op gedragen het bouwen van een woonhuis ju de Zilk, gemeente Noordwijkerhout, onder directie van den heer Jac. Haasnoot te Katwijk aan den Rijn. het blad voor katwijk en omstreken geeft uw advertentiên en abonnementen op aan den agent DIE ALLE inlichtingen verstrekt zijn te KATWIJK verkrijgbaar bij Boekhandel „DE VOLHARDING", Voorstraat 18, Katwijk aan Zee. NOORDWIJK. De mondaccordeonvereen. van de Chr. Jongelingsver. „Volg Mij" heeft op het op Hemelvaartsdag gehouden con cours te Jutphaas een eersten prijs be haald voor marschloopen en een tweeden prijs voor concert. Ter gelegenheid van de behaalde suc- tessen te Jutphaas maakte de Chr. Mond- iccordeonclub ..Concordia" een muzikale rondwandeling door het dorp en gaf een toncert op het plein voor de groote kerk i Noord wijk aan Zee. De belangstelling ns groot: een ieder heeft genoten van het tairige en vlotte spel der accordeonspelers. NOORDWIJK AAN ZEE. Nieuw kerkorgel Ned. Herv. Kerk. Aan de fabriek van kerk- en concert reis v.h. H. Spanjaard te Amsterdam is opdracht gegeven tot den bouw van eon nieuw kerkorgel, dat eind September zal Jorden geplaatst. Het orgel zal electro- nneumatisch zijn. met rein electrische toeeltafel op afzonderlijke organten galerii op ongeveer 30 M. van 't orgel verwijderd. Het zat 21 registers bevatten en 2 klavie ren met vrii pedaal. NOORDWIJKERHOUT. Financieel verslag Boerenleenbank. De kassier der Coöp. Boerenleenbank, ie heer J. J. van Noort heeft het verslag ier Bank opgemaakt over 1935. Hieraan ontleenen wijHet saldo der spaargelden bedroeg op 1 Januari 1935: f. 496.056.49. In U35 werd ingelegd f. 316.446.34 en terug betaald f. 273.995.94. Saldo der spaargel den op 31 Dec. 1935 f. 538.506.89. uitstaan de voorschotten op 1 Jan. 1935 f. 207.414.77. Nieuwe voorschotten in 1935, slechts 1.405. In 1935 werd afgelost f. 15.812.18. De Boerenleenbank was op 1 Jan. 1935 ver- rehuldigd aan de Centrale Bank te Utrecht f. 48.821.64. Gedeponeerd bij de Centrale Bank in 1935 f 280.418.41. Ont vangen van de Centrale Bank in 1935 213.292.27. Verschuldigd op 31 Dcc. 1935 55.947.78. Op 1 Jan. 1935 had de Boeren leenbank van leden ln rekening-courant te vorderen f. 260.256.46. Er was schuldig wegens gedeponeerde gelden f. 16.292.75 Uitbetaald werd ln rekening-courant in 1935 f. 203.828.57. Gestort door leden f. 207.566.67. Het saldo op 31 Dec bedroeg f. 240.255.61 en wel: Vorderingen aan leden f. 259.071.32. Schuld aan leden de som van f. 18.845.71. Actief: Saldo der voorsch. f. 193.067.59. Saldo der gelden aan leden in loopende rekening verstrekt f. 259.071.32. De aan- deelen van de Centrale Bank bedroegen 170. Nog te vorderen 'rente en provisie van voorschotten f. 2.129.32. Kasgeld f. 66.253.35. Aandeel coöp. grondkapitaal- bank U. A. 100. Passief Saldo der spaargelden f. 538.506.89. Schuld aan rekeninghouders f. 18.845.71. Reservefonds f. 34.714.67. Schuld Centrale Bank f. 55.947.78. Winst over 1935 te voe gen bij het reservefonds f. 2.613.09. Het totaal actief op 31 December bedroeg f. 594.680.36. Het totaal passief op dien zelfden datum bedroeg de som van f. 594.680.36. Over 1935 bedroeg de rente van spaargelden deposito's en loopende rekeningen 3'/t pet. De rente van voorschotten, zoowel van gewone, als van voorschotten in loopen de rekening bedroeg 4'/s pet. Het nazien der boeken en bescheiden vond regelmatig plaats, terwijl drie maal een onverwachte kascontrole geschiedde door den voor zitter van Bestuur en Raad van Toezicht. Steeds werd alles ln de beste orde be vonden. In het afgeloopen jaar traden 2 leden tot de vereenlging toe; op 31 Dec. 1935 i bedroeg het aantal leden 330. of 8 minder dan het vorige Jaar. In de St Jozef-Darochie bracht de bloembollenveiling, gehouden in café restaurant .Paridon" ten bate der kerk f. 701.80 op; ten bate der R.K. armen uit die parochie f.438. Eenzelfde veiling in de St Victor-parochie gehouden in het natronaatsgebouw aldaar brachten te za- men ruim f. 1244 op. o OEGSTGEEST. Loop der bevolking. Gevestigd: M. S. Schaap, db„ W. de Zwijgerlaan 20, van Hilversum. C. Kulj- per, l.l.-verpl., Warmonderweg 80, van Sassenheim. Mm. wed. Ouwehand geb. v. Heijningen, Horbrouckerlaan 2, van Katwijk. Mw. wed. W. G. Huiber geb. v, Heijningen, Horbroudkerlaan 2, van Kat wijk. G. J. Blomsa, depoth. Buta Gas Mij., Emmalaan 5, van Den Haag. St. Blaauw, naaister, Emmalaan 5, van Den Haag. A. Wojtosohek, db„ Oranjelaan 20, van Amsterdam. L. KI. van Roijen geb. v. Wel, Javastraat 40, van Leiden. Th. G. Grimbergen, db.. Oranjelaan 27, van Lisse. Wed. v. d. Top, geb. Peters, Rhijn- geesterstraatweg 40, vam Leiden. F. J. Broers en gez., Wijttenbachweg 55, van Vlaardingen. K. Fros, Juffermansstr. 10, van Wassenaar. L. van Beusekom, L. de Col. laan 7, van Leiden. D. de Graaft, Emmalaan 75, van Amsterdam. J. J. Kortekaas geb. Vreeburg. Rhijngeesterstr. weg 16b, van Leiden. J. Chr. Hoornen- borg. Oranjelaan 11, van Delft. H. van Leeuwen, db„ Endegeest, van Lelden. Vertrokken: M. A. W. Bokhoven geb. van Sermondt, van Geversstr. 52 naar Rijs wijk (Z.H.I, Caen van Necklaan 133. C. L. H. Grootehaar, van de Kempenaerstr. 54 inw. naar Den Haag. Nieboerweg 234. H M. van der Meijden, van Regentesselaan 55 Inw. naar Delft. Oostsingel 111. A. v. Drie, db., van Oranjelaan 29 naar Leiden, De Ridderstraat 20. Fr. Stuurman, van Geversstraat 56 n. Amsterdam, v. Baene- straat 2. Sj. C. de Groot geb. Rademan, van Mauritslaan 8 naar Ekeren, België. H. M. A. Hoogenstraaten, dir. Heinekens Bieren, van Regentesselaan 59 naar Was senaar, Tulpweg 23. J. J. W. Hoogen straaten geb. Willemse, van Regentesse laan 59 naar Echt, Bovenstestraat 5. KI. Teschmer, db., van L, de Col. laan 8 naar Leiden, 3e Gortestr, 79. G. W. H. Lignac. van Julianalaan 2 c naar Den Haag, L. v. Meerdervoort 647. L. Lignac, van Julianalaan 2 naar Bloemendaal, Aer- denhout, Borgerweg 17. W. van Evert, db., van de Kempenaerstr. 113 naar Am sterdam, Olympiaplein 57b. Burgerlijke Stand. Geboren: Petronella, dr. v. J. v. d. Vij ver en N. M. de Mooij. Leendetr Corne lls. zn. van C. Janson en J. W. de Bruijn. Overleden: Elisabeth Remina van der Veen geb. van Willigen, 71 j. Ondertrouwd: L. J. van der Laan, te Huissen en P. J. M. Tummers, alhier. RIJNSBURG. Burgerlijke Stand. GeborenHenricus Johannes, zoon van M. A Grimbergen en S. P. Vink. Getrouwd: A. v. d. Meulen, jm„ 27 jaar en E. v. d. Eykel. jd., 23 jaar. Ondertrouwd: A. v. d. Brink, Jm-, 23 Jr. en N. de Mooy, jd., 20 jaar H. v. d. Eykel Jm., 27 jaar en J. Knip, jd., 24 jaar. Op het plein voor de openb. school werd een evangelisatie openlucht samen komst gehouden- Als sprekers traden op ds. Siegers van Utrecht, de heer Nauta al hier en de heer Susan te Schevenlngen, die allen wezen op de beteekenis van den Hemelvaartsdag. Met orgelbegeleiding werden toepasselijke liederen gezongen. Voor deze samenkomst de eerste van dien aard te dezer plaatse bestond uit de verschillende kerkelijke gemeente al hier groote belangstelling. In den vroegen morgen van den Hemelvaartsdag gaf het muziekgezel schap Wilhelmina op het plein voor de Koningin Wilhelmina School een open luchtconcert. Het programma, dat uit ge wijde muziek bestond, werd uitstekend, onder aandachtige belangstelling afge werkt. SASSENHEIM. Burgerlijke Stand. Overleden: A. eldermans. 62 jaar. echt- genoote van M. Moerkens A. J. Hooger- vorst, 45 jaar echtgenoot van J. A. van Munsteren, Ondertrouwd.' B. E. van der Stel. 25 jaar en G. Batenburg. 25 iaar. Getrouwd: A. Paschier. 25 jaar en Ma N van der Voort. 24 iaar Th. Witteman. 25 jaar en M van Veelen, 22 iaar. Loop der bevolking. Gevestigd: W. Kooi. Oude Haven 7. van Hillegom Aa. Warmerdam. Tiüloostraat 34. van Lisse J. Roodberg en gezin. Telilingerlaan 33. van Oegstgeest Ga. Ka. Degenkamp. Telilingerlaan 11. van Breukelen. Vertrokken: J. van Dlik en gezin. Rijks straatweg 16 naar Noordwtikerhout Ma. Ja. Hoogenstraaten Tlilloostraat 20. naar Leiden R. van der Lende. Kerklaan 4, naar Amsterdam G. Veenstra. Hoofdstr. 88. naar T.jietjerksteradeel C. J. M. Bergman. Charbonlaan 30. naar Heem stede A. C. Moolenaar. Hoofdstr. 339, naar Bloemendaal Ma. Roos. Zuilhof straat 13. naar Zandvoort H. A. Olie, Berken'aan 18, naar Altena iDuitschland). Op 1 Juni as. hoopt de heer G. Hoo- gervorst den dag te herdenken, dat hij 50 Jaar in dienst is bij de firma C. J. Speelman en Zn. alhier. STOMPWIJK. Burgerlijke Stand. Bevallen: M. E. van den IJssel geb. Groenewegen Z. C. C Suyten geb. Vlasveld. Z. Ondertrouwd: C. H. Verhagen en C. M, Mves. Getrouwd: A. J. Koot en M. B. van Haas ter. GEMEENTERAAD. De landbomvhuishoudcursus Stemming gemachtigde inzake de grensregeling. De raad vergaderde. De secretaris, de heer van Delft werd door den voorzitter met ziin herstel gelukgewenscht. Z.h.st. werd aangenomen het voorstel tot opnieuw vaststelling der verordening op de keuring van waren. Volgde voorstel tot subsidieverleening tot een maximum van f. 120 aan den door de R.K. vereeniging tot verschaffing en be vordering van opvoeding en onderwijs ten behoeve van den land- en tuinbouwenden stand in het bisdom Haarlem te Nootdorp, op te richten landbouwhuishoudcursus. De heer Vink wenschte te wiizen op de principieele beteekenis van dit voorstel. Voorheen dacht men een boer is maar een boer en bekommerde men zich niet om trent zlin opleiding. Later is dit gewijzigd en thans gaht men zelfs de gelegenheid schennen om ook de boerendochter voor haar taak te bekwamen. Voor dit voorstel en dit pogen moet men dankbaar zijn. De heer Willemsen vroeg of Nootdorp ook meebetaalt Waar wordt deze cursus ge houden? Als wit er alleen aan betalen, is het billiik dat de cursus ook hier wordt gehouden. De voorzitter: vorige cursussen zlin hier gehouden, veelal ln de openbare school te STEUNVERGOEDING ERWTEN. De Nederlandsche Akkerbouwcentrale maakt bekend, dat de steunvergoedlne voor groene erwten en schokkererwten, gedena tureerd ln het tiidvak van 3 Mei tot en met 9 Mei 1936 voor de kwaliteitsklassen C en D respectleveliik f. 3.70 en f. 3.20 per 100 K.G. zal bedragen. Voor erwten van kwaliteitsklasse B. welke worden gedena tureerd door hen. met wie een zgn. B contract was afgesloten en welke behoor den tot de 50 der gecontracteerde hoe veelheid ten aanzien waarvan bedoeld con tract ls geannuleerd, wordt, voorzoover zii ziin gedenatureerd in genoemd tiidvak een denaturatleverzoeding van f4.20 per 100 K.G. gegeven. 4135 Veur. Thans wil men probeeren ook dit deel van de gemeente eens gelegenheid te moeten geven. B. en W. van Nootdorp staan tegen deze zaak niet afwiizend. In tegendeel. een besluit tot subsidieering is echter hier niet bekend. De cursussen zul len gehouden worden in het patronaats gebouw aldaar, de eenige gelegenheid. Het voorstel werd hierna z.hst. aange nomen. Aanwllzing gemachtigde(n) als bedoeld in art. 160 3e lid van de gemeentewet, grensregeling Stompwlik-Veur-Nootdorp. De voorzitter deelde mede. dat de be noeming alleen door den raad moet ge schieden. Men ls vrij ln aantal en keuze: dit laatste kan ook buiten den raad om geschieden. Na langdurige discussies wer den uitgebracht od de heeren W. J. van Kampen (Westvlietwee) 10 st.. A. L. van Wlik 10 St.. Willemsen 11 st. Vink 11 st.. burgemeester Keyzer 11 st. Hierna sluiting. De heeren A. Janson aftr. en A. H. van der Sloot hebben hun herbenoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur aangenomen. o VEUR- Burgerlijke Stand. Bevallen: A. Alemburg geb. Vugricicic, Z. Ondertrouwd: P. Overdevest en J. A. B. van Leeuwen. B. Teunissen en W. J. van Oosten. Getrouwd: J. H. Heemskerk en J. M. Oomen. VEUR-LEIDSCHENDAM. GEMEENTERAAD. Toelating leerlingen handelscursus Straatnamen Verkiezing van leden der commissie inzake de grensregeling. De raad van Veur vergaderde. De voor zitter wenschte den secretaris, den heer van Delft met zijn herstel geluk. De gemeenschappelijke regeling met Voorburg inzake toelating van leerlingen uit deze gemeente op de handelscursus al daar werd na discussie vastgesteld. Goedgekeurd werd het voorstel tot het opnieuw vaststellen van de verordening op de keuring van waren, gebaseerd op de nieuwe warenwet. Voorstel tot het geven van nieuwe straatnamen en tot wijziging van oude straatnamen. De voorzitter deelt mede. dat van eenige inwoners het mondelinge verzoek is inge komen de Prinses Julianastraat te noemen Prinses Julianaweg. waarmede B. en W. accoord künnen gaan De heer Borst meende dat de benaming Hertogstraat te onbeduidend is: hiervoor waren wel andere koninklijke namen te vinden geweest. De voorzitter: deze liggen voor de andere straten in portefeuille. De heer Koerts sloot zich aan bli den heer Borst: beter ware z.i. geweest door te gaan met de bloemennamen. De voorzitter: ook deze krligen t.z.t. een beurt. Het voorstel werd hierna z.h.st. aange nomen. Aanwijzing gemachtigde(n) als bedoeld ln art. 160 3e lid der gemeentewet, in ver band met de aanhangige grensregeling van Stompwlik-Veur-Nootdorp. Gekozen werden met 10 st. de heeren Mol lid van de commissie van ingezetenen en Koerts. De beide wethouders Schrader en de Koning en de heer Slingerland lid van de commissie van ingezetenen, allen tegenstanders van de samenvoeging en de burgemeester kreeg 1 stem. De voorzitter deelde mede dat de mi nister wenscht. dat de van het rtik ge vraagde bijdrage voor woningbouw aan de Smitslaan. dient gesplitst te worden ln verbetering bestaande woningen (wordt nu f. 14000) en nieuwbouw (wordt nu f.38000). De gemeentebegrootlng 1936 is retour gekomen tot het aanbrengen van enkele administratieve wijzigingen, zooals het te rugbrengen van de voorschotten voor het bijzonder onderwijs. In dit verband is ge confereerd met den pastoor en dominé als voorzitters van de schoolbesturen. Beiden waren tot medewerking bereid: van het R.K. schoolbestuur ls bericht ingekomen dat het met verlaging accoord gaat. Het bedrag wordt nu van ca. f. 14 tot ca. f. 10 per leerling verlaagd: verder kan de pen sioenbijdrage van 15 'In verlaagd worden op 14'/i 5Ai Het ziin dus allen meevalers, welke goed kunnen dienen voor verbete ring van het subsidiebedrag aan het Bur gerlijk Armbestuur, dat nu reeds meer dan de helft van zlin subsidie heeft verbruikt en zeer zeker aanvullingssubsidie noodig heeft. Hierop volgde sluiting. VOORHOUT. Burgerlijke Stand. Geboren: Gudula Maria. d. van W. v. Gerven en J. M. A. Langelaan Theo- dorus Johannes Maria. z. van P. H. den Hollander en M. Ribbens. Getrouwd: Petrus v. d. Geer. 29 jaar en Anna Cornelia Maria Paardekooper. 29 jaar. OndertrouwdCornelus Laurentius Heemskerk. 27 jaar te Noordwlikerhout en Anna Maria Cornelia Voorn. 27 iaar. VOORSCHOTEN. Burgerlijke Stand. GeborenHermanus. z. van H. Nagtegaal en P. Perfors Johanes. z. van A. M. v. Veen en C. J. v. d. Boog. Ondertrouwd: W. A. Ruitenbeek. 29 jaar en M. A. Libosan. 27 Jaar B. W. Schaper 29 jaar en J. Braggaar. 25 jaar. Getrouwd: I. van Egmond. 30 jaar en T. Dompeüng. 29 jaar W. Dompeling. 25 iaar en J. C. Pieters. 24 iaar J. Kso ij, 32 jaar en A. Brinks. 26 Jaar. Loop der bevolking. Gevestigd: G. v. Beukering. Leidscheweg 103. van Leiden E M. IJdd-Pljnakker. Leidscheweg 201. van Voorburg H. Morst Leidscheweg 201. van Rotterdam M. Stumvall. Papelaan 156b. van Den Haag Ch. J. Simons. Rijndlik 23. van Alphen a. d. Rlin N. Delfos. RUndlik 158b. van Leiden K. Oudshoorn. v. Kempenstraat 3. van Leiderdorp P. v. Vlugt. Valken- burgscheweg 26. van Heemstede E. L. Lammermann. Leidscheweg 185. van Den Haag P. Vriidags. Papelaan 156 b. van Den Haag A. Menke. Kniplaan 3. van Voorburg J. H. Fase. Haagwegl.. van Hazerswoude. Vertrokken: F. Jager, naar Velsen M. Dongelmans. naar Alkemade J. Kol. n. Rotterdam G. v. d Veen. naar Den Haag H. S G. de Jongh. naar Den Haag J, H. Nasveld. naar Warmond A. Brinks, naar Hoorddorp A. den Elzen, naar Wassenaar C. v. Blemen. naar Driebergen-Rlisenburg. WARMOND. Het Chr. Gemengd Koor „Excelsior" alhier, dir. de heer G. de Wolf van Leiden behaalde op 't concours te Bilthoven een lsten prijs ln de afd. Uitmuntendheid met 301 punten. Het kwartet behaalde een 2en prijs met 291 punten. ZEVENHOVEN. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Gijsbertus van Tol en M. Bouwhuis J. Koeleman en M. C. Mol. Getrouwd: M. J. van Mastwijk en E. A. M. Straathof. Overleden: M. van Mourik, wed. van W. Spelt, 81 j. te Mijdrecht. Loop der bevolking. Vertrokken: naar Nieuwveen M. J. van Mastwijk en E. A. M. Straathof; J. L. van Stein naar Zwammerdam. Ingekomen: A. den Uljl en gezin van Boskoop; M. Meurs van Pijnacker. 3^ Voor zekerheid van plaatsing dezer kleine advertentiën, gelieve men deze den dag van tevoren zwin te bieden. ik betaal £5'tot 30 voor Militaire «o Heerencostuums witte -Uen. MeJ. NORDEN. U4B7569, Den Haag' T®1" heerenrijwiel 'e k°op gevraagd een zoo als nieuw heerenrlj- n imet t°ebehooren. HM..eVAn Bur' V- d' Blad CQd«r No. 6581 k. mechelse tafel wraagd een ln zeer goe- n slaat zynde Mochel- ^schuiftafel, met •^wenkop motief. wieven met prijs Bur. x Blad ond. No. 6435 k. mangelmachine Gevraagd een ln g. s. z. ^«'machine. Prysopg. X JAC. VAN TOL. Kat- Rijn. ^nenkast Dressoir &Ï0* Bevraagd een 01 Koed gebruikte oen dressoir sa „.®?meubel- Brieven 70Ltfftee- Boekh. ..DB voofstr. ^JfowUk aan Zee. ZEILVAARTUIG kêur:%J#vr;i blJ voor- tew klelne boeier wSDÏÏS1 ®rleven met -£lctcr öe la *haat 70, Tel. 3069. Drukwerken op adverten ties worden niet doorgezonden. BOEKHOUDEN 117 geslaagden voor de examens „Handelskennis L. O." „Federatie" (Mer- curius) „Vereenlging van Leeraren". Condities f.5.- p. mnd. per wekel. lesuur. J. A. JANSEN. Kamerllngb Onneslaan 15 (Kerkplein) Leiden, Tel. 2811. Inrich ten. bijhouden, controlee ren, adviezen. AUTOSTALLING Gelegenheid aan de Kaas markt, centrum stad f 1.25 per week. Te bevragen: Koppenhlnkstecg 57. n.H. HUISEIGENAREN Qndergeteekendo verricht alle voorkomende metsel- tegel- en timmerwerken, tegen 6Cherp concurrcc- rende prijzen. Speciaal voor het betegelen van vestibule's, gangen, keu kens en W.C.'s C. v. d. LELIE. Lam- menschansweg 65. MOTORJACHT Wegens teleurstelling te koop. nieuwe stalen mo torkruiser met Ingebouw de T. Fordmotor. Lang 6 75. br. 1.75, Prijs f.750. Te bevragen bij A, HOEK STRA, Smidslaan 88. Veur SCHOENMAKERIJ Heerenzolen 90 ct., gummi hakken gratis. Dameszo len 70 ct. gummihakken gratis. Enkele heerenzolen 70 ct.. enkele dameszolen 65 ct. Heerenhakken 30 ct. Dameshakken 25 ct. C. P. KOK. Kraaler- straat 9. OPKLAPBED Ter overname, compleet, zoo goed als nieuw op- klapbed. Te bevr. ook Zondag. Plantage 4. ZOMERCOSTUUMS Pracht sorteering flanel len- plus four- cn colbert costuums v.af 7 gld. Fla nellen- en streep panta lons vanaf f. 1.dames- en heeren regenjassen, allernieuwste modellen, plus four pantalons v.af f. l.motorcostuum enz. CORN. VAN VALDEREN Oude Rijn 176. BLOEMPLANT JES Asters. Zinnia's, Neme- sla's, Leeuwenbekjes, Lage Afrikanen. Hooge Afrika nen, Anjers. Zonnebloe men. Phlox. Lathyrus en Oost Indische Kers. Mooie Jonge plantjes, dagelijks verkrijgbaar. Per 100 st. f. 1.40. per 25 st. 0.40. W. SEGAAR's Zaadh., Dlefsteeg 8, Telcf. 1105. Duizenden Triplex- platen, alle maten, dik- tfln en soorten. aller goedkoopste prijzen! Grootste voorraad! Grootsto omzet! Vraagt prijsopgaafGoedkooper dan De Houtwerf bestaat niet!! DE HOUTWERF. Nieuwe Rijn 87. Ulterstogr. 48, Telef. 1176. Bruynzecl Deuren en Neerlandla kamer-, kast-, schuif- en glasdeu ren balcon-, tuin- en koukendeuren, complete schuifwanden. lijstwerk, dorpels enz. „Java" teak buitendeuren! Mcrkdeuren met wereldreputatie en fabrieksgarantie! Vraagt p1 Ü)E?'hOUTWERF, Nieuwe Rijn 87. hoek Uitersteer., Telef. 1176 BONNEN 3000 Douwe Egberts pun ten a 50 ct. per honderd. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6586k. „DE SCHILDER" Morschstr. 29. Glas, verf waren. chemicaliën, teer- producten, witkalk, enz. Grondverf 40 ct.. Glans- verf. alle kleuren 50 cl. per kilo. Inzetten van ruiten, uitvoeren van verf werk. Vakkundige voor lichting. Beleefd aanbevelend RADIO Aangeboden eenige 2de h. toestellen, w.o. een Philips 932 A. compl. vanaf f.35. D. TBSKE, Doezastraat 5 Tel. 2164. Erkend Instal lateur. Goedkoop Timmerhout Alléén „DE HOUTWERF". Nieuwe Rijn 87, h. Uiter- stegxacht, geen filialen! Vloer-, kraal-, sponning- delen. 2x3. geschaafde latten enz. Enorme voor raad! Alle lengten! Vraagt prijsopgaaf! wy bewtfzF'. Goedkooper bestaat niet: MOTORCARRIER zwaar model, voor 500 Kg. slechts even gelooptn. m. volle garantie. j. CRAMA, N. R*Jn 100 STOFZUIGERS Waldorp stofzuigers slechts f. 47.50. Kema Keur. Certificaat Vereen, van Hulsvrouwen. Hoover Stofzuigers vanaf f. 84. D. TESKE, Doezastr. 5, Tel. 2164. Erkend instal lateur. KEURIG EN HELDER verzorgen wij uw wasch. Alles gemangeld 22 ct. per K.G. Proefwasch 25 pro cent korting. Huishoud en dok tersj assen opge maakt 25 ct. Overhemden 15 ct. Wollen dekens 60 ct. Zijden spreien 40 ct. W. A. KOOPMAN. Da Costastraat 58. DAMESMANTELS Het alom bekende heeren- kleedlngmagazUn de Con current heeft aangekocht, party prima blauwe dames gabardine mantels, dit zijn monsters. Prima 3tof en pasvorm. Komt u eens zien. Hoogl. Kerksteeg. De Concurrent. GAAT U TROUWEN moet u naar bal, diner of uit begraven huui dan een rok. smoking, Jaquct of zwart colbert m. streep- pantalon, wat voor zulk een gelegenheid behoort gedragen te worden. Kleedlngmagazijn „DE CONCURRENT", Hoogl. Kerksteeg 10. Trapnaaim., Rijwiel Fonkelnieuwe trapnaai- mach., houten onderstel, inzlnkbaar. slechts f. 75, gekost f. 175; hecrenrlj- wiel met lamp f. 15; pri ma werkende drukhang- gelser met geëm. bad f. 48 Weckflesschen 80 st. f 6.50 Kofferpathefoon van f. 65 voor f. 17.50. Thorbeckestraat 48. (Zoeterw, Singel) MESSEN Te koop aangeboden, zoo goed als nieuw 12 groote en 12 kleine echt herz- hornen messen. Brieven met prijsopgaaf aan het Bureau v. d. Blad onder No. 6464k. Muziekliefhebbers Radiotoestellen v.af f 12.60 Koffer- en andere Pathé foons f. 6.50. 3.50, 2.50. Mooie platen 10 ct., rullen 6 ct. Plaatstroom f2.50. Luidspreker f. 1.50. R-adlo- onderdcelen en spoelen vanaf 10 ct. Veeren. Re paraties spotgoedkoop. Janvossenst. 41, Lelden Motorrijw. Schrijfm. Wegens vertrek te koop motorrijwiel, schrijfma chine. karpet, vleeschsnij- machine tegen elk aann. bod. ROODENBURG, So- phlastraat 18. WITTE LEGHORNS Nog af te geven: Jonge hennen. Fokhaantjes, kui kens. Erk. BroederlJ A 15046, v. d. Valk Bouman- weg 18, Leiderdorp. PIJNLIJKE VOETEN? Pijnloos verwijderen van likdoorns, eelt. hoornna gels enz. Gehele behande ling f. 0.90. Gedlpl. pédi cure. Dagel. spreekuur. Steunzolen en elastieken kousen naar maat. Grote sortering steunschoenen. Schoenmag. „DE VOOR UITGANG Haarl.str. 192, Telef. 3178. NAAIMACHINE Te koop solide handma- chlne zonder gebreken ge garandeerd f. 7.50. Tevens gloednieuwe Gritzner handmachine. eveneens voor spotprijs. Te bevr.: Koestraat 13 a. laat uw behangwerk uitvoeren door een vertrouwd adres, plakloon 25 ct. per rol. Tevens uw adres voor meubelen. Nieuwste sta len. 2 armfaut.. 4 stoelen vanaf f. 29.2 crapauds 4 stoeien vanaf f. 59. D. HANSELAAR Jr.. Raamstraat 2. Behangerlj, Stoffeerder IJ, HUWELIJKSBRIEVEN of kaarten ln Oud-Hol- landsche uitvoering, verlo vingskaarten. visitekaar ten, programma's, regle menten en alle andere drukwerken tegen de laagste pryzen: „De Goed- koope Handelsdrukkerij". C. KROMWIJK. Leeuwen hoekstraat 6 (by Pasteur straat.) NAAIMACHINES! The Reliance f39.90. Brennabor f. 42.Sveda f. 49.60. Minerva f. 55. Hald en Neu f. 59. Gritz ner f.66.Naaitafels v.af f. 87.50. Reparatie aan alle merken van machines. Vanouds voorh. WEST DORP <Ss Co. Morschstr. 41 MOTOR - AUTO'S F.N. 3!6 P.K.. kopklepper 1930, met duo f. 62.50. Chevrolet Sedan 1929 f. 175.Cltroën Sedan '33'34. zeer mooi en zui nig f. 325.Ford Sedan 1930 f.220.—. Alle gega randeerd prima. C. J. W. VERHART. Auto mobielen, Tel. 196, Noord- wljk-Blnnen. VOERAARDAPPELEN van de Zeeuwsche kiel te gen sterk concurr. prys verkrygbaar by: C. WAGEMAXER, Morschstr. 39. Tel. 3258. Bur., Sl.kameram. f. 65 Bureau ministre. Iets by- zonders vanaf f. 28; com plete clkenh. slaapkamer ameublementen f65, f85 f. 100. f. 125. f. 135; naai machines. divans, bad en geiser vanaf f.35; eetka mers, tafels. dressoirs, waschcommode. damesbu reautjes f. 7; gespykera kleed f. 22.50 enz. Heerengracht 25. Meubelreparaties Overtrekken, alle repara- tlën aan stoffeerwerk en meubelen. Moderne bak- fauteulltjcs f. 14.50; riet en haardfauteulls f. 5.90; huiskamer ameublement f. 19.50. Dressoirs, thee meubels. rookfauteulls eiken salontafel f. 5.60. 2 crapauds 4 stoelen f. 35. Adres: J. KOOREMAN. Lange Dlefsteeg 11a. Groentewagen en Hit Wegens afschaffing te koop een beste hit. groen tewagen en tuig. Ook ge negen te rullen voor bak fiets. Bevragen: Ryndyk Hazerswoude A 130. KOOLPLANTEN To koop aangeb.: groene kool-, bloemkool-, soort Le Cerf en roode koolplan- ten. Langendyker be waar kool. in kleine en groote partyen. soortecht. Te be vragen by: A. VAN WEERDEN. Val- kenburgerweg 5. Voor schoten. RIJWIEL NOODIG? Komt v. eens by ons aan. wy hebben een mooie sor- tecring vanaf f. 24.50. Ook eX°. betere merken in voor raad. Dan alleen Hoef- straat. 5656c (bl.1 Kore- vaarstr.) J. NIEUWEN HUIS, Tele foon 873, MOTORBOOT Open eiken motorboot te koop, snel loopend. Inge bouwde motor met star ter en dynamo. Plaats bie dende voor minstens zes personen. Tegen billijken prys. Te bevragen: Heerenweg A 75b, War mond. HEEREN Wilt u zeker zyn uwe hoe den ln de best mogeiyke conditie terug te ontvan gen. geeft u ze dan ter bewerking aan den vak man. S toornen, vormen, enz. Biliyke pryzen. Aanb. H. VAN ZANTEN. Hoo ge woerd 14. Rechtskundig Bureau A. A. OBER, Kantooruren 111 en 79 's Zaterdags 23 uur. Tulpenstraat 12 (Heerenstraat), belast zich met behandeling van alle rechtszaken, onderzoeken en Informaties. Verstrekt adviezen. AUTO Ter overname van parti culier: 1 Sedan 4-cyl., model '33. 4-deurs, don kerrood. schulfdak, z. g. a, nieuw. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6468k. MOTORRIJWIEL Te koop aangeboden een goed loopend D.K.W. mo torrijwiel. Boerhaavestr. 7. Voor hout. INVALIDERIJWIEL Zoo goed als nieuw Inva- lldenrywiel, ln prima st.. tegen blliyken prijs. Brieven letter D of te bevragen by Boekhandel A. v. d. BERG, Katwyk a. d. Rijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 15