Humor uit het Buitenland. LEIDSCH DAGBLAD - Derde Blad Zaterdag 23 Mei 1936 FINANCIEEL OVERZICHT. V1SSCHERIJBERICHTEN. „We wilden van het Jaar naar de Veluwe, maar het paard heeft Bergen aan Zee gekozen". (Humorist). „Doe die deur dicht Kees. Het tocht hier (Passing Show) Het spijt me erg, dat ik het moet zeggen, liefste, maar ik ben al mijn geld verloren. O, Karei, wat onvoorzichtig van Je. Je zult m ij straks nog verliezen. (London Opinion) „O Hendrik, ik geloof dat ik de eieren heb laten Verbranden r (Humorist)., „Kampeerder, 's ochtends vroeg„ja kijk eens, mijn vrouw wou en zou boven slapen". (Happy Mag). Advocaat„In dat geval heeft TT wel een reden om scheiding «nn te vragen. Wanneer heeft Uw echtgenoot U verlaten 1" Cliënte„Gisteravond. Ik stond voor een mode magazijn te kijken en hij liep door", .(Humorist), I» Duitsche conjunctuurpolitiek is vast lopen Vermindering van het volks- ■jmogen Nieuwe actie voor devaluatie te te lande Hervatting van goud- Ólte aan België door de Nederlandsche tok Vrees voor nieuwen prijzenoorlog de Amerikaansche benzinemarkt Verhooging van het dividend der Koninklijke Petroleum. Volgens de jongste berichten zou men het Duitsche Ministerie van Econo mische Zaken bezig zijn met de ultwer- i van een programma „tot hervorming tan de wereldeconomie", dat de op Konomisch-monetair gebied zoo nood- lakelijke ontspanning zou moeten bren- Stn. en waarin de middelen tot herstel tan de wereldcrisis zouden worden aan- (egeven. Niet zonder belangstelling mag naar het resultaat van datgene, wat in Mtschland zal worden „uitgebroed", worien uitgekeken. Niet zoo zeer omdat mag worden verwacht, dat juist van Duit- tchen kant „het verlossende woord" zal lorden uitgesproken, maar veeleer omdat men curiositeitshalve benieuwd mag zijn Kar de voorstellen der Duitsche macht hebbers. die zelf op financieel en mone tair gebied hoe langer hoe meer vast drei- fen te loopen. tengevolge van de door hen terolgde economische politiek. Men tast stellig niet ver mis, wanneer men aan neemt, dat de Duitsche plannen zullen (aan in de richting van een internationale 'aluta-overeenkomst, gebaseerd op de lanpassing van de „goudvaluta's" aan het aoersniveau van Pond en Dollar. Een dergelijke oplossing van het valuta- psobleem zou DuiUschiand zeer zeker jssen. Hoewel de waardevastheid van de Mark gezien de vele soorten sterk ge- «precieerde Sperrmarken nog slechts «n fictie is, heeft men, om binnen- andsch-politieke overwegingen, tot dus- wre aan deze fictie krampachtig vast gehouden. Het blijkt echter hoe langer moeilijker, haar te handhaven, en het bv stellig een uitkomst voor de Duitsche nachthebbers zijn, wanneer zij „met fat- van de waardevaste Mark zouden binnen afkomen, d.w.z. wanneer de deva lue in Duitschland gevat zou worden het kader van een internationale over- «nkomst tot terugkeer naar stabiele raluta-verhoudl ngen Van den strijd, die in den boezem der wntsche regeering ten aanzien van de "nanclëele en monetaire politiek wordt is het een en ander naar buiten •afgelekt door de benoeming van Minister r°™8. tot controleur van de deviezen- wewljzingen aan de diverse departemen- j™- Het ligt in de lijn van de Duitsche ™JJunctuur- en bewapeningspolitiek, dat inr ,bePartemehten elk voor zich aan- i malten op een zoo groot mogelijk .tel van de beschikbare deviezen, maar j?l Is duidelijk, dat zij hierbij in botsing komen met de grenzen, die de teonomische noodzakelijkheid stelt. 1 én •een gezonde financlëele politiek is -."mtschland reeds sinds lang geen «Ke meer geweest. Sinds bijna drie jaar toliHiSfn "Ausgaben"- en „Ankurbelungs- Ki 3evolgd, die gefinancierd is met «eis en hierdoor de Duitsche schuld hoonj m"liarden heeft doen stijgen. De ttoni a de uitgaven ln do toekomst een Sin op inkomsten zouden blijken te dat de kunstmatig verbeterde l"lunctuur automatisch tot zeer veel leidln61 'nkomsten uit de belastingen zou TermVi'j s'echts voor een zeer gering deel (ow H En °°k de verwachting, dat de whwn verstrekte opdrachten een ktifn ïan het bodrij fsleven zouden uit te,ls niet uitgekomen, omdat daar- S,;?.ver .oen vermindering der bedrij- !Rtal» de export-industrieën heeft 'tod w !i n beeft dan ook 'n Duitsch- tjo „eds sinds eenigen tijd een andere moeten inslaan. Na de jaren van mogelijk uitgaven, van werkver- 'ediétü? en financiering hiervan door jJJwapier is een periode gekomen, n or naar gestreefd werd, door bij zondere maatregelen den export te bevor deren en tegelijkertijd zooveel mogelijk op de uitgaven te sparen. Niet slechts op de uitgaven van staatswege, ten aanzien waarvan de spaarpolltiek van Dr. Schacht ln botsing komt met de eischen van de hoofden der verschillende departemen ten; maar ook op de uitgaven van het publiek. Nadat jaren achtereen het publiek het parool had gekregen, om zijn geld te laten rollen, teneinde werk aan den winkel te brengen, wordt thans steeds meer aange drongen op sparen en kapitaalvorming. Men zit echter met de gevolgen van de vroegere uitga ven-politiek; het Duitsche volksvermogen is sterk verminderd en de armoede aan kapitaal maakt het vrijwel onmogelijk, te geraken tot consolidatie van de meer dan 10 milliard groote vlot tende schulden en de nog te verrichten staatsuitgaven te financieren. Tot dus verre heeft het Rijk zich nog een deel van de benoodigde geiden weten te verschaf fen door het opnemen van leeningen bij de spaarkassen, de verzekeringsmaat schappijen, de hypotheekbanken, enz. die tot het verstrekken van deze gelden wor den gedwongen. Deze gang van zaken maakt het publiek echter hoe langer hoe meer terughoudend en tegelijkertijd leidt de vrees voor devaluatie van de Mark tot een uit de vroegere ir.flatie- periode bekende, „Fluoht in die Sach- werte", vooral tot uiting komende in een groote vraag naar hulzen. Als een licht punt in de Duitsche situatie zou de toe neming van den export ln de laatste maanden kunnen worden aangemerkt (het uitvoeroverschot bedraagt voor de eerste vier maanden van dit Jaar Mk. 87 miilloen tegen een invoeroversohot van Mk. 169 miilioen in dezelfde periode van het vorige jaar), ware het niet, dat men bij de stijging van den export te doen heeft met een „dumping" op groote schaal, die de Duitsche volkshuishouding in haar geheel aanzienlijke bedragen kost, in den vorm van exportsubsidies. Ook deze politiek zal op den duur niet kunnen worden volgehouden. Ziet het er in financlëel en monetair opzioht bij onze Oostelijke naburen dus vrij troosteloos uit. ook voor Frankrijk zijn de vooruitzichten nog eerder ongunstiger geworden Wat er zoo nu en dan uitlekt van de financlëele plannen der nieuwe regeering. is weinig geschikt, om de rust te doen wederkeeren en de franc heeft zich dan ook in de laatste dagen weer minder goed gehouden. Tegelijkertijd is ook de druk op de andere goudvaluta's, den gulden en den Zwitsersohen franc, weer toegenomen. Wat den gul den betreft, heeft de nieuwe actie voor devaluatie hier te lande, in den vorm van een adres aan de regeering van een aantal vooraanstaande ondernemers, geen nieu we onrust verwekt. Men ziet blijkbaar in, dat het hierbij niet een kwestie betreft, welke door een adres aan de regeering, welke handteekeningen dit ook moge dragen, kan worden beslist, terwijl het adres bovendien geen nieuwe gezichts punten opent, die de regeering zouden kunnen nopen, een wijziging in haar hou ding in overweging te nemen. De stemming op de beleggingsmarkt is dan ook zeer kalm gebleven en de koersen voor Nederlandsche en Ned. Indische staatsfondsen, voor gemeenteleeningen e.d. zijn slechts zeer weinig veranderd. De meerdere spanning op de valutamarkt heeft zich echter wel weerspiegeld in de verhoudingen op de geldmarkt. De notee ring voor particulier disconto is geleidelijk iets aangetroffen; zij beweegt zich echter nog steeds ca. 1/4 beneden het officieele rentetarief van de Nederlandsche Bank, zoodat de kwestie van een dlsconto-ver- hooglng nog niet actueel ls geworden. Ook gouduitvoer uit ons land heeft nog niet op groote schaal plaats gevonden. Alleen de Belgische valuta heeft in de afgeloopen week een oogenblik den stand bereikt, waarop goudexport naar dat land loonend werd. Na de devaluatie van de Belga had de Nederlandsche Bank zich aanvankelijk op het standpunt gesteld, dat België niet meer te beschouwen was als een land. waar wettelijk de gouden standaard gold. Enkele weken terug echter heeft de Belgische regeering verklaard, dat de nieuwe goudpariteit van de Belga als definitief moet worden beschouwd en naar het schijnt heeft zij bovendien tegen over de Nederlandsche Bank bevestigd, dat zij, wanneer de koers van den gulden in België daartoe aanleiding mocht geven, goud voor uitvoer naar Nederland zou vrijgeven. Onder deze omstandigheden zijn ook dc bezwaren van de Nederlandsche Bank tegen goudafgifte aan België ver vallen en thans is voor het eerst sinds langen tijd dan ook weer goud uit ons land naar België geëxporteerd. Een grooten omvang heeft deze goudafgifte echter nog niet aangenomen. De dollarkoers be weegt zich om ett nabij 1.48. Op dezen prijs is gouduitvoer naar Amerika nog niet loonend. maar wel blijft hij binnen het bereik der mogelijkheden liggen. a De onbevredigende internationale toe stand, zoowel op politiek als op economisch en monetair gebied, is oorzaak, dat de aandeelenmarkt een sterke terughouding aan den dag blijft leggen. Het verloop van de New Yorksche eurs heeft ditmaal ook geen stimulans voor de markt gevormd doordien de stemming aldaar al even ongedecideerd is als op de Europeesche fondsenmarkten. De gunstige invloed van de voorgenomen wijziging in de belasting voorstellen van President Roosevelt schijnt geheel te zijn uitgewerkt en op sommige dagen is de stemming in Wallstreet zelfs beslist flauw geweest. Verwacht moet worden, dat de New Yorksche beurs in de naaste toekomst sterk onder den invloed zal staan van de binnenlandsche politieke ontwikkeling en dat de as. verkiezingen hun schaduwen steeds meer vooruit zullen werpen. Hiertegenover staat dat de binnen kort plaats vindende uitkeering van de bonus aan de oudstrijders vermoedelijk tot een toeneming van de vraag naar ver- bruiksgoederen zal leiden, waarvan het bedrijfsleven althans tijdelijk zal kun nen profiteeren. Of deze factor echter aan voldoende tegenwicht zal vormen voor de terughouding in verband met de politieke ontwikkeling moet worden afgewacht. Tot de jongste koersdaling op de New Yorksche beurs heeft ook de minder gunstige ontwikkeling van de markt voor verschillende grondstoffen bijgedragen. Vooral berichten over de mogelijkheid van een hervatting van den prijzenoorlog op de markt voor ruwe petroleum en ben zine hebben een onprettigen indruk ge maakt. Reeds thans wordt in sommige gebieden benzine tegen lagere prijzen dan de officieel geldende aangeboden. In Ohio hebben de groote maatschappijen den benzine-prijs zelfs met 2 dollarcents per gulden verlaagd, waarmede zij het voorbeeld van de groote onafhankelijke maatschappijen hebben gevolgd. De vrees neemt toe. dat de overproductie, die mo menteel in de Amerikaansche petroleum industrie valt waar te nemen, en waarop wij reeds eerder de aandacht hebben ge vestigd. het prijsverkoop in de naaste toekomst sterk zal beinvloeden. In de op 18 Mei geëindigde Week heeft de petro- leumproductie gemiddeld 3.008.000 vaten per dag bedragen, waarmede alle vorige records geslagen zijn. Het vorige hoogte record werd geregistreerd in Augustus 1929 met 2.935.000 per dag; ook daarna heeft het prijsniveau een sterke inzinking vertoond. De sterke vergrooting der productie is een gevolg van de stijging der prijzen in het laatste halfjaar, die een aanmoediging heeft gevormd voor de boorbedrijvlgheid. Gemeld wordt, dat in Februari b.v. in Oost-Californië 3530 bronnen waren aan geboord tegen slechts 90 ln Januari; in Oklahoma en Louisiana stijgt de productie eveneens snel. De autoriteiten schijnen het nog altijd niet in hun hand te heb ben, om de productie onder controle te houden. Zoo wordt een nieuw pefcroleum- veld in Louisiana geëxploiteerd, door de onafhankelijke Pelican Oil Co.,' welker productie-contingent slechts 500 vaten per dag bedraagt, maar die in werkelijk heid 50.000 vaten per dag produceert. Er is weliswaar een klacht tegen de onder neming ingediend, maar „op z'n Ameri- kaansch" wordt aan het desbetreffende bericht toegevoegd, dat de Mij. (die een petroleumleidlng naar Texas heeft aan gelegd) groote, invloedrijke aandeelhou ders bezit, zoodat het de vraag is, of men met de actie iets zal bereiken. Indien de prijzen op de petroleummarkt tengevolge van de sterke stijging der pro ductie weder ineen zouden storten, dan zou de periode van behoorlijke winsten voor de petroleumondernemingen ook weder tot het verleden behooren. In het afgeloopen jaar hebben de meeste Ame rikaansche petroleum-mijen zeer bevre digend gewerkt. De netto-winsten van 25 der grootste petroleumconcerns hebben in 1935 in totaal 278 miilioen dollar be dragen, d.l, 126 miilioen dollar of 75% meer dan in 1934. Hierbij waren eenige mijen. die in het vorige jaar nog met te korten werkten en voorts eenige, die sedert 1930 niet zoo'n groote winst hadden kunnen behalen. De winst der Standard Oil of New Jersey was van 45.6 miilioen dollar tot 62.8 miilioen dollar gestegen. De jongste berichten hebben echter tot ge volg gehad dat de belangstelling voor Amerikaansche olieshares, die langen tijd zeer levendig was geweest, sterk ls ver minderd, waardoor de koersen zijn af gebrokkeld. Aanvankelijk hebben ook aandeelen der Koninklijke Petroleum-Mijvan de be richten over de prijsdaling in Amerika te lijden gehad, maar de stemming voor dit fonds verbeterde, toen bekend werd, dat het dividend over het afgeloopen jaar de te dien aanzien gekoesterde verwachtingen nog overtreft. In plaats van 10%, zooals algemeen ter beurze verwacht werd, zal de Koninklijke n.l. een dividend van 10%% uitkeeren, waardoor de uitkeering van het voorafgaande jaar met 3% wordt over troffen. Afgaande op deze aankondiging, mag men aannemen, dat het binnenkort te publiceeren jaarverslag ook zeer gun stige bedrijfsresultaten zal aantoonen. Alleen al voor de uitkeering van dit divi dend is rond f. 15 miilioen meer noodig dan voor de dividendbetaling van het vorige Jaar. Op de overige afdeelingen der Amster- damsche beurs is niet veel omgegaan. Rubberaandeelen b.v. waren vrijwel ver waarloosd, hoewel een stijging van het rubberverbrulk in de Ver. Staten voor de maand April werd gemeld, die de ver wachtingen nog heeft overtroffen, terwijl ook de voorraden zoowel in Amerika als ln Engeland belangrijk zijn afgenomen. Op de rubbermarkt is echter niettemin 'n kleine reactie ingetreden en hiervoor is de rubberafdeeling op de Amsterdamsche beurs des te gevoeliger, omdat men toch al teleurgesteld ls in de financieele resul taten van de Ned. Indische rubberonder nemingen over het afgeloopen jaar. Een verlaging van het uitvoerrecht op bevol kingsrubber met f. 1 per 100 K.G., nadat dit tweemaal achtereen met telkens f. 1 was verhoogd, heeft geen invloed op de markt gehad. Tabaksaandeelen trokken weinig belang stelling; de verbetering ln de bedrijfs resultaten, tengevolge van de hoogere op brengst der tot nu toe verkochte tabak en de goede verwachtingen voor de nog te verkoopen partijen, zijn thans wel groo- tendeels in de koersen verdisconteerd. Van sulkeraandeelen zijn H.V.A.'s wat in koers teruggeloopen; aandeelen Javasche Cultuur Mij. werden ongunstig beïnvloed door het jaarverslag, dat een exploitatie verlies op de suikerfabrieken aantoont van f. 306.000. Daarentegen konden aan deelen Ned. Handel Mij. onder de nawer king van het bevredigende jaarverslag en de aankondiging van het dividend van 4% nog wat verder in koers oploopen. Van industrieele fondsen zijn Philips wat in koers teruggeloopen; aandeelen Unilever zijn ex-dividend verhandeld en hebben de helft hiervan meteen ingeloopen. Hieronder volgt een overzicht van het koersverloop: 4% Nederland 98 11/16, 98 3/8, 89%. 4% Ned. Indië 96, 95 3/8, 95 9/16. 4'/.% Frankrijk 69%, 70 5/8, 68 3/4. 3%% 's Gravenhage 92 1/8, 93. 4% Ned. Ind. Spoor (1912) 76 7/8, 75'/», 75 7/8. Shell Union Oorp. 110 11/18, 10 1/8, Phillips Petroleum 257 258256%, 259. Amsterdam Rubber 118'/4, 115. Indische Rubber 95%, 93%. Oost Java Rubber 104, 96%. Dell Batavia Mij. 180, 174. Dell Mij 212%, 210. Handelsver. „Amsterdam" 225 2181%. Javasche Oultuur 116, 118'/», 113. Koloniale Bank 47, 47 15/16, 46 3/4. Philips 185 3/4, 183'/». Unilever 111 1/8 cum div„ 110 ex div. Ford Automobielfabriek 204%, 209>/j. DE HARINGVISSCHERIJ. (Van onzen Vissoherij-medewerker). Zaterdag 1.1. werd de eerste Nieuwe Maatjesharing aan de markt gebracht. Deze aanvoeren waren reeds van te voren aangekondigd; zoodat de geheele bin nenlandsche handel er op ingesteld was het zeebanket te ontvangen. De haring vond dan ook een vlotten verkoop; hoe wel de kwaliteit gedeeltelijk nog wel wat te wenschen over liet. Men betaalde van f. 60 tot f. 104 per ton naar kwaliteit. De visscherlj scheen in het algemeen ruim geweest te zijn. Dit was Maandag dan ook goed merkbaar toen een flink aantal schepen, meestentijds jagers te Vlaardingen en te Schevenlngen aan de markt kwamen. Het was zeer te betreuren, dat de kwa liteit van de haring in het algemeen nog niet te best was. Dit was dan ook de reden, dat voor verschillende partijtjes zeer lage prijzen tot ongeveer f. 10 per ton werden betaald. Dat voor de beste kwali teiten een zeer goede vraag bestond kwam tot uitdrukking in de prijzen die hiervoor betaald werden, welke liepen van f. 50 tot f. 60 per ton. Dat de vangst van enkele schepen zeer groot was geweest bleek wel te Scheve- ningen waar een motorlogger 114 vangst aanbracht, welke in één schot gevangen waren; een gedeelte van deze vangst werd als Steurharing binnengebracht. Het is wel iets ongekends, dat met 1/3 gedeelte van een normale vleet dergelijke groote vangsten gedaan worden en het is als een geluk te beschouwen, dat met niet meer dan 40 netten gevisoht wordt. Door het groote verschil in prijzen loo pen de resultaten, welke door verschil lende schepen behaald worden nog al sterk uiteen. De schepen, die het geluk hebben wat mooie vette kleine Maatjes aan te brengen, maken de mooiste kans wat te besommen. Terwijl daarentegen de schepen, die met groote harde haring komen soms nauwelijks genoeg besom men om de kosten goed te maken. In de verschillende havenplaatsen is men thans druk bezig de schepen voor de tweede ploeg in gereedheid te brengen. Deze mogen 4 Juni a.s. uitvaren met een vleet van ongeveer 60 netten. De vang- capaciteit van de vloot wordt van ge noemden datum verdrievoudigd. DE TREILVISSCHERIJ. De prijzen voor de verschillende versche vischsoorten blijven nog steeds uiterst slecht. De vangsten van de fijne visch soorten tong en tarbot zijn nog ruim, maar een gemiddelde van 40 ets. per kilo is wel het hoogste, dat gemaakt wordt. Ook de scholprijzen zijn zeer laag. Verschillende treilloggers beëindigen deze visscherjj thans om voor de haring- vissoherij in gereedheid te worden ge bracht 3—3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 11