LEERDAM glaswerk iAws* tvuat De werkloosheid onder de jeugd. LEIDSCH DAGBLAD - Derde Blad Zaterdag 23 Mei 1936 IN EN OM ABESSYNIE. KERK- EN SCH00LNIEUWS. Hoe opneming van jongeren in het bedrijfsleven bevorderd wordt. Mooi gebruinde huid De pacificatie. De correspondent van Reuter-A.N.P. in Addis Abeba heeft een onderhoud eehad met den plaatsvervangenden chef van den eeneralen staf van maarschalk Badozlio. eeneraal Cona. De correspondent vroee den eeneraal hoe lane naar zijn meenine Italië noodie zou hebben voor de pacificatie van het bezette land. ..Dat zal niet laneer dan enkele maanden duren, aldus eeneraal Cona. en dan zal het in eeheel Abessynië veiliz ziin. Vermoedelijk echter zal het heel wat meer tiid eischen het eeheele land in een ge- ordenden toestand te brengen". Dat ras Imroe met een kleinen aanhang nog steeds de handen vrij heeft in het bergachtige gebied van Godjam erkende generaal Cona. maar hij voegde hieraan toe. dat hii vermoedde, dat ras Imroe thans in twijfel verkeert over hetgeen hem te doen staat: eieren voor ziin geld kiezen en zich overgeven dan wel den strijd voort zetten tot het bittere einde en in een of anderen vorm een guerilla op touw zetten. In ieder geval zal- de luchtmacht het krachtigste wapen voor de pacificatie in Italiaansche handen blijven. Den algemeenen toestand van Abessynië achtte generaal Cona buitengewoon hoop vol. welke meening hü staafde met erop te wijzen dat het derde legercorps dat nog kort geleden ten Zuiden van Sokota oprukte, nu teruggezonden wordt naar Makale. aangezien geen behoefte bestaat aan nog meer troepen in de streek van Addis Abeba. Dat sporadisch in sommige streeken toestanden van rechteloosheid uitbreken, kon generaal Cona geen ernstig verschijnsel vinden In ieder geval eaf hem dit geen aanleiding te denken aan georga niseerd verzet tegen de Italianen. Aan het einde van het onderhoud deelde de generaal nog mede dat het Italiaan sche opperbevel geenerlei nieuws had ont vangen over de op zichzelf staande kleine Engelsche en Amerikaansche missies in de afgelegen binnenlanden. Hij voegde hier aan toe: ..zij zouden heel wat verstandi ger hebben gedaan, wanneer zij bijtijds naar Addis Abeba waren gekomen". In den loop van het gesprek had gene raal Cona nog gezegd, dat de militaire actie thans Plaats zou moeten maken voor een politieke. Van bevoegde Italiaan sche zijde legt men dit aldus uit. dat deze politieke actie zich vooreerst noz van mili taire middelen zal moeten bedienen, aan gezien de geestelijke oriëntatie van de A'oesslinsche bevolking een vertoon van kracht noodzakelijk maakt en men dus slechts geleidelijk zal kunnen overgaan tot zuiver politieke methoden Een zoodanig optreden is niet alleen in het belang van de Italiaansche koloniale politiek, maar ook noodie ten behoeve van de talrijke in Abessynië wonende buitenlanders, wier veiligheid tot eiken oriis moet worden gewaarborgd. De vorming van een inboor- lineen-politie en van inboorlingen-corpsen zou in ieder geval op dit oogenbllk voor barig zijn. Binnen het kader van de pacificatie en ibezettingsactie zullen in de eerstvolgende dazen een reeks expedities het binnenland intrekken ter voortzetting van de pene tratie. De troepen van het derde legercorps ont bloeien zich in de zone van Dessie. die van het vierde legercorps opereeren in het ge bied van Gondar. terwijl het tweede leger corps de stellingen bezet houdt en organi seert in de reeds bezette gebieden. De divisie zwarthemden „28 October" blijft ligzen in het gebied van Tembien. In de streken van Gondar. het Tanameer en langs de grens van den Soedan heerscht rust. De luchtmacht wordt gebruikt voor de ravitailleering van zekere oosten, ter wijl zii teven? den postdienst tusschen Asmara en Addis Abeba onderhoudt: ge middeld landen 30 vliegtuigen per dag in de hoofdstad. De Fransche gezant ontvangt. De Fransche gezant. Bodard. heeft gis teravond een diner en een ontvangst ge organiseerd ter eere der Italiaansche offi cieren. In ziin rede zeide hii. dat het Ita liaansche leger de drager van orde. be schaving en welvaart voor het Abessiinsche volk is Hoe zijn regeering daarover zal denken? Uitwijzing ingetrokken. Suvich heeft voor de tweede maal in deze week den Franschen ambassadeur ontvangen, die twee dagen geleden voor den uit Abessynië uitgewezen mgr. Jaros- seau tusschenbeide kwam. In dit verband wordt van welingelichte Italiaansche ztide verklaard, dat de regeering de uitwijzing van den Franschen vicaris-apostolicus die sinds jaren in Harrar arbeidt, heeft ge annuleerd. Het gebruik van dum-dum- kogels. Het secretariaat van den Volkenbond heeft gisteren een nota van de Italiaan sche reeeerlng over het gebruik van dum- dumkogels door de Abessiinen geoub'^-Td. (Naar men weet heeft Italië zijn tweede nota over de levering uit Engeland van dum-dumkogels aan Abessynië terugge nomen). Deze nieuwe nota bevat een lijst van 15 gevallen waarin het gebruik van dum-dumkogels is geconstateerd en zij republiceert geneeskundige rapporten en foto's bii elk genoemd geval. De Italiaansche nota wiist met nadruk op het feit dat een deel der kogels het merk van de firma's Eley Bros te Londen en Kyonch te Birmingham droegen. Bii de nota zijn fotografieën gevoegd van de stalen mantels der dum-dumkozel? met de merkteekenen van deze firma's en van een etiket waarmee een pak dum-dumkogels voorzien was Te Londen meende men gisteren, dat dit Italiaansche memorandum geen verdere verklaring van Engelsche ziide na de mededeelinzen die Eden deze week in het Lagerhuis gedaan heeft noodig maakt. Mocht bii de bestudeering van het docu ment echter blijken, dat op eeniee pun ten noz opheldering gewenscht is. dan zal men dit doen of in den vorm van een memorandum aan den Volkenbond of in «en verklaring in het Lagerhuis. STEUN FRUIT- EN WARMOEZERIJ- GEWASSEN. In de staatscourant van gisteren is op genomen de „crisis-steun-beschikking 1936 ifruit- en warmoezerij-gewassen 61". In deze beschikking heeft de minister van landbouw en visscherij bepaald, dat uit het landbouwcrisisfonds aan de aan gesloten telers van gewassen van den tuinbouw, steun verleend zal worden over eenkomstig de bepalingen der beschikking, tot een totaal bedrag van f. 680.000. Steun zal worden verleend over de hoe veelheden van de hierna vermelde pro ducten, welke in het achter elk product vermelde tijdvak van 1935 door de telers zijn verhandeld tot de daarbij vermelde bedragen per eenheid: Roode en witte bessen, voorzoover voor een prijs lager dan f. 9 per 100 K.G. door verwerkers gekocht: 1 Jan.-31 Dec. f.2 per 100 K.G. Kruisbessen 1 Jan.-9 Juni f. 2.60 per 100 K.G Andijvie 17 Juni-22 Sept. f. 0.25 per 100 st. Bloemkool 17 Juni tot 14 Juli f. 0.25 per 100 st. Stokprinses- seboonen 15 Juli-15 Sept. f. 0.50 p. 100 K.G. Enkele stamprinsesseboonen 15 Juli- 15 Sept. f. 0.25 per 100 K.G. Dubbele stam prinsesseboonen 15 Juli-15 Sept. f. 0.25 p. 100 K.G Snijboonen 15 Juli-15 Sept. f 0.80 per 100 K.G. Spekboonen 15 Jull-15 Sept. f. 0.25 per 100 K.G. Kroten 3 Juni-1 Sept. f. 0.25 per 100 K.G. Witte kool 17 Juni-25 Aug. f. 0.50 p. 100 K.G. Bospeen 29 April- 1 Sept. f. 0.50 per 100 K.G. Prei 3 Juni-31 Dec. f. 0.25 per 100 K G. Radijs 6 Mei-16 Juni f. 0.50 per 100 bos. Knolselderij 1 Jan.-31 Dec. f. 0.75 per 100 st. Salade 15 Juli-29 Sept. f. 0.20 p. 100 st. Spinazie 27 Mei-16 Juni f. 0.50 p. 100 K G. Glastoma ten 2 Sept.-27 Sept. f. 1 p. 100 K.G. Tuin- boomen 17 Juni-15 Sept. f. 0.40 p. 100 K.G. AGRARISCHE AFDEELING OP DE JAARBEURS. In een gisteren te Utrecht onder voor zitterschap van dr. F. E. Posthuma ge houden vergadering van een 40-tal ver- eeniglngen en organisaties op agrarisch gebied, heeft een eerste bespreking plaats gevonden om te komen tot de oprichting van een agrarische jaarbeurs binnen het kader van de algemene Koninklijke Ne- derlandsche Jaarbeurs in September a.s. Hoewel uiteraard bij deze bespreking cenerzijds slechts in algemeene termen de plannen van het Jaarbeursbestuur konden worden uiteengezet en anderzijds de vertegenwoordigers der organisaties eveneens slechts oppervlakkig over deze aangelegenheid hunne besturen hadden kunnen raadplegen, bleek toch uit de be sprekingen zeer duidelijk, dat het plan tot oprichting eener agrarische jaarbeurs in principe bij nagenoeg alle betrokken groe pen met sympathie begroet was en men bereid was nader op deze plannen in te gaan. Op voorstel van dr. Posthuma werd be sloten de voorbereiding groepsgewijze ter hand te nemen, teneinde te geraken tot een commissie van advies, welke den Raad van Beheer der Jaarbeurs terzijde zal staan bij de verdere uitwerking der plannen. Het ligt in de bedoeling in deze com missie de verschillende agrarische belan gen te doen vertegenwoordigen. De vergadering werd o.m. bijgewoond door den heer ir. D. S. Hulzlnga namens de directie van den Landbouw, E. D van j Dissel, directeur van het Staats Boschbe- heer, C. C. C. Stolk van de Nederlandsche I Akkerbouw Centrale. 4171 (Ingez. Med.) PREDIKBEURTEN. voor zondag 24 mei. leiden. Doopgez. Gem.: Voorm. halfelf, ds. O. L. van der Veen van Amsterdam. Eglise Wallonne: dix heures et demie, Mr. Bresson. Evang. Luth. Gem: Voorm. halfelf, ds. J. Rauws van Oegstgeest. Kinderkerk (Gerecht 101: Nam. halfeen, dr. Boersema. Rem. Geref. Gem.: Voorm. halfelf. ds. F. E. van Leeuwen van Amsterdam. Ver. van Vrijz. Hervormden (Volks huis): Voorm. halfelf, ds. C. de Jongh van Gorinchem. Vrije Kath. Kerk (Vreewijkstr. 19): Voorm. halfelf, Gez. Mis. Prediker: Maandagnam. halfacht, de heer Rustiger. Geref. Kerk in H.V. (Gerecht 10): Nam. 6 uur, ds. P. van der Vloed. Hooglandsche Kerk: Voorm. halfelf (jeugddienst), ds. J.,de Wit. aalsmeer. Ohr. Geref. Kerk: Voorm. 11 en nam. 7 uur, ds. Heerma. aarlanderveen. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfacht, ds. G. Th. v. Beusekom. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfacht, ds. H. Moolhuijzen. alphen aan den rijn. Ned. Herv. Kerk Julianastraat)Voorm. 10 uur. ds. Sohoneveld (Bed. H.D.).; nam. halfzeven, ds. de Bruin. Hulpkerk Gouwsluis: Nam. halfzeven, ds. Stehouwer. Kinderkerk ,3ebhel": Voorm. 10 uur de heer W. M. Offringa. Nieuwe artikelen Voor onze klanten 10 ct. per stuk Ned. Hen-, Kerk (Oudshoornscheweg) Voorm. halfelf, dr. J. P. Cannegieter. Evangelisatie (Hooftstr.): Voorm. 10 uur en nam. halfzeven, de heer A. J. Dekker. Geref. Kerk (Hooftstr.): Voorm. 10 uur, preeklezen; nam. halfzeven, ds. Hart kamp. Chr. Geref. Kerk (v. Reedestraat) Voorm. 10 uur en nam. 6 uur, preek lezen. Geref. Kerk (Raadhuisstraat)Voorm. 10 uur, ds. Mulder: nam. 6 uur, de heer van 't Riet van Wassenaar. Geref. Kerk (de Ruiterstr.)Voorm. 10 uur. de heer van 't Riet; nam. 6 uur, ds. Mulder. Lokaal van Mandersloostraat: Voorm. halftien en nam. 6 uur, leesdienst. Martha-Stichting: Voorm. 10 uur, ds. Meijer. BODEGRAVEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 uur' en nam. halfzeven, as. Klüsenër. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 6 uur, ds. Dam. Geref. Gem.: Voorm. 10 uur en nam. halfzeven, leesdienst. Evang. Luth. Kerk: Voorm. 10 uur (jeugddienst), ds. C. Pel. HILLEGOM, Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Eerhard. Geref. Kerk: geen opgave ontvangen. Chr. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Hendriksen. Ned. Prot. Bond: Voorm. halfelf, prof. dr. L. J. van Hoik van Leiden. KATWIJK-AAN-ZEE. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 6 uur, ds. Ingwcrsen. Geref. Gem. RemisestraatlVoorm. 10 en nam. 5 uur, leesdienst. LEEVIUIDEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf, de heer Eveleens van Abbenes. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfvier, ds. Aalders. NTEUWVEEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 uur, ds. Brink. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 7 uur, ds. Speelman. Evangelisatie: Voorm. 10 en nam. 7 uur, de heer van Scherpenzeel. NIEUWKOOP. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 uur en nam. halfaoht. ds. A. J. van Wijngaarden. Geref. Kerk: Voorm. halfelf, ds. Velle- koop van Oudshoorn; nam. halfacht, leesdienst. Remonstr. Kerk: Voorm. 10 uur, ds. L. W. van Wijngaarden. NOORDEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf, ds. W. de Lange van Woerden. Geref. Kerk: Voorm. halfelf. leesdienst; nam. halfacht, ds. D. Warnlnk van Ter Aar. NOORDWIJK-BINNEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 uur, de heer Beekenkamp van Lelden. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Visser. NOORD WIJK AAN ZEE. Ned. Herv Kérk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Cupedo. Geref. Kerk: Voorm. 10 uur. dr. Ruys van Lisse; nam. 5 uur, ds. Bouma. Geref. Kerk in H.V. Julianaweg 27) Nam. 3 uur, ds. P. van der Vloed van Zandvoort. OEGSTGEEST. Pauluskerk: (verbeterde opgave): Voorm. 10 uur, ds. Jansen Schoonhoven; nam. 5 uur, ds. D. Kuilman van Leiden. OUDE-WETERING. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf, ds. van Apeldoorn van Leiden. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfacht, ds. van der Bos. Remonstr. Kerk: Voorm. halfelf, ds. N. Blokker van Utrecht. RIJNSATERWOUDE. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf, ds. van Dijk. Ohr. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. 7 uur, leesdienst. RIJNSBURG. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halftien ds. J. Stehouwer van Alphen; nam. 5 uur, ds. van Noort van Noordwijkerihout. Kerkzaal: Voorm. halftien, ds. Peter; nam. 5 uur. ds. Schoneveld van Alphen. Geref, Kerk (Rapenburg): Voorm. half tien, ds. van der Loo; nam. 6 uur, ds. A. F. J. Piron van Rotterdam-Zuid. Geref. Kerk (Voorhouterweg)Voorm. halftien, ds. Piron; nam. 6 uur, ds. van der Loo. Chr. Geref. Kerk: Voorm. halftien en nam. 5 uur, ds Baan. TER AAR. Ned Herv. Kerk: Voorm halfelf en nam. halfacht, ds. Hoeufft van Velsen. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfacht, ds. Wamink. voorschoten. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Fortgens. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur, ds. Houtzagers. Geref. Gem. (Ambachtshuis): Nam. 5 uur. leesdienst. Ver. van Vrijz. Hervormden (Gymn.zaal Raadhuis)Nam. 7 uur, ds. J. B. Schou- wink van Naaldwijk. WOUBRUGGE. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam. 7 uur, ds. Doornenbal. Geref. Kerk: Voorm. 10 uur, ds. C. van Reenen van Woerden; nam. 7 uur, lees dienst. ZEVENHOVEN. Ned. Herv. Kerk: Voorm. halfelf, ds. E. Jongens van Leimuiden. Geref. Kerk: Voorm. halfelf en nam. halfacht, ds. W. van Dijk. Ohr. Geref. Kerk (Polder)Voorm. half elf en nam. halfacht, ds. Albers van Vlaardingen. zoetermeer. Ned. Herv. Kerk: Voorm. 10 uur, ds. de Jong van Scheveningen; nam. 7 uur, dr. Woldendorp. Geref. Kerk: Voorm. 10 uur en nam. halfzeven, ds. Versluys. Geref. Gem.: Voorm. 10 en nam. 7 uur, leesdienst. In het laatst van het vorig jaar heeft de minister van sociale zaken de provin ciale besturen verzocht aan de gemeente besturen in overweging te geven, het noo- dige te doen teneinde te komen tot de in stelling van plaatselijke commissies, welke het opnemen van jongeren in het bedrijfs leven zouden kunnen bevorderen. Nu het den minister gebleken is, dat het niet eenvoudig is, aan te geven, welke soorten van werkzaamheden zich in het bijzonder ervoor leenen, om als z.g. onbe nutte arbeid te worden beschouwd, heeft de minister in een nieuw schrijven aan de provinciale besturen met een zestal voor beelden aangegeven, wat als z.g. onbenut- ten arbeid kan worden aangemerkt, waar bij hij er echter op wijst, dat overleg tus schen de afdeeling werkverschaffing van zijn betrokken departement en de betrok ken gemeentelijke commissies steeds wen- schelijk is, teneinde te vermijden, dat werkloosheidsbestrijding werkloosheidsver- plaatsing worde. De minister vraagt in hetzelfde schrij ven door bemiddeling van de provinciale besturen de aandacht der gemeentebestu ren voor een bepaald stelsel, dat kan mede werken tot plaatsing van jonge werkloo- zen, te weten het stelsel van „twee op een", dat in Den Haag bij den gemeentelijken telefoondienst en andere gemeentebedrij ven en ook reeds elders met succes wordt toegepast. Het stelsel komt in groote lijnen hierop neer, dat de arbeid van jonge man nen van 14 tot en met 21 jaar. niet door één wordt verricht, doch door twee. In de gemeente Den Haag is dit bij de gemeente bedrijven aldus uitgewerkt, dat 's morgens een deel van de jongens aan den arbeid is geplaatst en 's middags een ander deel. Het is in de praktijk gebleken, dat het tech nisch in vele gevallen mogelijk is, dit systeem toe te passen, zonder dat dit voor het bedrijf als zoodanig, ook uit financieel oogpunt, overwegende bezwaren behoeft op te leveren. De toepassing van het hierbedoelde stel sel in enkele andere bedrijven geschiedt als volgt. Bij de Staatsmijnen werken de jongens gedurende 2 weken halve dagen en daarna gedurende 1 week heele dagen. De eigen vaksohool draagt hier zorg voor de theo retische ontwikkeling in den vrijgekomen tijd. Ongeveer 900 jongens zijn op deze wij2e werkzaam. Ook bij „Werkspoor" te Amsterdam wordt het hierbedoelde stelsel in practljk gebraoht. In December 1935 is men begon nen voor de Jongens van 14 en 15 jaar twee jongens in plaats van één aan te nemen, waarvan leder halve dagen werkt. In to taal zijn op deze manier thans 36 jongens werkzaam, te weten koperslagers, smeden, bankwerkers, draaiers en ketelmakers. Plannen bestaan om het aantal Jongens op den duur uit te breiden. In den vrijen tijd volgen de jongens lessen aan de school, uitgaande van het bedrijf. Te Dordrecht bij de biscuitfabriek van de firma Redele (Victoria), welke onderne ming eigener beweging het 2 op 1 stelsel heeft Ingevoerd, werken de Jongens om de andere week. Nu de praktijk heeft aangetoond, dat dit stelsel technisch en sociaal-economisch, zonder al te veel bezwaren kan worde, toegepast, waarbij wordt uitgegaan van een normale belooning (de jongemenschen ■die halve dagen werken ontvangen de helt van het normale loon) moet zegt de minister gepoogd wordendit systeem dat bij goede en uitgebreide toepasslné vele jonge menschen weer in het arbeids proces zal doen opnemen, op ruimere schaal ingang te doen vinden en dit niet alleen in bedrijven van de overheid, doch zeer zeker ook in particuliere bedrijven In dit verband wijst de minister erón dat het niet in de bedoeling ligt het hier bedoelde stelsel ook in te voeren voor die jongens, die tot nu toe heele dagen wer ken, doch slechts bij plaatsing van nieuwe jonge krachten. Om concurrentie te voor komen verdient het aanbeveling, dat de invoering zooveel mogelijk gelijktijdig door de voornaamste werkgevers in een ge- meente geschiedt. Naar het inzicht des ministers moet het stelsel gebaseerd zijn, eenerzijds op de vrij willige medewerking, zoowel van de werk gevers als van de jonge menschen zelf. Verder dient ervoor te worden zorggedra gen, dat in de gemeente waar men dit stel sel wil toepassen, bij het orgaan der ar beidsbemiddeling een voortdurende goed- opgezette registratie van alle jonge manne lijke werkloozen plaats vindt, dus ook van hen die ingevolge het 2 op 1 stelsel aan het werk zijn gegaan. De plaatsing dient dan ook te geschieden door bemiddeling van het orgaan der arbeidsbemiddeling. Nadat de minister van sociale zaken In zijn circulaire uiteenzet hoe z. i. de ge meentelijke actie in deze aangelegenheid het meest vruchtdragend ware te organl- seeren, n.l. door samenwerking in een plaatselijke commissie van gemeentelijke organen en vertegenwoordigers van werk gevers en werknemers ter plaatse, doet hij opmerken dat bij toepassing van het stel sel. voor wat' betreft de sociale verzekering, wellicht eenlge extra kosten kunnen ont staan. De minister verklaart zich echter be- reid, zoo hem dit wordt gevraagd, deze kosten voor gemeenschappelijke rekening van rijk en gemeente te nemen. Ten einde een zekere eenheid in de toe passing te verkrijgen en tevens om moei lijkheden te voorkomen, is het noodig, dat, wanneer een plaatselijke commissie door haar activiteit of op andere wijze een voor stel inzake de toepassing van het stelsel aan het gemeentebestuur doet, burge meester en wethouders zich met de afdee ling W. en S. van het departement van sociale zaken verstaan. Het doel van de plaatselijke commissie, zooals de minister deze ziet. zou aldus kun nen worden omschreven, dat zij tot taak heeft actief bezig te zijn voor de uitbrei ding van de werkgelegenheid voor Jong» werkloozen. onder meer bestaande in: a. het vinden van leiders van bedrijven, die bereid zijn het 2 op 1 stelsel in hun onderneming toe te passen, b. het opnemen van Jongeren in het bedrijfsleven voor het verrichten van on- benutten arbeid, c. het zoeken van wegen en middelen die er toe kunnen leiden, de werkloosheid onder de Jeugd te verminderen. Ver. tot verbreiding der Geref. Waar heid Voorm. 10 uur en nam. 7 1/4 uur, de heer Dijkman van Rljssen. Ver. van Vrijz. Hervormden: Nam. half zeven, ds. J. D. van der Veen van Rijswijk. ned. herv. kerk. Beroepen: te Meeuwen J. W. v. d. Lin den, cand. te Utrecht; te Arnemuiden J. Slok, cand. te Delft. geref. kerken. Tweetal: te Uithuizermeeden W. de Graaf te Ommen en F. J. Scholten te Onstwedde. geref. gemeenten. Tweetal: te Rijssen M. Heikoop te Utrecht en B. van Neerbos te Vlaardingen. zilveren ambtsjubileum van prof. dr. j. th. stomps. Stichting van een Stomps-fonds. Onder zeer groote belangstelling van de zijde van hoogleeraren, onderwijs-autori- teiten, studenten en oud-studenten is gistermiddag in een der collegezalen van den Hortus Botanicus te Amsterdam prof. dr. J. Th. Stomps gehuldigd ter gelegen heid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleeraar in de Botanie enz. aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. De jubilaris werd toegesproken door prof. dr. Zeeman, rector magnificus der Amsterdamsche Universiteit, prof. dr. L. E. J. Brouwer, voorzitter van de faculteit der wis- en natuurkunde en prof. W. W. Docters van Leeuwen, oud-directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Na mens de assitenten bood dr. Jac. P. Tbijsse prof. Stomp een „Ex Llbris" aan, waafn o.a. het Hortushek is verwerkt. Verder deelde spr. mede dat door vrienden en be wonderaars van den jubilaris gelden bijeen zijn gebracht voor een fonds, het „Stomps- fonds" tot uitbreiding en instandhouding der Botanische Bibliotheek. Ontroerd dankte prof. Stomps voor de hulde. Een geanimeerde receptie bood den aanwezigen gelegenheid den Jubileerenden hoogleeraar geluk te wenschen. prof. van der pot naar amsterdam? Voorgedragen wordt tot gewoon hoog leeraar in het staatsrecht en het admini stratief recht van Nederland aan de Universiteit te Amsterdam: No. 1. prof. mr. dr. C. W. van der Pot Bzn., hoog leeraar aan de rijksuniversiteit te Gro ningen (vroeger te Leiden) en No. 2 mr. dr. G. van den Bergh te Amsterdam. van gelaat, hals en armen, óók bij geen zon. door AMILDA-zonnebruin crème. Voorkomt tevens zonnebrand. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct 4131 (Ingez. Med.) algemeene synodale commissie. De voorjaarszitting. In de te 's Gravenhage gehouden voort gezette vergadering van de Algemeene Synodale Commissie heeft de seoretarls, ds. D. den Breems, raipport uitgebracht namens de commissie voor het groote steden vraagstuk. In een vergadering dezer commissie, gehouden 13 Febr. j.l. zijn verschillende voorstellen geformuleerd strekkende tot het wekken van belang stelling voor de kerk, in de groote steden. De vergadering besloot de voorstellen met een gunstig advies aan de komende Sy node door te zehden. Voortaan zal ook Eindhoven tot de groote stadskerk gere kend worden. Ds. L. S. v. Zwet van Almelo rapporteerde over de combinaties van ge meenten door de commissie van contact voorgesteld. Ook dit rapport gaat naar de Synode door. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering van de Nat. Vereeniging Rege" 2 Juni a.s. te Amersfoort te hou den werd benoemd mr. J. JE. A. Lisman té Den Haag. De vergadering besloot de ingekomen stukken ln betrekking tot de communis tische actie van dr. J. L. Snethlage c.s. door te zenden naar de Synode Evenzoo gaan naar de Synode door een schrijven van het bestuur van de Prot. Kerk w Ned. Indië, een verzoek van den Raad van Beheer Inzake goedkeuring van een wij ziging van art. 33 van 't huish. reglement, een verzoek van den ring Bolsward, een verzoek van het bestuur van de gestichts gemeente Weezenkapel te Neerbosch tot verlenging van het verband met de NW- Herv. Kerk en een schrijven van het clas sicaal bestuur van Leiden vragen steller» in betrekking tot het huwelijksformulier- Ds. F. Tammens van Oostwold rapporteerde namens de commissie vow de afschriften en staten van kosten- u quaestor-generaal werd gemachtigd enne betalingen te doen. - De balans van de exploitatierekenms van de verzekeringscommissie van de v van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Ker werd voor kennisgeving aangenomen. De president verdaagde de zitting hedenmorgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 10