778te Jaargang ZATERDAG 23 MEI 1936 No. 23361 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Officieele Kennisgevingen STADSNEUWS. „De Nieuwe Eerste Nederlandsche" IM. NOOMEN Het voornaamste nieuws van heden. LEI DSC H DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES: 30 ets. per regel voor advertenties uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertentles belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 ets. bij maximum aantal woorden van 30. - Incasso volge'ns postrecht. Voor opzending van brieven 10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque-en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Lelden en gemeenten, waar agentschappen gevestigd zijn: per 3 maanden f. 2.35 per week f. 0.18 Franco per post f. 2:35 per 3 maanden +- portokosten. (voor binnenland f.0.80 per 3 mnd.> DK iwmmer bestaat uit ZES bladen EERSTE BLAD. AFSLUITING DOORVAART NEKSLUISBRUG. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat de doorvaart in den Vliet onder de Neksluis- fcrug met ingang van Dinsdag 26 Mei a.s., tot nadere aankondiging zal zijn ge stremd. A VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRYEN, Secretaris. Leiden, Mël 1936. 4173 INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DE OPENBARE BEWAARSCHOLEN. Burgemeester en Wethouders van Leiden toengen ter kennis van belanghebbenden, dat aan de Openbare Bewaarscholen in het Elisabethshof, aan de Atjehstraat en tan de Gortestraat tot en met 4 Juli 1936 gelegenheid bestaat tot het doen inschrij ven van leerlingen en wel des voormid- van kwart vóór 9 tot half tien en uitgezonderd Woensdags en Zaterdags des namiddags van kwart vóór 2 tot kwart na 2 uur. De kinderen moeten op het tijdstip van toelating den leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris, telden, 23 Mei 1936. 4174 J5CHRUVING VAN LEERLINGEN VOOR DE OPENBARE SCHOLEN. Burgemeester en Wethouders van Lei ten brengen ter algemeene kennis: lo. dat tot en met 4 Juli 1936 gelegen heid tot inschrijving van nieuwe leerlingen bestaat, gedurende een half uur vóór den irnvang van eiken schooltijd, aan: a. de Jongensschool voor u.I.o. aan de Pieterskerkstraat b. de Meisjesschool voor u.I.o. aan de Breestraat; c. dc opleidingsscholen voor Gymna sium cn H. B. S. aan: de Aalmarkt en de Boommarkt; d. dc opleidingsscholen voor u.I.o. aan: de Langebrug. de Drie Octoberstraat. de Vrouwenkerksteeg (Leerschool) den Maresingel, de Driftstraat; e. de o.l. scholen aan: den Zuidsingel, de Medusastraat: f. de Centrale school voor het 7e en 8e leerjaar (ingang Oude Vest); 2o. dat bij de Inschrijving een geboor tebewijs moet worden vertoond: 3o. dat de kinderen met uitzondering tu die waarvoor toelating tot de u.l.o.- Kho'.en of tot de Centrale school wordt maagd vóór 1 September as. den «eftijd van 6 jaren moeten hebben be- teikt. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris, leiden, 23 Mei 1936. 4175 ONZE PINKSTERREIS NAAR LONDEN. TWEE HEERLIJKE DAGEN VOL natuurgenot en stedenschoon- In overleg met het American Ex- Press Reisbureau is het uiterste tijd stip. waarop men zich kan opgeven als deelnemer aan onze Pinksterreis naar Engeland, vastgesteld op Donderdag 28 Mei 12 nUr 's middags. .Beschreven wij de vorige week den zoo alle opzichten interessanten ochtend- thans zullen wij den namiddagtocht «nader onder de loupe nemen. ,-Y11-20 uur staan de auto's weer gereed tocht J- gebeve plaats te nemen voor den over tji Cn w'i thans zullen ondernemen: jJljlloomsbury Square, waar zich het Str»t ••^Iuseum bevindt, langs Oxford - tan van de voornaamste verkeers- hinde ^'e West End en de City ver- l<Me en de drukste winkelstraat van d°or Regent Street, eveneens een tonïïi1"5 winkelstraat, met zeer chique ^baajnen, Piccadilly, Kensington een sm en belangrijke woonwijk met •lersmHv. i76 ®00 inwoners naar Ham- Thaoti De beende Engelsche schrijver ion wo°nde en stierf in Kensing- tetk tr scbreef hij ook zijn beroemde iji,1, der IJdelheid". Over de tijqen ÏÏPith Brug en via Barnes Road ™>J naar Richmond, een mooie woonwijk en centrum voor watersport. Het kan bogen op zeer veel mooie, oude hee renhulzen en ligt zeer bekoorlijk op heu velhellingen tusschen het Park en de ri vier. Hier gaan wij aan boord vóór het Castle Hotel van het speciaal voor ons ge zelschap gereserveerde stoomschip, het welk ons naar Hampton Court zal bren gen. Vertrek uit Richmond om 2.30 uur; aankomst te Hampton Court om ongeveer 4 uur. De boot vaart door Petersham Reach, langs Eel Pic Island, Twicken ham, door Teddington Lock, langs King ston cn Surbiton. Na aankomst wordt om 415 uur de thee geserveerd in het Hat- chett's Restaurant. Na de thee bestaat er gelegenheid de prachtige tuinen te be zichtigen en verschillende appartementen In het Hampton Court Palace. Hier zij nog opgemerkt, dat Hampton Court Palace eveneens een zeer populair verblijf aan de rivier is. Het Hampton Court Palace wordt als het grootste beschouwd van de ko ninklijke paleizen. Het bevat zeer fraaie appartementen, alsmede een kostbare schilderijenverzameiing. Dc groote aan trekkelijkheid van dit paleis zijn echter de schitterende tuinen. De bussen vertrekken om zes uur; wij keeren terug over Bushey Park, Kingston Bridge, Putney Hill, over de Putney Brug door South Kensington langs de Bromp- ton Road, Piccadilly, Bond Street (één der voornaamste winkelstraten van Londen, dateerend uit de tweede helft van de 17e eeuw) en Oxford Street. Aankomst In het hotel circa 7 uur. Des avonds 8 uur aanvang van 't feest diner. Na afloop hiervan bestaat voor hen, die zulks wenschen gelegenheid tot dansen in de groote balzaal van het hotel. VIJF-EN-TVVINTIG JAAR NOTARIS. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn dat mr. H. M. A. Coebergh benoemd werd tot notaris te dezer stede als opvolger van thans wijlen zijn vader mr. J. A. F. Coe bergh, die hier reeds sedert 28 November 1869 notaris was. Eertijds was het kantoor gevestigd in de Moojjapiksteeg vanwaar het in 1923 werd verplaatst naar den Stationsweg No. 8, waaf het zich nu nog bevindt. Mr. H. M. A. Coebergh. De tegenwoordige beheerder promoveerde 14 December 1897 aan de Leidsche Uni versiteit In de rechtswetenschappen en ving daarna zijn notarieele studie aan. Hij was gedurende bijna 25 jaar plaats vervangend kantonrechter en vele jaren lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Van zijn tegenwoordige functies noe men wij die van bestuurslid van de Zuid- Hollandsche Vereendging „Het Groene Kruis", afdeeling Leiden en van de Ver- eeniging tot ondersteuning van zieke en behoeftige kraamvrouwen. Naar wij vernemen zal het jubileum slechts in intdemen kring worden her dacht. LEIDSCH DRANKWEER-COMITE. De Blauwe Wcek-Actic. Het Leidsch Drankweer-comité heeft voor de Blauwe-Weekactie, welke as. Maandag begint, het volgende programma samengesteld: Dc openingsdemonstratie wordt dit jaar in Delft gehouden. Er wordt dit jaar 3 avonden gedemon streerd n.l. Maandagavond 25 Mei, Woens dag 27 en Vrijdag 29 Mei. De route, welke zal worden gevolgd op Maandag 25 Mei, is aldus: Kaasmarkt, Koppenhinksteeg, Pelikaanstraat, Haar lemmerstraat, Haven, Heerensingel, Prin senstraat, Sophiastraat, alwaar gesproken zal worden vervolgens Sophiastraat, Prins Hendrikplein, Mauritsstraat, v. d. Duin straat, J. W. Frisostraat, sprekersplaats, vandaar langs Gasstraat, Molenstraat, Pr. Frederikstraat, Maresingel, Mare, Haar lemmerstraat, Kerksteeg, Kaasmarkt, waar de stoet zal worden ontbonden. Woensdag 27 Mei: Kaasmarkt, Koppen hinksteeg, Hooglandsche Kerkgracht, Nieuwstraat, Burchtsteeg, Breestraat, Korevaarstraat, Jan- v. Houtkade, Heeren straat, Drie Octoberstraat, Stadhouders laan, Staalwijkstraat, Leuvenstraat (spre ker), vervolgens Heerenstraat, Kastanje kade, Lammenschansweg, Zeemanlaan, v. d. Brandelerkade, Oronesteinkade, Zoeter- woudsche Singel, Kraaierstraat, Levendaal, Geeregracht (spreker), vervolgens Leven daal, Korevaarstraat, Breestraat, Burcht- steeg, Nieuwstraat, Hoogl. Kerkgracht, Kaasmarkt, waar de stoet zal worden ont bonden. Vrijdag 29 Mei: Kaasmarkt, Koppen hinksteeg, Kerksteeg, Haarlemmerstraat, Morschsbraat. Morschweg, Lage Morsch- weg, Constantijn Huygenslaan, Jacob Cats- laan (Oostzijde). Tesselschadestraat (spre ker), vervolgens Lage Morschweg, Morsch weg, Rijnzichtbrug, Haagweg, de Genestet- straat (spreker), vervolgens Haagweg, Noordeinde, Breestraat, Burchtsteeg, Nieuwstraat, Hoogl. Kerkgracht, Koppen hinksteeg, Kaasmarkt, waar de stoet zal worden ontbonden. De sluitingsdemonstratie wordt te Alk maar gehouden. De bloempjesverkoop is dit jaar op 6 Juni. De sprekers voor Maandag zijn de hee- ren Buwalda, commandant van het Legei des Heils alhier en A. Martinus uit Den Haag voorz. van den Alg. Ned. Geh. Ont. Bond; voor Woensdag de heer Molenaar 2e voorz. van de Spoorweg Ont. Ver. en mevr. M. Geijs uit Amsterdam en voor Vrijdag de heeren Wepster Hoofd best. lid van de N.V. tot afsch. van Alco holhoudende dranken en de heer Evert Vermeer uit Amsterdam. DE WERKLOOSHEID. Bij den gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken stonden ingeschreven: Baggeriieden 3, behangers 6, beton- vlechters 31. betonwerkers 67, fundeering- werker 1. glazenmaker 1, glazenwasschers 9, granietwerkers 16, grondwerkers 97, heiers 2, metselaars 144. opperlieden 121, schilders 60. sloopers 5. steenbikker 1, steenhouwers 3. siraatmakers 7. hulp- straatmakers 11. stucadoors. witters 63. timmerlieden 241. uitvoerders 4, voegers 32. ongesch. bouwarb. 9. Totaal 934. Fabrieksarbeiders: bleekers 18, lompen sorteerders 15. vellenblooters 8, zeepfabr. arb. 5. steenfabrieksarb. 114, ongesch. fa- brieksarb. 55. Totaal 215. Kantoorpersoneel: Kantoorpersoneel 88, reizigers, colp. 45, winkelbedienden 30. in casseerders 12. musici 8. onderwijzers 9. overheidspersoneel 10, verplegers 2. To taal 204. Hotel-, café-pers.: huispersoneel 16, keliners 33, koks 6. Totaal 61. Houtbewerkers: beddenmakers 2, hout bewerkers 77, kistenmakers 6. kuipers 7, lijstenmakers 3, mandenmakers 1. meu belmakers 30, meubelstoffeerders 3, poli- toerders 2, ongesch. arbeiders 32. Totaal 163. Kleermakers: kleermakers 40. kappers 6. schoenmakers e.a. 17. Totaal 63. Land- en tuinarb.: bloemisten 30, land arbeiders 25, tuinlieden 24. warmoeziers 12, ongesch. landarb. 5. Totaal 96. Metaalbewerkersbankwerkers. 105, blikbewerkers 26. burgersmeden 38, elec- triciens 58, galvaniseur 1, gasfitters 12. gereedsch.-makers 2. instrumentmakers 77, isoleerders 7, kernmaker 1, ketting- smeden 32, klinkers 13, koperslagers 4. lab. bedienden 3, lasschers 5. loodgieters 53, machinisten 25, metaalboorders 5, me taaldraaiers 15, metaalschaver 1, metaal- slijper 1, monteurs 28, pianostemmers 3, polijster 1, ponsers 5, rijtuigschilders 2, rijwielherstellers 12, scheepsschilders 1, scheepstimmerl. 5, stokers 18, tegenhou- ders 16, verw. monteurs 16, voorslaanders 10, voorwanners 7. vulcaniseur, 1 vuur werkers 8, wagenmakers 5. ijzerwerkers 47 zandvormers 3, goud- en zilversm. 2, ongesch. arbeiders 40. Totaal 644. Sigarenmakers: sigarenmakers 5, sig. sorteerders 4, strippers 2. Totaal 11. Technici, opziohters: bedrijfsleiders 6, ingenieurs 3, technikers 7, teekenaars, opz. 17. werkmeesters 16. Totaal 49. Textielarbeiders: hekelaars 6, katoen drukkers 27, kluwers e.a. 6. luikers 12. plaatsnijders e.a. 18, schrobbelaars 2, spinners 39, spoelers 2, staaldraaddraaiers 14, sterkers 2, strijkers 11, wevers 108, wolbewerkers 35, ongesch. textielarb. 56. Totaal 338. Transportarbeiders: chauffeurs 132, emballeurs 5, exped. knechten 28, koet siers 20, loopknechten 36, magazijnkneöh- ten 58, schippers 101, spoor- en trampers. 16, wakers 8, transportarbeiders 65, losse arbeiders 432. Totaal 901. Typografen: boekbinders 30, boekdruk kers 16, fotograaf 1, hulp-vakaxbeiders 4, letterzetters 31, steendrukkers 2. Tot. 84. Voedingsm. arbeiders: bakkers 86. mo lenaar 1. ovenisten 4, slagers 62, suiker werkers 25, ivijnkoopersknechten 8. zout- zieder 1, zuivelbereiders 3, ongesch, fa- brieksarb. 43. Totaal 233. Vrouwen: linnenjuffrouw 1. analyste 1, maaster 1, breisters 2, naaisters 14, win keljuffrouwen 11, kantoorpersoneel 21, apothekersass. 2, onderwijzeressen 3. boekbindster 1. serveersters 2, strijkster 1, verpleegsters 6, teekenares 1. huisel. dien sten 162, fabrieksarb. 58. leerl. kapster 1. Totaal 288. Alg. totaal 4284 23 Mei 1935: 3746: 24 Mei 1934: 3019. Benevens 62 gedeeltelijk- werkloozen en 89 werkverschaffing. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het candidaatsexamen rechtsgeleerdheid de heer A. J. Baren- drecht (Rijswijk) en voor het candidaats examen Romaansche taal en letterkunde mej. A. M. Oving (Scheveningen). Een polis is maar een stuk papier, maar als U een onge luk treft, zult ge ondervin den, dat dit papier een sterk schild is tegen de harde slagen van het leven. Sluit daarom een ongevallenver zekering bij Bijkantoor Leiden, Breestraat 10a 4091 (Ineez. Med.) A. Th. VAN SCHOOTEN. Na een diensttijd van bijna 39 jaren heeft dé heer A. Th. van Schooten wegens het bereiken van den pensioengerechtig den leeftijd zijn dienst bij de Stedelijke Lichtfabrieken heden beëindigd. Na in de eerste jaren in verschillende functies te zijn werkzaam geweest, bekleedde hij se dert 1 Juli 1922 de betrekking van meter- opnemer-geldophaler bij de Lichtfabrie ken, als hoedanig niet alleen de Leide- naars, maar ook de gas- en stroomver bruikers in de verschillende buitenge meenten hem wel het beste zullen ken nen. Alvorens voor het laatst het admini stratiegebouw der fabrieken als ambtenaar te verlaten, vond hedenmorgen in intie- men kring een afscheid plaats, waarbiji hem door de directie en zijn chefs waar- deerende woorden werden toegesproken over de wijze, waarop hij zich steeds van zijn taak heeft gekweten, terwijl de aan bieding van een afscheidscadeau hem het bewijs leverde, hoezeer hij zich in de al gemeene sympathie van zijn collega's en het administratieve personeel mag ver heugen. Ook wij wenschen den scheidenden em ployé toe. dat hij nog vele jaren in goede gezondheid van zijn welverdiende rust mag genieten. HET 7e VACANTIE-KINDERFEEST. Men schrijft ons: Reeds enkele maanden is de Commissie voor dit feest bezig het jaarlijks terug- keerende vacantie-kinderfeest voor te be reiden. En ondanks de moeilijke finan- cieele omstandigheden in alle kringen is zij vol goeden moed, dat het ook dit jaar weer gelukken zal om haar plannen ten uitvoer te brengen. Evenwel zal zij bij het opmaken van haar plan bescheiden moe ten zijn, allicht bescheidener dan zij zelf wel zou willen- Zoo gaarne toch zou zij een flink getal kinderen niet eén, doch min stens 3 dagen onder goede leiding naar bosch en heide willen zenden. Reeds is dit voor een kleine groep gelukt. Het ligt in het voornemen om te trach ten deze groep van jaar tot jaar te ver- grooten. Of het dit jaar gelukken zal, is nog een open vraag. Het antwoord hierop hangt voornamelijk af van de vele stad- genooten, die de Commisssie met hun ga ven steunen .Ook van het getal medewer kers uit de kringen van het onderwijs en van de Ouders. Spannen de medewerkers zich dit jaar bij den verkoop der loten en hij het inzamelen van geld extra m, dan belooft het 7e'V. K. Feest een goed feest te worden. Zoowel het een- als het meer- daagsche uitstapje zal dan goed kunnen slagen. o LEIDSCHE BURGERWACHT. In een reeds eerder in ons blad gepubli ceerde mededeeling over de schietoefenin gen der Leidsche Burgerwacht op de schietbanen te Katwijk komen de navol gende wijzigingen. De schietoefeningen op Zaterdagen 30 Mei, 27 Juni. 25 Juli. 29 Augustus en 26 September 1936 komen te vervallen en hiervoor komen in de plaats de Vrijdagen 29 Mei. 26 Juni, 24 Juli, 28 Augustus en 25 September. BINNENLAND. Het Koninklijk bezoek aan Amsterdam (4e Blad en Laatste Berichten, le Blad). Bestrijding van de werkloosheid onder de jeugd: adviezen van den minister van sociale zaken. (3e Blad). Zal de Alkmaarsche kaasmarkt verdwij nen? (Binnenland, 5e Blad). Bestaande ziekenfondsen zullen waar schijnlijk gehandhaafd blijven, (Binnen land, 5e Blad). Politieke moeilijkheden te Finsterwolde. (Binnenland, 5e Blad). Twee kinderen omgekomen bij een brand te Sevenum. (Gemengd, 3e Blad). Het naderend Badseizoen te Noord- wijk aan Zee. (4e Blad). Sensationeele redding boven Soester- berg; luitenant vlieger met parachute op 2000 M. hoogte uit vliegtuig gesprongen, waarvan de vleugels afknapten. (Ie BI.) BUITENLAND. De Negus vertrekt heden naar Engeland. (Tel., le Blad). Aanslag op de villa van prins Starhem berg. Twee aanvallers gedood. (Buiten land, le Blad). Morgen verkiezingen in België. (Buiten land, le Blad). Twee socialisten door fascisten te Ant werpen gedood. (Tel., le Blad). Een congres van Noorsehe parlemen tariërs te Kopenhagen. (Buitenland, le Blad). Ernstig tramongeval te Mannheim. Twee dooden. (Buitenl. Gemengd, 3e BI.) ZIE VOORTS LAATSTE BERICHTEN, EERSTE BLAD. AFSCHEID VAN MEVROUW M. C. VAN OERLE—NIPPER. Als directrice der R. K. Vakschool voor Meisjes. Nadat hedenmorgen in de Sint Leonar- duskerk te harer intentie een Plechtige Hoogmis was opgedragen door den voor zitter van het schoolbestuur, pater E. van der Snoek, had om elf uur onder groote belangstelling in het gebouw aan het Galgewater het officieel afscheid plaats van mevr. M. C. van OerleNipper als directrice der R.K. Vakschool voor Meis jes, welke functie zij van de oprichting af, dus gedurende bijna 18 jaar met groote toewijding en voorbeeldigen ijver heeft bekleed. Behalve het voltallige bestuur cn alle tegenwoordige leerkrachten en leerlingen waren ook vele oud-leeraressen en -leer lingen aanwezig, zoomede mr. A. F. C. M„ wethouder onzer gemeente, mej. M. M. A. Michiels, inspectrice bij het N. O., de heer J. Baak, inspecteur L. O.; pater de Goede, directeur der R. K. H.B.S., rector Reynen, voorzitter van het algemeen schoolbe stuur, de heer G E. E. Kuyntjes, direc teur der Ambachtsschool, de oud-voorzit ter van het schoolbestuur, pastoor vaa den Bosch en vele anderen. Nadat mevr. van Oerle door een eere- wacht van leerlingen het feestlokaal had

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 1