76ste Jaargang WOENSDAG 5 FEBRUARI 1936 No. 23271 STADSNIEUWS. PROF. MR. HUGO KRABBE I Het voornaamste nieuws van heden. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIES: 30 ets. per regel voor advertenties uit Leiden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertenties belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 cis. bij maximum aantal woorden van 30. - Incasso volgens postrecht. Voor opzending van brieven 10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden en gemeenten, waar agentschappen ge/estigd zijn: per 3 maanden. f. 2.35 per week f- 018 Franco per post f. 2 35 per 3 maanden portokostea. (voor binnenland f. O.SO per 3 mnd.) Dit nummer beslaat uit DRIE bladen EERSTE BLAD. OUD-HOOGLEERAAK IN HET STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT. EEN BELANGRIJK FIGUUR HEENGEGAAN. Prof. mr. Hugo Krabbe. Gistermiddag te halfvier Is te dezer stede in den ouderdom van 79 jaren na een langdurig lijden overleden prof, nu'. Hugo Krabbe, oud-hoogleeraar in het staats- en administratief recht aan de Rijksuniversiteit alhier en tijdens de uit oefening van zijn functie een der belang rijkste hoogleeraarsfiguren in den lande, die tot ver buiten de grenzen groote be kendheid genoot. Prof. mr. H. Krabbe werd alhier op 3 Februari 1857 geboren, bezocht de plaatse lijke H.B.S. en het gymnasium, studeerde rechten aan de Leidsche Rijksuniversiteit en promoveerde op 2 Juli 1883 op proef schrift: „De burgerlijke staatsdienst in Nederland". Na administratief werkzaam te zijn ge weest aan de provinciale griffies van Gel derland en Noord-Holland resp. als com mies en chef-commies en aan het depar tement van Binnenlandsche Zaken (als hoofd-commies) werd hij in 1894 als op volger van prof. J. Oppenheim benoemd tot hoogleeraar te Groningen. In 1908 volgde hij andermaal Oppenheim op, toen als hoogleeraar alhier. Prof. Krabbe's wetenschappelijke arbeid ls van buitengewone beteekenis geweest. De door hem ontworpen staatsleer, het scherpst door hem geschetst in „De Moderne Staatsidee", verwierf ook over onze grenzen groote vermaardheid. Zijn theorie bleek voor de geheele rechtsweten schap van enorme beteekenis te zijn. Zijn beschouwingen waren baanbrekend, zijn critiek steeds scherp, hoewel nimmer per soonlijk. Hij wees op de waarde van het recht, dat buiten den wetgever om was ontstaan: op het gewoonterecht, het juris- prudentierecht. In tal van geschriften zette hij zijn ideeën, die niet zelden scher pe bestrijding uitlokten, uiteen. Als docent was prof. Krabbe nimmer ge makkelijk. Hij eischte veel van zijn stu denten, doch daarmede heeft hij juist veler sympathie verworven. Op 70-jarigen leeftijd nam in gevolge de wettelijke bepalingen de universitaire loop. baan van prof. Krabbe een einde. Doch de waarde van zijn wetenschappelijken ar beid bleef voortduren. 2 Juli 1933 herdacht prof. mr. Krabbe den dag, dat hij 50 jaar tevoren tegelijker tijd zooals toenmaals veelal gebruikelijk promoveerde tot doctor In de rechts- en in de staatswetenschap. De promotie in de rechtswetenschap ge schiedde op stellingen, het tweede docto raat gelijk hierboven reeds aangestipt na verdediging van zijn onder leiding van zijn beroemden leermeester Buys bewerkt proefschrift, dat onmiddellijk een mees terstuk bleek te zijn, dat o.a. door van der Vlugt? gekenschetst ls als „een proefschrift van ongewone verdienstelijkheid". Jaren lang was dit academisch werkstuk de vraagbaak voor elkeen, die zich van het Nederlandsche ambtenarenrecht een beeld wenschte te vormen. Gedurende zijn universitaire loopbaan heeft prof. mr. H. Krabbe sterk bijgedra gen tot de staatsrechterlijke vorming van de Nederlandsche juristenwereld. Zijn grootste belangstelling is echter uitgegaan naar het groote probleem van de verhou ding van Recht en Staat, dat systematisch eerder tot de staatsleer dan tot het staats recht behoort. Zijn desbetreffende ge schriften hebben hem een geheel eigen plaats onder de Nederlandsche beoefe naars van de rechtswetenschap doen in nemen. Zijn staatsleer is eenerzijds fel bestreden, anderzijds met geestdrift toege- juichd en trok de algemeene aandacht. Zijn werken muntten uit door een meester lijke betoogtrant en een hoogen zedelijken ernst. Op 25 Mei 1927 gaf prof. Krabbe zijn af scheidscollege over „Staat en recht", waar. na hij voortgegaan is de wetenschap te dienen. In 1930 verscheen nog zijn „Kri tische Darstellung der Staatslehre", waarin de hoofdfiguren en -problemen uit de geschiedenis der staatsleer zijn geka rakteriseerd. Zij, die het voorrecht hadden, prof. Krabbe's colleges te volgen, behou den daaraan de sterkste en schoonste herinneringen. Zij denken terug aan den soberen nobelen spreektrant van dezen hoogleeraar en aan de pakkende formu leering der veelomvattende gedachten, een man toegerust met uitnemends gaven van verstand en hart, een nobele en fijne geest. Pro'. Krabbe was ridder in de Orde van de Ned. Leeuw. Tot zijn v.n, werken behooren, behalve de genoemde. Administratieve recht spraak (1901): De leer der Rechtssouve- reiniteit (1906); De moderne Staatsidee (1915); Het rechtsgezag (1917) en Ver spreide opstellen (1927). Meerdere dezer geschriften verschenen ook in het Duitsch en Bngeisch. - De teraardebestelling zal plaats vinden op Vrijdag 7 Februari a.s. des nm. te 3 uur op „Rhijnhof". Men deelt ons mede, dat ds voor de Ver. van Huisvrouwen afd. Leiden door familie omstandigheden uitgestelde lezing van mevr. Tony de Ridder, door mevr. Ina Boudier—Bakker over het zelfde onderwerp op een nader te bepalen datum zal wor den gehouden. MEJ. A. C. VAN MAANEN Lee ra res aan de Vakschool voor Meisjes (Rapenburg). In den ouderdom van 35 jaren is te Wassenaar plotseling overleden mej. A. C. van Maanen, in leven leerares in het tee kenen aan de Vakschool voor Meisjes (Rapenburg) alhier, tevens leerares aan de meisjesschool „Zorgvlied" te Den Haag. Na een werkzaamheid als tijdelijk leerares aan de Industriescholen voor meisjes te Amsterdam en Rotterdam ont ving mej. van Maanen op 1 September 1932 een vaste aanstelling te dezer stede en betoonde zich een buitengewoon goede leerkracht, die zich al spoedig ook als mensch, de algemeene sympathie, zoowel van collega's als leerlingen, wist. te verwerven. De Vakschool verliest aan haar ongetwijfeld zeer veel. Het bericht van haar overlijden maakt dan ook een die pen indruk. Morgenmiddag te half drie vindt de ter aardebestelling plaats op de Ned. Herv. Begraafplaats te Wassenaar. NED. CHR. REISVEREENIGING. Filmavond in „Oud-IIortuszicht". Gisteravond heeft de afd. Leiden der Ned. Chr. Reisvereeniging een filmavond gehouden in „Oud-Hortuszicht". Dat de leden deze avonden op prijs stellen bleek uit de zeer groote opkomst, want geen plaats in de zaal was onbezet.. Om kwart over acht werd de bijeenkomst geopend met het zingen van Ps. 84 3 en gebed, waarna de voorzitter der afdeeling, de heer Joh. Vooys, eenige hartelijke wel komstwoorden tot de aanwezigen richttè. Spr. vertrouwde, dat al ging men heden avond van het warme Zuiden naar het koude Noorden en al zou men streken zien die men nimmer zou bereizen, men zich niettemin toch wel zou amuseeren. Hierna werd een aanvang gemaakt met het draaien der films. Allereerst wejrd gen Leidsche film ver toond. Men hoorde m'enigen uitroep van her kenning en een warm applaus brak los toen het afdeelingsbureau op het witte doek verscheen. Vervolgens heeft men genoten van het „Wajang-wajang-spel". Komisch deed het aan dat er zich zoowel voor als achter het tooneel toeschouwers bevonden en hartelijk is er gelachen om menig ty pisch straattooneeltje. Ook de film „Op Nieuw-Guinea" v/as buitengewoon mooi. Vol bewondering staar de men naar de bijna bovenmenschelijke klimkunst der Papoea's en vol medegevoel keek men naar het roerend afschefd dat een inboorling van zijn familie neemt, wan neer hij voor langen tijd weggaat. Teneinde den overgang van de warmte naar de kou niet al te veel te doen gevoe len werd nu een komisch teekenfilmpje ge draaid, waarna de film „Pooiraadselen" werd vertoond. Grootsche natuurtafereelen kwamen ook hierin voor, maar toch zal wel iedereen het comfort van een reis met de vereeniging prefereeren boven een tocht zooals in deze film aan het oog voorbij trok. De muzikale begeleiding der films was bij den heer H. J. Sloos in goede handen en de voorzitter was ongetwijfeld aller tolk toen hij aan 't eind van den avond dezen heef hartelijk dank bracht voor zijn aangename en belangelooze medewerking. Met het zingen van Gez. 83 1 en 6 en dankgebed werd deze zeer geslaagde avond besloten. AFSCHEID BIJ DE POLITIE. Een hartelijke huldiging. De heer J. de Ilaas. Gistermiddag nam in de theoriezaal van het Politie-bureau de brigadier van politie, J. de Haas, die den gemeentedienst met pensioen gaat verlaten, afscheid. Dit af scheid vond plaats in tegenwoordigheid van verschillende superieuren, een groot aantal agenten, en rechercheurs en tal van gepensioneerden, waarvan oud inspecteur Duval, die ook aanwezig was, schertsenderwijs de commandant werd ge noemd. Nadat brigadier ds Haas met zijn familie in de zaal was binnengeleid werd hij allereerst toegesproken door den heer G Zwart, die er op wees dat de heer de Haas zich verheugde in de vriendschap van het geheele corps. Hij werd door allen hooggeacht en stond als collega, ook nadat hij de blauwe strepen had gekregen, zeer goed aangeschreven. Ieder kende en waar deerde hem als een goed kameraad. Namens het corps bood spr. den scheiden de een haardkachel aan en wees er op dat dit het eerste geschenk is, dat bekostigd wordt uit het fonds, dat voor gelegenheden ais deze is gevormd. Spr. besloot met den heer de Haas nog vele goede en gelukkige jaren toe te wenschen. Daarna werd het woord gevoerd door inspecteur Wijk, die zich vergeleek met de bekends dominee van Urk, die preeken moest, maar zijn preek vergeten was. De Haas, aldus spr., gaat thans uit potverte ren. Hij gaat profiteeren van het spaar potje, dat hij zelf voor een groot gedeelte beeft gevuld. Hij heeft in al die jaren van zijn dienst trouw zijn plicht gedaan. Hij heeft geen heldendaden verricht, want daartoe geeft de rustigs mentaliteit van de Leidsche bevolking gelukkig nooit aan leiding, maar hij heeft toch het zijne bij gedragen en dat wordt wel eens te wei nig gewaardeerdtot een goede harmonie eer samenleving van de Leidsche burgarij. Persoonlijk dankt spr. de Haas voor zijn medewerking, o.a. door het eenmaal in drie weken fungeeren als wekker, waaraan het voor een gedeelte te danken is, dat spr.'s strafregister, wat betreft het te laat komen, nog blank is. Spr. besloot met den wensch dat het de Haan verder goed moge gaan en dat hij trouw met het lief en leed van het corps zal blijven meeleven. De heer die Haas herinnerde aan het verschil tusschen den tijd van vroeger en nu en dankte voor de toespraken en voor het cadeau. Daarna was er gelegenheid voor alle aan wezigen om den scheidene de hand ten afscheid te drukken. BINNENLAND. Overleden is mr H. Krabbe, oud-hoog- leeraar aan de Leidsche Universiteit in den ouderdom van 79 jaar. (Stadsnieuws, le Blad). In den ouderdom van 80 jaar is overleden de heer J. A. Bots, oud-wethouder van Leiden. (Laatste Berichten, le Blad). Te Zwammerdam is overleden dr. F. Schreuder. (Laatste Berichten, le Blad). De heer Fentener van Vlissingcn over methodes tot herstel van den intern, handel (Binnenland, 3e Blad). De op 19 October bij Egmond gestrande „Kerkplein" is in den afgeloopen nacht vlot gekomen. (Gemengd, 3e Blad). Olympische klanken uit Garmisch. (Sport 3e Blad). Benoemd tot gemeente-secretaris van Voorschoten de heer A. P. Schram de Jong, tut nu toe gemeente-ontvanger en le ambtenaar ter secretarie aldaar. (Uit de Omstreken, 2e Blad). Te Almelo is een onderwijzer door kolen dampvergiftiging overleden. (Laatste Be richten, le Blad). BUITENLAND. Voortzetting der besprekingen te Parijs (Buitenland, 2e Blad). Politieke moord in Zwitserland. De leider der Duitsche Nazis Gurthoff door Zuid- Sla viër gedood (Buitenland, 2e Blad). De Belgische premier van Zeeland pleit voor versterking der defensie (Buitenland, 2e Blad). Het Engelsche parlement weer bijeen. Eden beantwoordt diverse vragen (Buiten land, 2e Blad). Een mislukte staatsgreep in Paraguay (Buitenland, 2e Blad). Zitting van den Grootun Fascistischen Raad. (le Blad). J. A. BOTS t Overleden is, 80 jaren oud, de beer J. A. 3ots, oud-wethouder der gemeente Leiden. Men zie onder Laatste Berichten. Foto's Van Vliet. De Leidsche Kinderbewaarplaats (Crèche) herdenkt de volgende week haar 50-jarig bestaan. - Hier boven een aardig groepje kinderen van de „werkende moeders" in de „Fröbel"- of speelzaal, gezellig knutselend aan de versieringen voor het komende gouden feest, waarnaar verlangend wordt uitgezien! Een vriendelijk hoekje uit de „zaal der witte bedjes" in de Leidsche Kinderbewaarplaats, waar dé kleintjes een goede verzorging vinden onder uitstekende controle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 1